et grundlæggende onlinekursus i risk management - primo

primodanmark.dk

et grundlæggende onlinekursus i risk management - primo

EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)KURSETS STRUKTURDen hurtige vækst på området har betydet, at uddannelsesprogrammer inden for risk managementhar haft svært ved at følge med udviklingen. Et generelt problem er også, at eksisterendeuddannelser beskriver risk management med for snævre begreber (f.eks. forsikringsmægling,sikkerhedsarbejde eller ren finansiel risk management). Det har medført en voksende efterspørgselpå uddannelse inden for moderne risk management.• EIRMs Certifikat i Risk Management (CRM) er struktureret som et fleksibelt onlinekursus, derer baseret på selvstudier og -tests.• Kurset giver en god og forståelig introduktion til ”enterprise risk management” (ERM).Kursisterne bliver fortrolige med vigtige begreber, og præsenteres for praktiske redskaber ogstrategier til implementering af ERM.• Kurset er på udogmatisk vis tilrettelagt i overensstemmelse med de ERM-principper, som erudarbejdet af Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).Principper fra COSO har gennem mange år vundet almindelig international udbredelse.»Certifikat i Risk Management er et fleksibelt onlinekursus,der er velegnet som selvstudium, enten på arbejdet ellerderhjemme. Kurset vil normalt kunne gennemføres på 4-6uger ved en daglig arbejdsindsats på ca. 1-2 timer«Kursets formålDet overordnede formål med onlinekurset er at forsyne kursisterne med en grundig introduktiontil risk management. Introduktionen tager udgangspunkt i teori og begreber, men er påsamme tid rettet mod at gøre viden praktisk anvendelig.Da kurset følger ERM-principperne, vil kursisterne lære, hvorledes helhedsorienteret og integreretrisikoledelse omfatter alt fra forebyggelse af brande, overholdelse af love og budgettering,til etik og effektiv kommunikation. Alle områder bliver præsenteret på en instruktiv måde.Det er kursets mål at forsyne kursisterne med evnen til at integrere risk management i deresforståelse af organisationens mål og strategi, og evnen til at integrere risk management i driftenaf deres egen organisation.www.eirm.dk


EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)KursusplanOnlinekurset Certifikat i Risk Management er bygget op omkring følgende fem kapitler:Kapitel 1: RisikoprincipperFørste kapitel introducerer kursisterne for generelle begreber inden for risk management. Risikobegrebet,samt begreber i tilknytning hertil, præsenteres og diskuteres. Desuden gennemgåskort risk managements historie, og den aktuelle risk management-praksis diskuteres.Kapitel 2: RisikovurderingKapitel 2 giver kursisterne en forståelse for vigtige begreber og konkret praksis inden for systematiskeog organisatoriske risikovurderinger. Kapitlet begynder med udviklingen af en vurderingsrammebaseret på ERM-konceptet. Herefter følger en diskussion af identifikationsmetoderne.Hovedvægtningen i kapitel 2 vil være en diskussion af risikoanalysens grundprincipperog anvendelsesmuligheder samt en præsentation af principperne, der vedrører måling af risici.Kapitel 3: RisikokontrolKapitel 3 arbejder med den brede definition af risikokontrol. Dette skal føre til en målrettetdiskussion af måleredskaber inden for risikokontrol – en diskussion, der dels vil give kursisterneindsigt i risikokontrollens specifikke fordele og dels i den overordnede ledelsesindsats.Kapitel 4: RisikofinansieringKapitel 4 fokuserer på udviklingen af en overordnet ramme til forståelse for den brede vifte affinansieringsmekanismer, der er tilgængelige i dag. Aktuelle metoder til håndtering af finansiellerisici introduceres og sammenlignes. Det generelle mål og formål med risikofinansieringbliver også diskuteret.Kapitel 5: Administration af risikostyringsprogrammetKapitel 5 fokuserer på det effektive design og implementering af risk management-praksisseri organisationer. Det indledes med en diskussion af mål og formål for risk management.Kursets sidste del omhandler programdesign og implementering, ligesom det behandler forskelligeledelsesudfordringer som risikokommunikation, kontraktledelse og revisionstaktikkermed videre.»Introduktionen og diskussionerne er tilrettelagt på en sådan måde, atkursisterne udvikler forståelse for generelle spørgsmål og problemerinden for risk management«www.eirm.dk


EIRM Certifikat i Risk Management (CRM)UndervisningsmetoderCertifikat i Risk Management er et onlinekursus, man selv kan bestemme, hvornårman vil tage. Kursisterne vil have mulighed for at skaffe undervisningsmaterialet påinternettet og tage multiple choice-tests, når undervisningsforløbet er afsluttet.Kursets fem kapitler vil:• Introducere og forklare grundlæggende principper.• Demonstrere hvordan principperne anvendes.• Udvikle kursisternes evne til at bruge principperne i deres daglige arbejde.EvalueringsmetoderHvert kapitel i onlinekurset afsluttes med en multiple choice-test, der tages online. Kurset er førstgennemført, når alle fem tests er bestået. Kursister, der består kurset, vil modtage et Certifikat i RiskManagement.MålgrupperFormålet med kurset er at hjælpe private virksomheder og offentlige organisationer til at styrke deresmedarbejderes evne til at håndtere afgørende områder indenfor risk management.Kurset henvender sig især til:• Personer, der er nye i risk management-faget, og som derfor har brug for en introduktion til emnet.• Erfarne risk managers, der ønsker at opfriske deres forståelse for risk management.• Ledere, der interesserer sig for ERM, og som på kort tid ønsker at tilegne sig viden om risk management.Kurset har i en årrække været taget af danske og internationale ledere og medarbejdere i private virksomhederog offentlige organisationer. Kurset kan med fordel anvendes af virksomheder og organisationer,der ønsker at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog om risici på tværs af organisationen.Om forfatterenPeter Young, ph.d., er professor i risk management ved University ofSt. Thomas, Minneapolis, USA. Peter Young er ansvarlig for en MBAuddannelsei risk management, der vurderes som værende blandtde bedste i USA. Peter Young er desuden gæsteprofessor på GlasgowCaledonian University i Skotland og tilknyttet EIRM som seniorrådgiver.Peter Young har skrevet en lang række bøger og artikler om emnet,og er en international anset rådgiver og foredragsholder.Peter Young regnes for en internationalkapacitet inden for risk management ibåde den offentlige og private sektor.www.eirm.dk


European Institute for Risk Management (EIRM) er et medlemsbaseret netværk,der udvikler, indhenter og formidler velfunderet og erfaringsbaseretviden om risk management. Det er vores mål at give vores medlemmer endybere og bredere forståelse for risk management, og således understøttebåde strategiske beslutninger og det daglige arbejde med risikorelateredespørgsmål.European Institute for Risk Management (EIRM)Krumtappen 2, 2500 Valby, Danmnark - Telefon: (+45) 7025 2545 - Fax: (+45) 7025 4045 - eirm@eirm.dk - www.eirm.dk

More magazines by this user
Similar magazines