13.07.2015 Views

Onsdag den 17. marts 2004 - Greve Kommune

Onsdag den 17. marts 2004 - Greve Kommune

Onsdag den 17. marts 2004 - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>FolkeoplysningsudvalgReferat<strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7Medlemmer:Anne Marie Lyduch (V)Jakob Thune (A)Inge Wulff (Oplysningsforbund)John Hansen (Oplysningsforbund)Günther Lindahl (Foreninger)Jytte Schou (Foreninger)Steen Mærkelund (Spejdere)Svend Lemke Nielsen (Foreninger)Palle Stentoft (Foreninger)Ernst Seiling Olsen (Spejdere)Lone Rytter (Oplysningsforbund)


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 17Ikke til stede: Ernst Seiling OlsenLone RytterInge Wulff indtil kl. <strong>17.</strong>10 (deltog ikke i pkt. 1)Jakob Thune indtil kl. <strong>17.</strong>10 (deltog ikke i pkt. 1)John Hansen fra kl. 19.00 (deltog ikke i pkt. 12-16).FOU1.Godkendelse af referatj.nr. 50-6-0Godkendelse af referat fra mødet <strong>den</strong> 28.01.04Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Godkendes.Beslutning:Godkendt.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 18FOU2.Meddelelser fra forman<strong>den</strong>• Forman<strong>den</strong> orienterede fra formandsmødet <strong>den</strong> 11.02.04.• Avisartikel om, at Solrød <strong>Kommune</strong> har besluttet ikke at nedlægge Folkeoplysningsudvalgeti <strong>den</strong>ne periode.• Invitation til reception <strong>den</strong> 24.03.04 for Arne Jørgensen, der stopper på <strong>Greve</strong>Idræts Center.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 19FOU3.Meddelelser fra forvaltningen• Valg til brugerråd i <strong>Greve</strong> Borgerhus.Orientering om nyvalg til to poster.• Sportsrideklubben HedelandForvaltningen orienterede om de pågående forhandlinger med SportsrideklubbenHedeland og udlejer. Sportsrideklubben Hedeland har valgt ny bestyrelsepå generalforsamling <strong>den</strong> 16.03.04. Forvaltningen deltog i samlingen.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 20FOU4.Ændring af mødedato i augustJ.nr. 50-6-0Der er planlagt møde i Folkeoplysningsudvalget <strong>den</strong> 18.08.04.I budgetkøreplan for budgetforslag 2005-2008 (sidder sidst i mappe med materialetil dialogmøde <strong>den</strong> 05.04.04), fremgår det, at der udsendes høringsmateriale (resultatetaf Økonomiudvalgets 1. behandling) <strong>den</strong> 18.08.04. Fristen for høringssvar er<strong>den</strong> 02.09.04.Det foreslås derfor, at Folkeoplysningsudvalgets møde flyttes til <strong>den</strong> 25.08.04, såhøringsmaterialet kan drøftes på dette møde.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Folkeoplysningsudvalgets møde i august flyttes til <strong>den</strong> 25.08.04.Beslutning:Indstillingen tiltrådt.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 21FOU5.Ændring af udligningsordning (aktivitetstilskud)J.nr. 76-01-00Forvaltningen har modtaget besked fra Køge <strong>Kommune</strong> om, at de har besluttet, atder ikke ydes tilskud til Køge-borgere, som benytter foreningstilbud i andre kommunerfra <strong>2004</strong>.Bilag:E-mail fra Køge <strong>Kommune</strong> af <strong>den</strong> 20.02.04.Oversigt over nuværende kommunale ordninger vedrørende aktivitetstilbud til foreninger,som har medlemmer u<strong>den</strong> for egen kommune.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Reglerne for tilskud til foreninger u<strong>den</strong> for <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>, tages op når<strong>Greve</strong>ordningen skal revurderes.Beslutning:Indstillingen tiltrådt.