• Højskoledag på Vallekilde Højskole • Tid til forandring ...

sct.georg.dk

• Højskoledag på Vallekilde Højskole • Tid til forandring ...

NUMMERMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARK Højskoledag Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne FlygtningeindsamlingenSct. GeorgDecember200370. ÅRGANG6


LANDSGILDELEDELSENLandsgildemester Steen C. AndersenGl. Sellingvej 12, 8370 HadstenTlf.: 86 98 17 33. Mobil: 28 44 12 79E-mail: lgm@sct-georgs-gilderne.dkLandsgildekansler Bente ChristensenBorgmestervænget 3, 3600 FrederikssundTlf.: 47 31 41 21E-mail: lgk@sct-georgs-gilderne.dkLandsgildeskatmester Nils Henning NordstrømRibevej 158, Ødsted, 7100 VejleTlf.: 75 86 51 87E-mail: lgs@sct-georgs-gilderne.dkInternational sekretær Rigmor LauridsenSolskrænten 6, 8400 EbeltoftTlf./fax: 86 34 58 89E-mail: lgis@sct-georgs-gilderne.dkUddannelsessekretær Bjarne KnudsenKorsgade 4, 9500 HobroTlf.: 98 51 20 08E-mail: lgus@sct-georgs-gilderne.dkPR-sekretær Henning RoseVejenvej 37, Askov, 6600 VejenTlf.: 75 36 39 80E-mail: lgpr@sct-georgs-gilderne.dkØvrige landsgildeadresser side 22-23REDAKTØR AF SCT. GEORG:Suzanne PoulsenHolstebrovej 60, 4200 SlagelseTlf./fax: 58 53 52 65.E-mail: redaktionen@sct-georgs-gilderne.dkArrangementer landsplan:17.-18. januar 2004:Distriktsforum Vingstedcentret ogGildecenter Rodbjerggaard18.-19. september 2004:Gildemesterstævne Vingstedcentretog Gildecenter Rodbjerggaard20.-22. august:Træf tværs Stokkebjerg,Hornsherred16.-18. september 2005:Landsgildeting i OdenseInternationalearrangementer:17.-24. januar 2004:Det 36. Europæiske Gilde Forum iGrossarl, Østrig9.-13. juni 2004:Den 5. Europæiske konferenceCanterbury, Sydøstengland.Information og tilmeldingsblanketkan rekvireres landsgildekontoret.Sidste frist for tilmelding til konferencener 30. november 2003Hvis du vil vide mere om de forskelligearrangementer - så kontakt landsgildekontoret.Redaktøren takkeraf og ønsker alleGlædelig JulBladet udsendes 6 gange årligt:12/2, 11/4, 10/6,10/8, 11/10 og 10/12.Deadline: Den 15. i måneden forudSCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København KTelefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51Telefax: 33 32 29 91Internet: www.sct-georgs-gilderne.dkE-mail: kontoret@sct-georgs-gilderne.dkKontortid: man.-tors. 10-14Generalsekretær: Kirsten ChristensenLæs om …Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripterLGT evaluering ................... 5What’s on international........ 6Gildecenter Rodbjerggaard .. 8Frimærkebanken .................. 10Wien – ISGF 50 år .............. 13Bestig Mount Everest .......... 14Debat .................................. 17Opslagstavlen ...................... 18Forsiden: Foto fra 4 naturlaugs tur (SteenBlicher, Trekanten, Fyn og Sønderjylland)ved Himmelbjerget 3.-5. oktober.Oplag: 7.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-92802


Vi har også brug for det større fællesskabSom ny i landsgildeledelsesarbejde gør mansig naturligtmange tankerom gilderog gildernesliv.I almindelighedergildebrødresforståelse af,hvad det vilsige at væregildebrornoget, derudspringer afden tradition, der er i det gilde, hvor man erblevet optaget, i højere grad end en forståelseaf gildebevægelsens idégrundlag og formål.Gildet er det centrale led i gildebevægelsen.Det er naturligt for gildebrødre at lægge deresgildearrangement her. Det er i gildet, mantager sig opgaver eller bliver dem lagt, ogdet er i gildet, man har sit netværk som gildebror.Man skal have stor respekt for, hvad dersker i de enkelte gilder alene af den grund,at gildet er det bærende element i hele dendanske gildebevægelse – men er det ikke etgenerelt træk, at gildernes liv er blevet lidt afen »Tornerose« tilværelse? Skal der ikke åbnesnogle passager i tjørnekrattet omkring gildernemod den samlede gildebevægelse, modsamfundet, mod spejderbevægelsen? Og skallivet i gilderne ikke engang imellem gives nytindhold og nye kvaliteter?Er man født i fyrrerne og tænker tilbage lydene landet fra den tid, er en af delyde, der står tydeligt i erindringen, når leenblev hvæsset. Tænker man dette billede af enbonde med en le ind i nutidslandbruget, serman en ufattelig forandring af et erhverv, enudvikling, der nødvendigvis også har prægetde mennesker, der er beskæftiget der.Tænker man tilbage periodens industrierog deres ledelsesstrukturer og derefter venderblikket mod ledelsesformerne i nutidens virksomheder,er den hierakiske beslutningsprocesnæsten overalt afløst af projektgrupper,der med deltagelse af ansatte med mangeforskellige færdigheder har afgørende indflydelse,når en udvikling sættes i gang i virksomhederne.Det er denne moderne, dynamiske verden,som vores kommende gildebrødre er en delaf. Har gilderne flyttet sig tilsvarende? Ellerer samfundets udvikling gået næsten sporløsthen over gildernes daglige liv?Afgørende for om gildelivet giver indhold tilmange mennesker og også til mange moderneyngre og ældre mennesker, der har forskelligbaggrund, er om, der er kvalitet i den mangfoldighedaf tilbud, der er i gildebevægelsen,lokalt, distriktsplan og landsplan.Tilbudene, der rækker over opgaverne ogarrangementer i eget gilde til forskellige gildestævner,temadage, Gildernes Højskole,Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling,inspirationsdage, Gilde-troppens hjælp vedde store spejderlejre, møder i distrikterne ogmange, mange flere muligheder.De mange muligheder og tilbud er en del afet tagselvbord, hvor den enkelte gildebror selvvælger til eller fra, og hvor opbakningen erstyrende for kvalitet og indhold. Er der kuninteresse for det, der sædvanligvis sker i egetgilde, mangler der det dynamiske, der kangøre det spændende for den gildebror, derønsker mere af gildelivet end tryghed og kammeratskab,og der mangler den markering affællesskab i hele gildebevægelsen, der vil gørebevægelsen mere synlig.Udvikling i hele gildebevægelsen er tæt sammenkædetmed, hvad der sker i det enkeltegilde – skal der ske en udvikling i gildebevægelsen,kan det kun ske, hvis der arbejdes forsagen ude i de enkelte gilder.Muligheden for, at der kan ske udvikling iet gilde, er deponeret hos gildets egne gildebrødre.For alle i gildebevægelsen, der gernevil ændre, bør huske at ledelse af forandringstarter med en vigtig erkendelse:»Døren til forandring åbnes indefra«.Jacques ChaizeBjarne KnudsenLandsgildeledelsesmedlem/Uddannelsessekretær3


KursusudvalgetHøjskoledag Vallekilde HøjskoleSøndag den 25. april 2004Det er med stor glæde, Kursusudvalgets Højskolegruppekan indbyde til højskoledag iOdsherred.Vallekilde Højskole er opført 1865, og erdermed en af landets ældste.Det er lykkedes at få en fin aftalemed kom-munikationshøjskolenVallekilde. Vi har længe haft storlyst til at drøfte kommu-nikationog meningsdannelse, og netopdette er i højsædet Vallekilde.Skolens forstander Troels Mylenbergvil holde foredrag og forestådebat under overskriften: ”Hvordantaler vi sammen i det offentligerum”?Højskolelærer Kenneth PinoBerntsen vil arbejde med kropssprogetunder overskriften: ”Dinkrop taler af sig selv”.Begge de herrer er garvedemediefolk. Troels Mylenberg har blandtmange andre journalistiske gøremål fortidsom politisk redaktør EkstraBladet og somdebatredaktør Weekendavisen. KennethPino Berntsen favner bredt, underviser ikampsport, humor og menneskerettigheder,er uddannet gøgler og har undervist i alt,hvad der har at gøre med cirkus, teater oganden optræden.Der er bestemt lagt op til en rigtig godlørdag Vallekilde Højskole.Programmet ser i det grove sådan ud:Kl. 9.30:Ankomst, velkomst, kaffeFormiddagen sammen med Pino BerntsenFrokostEftermiddagen sammen med Troels Mylenberg.Kaffe samt en times sang i ØvelseshusetKl. 16.30:Afslutning en alt for kort højskoledag.Prisen er rørende, nemlig kun kr. 350,- pr.person. Alt inclusive.Tilmelding til landsgildekontoret senestden 1. april 2004.Der gives ingen mulighed for eftertilmelding,så tilmeld dig hellere med det samme. Beløbetkr. 350,- skal være indbetalt senest den 1.april 2004 check, giro konto nr. 6 001351, eller ved overførsel til landsgildetskonto nr. 4180 4180213791. Husk tydeligafsenderidentifikation. Detaljeret program,deltagerliste og praktiske oplysninger sendestil deltagerne primo april.Vel mødt KommunikationshøjskolenVallekilde den 25. april 2004.Kursusudvalgets HøjskolegruppeSten Frost og Margrethe GybelKursusudvalgets Højskolegruppe har sommål at arrangere hverdagshøjskole og højskoledagei perioden mellem Gildernes Højskolei Rødding, som er fastlagt til den sidste weekendi april i de ulige årstal.4


