Citizens Agora on Climate Change 12 and 13 June European ...

forum.agora.europarl.europa.eu

Citizens Agora on Climate Change 12 and 13 June European ...

European Parliament - Brussels ong>Citizensong>' ong>Agoraong> on climate change 12-13 June 2008Arbejdsdokument: Workshop om "solidaritet"Borgerforummet ong>Agoraong> om klimaændringerDen 12. og 13. juni 2008Borgerne forsamlet i borgerforummet ong>Agoraong> om klimaændringer,A. der henviser til, at solidaritet mellem mænd og kvinder, mellem generationer, mellemmedlemsstater og mellem folk er et af EU's grundlæggende principper, der er fastsat itraktaterne,B. der henviser til, at klimaændringerne gør det vanskeligere at nå millenniumudviklingsmåleneuden betydelige finansielle bidrag fra donorstaterne ud over det mål på 0,7 % for 2015, somRådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) aftalte i 2005,C. der henviser til, at vi slutter op om princippet om fælles, men differentieret ansvar ogrespektive kapaciteter som svar på det moralske og praktiske dilemma, at det erudviklingslandene, der står over for de alvorligste konsekvenser af de menneskeskabteklimaændringer, som især er forårsaget af de industrialiserede lande,D. der henviser til, at klimaændringerne oven i de stigende energi- og fødevarepriser truer densociale samhørighed blandt de europæiske borgere såvel som blandt nationer og borgere overhele verden, og til, at fødevaresikkerhed og sundhed for udsatte områder og befolkningerbliver en væsentlig faktor i planlægningen af nye tiltag til bekæmpelse af klimaændringerinden og uden for EU's grænser,E. der henviser til, at der bør sikres universel adgang til energiforsyning og andregrundlæggende offentlige tjenester til rimelige priser for alle mennesker i Europa og i heleverden,F. der henviser til, at klimaændringer udgør en risiko for den internationale sikkerhed på grundaf det stigende antal konflikter om ressourcer, direkte økonomiske skader, tab af territorier,miljøbetinget migration, øget ustabilitet i skrøbelige stater, spændte situationer i forbindelsemed energiforsyningsproblemer og pres på de internationale styringssystemer, og til, atvelgennemtænkte politikker for afbødning af klimaændringerne rummer et potentiale forøkonomisk vækst, kvalitetsarbejdspladser, bæredygtig udvikling og velstand i Europa såvelsom i udviklingslandene,G. der henviser til, at en hurtig overgang til en lavemissionsøkonomi vil afstedkommegennemgribende strukturelle ændringer i sammensætningen af beskæftigelsen, hvilketsandsynligvis vil skabe vindere og tabere,H. der henviser til, at EU aktivt bør fremme en effektiv international styringsstruktur pågrundlag af internationalt aftalte sociale og miljømæssige standarder såvel som etbæredygtigt finansielt system,1. forpligter os som europæiske borgere og aktive medlemmer af civilsamfundet til at handleansvarligt inden for vores indflydelsesområde ved at gennemføre ændringer i vores livsstil ogreducere vores CO2-fodaftryk for at garantere en fredelig og bæredygtig fremtid for alle;2. understreger, at bæredygtig udvikling kun kan opnås gennem borgernes aktive støtte ogdeltagelse, i fuld respekt for folks ret til selv at bestemme over deres udvikling og i respektfor de grundlæggende menneskerettigheder og miljømæssige og faglige rettigheder;DV\729945DA.doc