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 22FOU6.Godkendelse af ny forening – Idrætsforeningen FCKøKNJ.nr. 76-3Idrætsforeningen FC KøKN v/Morten Tønnesen, Hedelun<strong>den</strong> 19, 2670 <strong>Greve</strong>,fremsender vedtægter for nystartet forening med henblik på at få stillet kommunalelokaler gratis til rådighed.Foreningen har hjemsted i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>Idrætforeningen FC KøKNs vedtægter opfylder lovens generelle krav.Foreningens primære formål er at tilbyde borgere med tilknytning til restaurationsmiljøeti <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> mulighed for en aktiv fritid.Bilag:Skrivelse af 05.03.04 fra Idrætsforeningen FC KøKN.Referat af stiftende generalforsamling.Medlemsliste.Vedtægter.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Foreningen godkendes under Folkeoplysningsloven med henblik på at få stilletkommunale lokaler til rådighed.Beslutning:Indstillingen tiltrådt.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 23FOU7.Forhøjelse af satsen til undervisning af handicappedeJ.nr. 56-1På udvalgets sidste møde orienterede forvaltningen om, at Folketinget har forhøjettilskudsloftet for tilskud til aftenskolernes handicapundervisning fra 7/9 til 8/9 medvirkning fra 01.01.04. Udvalget ønskede på <strong>den</strong> baggrund hurtigst muligt at fåfremlagt en sag vedrørende eventuel ændring af satsen i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>.Folkeoplysningsudvalget fordelte <strong>den</strong> 19.11.03 tilskud til aftenskolerne i <strong>2004</strong>. Derblev fordelt i alt 3.178.785 kr. ud af det samlede budget på 3.545.300 kr., såledesvar der et uforbrugt budgetbeløb på 366.515 kr.I <strong>den</strong> forbindelse blev det besluttet, at ”Fordelingen tages op i august <strong>2004</strong>, hvorder ses på, hvad der er sat i gang, samtidig med virkningerne af ny lov vedrørendeforhøjelse af tilskudsprocenten til handicapundervisning kendes.”Den 10.12.03 blev <strong>den</strong>ne beslutning fastholdt, samtidig med at aftenskolerne fiktildelt yderligere 10% af tilskuddet = 3<strong>17.</strong>879 kr. til debatskabende aktiviteter.Der er således 48.636 kr. tilbage i uforbrugt budget.Vedrørende handicapsatsDer er tale om en maksimumsats. Det er frivilligt for kommunerne, om man vil ydedet maksimale tilskud.I forbindelse med lovændringen blev det besluttet, at kommunerne kompenseresfor de forventede merudgifter ved ændringen gennem en forøgelse af <strong>den</strong> kommunalebloktilskudspulje. Forhandlingerne herom er endnu ikke afsluttet. Hvis beløbettilføres Folkeoplysningsudvalgets ramme, kan det medgå til finansiering af en forhøjettilskudssats.Hvis tilskudssatsen forhøjes fra 7/9 til 8/9, vil merudgiften - beregnet ud fra tilskudsgrundlageti <strong>2004</strong> - være på 141.349 kr. Fratrækkes det uforbrugte budget på48.636 kr., resterer der således 92.713 kr. at blive finansieret.Forvaltningen kan pege på overskuddet fra 2003 in<strong>den</strong> for Folkeoplysningsudvalgetsramme, til finansiering af en eventuel forhøjelse af tilskudssatsen i <strong>2004</strong>. Fra2005 og fremover vil beløbet kunne indgå i rammen ved fordelingen.Tilskudssatsen fremgår af ”Retningslinier for Folkeoplysningslovens voksenundervisning– Aftenskoler”, som skal godkendes af Byrådet.Vedrørende aktiviteter genereltAftenskolerne skal indsende regnskaber for 2003 senest <strong>den</strong> 15.03.04, og forvaltningenvil fremlægge det samlede regnskab for udvalget, når de er modtaget oggennemgået.En reel vurdering af aktivitetsniveauet generelt kan ikke laves, før regnskaberneforeligger. Forvaltningen foreslår, at tilskuddet til aftenskoler tages op i august<strong>2004</strong>, som oprindeligt besluttet, idet erfaringerne fra 1. halvår <strong>2004</strong> således kanindgå i sagen.