LGT evalueringAf Børge Juul JensenStyringsgruppen bag arrangementet til Landsgildetingethar naturligvis holdt en evaluering.»Hvad gik godt, hvad gik mindre godt – oghvorledes med økonomien?«Det blev heldigvis en meget positiv evalueringhos formand Lars i Ebeltoft og sommesterkok viste han igen sine mesterligeevner. Det var småt med det, der gik mindregodt og så blev der god plads til det, der eftervores mening, gik godt. Økonomien viste sigogså fra sin bedste side, så underskud blev deraltså ikke.Styregruppens digteriske sekretær (Laila J.)har som altid efterfølgende sendt fyldestgørendereferat fra mødet og denne gang ledsagetaf følgende positive vers:Vi mødtes – en lille men sluttet fl okfor at tale om, hvad var godt og hvad gik ibrok.Det meste var heldigvis gået til held –det syntes kontoret – og også vi selv.Lidt fl ere praktiske råd vil vi senere sendetil Odense, når alting engang er til ende.Hvad regnskabet angår, så ligger det sådan,at ingen overhovedet behøver at være knottenet overskud findes – resultatet vil komme,når alle beregningerne de er omme.Så fik vi en lækker menu – hør nu bare,hvad en mesterkok i Ebeltoft med bravur kan klareIsing med laksefyld, rejer og »sauce«og det var skam ikke noget fra dåse!En kyllingefilet med ris og garniture –man næsten ikke mundvandet ku´ styre –en pæredansk dessert med chokolade og mandler –ja, om creme de la creme det hele jo handler.Og så var der vin – der læskede ganenog kaffe det var der da også kanden.En æra er slut – vi har nydt det hele,også fordi vi det sammen ku’ dele.Med denne lille hilsen siger Styregruppentak for et godt LGT 2003.I Maria Kirche i Lübeck brænder en flamme,der har sin oprindelse fra Fødselsgrotten iBetlehem. Ved denne flamme blev Fredslysettændt den 3. november. To gildebrødrefra Sct. Georgs Gilderne i Roskilde tog denlange tur og fik overdraget lyset ved en lillehøjtidelighed i kirken, hvor også repræsentanterfra Dansk Spejderkorps Sydslesvigdeltog.Lyset er nu sat ind i Sankt Laurentii KatolskeKirke i Roskilde, hvor pastor AndersBaadsgaard Jensen holder opsyn med det.Og hvis man har lyst til at besøge lyset, erman velkommen til at besøge kirken, derligger Frederiksborgvej 11 i Roskilde.Det er meningen, at flammen fra dettelys hvert år op til første søndag i adventskal tænde de Fredslys, som sendes rundt ilandet.Jørgen Gybel, RoskildeFoto: Søren Jacobsen, Lübeck5


What’s on international …ISGF NYTAf Niels Rosenbom, GM Central BranchPå mødet 30/10–2/11 principgodkendte Verdenskomiteento nye lande som associeredemedlemmer: Ghana og Bahrain. Det er nu optil generalsekretæren og formanden (verdensgildemesteren)at checke de sidste detaljer ogbyde de to lande velkommen. Så i læsendestund er ISGF formentlig oppe 57 medlemmer.Velkommen Bahrain og Ghana!Det blev godkendt, at der etableres et ungdomstræfumiddelbart forud for verdenskonferenceni Lillehammer. Der er således en oplagtmulighed for at lokale og nationale netværkkan mødes med det internationale netværkog fastlægge fremtiden for ISGF. Det erjo den fremtid, vi alle er en del af – hvis viellers ønsker det!Verdenskomiteen behandlede også forslagetfra Norden om en ændret regionsinddeling,og der viste sig at være stor forståelse for enstruktur med kun et mellemniveau tæt denationale fællesskaber. Så forhåbentlig kan viforenkle strukturen allerede i Lillehammer ioverensstemmelse med NUR’s forslag omNorden og de baltiske lande som én region.I forbindelse med spejderbevægelsens 100års jubilæum i 2007 er WOSM og WAGGGS(de to verdensspejderorganisationer) gåetsammen om et verdensomspændende fredsprojekt.Tanken er, at spejderbevægelsens betydningfor en fredelig udvikling i verden skaltydeliggøres. ISGF deltager gerne i dette projekt,og vi har jo også mange fredsprojekter(også ud over fredslyset).ISGF er tilbudt at møde med et kontingent 100 medlemmer jubilæumsjamboreeni England, august 2007.Tilbage til GhanaBevægelsen startede så sent som august sidsteår med en lille gruppe i Central Branch. Dehar nu rundet de 130 medlemmer og haropbygget en ganske stærk organisation. Vores6nye fæller arbejder virkelig målrettet og energisk.De forsøger bl.a. at få et regionskontoretableret, så de kan kommunikere og samarbejdemed øvrige vestafrikanske medlemslande(incl. Gambia). Men Ghana er, somalle andre afrikanske lande materielt set nødlidende.Derfor har de spurgt, om nogen iEuropa kan hjælpe dem med computerudstyr. Her i Danmark har vi jo tidligere vistos i stand til at gøre en indsats (for Gambia).Monstro vi kunne gentage kunststykket oghjælpe vore nye venner – sideløbende medeller kombineret med Gambia indsatsen?Undertegnede hører gerne fra ildsjæle ogandre godtfolk, som har mod denne goodturn.(niro@mail.tele.dk - tlf. 4925 3603) e e


Tid til forandring – fornyelse – bevægelseAf Annelise Debois, gildemester 2. VejleEfter at have deltaget i dette års Landsgildeting Fuglsøcentret sidder jeg med etbehov for at udtrykke min mening som enpositiv kritik med nøgleordene: Forandring,fornyelse og bevægelse.Min kritik går ikke til Niels EbbesensDistrikt som gjorde en stor indsats, men tilarrangørerne.Konceptet trænger i den grad til en opstrammerog hvis ikke landsgildeledelsen selvkan klare de moderne krav til hvordan manmødes i så stort et forum, vil jeg foreslå atman søger professionel hjælp hertil.Man kan ikke sidde i 2 dage og se en blåskærm hvor der står no subject eller Landsgildeting2003 samtidig med at talestrømmenhar foredragslignende karakter. Der skal værehelt anderledes bevægelse over det! Når endeligvi blev sluppet fri, var der kamp om kaffebordog frokostbuffet, så vi slet ikke fik tidog lejlighed til at bese ”standene” med alle deinteressante nyheder, der er vigtige at præsentereved denne lejlighed. Der var også annonceretat man kunne besøge spejdernes oprykningslejrog Landsgildets indgangsportal,men hvornår var det afsat tid til det? Hvis ikkejeg sammen med andre var blevet forflyttet tilet hotel i Ebeltoft med ekstra transport, havdeder måske været tid.For mit vedkommende startede Landsgildetingetlørdag morgen med en fælles busturrundt Mols, d.v.s. efter 3 minutters kørselblev vi sat af og skulle fortsætte de 6 km tilfods op og ned af Mols Bjerge. Heldigvishavde jeg nået at få de ”højhælede” skiftet udmed sutsko, jeg tilfældigvis havde i bagagenog man er vel spejder! En pragtfuld tur hvor vimødte nogle herlige molboer, der var weekendensunderholdningsmæssige højdepunkt–tak til alle jer! Tilbage forsent, forpustet, forsvedig til frokostbuffet og Landsgildetingetsåbning.Hvad er så mit forslag til forandring - fornyelse– bevægelse?At Landsgildetinget starter lørdag morgenog kører igennem hele dagen med en godmulighed for at skabe kontakter, høre om deoverordnede mål for gildebevægelsen, at inviteredegæstetalere ikke tager essensen af hvadvi fra hele landet er kommet for: At deltage iLandsgildeting og være aktive! Have tid tildrøftelser omkring vedtagelser der angår osalle.I forbindelse med lørdag aftens festmiddagvil det være flot og højtideligt at holde en kortindsættelsesgildehal. Vi kan derefter alleglæde os over det flotte højbordsklæde KarinBoldsen har skænket som en smuk og passendeudsmykning resten af festaftenen.Dette tidspunkt er bedre, og man undgår atgildebrødre søndag eftermiddag er rendt deresvej for at nå aftaler med tog og bus.Søndag formiddag kan man udmærketarrangere en fælles tur til de seværdigheder,området har at byde og efter frokost,farvel, gensyn og tak for denne gang!Jeg tror vi alle kommer næste Landsgildeting!Juleferie landsgildekontoretLandsgildekontoret holder lukket mellem jul og nytår fraog med mandag 22. december 2003 til og medfredag 2. januar 2004.7


