Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012

varmblod.dk

Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplanmod år 2012Dansk Varmblods avlsplan, somrækker frem mod år 2012 er nufærdigbehandlet, og optrykkeshermed i sin helhedAf Karina Christiansen, avlslederFoto: Wiegaarden/Britt Carlsenog Kasper la Cour KamukKapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelseog funktionsbeskrivelseAvlsmålEn ædel, højtstillet og smidig ridehest medgod ridelighed og sundhed. Den har præstationsformåeni enten springning eller dressurtil at begå sig på internationalt niveau.TypebeskrivelseEn storrammet, harmonisk ridehest på ca.1.65-1.70 cm i stangmål. Den har en passendeandel forædlerblod (XX, OX, shagya-arabereller anglo-araber), for at opnå en præstationsberedt,modig og energisk hest. Den eromgængelig og samarbejdsvillig, og besidderen god indlæringsevne.Hovedet er udtryksfuldt med store øjne,der giver mulighed for et bredt synsfelt. Denhar middellang nakke og god plads mellemganascherne, der sikrer en god forening meden passende lang, velansat og velformet hals.Skulderen er lang og skrå og den har velmarkeret,lang manke, der muliggør optimalsadelplacering. God albuefrihed, der givermulighed for uhindret fremføring af forbenet.Middellang ryg. Oval ribbenshvælvning,der muliggør en optimal schenkelplacering.God rib benslængde, der giver plads til lungerog andre indre organer. Muskuløst og smidigtlændeparti. Langt, muskuløst og velformetkryds. En velansat hale og korrekt haleføring.Muskuløs underarm samt bred og dyblårmuskulatur. Stærke, tørre og velstilledelemmer med passende vinkler i has og koder.Velmarkerede led med jævne overgange.Korte og flade piber. Middellange koder. Velformedehove med god hornkvalitet.Der lægges vægt på god holdbarhed, ogat avlsdyrene har et tydeligt kønspræg, højreproduktionsevne samt er fri for arveligedefekter.FunktionbeskrivelseDressurhesten: En hest med stor ind un der -griben og bæring samt en god knæ- og haseaktion.Skridten er smidig, rummelig og taktfast.Traven er elastisk, taktfast og med godbæring. Galoppen er rummelig og taktfastmed god bæring og balance. Endvidere læggesder stor vægt på god ridelighed, gålystog mod.Springhesten: En kraftfuld og smidig springningmed stor kapacitet og god teknik. Derlægges vægt på en smidig og rummeligga lop med god balance. Endvidere læggesder vægt på naturlig forsigtighed, stort mod,overblik og god ridelighed.Kapitel 2: DressurhesteavlenFormålFormålet er at fastholde og videreudviklekvaliteten af dressurhesten i Dansk Varmblod,således at Dansk Varmblod forblivermellem de 5 bedst placerede avlsforbund påWBFSH’s rangliste for dressurheste.Strategi• at avlsbestanden konsolideres med vægt pådressuregenskaber. Heste af springafstamningkan evt. tilføres, såfremt de besidderegenskaber som knæløft, skulderfrihed,haseaktion og mod, der kan forbedre dressurhesteavlen.• at så mange avlshopper som muligt brugsafprøves,således at information omgangartspotentiale under rytter fremmes,og at talentfulde dressurhopper målrettetkan indgå i avlsbestanden.• at information om forventede dressuregenskabermeddeles i karakteristikken vedhoppekåring.• at viden, nationalt og internationalt, om kravenetil dressurhestens præstationsegenskabertil stadighed opdateres og indgåri uddannelsen af avlere og dommere.Kapitel 3: SpringhesteprogramFormål med springhesteprogrammetFormålet er at systematisere, udbygge og forbedreDansk Varmblods avl af springheste,således at forbundet inden for få år placerersig konstant iblandt de 10 bedste i verden.For at nå dette mål oprettes der en specialafdelingfor avl af springheste, som er en integreretdel af Dansk Varmblods avlsprogram iøvrigt.I springhesteprogrammet tilstræbes etkvalitativt højt niveau, og kun heste medexceptionelle springegenskaber, som er ud afen avlssikker springafstamning kan optages.Registrering og avlsgodkendelse i springhesteprogrammetHeste kan registreres i springhesteprogrammetpå to måder:1. Der kan ansøges om registrering, såfremthesten er kåret i Dansk Varmblod og