Glemmer du 2006/3

taarnbybib.net

Glemmer du 2006/3

MANEDSBLADIT'I't,:,it,&,,,-,t'Y':iT& hotigNr. l - Mads 2006Til by Konmunebiblioteker - Lokalhislorisk Samling


Fo I s itlc ill t s tr a tio 1 :I denne udgaw af "Glenmer du" er der hentet inspiration fra:r Amager Bybilleder. P6 kaoten afbyen, 1995. Bolignlitik, T6mby Kommune, 1988.FIa Borgby til Temby, Teknisk skoles jubilcumsudstilling 18-25.Oktober 1953. Jensen, Hannelsne Tofr m.fl.: Udsigt til Amager, 1993r Socialdemokatiet Kastrup-Tamby 100 tu 29.1 1990ISSN 1397-5412Glemm€r du er udgivet af: TArnby Kommunebiblioteker, Inkalhistorisk SamlingSkevet og redigeret af Inger KjEr Jans€nLayout Vicky Bonde


Inilustri og DoligIndu$tilnislorie, 3. delIndu$fi Yed amager landevelog mglanilsvelI mellemkrigsiiden og tiden efterbeseettelsen skod nye industier oplangs Amager Landevej og vedEnglandsvej. Her n.evnes dem,som vi har fundet lidt litteraturom.sodaYan0 og llvi0tolI 1932 fl],ttede en mindre mineralvandsfabrikfra Prags Boulevardtil Amager Landevej 174.Fabrik](en var grundlagt af NielsEstrup Nielsen. Han var oprindeligkusk hos mejeriet Enighedenog senere ved Sundby Mclkeforsyning.Han ovcrtog Inincralvandsfabrikkeni Prags Boulevandi 1932 og fik hurtigt oparbejdct cns6 stor omsetning, at lokalemeblev for smi.I efteraret 1932 {l)ttede han safabrikken ud pd Amager Landevej.Her vokscde fabrikationon, sahan i 1934 havde 33 ansatte og 11"automobiler". Flaskeme til mineralvandetblev kobt lokalt pi KashupGlasverk.Elztl4on d4 62. 3 - 7l;/4r14 2006Mineralvandst'abrikken eksisteredei hvert fald til 1949.En anden sodavandsfabrik blevetableret pA den modsatte side afAmager Landevej i nr.1'71 i 1965,hvor Ceres l'abrikkeme i Arhuskobte en fabriksbygning. Hermedlik Ceres brohoved i Ksbenhavnmed sodavandsfabrik og salgskontorunder nal,nct Ccres BryggericrncsMincralvandsfabrik A/S,Kastrup. Afrlelingen blev efter enorganisatorisk omlegnirg alvikleti 1989.Kastrup Bryggeri er tidligercblcvct omtalt i Glcmmcr du 1997nI.5.Et andet brygged li i nogle IE drfia 1897-1899 pe hjsmet afAmagerLandevej og Tommerupvej. Pinogle postkoft fra dette sted daterettil ca. 1900 ster der da ogse"Bryggerr'ej", som siledes kan relaterestil dette bryggeri.Her blev brygget hvidtol, i 1898hele 668 tsnder. Men bryggerenHans Henrik Hansen gik fallit ogejendommen kom pi tvangsauktion.I sksdet blev der indfort, at derpa grunden ikte matte ddves


Etikette ta Anager Mineruhianddabrik.hxp : //bryg. 2 t h. dk/n ineralwnd/biUanager/Jrane Lhhbryggeri, malteri ell€r anden dermedbesl@gtet eller konkurrencevirksomhed.A[d]e laDilld(erI 1952 blev endnu en kemisk fabikopfort pd Amager Strandvej288. Det var A/S Kemo-Skandia,der skulle producere kemikalier tilforst og iiemmest farve- lak- ogplastikbranchen. Initiati!,tagemevar netop fra denne bmnche.A/S Erling Gads Metalstoberipa Knareborgvej 7 blev flyttedetil Timby i nye fabrikslokaler i1947. Her blev der fabrikeret stsbegodstil bl.a. danske virksomheder,cementfabrikker i hele verden,radioanleg pe Grsnland, ogmaterialer til kontomaskiner, husholdningsmaskiner,telefoner m.m.En specialopgave var at fabrikeretatoverstempler til alle Danmarkssvineprcducenter. Samtidig fabriketedeman dzrgreb og brevskilte.Trivia pa Englandsvej 310 varen maskinfabdk der i 1950'emefremstillede specialmaskiner"indenfor ret hvilket som helstfelt".Tandbsrstefabrikken Addis blevopfort pa Amager Landevej 87 i1948 og blev her til 1956.En anden fabrik med tandborstefabdkationkom effefolgende tilat ligge pA LsjtegArdsvej.Plastik fik sit indtog efter 2. verdenskrig,og en sedan artikel blevliemstillet pa Lsjrcgerdsvej 50 fraslutningen af 1950'eme, hvor SanitanVS fl]ttede ind i en fabriksbygningher. Virksomheden liemstilledei begyndelsen tandbsrster,men specialiserede sig i fiemstillingaftekniske artikler, kapsler tilmelke- og flodeflasker samt slogsodavandsfl asker, teaterkikk€rter,cykellygter og cykelhendtag.En anden fabrik pi Lojtegirdsvej147-149 var Hans Merser, der ifra ca. 1950'eme fremstillede centdfugalpumper til vandforsyningsanl€g,cirkulationspumper til centralvarmeanleg,og spildevandspumper.Ek **a d4 n. 3 - ?lt4za 2006