Gildecenter RodbjerggaardDe fire årstiderAf Hartvig Kjeldgaard, bestyrer, RodbjerggaardDer er lokale kunstmalere som har lavet 4malerier, et fra hver af de fire årstider. Jeg erutrolig glad for at have mulighed for at oplevede fire årstider, i naturen og omkring Rodbjerggaard.Her vores alle sammens dejlige sted er alti bedste orden. Sæsonen er sluttet for i år ogdet har været en rigtig dejlig sæson, medbesøg af mange gildebrødre såvel enkomme forbi tur, som et weekend ophold,derudover har vi haft mange private lejere.Mit indtryk er at alle er kørt hjem med engod oplevelse, været glade for opholdet herhos os.Først sommeren havde vi besøg af»PIONERNES FAGFORBUND« det er enforening af unge spejderledere – gildebrødre.De afholder deres generalforsamling sidsteweekend i april og i år var turen kommet tilRodbjerggaard.Der mødte ca. 30 voksne og 12 børn, denyngste 6 uger og én kommende 8 ugerefter. Disse pionerer kom med en utroligarbejdsindsats – højt humør, der faldt mangesjove og gode guldkorn min ager i denweekend.Når der skal organiseres arbejde til såmange mennesker kræver det noget tankevirksomhed,det lykkedes! Alle har et job atudføre, når alle er i gang har jeg tid til at tageen dyb indånding, det gjorde jeg også denneweekend, indtil der kommer en dreng 5-6år hen og stiller sig med hænderne dybt begraveti bukselommerne, og med megen alvori stemmen spørger: »Hvorfor laver du ingenting??«Far og mor var lige gået med spade og skovlfor at arbejde i skoven.Shelters og primitiv lejrplads har været flittigbenyttet, der har været en del som også var besøg sidste år, bl.a. tre familier som kører ihestevogn, en tysk familie med tre børn vandretur, et par gildebrødre fra Sjælland motorcykeltur, osv. osv.Træf var som sædvanligt en dejlig oplevelse,mange glade gildebrødre og ikke mindst demange børn, hvor fiskedagen og spejdernesvandrutchebane var højdepunketer. Et højdepunktvar da H. C., København overrakteRodbjerggaard den gamle fane.At deltage landsgildetinget var også endejlig oplevelse, at træffe så mange, at det indimellem kneb med at huske navne og hvorvedkommende var fra, jeg håber I bærer overmed mig. Tak.Mageskifte af jord med nabo er plads, ogi skrivende stund venter vi at hedeselskabetkommer og planter, vej og parkeringsanlæglaves når der bliver økonomisk mulighed fordette.Jeg håber, vi fremover får den fornødneudvikling i og omkring Rodbjerggaard, så vifår udbygget og gør det til det det er, nemligvores fælles sted, hvor laug og udvalg kankomme og bo bare lidt bedre.Nu vil jeg slutte med at ønske alle en rigtigglædelig jul sammen med familie og venner.Landsgildeledelse, landsgildekontorog redaktion ønsker alle enGlædelig Jul og et lykkebringendeNytår 20048


Europæiske spejdervennerAf Paulli MartinSom jeg skrev i maj nummeret af Sct. Georg,mangler spejderne penge til udvikling afspejderabejdet i Østeuropa, hvor der efter“murens” fald er kommet 15 nye nationaleorganisationer til. Nogle af dem klarer sigstort set uden hjælp, mendens andre hørerhjemme i lande, der endnu er præget afstor fattigdom, hvorfor hjælp er absolutnødvendig, hvis spejderarbejdet her skal blivemere og andet end en parentes.Den Europæiske Spejderfond udbetaltealene sidste år 20.000 Euro i spejderstøttetil bl.a. Kosovo, Rumænien og Bulgarien, enfornem hjælp, men mere er nødvendigt. Pt.ligger der således ansøgningerom hjælp i form af 60.000Euro fordelt næsten 30godkendte spejderprojekter.I mit indlæg i majnummeretfortalte jeg også omden forholdsvis nyoprettedestøttegruppe Friends ofScouting in Europe (FOSE),der dansk kaldes EuropæiskeSpejdervenner og somyder fonden uvurderlig hjælpved tilvejebringelse afkapital.Og hvad er der så sket siden:Jo, Landsgildetinget fikJørgen Guldborg Rasmussenaf vor landsgildemesteroverrakt Gildernes Hæderspris i form afkr. 10.000 og en plakette. Jørgen, der erkendt i spejderkredse verden over og somaltid har været gildebevægelsen en god støtte,er Den Europæiske Spejderfonds utrætteligeformand og forkæmper.Jørgen modtog med stor tak prisen, droghjem, gjorde de 10.000 til 15.000 ogindbetalte gildernes vegne hele beløbet,hvorefter Sct. Georgs Gilderne i Danmarkpludselig blev livsvarigt medlem af Friendsof Scouting in Europe, der pt. tæller godt100 medlemmer.Dermed er vor landsorganisation blevetmedlem, men hvad med dig?? Jo, også dukan blive livsvarigt medlem mod en éngangsdonation kr. 15.000. Eller du kan vælge atblive medlem mod et årligt beløb kr. 1.125eller knap 100 kroner om måneden, penge,der ubeskåret går til spejderstøtte i Østeuropa,der hvor behovet er størst.Og hvad får du så ud af det? Etfornemt medlemsdiplom, det blå emblemmed verdensspejderbevægelsen (WOSM)’slogo, skriftlige informationer om fonden ogFOSE’s indsats og så ikke mindst mulighedfor deltagelse i årsmøderne.Sidste årsmøde fandt sted i dagene 16.-19.oktober i Letland og var en blanding af mødermed info om den EuropæiskeSpejderregion, om fonden ogom FOSE’s arbejde og medoptagelse af nye medlemmer,busudflugter til spændendeseværdigheder og aftensamværmed repræsentanter forværtslandets spejdere. Absoluten positiv oplevelse for deltagerne.Årsmødet 2004 finder sted14.-17. oktober i Polens 4.største by, ved foden afSudeterbjergene, en by derkaldes Polens Venedig ogbestår af 12 øer, der er forbundnemed 112 broer.Nu kan det jo godt være, atdu af økonomiske årsager hverken vil eller kanvære medlem af Europæiske Spejdervenner.Men så var det måske i stedet en opgave fordit gilde, der ligeledes kan tegne medlemskab en af de to nævnte betingelser og dermedmelde sig under fanerne med økonomiskstøtte til spejdersagen et sted, hvor dervirkelig er behov.På Landsgildetinget fik deltagerne indmeldelsesblanketudleveret. Hvis du/I beslutterjer for medlemskab eller ønsker yderligereoplysninger, så anvend blanketten eller ring tilLeif Bahn, tlf. 59 43 20 33.9


