13.07.2015 Views

DIALOGEN OG NySGERRIGHEDEN - Viden om Læsning

DIALOGEN OG NySGERRIGHEDEN - Viden om Læsning

DIALOGEN OG NySGERRIGHEDEN - Viden om Læsning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dialogen ognysgerrigheden– <strong>om</strong> det lille barns udvikling til læserCaroline Sehested, cand. mag. i Litteraturhistorie og Æstetik & kultur, master i børnelitteratur og lektor i dansk, UCC.Børn k<strong>om</strong>munikerer aktivt med <strong>om</strong>verdenenallerede fra fødslen. Nordisk og amerikanskforskning viser, at denne begyndende dialogmed de nære relationspartnere har storbetydning for barnets udvikling s<strong>om</strong> læser.Artiklen præsenterer nogle af disse forskningsresultater,s<strong>om</strong> viser, at det lille barner i stand til at indgå i samtaler <strong>om</strong>kringbøger, inden det er i stand til at læse, og atde voksne <strong>om</strong>kring barnet spiller en megetstor rolle i forhold til at føre barnet ind i enlæsekultur.Lytning og dialog danner grundstenenfor barnets tidlige læsning.At skulle anskue et barn i alderen 0 – 4 år s<strong>om</strong> nogenegentlig læser falder måske mange svært. Især hvisdet, man forbinder med læsning, er afkodning aford og bogstaver til en sammenhæng – altså det, vi<strong>om</strong>taler, s<strong>om</strong> at barnet har knækket læsekoden. Detlille barn i dagtilbuddet er ikke i stand til at afkodebogstaverne og læse tekster endnu, men faktisk er deti fuld gang med at udvikle sig s<strong>om</strong> læser, allerede fradet bliver født – det øver sig nemlig i at afkode bådetekst og fortælling, og det er i stand til at indgå i dialog<strong>om</strong> de læste tekster. Ikke læst af barnet selv, menformidlet til barnet af en voksen. Lytning og dialog ersåledes barnets vej til læsning.Dialogen er, s<strong>om</strong> det senere vil blive beskrevet, yderstvigtig i forhold til det at lære sig at forholde sig til oglære at læse tekster – derfor bliver det vigtigt at acceptere,at det lille barns læseudvikling både er noget,der sker gennem øjne og ører – gennem dialogen<strong>om</strong> teksten, gennem den voksnes oplæsning af tekstog gennem barnets egen afkodning af billederne iteksten.Det lille barn i dagtilbuddet er ikkei stand til at afkode bogstaverne oglæse tekster endnu, men faktisk erdet i fuld gang med at udvikle sigs<strong>om</strong> læser, allerede fra det bliverfødtDen voksne, barnet og billedbogenDet særlige ved børnelitteratur er, at det er litteratur,der har barnet s<strong>om</strong> sin modtager og er formidlet afvoksne. Det er ofte voksne, der vil barnet noget medlitteraturen – eksempelvis opdrage barnet, lære barnetnoget <strong>om</strong> verden eller give barnet et møde medkunsten og et særligt æstetisk udtryk. I den kategoriaf børnelitteratur, hvor barnet har knækket læsekodenog selv er i stand til at læse teksterne, er det voksneformidlere: forfatteren, redaktøren og evt. boghandler,bibliotekar eller forældre, der låner, udlåner og sælgerbogen. Når man taler <strong>om</strong> litteratur til det lille barn,er der et formidlingsled mere – s<strong>om</strong> er af rigtig storbetydning for det lille barns udvikling af kendskab tilbøger og læsning – og det er den voksne, der formidlerverbalteksten for barnet. Derudover udgør billederet meget vigtigt element i formidlingen af litteraturtil små børn.Nina Christensen fra Center for Børnelitteratur AAUarbejder i sin afhandling Den danske billedbog 1950- 1999 med følgende definition på billedbogen, s<strong>om</strong>også er udgangspunktet for denne artikel:88 Nummer 14 | september 2013VIDEN OMLÆ NINGS


