Skattefrihed for mindre personalegoder - Beierholm

beierholm.dk

Skattefrihed for mindre personalegoder - Beierholm

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnereVærdifuld viden om skat og momsSkattefrihed for mindre personalegoderLovforslag i høringSkatteministeriet har den 17. marts 2011 sendt etlovforslag i høring vedrørende skattefritagelse formindre personalegoder.Regeringen og Socialdemokratiet er blevet enige om atindføre en ny bagatelgrænse for skattefritagne gavertil ansatte til en værdi af op til DKK 1.000 årligt.Vigtigst er bortfaldet af arbejdsgiverens ubetingedeindberetningspligt. Der skal fra 1. januar 2011 kun væreindberetningspligt for enkeltstående gaver over DKK1.000.Med forslaget fjernes en del af problemerne med personalegoder– problemer der opstod som følge af indførelseaf arbejdsgivernes indberetningspligt kombineret medSKATs til tider nidkære forsøg på at få alle former formulige goder beskattet (også goder, der ikke tidligere varanset for at medføre skattepligt for medarbejdere).Det er trods alt godt, at vi nu får det oplæg til nye regler,som allerede blev bebudet i januar. Forslaget er ikke optimalt,men det vil dog være en væsentlig forbedring forvirksomhederne.Der vil fortsat være behov for en afklaring af områdetfor skattepligtige goder, dog i et mere overskueligt omfangend hidtil set.VIRKSOMHEDER1. Ændrede indberetningsregler for arbejdsgiverIndberetningsreglerne for arbejdsgiveren vil blive ændreti relation til den foreslåede skattefrie bagatelgrænse.Arbejdsgiver vil således ikke have indberetningspligt i relationtil enkeltstående goder, der ikke overstiger et beløbsvarende til den foreslåede skattefrie bagatelgrænsepå DKK 1.000 – heller ikke, hvis flere goder fra arbejdsgiverensamlet set overstiger beløbsgrænsen.Det er i disse tilfælde den ansatte selv, der skal selvangiveden samlede værdi af goderne, hvis beløbsgrænsenoverskrides.Det betyder, at arbejdsgiveren ikke skal holde styr på,hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtigepersonalegoder.Arbejdsgiveren vil kun have indberetningspligt for personalegoderomfattet af den foreslåede bagatelgrænseregel,hvis værdien af det enkelte gode overstiger DKK1.000. 1ANSATTE2. Ny skattefri bagatelgrænse for personalegoderDer skal indføres en ny skattefri bagatelgrænse for personalegoder,hvorefter en ansat ikke bliver beskattet afmodtagne personalegoder, hvis den samlede værdi af goderneikke overstiger DKK 1.000 pr. år.Ligesom for den gældende bagatelgrænse for særligt arbejdsrelateredegoder (DKK 5.500) gælder den beløbsmæssigegrænse for en eller flere arbejdsgivere.Det betyder, at har en ansat flere arbejdsgivere, kan denansatte alt i alt højst få goder til en samlet værdi af DKK1.000 pr. år fra disse arbejdsgivere.Overskrides beløbsgrænsen, beskattes den ansatte afhele beløbet, ikke kun det overskydende beløb.2.1 Omfattede personerDe foreslåede regler omfatter:• Personer, der får goderne som led i et ansættelsesforhold,1Ændringerne af arbejdsgivernes indberetningspligt vil skeved en ændring af bekendtgørelse nr. 1390 af 4. december2010 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrollovenMarts 2011-09Skatterådgiver Maria Attermann Bruhn, mab@beierholm.dk


