Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium Studie- og ...

rungsted.gym.dk

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium Studie- og ...

Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumDisse regler gælder fra 1. januar 2007.Skolens værdigrundlagRungsted Gymnasium har tre overordnede værdier:• Demokrati og ligeværd• Høj faglig standard og forberedelse til videreuddannelse• Social, faglig og personlig udviklingDisse tre værdier skal være gennemgående i skolens hverdag.Det gælder i undervisningen, hvor en høj faglig standard skalforenes med en ligeværdig omgangsform, hvor der læggesvægt på den åbne dialog, og hvor der er plads til den enkelteelevs faglige, sociale og personlige udvikling.Det gælder i skolens øvrige liv, hvor værdier som ligeværd ogrespekt for hinanden skal være grundlaget for omgangen medhinanden.God adfærd på skolenPå Rungsted Gymnasium er god adfærd:• At man har respekt for hinandens synspunkter ogforskelligheder• At man møder velforberedt op til timerne og deltageri undervisningen• At man lytter til hinanden – både i undervisningen ogi frikvartererneStudie- og ordensreglerRungstedGymnasium• At man bidrager til et fælles godt miljø blandteleverne• At man rydder op efter sig – både i klasselokaler og ifællesarealerne, både indenfor og udenfor• At man slukker sin mobiltelefon i timerne• At man ikke medbringer mad i timerne• At man ikke udøver hærværk mod skolen, densinventar og de bøger, der stilles til rådighed foreleverne• At man overholder almindelige regler for god oghensynsfuld optrædenRungsted Gymnasium er en røgfri skole og der må ikkeindtages alkohol på skolen i undervisningstiden. Enhver brugaf euforiserende stoffer er forbudt. Det er ikke tilladt at møde iskolen, påvirket af alkohol eller euforiserende stofferI Regler for anvendelse af skolens EDB-udstyrBenyttelsen af skolens EDB-udstyr omfattes af skolens reglerfor orden og samvær. Der må ikke indtages mad ellerdrikkevarer i skolens EDB-lokaler. Regler for anvendelse afskolens computere meddeles ved opslag i EDB-lokalerne.II Regler for opførsel på ekskursioner/studietureSkolens regler for orden og samvær gælder også påekskursioner og studieture. Særligt på ekskursioner ogstudieture gælder:• Lærernes instrukser skal til enhver tid følges• Overtrædelse af reglerne for orden og samvær kanmedføre hjemsendelse for egen regning


Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumI forbindelse med studierejser underskriver eleverne enerklæring om, at de vil overholde de regler, der gælder påstudierejserne, herunder at de er klar over, at overtrædelse kanmedføre hjemsendelse på egen regning.III Regler for aflevering af bøgerDe bøger, der er udleveret af skolen, skal afleveres på defastsatte tidspunkter. Hvis dette ikke sker på trods af rykkere,sendes sagen til inkasso.IV Snyd med hjemmeopgaverHvis det konstateres, at en elev har snydt med enhjemmeopgave, regnes opgaven som ikke afleveret. Skolensledelse kan samtidig give eleven en skriftlig advarsel. Igentagelsestilfælde kan en elev udelukkes fra undervisningen iindtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.V Regler for sprogbrug mm. i elevblade o. lign.Der skal være en tone i elevblade, blå bog og andrepublikationer, udarbejdet af eleverne, som gør, at ingen følersig forulempet. Hvis elever eller personale omtales ellerafbildes direkte i elevblade, skal dette gøres på en sådanmåde, at den enkelte elev ikke føler sig hængt ud over forkammerater eller skole. Der skal være en ansvarshavenderedaktør for elevbladet.Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumSanktioner for overtrædelse af regler for orden og samvær1) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.2) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dagepå et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.Normalt kan disse sanktioner kun iværksættes efterforudgående skriftlig advarsel. Ved grove overtrædelse afregler, kan sanktionen iværksættes med det samme.Brug af mobiltelefon i timerne medfører bortvisning fra timen,Skolens elever har et selvstændigt ansvar for deres egnehandlinger og er dermed omfattet af de almindeligeerstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ejheller økonomisk, for de handlinger, der begås af eleverne,medmindre skaden kan skyldes svigtende tilsyn ellermanglende instruktion fra skolens side.Elever i de gymnasiale uddannelser, der deltager i praktiskerhvervsorientering iværksat af skolen som led i uddannelsesogerhvervsvejledning, er omfattet af bekendtgørelse nr. 271af 11. april 2003 om statens erstatningsordning for deltagere ipraktisk erhvervsorientering med tilhørende vejledning,således at Undervisningsministeriet yder erstatning for skader,som eleven forvolder på andres person eller ejendele, hviseleven kan gøres ansvarlig for skaden efter dansk retsalmindelige erstatningsregler. Bekendtgørelsen ogvejledningen kan ses påhttp://www.uvm.dk.admin/skade/skema.Regler for deltagelse undervisningenElevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer,at man skal:


Studie- og ordensreglerRungstedGymnasium1) møde frem til den undervisning, der kræver tilstedeværelsepå skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.2) aflevere sine skriftlige opgaver rettidigt. Opgaverne skalkvalitativt og kvantitativt leve op til de krav, der er fastsat.Dette betyder, at der skal være gjort et reelt forsøg på atbesvare den stillede opgave.3) deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende.4) deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, deralene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr.deltager (1998-niveau).5) deltage i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigtarbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del afundervisningen.Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andrefunktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i heleundervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blivefritaget for dele af undervisningen efter skolens lederskonkrete vurdering. Rektor kan anmode eleven om enlægeerklæring som dokumentation for anmodningen omfritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grundemidlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i eteller flere fag.Hvis en elev i en periode på mere en 14 dage skal fritages forundervisningen i et fag, kræver det dokumentation i form afen lægeerklæring. Udgiften til en sådan betales afeleven/elevens forældreAlle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer,medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet,og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes i degymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermedingen godkendte fraværsgrunde, bortset fra de særligeStudie- og ordensreglerRungstedGymnasiumtilfælde, hvor en elev har fået godkendt fravær til fx etudlandsophold efter reglerne herom. Det vil sige, at fravær iforbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- ellertandlægebesøg, session eller barsel mv. og ferie og fridageuden for skolens ferieplan tæller med ved den objektiveregistrering af fravær.Også fravær, der koncentrerer sig om enkelte fag, vil i de 3-årige gymnasiale uddannelser kunne indebære, at elevenhenvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældendeklassetrin.Eleverne skal give skolen besked om planlagt fravær,herunder kontakte skolen og afgive sygemelding, og efterfravær, der ikke var planlagt, at give besked om årsagen hertil.Årsagen til fravær kan af eleven anføres i Lectio og errelevant, når rektor skal udøve sit skøn over, hvorvidt der skalgribes ind og eventuelt iværksættes sanktioner som følge afelevens manglende fremmøde. Således vil der kunne tagesfornødent hensyn til elever, der har fravær på grund afsygdom eller handicap.Regler for fravær og registrering af detteSkolen registrerer løbende elevernes fravær. Fraværet kan sesi Lectio, og det er elevens pligt, selv at anføre årsager tilfraværet.Senest når en elev når op 8 % samlet fravær og/eller 12% i etenkelt fag får vedkommende en skriftlig advarsel. Denne kantidligst gives d. 1. oktober. Samtidig med den skriftligeadvarsel skal eleven have mulighed for at kommentereregistreringen af fraværet.Når en elevs manglende aflevering af skriftlige opgaveroverstiger 10 % (i det enkelte fag eller samlet), får eleven enskriftlig advarsel. Denne kan tidligst gives d. 1. oktober.


Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumSamtidig med den skriftlige advarsel skal eleven havemulighed for at kommentere registreringen af fraværetBortset fra særligt graverende tilfælde, er registreringen kungældende for et år ad gangen.Ved virtuel undervisning kan fraværsregistreringen erstattes afkrav om opgaveaflevering eller lignende.Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumSkolens foranstaltninger over for elever, der ikke følgerstudie- og ordensreglerHvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler foralmindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt iundervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efterforudgående advarsel.1) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.2) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dagepå et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.3) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på detpågældende klassetrin i det pågældende år.Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen afden årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikkeårskarakterer og givne årskarakterer, hvor disse gives,bortfalder.4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et ellerflere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller depågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolensleder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage iundervisningen på ny.5) Bortvisning i særligt graverende tilfælde.Sanktionerne kan kun iværksættes efter rektors konkretevurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel.En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefaletbrev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hviseleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel


Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumbortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særligeforhold gør sig gældende.I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kansanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.Hvis en elev bortvises, har den bortviste elev mulighed for ataflægge prøve som selvstuderende, hvis betingelserne herfor iøvrigt er opfyldt. En bortvisning fra en skole indebærer ikke,at en elev fortaber retten til at søge optagelse på en andenskoleOprykningRektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hviselevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit vedskoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund afden løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af dethidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har værettilstrækkeligt.En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efterrektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrinom én gang, dog således, at en elev i en 3-årige uddannelsesenest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldførtdenne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang påsamme klassetrin, udskrives eleven af skolen.Rektors afgørelse træffes efter, at den pågældende elev harhaft lejlighed til at udtale sig, og rektor skal i forbindelse medden trufne afgørelse give eleven klagevejledning.Statens uddannelsesstøtteEn tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kanbringe en elevs SU i fare. Det præciseres i forbindelse medstudievejledernes og rektors gennemgang af ordensreglerne, aten betingelse for at få SU er, at en elev er studieaktiv.Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumDet er fastsat i SU-reglerne, at en elev, der er i gang med enungdomsuddannelse, er studieaktiv, når den pågældendedeltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver,afleverer opgaver mv. efter de regler, der gælder foruddannelsen. Elever, der ikke fuldt ud opfylder disseforpligtelser, anses dog efter SU-styrelsens praksis fortsat forstudieaktive, hvis skolen skønner, at de kan indhente detforsømte.Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om enelevs studieaktivitet. Vurderer skolen, at eleven ikke erstudieaktiv, herunder at eleven ikke vil kunne indhente detforsømte, bortfalder elevens ret til SU.Eleven vil kunne søge SU igen, når eleven atter skønnesstudieaktiv.En elev, der på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andresærlige forhold ikke er studieaktiv, kan dog få dispensation frakravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU.KlagevejledningKlage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktionover for en elev, der ikke overholder studie- ogordensreglerne, og klage over rektors afgørelse om at nægteen elev oprykning kan af eleven ellerforældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivetforældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelseindgives til Undervisningsministeriet.Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen tilministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagenvideresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1uges frist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuellekommentar skal medsendes til ministeriet.


Studie- og ordensreglerRungstedGymnasiumKlage over sanktioner, der er iværksat i medfør af dennebekendtgørelse har ikke opsættende virkning, med mindrerektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træfferbeslutning herom.Orientering om skolens studie- og ordensreglerSkolens studie- og ordensregler og ligger på skolenshjemmeside.Som en del af introduktionen af nye elever orientererstudievejlederne og rektor om skolens studie- og ordensregler.De enkelte lærerteam tager udgangspunkt i beskrivelsen afskolens værdigrundlag og reglerne for god adfærd iforbindelse med arbejdet med klasserumskulturen i denenkelte klasse.Datavejlederne orienterer i forbindelse med introduktionen tilskolens EDB-udstyr om reglerne for brug af skolens EDBudstyr.De lærere, der arrangerer studierejser/ekskursioner informererom reglerne for disse og sørger for, at hver elev underskriveren erklæring, hvori de bliver gjort opmærksom på disse.Lovgrundlag for skolens studie- og ordensreglerLovgrundlaget for studie- og ordensreglerne er bekendtgørelsebekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006. Ifølge denneskal skolens studie- og ordensregler indeholde regler foralmindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligttil aktivt at deltage i undervisningen og rammerne for, hvilkeforanstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever,der ikke følger skolens studie- og ordensregler.Hele bekendtgørelsen kan ses påhttp://147.29.40.91/_LINK_0/0&ACCN/B20060122205

More magazines by this user
Similar magazines