Den 19. april 2010 blev i sag nr. 44/2008-R ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

Den 19. april 2010 blev i sag nr. 44/2008-R ... - Revisornævnet

Klagen angår følgende:a) Revisionsvirksomheden har ikke etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem.b) Der foreligger ikke skriftlig dokumentation for overholdelse af reglerne om uafhængighed, og der er foretagetmangelfuld planlægning.c) Revisionsprotokollat er ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen.Parternes bemærkninger:RevisortilsynetRevisionsvirksomhedenManglende etablering og implementering et kvalitetsstyringssystem.Ifølge revisorlovens § 14 og § 15, stk. 3, er revisionsvirksomheden Revisor Vagn Jørgensen underlagt kvalitetskontrolefter de nærmere regler, der er fastsat herom i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004. Denne kvalitetskontrol, som detpåhviler Revisortilsynet at udføre, skal navnlig være rettet mod de forhold, der er angivet i bekendtgørelsens § 8.Af denne bestemmelse samt revisorlovens § 11, stk. 4, følger, at en revisionsvirksomhed ikke alene skal have defornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, samt reglerfor styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i stand til atdokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik herunder gældende revisionsstandarder.På baggrund af kvalitetskontrollantens erklæring samt arbejdspapirer lægger Revisortilsynet til grund, atrevisionsvirksomheden ikke har anskaffet og implementeret et kvalitetsstyringssystem.Det forhold, at revisionsvirksomheden ikke har nogen ansatte og alle opgaver udføres af registreret revisor VagnJørgensen medfører ikke, at revisionsvirksomheden er undergivet lempeligere regler end andre revisionsvirksomheder,som udfører opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2.Efter retningslinjerne vedrørende uafhængighed vurderer Revisortilsynet ikke for at være tilstrækkelige i henhold til dekrav, som stilles i RS 1 omkring politikker og procedurer for uafhængighed.Det skal i øvrigt bemærkes, at der skal foreligge dokumentation for overholdelse af uafhængighedsregler for hver enkeltsag.Etablering og implementeringen af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning for enhverrevisionsvirksomhed med henblik på at sikre virksomhedens - og dens revisorers - overholdelse af de gældendefundamentale regler om revisors habilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Revisortilsynet anser manglendekvalitetsstyring som en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen.Klager har overfor indklagedes bemærkninger anført, at det siden 1994 har været god revisorskik, atkvalitetsstyringssystemet skal være skriftligt dokumenteret.Registreret revisor Vagn JørgensenManglende skriftlig dokumentation af uafhængighed og planlægning.I henhold til § 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004 omfatter kvalitetskontrollen også en stikprøvevisgennemgang af konkrete revisions- og erklæringsopgaver.Uanset om det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal enrevisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens § 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisor skal ifølge4

More magazines by this user
Similar magazines