Lokalplan 09-047 - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Lokalplan 09-047 - Aalborg Kommune

LOKALPLAN 09-047KARRÉ 6BORGERGADE/BADEHUSVEJ/KORSGADE/VENDELBOGADEINDRE VESTBYAALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNINGAUGUST 2001


§ Vejledning Aalborg KommuneEn lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,veje o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område.Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer.I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdetsamt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning.Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål atforklare og illustrere lokalplanbestemmelserne.Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan:- når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse,- inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang.Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrageborgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurdererbyrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt.Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen.Yderligere oplysningerAalborg KommuneTeknisk ForvaltningVesterbro 14Postboks 7659100 AalborgTelefon 99 31 31 31Forsidebilledet viser karré 6 set fra krydset mellem Borgergade og Vendelbogade.


IndholdsfortegnelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyRedegørelseBaggrund ..................................................................................................................................................5Lokalplanens formål .................................................................................................................................6Lokalplanområdet .....................................................................................................................................6Lokalplanområdets omgivelser.................................................................................................................6Områdets anvendelse ................................................................................................................................6Områdets fremtidige forhold ....................................................................................................................7Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ..............................................................................9LokalplanenIndledning ...............................................................................................................................................131. Formål ..............................................................................................................................................142. Område og zonestatus ......................................................................................................................143. Arealanvendelse ...............................................................................................................................154. Udstykning .......................................................................................................................................155. Bebyggelsens placering og omfang .................................................................................................156. Bebyggelsens udseende ...................................................................................................................167. Ubebyggede arealer .........................................................................................................................178. Veje, stier og parkering ....................................................................................................................179. Tekniske anlæg ................................................................................................................................1810. Miljø .................................................................................................................................................1811. Grundejerforening ............................................................................................................................1812. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug ...........................................................................18Forholdet til deklaration og servitutter ...................................................................................................18Retsvirkninger ........................................................................................................................................19Vedtagelse ..............................................................................................................................................19Tinglysning .............................................................................................................................................20BilagBilag 1: matrikelkort...............................................................................................................................21Bilag 2: arealanvendelse .........................................................................................................................23Bilag 3: bevaring ....................................................................................................................................25Bilag 4: facade- og skilteudformning .....................................................................................................27Bilag A: erhvervskatagorier....................................................................................................................31Bilag B: støj fra erhverv .........................................................................................................................35Bilag C: støj fra trafik .............................................................................................................................37Bilag F: parkeringsnormer ......................................................................................................................39Aalborg Kommune


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Lokalplanområdets beliggenhed i Indre VestbyBaggrundI 1998 besluttede Aalborg Byråd, at der fra 1999skulle sættes midler af til byfornyelse i Indre Vestby.Herefter blev offentligheden – gennem annoncer idagspressen – oplyst om, at planlægningen af byfornyelseni Indre Vestby var påbegyndt.Formålet med byfornyelsen er at skabe et godt ogtidssvarende boligmiljø – først og fremmest at skabeplads, lys og luft ved at forbedre de nære opholdsarealer.Friarealforbedringerne gennemføres medhjemmel i Byfornyelseslovens § 9.I oktober 1998 udsendte kommunen 1. udgave"Byforum" – en informationsavis som informererbeboerne i Indre Vestby om byfornyelsen.Siden oktober 1998 har der været afholdt mødermed ejere, lejere og erhvervsdrivende i Indre Vestby.Karré 6 er udpeget til at være en del af byfornyelsens2. etape. Gennemførelsen af karré 6 er prioriteret påAalborg Kommunes budget 2001.Denne lokalplan er grundlaget for, at Aalborg Byrådkan træffe byfornyelsesbeslutning for karré 6.August 2001 5


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyLokalplanens formålLokalplanens formål er at fastlægge retningslinierfor den fremtidige anvendelse og bebyggelse i karré6, at skabe rammerne for områdets byfornyelse og atsikre at byfornyelsens resultater fastholdes.LokalplanområdetNærværende lokalplan omfatter karré 6, der liggermidt i Indre Vestby i Aalborg. Karréen afgrænses afBorgergade, Badehusvej, Korsgade og Vendelbogade.(Se bilag 1)Lokalplanområdets omgivelserIndre Vestby er et etageboligområde fra omkringårhundredeskiftet. Det består hovedsageligt af entæt karrébebyggelse i 3 1/2 - 4 1/2 etager. Mangesteder er der dårlige friarealforhold og der er en delbaggårdserhverv. Der er tidligere gennemført saneringi dele af Indre Vestby.Bebyggelsens alder varierer. De ældste bygningerer fra før 1900 mens karréens vestlige del er opførti 1991-94.Da karré 6 ligger midt i Indre Vestby, er karréen påalle sider omgivet af veje og karrébebyggelse medundtagelse mod vest, hvor den katolske kirke erbeliggende på den anden side af Badehusvej.Områdets anvendelseBebyggelsen er overvejende boligbebyggelse. Enkelteejendomme er indrettet med butik, serviceeller anden erhverv i stueetagen og boliger på deøvrige etager.Karréens baggård kan opdeles i to. Den ene del modvest er et tidssvarende fælles åbent gårdrum, der erindrettet i forbindelse med opførelse af randbebyggelseni 1991-94. Karréens anden del harbaggårdsbebyggelse i form af bolig, skure, garagermv. Baggårdsbebyggelsen skaber sammen med hegni skel en opdeling af gårdrummet. Gårdrummet vedejendommene Korsgade 44 og 44a anvendes udelukkendetil privat parkering. Langt den største delPå hjørnet mellem Korsgade og Vendelbogade manglerrandbebyggelsen en afslutning med et hjørnehus.Gårdrummet er inddelt efter ejendomsskel med plankeværker.Der er en del større træer, som bør bevares.6 August 2001


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyGården set fra den private parkeringsplads som hører til Kirkens Korshær i Korsgade.af gårdarealerne har fast belægning og er ikke indrettettil ophold.Karré 6 har et grundareal på 3.253 m 2 og en bebyggelsesprocentpå 257 for karréen som helhed. Karréenrummer 127 boliger med et samlet areal på9.015 m 2 . Det betyder at den gennemsnitlige boligstørrelseer 71 m 2 . Der er 10 erhvervsenheder med etsamlet areal på 941 m 2 .Bebyggelsens karakterKarré 6 består af sluttet randbebyggelse med enenkelt undtagelse i Vendelbogade, hvor randbebyggelsenikke er sluttet. Her er en åbning ind ikarréen mellem ejendommene Korsgade 34 ogVendelbogade 5. Ejendommen Korsgade 34 er ikkeudformet som en hjørnebygning, der umiddelbartgiver mulighed for en huludfyldning, der kan slutterandbebyggelsen.Hovedparten af bebyggelsen i karré 6 er bygget istarten af dette århundrede og er bygget i 3 1/2 - 4 1/2 etage. Ejendommen Korsgade 42-44 er dog medsine 2 1/2 etage en undtagelse herfra. Hjørneejendommenmod Badehusvej er opført i 1994. Denneejendom samt hjørneejendommen Badehusvej/Korsgaderummer klare postmoderne træk med tårn- ogkarnapmotiver. Især mod Korsgade opleves facadenmeget lang, lukket og med mange små vinduer.Områdets fremtidige forholdDet er målet at skabe et godt og sammenhængendeboligmiljø med gode og oplevelsesrige opholdsarealerfor beboerne i området.Nyt gårdmiljøLokalplanen åbner mulighed for at der kan skabes etsammenhængende grønt friareal i karréen.Figur 1 viser en idéskitse til en forbedring af friarealernei området – det vil sige et eksempel påAugust 2001 7