A. Hede og Co., Amager Landevej 87. Foto ca 1947.Medicinalfabrikken A. Heedeblev opffft i midten af 1940'emepe Amager Lnd,evq 11-85 (dentomme grund yed politistationen/vej 350-356 i 1952 og den er stadigi tunktion.Her er gennem 6rcne blev fremstillethormonpreparat€r og andrehowdbiblioteket) og tilsyneladendeviderefort af Frederiksbergs Ved siden af ligger en bomeha-medicinske specialiteter.Kemiske Fabdk i 1955. Der var ve, en s6dan placering ville nokdels en mollebygning, hvor rastoffemetil medicinen blev malet og Miljoproblememe er taget op medikke v@re blevet godkendt i dag.blandet, desuden labomtoriebygningertil analyser samt andre byg-blev der fleks. sleet alarm til politijevne mellemrum. I juni 1996ninger til opbevadng af tabletter, og bEndv€esei, da der lsd etverksted og kontorer. Fabrikken knald inde fra fabrikken, og sortfu**ot /.u ot. 3 - Vt4rl4 W6ophsrte i 1970'eme. I dag liggergmnden brak, efter at den €r blevetoprcnset i 1980'eme.En anden medicinalfabrikOrthana blev opfort pi Englands-rog steg op lia skorstenen. Det vistesig dog at vEre falsk alarm, ogblot tale om rsg fra en dampkedel.Miljoforeningen i Timby og fabrikkenindledte et samarbejde og


'tilltttrr/)1t Ofthdnt tt.Alothlos\tli lo Ptl.rus tnu ts .d t9itkom med cn f:rllcs rrcddclclse.Beboclnc i l-ttrnhy skullc legistrereog tilbagcmcldc dc lugtudslip,der kom lia labrikken. Sarrraricjdetskulle endvidele supplcrc ogmunde ud i cn cndclig nriljogodkeDdelsesenest .+ lr sencrc lir2000.Miliouoblem€r og laDrili$lul{.ningerMarlge af ale n€vnte labrikkcrhar cftcrladt sig ibrurenede grunclc,kernikalicr blfl'lcdt ucl uden atman log hojde lirr'lbmrcning, darra rcgucdc rrcd, at de giliige kemikalierme.l tidcn villc blivc oplost.Dettc skctc sii scnt som i19(r0'erne.Lngdornsoprofet i slutningcn af1960'cme 1og niljopr-oblcmcmcop, og bl.a. miljoor-ganisationcnNOAII trlev opreltet. I lt)73 blcvdet lirrstc miliorrjrrisl cr'ilLn opfellel,og iiret eficr konl dcn tolsteQte*,"e, d, 4't 3 - V/44t1 2006miljoLor', cle| lardc ansvarct ud tjlkorrnruncmc og iltnterne.!lan villc i JiJrstc orngilng lbrsogeat nedsicttc lulltbrurcningen liairrdustrieme ved rt stttc tltrc piskorstc cne og r'ense cien mcsts_vnligc splldcr'andsl'orufeningrncd lnekaniske rensningsanlcg.


