TVILUM (LADEGÅRDS)†KIRKE

natmus.dk

TVILUM (LADEGÅRDS)†KIRKE

TVILUM (LADEGÅRDS) †KIRKE 3441Fig. 2. Fragment af karmsten, liggende ved Tvilum hovedgård (s. 3441). Poul Pedersen fot. 1984. - Fragment ofjamb from demolished church on unknown site.dom på granitkvadre, reliefsmykkede billedblokkeog andre bygningssten, der uden tvivlhidrører fra en kirke. Området har ikke væretsystematisk undersøgt; dog konstaterede Silkeborgkulturhistoriske Museum brolægning ogbrandlag med munkesten under en udgravning1988 ved Tvilum krogård. 6De mest bemærkelsesværdige sten, der kendesfra området ved Tvilumgårdene, er:1. Fragment af karmsten (fig. 2) af gråbrun, tætkornetgranit, der i sin nuværende tilstand måler154x32x34 cm. Stenen, der er afbrudt i beggeender, har en svær hjørnerundstav. På sin frontsideer den i markant relief smykket med to dyrover hinanden. Foroven et mindre dyr med korthale, skæltegnet manke og en pels, der angivesved bølgede indristninger. Det større dyr, derløfter hovedet over sin ryg i en bagudgåendebevægelse, snapper efter sin egen lange hale, derer ført bag om kroppen og ender i en bladdusk.Med indristninger er fremstillet dyrets øje, entegning langs ryggen og enkeltheder på bagkroppen.Fra haleroden udgår en stængel medoprullede blade.Stenen ligger på Tvilum hovedgård.2. *Tympanon 7 (fig. 1) af tætkornet, rødbrungranit. Den slidte sten, der ikke har bevaret sinfulde højde, måler 67x168 cm. Inklusiv rammensvulst er det halvcirkulære felt 136 cm bredtog smykket med et relief af to modstillede, velformedeløver med løftede forpoter og fælleshoved. Dyrenes haler føres mellem de respektivebagben mod hinanden og afsluttes medkraftige bladduske. På det ene dyr er bevaret enkeltheder,angivet med indristning: Manke, ribbenog folder ved haleroden, ligesom det ene øjeikke er slidt helt bort. To dyr med fælles hoved,der er et udbredt motiv på fonte, kendes her ilandet i et fåtal fra tympana. 8 Geografisk er detnærmeste eksempel i Svostrup i Hids herred, påden anden side af Gudenå, men tegningen her ervæsentlig anderledes.Stenen, der indtil 1924 lå ved Tvilumgård, er1989 indmuret i Tvilum kirkes vestgavl.3. *Tympanon 7 (fig. 3) af tætkornet, grå granit,er ikke slidt, men stærkt reduceret i formatog måler nu 43x140 cm. Kun den øvre del af detutvivlsomt halvcirkulære, reliefsmykkede felt erbevaret, indbefattende et segment af rammen,der består af to rundstave, hvoraf den ydre er


3442 GJERN HERREDtovsnoet. Motivet er et krucifiks, hvoraf Kristihoved og kroppens øverste del med de udstraktearme er i behold. Ansigtsdetaljer som øjne, ørenog overskæg står tydeligt, og desuden ses etbånd om hovedet med et smykke midt i panden.Under Kristi venstre hånd er et eller andet, somMackeprang 9 opfatter som et skriftbånd, hvorforhan sammenligner med tympanon i Linå(s. 3277, fig. 11). Måske er genstanden dog snaresttoppen af (noget med en) person, og motivetkan have været beslægtet med den udbredtegruppe, der i herredet er repræsenteret ved bl.a.søndre tympanon på Hammel kirke (s. 3447).Stenen, der indtil 1924 lå ved Tvilumgård, er1989 indmuret i Tvilum kirkes vestgavl.4. Vinduesoverliggere afrektangulær form. Denene af rød og blågrå granit, 50x114 cm; åbningensbredde i frontsiden 74 cm, i lysningen 47cm. Den anden er et fragment, af grålig granit,50 cm højt. Begge ved Tvilumgård.1 ActaPont. nr. 5785; sagen drejer sig bl.a. om landsbyenTruust. Jfr. P. Rasmussen: Herreklostre, s.127f., der diskuterer stednavnet. Det er desudennærliggende at tænke på Voer kloster og Voerladegårdkirke i Tyrsting herred.2 DaMag. 4. rk. II, 42.3 RA. Rtk. Rgsk. indtil 1559. Fortegnelser over indkrævedeklokker. Man bemærker her, at kirken anføresblandt de siden forsvundne kirker i Gjern herred:Bjarup (s. 3306), Sminge (s. 3314), Jernit (s. 3497)og Nørre Vissing (s. 3257).4 KancBrevb. 19. nov.5 A. Leth: 200 år siden bønderne på Tvilum gods blevselvejere. Silkeborg Avis 4. maj 1974.6 Indb. NM2.7 Indb. NM2: K. Friis Johansen 1923 og P. Nørlund1924.8 Mackeprang: Granitportaler, s. 261 ff.9 Samme, s. 148. Chr. Axel Jensen, indb. 1903 tilNM2, tolkede figuren som en korsfæstet Kristus.Redaktion 1990 ved Kjeld de Fine Licht.Fig. 3. Tympanon, indmuret i Tvilum kirkes vestgavl (s. 3441). NE fot. 1988. - Tympanum from demolished churchon unknown site, now in the west facade of Tvilum Church.

More magazines by this user
Similar magazines