Billedbogen er en bog, der enten i samspil mellem tekstog billeder eller gennem billeder alene formidler etfiktivt narrativt forløb, fortalt (også) med barnet s<strong>om</strong>implicit læser, og i udgangspunktet ofte produceret tilen fortællesituation, hvor teksten læses højt for barnet.Inden for denne definition på billedbogen vil barnetmøde flere forskellige genrer af billedbøger. Engenreinddeling, der ofte også er fulgt af en form forprogressiv tænkning, således at barnets udviklingfølges af ændringer i genren – ofte således at barnetskognitive udvikling følges af færre billeder og meretekst for til sidst at nå dertil, hvor barnet ikke harbrug for billedstøtte. 1I artiklen Fiktion for begyndere drøfter Nina Christensenbilledbogens genre s<strong>om</strong> begreb og diskuterer,hvorvidt den tænkning, s<strong>om</strong> hidtil har været gældende,og s<strong>om</strong> har dannet præcedens for, hvorledesvi taler <strong>om</strong> billedbøger for små børn, stadig bør væregældende. Den <strong>om</strong>talte præcedens beskrives af TorbenGregersen i artiklen Småbørnsbogen, hvor han talerud fra følgende kategorisering:• Pegebog• Billedhistorie• Billedbog• Illustreret småbørnsbogEn kategorisering, der skal tænkes progressivt framassiv billedstøtte og næsten ingen tekst, til megetlidt billedstøtte og megen tekst.Nina Christensen argumenterer i sin artikel for, hvorledesdenne præcedens kan udfordres med et historisk blik.Nina Christensen viser, hvorledes billedbøger for mindrebørn har udviklet sig fra at være billeder, der anviser ordtil at være små narrative fortællinger, hvor børn og voksnespersonligheder og psykologi anvises og udfordres.Nina Christensens nye bud på en ny genreinddeling afbøger til mindre børn er følgende:Pegebøger: bøger med billeder af objekter uden narrativtforløb, der primært har en sprogindlærendefunktion.Bøger for små børn med repetitive narrative forløb, derintroducerer barnet til de mest simple narrative strukturerog en handlingsorienteret persontegning.Konflikt- og personorienterede narrativer, der medtematik, persontegning og beskrivelse af en forandring,erkendelse eller konflikt <strong>om</strong>kring hovedpersonen, gørdet nærliggende at læse værkerne i lyset af forestillinger<strong>om</strong> litteratur i et dannelsesperspektiv.Forskellen mellem disse to måder at anskue billedbogsgenrenpå handler også <strong>om</strong>, hvordan man har anskuetdet lille barn s<strong>om</strong> læser. Den første måde handler<strong>om</strong>, at læsekoden er knækket, når billedstøtten kanfjernes, og at læsning af bøger handler <strong>om</strong> at skulletilegne sig først verbalsproget og senere skriftsproget.Med Nina Christensens læsning af genren k<strong>om</strong>mer derer andet syn ind på det lille barn s<strong>om</strong> læser. Barnetskal kunne finde umiddelbar genkendelse fra sit egetliv i fortællingerne. Bogens illustrationer bliver et ligeså vigtigt element i læseprocessen s<strong>om</strong> teksten, ogdialogen <strong>om</strong> fortællingen og personerne i den k<strong>om</strong>meri centrum for læseprocessen – ikke nødvendigvisudvidelsen af ordforrådet og det at få en erfaring meddet skrevne sprog. Samtidig viser Nina Christensensgenreinddeling også en progressionstænkning overbarnets narrative udvikling.Øret og øjneneAt gå ind på billedbogens præmisser s<strong>om</strong> litteratur fordet lille barn betyder også, at man er nødt til at forholdesig både til verbalteksten og illustrationen s<strong>om</strong>et samlet udtryk. Den svenske forsker Kristin Hallbergkalder dette for ”ikonoteksten” og ser hele tekstens<strong>om</strong> en interaktion mellem visuelle og verbale tegn 2 .Billedbogens fortælling k<strong>om</strong>mer først til udtryk, nårman samler både illustrationerne og verbalteksten.Illustrationerne er nemlig ikke altid blot støtte til verbalteksten,men kan også udvide tekstens udsagn ellerendog stå i modsætning til det, teksten udtrykker.Der har været en forestilling <strong>om</strong>, at børn havde enintuitiv tilgang til billeder og ikke skulle have støtte tilat læse dem. Det er dog ikke altid tilfældet.Det er ikke kun i forhold til at læresig at læse og forstå narrative figurer,at formidlerne/oplæseren spiller enrolle, også i forhold til læsning af illustrationerneviser den voksne vejenfor det lille barn med støtte gennemdialogen. Det er således vigtigt at sedet lille barns læsning s<strong>om</strong> noget, derforegår gennem både øret og øjetVIDEN OMLÆ NINGSNummer 14 | september Nummer 2013 989|3