Frimærkebanken1. Hillerød 2. 139,50 kg3. Ølstykke 76,700 kg4. Slagelse 3. 75,120 kg5. Præstø 53,465 kg6. Vestvold Gildet 45,250 kg7. Værløse 39,200 kg8. Ravnsholt 33,600 kg9. Odense 3 . 31,200 kg10. Hobro Stad 27,885 kg11. Varde 2. 26,200 kg12. Fredericia 2. 24,275 kg13. Nykøbing S. 24,180 kg14. Maribo 24,000 kg15. Ledøje-Smørum 22,800 kg16. Århus 1. - 7. 19,510 kg17. Flensborg 17,000 kg18. Haderslev 4. 17,000 kg19. Varde 1. 16,870 kg20. Grenå 16,490 kg21. Ringsted 1. - 2. 15,895 kg22. Glostrup 1. 15,600 kg23. Næstved 2. 14,720 kg24. Greve - Solrød 14,400 kg25. Frederiksværk 1. 14,100 kg26. Åbenrå 1. 13,640 kg27. Hammel 13,000 kg28. Vejle 1. 12,900 kg29. Slagelse 1. 12,600 kg30. Bramming 12,500 kg31. Tønder 12,300 kg32. Taastrup 1. 11,520 kg33. Hadsten 11,370 kg34. Stubbekøbing 10,350 kg35. Århus 2. 10,175 kg36. Glostrup 2. 9,500 kg37. Korsør 1. 9,200 kg38. Vejle 2. 9,200 kg39. Kalundborg 9,000 kg40. Ålborg Stad 8,660 kg41. Silkeborg 1. 8,580 kg42. Helsingør 2. 8,520 kg43. Svinninge 8,370 kg44. Sæby 7,700 kg45. Århus 4. 7,260 kg46. Helsingør 1. 7,100 kg47. Nykøbing F. 1. 6,955 kg48. Viborg 2. 6,910 kg49. Hirtshals 6,905 kg50. Holbæk 1. 6,500 kg51. Porkjær, Galten 6,390 kg52. Ballerup 1. 6,350 kg53. Fakse 6,300 kg54. Helsingør 3. 6,000 kg55. Ringkøbing Gildet 5,800 kg56. Vojens 5,500 kg57. Sorø 1. 5,400 kg58. Skanderborg 1. 5,300 kg59. Holstebro Gilderne 1.-2.-3-.4. 5,100kg60. København 1. 5,000 kg61. Vordingborg 3. 4,800 kg62. Landsgildekontoret 4,500 kg63. Åbenrå 2. 4,300 kg64. Grindsted 4,100 kg65. Skælskør 4,000 kg66. Odder 3,900 kg67. København 5./10. 3,600 kg68. Frederiksværk 2. 3,500 kg69. Lemvig 3,470 kg70. Kerteminde 3,425 kg71. Slagelse 4. 3,400 kg72. Odense 1. 3,225 kg73. København 18. 3,200 kg74. Esbjerg 1. 3,050 kg75. Herlev 3,000 kg76. Rødby 2,740 kg77. Skive 1. 2,680 kg78. Ølgod Hjeddinggildet 2,600 kg79. Fredericia 3. 2,500 kg80. København 2. 2,400 kg81. Sakskøbing 2,300 kg82. Rungsted Kyst 2,220 kg83. Kastrup-Tårnby 2,200 kg84. Odense 4. 2,100 kg85. Ebeltoft 2,010 kg86. Kolding 5. 2,000 kg87. Frederikshavn 1.-2. 1,955 kg88. København - Dragør 3. 1,850 kg89. St. Heddinge 1,800 kg90. Århus 8 . 1,660 kg91. Bornholm 2. 1,620 kg92. Århus 9. 1,620 kg93. Ballerup 2. 1,575 kg94. Køge 1. 1,425 kg95. Holbæk 2 . 1,385 kg96. Thisted 1,100 kg97. Karup 1,040 kg98. Århus 5. 1,015 kg99. Skjern-Tarm 1,000 kg100. Gentofte 0,950 kg101. Herning 0,800 kg102. Århus 6. 0,780 kg103. Hærvejen 0,780 kg104. Esbjerg 2 0,740 kg105. Birkerød 0,720 kg106. Bogense 0,700 kg107. Allerød 0,600 kg108. Nykøbing M. 0,545 kg109. Århus 10. 0,520 kg110. Nykøbing F. 2. 0,500 kg111. Rungsted 0,500 kg112. København 9. 0,450 kg113. Sønderborg 1. 0,300 kg114. 1. Sct. Georgs Gilde Struer 0,270 kg115. Silkeborg 4. 0,095 kg116. Horsens Gilderne 0,070 kg117. Odense 9. 0,060 kgAktuel information om Sct. Georgs FondenDu kan nu søge aktuel information om Sct. Georgs Fonden www.sct-georgs-gilderne.dkDer er link til siderne om fonden fra forsiden, og du kan finde svar de hyppigst stilledespørgsmål. Siderne vil blive opdateret i takt med, at der er nyt at fortælle.10


Ny TRÆFAf Karin og Mills Møller, 4. OdenseTræf Rodbjerggaard var en dejlig oplevelse,selvom man som nye deltagere må findesig i en del godmodig »mobning«! – Nåh,så slemt var det nu ikke. Ca. 1 time efter vihavde stillet op, blev vi indbudt til noget atdrikke og en hyggelig sludder.Træffets hovedtema var »Livets gang i Lidenlund«,meget betegnende, da deltagernehovedsagelig var bedsteforældre med børnebørn(ligesom os), og arrangørerne havde en god måde lagt op til emnet. Vi kom såledestil at bo i »Vesterled«.På lejren var der mange gode aktiviteter forbørnene, bl. a. Harry Potter og indianerdag,og en kvik spejderpatrulje, som boede i sheltere,lavede også gode indslag, som f. eks. ensæbeglidebane. Det var virkelig en god idémed en spejderpatrulje Træf, så børnenekunne følge spejderlivet. Vores børnebørn 8 og 10 år nød det virkelig. De var megetsammen med spejderne og de andre børn,venskaber blev knyttet – og de vil i hvert faldmed til Rodbjerggaard igen om to år!Vi to gamle kan nu ikke forstå, hvorfor viNaturlaugsstævne i oktoberAf Niels Hammer. 6. Århussamt ivrig programabonnentI 1991 etablerede nogle sønderjyske gildebrødre»Naturlaug Sønderjylland«. Årsagenvar, at disse gildebrødre ønskede – indenforgildebevægelsen – at skabe en passende rammefor gildebrødres interesse for naturen, herunderf. eks. at tilbyde ture, der ofte skullegennemføres uden for de velkendte naturområder.Det blev fra begyndelsen bestemt, at NaturlaugSønderljylland’s aktiviteter naturligvisskulle være åben for alle gildebrødre, og at deinteresserede, der melder sig som abonnent laugets program, både skulle have tilsendtdet halvårlige program samt et turprogramfor det enkelte arrangement. Desuden blevikke før har været Træf.Vi havde en virkelig dejliguge bistået af et pragtfuldt vejr og mangegode gildekammerater.Og mobningen – ja, det er da rart at mærke,vi kommer hinanden ved! Så vi svarede igenved at bage kage til eftermiddagskaffen og vedat optage alle gadens dejlige unger (ialt 13) video, da de lavede en fin underholdning vedlejrbålet den sidste aften.Hver aften var der bål gadens store bålplads,hvor der blev grillet mange lækre retter,bagt snobrød og pandekager. Spisetider ogsovetider flød lidt under Træf – men hvorhavde vi det alle rart og hyggeligt!Det var blot en skam at ikke flere gildebrødrehavde fundet vej til vores allesammensvidunderlige naturgrund med udsigtover Vejle Ådal, for der var altså en del ledigepladser.Tak for et dejligt Træf.Rodbjerggaards grund kan nu bruges ogsåudenfor Træf af gildebrødre – Brug den dog!det bestemt, at arbejdet med f. eks. at arrangereture, skulle varetages af alle interesseredeprogramabonnenter.I løbet af kort tid spredtes rygtet omde spændende naturoplevelser, som laugetskabte, hvorfor også gildebrødre fra Nørrejyllandog Fyn meldte sig som abonnenter.Ud over Naturlaug Sønderjylland findes nuogså Naturlaug Steen Blicher, Naturlaug Fynsamt Naturlaug Trekanten, og gildebrødrefra alle disse naturlaug samledes til en forlængetweekend i oktober FDF’ friluftscenterSletten nær Silkeborg til et fælles naturlaugsstævne.Programmet, der var skabt af abonnenter11


