nyhedsbrev fra januar 2010 - Plesner

plesner.com

nyhedsbrev fra januar 2010 - Plesner

Nr. 1 | Januar 20104 Maratonløb på recept i medarbejders sygeperiodeAf advokat Gitte WestallVed dom af 5. oktober 2009 fastslog Østre Landsret, at enmedarbejder godt kan have lovligt forfald på sit arbejde pågrund af sygdom og samtidig løbe maratonløb.Sagen vedrørte en socialpædagog, som på grund afpsykiske problemer, sandsynligvis forårsaget af samarbejdsvanskelighedermed sine kolleger, blev sygemeldtden 16. april 2007 efter råd fra sin læge. 8 dage senerefik han af sin læge udstedt en lægeerklæring om uarbejdsdygtighed.Lægen skønnede, at sygdommensvarighed ville være 2-3 måneder.Medarbejderen deltog herefter i et halvmaraton den 29.april 2007. Medarbejderen følte, at han via sit løb kunnefortrænge sine psykiske problemer. Herudover havdehans læge anbefalet ham at fortsætte med sin løbetræningi sygeperioden, da løb efter lægens mening var engod terapiform og således havde et helbredende formål.Arbejdsgiveren blev bekendt med medarbejderens deltagelsei halvmaratonløbet under en sygefraværssamtaleden 23. maj 2007. Medarbejderen blev herefter vedbrev af 30. maj 2007 opsagt til fratræden med udgangenaf august 2007.Medarbejderen fortsatte med at løbe og gennemførteden 9. juni 2007 et (helt) maratonløb. Arbejdsgiverenbad ham herefter om at dokumentere, at hans deltagelsei disse løb var lægeligt anbefalet som havende ethelbredende formål. En sådan dokumentation modtogarbejdsgiveren efterfølgende fra medarbejderens læge.Herefter anmodede arbejdsgiveren om en speciallægeerklæringmed henblik på at få dokumenteret, at medarbejderenvar ude af stand til at genoptage arbejdet.Medarbejderen opfyldte dette ved at kontakte en rækkespeciallæger i psykiatri, men kunne tidligst få tid den 5.oktober 2007.bund oplyste blot, at erklæringen skulle udarbejdes af enspeciallæge i psykiatri.Herefter blev medarbejderen ved brev af 23. juli 2007bortvist med tilbagevirkende kraft fra den 11. juni 2007med den begrundelse, at medarbejderens fravær somfølge af sygdom ikke var dokumenteret. Herudover blevder henvist til, at hans deltagelse i maratonløbene ikkevar foreneligt med, at han var uarbejdsdygtig i sit jobsom socialpædagog, samt at hans deltagelse ved disseløb ikke var sket på lægelig anbefaling. Dette forventedearbejdsgiveren heller ikke, at en speciallægeerklæringkunne dokumentere.Østre Landsret fandt, at bortvisningen var uberettiget,da arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at medarbejderenikke var uarbejdsdygtig på grund af sygdom i periodenfra den 11. juni 2007 til 23. juli 2007. Landsrettenvar af den opfattelse, at medarbejderen havde udfoldetrimelige bestræbelser på at indhente en speciallægeerklæring,så hurtigt det var muligt. Endeligt mente Landsretten,at der ikke var belæg for at fastslå, at medarbejderensdeltagelse i maratonløbene havde været helbredsforringendeeller sygdomsforlængende. Sagen fiksåledes det modsatte udfald, end da den blev behandletved Helsingør Byret, hvor arbejdsgiveren fik medhold.Dommen viser, at en medarbejders udeblivelse fra arbejdetvil blive betragtet som lovlig forfald, hvis medarbejderenkan godtgøre, at han er syg konkret i forhold tilsit arbejde. I en sygeperiode kan en medarbejder såledesfærdes og agere som ønsket, så længe det ikke virkerhelbredsforringende eller sygdomsforlængende.Denne meddelelse stillede ikke arbejdsgiveren tilfreds.Arbejdsgiveren forsøgte at få oplyst, hvad medarbejderenfejlede, således at der kunne opnås tid hos en speciallægepå et tidligere tidspunkt. Medarbejderens fagfor-

More magazines by this user
Similar magazines