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 24Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, om man vil anbefale en forhøjelse aftilskudssatsen for handicappede fra 7/9 til 8/9, finansieret in<strong>den</strong> for rammen tilvoksenundervisning.Beslutning:Folkeoplysningsudvalget anbefaler over for Byrådet, at handicapsatsen forhøjes fra7/9 til 8/9 i <strong>2004</strong>, finansieret som anvist af forvaltningen ved ikke forbrugt budget i<strong>2004</strong> (48.636 kr.) og overskud på Folkeoplysningsudvalgets ramme i 2003.Vedrørende 2005 og fremover afventes resultatet af budgetforhandlingen.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 25FOU8.Afholdelse af temamøde i FolkeoplysningsudvalgetJ.nr. 50-6-0Forvaltningen har tidligere sendt indbydelse til Fritid og Samfunds kursus ”Hvordansikres folkeoplysningsudvalgets fremtid? Nye udfordringer – ny lovgivning –ny kommunalreform”.Efter aftale med forman<strong>den</strong> har forvaltningen undersøgt mulighe<strong>den</strong> for at afvikleet internt kursus i form af en temaaften for Folkeoplysningsudvalget og eventueltandre interessenter.Der er mulighed for at afholde temaaften i forbindelse med et af udvalgets møder<strong>den</strong> 21.04.04 eller 26.05.04, med oplægsholder fra Fritid og Samfund.Aftenens indhold kan tage udgangspunkt i kursusbeskrivelsen.Bilag:Indbydelse og kursusbeskrivelse til Fritid og Samfunds kursus: ”Hvordan sikresFolkeoplysningsudvalgets fremtid?”Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Folkeoplysningsudvalget drøfter, om der skal afholdes temamøde, og i givet faldhvornår.Beslutning:Der holdes temamøde <strong>den</strong> 21.04.04 kl. <strong>17.</strong>00 til ca. 22.00 (inklusive spisning).Børne- og Kulturudvalget inviteres til at deltage.Det ordinære møde afholdes kl. 16.00.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 26FOU9. Pokaloverrækkelse <strong>2004</strong>J.nr. 77-4-40Pokalarbejdsgruppen har holdt evalueringsmøde <strong>den</strong> 03.03.04 om pokaloverrækkelsen<strong>den</strong> 06.02.04, som foregik i <strong>Greve</strong> Idrætscenter.Arbejdsgruppen var enige om, at overrækkelsen generelt forløb godt, og drøftedehele forløbet, med henblik på eventuelle ændringer og forbedringer til fremtidigepokaloverrækkelser.Referat af evalueringsmødet vedlægges til orientering.Bilag:Referat af pokalarbejdsgruppens evalueringsmøde <strong>den</strong> 03.03.04.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:1. Referatet tages til efterretning.2. Der nedsættes en ny arbejdsgruppe til planlægning af næste års pokaloverrækkelse.3. Der træffes beslutning om genvalg af konferencier.4. Folkeoplysningsudvalget tager en indle<strong>den</strong>de drøftelse af stedet for næste årsafvikling.Beslutning:Ad 1 - Indstillingen tiltrådt.Ad 2 - Arbejdsgruppen består af:Fra Folkeoplysningsudvalget: Steen Mærkelund, Jytte Schou, SvendLemke Nielsen, Günther Lindahl og Inge Wulff.Idrætsunionen: Bedes udpege to personer.Center for Sport og Fritid: Claus Bøllingtoft.Ad 3 - Konferencier Torben Larsen blev genvalgt og deltager i arbejdsgruppen.Ad 4 - Folkeoplysningsudvalget drøftede næste års afviklingssted.Arbejdsgruppen kommer med forslag.