Oliekrisen i 1970'cmc og miljolovenskrav til industrier i bcboclseskvaerer nedlbfte lukning ellcrflytnlng afde mange lbrurendevirksomhedcr i komnunen.Nulidens virksomnederI 1980 var dcr kun 40 fremslillingsvirksomhedermcd over 5 ansatte.I stedet kom der erhvcrvsvirksomhederindenlbr service ogerhverv. Lullha\'Tcns placering ikommunen havde oget behovet fbrdisse virksomheder, f.eks spcditionsfinnaerog virksomheder dcrleverer forskellige varer til flyselskabeme.Timby Kommune udlagdc i1980'eme et stone areal til dissevirksomheder i Kirstinehoj vedTommerupvej/Englandsvej pAgammcl landbrugsjord.I rlag cr dcr ikkc nange 1'abrikkertilbage i kommunen, f.eks.rnedicinalf'abrikken Orthana peEnglandsvcj og Jens Vjlladsensfabrikker- I stedct cr kornnunenpralgct af virksomheder i[denlortransporlbranchen blandt andetspedilionslirrnaer pi Kirstinehoj.Langs Englandsvej ligger enlang rokkc bilfbrhandlere der harkenclem.erket "Bjlocn Arnagef '.Et industrikvarter med trykkcrierfindes vcd Iruglebekvej ogHornevej. Desuden cr dcr mindrehindvirrkspregede virksonrhederlangs Arnager Llndevej - og sldstmen ikkc mindst luiihavnen, somikke vil blive omtalt hcr.BoligerDen egendigc bydannelse i kommunenskyldes dels dcn industdel-1e udvikling i Kastrup og storbyensudbrcdclse langs de storelerdselsir-er som Amagcrbrogadesforlaengelse ad Amager Landcvcjsamt Englandsvej.I slutningen af 1800-tallet blcvdc Ji rstc etageejeidomme, uclovcrglasmagerriEkkemc, optbrt i Kastrup,dels i Kastruplundgaclc ogdels pi Nordmartsvej med ejendommcn"Tilftedshed". Den lbrstcsamlcdc villabebyggelse kom ogsiher i firrm af Tirmby Villaby i1901.Tilflytningcn f'ra Kobenhavn varstor, beLlkningstallct i kommuncrsteg l'ra l92l til 19,15 fra ca.6.000 indbyggere til ca. 14.500indbyggere, sa bchovet lbr boligervar stoft.HavebyerI mellemkigsirene blev dcr iStorkobcnhavrl udstykket adskillige grrLnde til parcelhusc, da mangeQle*wez da a, 3 - 7//4rr4 2006


k)ntor hos OrthanaCd. 1950'eh1eafamilier onsked egen bolig, eller,hvis der ikke var rdd, sA i forsteomgang en gmnd med et lille kolonihavehus.Der var ingen egentlig planlagningi de enkelte kommuner, ogmange byggede efter, hvad de nuhavde okonomi til.I Timby kom de lbrste udstykningermellem 1918 og 1923, dagirdejer Ed. Hansen, Borgbygird,udstykkede ca. 32 tonder land. Enaf de forste grundej erforeninger,"Timbyhoj" udgjorde 8 tdr. Land,der blev delt i 90 grurrde, der blevsolgt til 1,50 til 2 k pr. alen i ratebetaling.I 1925 var dcr kun blevet bygget16 huse til helSrsbeboelse, kunhalvdelen af gmndene var bebyggetog fortrinsvis med sommerhuseog lysthuse. Flere af kobernehavde solgt deres grunde igen, dade il'te havde gkonomi til det.Qlaat


1800'ta ct blev nogsetdesuden brugt lilbonesanabrie, derGrundejeme var forst og fremmesthandvlerkere og arbejdere.Crundejerforeningens forste veje,der blev anlagt var Borgbygardsvej,Tdmbyhzj Alle og Ved Gerdet.Medlemmeme af grundejerforeningenklagede over kommunensmanglende hjelp til kloakcring,veje og gasforsyning.Det endte med uenighed i foreningender fo(e til deling af denstiftede gn-rndejerforening, en foromredet ost for Englandsvej, ogen for den vestlige del. Den sidstnaevntehavde det verst, hvad angikde ovennavnte problemer.Problememe var de samme pi demange andre udstykninger der foregiki Timbyomridet, de flestehavde kun rid til sommerhusellerlysthuse og vejanleg, kloakeringog gasforsyning lod vente pesig.Fra Lojtegerd blev der ogsi udstykketgrunde i denne periode.140-150 tsnder land blev fordeltpa to grundejerforeninger, ogsdbenevnt "Vordende havebyer underlandlige Omgivelser". Det varensartede rektangulaere parceller,der blev bebygget med meget forskelligehuse. Den storste af grurdejalororingemevar "Gronnehave",der var opdelt i 90 grunde. I 1925var der opfort ca. 20 helirshuse ogca. 30 sommerhuse.Qlzwtza dz a. 3 - 7lt4r7t 2006


