13.07.2015 Views

Opstilling af geologiske modeller; specielt erfaringer med geofysik

Opstilling af geologiske modeller; specielt erfaringer med geofysik

Opstilling af geologiske modeller; specielt erfaringer med geofysik

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Geofysik som input i geologiskeog hydrostratigrafiske modellerJette Sørensen og Niels Richardt, RambøllATV-temamøde5. nov. 2008Slide1


Oversigt• Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel• Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland• Eksempel 3: Suså, Sydsjælland• SammenfatningATV-temamøde5. nov. 2008Slide2


OSD 5• Modelområde: ca. 155 km 2• Udbredte aflejringer af finsand,silt og ler fra Mellem og SenWeichsel overlejrer leredesedimenter fra SkærumhedeFormationen• System af begravede dalegennemskærer dele af områdetATV-temamøde5. nov. 2008Slide3


OSD 5 - datagrundlagBoringerGeofysikI alt 444 boringer dybere end 30 m,heraf 144 gasboringer.Koncentration af boringer ved kildepladserATV-temamøde5. nov. 2008Slide4


OSD 5 – opdeling af områdeOmr. 2Landbaseret TEMOmr. 3SkyTEMOmr. 1Ingengeofysik.MangegasboringerATV-temamøde5. nov. 2008Slide5


OSD 5 – område 1: gasboringer, ingen geofysikØvre sandlagØvre lerlagMellem sandlagSkærumhedeFormationenATV-temamøde5. nov. 2008Slide6


OSD 5 – område 2: landbaseret TEMØvre sandlagØvre lerlagLegendTDEM_1OhmmMellem sandlag0 - 55 - 1010 - 2020 - 30MellemlavmodstandslagØvre Skærumhedelavmodstandslag30 - 4040 - 6060 - 80Nedre Skærumhedelavmodstandslag80 - 100100 - 200200 - 500500 - 10000ATV-temamøde5. nov. 2008Slide7


OSD 5 – område 3 - SkyTEMMellemlavmodstandslagØvre sandlagØvre SkærumhedelavmodstandslagØvre lerlagMellem sandlagNedre SkærumhedelavmodstandslagLegendTDEM_1Ohmm0 - 55 - 1010 - 2020 - 3030 - 4040 - 6060 - 8080 - 100100 - 200200 - 500500 - 10000ATV-temamøde5. nov. 2008Slide8


OSD 5 – lagserieØvre sandlagØvre lerlagLagMellem sandlagMellem lavmodstandslagNedre højmodstandslagØvre SkærumhedelavmodstandslagLitologiSekundært magasin, overvejende fint til mellemkornet sandLer og silt samt stærkt leret silt og sandPrimært magasin, overvejende finsand med ler- og siltindslag.10 – 60 ohmm. Formodentlig primært ler og leret silt og sand.60 – 500 ohmm. Sand og/eller silt uden væsentligt lerindhold.5 – 20 ohmm. Ler og saltholdige aflejringer.Nedre SkærumhedelavmodstandslagKalk0 – 5 ohmm. Ler og stærkt saltholdige aflejringer.Ses kun i enkelte boringer, kan ikke erkendes i geofysikdata.ATV-temamøde5. nov. 2008Slide9


Hadsten• Modelområde: ca. 700 km 2• Tertiær lagserie hælder stærkt mod SV pågrund af en saltpude-struktur i modelområdetsnordøstlige hjørne• Området gennemskåret af et kompliceretnetværk af begravede dale• Lagserien består af kalk, paleogene og neogeneaflejringer, der overlejres af et tyndt kvartærtdække på de prækvartære plateauer og tykkekvartære lagserier i de begravede daleATV-temamøde5. nov. 2008Slide10


Hadsten - datagrundlagBoringer > 45 mTEM sonderingerATV-temamøde5. nov. 2008Slide11


Hadsten - datamængdeGeofysik:Metode Type Antal datapunkterTEM40 2683ElektromagnetiskePATEM 6943SkyTEM 7730HMTEM 414PACES 200512GeoelektrikPACEP 10882Wenner 19914MEP 981Ialt 250059Boringer: 2579 stk.ATV-temamøde5. nov. 2008Slide12


Hadsten – geologisk tolkning af geofysikMLDSDLMLMiocænOligocænPaleocæn og EocænDSDLATV-temamøde5. nov. 2008Slide13


Hadsten – geologisk tolkning af geofysikOligocænMLDSDLPaleocæn og EocænDanien ogKridtATV-temamøde5. nov. 2008Slide14


Suså• Opgave:• Evaluere tidligere udførtgeofysisk kortlægning• Fremsætte forslag til afsluttendekortlægning• Evaluerede metoder:• PACES• MEP• TEM• Evaluering baseret på :• Sammenligning af geofysik medboringer og geologisk model• Undersøgelse af bjergarternesmodstandskontrasterATV-temamøde5. nov. 2008Slide15


Suså – geologisk forståelsesmodel• Vandindvinding fra LellingeGrønsandskalk og Danien Kalk• Dæklag består af den kvartærelagserie samt Kerteminde Mergel• Den kvartære lagserie harvarierende kompleksitet oglagtykkelse• I store dele af området erdæklaget kun omkring 15 m tyktATV-temamøde5. nov. 2008Slide16


Suså - Resistivitetsdata fra borehulsloggingSmeltevandslerSmeltevandssandMoræneler – flereenheder medvarierende resistivitetMoræneler – flereenheder medvarierende resistivitetFaldende resistivitetnederst i ML-pakkenKerteminde MergelStigende resistivitetnederst i ML-pakkenLellingeGrønsandskalkLellinge Grønsandskalkmedkarakteristisk uroligtlogmønsterATV-temamøde5. nov. 2008Slide17


Suså – Evaluering af PACES; Kvartær lagserieOpløsning af sand og ler i denkvartære lagpakkeGrøn: God opløsningGul: Generelt god opløsning i deøverste 10-15 m. Problemer medopløsningen herunder pga. meddybden stigende resistivitet imorænelerenBlå: Usikker pga. få dataKortlægning af kvartære sand- oggrusmagasiner fungerer generelt godtmed MEP og PACESATV-temamøde5. nov. 2008Slide18


Suså - Evaluering af PACES; PrækvartæroverfladeGrænse mellem moræneler ogLellinge GrønsandskalkRød: Ingen opløsning pga. manglendemodstandskontrastGul: Generelt dårlig opløsning pga.ringe modstandskontrast, dogområder med nogen kontrastBlå: Prækvartæroverfladen ligger fordybt for PACESI overensstemmelse med data fraborehulslogging, ses problemer medat kortlægge grænsen mellemmoræneler og Lellinge Grønsandskalkmed MEP og PACESI stedet kortlægges i mange tilfældeintern grænse i ML-pakkenATV-temamøde5. nov. 2008Slide19


Konklusion• Geofysiske data helt essentielle for tolkning af geologi oghydrostratigrafi i OSD 5 og Hadsten• Spændende udfordringer i forbindelse med anvendelse af geofysiskedata i de geologiske og hydrostratigrafiske modeller:• Håndtering af den ofte store datamængde• Stiller krav til softwareleverandører• Geologisk håndtering af lag, som overvejende er defineret på baggrund afgeofysik• Håndtering af, at dele af en model primært er baseret på geofysik• Det kan i visse tilfælde være svært at korrelere mellem geofysik og vigtigeelementer i geologien• Inden igangsættelse af den geofysiske kortlægning er det vigtigt at overveje,hvorvidt de geologiske forhold kan kortlæggesATV-temamøde5. nov. 2008Slide20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!