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyBorgergadeSvendsgadeVendelbogadeKorsgadeFigur 1 Skitseforslag til forbedring af friarealerne i karré 6.hvordan friarealerne kan komme til at se ud i fremtiden.Her er der skabt lys og luft ved at fjerne en del af deeksisterende baggårdsbygninger. Baggårdsbygningersom bevares vil indgå som rumskabende elementeri en ny indretning af baggårdsarealerne.Ombygning og bevaringLokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser,der har til hensigt at fastholde og udbyggeeksisterende bygningskvaliteter. f.eks. skalvinduer og døre ved udskiftning erstattes af oprindeligetyper.Færre byggefelterFor at skabe bedre og større opholdsarealer i karréeni fremtiden er det kun den sluttede randbebyggelse,der er markeret som byggefelter.Nogle af de øvrige bygninger nedrives efter byfornyelsesbeslutningenfor karréen mod erstatning tilejeren.Lokalplanen har ingen umiddelbare konsekvenserfor de bygninger uden byggefelt, som ikke nedrivesi første omgang, men bygningerne vil f.eks. ikkekunne genopføres i forbindelse med brand.Tidssvarende boligerLokalplanen kan også danne grundlag for, at dertræffes beslutning om byfornyelse af bygninger i8 August 2001


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestbyområdet. Byfornyelsen kan f.eks. have til formål atudbedre installationsmangler (køkken, toilet og bad).Lokalplanens sammenhæng med andenplanlægningForholdet til kystenLokalplanområdet ligger inden for planlovenskystnærhedszone (jf. planlovens § 16 stk. 3). Detbetyder, at der i forbindelse med udarbejdelse aflokalplan for området, skal oplyses om den visuellepåvirkning af miljøet, og at der ved bygningshøjderover 8,5 m skal anføres en begrundelse for størrehøjder.Lokalplanen er en del af et eksisterende tætbyområde,med omkringliggende bebyggelse i op til 5 1/2etager. Derfor vil en udnyttelse af lokalplanensbyggemuligheder ikke ændre den visuelle påvirkningaf miljøet.KommuneplanenBykataloget for Aalborg og Nørresundby Tætbyangiver retningslinier for den fremtidige udvikling ide tætte byområder – herunder Indre Vestby. Deoverordnede mål er at skabe:• en aktiv by – hvor byomdannelsen sættes ihøjsædet, så det tætte byområde i fremtidenudgør en stærk base for handel, turisme ogkulturliv• en smuk by – hvor nybyggeri og ombygning afbygninger, gader og pladser understøtter tætbyenssærlige kvaliteter• en grøn by – med opholdsvenlige grønne rummellem byens huse• en miljøvenlig by – hvor trafikkens miljøgenerminimeres, og der lægges vægt på genanvendelseog ressourcebesparelser.For Indre Vestby beskriver Bykataloget følgendeoverordnede mål:• Nybyggeri skal styrke bydelens karréstruktur.Der lægges særlig vægt på huludfyldning.• Bebyggelse med kulturhistorisk værdi skal bevares.• Vestbyens primære funktion er at være boligområde,men specielt i Indre Vestby prioriteres dethøjt, at der både er mulighed for at bo og driveerhverv i området.• Nye boliger bør være familie- og/eller ældrevenligeboliger.ByplanrammerBebyggelsen i området må ikke ændres uden tilladelsefra Aalborg Kommune. Dette gælder ogsåændringer udført i forbindelse med opsætning afskilte, fremføring af kabler på facader og vedalmendelig vedligeholdelse. Hertil kommer, at detoprindelige materialevalg og udformningen skalopretholdes/genskabes ved fx udskiftning af vinduerog døre.Der kan kun etableres ny miljøfølsom anvendelsesom fx boliger langs Borgergade under særlig hensyntagentil trafikstøjen.Gårdarealerne skal gøres mere velegnede til opholdog ved beplantning gives en grønnere karakter.Baghuse kan fortsat bidrage til baggårdens rumlighed.Ny bebyggelse på ejendommen Korsgade 34 skalopføres som en hjørneejendom, der lukker hulletmod Vendelbogade. Korsgade 44 skal ved genopførelsebygges i 3 1/2 etage for at bidrage til en bedregadeprofil.Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.ByfornyelseAalborg Kommune ønsker at sikre, at der kan gennemføresbyfornyelse i lokalplanområdet. Byfornyelsesbeslutningerkan indeholde bestemmelser omrenoveringer af utidssvarende ejendomme samt etab-August 2001 9


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestbylering af private fælles friarealer. Byfornyelsen gennemføresmed hjemmel i Byfornyelseslovens § 9 ogmed baggrund i nærværende lokalplan, som bla.skal sikre, at de byfornyelsesbeslutninger om friarealforbedringer,der gennemføres, fastholdes fremover.ByfornyelsesbeslutningSideløbende med lokalplanen, behandles byfornyelsesbeslutningenfor karré 6 i Indre Vestby.Byfornyelsesbeslutningen danner grundlag forfriarealforbedringen i området.Friarealerne etableres med fælles opholdsarealer.Bagbygninger og garager fjernes, hvis de er tilhinder for etablering af rimelige opholdsarealer.EjerlavUdgifterne til etablering af fælles friarealer betalesaf stat og kommune. Det er efterfølgende et krav, atder skal stiftes et ejerlav, der skal varetage drift,vedligeholdelse og renholdelse af de fælles friarealer.Alle ejendomme i et område, hvor der etableresfælles friarealer, har pligt til at være medlem afejerlavet.Miljøhensyn i byfornyelsen.Aalborg Kommune udarbejdede i 1997 retningslinierfor miljøstyret byfornyelse. Det til en hver tidgældende koncept for miljøhensyn kan lægge bindingerpå områdets omdannelse.KommuneatlasKommuneatlas for Aalborg Syd er udarbejdet afSkov- og Naturstyrelsen i samarbejde med AalborgKommune i 1994, og indeholder en beskrivelse afbevaringsværdige bygninger og byområder.Bygninger af middel bevaringsværdi, som er vist påkortbilag 3, skal som hovedregel bevares, og ombygningskal ske i respekt for den oprindelige arkitektur.Kollektiv trafikLokalplanområdet betjenes af det kommunale bybusnetvia stoppesteder på Borgergade og Kastetvej.ParkeringDer er i dag offentlige parkeringsmuligheder langsKorsgade og i Vendelbogade. Antallet af offentligeparkeringspladser påvirkes ikke af lokalplanen.Gader og stierBiltrafikken har adgang til alle gader, der omgiverkarréen.Borgergade har status som øvrig trafikvej mensBadehusvej er lokalvej.Der er cykelstier langs Borgergade.Tekniske anlægLokalplanen indeholder bestemmelser om, at nybebyggelse skal tilsluttes Aalborg KommunesFjernvarmeforsyning.Området elforsynes fra Aalborg Kommunes Elforsyning.Vandforsyningen sker fra Aalborg Kommunes Vandforsyning.MiljøforholdA. kloakeringLokalplanens område er omfattet af kommunensspildevandsplan. Området er fælleskloakeret ogspildevandet ledes til Renseanlæg Vest.Under kraftig regn udledes der opspædet spildevandtil Limfjorden.B. jordforureningI lokalplanområdet har der foregået aktiviteter, derkan have forårsaget jordforurening. Amtsrådet harendnu ikke taget stilling til kortlægning i henhold tilgældende lov om forurenet jord (Lov nr. 470 af 2.juni 1999).Ved bygge- og anlægsarbejder anbefales10 August 2001