l0Der var pe dettc tidspunkt anlagt mune i daglig talc benlevntmidlertidige slagge- og skaervevejemed aflobsgrofter. Hver grund-stiftet af Arbejdemes Fnellesorga-'Timby 44". Boligselskabet varcjcr mitte sorge lbr egct aflob nisation, dcr ville "skabe og drivened en samlebrsnd ellcr lignendc. gode og sundc arbejderboligei'.Lojtegirdens Villaby straktc sig Men tiden var ikke gunstig forvcst, nord og ost {br den nye travbane.Her var opf'rrft ca. 60 huse til skaffes gode materialer. Dcn fbr-boligbyggeriet, da der ikkc kunnehclirsbeboelsc.ste afdeling."BredagergArd" metteDet var blot nogle af de nyc lide under at man var nsdt til at tygrundejcrforeninger der opstod ligcefter L verdenskrig i Timby lejligheder i kompleksct. Breda-til ofie dArlige materialer til de 70Kommune. Men ens for dem alle gcrgArd stod klar til indllytning ivar, at det dcls var sommer- eller marts 1946.kolonihavehuse og dels hclershusc.Forholdcne var primitive, men liger, Saltvarkshuscne piEn af dc fbrste almennyttige bo-gcnnem de neste ertier kom der Kastrupvcj, blev pabegyndt underfbrsyning af el og gas, kloakering krigen i 1944, men stod fsrst ferdigtil indflytning i 1948. Her er iog ordentligc veje, itakt med atkolonihavehusene blev bygget om dag 169 lejligheder.til helirsbcboelse.Bag dette bygged stod en pdvatmand,men det blev scnere ovcrtagetafDct Danskc Luftfartselskabsl,elelroligerBoligselskab, der blev stiftet iFra 1945 til 1950 stegbefolk-194'7.ningstalict med ca. 6000.Trc store arbejdspladser fik eftcrTimby Kommunes Boligselskab besettelsen bcsked af staten om,opfirrte, mcd KAB som fbnetningsforcr,nyt ctagebyggeri dercs medarbcjdere.at de sclv mitt€ skallb boliger til"Thyges Cird" ved Kastrupvej. DDL's boligselskab star desudenBebyggelscn rumodc 158 boligeralle mcd bad, altan og central-1950. I 1940'eme og 1950'emclbr "Fl1,verbo" som blcv bygget ivallne.blev der bygget en lang rekke ctagccjendommebide i Tdrnby og iAndre boligseiskaber blcv stiftetpA dette tidspunkt. Det sociale Boligselskabaf 1944 i Tarnby Kom-var to- tif tre etager hqe, opfartKastrup. Typisk for disse var at deiQb*a


t1L nhawva*en i Kasttup, et boligb),ggcri mad ca. 500Iejlisheder bwEet i 1950-5 t.mursten hojt tegltag og med smAaltaner.Timblparken blev opfort i begyndelsenaf 1950'eme og var enaf dc forstc bebyggelser, der adskiltegeende og korende trafik.AhlulnlngMangc af de gamlc nu forladtcindustrigrunde ligger attraktivtved Amager Strandvej, men derendnu ikke blevet bygget pa dissc.I fbrbindelse med borgermsder ikommunen i 2003/2004 blev derudtalt flg. om Superfossgrurlden:''Der bliver ikke af kommunenIoretage! nogen oprydning af Syreldbriksgrunden,da der ikke er.fare Jbr grundvandet eller andentisiko vecl den nuv@rende anven-.lelse. Ved @ndret am'endelse pdhvilerudgiJierne til oprydning/.fr igitte lse grundej er/byghete.Der vil blive taget stilling til.forurehingeni Jorbindelse med bebyggelsen af omrddet. Formentliglan lidsramme pd 5-10 dl".Glasvaerksgrunden ligger ligeledesstadig ode hen. Andre stedersom pe Knarrebrogvej, hvor ErlingGads Metalstsberi 16 tidligere,er man derimod i gang med atopfbre nye etageboliger-E/z'h'"er d4 d4. 3 - 7/124L 2006


12Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistoriskinteresse, si henven dig til:Lokalhistorisk SamlingKamillevej 102770 KastruP"rrf.32 46 05 4swww.bibliotek.taarnbY.dkKlik pi Lokalhistorisk SamlingVi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mangesleetsforskerlinks.Abningstider:Mandag 15.00 - 19.00Tirsdag 12.00 - 16.00Fredag 12.00 - 15.00Kastrupgirdssarnlingen,,gfl,tdt p&68nry*""Kastrup Glas"Abent Tirsdag til sondag14.00-17.00Onsdag tillige14.00-20.00PlyssenAmager Strandvej 350:Permanente ogskiftende udstillingerAbent Lordag og sondag13.00- 16.00

More magazines by this user
Similar magazines