opfyldernærmere definerede krav.2. Føl registreres automatisk, såfremt bådefaderen og moderen er registreret i springhesteprogrammet.Avlsgodkendelse ispringhesteprogrammet forudsætter:1. at hopper, der er født ind i springhesteprogrammet,skal aflægge en bestået brugsprøveog opfylde kriterierne for optagelse ispringhesteprogrammet, før de kan få avlsgodkendelsei springhesteprogrammet.2. at hingste, optaget i springhesteprogrammet,skal revurderes, når afkommet af førsteårgang er 6 år gammelt. Såfremt afkommetviser sig ikke at være af tilfredsstillendekvalitet, kan hingsten tages ud af springhesteprogrammet,men vil fortsat være kåret iDansk Varmblod.Optagelse i springhesteprogrammetDer kan søges om optagelse én gang år ligt,hvor Avlsledelsen gennemgår ansøgningerne.Ansøgningsfrist er 1. oktober.Pr. 1. januar offentliggøres de godkendtehopper og hingste, som er registreret ispringhesteprogrammet.Der stiles mod at påføre et specielt logo ihestedatabasen på de heste, som er registrereti springhesteprogrammet. Planen er, atlogoet skal påføres hestens afstamning i allesammenhænge, hvor den optræder, bl.a. i48ridehesten-hippologisk h03/04


DVs katalogudtræk ol.Der stiles også mod at føl, der fødes ind iprogrammet, automatisk får logoet påført ihestepasset. Ældre heste, der optages, kan fåpåført logoet i hestepasset mod betaling afet gebyr, såfremt hestepasset indsendes tilLandscentret | Heste.Grundlæggende krav for optagelse1. KåringBåde hopper og hingste skal som grundlæggendekrav være kåret i Dansk Varmblod, førder kan ansøges om optagelse i springhesteprogrammet.2. AfstamningOptagelse af hopper: hoppen skal væreberettiget til optagelse i hovedafsnittet. Farog mf. skal have et dansk springindeks påminimum 120. Optagelse af hingste: mor, far,mf. og mmf. skal have et dansk spring indekspå minimum 120.I særlige tilfælde kan Avlsledelsen dispenserefor dette, såfremt andre kriterier dokumentereren konsolideret springafstamning.For optagelse af hopper skal mindst ét afnedenstående kriterier opfyldes• Gennemsnit af løsspringningskaraktererskal være mindst 8,5 (sadelkåring, 1-dagsafprøvning, stationsafprøvning) og et danskspringindeks på minimum 140 (svarende tilde 2,5 % bedste). Hvis gennemsnittet ispringning ved afprøvning er mindre end8,5, men ikke under 7,5, skal hoppensspringindeks være højere end 150.• Placering i springdisciplinen ved Unghestechampionateteller DSA-finalerne for springhestemed gennemsnitskarakterer påmindst 8,5.• Egne konkurrenceresultater- fejlfri og minimum 1 placering i en national1.50 cm klasse.• Afkoms konkurrenceresultater (mindst 2stk.)- mindst ét afkom med fejlfri og minimum 1placering i national 1.50 cm klasse, denanden fejlfri og minimum 1 placering i national1.40 cm klasse.• Avlsledelsen kan i særlige tilfælde optagehopper i springhesteprogrammet, hvorandre forhold gør dem særligt attraktive.Endvidere kan avlsledelsen til enhver tidnægte at optage en hoppe i springhesteprogrammet,selvom den opfylder de angivnekriterier.For optagelse af hingste skal mindst ét afnedenstående minimums-kriterier opfyldes• Resultat fra bestået materialprøve- Dansk materialprøve: minimum 850 ispringning- Tysk materialprøve: minimum 135 point ispringning- Hollandsk materialprøve: gennemsnit påminimum 8,5 i springning• Placering i springdisciplinen ved Unghestechampionateteller DSA-finalerne for springhestemed gennemsnitskarakterer påmindst 9,0.• Indekstal:- Dansk springindeks på minimum 170- Tysk springindeks på minimum 150- Hollandsk springindeks på minimum 165- Fransk BSO indeks på minimum 30• Egne konkurrenceresultater- Egne resultater: fem 1-3 placeringer vedCSI-stævner i minimum 1.50 cm klasser.• Afkoms konkurrenceresultater (mindst 3stk.)- mindst 3 afkom med placeringer ved CSIstævneri minimum 1.50 cm klasser.