fra alle 4 naturlaug, omfattede bl. a. et indlægom Friluftsrådets aktiviteter ved rådets direktørJan Eriksen. Indlægget afsluttedes med eninteresseret debat med baggrund i gildernesrepræsentation i Friluftsrådet.På programmet var desuden mange tilbudom oplevelser i naturen, herunder bl. a. ensvampetur under kyndig vejledning af naturvejlederJan Kjærgaard fra Silkeborg Statsskovdistrikt,en travetur ca. 25 km til ØmKloster samt kortere ture til Himmelbjerget,Sukkertoppen og Slåensø. På alle turene fikdeltagerne noget at vide om landskabets skabelseog områdets historie.Det glædede stævnets deltagere, at landsgildemestertog aktivt del i nogle af aktiviteterne,og der var megen hyldest til »Ma’holdet« fraFåborg gildet, der sørgede for at stille deltagernesglubende appetit med veltillavet fortæring.Bloddonorerne i DanmarkAf Else SudergaardLørdag den 20. september 2003 blev derafholdt landsmøde i Ålborg. Landsmødeafholdes hvert andet år, og deltagernekommer fra de lokale bloddonorkorps. I alt160 personer havde taget imod indbydelsen,og det blev et vellykket arrangement medblandt andet nogle drøftelser i mindre grupperover de emner, som formanden havdeberørt i sin beretning.Amtsborgmester Orla Hav bød velkommenog roste donorernes indsats såvel i Nordjyllandsamt som i hele landet. Bloddonorkorpseneer en vigtig brik i det danske sundhedsvæsen,og man glædes over en stadig stigendetilgang af yngre donorer. Ca. 70 % afde nytilmeldte, er unge under 32 år.Desværre er der en lille bekymring, idettappefrekvensen er steget fra 1,5 til 1,6 d.v.s.gennemsnitlig det antal gange en donor blivertappet om året. Nogle vil jo gerne tappesoftere, men kapaciteten skal være dertil.Servicekursus for blodbankpersonalerne afholdesdette efterår i Hillerød. Emnet er godkundeservice. Det har stor betydning forbloddonorerne, at de føler, at de er meget velkommeni blodbanken, og der er ordnedeforhold for såvel donor som for personalet.Amternes fremtid vil måske også virkestrukturen for de lokale bloddonorkorps, hvisDanmark inddeles i 3, 5 eller 7 regioner.Det internationale samarbejde prioriteressom vigtigt og vil uden tvivl antage størredimensioner fremover. I pinsen 2004 vil derblive afholdt Østersøkonference her i Danmark.Heldigvis har BiD forskellige måderkunne støtte etableringen af donorkorps i debaltiske lande samt Polen. Fonden af 24. aprilhar ydet midler dertil. Denne fonds bestyrelsehar relationer til D.D.S.BiD har modtaget 60.000 kr. fra Tipsmidlernetil særlige formål. De 50.000 kr. skalanvendes til oplysningsarbejdet via voresunge informatører og 10.000 kr. vil blivebrugt til udvikling af hjemmesiderne.Dette vil så være min sidste orientering omarbejdet i BiD, som har været meget spændendeat deltage i. Jeg håber, jeg forskelligvis har røgtet hvervet til gildernes tilfredshed.Meget er forandret siden 1932, hvor TageCartsens fik idéen, og det startede som Spejdernesog Væbnernes Frivillige Bloddonorertil i dag med navnet Bloddonorerne i Danmark.Jeg syntes selv tiden nu er inde til en nyog yngre gildebror udpeges som Sct. GeorgsGilderne repræsentant i Landskomiteen.Held og lykke til vedkommende.GrossarlerlaugetPå det nyligt afholdte laugsting og efterårstræf Spejderbakken i Vejle, oplyste HelmutHauer, der for 11. gang var kommet fraØstrig som Grossarlerlaugets gæst, at derstadig er mulighed for at tilmelde sig til det36. Europæiske Gilde Forum i Grossarl fraden 17.-24. januar 2004.Interesserede bedes snarest kontakteGrossarlerlaugets laugsmester Kiss Messmann telefon 9623 5252,eller e-mail: erikiss-messmann@stofanet.dk12


Weltfreundschaft i Wien – ISGF 50 årAf »Rejseholdet«: Bodil Kjeldgaard, Jytte Vester, Margrethe Gybel og Roland von OettingenWien, d.v.s. Stadsgildet i Wien, som består afca. 20 gilder, havde inviteret danske gildebrødretil en festaften i anledning af ISGF’sjubilæum. Festens idé var at minde om, atDanmarks gildebevægelse var primus motorfor dannelse af ISGF for 50 år siden.Idéen havde de allerede i januar 2003, og iGrossarl spurgte Wienergildebrødre mig, omde kunne få hjælp til forberedelsen.I måneder derefter blev deres forberedelsermere og mere konkrete, og der blev sendtdanske madopskrifter, akvavitforespørgsler,video med gilderelation, 50 kloge spørgsmålom Danmark før og nu og et ønske om, atgæster fra Danmark ville være prikken overi´et.Jeg siger tak til gildebrødre fra det ganskeland, som spontant gav deres tilsagn til atkomme med til Wien, da jeg gildehøjskolenspurgte jer, for godt nok ville de se os,men helst ikke hele gildeflokken!Så vi var til sidst seks gildefolk, der fik chancenat komme pr. fly til Wien i en lang weekendomkring den 25.10.Sådan som det altid kan ske, blev to gildemedlemmersyge, altså fløj fire til Wien og fikderes livs oplevelse.Det var vel en overraskelse, at det var en gildebrorfra Danmark, som nu bor i Wien, dertog imod og trøstede os, fordi det var blevetvinter over natten. Sådan var det ikke planlagt.Både Klaus og Gerti skylder vi en særligtak for at turen blev så vellykket.Nævnes skal også, Sybille og Hans, stadsgildemesterenog hans frue, som var dem, derarrangerede en formidabel Wienerfest for alleos gildebrødre.Det blev et wienerbal i miniudgave, medgod mad, dans, tombola og lejrbålsunderholdingtil omkring midnat. Vi stod for underholdningenog blev rost for det, vi lavede,hvilket vi også havde forventet. Som tak fikvi en dejlig stor madkurv med særlige Wienerspecialiteter.Sachertorte, kæmpestor, velsmagendeog kaloriefyldt, tog vi som billedemed til Danmark. Det er et symbol for al detgode, nye, interessante, velkendte og sødemed det væsentlige i midten - VENSKAB. Erdet ikke en pragtfuld kunst at kreere sådan enlagkage. Jeg beklager, at I ikke kan fornemmeduften eller smagen tungen. En klar opfordringtil jer alle, der indtil nu ikke har været iWien: Rejs selv til Wien, find ”Landemands”Wienerkafé og slap af efter en dejlig byrundtur.Kagen blev forresten solgt stykvis og indtægtenbruges til et spejderprojekt i Zambia.Vi havde dejlige gæstgivere, der viste osbyen fra mange sider. Altid blev vi spurgt:”Hvad vil I se”, og diskussionerne endte med”Schau mer mal, geh`n mer mal (ok, så gårvi).Hvad tog vi med hjem? Her kunne jegnævne mange ting, men der er en, der sagdedet for 450 år bedre end jeg:Den franske humanist Michel de Montaigneelskede at rejse, og for 450 år skrev hani en af sine essays:Ved at besøge et land og mennesker vindervores dømmekraft stort klarsyn. Normaltrækker vores syn kun til vores egne næsetip.Sokrates, da han blev spurgt, hvor kommerdu fra, svarede ikke ”jeg kommer fra Athen”,men fra ”universet”. For ham var universethans fædreland. Han følte et broderskab medhele verden. Til forskel for mange af os, derkun ser vore egne fødder.13


