13.07.2015 Views

frist 15. januar ansøgning om oversøisk - For Studerende

frist 15. januar ansøgning om oversøisk - For Studerende

frist 15. januar ansøgning om oversøisk - For Studerende

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ANSØGNING OM OVERSØISK STUDIEPLADSFRIST <strong>15.</strong> JANUARFuldt navn:Årskortnummer:1. Værtsinstitutioner, studieperiode og studie på værtsuniversitet• Angiv både pladser søgt gennem og uden <strong>om</strong> Internationalt Center• Hvis du søger mindst tre universiteter, øger du dine chancer for at få en plads.• Du SKAL angive, hvad du vil læse på hvert af de søgte universiteter (gerne engelskekursustitler).Prioritet1 af __□ Ikkegennem IC2 af __□ Ikkegennem IC3 af __□ Ikkegennem IC4 af __□ Ikkegennem IC5 af __□ Ikkegennem IC6 af __□ Ikkegennem ICUniversitet, studieperiode og studieVærtsuniversitet (eller netværk): _____________________________Studieperiode: □ Efterår 2012 □ <strong>For</strong>år 2013 □ Akademisk år 2012/13Studie på værtsuniversitet (netværk): _______________________________Værtsuniversitet (eller netværk): _____________________________Studieperiode: □ Efterår 2012 □ <strong>For</strong>år 2013 □ Akademisk år 2012/13Studie på værtsuniversitet (netværk): ______________________________Værtsuniversitet (eller netværk): _____________________________Studieperiode: □ Efterår 2012 □ <strong>For</strong>år 2013 □ Akademisk år 2012/13Studie på værtsuniversitet (netværk): ______________________________Værtsuniversitet (eller netværk): _____________________________Studieperiode: □ Efterår 2012 □ <strong>For</strong>år 2013 □ Akademisk år 2012/13Studie på værtsuniversitet (netværk): ______________________________Værtsuniversitet (eller netværk): _____________________________Studieperiode: □ Efterår 2012 □ <strong>For</strong>år 2013 □ Akademisk år 2012/13Studie på værtsuniversitet (netværk): ______________________________Værtsuniversitet (eller netværk): _____________________________Studieperiode: □ Efterår 2012 □ <strong>For</strong>år 2013 □ Akademisk år 2012/13Studie på værtsuniversitet (netværk): ______________________________


2. PersondataFødselsdato:Adresse:E-mail:Telefon privat/mobil:Nationalitet:3. Studie på AUStudieretning:<strong>For</strong>ventet studieperiode: Fra (år) ______ til (år) ________Antal ECTS på ansøgningstidspunkt:<strong>For</strong>ventet antal ECTS ved afrejse:Karaktergennemsnit:4. SprogtestHar du taget en engelsk sprogtest i forbindelse med din ansøgning? Ja □ Nej □Hvis ja, hvilken?Testscore:5. Særlige forholdAngiv her, hvis der er en særlig grund til, at du søger et bestemt universitet. Det kan fx være, atder udbydes fag inden for et <strong>om</strong>råde, s<strong>om</strong> ikke findes på AU. Du må gerne vedlægge et separatbilag, hvis der ikke er plads nok i rubrikken.6. BilagDu bedes vedlægge følgende bilag (sæt kryds):□ Liste over de fag, du ønsker at følge ved hvert af de valgte universiteter□ En forhåndsgodkendelse fra dit studienævn af din 1. prioritet□ Dokumentation for dine sprogkundskaber (se www.au.dk/rejsud under ”Studier/Verden”)Hvis du søger et netværk (AEN, CREPUQ eller MAUI), skal du vedlægge en liste, hvor du harudvalgt og prioriteret 3 universiteter i netværket.Underskrift: ____________________________ Dato: __________________


LÆS DETTE, INDEN DU AFLEVERER ANSØGNINGENDette ansøgningsskema bruges til at søge en oversøisk studieplads på de aftaler og netværk, s<strong>om</strong>administreres af Internationalt Center:Der er én årlig ansøgnings<strong>frist</strong>. Du skal altså søge den <strong>15.</strong> <strong>januar</strong> for både det efterfølgendeefterårs- og forårssemester.Du kan se listen over universiteter og læse mere <strong>om</strong> de enkelte aftaler og <strong>om</strong> eventuellerestriktioner på www.au.dk/rejsud (under ”Studier/Verden”).Ansøgningen kan indleveres på Internationalt Center, Høegh-Guldbergs Gade 4 eller e-mailes tilic@au.dk senest den <strong>15.</strong> <strong>januar</strong> 2012.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!