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 27FOU10.Timefordeling i <strong>Greve</strong> Svømmehal og Tjørnelybadet forsæsonen <strong>2004</strong>/2005J.nr. 59-1Idrætsunionen har <strong>den</strong> 08.01.04 afholdt fordelingsmøde for sæsonen <strong>2004</strong>/2005med brugerne af <strong>Greve</strong> Svømmehal og Tjørnelyskolens Svømmesal.På mødet opnåedes der enighed om fordelingen, som er <strong>den</strong> samme, som i sæsonen2003/<strong>2004</strong>.Idrætsunionen har <strong>den</strong> 04.03.04 holdt møde og fastholdt beslutningen fra fordelingsmødet<strong>den</strong> 08.01.04.Derudover søger <strong>Greve</strong> Svømmeklub om yderligere timer om morgenen mandag,onsdag og fredag fra kl. 6.30 – 8.15 og om lørdagen fra kl. 9 – 11 i <strong>Greve</strong> Svømmehal.Disse timer er ikke til rådighed for foreningssvømning.Bilag:Referat af brugermøde <strong>den</strong> 08.01.04.Fordelingsplaner for <strong>Greve</strong> Svømmehal og i eftermiddags- og aftentimerne samtTjørnelybadet i dagtimerne.Ansøgning fra <strong>Greve</strong> SvømmeklubBørne- og Kulturforvaltningens indstilling:Fordelingerne godkendes.Folkeoplysningsudvalget kan ikke fordele timer i tidsrummet kl. 6.30 – 8.15 oglørdag kl. 9 – 11. <strong>Greve</strong> Svømmeklub bedes kontakte <strong>Greve</strong> Svømmehal, om der ermulighed for at få de ansøgte timer.Beslutning:Indstillingen tiltrådt.Folkeoplysningsudvalget disponerer ikke over timer til morgentræning, og der erkontakt mellem <strong>Greve</strong> Svømmehal og <strong>Greve</strong> Svømmeklub.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 28FOU11.Fordeling af haller og gymnastiksale.J.nr. 82 16 00J.nr. 59-22Forvaltningen har <strong>den</strong> 25.02.04 haft møde med Idrætsunionen om forslag til fordelingaf skolehaller og gymnastiksale for sæson <strong>2004</strong>/2005.Idrætsunionen har holdt møde <strong>den</strong> 04.03.04 og har kommentar til lån af lokaler på<strong>Greve</strong> Gymnasium og Mosedeskolen. (GIF Gymnastik/<strong>Greve</strong> Strands Badminton)Mosedeskolen (<strong>Greve</strong> Cykle Club, GIF Gymnastik, Mosede Boldklub).I vedlagte notat er Idrætsunionen og forvaltningens kommentarer til de skoler, hvorder er “overlapning” mellem brugerne:Bilag:Uddrag af ”Retningslinier for udlån af lokaler” (Prioriteringsregler).Skemaer over fordeling af haller og gymnastiksale. De skemaer, hvor der eroverlappende ønsker, er markeret med gråtone, sidste års bruger er skrevet med fedskrift.Notat af 11.03.04 vedrørende fordeling af haller og gymnastiksale <strong>2004</strong>-2005.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:HundigehallenHundige Boldklub fortsætter med at have timen om fredagen fra kl. 20 – 21, brugestimen ikke kan/skal <strong>Greve</strong> Strands Badminton kontaktes.<strong>Greve</strong> GymnasiumGIF Gymnastik får pigesalen om onsdagen fra kl. 17 – 18.GIF Gymnastik får drengesalen om tirsdagen fra kl. 19 – 20 og om onsdagen fra kl.18 – 20 under forudsætning af, at <strong>Greve</strong> Strands Badminton har tildelt timerne tilmotionister. Anvendes timerne til børn og unge fastholdes, at <strong>Greve</strong> Strands Badmintonfortsat skal have timerne.Om onsdagen i drengesalen har Personaleforeningen kl. 16 – 17, GIF Gymnastikkl. 17 – 19, og GSB kl. 19 – 22.Hedelyskolens boldsal<strong>Greve</strong> Foldbold får tildelt tirsdag fra kl. 16 – <strong>17.