Bestig dit eget Mount EverestEventyreren Lene Gammelgaard satte sig sit livs største mål, nemlig at stå toppen afverdens højeste bjerg. Og som sagt så gjort. Trods sin højdeskræk blev hun den første danskekvinde, der besteg Mount Everest. I dag, syv år senere, inspirerer hun andre til at findesit eget bjerg, det personlig mål.Af Christina Ankerhus Willumsen14184 gæster trodsede efterårsblæsten for atmøde eventyreren Lene Gammelgaard underoverskriften ”Sæt dig mål og nå dem”.Spejderudvalget under Sct.Georgs Gilderne i Århus havdeinviteret til foredrag, derhandlede om angst, om at gribechancer og om at turde sætte sigmål.- Verden er fuld af muligheder,og det handler om at turdebruge dem, sagde den 34-årigebjergbestiger og jurist.Lene Gammelgaard greb sitlivs største chance, da hun i1996 blev inviteret med ekspedition i Nepal. Det ersvært at se den spinklekvinde, at hun har gået i SirEdmond Hillarys fodsporgennem snestorme og overgletcherspalter i verdens højeste bjergkædeHimalaya. Men når Lene Gammelgaard taler,fornemmer man den brændende ild, der drevhende mod toppen.- Før var jeg misundelig dem, der havdeilden. Jeg så dem, og opdagede, at dethandlede om vilje og om at sætte mål. Jegudviklede den indre ild, da jeg satte mig etmål, der virkelig betød noget for mig, sagdehun.Det 8,85 kilometer høje bjerg, Mount Everest,blev Lene Gammelgaards livsmål. Etmål, der for de fleste nok virker uopnåeligt,fordi vi har en tendens til at se alle barriererne,mener Lene Gammelgaard. Menselv valgte hun at se gennem barriererne – ogsætte fokus mulighederne.- Vi er nødt til først at se os selv med nyeøjne, og bilde os selv ind, at vi kan det umulige.Så udvider vi måden at se verden , ogdermed får nye muligheder, sagde Lene Gammelgaard.Den største forhindring for Lene Gammelgaardvar, at hun faktisk lider af højdeskræk.Tidligere skulle hun bare to meter overjorden, før hun fik panikangst. Men i stedetfor at tage det som en forhindring vendte hundet til en udfordring.- Angst er kun en forklædning og i denligger udviklingsmulighederne. Det handlerom at turde gøre op med angsten – det ubevidste– for at give sig hen, sagde Lene Gammelgaard.Det tog Lene Gammelgaard et år at forberedesig at realisere sin livsdrøm. Dage ognætter klatrede hun i alperne, og ved siden afdet knoklede hun for at få sponsorere nok tilat hjælpe med at betale den kvarte million,som turen kostede. Heller ikke pengenemåtte være en barriere for at nå målet.Men før vi overhovedet kan begynde rejsenmod vores mål, skal vi vide, hvor vi vil hen, erLene Gammelgaards budskab. Det kræver, at


vi standser op og tænker over, hvad vi gernevil realisere i det næste livskapitel. Vi skalstille os selv spørgsmålet; hvad drømmer jegom og hvilke ressourcer ulmer i mig.- Hvor mange af Jer ved, hvad I vil her ilivet. Det er umuligt at nå et mål, hvis vi ikkekender målet. Vend blikket ind ad i 30 sekunder.I har et år til at realiserer en barnlig drøm.Hvad drømte du om engang, hvad er ditMount Everest, spurgte Lene GammelgaardSct. Georgs Gildernes gæster.Og endelig skal man også være forberedt, at alting ikke går lige, som man har planlagtdet vejen mod målet. Det måtte LeneGammelgaard sande, da hun sammen medsine kammerater løb ind i et frygteligt uvejr Mount Everest. Ekspeditionen endte i entragedie, da mange af deltagerne omkomunder nedstigningen. Blandt andre døde ekspeditonslederenScott Fischer, som var enmeget erfaren bjergbestiger.Undervejs tænkte Lene Gammelgaard, omdet nu også er værd at risikere livet for nå sitmål. Uanset om hun fortsatte mod toppeneller vendte om, måtte hun træffe et valg ogstå ved de konsekvenser, det måtte medfører.Og Lene Gammelgaard fortsatte som bekendtturen mod toppen og nåede sit mål.- Det er os selv, der skal leve med vores valgog fravalg og når det kommer til stykket, stårvi alene med vores valg. Der vil altid være enundskyldning for ikke at gå mod målet, menvalget er vores. Vi er privilegerede, hvis vi sermulighederne og tør træffe valget, sagde LeneGammelgaard.Flygtningeindsamlingen gav færre pengeAf John Høst Schmidt, 1. Køge Sct. Georgs GildeSå er Dansk Flygtningehjælps landsindsamling,som mange gilder jo var involveret isom lokale koordinatorer, slut for i år. Ogdesværre må det jo konstateres, at resultatettrods alle gode anstrengelser blev dårligereend sidste år og dårligere end håbet og forventet.I skrivende stund ser det samlede resultatud til at blive ca. 10 mio. kroner mod sidsteårs ca. 12 mio. kroner og forventningen/håbetom 13-14 mio. kroner.Også i Køge, hvor gildet for anden gangvar hovedkoordinator, måtte vi trods afflere indsamlere opleve et fald i de indsamledepenge, om end ikke nær så stort som landsplan. 77.961,75 kr. fik de 68 indsamlere 62 ruter (så godt som total dækning afkommunen) i bøsserne, et gennemsnit ca.1250 kr. mod sidste års ca. 1500 kr. eller etfald ca. 16%.Optakten var ellers gået strygende. Hverveplakatervar blevet placeret i alle lokalesupermarkeder (undtagen dem under DanskSupermarked, som krævede central tilladelse,hvilket Dansk Flygtningehjælp er gjort opmærksom) og i venteværelser hos alle kommunenstandlæger nær én!De lokale medier havde alle i de sidste touger før indsamlingen bakket pænt op. »Dagbladet«,der har en regional redaktion i Køge,og ugeaviserne »Køge Onsdag« og »Lørdagsavisen«havde bragt artikler og omtale, KøgeLokalradio havde bragt interview med migsom hovedkoordinator, TV-Køge havde haftindsamlingen og vor efterlysning af indsamlere sin »opslagstavle«, og vi havde haftto-spaltede annoncer, betalt af Køge Kommune,i alle tre lokale trykte medier. Artikleni »Lørdagsavisen« var ledsaget af et foto,hvor vi havde fået nogle lokale »kendisser«,filmmanden Peter Aalbæk Jensen, sangerenKim Schwartz (»Køge Torv«), fodboldspillerenChris Hermansen, Herfølge, og borgmesterTorben Hansen til sammen med migog min hjælpekoordinator (sidste års hovedkoordinator)til med plakat og bøsser foranstatuen af Frederik d. 7. Køge Torv atreklamere for »Store hvervedag« og indsamlingen.På Store hvervedag havde vi fået lov til midt Køge Torv og i torvetiden at opstille enlånt havepavillon med plakater og den lilleudstilling om, hvad man kan få for 1000 ind-15


samlede kroner. En lokal skiltefabrik havdegratis fremstillet et flot skilt til lejligheden.Det må konstateres, at det ikke gav én enesteny indsamler. Men vi fik da gjort mangemennesker opmærksomme indsamlingen.En lokal kontorudstyrsbutik havde doneretpapir, konvolutter m. v. til hele den nødvendigekorrespondance.Endnu en uge før indsamlingen mangledevi indsamlere. Genhenvendelse til sidste års54 indsamlere havde således kun givet 23 tilmeldinger.Mandag før indsamlingen bragte»Dagbladet« en to-spaltet appel fra mig omat melde sig som indsamlere. Det gav godt. Iden sidste uge meldte yderligere 15 sig, så vikom op 68 indsamlere.Organisatorisk var jeg hovedkoordinatormed sidste års hovedkoordinator som megetaktiv hjælper. Det var uvurderligt at kunnetrække alle hans erfaringer fra sidste år.Min gruppe i gildet dannede »situationens generalstab«,som opslog hovedkvarter i KøgeSpejderhus onsdag aften før indsamlingen,hvor vi som vor specialitet – ligesom sidsteår – kørte bøsser og andet indsamlingsmaterialeud til de da tilmeldte indsamleres privatadresser,ligesom vi hentede dem igen søndageftermiddag efter indsamlingen. Nogle gildemedlemmerfra andre grupper hjalp os medkørselen. Den taktik virkede også i år: allebøsser nær to var inde kl. 16. De to sidstefik vi fat i dagen efter. Også om søndagenhavde vi hovedkvarter i Spejderhuset. En godhåndfuld gildemedlemmer stemte selv dørklokker.Af 54 gildemedlemmer – med engennemsnitsalder over 60 år – medvirkede23. Det må tages i betragtning, at indsamlingenfaldt sammen med gildets mangeårigeårlige good turn, julekurvlotteriet, som kræverflere andre gildemedlemmers medvirken.På grundlag af erfaringerne fra sidste år,hvor vi samlede ind fra ved middagstid ogikke traf henved halvdelen hjemme, havdevi i år besluttet os for indsamling mellemkl. 10 og 13. Men lige meget hjalp det; enrække indsamlere meldte om mange fraværende,enkelte løb endda tør for de girokort,der efterlades i sådanne tilfælde.Konklusionerne af årets anstrengelser måefter min mening blive:Det er en værdig opgave, som falder megetfint i tråd med gildernes målsætning, og somer en god aktivitet til at samles og blive »rystetsammen« om.Det lidt skuffende resultat i år, bør vi ikkebebrejde os selv, hvis vi ellers har gjort en indsats,vi selv er tilfredse med. Det skyldes noksnarere den økonomiske afmatning og en visindsamlingstræthed. Dansk Flygtningehjælpvil utvivlsomt drage sine egne konklusioner afårets kampagne.Arbejdet som hovedkoordinator er i detsidste par måneder af etomfang, som kun vanskeligtkan bestrides af et gildemedlemmed fuldtidsarbejde.Disse konklusioner børtages i betragtning, når etgilde beslutter sig for, omdet kan sige ja til at værehovedkoordinator.Selv er jeg ikke i tvivl om,at sagen er af en vigtighed,der trods af årets lidt skuffenderesultat fortjener, at vivurderer også vor fremtidigedeltagelse ud fra en positivholdning.Foto: Jørgen Jørgensen,»Lørdagsavisen«, Køge16