• Personer, der modtager goder som led i en aftale omydelse af personligt arbejde i øvrigt, samt• Personer, der er valgt til medlem af eller medhjælpfor bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn ellerandre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsrådog kommunalbestyrelser.2.2 Betingelse for skattefrihedSkattefriheden forudsætter, at der er tale om personalegoder,det vil sige vederlag i form af formuegoder afpengeværdi, sparet privatforbrug eller værdien af helteller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder.Kontante beløb fra arbejdsgiveren bliver ikke omfattet afden foreslåede skattefrie bagatelgrænse. Giver arbejdsgivereni stedet en ansat et kontant beløb, vil beløbetderfor fortsat være skattepligtigt.Gavekort, der kan konverteres til kontanter, eller som ikkeangår et specifikt naturalie, vil ikke være omfattet afden foreslåede skattefrie bagatelgrænse.Disse former for gavekort ligestilles med kontanter og erderfor ikke omfattet af skattefritagelsen.Sondringen mellem kontanter og naturalier, som udtrykt ipraksis vedrørende skattefri julegaver, er derfor stadigrelevant.2.3 Omfattede ”skattefrie” goderNedenfor er oplistet de kategorier af gaver, som efteromstændighederne forventes at kunne tildeles uden beskatning,men som skal medregnes ved opgørelse af dennye bagatelgrænse2.3.1 JulegaverRegler om julegaver ændres principielt ikke – men dog ipraksis.Julegaver – det vil sige årlige gaver i form af naturalier ianledning af jul eller nytår - fra arbejdsgiveren vil fremoverskulle medregnes i den foreslåede skattefrie beløbsgrænsepå DKK 1.000.Den gældende praksis for skattefri jule- og nytårsgavertil ansatte vil dermed blive omfattet af den foreslåedeskattefrie bagatelgrænse. Dette kan derfor ses som enstramning.Arbejdsgiveren kan således selv vælge, om vedkommendevil give en stor julegave til en værdi på DKK 1.000 eller enmindre julegave, som giver plads til andre personalegodertil medarbejderen i løbet af året inden for den beløbsmæssigegrænse på DKK 1.000.Julegaver i form af naturalier med en samlet værdi påmaksimum DKK 700 vil dog ikke blive skattepligtig, uansetom den ansatte har modtaget goder og julegaver til enværdi over DKK 1.000.Det betyder, at de andre smågoder kan blive skattepligtigemed det fulde beløb, hvis grænsen overskrides, mensjulegaven til en værdi af maksimum DKK 700 ikke skal beskattes.Eksempel:Peter har fået smågoder til en værdi af DKK 600 og enjulegave til en værdi af DKK 600, hvilket betyder, at dennye beløbsgrænse på DKK 1.000 er overskredet med DKK200.Peter skal beskattes af smågoderne til en værdi af DKK600, da julegaven forbliver skattefri.2.3.2 Blomster, vin, chokolade, motionsløb m.v.Eksempler på goder, som kan være omfattet af den foreslåedeskattefri bagatelgrænse, er:• Mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vinog chokolade,• Arbejdsgiverens betaling af en ansats deltagelsesgebyrtil et motionsløb,• Adgang til svømmehal, og• Årskort til en zoologisk have, museum.3. Goder, der ikke medregnes i ny bagatelgrænseDet præciseres i forslaget, at en række goder ikke skalmedregnes i den ny bagatelgrænse på DKK 1.000.3.1 Goder til overvejende brug for arbejdetEt personalegode kan ikke både være omfattet af denforeslåede skattefrie bagatelgrænse og den alleredegældende bagatelgrænse.Den gældende bagatelgrænse omfatter goder, som ydesaf arbejdsgiveren overvejende til brug for arbejdet. Dissegoder er skattefrie, hvis den samlede værdi af goderneikke overstiger DKK 5.500 (2010-niveau).Den foreslåede skattefrie bagatelgrænse adskiller sig frabagatelgrænsen ved – ud over størrelsen af det skattefrigrundbeløb – at det ikke er en betingelse, at godet i overvejendegrad er til brug for arbejdet. Det afgørende for,om et personalegode hører under den gældende bagatelgrænseeller den foreslåede skattefri bagatelgrænse, ersåledes, om personalegodet er ydet overvejende til brugfor arbejdet eller ej.3.2 Fri bil, fri bolig, fri lystbåd, multimedier m.v.Ligesom for den gældende bagatelgrænse for særligt arbejdsrelateredegoder foreslås det, at den skattefrie bagatelgrænseheller ikke finder anvendelse på visse nærmereopregnede personalegoder.Det betyder, at disse goder beskattes, uanset at værdienaf goderne kan ligge under DKK 1.000, og at værdien afdisse goder ikke medregnes ved beregningen af, om beløbsgrænsener overskredet.Det drejer sig typisk om goder, som værdiansættes efteren særlig regel eksempelvis fri bil, fri sommerbolig, frilystbåd, multimedier m.v. Men også andre særlige perso-STATSAUTORISERETREVISIONSPARTNERSELSKABBEIERHOLM – medlem af HLB International- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere2