• Avlsledelsen kan i særlige tilfælde optagehingste i springhesteprogrammet, hvorandre forhold gør dem særligt attraktive.Endvidere kan Avlsledelsen til enhver tidnægte at optage en hingst i springhesteprogrammet,selvom den opfylder de angivnekriterier.Ansøgning om brug af udenlandsk avlsgodkendthingst i springhesteprogrammetDer kan ansøges om brug af hingste, somer avlsgodkendte i et officielt anerkendt ridehesteavlsforbundi EU. Hing stens mor, far, mf.og mmf. skal alle have et springindeksvæsentligt over gennemsnittet i det pågældendeland.Godkendes hingsten, vil afkommet blivemærket med Dansk Varmblods logo samthave samme muligheder, som andre føl avleti Dansk Varmblods regi. Føllet vil desudenautomatisk blive optaget i springhesteprogrammet,såfremt moderen er optaget.For at hingsten kan godkendes, skal denopfylde ét af nedenstående krav:1. Bestået materialprøve:- Tysk materialprøve: minimum 135 point ispringning- Hollandsk materialprøve: gennemsnit påminimum 8,5 i springning2. Indekstal- Tysk springindeks på minimum 150- Hollands springindeks på minimum 165- Fransk BSO indeks på minimum 303. Egne konkurrenceresultater- Egne resultater: fem 1-3 placeringer vedCSI-stævner i minimum 1.50 cm klasser.4. Avlsledelsen kan i særlige tilfælde godkendeudenlandske avlsgodkendte hingste tilspringhesteprogrammet efter andre kriterier.Endvidere kan Avlsledelsen til enhvertid nægte at godkende en hingst, selvomden opfylder de angivne kriterier.Kåring af heste i forbindelse medoptagelse i springhesteprogrammetKåring af hingsteHingste gennemgår en normal forbesigtigelse,hvor udtagelse af emner til springhesteprogrammetsker på baggrund af type,afstamning og tydelige springegenskaber.Dette gælder uanset om hingsten er født indi springhesteprogrammet eller ej.Ved forbesigtigelsen suppleres kåringskommissionenaf en særlig springkyndig rådgiver,hvis opgave er at bidrage til vurderingenaf hingstenes springegenskaber.Ved hingstekåringen er samme kriteriergældende, og her bedømmes løsspringningenaf 2 særligt springkyndige dommere,hvoraf den ene er identisk med den særligtspringkyndige deltager ved forbesigtigelsen.Springkaraktererne offentliggøres her straksefter den enkelte hingsts løsspringningsforløb.Kåring af hopper1. Hopper, der ikke er født ind i springhesteprogrammet,gennemfører en normalsadelkåring, og kan herefter optages ispringhesteprogrammet efter de gældendekriterier.2. Hopper, der er født ind i springhesteprogrammet,kan ved sadelkåringen fravælgegangartsprogrammet, og skal i stedetafprøves i løsspringning samt spring medrytter. Relevante springegenskaber, galopog ridelighed skal testes af en springtestrytter.Hoppens opvarmning foretages afegen rytter, hvorunder der gerne måbenyttes enkelte forhindringer. Testrytteranvender i sin bedømmelse 4 indbydendeforhindringer bestående af 2 enkeltspringog 2 oxere, alle med vinger. Den maksimalehøjde på forhindringerne er 80 cm og maksimalbredde er 80 cm ved forhindringensoverkant. Der må gerne traves hen til forhindringerne.Kapitel 4: ForædlingsprogramFormålet med forædlingsprogrammetFormålet er at øge andelen af fuldblod ogarabere (OX, shagya-arabere og anglo-arabere)i varmblodsavlen for at tilføre ædelhed,hårdførhed, styrke og arbejdsvilje. Forædlingenforetages optimalt for hvert 3. led, og derskal især fokuseres på forædling af hopperne.Strategi til forædlingsprogrammet• Der etableres en årlig brugsafprøvning udelukkendefor forædlerhingste. Formålet er atfå afprøvet et stort antal forædlerhingste ogherved undersøge, om de besidder deønskede egenskaber til brug i varmblodsav-ridehesten-hippologisk h 03/0449


len. Brugsafprøvningen skal vare 30 dage,og der benyttes samme procedure og pointudregning,som ved hoppernes stationsafprøvning.Uanset alder skal forædlerhingstenedog kun vurderes i gangarter medrytter, af testrytter og i løsspringning. Forædlerhingsteneskal således ikke springemed rytter. Avlsledelsen udtager efterfølgendede hingste til kåring, som måttebesidde de ønskede egenskaber. Hingstenekan dog også, som hidtil, stille direkte tilkåring og efterfølgende aflægge en brugsprøve.• Avlsledelsen skal virke opsøgende for at debedste udenlandske forædlerhingste, somhar vist sig at slå til i avlen, bliver kåret iDansk Varmblod og dermed bliver tilgængeligefor de danske avlere.