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestbydet derfor at være opmærksom på eventuelle tegn påforurening.For kortlagte grunde gælder, at enhver flytning afjord fra arealet skal anmeldes til Aalborg Byråd.Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige ske tildet pågældende amtsråd og den pågældendekommunalbestyrrelse, hvor jorden ønskes anvendt.Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt arealønskes anvendt til bolig, børneinstitution, offentliglegeplads, rekreativt område, alment tilgængeligtområde eller institution, skal ejer eller bruger afarealet ansøge Nordjyllands Amt om tilladelse, førman ændrer anvendelsen af det kortlagte areal. Endvidereskal ejer eller bruger af arealet ansøge amtsrådetom tilladelse, før man påbegynder bygge- oganlægsarbejde.Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderkonstateres tegn på jordforurening, skal arbejdetstandses og kommunens tekniske forvaltning underrettes.Nordjyllands Amt vurderer, om der skalfastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvisestil miljøbeskyttelseslovens §21 og jordforureningslovens§71.C. miljøvurdering af virksomhederNår Aalborg Kommune tillader ny aktivitet i etområde, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering.Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor megetden erfaringsmæssigt belaster omgivelserne medbl.a. støj, rystelser og trafik.Der benyttes et klassifiseringssystem med 7 miljøklasser,se bilag A, hvor miljøklasse 1 er den mindstbelastende. Til hver klassse er der knyttet en anbefaletminimumsafstand mellem aktiviteten og dennærmeste forureningsfølsomme nabo f.eks. en bolig.Klassificeringen i bilag A er vejledende. Der kanforekomme situationer, hvor en virksomhed kanplaceres i en lavere eller højere miljøklasse. Indplaceringensker ud fra en konkret miljømæssig vurderingaf den enkelte virksomhed.De eksisterende virksomheder i karré 6 ligger imiljøklasse 1-3 – f.eks. ville Støvsugercentret typiskvære kategoriseret i miljøklasse 2-3.Lokalplanen begrænser ikke den eksisterende lovligeerhvervsudøvelse for virksomheder. Evt. miljøgodkendtevirksomheder kan fortsætte, så længemiljøgodkendelsens vilkår overholdes. Virksomhederder ikke er omfattet af reglerne om godkendelsespligt,kan ligeledes fortsætte, sålænge det ikke medføreruhygiejniske forhold eller væsentlig forurening.Eksisterende virksomheder betragtes som nye, nårde udvides eller ændres væsentligt. Ansøges AalborgKommune om en større ombygning ellerproduktionsændring på en virksomhed, vil projektetblive miljøvurderet.D. støj fra virksomhederDer er fastsat vejledende grænseværdier for denstøjbelastning, virksomheder inden for lokalplanområdetmå påføre omgivelserne.Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastningfremgår af bilag B.E. trafikstøjI forbindelse med ombygninger og nybyggeri skalbebyggelsen udformes sådan, at Miljøministerietstil en hver tid gældende grænseværdier vedrørendetrafikstøjoverholdes. De gældende regler går ud på,at støjniveauet ikke må overstige 30 dB(A) i beboelsesrumog 35 dB(A) i kontorer og lignende. På deudendørs opholdsarealer er grænseværdierne forstøj fra trafik 55dB(A) ved boliger.August 2001 11


RedegørelseLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyTrafikstøj skal måles ved LAeq(24) - det døgnækvivalente,A-vægtede lydtryksniveau - jf.Miljøstyrelsens vejledning om trafik i boligområder(pt. vejledning nr. 3/1984). (Se bilag C)F. affaldshåndteringI Aalborg Kommune er der ugentlig indsamling afdagrenovation samt genbrugsordning for papir, pap,glas, jern/metal og storskrald. Genbrugsordningener baseret på centralt placerede genbrugscontainereog månedlige indsamlinger ved den enkelte gadedør.G. byøkologiI forbindelse med områdets byfornyelse lægges dervægt på de byøkologiske aspekter. Det kan f.eks.dreje sig om at undgå anvendelse af materialer, derunder produktion, brug eller senere bortskaffelsemedfører miljøbelastning. Det kan også dreje sig omnedsivning af regnvand, kompostering af haveaffald,om at minimere andelen af befæstede arealer mv.12 August 2001


KASTETVEJnnnnSTRAnmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf. 9931 3131PlanbestemmelserLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyLINDHOLMSSTIPOUL PAGHS GADEPORTHUSKIBBROGADESTRANDVEJENT]RVESTRE KANALGADEOBELS KANALOBELS KANAL\STRE KANALGADENYBROGADEBROHUSGADENordn n n nGAMMEL STRANDVEJBADEHUSVEJBORGERGADEEGHOLMSGADETOLDBODGADEPOUL PAGHS GADESVENDSGADEKORSGADEVENDELBOGADEBORGERGADEBORGERGADEVESKNUDSGADEVALDEMARSGADESVENDSGADEDALGASGADEHOLBERGSGADEKORSGADEKATTESUNDETKATTESUNDETVESTER]V[GTERSTIENBISPENSGADENY M\LLE STRSAXOGLokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000REBERIndledningLokalplanens bestemmelser er bindende og tinglysespå de ejendomme, der omfattes af lokalplanen.Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrerelokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv eraltså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikkebindende.August 2001 13


PlanbestemmelserLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby1. FormålLokalplanens formål er at sikreat det planlægningsmæssige grundlag for at gennemførefriareal- og boligforbedringer er til stede.at området fortsat kan anvendes til bolig- ogerhvervsformål.at vedligeholdelse og ændring af eksisterende bygningertilpasses den stedlige og den enkeltebygnings byggetradition med hensyn til udformningog materialevalg.at ny bebyggelsers ydre fremtræden tilpasses denstedlige byggetradition med hensyn til udformningog materialevalg.at om- og tilbygninger samt nybyggeri opføresmed økologisk hensyntagen.at ny bebyggelse opføres som sluttet randbebyggelse.MatrikelnummerEjerlejlighedsnummerGade og husnummer1c Korsgade 46,Korsgade 48 ogBadehusvej 21d, 1e, 1l og 1m Korsgade 44 ogKorsgade 44A1x 1-3 Korsgade 421v Korsgade 401u 1-6 Korsgade 381tKorsgade 36 A-B1n Korsgade 341ag og 1 ah Vendelbogade 51af 1-9 Borgergade 25 ogBorgergade 25A1ak Borgergade 271ab Borgergade 291ai Borgergade 311aa Borgergade 331ø Borgergade 351æ Borgergade 371hBorgergade 39 ogBadehusvej 42. Område og zonestatus2.1 MatrikeloversigtLokalplanens område er vist på Bilag 1.Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre, alleaf Aalborg Bygrunde:samt alle parceller, der efter marts 2001 udstykkesfra de nævnte ejendomme inden for lokalplanensområde.2.2 ZoneforholdLokalplanområdet forbliver i byzone.14 August 2001


PlanbestemmelserLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby3. Arealanvendelse3.1 områdets hovedanvendelseOmrådet skal anvendes til bolig- og erhvervsformål.Inden for området kan der indrettes eller opføresbebyggelse til beboelse, butikker, butikker medværksted, hotel/restaurationsvirksomhed, klinikker,kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål,undervisning, institution, rekreative formål, tekniskeanlæg og mindre værksteder.I lokalplanområdet kan der placeres virksomhederindenfor miljøklasse 1-2. Anvendelsesbestemmelserneer specificeret i bilag A, erhvervskatagorier.De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstandbruges som vejledende grundlag for lokaliseringaf erhverv.Der kan fastsættes grænseværdier for den støjbelastningvirksomheder må påføre omgivelserne.Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for eksternstøj fra virksomheder fremgår af bilag B.Anvendelsesbestemmelserne er ikke til hinder for, ateksisterende lovlig anvendelse fortsætter.3.2 fællesfaciliteterIndenfor lokalplanområdet kan der indrettes fællesfriarealer og lokaler til brug for områdets beboere.3.3. bygningsanvendelseDer kan kun indrettes publikumsorienterede funktioneri eksisterende erhvervslokaler i stuen, maksimalt200 m2 bruttoetageareal og ikke med størrehusdybde end øvrige etager i ejendommen.1. sal kan anvendes til bolig- og erhvervsformål. 2.sal og derover kan kun anvendes til boligformål.Publikumsorienterede erhverv omfatter butikker,butikker med værksted, restaurant, service og kulturelleformål.Eksisterende boligarealer over stueetagen må ikkenedlægges til fordel for anden anvendelse.Som hovedregel må kælderetagen kun anvendes tiludenomsrum, herunder depoter, opmagasinering oglignende, samt til tekniske anlæg og sikringsrum.4. UdstykningIngen bestemmelser ud over gældende lovgivning.5. Bebyggelsens placering og omfang5.1 byggefelter og etagehøjderNy bebyggelse skal opføres inden for de byggefelter,som er vist på lokalplanens kortbilag 2. Bebyggelsenskal følge den karakteristiske højde forden enkelte vejstrækning. Bebyggelsen kan maksimaltopføres med de antal etager, som kortbilag 2angiver.Ny bebyggelse i gadelinie skal opføres som sluttetrandbebyggelse fra skel til skel.Bestemmelsen har til formål at regulere bebyggelsensomfang og at sikre tilstrækkelige friarealer.Bestemmelsen skal også sikre at gaderne fremstårsom helstøbte og klart definerede gaderum.5.2 antal boligerI eksisterende bebyggelse må antallet af boliger ikkeforøges, og eksisterende små lejligheder kansammenlægges.Bestemmelsen har til formål at sikre flere "store"boliger i området, der er velegnede for familier medbørn.I lokalplanområdet kan det eksisterende antal boligetagemeter(boligareal) ikke reduceres.August 2001 15


PlanbestemmelserLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyBoligarealet i den enkelte ejendom kan såledesforøges. Hvis der oprettes en eller flere selvstændigeboliger, må der ske en tilsvarende reduktion afboligantallet i øvrigt, eksempelvis ved sammenlægningaf lejligheder.6. Bebyggelsens udseende6.1 facaderYdermure skal fremtræde i blank mur af ensfarvedeteglsten eller som pudset eller vandskuret mur.Mindre bygningsdele eller facadeudsmykning kanogså fremstå i glaseret tegl eller granit. Eksisterendeudsmykning af facaden som friser, gesimsbånd, stiki murværk, markering af indgangspartier og vinduerog pudsede områder med refendfugning skal bevares.6.2 tageTage udføres som symmetriske sadeltage i rødevingetegl eller sort eternitskifer.Tagvinduer skal udføres som kviste eller ovenlysvinduer.Den samlede længde af kviste eller ovenlysvinduerskal være mindre end 1/3 af tagfladenssamlede længde.Kviste skal fremstå med selvstændigt sadeltag. Vindueri kviste må ikke være større end øverste fuldeetages største vinduer. Kvistflunke skal fremstå afzink eller glas.6.3 vinduerVinduer skal fremstå som huller i mur. Rammer ogkarm skal være i træ og males med dækkendemaling. Vinduer i eksisterende bygninger skal fremståsom 2 – eller 3-fags dannebrogsvinduer.Butiksvinduer kan fremstå uden opdeling.Bestemmelsen skal sikre at vinduer udføres i overensstemmelsemed den enkelte ejendoms oprindeligearkitektur.Plastvinduer må ikke anvendes.Tilklæbning og blænding af vinduer må ikke findested.6.4 døreDøre i facade mod offentlig vej skal fremstå somfyldningsdøre og være 1- eller 2-fløjede. Døre skalvære symmetriske omkring en lodret akse. Dørkarmog – flader skal males med dækkende maling.For butiksdøre kan en eller flere fyldninger erstattesaf glas.De oprindelige døre har været en- eller tofløjedefyldningsdøre, altid symmetriske og med forskelligefyldninger. De gamle hoveddøre var kønne og indbydendemed farver, former og detaljer der passedetil huset.6.5 baldakiner og markiserFaste baldakiner må ikke opsættes. Markiser skalfølge de gældende retningslinier, se bilag 4.6.6 skilte og reklamerUdformning og placering af skilte og reklamer skalfølge de gældende retningslinier, se bilag 4.Yderligere vejledning findes i "Din facade - byensansigt, retningslinier for forretningsfacader og skiltning",Aalborg kommune 1995.6.5 BevaringVed følgende udvendige bygningsændringer afbevaringsværdige bygninger skal der søges forudgåendetilladelse fra Aalborg Kommune:• Etablering af nye vinduer• Udskiftning af vinduer, tage og døre som medførermaterialeskift• Ændring af farver på vinduer, døreeller facade• Etablering af kviste eller ovenlysvinduer i bygninger,hvor disse ikke allerede forefindes• Isolering af gavle• Skiltning og opsætning af markiserBevaringsværdige bygninger opført før 1940 er visti lokalplanens kortbilag 3.16 August 2001


PlanbestemmelserLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby7. Ubebyggede arealer7.1 fælles friarealerDer udlægges private friarealer og private fællesfriarealer med en størrelse og udformning som vistpå kortbilag 2.På det private fælles friareal kan der opføres mindrebygninger til fællesfaciliteter som affaldsrum,cykelskure og lignende. Der må ikke opføres plankeværker,skure eller bygninger, der virker hindrendefor områdets fælles udnyttelse.7.2 adgangsforholdAdgang til private friarealer skal sikres i princippetsom vist på kortbilag 2.7.3 beplantning og befæstelsePlan for udformning af friarealer, herunder beplantning,befæstelse og belysning skal godkendesaf Aalborg Kommune i forbindelse med byfornyelsesbeslutningen.Ved udformningen af friarealer skal andelen afbefæstede arealer begrænses mest muligt.Alle eksisterende træer med en stammediameterover 10 cm skal principielt bevares.Bestemmelserne skal sikre at friarealernes grønneelementer prioriteres højt. Grønne omgivelser gavnerdet lokale miljø ved at skabe rum, læ, levestederfor dyr og ved at stabilisere byens klima. Der ertypisk fire gange så mange støvpartikler i en gadeuden træer som i en gade med træer!7.4 AffaldshåndteringDer skal sikres udendørs areal til kildesortering afdagrenovation.Arealer til affaldshåndtering skal have fast belægning,og have direkte forbindelse i niveau til vejhvor renovationsvæsenets biler har adgang. Arealetkan afskærmes visuelt ved hjælp af halvtag, beplantningeller lignende.Der bør reserveres et areal på 2 m 2 for hver trelejligheder til affaldsstativer/containere, og et arealpå 6 m 2 til papir- og glascontainere.På de fælles friarealer skal der sikres et areal tilkomposteringsplads.Arealet bør være på minimum 4 m 2 og i øvrigt 1 m 2pr. 250 m 2 beplantet fællesareal.7.5 udendørs oplagUdendørs oplag må ikke finde sted.8. Veje, stier og parkering8.1 vej- og portadgangNye porte kan tillades, hvis de ikke ændrer indtrykketaf en sluttet randbebyggelse.Eksisterende porte må ikke sløjfes eller tilmures.8.2 parkeringVed ændret anvendelse eller nybyggeri inden forområdet skal der etableres parkering i henhold tilparkeringsnormen, se bilag F.Arealudlæg til private fælles friarealer omfatterogså privat parkering. Parkering prioriteres lavereend opholdsareal.Gældende retningslinier findes i "Hovedtillæg tilBykatalog om Parkering", Aalborg Kommune 1996.Bestemmelsen medfører blandt andet at der skalindbetales et beløb til Aalborg Kommunes parkeringsfondhvis der ikke kan etableres det fornødneantal parkeringspladser på egen grund.August 2001 17


PlanbestemmelserLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby9. Tekniske anlæg9.1 ledningsanlægEl-ledninger, TV-kabler og lignende må kun fremføressom jordkabler.Der må ikke opsættes installationsanlæg, TV-antenner,paraboler, ledninger mv. på facaderne.9.2 øvrige tekniske anlægTransformere, pumpestationer og lignende kan etableres,når de opfylder kravene i lokalplanens pkt. 3om anvendelse og pkt. 6 om bebyggelsens udseende.9.3 opvarmningAl opvarmning af bebyggelse skal ske med fjernvarme.10. Miljø10.1 grundvandssænkningDer må ikke foretages permanent grundvandssænkningi området.10.2 støjVed ombygning af den på kortbilag 2 viste bebyggelseskal det sikres, at det indendørs støjniveau ikkeoverstiger 30 dB(A) i beboelsesrum.Bestemmelsen betyder, at der i forbindelse med enbyfornyelsesbeslutning kan stilles krav om støjisolering.For ny bebyggelse gælder kravene i bygningsreglementet.Alle ejere i den del af lokalplanområdet, som erudlagt til privat fælles friareal, har pligt til at væremedlem af ejerlavet.Supplerende bestemmelser for ejerlavet skal findesi deklarationen der udarbejdes for lokalplanområdet.12. Betingelser for, at ny bebyggelse måtages i brugNy bebyggelse og ændret bebyggelse må ikke tagesi brug før:• Tilslutning til Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyninghar fundet sted.• Det til bebyggelsen krævede friareal er anlagt.• De til bebyggelsen krævede parkeringspladserer anlagt.Forholdet til deklaration og servitutterVed den endelige vedtagelse fortrænger lokalplan09-047 følgende servitutter:Matr. nr. 1ab, Borgergade 29 – servitut nr. 006 -26.5.1959. Dokument om et cykelskur der ikke månedrives.Matr. nre. 1d, 1e, 1l og 1m, Korsgade 44 og 44A –servitut nr. 003 - 7.1.1884, dokument om tagvinduervedr. 1d – servitut nr. 004 - 26.5.1884, dokument omtagvinduer vedr. 1d og 1e – servitut nr. 005 -23.6.1884, dokument om byggelinier.11. Grundejerforening11.1 ejerlav for private fælles friarealerI henhold til § 9 i Byfornyelsesloven skal der stifteset ejerlav som skal varetage drift, vedligeholdelseog renholdelse af de fælles friarealer.18 August 2001


PlanbestemmelserLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyRetsvirkningerNår den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort må der hverken retligt eller faktisk etableresforhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation.Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af ejendommene kan fortsætte, hvorimod fx ændret brug,bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen.Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentligeafvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter, der strider mod planen.Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrådet ekspropriere.Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommenpå en økonomisk rimelig måde, kan han kræve, at kommunen overtager den.August 2001 19


TinglysningLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby20 August 2001


Matrikelkort: Bilag 1Lokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyVor Frelsers SognNBadehusvej1c1hKorsgadeBorgergade1æ1ø 1aa1ai1l1m1ab1d1e 1x1v1u1t1ak1af1ag1ah1nVendelbogadeSIGNATURER:LOKALPLANGRÆNSEAALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNINGDATO: august 2001 MÅL: 1:1000


Arealanvendelse: Bilag 2Lokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbynBADEHUSVEJBORGERGADE,,, 2 43937 35 33 31 29 27 25,,, , , 48 4644AKORSGADE4442403836B25A5VENDELBOGADE36SVENDSGADE34SIGNATURER:BYGGEFELT 4 1/2 ETAGER I GADELINIEBYGGEFELT 3 1/2 ETAGER I GADELINIEPRIVAT FÆLLES FRIAREALPRIVAT FRIAREAL,ADGANGSVEJEAALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNINGDATO: august 2001 MÅL: 1:1000


Bevaring: Bilag 3Lokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbynBADEHUSVEJ2 439BORGERGADE37 35 33 31 29 27 2525A48 4644A 4442KORSGADE403836B36A5VENDELBOGADESVENDSGADE34SIGNATURER:MIDDEL BEVARINGSVÆRDILAV BEVARINGSVÆRDIKortet tager udgangspunkt i Kommuneatlas for AalborgSyd – det vil sige registrering af bevaringsværdierfor bygninger opført før 1940.AALBORG KOMMUNETEKNISK FORVALTNINGDATO: august 2001 MÅL: 1:1000


Facade- og skilteudformning: Bilag 4Lokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbySkilte&FacaderEn god forretningsfacade• Facaden skal danne en helhed, der respektererhusets oprindelige karakter.• Facadens vandrette og lodrette opdeling skalbevares eller genskabes ved ændringer af facaden,fx skal døre og vinduer i stueetagen harmoneremed den øvrige del af facaden. Murpillermellem vinduer og døre må derfor ikke fjernes,og de skal søges genskabt i forbindelse medstørre facadeændringer.• Stueetagen kan skille sig ud fra resten af facadenved afvigende farve eller overfladebehandling,hvor husets samlede facadeudtryk lægger op tildet. Eksisterende facadebeklædning, som ikkeer tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes vedstørre facadeændringer. Ny facadebeklædningmå kun etableres, såfremt beklædningen vedprofileringer, fyldninger, materialer, farver mver tilpasset husets facadeudtryk.• Forretningsfacader må ikke strække sig ud overforretningens egen del af facaden. Forretningsfacadermå ikke føres ubrudt på tværs af grænsenmellem to selvstændige bygninger eller på tværsaf en bygnings hovedopdeling.Facadeskilte• Alle skilte skal tilpasses, så de bliver en del afhelheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet.• Skilte må ikke føres på tværs af skel mellem toejendomme, selv om forretningen har lokaler ibegge ejendomme, eller på tværs af en ejendomshovedopdeling.• Facadeskiltenes størrelse skal tilpasses husetskarakter, og de skal placeres sådan, at de sammenmed eventuelle facadeskilte på naboforretningerskaber en god balance i det samledefacadeudtryk.• Skilte, flag og lignende må ikke opsættes udenfor forretningens egen del af stueetagen.• Skiltning over stueetagen begrænses til små skiltemalet på ruden eller små pladeskilte placeret bagruden. På Vesterbro kan der i særlige tilfældetillades skiltning på markante tage og over stueetagenpå markante hjørneejendomme. I JomfruAne Gade kan der normalt skiltes på facaden udfor den enkelte restaurant.• Facadeskilte må ikke dække hele facaden. Derskal efterlades passende luft omkring facadeskilte,så man kan se, at de sidder på en mur, ogat huset har kontakt med jorden.• Skiltene må ikke dække døre, vinduer ellerbygningsdetaljer som søjler, gesims, ornamentikmv.SkoSkoForretningsfacaderne skal forholde sig tilhusets lodrette og vandrette linier og skabegod balance i det samlede facadeudtryk.Skilte må ikke gå på tværs af en bygningshovedopdeling.August 2001 27