nalegoder, eksempelvis personalelån og radio- og tvlicens,vil være omfattet.3.3 I forvejen skattefritaget goder - personaleplejeDen foreslåede skattefrie bagatelgrænse omfatter hellerikke goder, som i forvejen er skattefritaget eller almindeligskattefri personalepleje på arbejdspladsen såsomkaffe-, frugt-, kantine- og kunstordninger samt andenskattefri personalepleje såsom sædvanlige julefrokosterog firmaudflugter.3.4 Gaver til særlige lejlighederGaver til særlige lejligheder vil ikke blive medregnet i denforeslåede skattefrie bagatelgrænse på DKK 1.000. Eksempelvisgaver i forbindelse med private mærkedage såsombryllup eller runde fødselsdage.3.5 FribilletterFribilletter til et sportsligt eller et kulturelt arrangementtil ansatte til privat benyttelse, som de ansatte får afderes arbejdsgiver (sponsor af det sportslige eller kulturellearrangement) fritages generelt for beskatning.Ved en fribillet forstås en billet, der uden eller mod delvisbetaling giver adgang til et sportsligt eller kulturelt arrangement.Fribilletten omfatter kun adgangen til deltagelsei eller overværelse af arrangementet, men ikkeeventuelle transport- eller rejseudgifter til arrangementet.Hvis der - som et led i arrangementet serveres mad ogdrikke – er dette også omfattet at skattefriheden.Det er en betingelse, at en sådan fribillet modtages somled i et ansættelsesforhold. En person, der modtager ensådan fribillet uden for et egentlig ansættelsesforhold(en honorarmodtager), medlemmer af bestyrelser m.v., erikke omfattet af skattefritagelsen.Fribilletten skal være tildelt af en arbejdsgiver, som harindgået en sponsorkontrakt med den sportslige eller kulturelleinstitution eller virksomhed, og som modydelse forden økonomiske støtte modtager reklameydelser og tillægsydelseri form af fribilletter.Det er også en forudsætning, at fribilletterne ikke udgørhovedydelsen i sponsorkontrakten mellem arbejdsgiveren/sponsorvirksomhedenog den sportslige eller kulturelleinstitution eller virksomhed. Hovedydelsen forudsættessåledes at udgøre reklameydelser – eksempelvis iform af bannerreklame, VIP-pladser, programmer m.v.med virksomhedens navn og eller logo3.6 Fri kost ved pædagogisk træningAnsatte, der får fri kost som led i pædagogisk spisetræning,er fortsat skattefri. Området udvides dog, såledesat det kommer til at gælde for ansatte, der som en naturligdel af deres arbejde har til opgave at være rollemodeli spisesituationer med personer, der har behov for atopleve og lære basale spisevaner.Det vil konkret omfatte pædagoger og – medhjælpere ivuggestuer og børnehaver, plejehjemspersonale og ansattepå institutioner for børn eller personer med fysiskeller psykisk nedsat funktionsevneDet er en betingelse, at der serveres samme slags madfor personale og institutionens brugere.GENERELT4. Værdiansættelse af personalegoderVærdiansættelsen af goder omfattet af den foreslåedeskattefrie bagatelgrænse sker som hidtil efter hovedregleni ligningslovens § 16.Udgangspunktet for værdiansættelsen af goderne er såledesmarkedsværdien. Det vil sige den værdi, som det måantages at koste den ansatte at erhverve godet i almindeligfri handel.For goder, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led isin virksomhed, er den skattepligtige værdi arbejdsgiverenskostpris.5. IkræftrædelseÆndringen skal have virkning fra og med indkomståret2011. Vedtagelse må forventes at ske snarest, men kan ipraksis blive udskudt til ultimo maj.6. AfslutningDer vil være behov for at tilbageføre allerede indberettedepersonalegoder efter de regler, der har været gældendefra 1. januar 2010. Det må anbefales at afventeendelig vedtagelse.Indberetning for marts og senere kan dog efter voresopfattelse allerede indrettes efter de foreslåede regler,således at der ikke skal ske korrektion, når loven er vedtaget.VI orienterer naturligvis, når de endelige regler er kendte.Eventuelle spørgsmål kan rettes til daglig revisor ellerskatteafdelingen.Denne lempelse er vigtig og begrænser den betydeligeskadesvirkning på kulturbegivenheder, som de gældenderegler har afstedkommet.STATSAUTORISERETREVISIONSPARTNERSELSKABBEIERHOLM – medlem af HLB International- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere3

More magazines by this user
Similar magazines