</strong>Mosedeskolen drengesalen<strong>Greve</strong> Cykle Klub bibeholder timerne tirsdagen kl. 18 –20.StrandskolenKIF får timerne i drengesalen om mandagen fra kl. 18 – 20.Tjørnelyskolen gymnastiksalenGIF Gymnastik får timen torsdag fra kl. 20 – 21 i gymnastiksalen og <strong>Greve</strong> AmatørBadminton får timer i boldsalen, da Tjørnelyparkens Idrætsforening ikke har søgt.Beslutning:Forvaltningen orienterede om, at <strong>Greve</strong> Basket har meddelt, at de ikke benytterHolmeagerskolen fredage efter kl. 18.00. Denne tid er tildelt <strong>Greve</strong> Fodbold, jf. sagom fordeling på <strong>Greve</strong> Idræts Center.Desu<strong>den</strong> har GIF Gymnastik meddelt, at de ikke benytter Hundigeskolens gymnastiksalgrundet store problemer med chikane fra lokale utilpassede unge.Indstillingen tiltrådt vedrørende Hundigehallen, Hedelyskolen, Mosedeskolen,Strandskolen og Tjørnelyskolen.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 29Vedrørende <strong>Greve</strong> Gymnasium tildeles <strong>Greve</strong> Idræts Forening Gymnastik pigesalenonsdage kl. 17-18 og drengesalen onsdage kl. 17-19.<strong>Greve</strong> Strand Badmintonklub tildeles onsdage i drengesal kl. 19-22, og bibeholdertirsdage kl. 19-20 og torsdage kl. 19-22. Der er lagt det princip, at <strong>Greve</strong> StrandBadmintonklub primært får ti<strong>den</strong> efter kl. 19 og <strong>Greve</strong> Idræts Forening ti<strong>den</strong> før idrengesalen.Folkeoplysningsudvalget ser med stor bekymring på, at Hundigeskolen ikke kanbenyttes i fuldt omfang på grund af de utilpassede unge, der chikanerer brugerne.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 30FOU12. Fordeling af haltimer i <strong>Greve</strong> Idræts CenterJ.nr. 59-22<strong>Greve</strong> Idræts Center (GIC) er pr. 01.10.03 overgået til at være en kommunal institution.Lokalerne på GIC er således omfattet af Folkeoplysningslovens anvisningsforpligtelse,med Folkeoplysningsudvalget som ansvarlig for fordelingen.Der var ikke taget højde for GIC’s nye kommunale status ved igangsætning af procedurenvedrørende fordeling af kommunale haller og gymnastiksale sæson <strong>2004</strong>-2005, som er sket i tæt samarbejde med Idrætsunionen. Derfor tages fordelingen afhallerne i GIC op som selvstændig sag.Der er indkommet flere ønsker om tider i GIC, som kun kan tilgodeses ved at ændrei <strong>den</strong> nuværende fordeling. For at finde en løsning, der i højere grad end nu tilgodeserønsker og behov, er det nødvendigt også at se fordelingen for de involveredeklubber i sammenhæng med de øvrige haller og gymnastiksale.Det kan også oplyses, at det i <strong>den</strong> kommende sæson er nødvendigt at tilgodeseIdræts Fritids Klubben med mere haltid i de tidlige eftermiddagstimer, som liggerfør kl. 16, hvor tiderne normalt stilles til rådighed for fritidsbrugere.Forvaltningen er i dialog med de involverede klubber (<strong>Greve</strong> Håndbold, <strong>Greve</strong>Fodbold, <strong>Greve</strong> Strands Badminton, GIF Gymnastik), Idrætsunionen og GIC’sbrugerråd om forslag til fordeling.Bilag eftersendes:Den nuværende fordeling i GIC hal 1 og 2.Forslag til fordeling sæson <strong>2004</strong>-2005.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Folkeoplysningsudvalget godkender forvaltningens forslag.Beslutning:Indstillingen tiltrådt.Retningslinier m.v. for udlån af <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>s lokaler og u<strong>den</strong>dørsanlæg skaltilrettes og tages på som en kommende sag.