Skilte&FacaderBilag 4: Facade- og skilteudformningLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby• Massiv og dominerende tilklæbning eller totalblænding af forretningsvinduer må ikke findested.• Facadeskiltet skal fortælle kunden, hvad det erfor en forretning. Skiltning med enkeltvarer somfx Prince, Colgate og BT skal underordne sigden øvrigeskiltning.• Belysning i og på skilte må ikke være til gene forfærdsel og naboer.Udhængsskilte• Udhængskilte skal placeres sådan, at de harmonerermed det samlede facadeudtryk.• Udhængsskilte skal tilpasses gadebilledet oggadens karakter (bredde og krumning).• Udhængsskilte skal placeres inden for forretningensegen del af facaden og inden for den naturligeafgrænsning af stueetagen. Afgrænsningenkan fx være vandrette murbånd eller skift ifacadeudformningen. Særlige forhold som fxlav etagehøjde kan dog begrunde en højere placering– dog aldrig højere end underkanten ivinduerne på 1. sal. Skiltene skal altid hængevisuelt sammen med stueetagen.• Der må kun placeres ét udhængsskilt for hverforretning. Hvis forretningen er placeret på ethjørne, kan der opsættes ét udhængsskilt til hvergadeside.• Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m 2.• Udhængsskiltenes budskab må kun knytte sig tilden forretning, hvor de er placeret.• Opsætning af udhængsskilte kræver særlig godkendelseaf kommunen, da lovbestemte højdeogafstandskrav skal overholdes.• Belysning i og på udhængsskilte må ikke være tilgene for færdsel og naboer.Lysskilte• Lysskilte må ikke virke blændende for trafikantereller beboere i omkringliggende lejligheder.• Lyskasser med gennemskinnelig baggrund måikke anvendes. Skrift og symbol bør være lyse,og baggrunden bør være mørk.• Lysskilte skal opsættes i overensstemmelse medretningslinierne for facade- og udhængsskilte .• På Vesterbro og Brotorvet og på særligt markantebygninger (som fx spritfabrikkernes bygningpå havnen) kan der i særlige tilfælde givestilladelse til, at lysskilte opsættes over stueetagen,evt på tage.• Lysskilte med løbende eller blinkende lys vilnormalt ikke kunne godkendes.• Spotlamper og armaturer til belysning af skilteskal være spinkle og udført i materialer ellerfarver, der er neutrale i forhold til facaden, deopsættes på.• Lys fra spotlamper og armaturer skal være ihvide nuancer.• Laserlys må ikke opsættes.Maksimalt0,5 m 2 Ikke over underkantaf vinduer på 1. salMinimum 2,80 m1,00 m28 August 2001


Facade- og skilteudformning: Bilag 4Lokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbySkilte&FacaderSærlige skiltetyperBaldakiner og markiser• Der må ikke opsættes faste baldakiner, halvtageog lignende på facaden.• Markiser må normalt ikke opsættes med størrebredde end vinduet eller døren, som de sidder i.• Markisens underkant skal være mindst 2,80 mover terræn og yderste kant skal være mindst1,00 m fra fortovskantens lodrette flugt. Udfaldetsstørrelse skal godkendes af kommunen i hverttilfælde.• Markiser skal være foldbare og af stof.• Markiser, der opsættes over offentligt vejareal,skal godkendes af kommunen, se bygningsreglementet.Henvisningsskilte• Der må kun opsættes henvisningsskilte i porteeller gennemgange, der fører fra gade til gård.Gavlreklamer• Gavlskilte, gavlreklamer og kunstnerisk udsmykningskal i hvert tilfælde godkendes af AalborgKommune.Benzinstationers skiltning• På et skærmtags sternkant må der kun anbringesfirmaets logo og navn. Permanente henvisningsskiltemv skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.• Standerskilte godkendes kun ved servicestationer.Skiltning på balloner og lignende• Skiltning på balloner kan ikke tillades.Fritstående skilte og skilte på mure• Fritstående skilte og skilte på mure skal godkendesi hvert enkelt tilfælde.Tyverisikring• Udformningen af gitre og lignende skal respektereforretningens facade og må ikke dominereeller tildække vinduesudstillingen efter lukketid.• Gitre og lignende må kun opsættes indvendigteller monteres som løse gitre direkte på vinduesrammen.MarkiseHotellers skiltning• Høje skilte gennem flere etager skal godkendesi hvert tilfælde og tillades normalt kun til hoteller.Reklameflag og bannere• Reklameflag og bannere tillades normalt ikke,hverken på en facade eller på tværs af gaden.Midlertidig facadeskiltning• Midlertidig facadeskiltning som fx juleudsmykningkan anbringes efter aftale med AalborgKommune.1mMinimum 2.80 , mBredde godkendes af kommunenAugust 2001 29


Erhvervskategorier: Bilag ALokalplan 09-047Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstandeKarré 6, Indre VestbyVirksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvorklasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7den mest miljøbelastende.Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kunpåvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og såledeskan integreres med boliger.Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kunpåvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunneindplaceres i områder, hvor der også findes boliger.Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kunpåvirker omgivelserne i mindre grad, og som børplaceres i erhvervs- eller industriområder evt. irandzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse.Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som ernoget belastende for omgivelserne, og derfor somhovedregel bør placeres i industriområder.Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som erret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeresi industriområder.Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som ermeget belastende for omgivelserne, og derfor skalplaceres i større industriområder, så den ønskedeafstand i forhold til forureningsfølsomme naboerkan opnås.Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som ersærligt belastende for omgivelserne, og derfor somhovedregel skal placeres i områder, indrettet tilsærligt miljøbelastende virksomhed (normaltkommuneplanens M-områder).Herudover findes der en række virksomheder oganlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvorafstanden til boligområder skal være større end 500meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonetproduktion, større skibsværfter, flyvepladser,skydebaner, motorsportsbaner og lignende.Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger)Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger)Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger)Klasse 4 100 meter (i forhold til boliger)Klasse 5 150 meter (i forhold til boliger)Klasse 6 300 meter (i forhold til boliger)Klasse 7 500 meter (i forhold til boliger)Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomhedertil en anden miljøklassificering, end angiveti skemaet "Erhvervskategorier" på de følgendesider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsendeforanstaltninger udover det, der ernormalt i forhold til gængse forureningsbegrænsendeproduktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificeringaccepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstandi forhold til forureningsfølsomme formål somf.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt atklassificere en virksomhed højere end forudsat, hvisvirksomheden forurener udover, hvad der er normaltfor den pågældende virksomhedstype.Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skaloverholdes. Men hvis afstanden tillades kortere endden, der fremgår af skemaet på de følgende sider, mådet ske ud fra en konkret vurdering af den enkeltevirksomheds forureningsbelastning på både kort oglangt sigt.August 2001 31