DebatProvo eller springbrædt?Netværkstanker om gildernes fremtidI sidste nummer kunne vi læse et indlæg underoverskriften ”Én provokation”. Jeg er ret overbevistom at flere gildebrødre har opfattet artiklensom en provokation. Men der er også andremedlemmer, som ser det forfriskende indlægsom rettesnoren for vores bevægelses fremtid.På landsgildetinget fik Randers Ungdomsgildemed deres korte indlæg initieret en kontaktmellem tilstedeværende repræsentanter forunge og aktive grupper/gilder (Fortungildet, 5.Odense og 2. Skælskør). Med undertegnedesom en slags sekretær blev der hermed dannet etnetværk med det formål at støtte yngre grupperover hele landet og finde frem til en arbejdsform,som kan bære gildebevægelsen viderefrem.Med deres indlæg har forfatterne til ”provokationen”automatisk hægtet sig netværket.Tanker efter et LandsgildetingHvis nogen skulle undre sig over, at mit navnikke var deltagerlisten kan jeg straks oplyse,at jeg ikke deltog i Landsgildetinget. Jeg harfaktisk aldrig deltaget i et Landsgildeting – menalligevel sender jeg dette læserbrev.Jeg blev nedtrykt over at høre min gildemestersberetning om frustrationer og skuffelserover tinget – men jeg blev også vred.Inden tinget havde jeg – opfordring –forsynet min gildemester med »lidt regnskabsanalyseog nogle iagttagelser«, som hun efterforgodtbefindende kunne benytte under tinget,for at få svar spørgsmål eller lingende.Ifølge gildemesterens referat blev der ikke mulighedfor at stille spørgsmål eller afgive (måskekritiske) kommentarer – dels fordi dagsordenenvar tilrettelagt sådan, at der var meget lidt tidtil den slags, dels – og det er det alvorligste– fordi man fra ledelsen og dirigenternes sidegjorde, hvad man kunne for at nedgøre de, derformastede sig til at stille opklarende spørgsmål,fremsætte forslag eller udtrykke (måske kritiske)kommentarer.Jeg har hidtil forestillet mig, at et Landsgildetinger en demokratisk proces – og i gildesammenhængvel en behagelig af slagsen – hvorman taler pænt til hinanden og giver tid tilog mulighed for at forklare forhold, der måskesynes indlysende for folk med særlig indsigt ellerfor de, der igennem længere tid har arbejdetmed denne eller hin problemstilling. Nøgleordeneer vel, eller bør være, hensynsfuldhed ogrespekt for andres meninger (står der forrestenikke noget om det i Gildeloven?)Med fare for at jeg kommer til at lyde »skolemesteragtig«må jeg bemærke, at en dirigent erLandsgildetingets tjener, og ikke kun ledelsenstjener!Gildemestrene kommer ikke til et Landsgildetingsom regnskabseksperter, økonomer ellerjurister. De kommer fordi de er blevet valgt foren periode til at være »hyrde« for brødrene iX-gilde. Vi har i 2. Hillerød valgt vor gildemester,fordi vi har tillid til hendes sunde fornuftog gode hensigter – når man ikke viser vor gildemesterrespekt, viser man heller ikke os gildebrødrerespekt!Med gildehilsenBørge Stjernholm, 2. HillerødPS. Dette er indsendt efter aftale med mingildemester.Men der er flere grupper, som må være interesseret!?Bl. a. ved jeg at der tænkes lignendetanker i Ringkøbing og Aabenraa. Så til jer - ogalle andre interesserede: Lad os høre fra jer!Landsgildeledelsen er i gang med tilrettelæggelsenaf det næste ungdomsforum her til foråret.Indholdet bliver fastlagt i samråd mednetværket,- og I kan stadig nå at virke processen.For øvrigt er der også startet et lignende internationaltnetværk. Der vil blive arrangeret etinternationalt ungdomsforum i Lillehammer2005 - umiddelbart før verdenskonferencen. I2007 har ISGF fået tilbudt at møde med etkontingent (ca. 100 medlemmer) lige fodmed spejderkorpsene til verdensjamboreen iEngland.Jo - vi er vej fremad - vil I med?Niels Rosenbomniro@mail.tele.dk4925 360317


Opslagstavlen1. Aabenraa Sct. Georgs Gildeindbyder til70 års jubilæum »Folkehjem«fredag den 23. januar 2004Vandrehal fra kl. 17.00Gildehal kl. 18.00Der serveres et let traktement.Yderligere informationChristen BorregaardTlf. 74 62 29 57E-mail: borregaard@oncable.dkindbyder tilDistriktsgildehalmed ridderoptagelsetorsdag den 29. januar 2004i Løgumkloster kirkeAftensang i kirken kl. 18.30VandrehalGildehal i Kapitelsalen kl. 19.30Der optages væbnere fraSct. Georgs Gilderne iSønderborg og Tønder.Efter gildehallen er der kammeratligtsamvær i LøgumklosterRefugium, hvor der serveres et lettraktement til en pris af kr. 70,00excl. drikkevarer.Alle gildebrødre er velkomne tilgildehallen og samværet.Tilmelding til DGKChresten Eriksen, tlf. 74 54 08 81el. 29 22 95 37, e-mail:dgk@chresten.dk senest lørdagHareskov-DyrehaveDistriktsgildeindbyder tilDistriktsgildehal(åben for alle gildebrødre)med ridderoptagelse iPræstebro Kirke, Tornerosevej(hjørnet af Hyldemorsvej), Herlevonsdag den 4. februar 2004kl. 20.00.Vandrehal fra kl. 19.30.Efter gildehallen serveresen let anretning. Pris kr. 65,00.Tilmelding senest15. januar 2004 tilKaren Kjelsmark, tlf. 44 44 24 60Roskilde-Hedebo Distriktindbyder tilRidderhaltirsdag 10. februar 2004kl. 20.00i Konventhuset,Domkirkestræde 10, 4000 RoskildeVandrehal fra kl. 19.30Efter ridderhallen servereset let traktement.Tilmelding senest mandag2. februar 2004 til Dory Madsen,tlf. 43 99 61 50 ellerKurt Haagensen, tlf. 43 90 36 38GildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00Minna og Ib Sandahl ChristensenDamsbrovej 71, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 3218


Årsprogram 20048. februar Damsbo Skov og strand14. marts Stauerhoved ved KertemindeVi skal se fossiler18. april Sundsøen, Fåborg2. maj Vornæs Skov, Tåsinge12. juni Munkegården, Brenderup med opgaveløb og madlavning over bål8. august Æbelø med vandring havbunden4. septem. Enebærodde. En ekspert fortæller om hvordan man laver kryddersnaps,og vi prøvesmager26. septem. Årsmøde med vandring i Odense by24. oktober Krengerup gods og skov. Besøg Hørvævemuseet og Skodamuseet4. decem. Gyldenstenskovene og julefest i Bogensegildets hytteAlle gildefolk med ledsager kan deltage. Ønsker man informationsfolder tilsendt ca. 8dage før hvert arrangement kan man melde sig i lauget. Det koster p.t. 70 kr. årligt.Som medlem må man også deltage i 3 jyske naturlaugs arrangementer.Kontakt Bent Andersen, tlf. 62 62 19 171. halvårs program 2004Naturlaug TrekantenSøndag 11. januar Engelsholm Skov og Slot. Vi hører om slottet og egnenSøndag 8. februarSøndag 7. martsSøndag 4. aprilSøndag 2. maj»Den gamle Troldhedebane«. I folkemunde kaldet »Trolden«Den gik fra Troldhede mellem Herning og Skjern over Grindstedtil Kolding, i alt 98 km, hvilket gjorde den til landets længsteprivatbaneStenderup Sønderskov ligger ud til Lillebælt. Vi skal se udsigtenfra stranden. En af de lokale beboere vil fortælle om områdetFredericia Fælled er et militært øvelsesområde, der nu eråbnet for publikum. Oberst Henning Høngsmark vil guide os ogfortælle om seværdighederne, skanserne osv.Hjarnø. Den lille ø med det rige plante- og fugleliv er 3 kmlang og 1 km bred og ligger i Horsens Fjord. Den er danneti sidste istid og består af morænemateriale. Højeste punkt erbare 7 m. Der er færge til SnaptunFor flere oplysninger: Besøg Naturlaug Trekantens hjemmeside, www.naturlaug.dkeller få tilsendt turprogram ved henvendelse til Inge Daugaard, tlf. 75 91 37 73 ellermail: ingedau@tiscali.dk19