European Parliament - Brussels ong>Citizensong>' ong>Agoraong> on climate change 12-13 June 20083. opfordrer EU-institutionerne til som udtryk for global solidaritet at forpligte sig til etbindende mål for emissionsreduktion på 30 % under 1990-niveauet inden 2020 for atforanledige en ny kurs mod bæredygtighed;4. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at støtte princippet omklimaretfærdighed i forhandlingerne om en ny klimaaftale under hensynstagen tilprincipperne om rimelighed og om et fælles, men differentieret ansvar og respektivekapaciteter;5. opfordrer EU’s medlemsstater til at gennemføre rettidige foranstaltninger, som kan sikre densociale samhørighed, som er alvorligt truet af de stigende energipriser i Unionen, og til atprioritere begrænsning af energibehovet via effektivitetsforbedringer, f.eks. genneminvesteringer i offentlig transport og i grønne sociale boliger, lavenergialternativer tilrimelige priser og levering af basale offentlige tjenester;6. opfordrer EU til at vedtage ledsageforanstaltninger, der kan sikre en retfærdig og effektivovergang til en lavemissionsøkonomi gennem planlægning, uddannelse og målrettet støtte tilngo’er og til udsatte befolkninger og med sigte på social samhørighed ogkvalitetsbeskæftigelse;7. opfordrer EU til at yde større supplerende bidrag til et multinationalt finansieringssystem –og prioritere støttebidrag frem for lån – for at styrke tilpasnings- og afbødningskapacitetennavnlig i udviklingslande og til at opfylde sin forpligtelse til at finansiere udvikling ogbidrage til millenniumudviklingsmålene og sikre, at udviklingsbistanden er klimasikret ogklimavenlig;8. opfordrer EU til at investere massivt i forskning i miljøvenlige teknologier i Europa ogfremme anvendelsen af egnede teknologier i udviklingslandene, bl.a. ved at tilpasselovrammen om intellektuelle ejendomsrettigheder;9. opfordrer EU-institutionerne til alvorligt at overveje nye kilder til finansiering afforebyggelse, afbødning, tilpasning og udvikling under den igangværende debat om EU's nyeordning for egne ressourcer og ved at øremærke indtægterne fra auktionerne underemissionshandelsordningen til klimaændringsinvesteringer, idet mindst 50 % heraf bør gå tiludviklingslande;10. påpeger, at bekæmpelse af klimaændringer er et fredsbevarende og fredsskabendeinstrument;11. opfordrer EU-institutionerne til at udvikle en europæisk strategi for klimabetinget migrationog til at starte en debat i FN om situationen for klimamigranter og om en protokol tilUNFCCC om klimabetinget migration;12. opfordrer institutionerne til at arbejde hen imod sporbarhedsinstrumenter for produkter, dertager høje for produkternes klimaindvirkning og overensstemmelse med sociale standarder ihele deres livscyklus, med det formål at muliggøre en ansvarlig forbrugeradfærd og fremmeproduktinnovation;13. opfordrer Kommissionen til at overveje handelsinstrumenter, der integrerer omkostningerneved at opnå overensstemmelse med internationale aftaler i importpriserne, idet udbyttetherfra bør anvendes til at bistå udviklingslandene med at opfylde disse standarder;14. opfordrer EU-institutionerne til at udvikle en strategi til at bistå sårbare regioner ogbefolkninger med at forebygge og tilpasse sig de negative virkninger af klimaændringer,navnlig hvad angår fødevaresikkerhed, sundhed, vandforsyning og eksistensgrundlag;DV\729945DA.doc 2/3


European Parliament - Brussels ong>Citizensong>' ong>Agoraong> on climate change 12-13 June 200815. opfordrer til, at der oprettes mikrokredit- og mikroforsikringsinstitutter i udviklingslandemed henblik på at finansiere vedvarende energi og energieffektive teknologier;16. opfordrer de europæiske regeringer til under de igangværende klimaforhandlinger at arbejdefor en sammenhængende global aftale for alle lande om miljøspørgsmål og om sociale ogforsyningsmæssige spørgsmål;17. opfordrer EU-institutionerne til at oprette et øko-socialt partnerskab i form af en permanent,struktureret og bred dialog for relevante aktører, hvor der drøftes foranstaltninger vedrørendebæredygtig udvikling, økonomisk vækst og social samhørighed.DV\729945DA.doc 3/3

More magazines by this user