Høring over ændring af bekendtgørelse om sikring ... - Danske Havne

danskehavne.dk

Høring over ændring af bekendtgørelse om sikring ... - Danske Havne

Weidekampsgade 10Postboks 33702300 København SFuldmægtig Hans Erik Cutoi-ToftKystdirektoratetHøjbovej 1, DK-7620 LemvigSendt på mail: kdi@kyst.dkTelefon 3370 3137Telefax 3370 3371Giro nr. 200 30 31Bjarne Løf Henriksenblh@danskehavne.dkDir 3370 3441www.danskehavne.dkHøring over ændring af bekendtgørelse om sikring afhavnefaciliteter3. juli 2012Danske Havne har den 23. maj 2012 modtaget forslag til bekendtgørelse ihøring vedr. ændring af bekendtgørelse om sikring af havne (Journalnummer11/00046).Der er tale om en simpel konsekvensrettelse grundet den nyligt vedtagneændring i meldeinformationer for skibsanløb. Hermed ændres bekendtgørelsenr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havnefaciliteter til bekendtgørelse nr. 414 af8. maj 2012.Det er generelt Danske Havnes ønske at få iværksat den evaluering af erhvervetsadministrative og økonomiske byrder, som blev lovet i forbindelse medlovforslagets vedtagelse i 2004 (Lovforslag nr. L46 Forslag til lov om ændring aflov om havne ”Sikring af havnefaciliteter m.v.”).Når Kystdirektoratet foreslår ændringer til de danske bekendtgørelser vedr.maritim sikring, bør det være naturligt at gennemgå bekendtgørelsernes indholdi forhold til regeringens målsætninger omkring regelforenkling.Jf. bekendtgørelse 414 af 8. maj 2012, §17, stk. 3, pkt. 1:1) Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid.Dette bør være Kystdirektoratets overordnede fokus. Nu har loven eksisteret ini år med flere tilføjelser og stramninger på trods af, at der ikke har væretkonstateret nogen form for terror hændelse i de danske erhvervshavne.Med andre ord bør der med ni års erfaring være grobund for at iværksætte enundersøgelse af de administrative konsekvenser for erhvervslivet og havnene iforbindelse med de danske bekendtgørelser vedr. maritim sikring. Herunderklage muligheder over myndighedens afgørelser.


LF 46 03/04, kapitel 4 under bemærkninger:”Det er meget vanskeligt at vurdere, hvilke udgifter havnene vil have i forbindelse medopfyldelsen af SOLAS konventionsændringerne og ISPS koden. Det vil variere meget hvilkeforanstaltninger, der skal udføres i havnene. Det kan således forventes, at en række havneikke skal foretage sig noget fysisk, men blot anvende eksisterende sikringssystemer og beskrivedisse detaljeret i en sikringsplan. Andre havne vil finde det relevant at udføre visse konkreteforanstaltninger. For nogle havne vil der være visse udgifter til uddannelse af personel samtudgifter i forbindelse med eventuel anvendelse af en anerkendt sikringsorganisation.Det er besluttet, at lovforslaget ikke forelægges for et virksomhedspanel, idet lovforslagetprimært indeholder en bemyndigelsesbestemmelse. De nærmere konsekvenser af indførelsen afSOLAS konventionsændringerne og ISPS koden vil først kunne undersøges, når deadministrative forskrifter foreligger. Derfor vil de administrative forskrifter blive forelagt for ettestpanel med henblik på nærmere vurdering.”Med Kystdirektoratets erfaring med maritim sikring bør det være muligt isamarbejde med de maritime organisationer at udforme en mere tidssvarendeanalyse og evaluering af LF 46 03/04 og de efterfølgende bekendtgørelser forsikring af havne og deres faciliteter.Følgende fremgår af LF 46 03/04:Økonomiskekonsekvenser forerhvervslivetAdministrativekonsekvenser forerhvervslivetSamlet vurdering af lovforslagets konsekvenserPositive konsekvenser/Mindre udgifter(hvis ja, angiv omfang)Danske havne vil ikke kunnemodtage skibe i internationalfart, hvis reglerne om maritimsikring ikke gennemføres, hvilketvil begrænse havnenesarbejdsområde betragteligt.Sagen forelægges etvirksomhedspanel, når deadministrative forskrifter erudarbejdet.Negative konsekvenser/Merudgifter(hvis ja, angiv omfang)Det er ikke muligt at give etskøn over udgifterne forhavnene, idet udgifterne vilvariere afhængigt afhavnenes beskaffenhed.Sagen forelægges etvirksomhedspanel, når deadministrative forskrifter erudarbejdet.Der er behov for en anden tilgang for at graduere terrorindsatsen i havnene altefter den konkrete trussel for maritime terrorhandlinger. Dette kunneinitieres af et erhvervspanel i form af et maritimt security forum, som det ogsåkendes på luftfartsområdet.Med venlig hilsenBjarne Løf Henriksen2

More magazines by this user
Similar magazines