Bilag A: ErhvervskategorierLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyAnvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse BemærkningerButikker Dagligvarebutik 1-3Lavprisvarehus 1-4Supermarked 1-3Udvalgsvarebutik 1-3Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3Møbelpolstrer o.l. 1-3Pottemager o.l. 1-3Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3Skomager, skrædder o.l. 1-3Urmager o.l. 1-3Hotel/restaurant Bar 1-3Diskotek 1-3Hotel 1-3Restauration o.l. 1-3Klinikker Dyreklinik 1-3Kiropraktor 1Læge, tandlæge o.l. 1Terapi 1Kontorer Administration 1Advokat, revisor o.l. 1Arkitekt, ingeniør o.l. 1Datarådgivning 1Service Bedemand o.l. 1Ejendommægler o.l. 1Frisør o.l. 1-3Pengeinstitut 1Post- og telegrafvæsen 1Rejse-, turist- , billetbureau o.l. 1Små vaskerier/renserier o.l. 2-3Solcenter 1-2Kulturelle formål Bibliotek 1-3Biograf 1-3Kirke/menighedshus 1-3Kulturformidling o.l. 1-3Medborgerhus 1-3Museum/udstilling/galleri 1-3Musiklokale 1-3Teater 1-332 August 2001


Erhvervskategorier: Bilag ALokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyAnvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse BemærkningerFritidsformål Camping o.l. 1-5Forlystelse/underholdning 1-5Klub/forening 1-5Kolonihaver 1-3Sport 1-5Undervisning Forskning 1-3Gymnasium 1-3Højere uddannelse 1-3Kursus/konference 1-3Skole 1-3Institutioner Børneinstitution 1-3Døgncenter/forsorg 1-2Kollegie 1-2Ungdoms/ældrebolig 1-2Ældreinstitution 1-2Rekreative formålGrønne områderParkerTorve, pladser o.l.Tekniske anlægAntenneanlæg (små)BeskyttelsesrumDet forudsættes, at anlæggeneKraftvarmeværker 3-6 kan indpasses på en harmoniskParkeringshus 1-4 måde.P-pladser 1-3Pumpestation o.l. 1-4Transformere (små)Værksteder o.l. Autoværksted 3-5Bådeværft (træbåde) 3-5El-installatør 2-3Elektroteknik 2-3Fødevarefremstilling 3-4Glarmester 2-3Lakering/overfladebehandling 4-5Maskinværksted 2-6Smedie, VVS 2-6Snedker 3-5Stenhugger 3-5Tekstil-/tøjproduktion 2-4Undervognsbehandling 4-5Vaskeri/renseri/farveri 3-4Vulkanisering 3-4August 2001 33


Støj fra erhverv: Bilag BLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyVejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning.Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggendeområder.ArealanvendelseDet ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)Mandag - fredag Mandag - fredag Alle dage07.00 - 18.00 18.00 - 22.00 22.00 - 07.00Lørdag Lørdag (Maksimalværdier07.00 - 14.00 14.00 - 22.00 om natten erSøn- og helligdage anført i parantes)07.00 - 22.00Erhvervsområder for særlige virksomheder (M-områder)Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder), men 70 70 70kun i de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbnermulighed for støjniveau på 70 dB(A)Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder) 60 60 60Erhvervsområder for let industri m.m. (H-områder) 60 60 60Områder for boliger og erhverv (D-områder) 55 45 40 (55)Centerområder (C-områder) 55 45 40 (55)Etageboligområder og institutionsområder 50 45 40 (55)Boligområder for åben og lav boligbebyggelse og særligstøjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.) 45 40 35 (50)Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreativeområder og særlige naturområder 40 35 35 (50)Øvrige rekreative områderKolonihaveområderDet åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer)Se bemærkninger nedenforSe bemærkninger nedenforSe bemærkninger nedenforDer henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder.Øvrige rekreative områderOmråder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder tilkortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden(f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsætteshøjere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes"Offentligt tilgængelige rekreative områder". Ved fastsættelseaf vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurderingfor hvert enkelt område.KolonihaveområderBetragtes som rekreative områder. Områderne ligger oftestinde i byerne, hvor der er en del baggrundsstøj. Der er forskelpå, hvordan områderne benyttes. I nogle kolonihaver må der iperioder af året finde overnatning sted. Andre områder harkarakter af nyttehaver, hvor der ikke må overnattes. Vedfastsættelsen af de vejledende støjgrænser foretages der enkonkret vurdering for hvert enkelt område.August 2001 35


Bilag B: Støj fra erhvervLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyDet åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer)Normalt er baggrundsstøjniveauet i det åbne land lavt. Derforer det ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er meget lavt.Hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt atplacere i det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i nogletilfælde at acceptere et højere støjniveau. Ved fastsættelse af devejledende støjgrænser foretages der derfor i hvert enkelttilfælde en konkret vurdering.36 August 2001


Støj fra trafik: Bilag CLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyStøj fra vejtrafikStøjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, disses hastighedog andelen af tunge køretøjer. Ved registrering af vejtrafikstøjanvendes en gennemsnitsværdi af støjens variation iet døgn.Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken værepå mellem 1.000 og 1.500 biler, før støjniveauet overstiger de55 dB(A), der er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger.Eksisterende og planlagte vejeArealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendestil støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier,der er angivet i Skema 1.Nye veje og varige trafikomlægningerVed anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, somgiver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauersøges overholdt på arealer udlagt til støjfølsommeformål:Nuværende udendørsvejtrafikstøjniveau:Fremtidigt udendørsvejtrafikstøjniveau:under 55 dB(A)max. 55 dB(A)55 - 65 dB(A) max. 65 dB(A)over 65 dB(A)max. nuværende niveauAnvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder i detåbne land:- sommerhusområder 50 dB(A) 30 dB(A)-grønne områder ogcampingpladser50 dB(A)Rekreative områder i/nærbyområder:- bydelsparker, kolonihaver,nyttehaver og turistcampingpladser55 dB(A)Boligområder:- boligbebyggelse 55 dB(A) 30 dB(A)- daginstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)- opholdsarealer 55 dB(A)Offentlige formål- hospitaler 55 dB(A) 30 dB(A)- uddannelsesinstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller 60 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 60 dB(A) 35 dB(A)Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj.Særlige regler for midtbyenFor at fastholde midtbyens blandede bymæssige anvendelsekan der indpasses støjfølsomme anvendelser på arealer medstøjniveauer som angivet i Skema 2, såfremt- det ikke er muligt at anvende arealerne til ikke støjfølsommeformål,- antallet af støjramte boliger søges minimeret,- mindst en facade er belastet med mindre end 55 dB(A) ogsove- og opholdsrum orienteres mod denne facade,- de primære opholdsarealer maksimalt belastes med 55dB(A).Anvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder i/nærbyområder:- nyttehaver og turistcampingpladser65 dB(A)Boligområder:- boligbebyggelse 65 dB(A) 30 dB(A)- daginstitutioner mv. 65 dB(A) 35 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller 70 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 70 dB(A) 35 dB(A)Skema 2: Grænseværdier for vejtrafikstøj i midtbyen.August 2001 37