Tema aftenonsdag 18. februar 2004 kl. 19.00 Lindegården, Peter Lunds Vej 8,Kgs. Lyngby.Aftenens foredragsholder er den fraTV kendte gadepræstEllen Margrethe Gyllingsom fortæller om sit arbejde somgadepræst.Arrangementet er åbent for alle – såtag en ven eller bekendt med.Der vil i pausen været et mindretraktement som nogle snitter ogøl/vand.Forventet sluttidspunkt kl. ca.22.00.Pris kr. 50,00Tilmelding samt betaling – gernegildevis – senest 10. februar 2004.Vibeke Lentz, Agermånevej 5, 2800Kgs. LyngbyGiro 30 20 975NB. Der er kommet nyt centralfyr Lindegården.Gildering søges!Værdisat til kr. 4.000,00Undertegnede (og postvæsenet)søger herigennem, om dermuligvis findes en gildering tilsalg. Jeg arvede en gildering fraen gildebror, der ikke er mere.Desværre er den forsvundet hospostvæsenet.Derfor denne forespørgsel.Henvendelse til:Kaje LindecronaBøgevej 26, Havnsø4591 FøllenslevTlf. 59 20 09 95e-mail: jk-kjl@mail.dkBerlin 23.-28.august 2004for gildebrødre, venner ogfamilie.I 2003 var 104 gildebrødre iBerlin fordelt to ture. Der bleven lang venteliste, og jeg harlovet at gentage turen i 2004.Pris kr. 3.195,00(+ enkeltværelse kr. 250)Prisen inkluderer kørsel i 4-stjernetbus, ophold i Berlin medhelpension (4 måltider pr. dag),udflugter, skandinavisk talendeguide i Berlin, teaterbillet, entrétil slottet Sans souci i Potsdam,entré samt kaffe og kage iTV-tårnet, byrundtur, sejltur Spree gennem Berlin, besøg iden spændende nye kuppel rigsdagsbygningen og naturligvisogså tid egen hånd til museumsbesøg,indkøb m.v.Nogle har tilmeldt sig efter 1.september 2003, og de er alle listen, men jeg vil gerne høre,om de, der ikke blev pladstil de 2 første ture er interessereti 2004.Program og tilmelding:Birthe Mikkelsen, Odder,tlf. 86 54 54 83GildebluserSweatshirts medog uden krave.Gilde-PR, der luner.En dejlig gave til jul, jubilæumog fødselsdag.SpejderkassenSct. Georgs Gilderne i AabenraaKirsten Olesen, tlf. 74 68 53 43Feldsted Nygade 11,6200 Aabenraa20


JubilæerGildejubilæer656060 års jubilæum1. Holstebro 20-02-04Ebeltoft 22-02-04Nyborg 12-03-04Nye gildebrødre501. Hobro40BrønderslevHirtshals251. Aalborg12. Aalborg21


9. Aalborg5. Kolding4. Silkeborg2. VejleHadsten3. Odense5. OdensePorskjær SGG i Galten1. Kolding3. Kolding4. KoldingInternationalt udvalg (IU)Rigmor Lauridsen, formand for IUAdresse m.v. under LandsgildeledelsenSøren SilvingBakkevej 33, 1.tv., 3450 AllerødTlf. 40 97 23 32E-mail: ssi@c.dkKursusudvalget (KU)Bjarne Knudsen, formand for KUAdresse m. v. under LandsgildeledelsenAnne Haastrup-NielsenEsrumvej 261, 3000 HelsingørTlf. 49 29 91 10E-Mail: haastrup79@hotmail.comJørgen Gybel JensenSejerøvej 6, Vor Frue, 4000 RoskildeTlf. 46 35 86 84E-mail: gybel.jensen@oimage.dkPR-udvalget (PR)Henning Rose, formand for PRAdresse m. v. under LandsgildeledelsenWebmaster Kjeld Krabsen,Brørupvej 21, 8660 SkanderborgTlf. 86 53 81 88. Fax 87 94 36 01E-mail: kjeld@krabsen.dkNarkolaugetFormand Else Gall,Dragør Stationsplads 5, 2791 DragørTlf. 32 53 51 7922


RavnsholtArrenæs gildet, 2. Fr.værk1. Sorø1. HillerødGribskovAllerødGambia ProjektFormand Karin Boldsen, Havnevej 28. Jegindø7790 ThyholmTlf. 97 87 92 70Sct. Georgs FondenNordhavnsvej 1, 3000 HelsingørFormand for bestyrelsenBente ChristensenAdresse m. v. under LandsgildeledelsenFrimærkebankenv/ Hans FinkPostbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40E-mail: frimaerkebanken@mail.tele.dkGildetroplaugRigmor LauridsenAdresse m. v. under LandsgildeledelsenGood-Turn Mærketv/ formand Jørgen OlsenGødvad Bakke 11, 8600 SilkeborgTlf. 86 82 47 96GILDECENTER RODBJERGGAARD:Bestyrer Hartvig Kjeldgaard,Ørvigvej 100, 6040 EgtvedTlf.: 75 55 08 40. Mobil: 40 89 53 99Rodbjerggaards adresse:Vorkvej 73, 6040 EgtvedMennesket tilbringer sit livmed at ræsonnere over fortiden,beklage sig over nutiden ogskælve for fremtiden.23


Postbesørget blad(0900 KHC)2003 Good TurnsAf international sekretær Rigmor LauridsenDet var det fælles mål for samtlige gildemedlemmeri hele verden! Nåede vi målet formarkeringen af den internationale gildebevægelses50 års jubilæum? I skrivende stundkendes det samlede antal verdensplan ikke.MEN en ting er helt sikkert: I, kære danskegildebrødre, harvirkelig været aktive.Der er rapporteret867 danske GoodTurns – og vi ved atflere har fundet sted!Det internationaleudvalg har arkiveretalle aktivitetsskemaer,og de vilselvfølgelig blivebrugt til inspiration i fremtiden. Vi har laveten ”TOP 25 liste”, hvoraf det fremgår at denGood Turn, som oftest bliver udført er uddelingaf penge, som er indtjent ved genbrugsellerloppemarked. De næste Good Turns listen er alle rettet mod spejdere: Arrangerespejderløb for lokale grupper, hytteforvalter imange udgaver både vedligehold og udlejning,være barnepige så spejderlederen kankomme til ledermøde, aktive ressourcepersoner spejderlejr, planlægge og afholdespejderlederaften – blot for at nævne nogle afde Good Turns, som er med til at gøre livetgladere og lysere for andre.Det fremgår også af listen, at mange danskegildebrødre – som enkelt person eller somgilde – har tegnet et fadderskab eller scholarshipfor et barn i et andet land f.eks. via Sct.Georgs Gildernes Gambia Projekt.Fra den midlertidige liste over Good Turnsgennemført af gildemedlemmer i andre landevil jeg gerne nævne Sydafrika. Der findes ikkeret mange gildemedlemmeri Sydafrika og alligevelhar de virkelig gjorten stor indsats. Der erstrikket babytøj og tæppertil flere børnehjem, der er pakket gaveæskertil ensomme, syge og gamle mennesker,der er doneret mad til fattige HIV/AIDSramte personer og gildemedlemmerne harsyet gardiner til et børnehjem. Det er virkeligimponerende, hvad så få gildemedlemmer harkunnet udrette.Når den endelige opgørelse over 2003Good Turns foreligger, vil vi gennemgå listenfor om muligt at finde frem til gildemedlemmerfra andre lande, som måske har aktiviteteri samme land som danske gildebrødre.Det kunne jo blive en ny dimension i hjælpearbejdetom der var flere gilder fra forskelligelande, der gik sammen om et projekt.Du kan læse mere om aktiviteterne verdensplani de kommende numre af verdensgildebevægelsensblad: World Gazette Mondialesamt den danske hjemmeside og her iSct. Georg.Denne lille »blyantsdame« har fulgt migi de år jeg har været redaktørfor Sct. Georg.Dette nummer er detsidste jeg laver, og sigertak for mange dejligesamtaler, breve og e-mailsgennem årene.Held og lykke til dennye redaktør i tiden frem.Mange venlige hilsnerSuzanne Poulsen

More magazines by this user
Similar magazines