• En stor fuldblods- eller araberandel i afstamningenskal vægtes højt og således give ekstraplus-point ved udtagelse til diverse finaler,så som Eliteskuet, følfinaler og 2-årsfinale.• I modellen til indeksberegning skal dertages hensyn til andelen af forædlerblod.• Rådgivningen og oplysningerne i pressenskal sætte mere fokus på forædlerblodetsbetydning for præstationerne.Kapitel 5:Kvalitetsmæssig højnelseaf hoppebestandenFormålDer synes at være en tendens til,at de bedste hopper sættes iridning, ofte på bekostning afavlsarbejdet. Formålet er derforat få flere gode hopper iavlen samt at nedsætte generationsintervalletmed øgetavlsfremgang til følge.hopper fremover vil blive kåret i DR.• I forbindelse med udnævnelse af Elitehopperskal det belønnes, hvis hoppen selv ellerhendes afkom har fået føl som 4-års eller5-års. Hensigten hermed er at tilskyndeavlerne til at trække et føl på hoppen, indenden eventuelt sættes i ridning.• Øget rådgivning skal hjælpe avlerne. Derskal skitseres et idealforløb som beskriver,hvordan hoppen på optimal vis og uden atlide overlast kan klargøres til kåring, ifoles,eventuelt deltage i Eliteskue og senere sættesi ridning med henblik på 5- og 6-årschampionater samt den videre uddannelse.• Hoppeejerne gøres opmærksom på fordeleni at få deres hopper røntgenfotograferetfor Ostechondrosis (OCD), således at dennearvelige defekt kan begrænses i avlsarbejdet.OCD er en defekt i knoglebrusken, somtypisk optræder i kodeled, haseled og bagknæsled.Lidelsen påvirker hestens holdbarhedog brugsegenskaber, og er påvist atvære arvelig.Kapitel 6: Internationale relationerFormålForbedrede insemineringsteknikker,æg transplantation, EU-regler og harmoniseringbringer forbundene tættere sammen ogresulterer i avlsarbejde på tværs af grænserog sammenblanding af blodlinier. Det er derforvigtigt, at Dansk Varmblod i størst muligeomfang deltager i det internationale samarbejde,men også at Dansk Varmblod samtidigbevarer sin identitet og suverænitet.Strategi• Dansk Varmblod supporterer udviklingen afInterstallion (sammenligning af indekstal påtværs af grænser).• En forudsætning for at Interstallion kaniværksættes, er det Unique Lifenumbersystem (UELN). Dette tildeles alle DanskVarmblods føl født i 2002 og fremefter. Fra2004 ændres UELN, således at man af nummeretogså kan se hvilket avlsforbund i Danmark,hesten tilhører.• Selvom et avlsforbund er medlem af WBFSH,accepterer Dansk Varmblod ikke nødvendigvisderes afprøvningssystem. Afprøvningssystemernevurderes i forhold til detdanske system.• Af EU-kommissionens beslutning af 10.januar 1996 (96/78/EC) vedrørende indførelseaf heste i stambogen fremgår, at etkrydsningsprogram skal oplyse hvilke racer,der kan benyttes. Det skal undersøges, omDansk Varmblod således i avls programmetkan anføre, hvilke avlsforbund, der accepteres.Kapitel 7: Delstrategi for andre forhold• Modellen til indeksberegning moderniseressåledes at data fra DSA championaterne, dedisciplinopdelte egnethedstester samt konkurrenceresultaterkan indgå.• Der skal etableres et program, som kanberegne DRF’s gamle A- og B-system ud fraLandscentret | Hestes database, hvortil DRFoverfører rideresultater. Såfremt dette ikkekan lade sig gøre, skal der findes en afløserpå A- og B-hestesystemet.• Hoppernes sadelkåring, 1-dags afprøvningog stationsafprøvning samt hingstens30-dages test og materialprøve skal fortsatindeholde afprøvning i både gangarter ogspringning. Det er vigtigt for at indsamledata til avlsstatistikkerne og niveauet tilafprøvningerne er ikke højere end at alleheste bør kunne klare det.• Avlsledelsen er opsøgende med henblik påat få kåret de bedste udenlandske avlshingstei Dansk Varmblod.• Hingstenes materialprøve vurderes, ogder stiles mod en videreudvikling ogmodernisering.Strategi til højnelse af hoppebestanden• Der strammes op ved hoppekåringerne,således at flere hopper af dårligstekvalitet afvises. Dette skal især væretilfældet med F1-hopper.• Der strammes også op i hovedafsnittet,således at flere af de dårligste DS50ridehesten-hippologisk h03/04hGRAFIKER: TJA

More magazines by this user
Similar magazines