Bilag C: Støj fra trafikLokalplan 09-047Karré 6, Indre VestbyStøj og vibrationer fra jernbanerArealer langs eksisterende jernbanestrækninger må ikke anvendestil nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikkenoverstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema3, eller hvor vibrationsniveauet overstiger 75 dB (KB-vægtetaccelerationsniveau).Miljøstyrelsen har beregnet mindsteafstande, der skal overholdesfor at undgå vibrationer i husene og for at opnå etpassende lavt støjniveau fra forbikørende tog. Afstandene erberegnet ud fra en samlet vurdering af støj og vibrationer:- syd for Aalborg Banegård 90 m- nord for Aalborg Banegård 50 mAfstandene er beregnet på baggrund af trafikoplysninger forde enkelte jernbanestrækninger. Forskellen på afstanden sydog nord for Aalborg Banegård skyldes, at støjniveauet syd forer højere på grund af større og tungere trafik. Vibrationsniveauetkan i alle tilfælde forventes overholdt ved en afstandpå 50 m.Støjniveauet - men ikke vibrationerne - kan dæmpes ved atopføre afskærmning mellem jernbanen og bebyggelsen. Vedønske om byggeri tættere på en jernbane end 50 m bør det vedmålinger*) på stedet eftervises, om en grænseværdi for vibrationsniveauetpå 75 dB kan forventes overholdt.Ved boligbebyggelse, daginstitutioner og hospitaler skal denævnte minimumsafstande dog altid overholdes.*) Vibrationsniveauet kan kun bestemmes ved målinger, dader ikke findes en beregningsmetode, der tager hensyn til delokale forskelle.Nye jernbaner eller udvidelse af eksisterendeVed anlæg af nye jernbaner eller væsentlige omlægninger/udvidelser af trafikken på eksisterende strækninger, skal mulighedernefor reduktion af støjbelastningen vurderes.FlystøjDer kan ikke udlægges arealer til nye støjfølsomme formål, hvorflystøjen overstiger grænseværdierne angivet i Skema 4.Konsekvensområdet for Aalborg Lufthavn/Flyvestation meden afgrænsning på 55 dB er vist i regionplanen.VejledningerFor uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de tilenhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj,pt.: Nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområderNr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbanerNr. 5/1994 Støj fra flyvepladserAnvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder i detåbne land:- sommerhusområder 55 dB(A) 30 dB(A)- campingpladser 55 dB(A)Rekreative områder i/nærbyområder:- bydelsparker, kolonihaver,nyttehaver og turistcampingpladserAnvendelse Udendørs Indendørsstøjniveau støjniveauRekreative områder medovernatning:- sommerhuse 50 dB(A) 30 dB(A)- kolonihaver, campingpladsero.l.50 dB(A)Andre rekreative områderuden overnatning:55 dB(A)Boligområder og støjfølsommebygninger til offentlige formål:- boliger, hospitaler,plejehjem o.l. 55 dB(A) 30 dB(A)- uddannelssesinstitutioner mv. 55 dB(A) 35 dB(A)Spredt bebyggelsei det åbne land:60 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller o.l. 60 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 60 dB(A) 35 dB(A)Skema 4: Grænseværdier for flystøj.60 dB(A)Boligområder:- boligbebyggelse 60 dB(A) 30 dB(A)- daginstitutioner mv. 60 dB(A) 35 dB(A)- opholdsarealer 60 dB(A)Offentlige formål- hospitaler 60 dB(A) 30 dB(A)- uddannelsesinstitutioner mv. 60 dB(A) 35 dB(A)Liberale erhverv mv.- hoteller 65 dB(A) 30 dB(A)- kontorer mv. 65 dB(A) 35 dB(A)Skema 3: Grænseværdier for støj fra jernbaner.38 August 2001


Parkeringsnormer: Bilag FLokalplan 09-047Indre Vestby, karré 6PPå den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvendelse efter følgendevejledende P-normer:BEBYGGELSENS ART P-NORMER: • Vestbyen P-NORMER: • Den øvrige del af• Aalborg midtbykommunen• Ø-gadekvarteret• Nørresundby midtbyBoligbyggeri:Boliger1/2 P-plads pr. boligFritliggende enfamiliehuseRækkehuse, dobbelthuse og lign.Etagehuse2 P-pladser pr. hus11/2 P-plads pr. hus/lejlighed.P-pladser kan etableres i fælles P-anlæg11/2 P-plads pr. boligUngdomsboliger, kollegier, enkeltværelser 1 P-plads pr. 4 boligenheder 1 P-plads pr. 4 boligenhederPlejehjem, ældreboliger m.v.Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det dealmindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 P-plads forhver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster.Erhvervsbyggeri:Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 P-plads pr. 100 m 2 1 P-plads pr. 50 m 2 etageareal(excl. garageareal)Lagerbygninger 1 P-plads pr. 100 m 2 1 P-plads pr. 100 m 2Servicestationer 10 P-pladser 10 P-pladserHoteller 1 P-plads pr. 4 værelser 1 P-plads pr. 2 værelserRestaurationer og lignende 1 P-plads pr. 20 siddepladser 1 P-plads pr. 10 siddepladserSupermarkeder/discountbutikker/større 1 P-plads pr. 25 m 2 salgsareal samt 1 P-plads pr. 25 m 2 salgsareal samtudvalgsvarebutikker 1 P-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal iøvrigt 1 P-plads pr. 50m 2 bruttoetageareal iøvrigtØvrige butikker 1 P-plads pr. 100 m 2 1 P-plads pr. 50 m 2Andre erhvervsejendomme:Fastsættes efter byrådets individuelle vurdering af antal ansatte samt kunder.Blandet bolig og erhverv:Fastsættes som summen af kravet til de enkelte funktioner.Andet byggeri:Teatre, biografer og lign. 1 P-plads pr. 8 siddepladser 1 P-plads pr. 8 siddepladserIdrætshaller 1 P-plads pr. 10 personer som hallen må 1 P-plads pr. 10 personer som hallen mårummerumme (dog mindst 20 pladser)Sportsanlæg 1 P-plads pr. 5 siddepladser 1 P-plads pr. 5 siddepladserSygehuse 1 P-.plads pr. 125 m 2 etageareal 1 P-plads pr. 125 m 2 etagearealSkoler 1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 2 ansatte samt1 P-plads pr. 8 elever over 18 år 1 P-plads pr. 4 elever over 18 årDaginstitutioner 2 P-pladser pr. 20 normerede pladser 4 P-pladser pr. 20 normerede pladserSåfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastsætter byrådet i hvert enkelt tilfælde kravet til antal parkeringspladserunder hensyntagen til den konkrete anvendelse.August 2001 39


KASTETVEJnnnnOversigtskortLokalplan 09-047Karré 6, Indre Vestby09-047LINDHOLMSSTIPOUL PAGHS GADEC A OLESENS GADENYBROGADEPORTHUSGADESKIBBROGADESTRANDVEJENT]RNHUSGADEVESTRE KANALGADEOBELS KANALOBELS KANAL\STRE KANALGADENYBROGADEBROHUSGADENordn n n nGAMMEL STRANDVEJSTRABADEHUSVEJBORGERGADEEGHOLMSGADETOLDBODGADEPOUL PAGHS GADESVENDSGADEKORSGADEVENDELBOGADEBORGERGADEBORGERGADEVESTEKNUDSGADEVALDEMARSGADESVENDSGADEDALGASGADEHOLBERGSGADEKORSGADEKATTESUNDETKATTESUNDETVESTER]V[GTERSTIENBISPENSGADENY M\LLE STR[DSAXOGADEREBERBANSGADEJENS BANGS GADE1:4.000VESTERBROGRAVENSGADEAalborg Kommune

More magazines by this user
Similar magazines