13.07.2015 Views

Eksamen i Nyere litteraturhistorie. F. 2013 Pensum ... - For Studerende

Eksamen i Nyere litteraturhistorie. F. 2013 Pensum ... - For Studerende

Eksamen i Nyere litteraturhistorie. F. 2013 Pensum ... - For Studerende

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Eksamen</strong> i <strong>Nyere</strong> <strong>litteraturhistorie</strong>. F. <strong>2013</strong><strong>Pensum</strong>Romantik, nationalitet og gryende modernitetOpgivelser: to fortællinger, en æstetisk afhandlingH. C. Andersen: ”Klokken”. (I Maanedsskrift for Børn. 1. Bind, 3. Hæfte, 1845.H. C. Andersen: ”Skyggen” (I Nye Eventyr, 1847)Søren Kierkegaard: ”Det antike Tragiskes Reflex i det Moderne Tragiske” (1843) i førstehalvbind af Enten-Eller.Som baggrundslæsning anbefales:Aage Henriksen og Erik A. Nielsen: ”Organismetankens grundtræk” i Ideologihistorie I, Kbh.1975, pp. 11-29 (optrykt i kompendiet).”En rendestensunges dannelse: H.C. Andersen’ i bd. 5 af Dansk Litteraturhistorie 1-9,Gyldendal 1984-85, s. 124-56”<strong>For</strong>tællingens mange former – H.C. Andersen” i bd. 2 af Dansk litteraturs historie, Gyldendal2008, pp. 361-409”Den afsindige meningsløshed – Søren Kierkegaard” i bd. 3 af Dansk litteraturs historie, pp.493-532Carl Henrik Koch: ”Kierkegard og ”Det interessante”, ”Friedrich Schlegels begreb om detinteressante” ”Don Juan og Johannes <strong>For</strong>føreren”, I, II og IV i Kierkegaard og ”Detinteressante”, Kbh. 1992, pp. 11-54 pp. 68-83Det moderne gennembrud og århundredskiftetOpgivelser: en roman, to korte prosatekster, to digteJ. P. Jacobsen: Niels Lyhne, 1880Johannes V. Jensen: "Fusijama" og "Gura" (Myter og Jagter, 1907)Sophus Claussen: ”Rejseminder” (Pilefløjter 1899)”Ekbátana” (Valfart 1896)Som baggrundslæsning anbefalesDan Ringgaard: ”Sophus Claussen” i Danske digtere i det 20. århundrede I, (København 2002),s. 31-50.Johannes Jørgensen. ”Symbolisme”. Essays om den tidlige modernisme. Århus: Klim 2001.Sven Halse, ”Vitalisme – fænomen og begreb” i: Kritik 171, 2004Lis Norup, ”Dekadencen som civilisationskritik, sensibilitet og kunst” i:Mellemrummet, 2004Georg Brandes; indledningsforelæsningen til Emigrantliteraturen, november 1871Nogle hovedstrømninger i det 20. århundredeOpgivelser: fire-fem digte, tre fire sider prosa, en romanEmil Bønnelycke: “Aarhundredet” (fra Asfaltens Sange, 1918)


Dan Turèll: Snitsår i universet: 'PAK TIDEN UD!', NÆGT VAMPYRERNE DIT BLOD,TEAR DOWN WALLS, MOTHER-FUCKERS (fra sekvens af MANJANA, DEN ENDELØSESANG FLIMRENDE IGENNEM HUDENS PUPILLER, 1973)Klaus Rifbjerg: “Terminologi" og "Jern" (fra Konfrontation, 1960)Jørgen Leth: »Navnestykke« fra Lykken i ingenmandsland (1967)Per Højholt: [man kan gå frem…], [ra venstre kommer han glidende] fra TURBO, 1968Mogens Klitgaard: Der sidder en Mand i en Sporvogn (1937)Som baggrundslæsning anbefalesStounbjerg, Per, 1998, ”Afsked med tilforladeligheden. Om modernismen”. In: AlvhildDvergsdal (red.): Nye tilbakeblikk. Artikler om litteraturhistoriske hovedbegreper. Oslo(Cappelen).Dansk Litteraturs Historie bd. 4, p. 49-67: "Krigen og den ny kunst"Dansk Litteraturs Historie bd. 5: ”Lyrisk modernisme” (p. 82-113); ”Digterens og samfundet”(p. 164-175); ”I skriftens verden” (p. 194-226)Dansk litteraturs historie bind 5 1960-2000. Især pp. 82-113, 164-175, 194-226Per Stounbjerg: ”Tilforladelighed og underliggørelse. Om realismen” i Iversen, S. et. al.: Omsom om – realisme i teori og nyere kunst, Aarhus 2002.Hans Hertel: ”<strong>For</strong>ord” i Tilbageblik på 30erne. København 1967.Nyeste tidOpgivelser: Seks digte, en romanSøren Ulrik Thomsen: ”Hver dag” og ”Henover himlen” fra City Slang (1981) + Pia Juul: ”Atjeg var ikke en kimære” og ”G.” fra sagde jeg, siger jeg (1999)Claus Beck Nielsen 1963-2001. En biografi (2003)Lone Hørslev: ”Hilton/Hørslev” og ”Man kan ikke få en anden…” fra Lige mig (2007)Som baggrundslæsning anbefalesSøren Ulrik Thomsen (1996): ”Farvel til det blå rum”*Jon Helt Haarder (2004): ”Performativ biografisme. Litteraturvidenskab og det intime liv” iKritik 167.*”Firserlyrikken”, ”Murene falder”, Særsprog og fællessprog”. I Dansk Litteraturs Historie, Bd.5. Gyldendal 2007.Louise Mønster (2012): ”Samtidslyrikken tværmediale liv. Et rids over en genre i forandring” iKritik 203.Poul Behrendt (2006): Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse (uddrag)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!