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 31FOU13. Dialogmøde mandag <strong>den</strong> 5. april <strong>2004</strong>J.nr. 50-6-2Børne- og Kulturudvalget har inviteret til dialogmøde om budget 2005 og overslagsårene2006-2008. Materialet til mødet er sendt direkte til Folkeoplysningsudvalgetsmedlemmer <strong>den</strong> 27.02.04.Folkeoplysningsudvalget skal fremkomme med plus og minusmål. Procenten forplus og minus mål er sat til 2%. Forslagene skal være forvaltningen i hænde senest<strong>den</strong> 19.03.04 og vil in<strong>den</strong> dialogmødet blive sendt til deltagerne til orientering.Bilag:Invitation af 27.02.04 med materiale til Dialogmøde <strong>den</strong> 05.04.04, som er sendtdirekte til medlemmerne – bedes medbragt.Referat fra <strong>den</strong> 21.05.03, FOU10 Budgetoplæg – plus/minusmål.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:Folkeoplysningsudvalget udarbejder plus og minus mål på 2% til forvaltningen.Beslutning:Inge Wulff og Steen Mærkelund melder afbud til dialogmødet grundet ferie.Folkeoplysningsudvalget beder forvaltningen arbejde videre med følgende mål:Plusmål (prioriteret rækkefølge):1) Egne klublokaler.2) Start- og Udviklingspuljen.3) Materialekontoen.4) Sprøjtefri vedligeholdelse af u<strong>den</strong>dørs baner.5) Forhøjelse af handicapsats til voksenundervisning.Anlæg:Ny idrætshal(ler).Minusmål (prioriteret rækkefølge):1) Mellemkommunal udligning for voksenundervisning.2) Tilskudsrammen til voksenundervisning.3) Tilskud til Seniorhøjskole.4) Lokaletilskudsordningen.5) Fritidsgui<strong>den</strong>.


2. Macrofiscal de mediano plazo:a. Un informe de los resultados macroeconómicos y fiscales finales de la vigenciafiscal anterior y una comparación de las metas fiscales programadas con losresultados alcanzados y, en caso de incumplimiento de las metas previstas, unaexplicación detallada de la razón o las razones del incumplimiento y la magnituddel ajuste fiscal necesario para reanudar el cumplimiento de las metas fiscales.b. Un programa macroeconómico de mediano plazo que garantice la consistenciaentre las variables fiscales y el crecimiento objetivo de la economía.c. Las metas anuales de gasto público consistentes con los supuestosmacroeconómicos y las metas de ahorro corriente a que hace referencia el artículo14 de la presente Ley.d. La estimación del Balance Fiscal (déficit (-) o superávit (+)), y sufinanciamiento, que equivale al flujo de caja de operaciones más el flujo de caja deinversiones.e. Un análisis de la sostenibilidad de la deuda pública, consistente con loestablecido en el artículo 12 de la presente Ley.f. Una evaluación de los principales riesgos fiscales y de los pasivos contingentesque pudieran afectar la situación financiera.Para la elaboración del marco macroeconómico de mediano plazo, la Dirección deEstadística y Censo de la Contraloría General de la República deberá presentar el 1de marzo de cada año las estimaciones del Producto Interno Bruto corriente yconstante del año anterior.Artículo 19. Presupuestos de la Caja de Seguro Social y de la Autoridad del Canalde Panamá. Para el cálculo de las cuentas fiscales del Sector Público No Financierono se considerarán las cuentas individuales del régimen voluntario de cotizantes a


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 33FOU15.EventueltPressemeddelelser/aktuelle sager:Forvaltningen uddelte:- ”Folkeoplysningsloven <strong>2004</strong>”- ”Folkeoplysning” nr. 3 – februar <strong>2004</strong>.- ”Fremti<strong>den</strong> i <strong>Greve</strong> – planstrategi for en bæredygtig udvikling”


Folkeoplysningsudvalg<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>17.</strong>03.04 kl. <strong>17.</strong>00 i mødelokale 6 og 7ReferatSide 34FOU16.Næste møde i Folkeoplysningsudvalget<strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> 21. april <strong>2004</strong>.Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:<strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> 21. april <strong>2004</strong>.Beslutning:<strong>Onsdag</strong> <strong>den</strong> 21. april <strong>2004</strong>.Mødet starter kl. 16.00.Der holdes temamøde efter det ordinære møde.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!