Ifølge den tyske forsker Jens Thiele 3 har små børnsvært ved at afkode realistiske billeder – de er megetkonkret læsende. Hvis et barn f.eks. ser et foto afen ko, hvor kameravinklen gør, at man ikke kan sedet ene ben, vil det opfatte, at koen kun har tre ben.Derimod har børn meget lettere ved at læse abstrakteillustrationer.Sammenfattende kan konstateres, at børn læser billederbogstaveligt og ekspressivt og relaterer alt til deresegen person. Derudover vil børns interesse ofte samlesig <strong>om</strong> detaljer og enkelte billedscener og mindre <strong>om</strong>helheden (Thiele 2003).At barnet relaterer alt til egen person, er en vigtigpræmis i læsning med det lille barn, s<strong>om</strong> den voksnebør tænke på i dialogen <strong>om</strong> teksten. Dette vil jegk<strong>om</strong>me ind på i et senere afsnit. I forhold til læsningaf illustration og tekst er der en stor forskel på, hvorledesden voksne og barnet læser tekster. Den voksnevil ofte være optaget af helheden og mere orienteretmod først at læse verbalteksten og dernæst koble illustrationentil den information, der er givet i verbalteksten.Derudover er den voksne ofte optaget af at fåsammenkædet hele den narrative struktur og forsøgeat gennemskue plottet. Barnet derimod er, s<strong>om</strong> nævnti citatet, optaget af at se detaljer og i første <strong>om</strong>gangafkode billedet i sig selv. Dette gør noget ved formidlingssituationenog ved det tempo, der læses opi – der skal gives ro til, at barnet kan afkode og aflæsebillederne på sine egne præmisser. Det er ikke kun iforhold til at lære sig at læse og forstå narrative figurer,at formidlerne/oplæseren spiller en rolle, også iforhold til læsning af illustrationerne viser den voksnevejen for det lille barn med støtte gennem dialogen.Det er således vigtigt at se det lille barns læsning s<strong>om</strong>noget, der foregår gennem både øret og øjet.DialogBirgit Kirkebæk <strong>om</strong>taler i sin artikel Det nye spædbarnsparadigmeog dets betydning for specialpædagogiskpraksis et paradigmeskift inden for k<strong>om</strong>munikationmed spædbørn. Et skift der går fra at anse barnets<strong>om</strong> et individ, der ikke forholder sig til <strong>om</strong>verdenen,men langs<strong>om</strong>t socialiseres ind i kulturen til at ansedet lille barn for at være k<strong>om</strong>petent til allerede frafødslen at indgå i en form for dialog med forældrene.Barnet udbygger fra begyndelsen sin evne til at k<strong>om</strong>munikeremed <strong>om</strong>verdenen, og for at barnet kan byggevidere på sin spæde erfaringer med dialog, er detvigtigt, at der er respons fra forældrene. Dette gælderogså i forhold til en samlet forståelse af ikonoteksten,hvor det kan være nødvendigt, at den voksne støtterbarnet i forståelse af billedet og dernæst kobler det tilden læste tekst.K<strong>om</strong>munikation s<strong>om</strong> turtagningAt læse op for et lille barn handler <strong>om</strong> at indgå i endialog med barnet <strong>om</strong> det, der sker i bogen – <strong>om</strong>handlingsforløbet, s<strong>om</strong> det udspiller sig i både billederog tekst – og der skal være tid til, at barnet selv kank<strong>om</strong>me med fortællinger <strong>om</strong> egne erfaringer.Med billedbøger, der har et repetitivtnarrativt forløb, eller hvorkonflikter er bærende for forløbet,kræver samtalen af barnet, at det eri stand til at indgå i ”der-og dasamtaler”– altså samtaler <strong>om</strong> tingog personer, der ikke er konkrettilstede, men s<strong>om</strong> er uden for tid ogrumGennem det tidlige samvær og den tidlige dialog medmoderen eller faderen udvikler barnet sin evne til turtagning,hvor barnet og den voksne skiftes til at taleog lytte. Opmærks<strong>om</strong>heden er i begyndelsen rettetmod ansigter og den nære kontakt, men langs<strong>om</strong>t rettesopmærks<strong>om</strong>heden mod noget uden for det tættesamvær. Moderen retter eksempelvis sin opmærks<strong>om</strong>hedmod en mobile over puslebordet og får den til atbevæge sig ved at puste til den. Moderens øjne gårfra barnets til en genstand uden for de to, og barnetsøjne vil følge hen, hvor moderens opmærks<strong>om</strong>heder – mod mobilen over puslebordet. Denne evne til atindgå i samtaler og til at rette en fælles opmærks<strong>om</strong>hedmod noget uden for symbiosen mellem moderenog barnet er også det, barnet langs<strong>om</strong>t lærer atmestre i en oplæsningssituation.Dialogen i højtlæsningenDialogen <strong>om</strong> pegebøger fordrer af barnet, at det er istand til at have en ”her-og-nu-samtale” – altså ensamtale <strong>om</strong> konkrete ting og personer, der er afbildetpå billederne. Med billedbøger, der har et repetitivtnarrativt forløb, eller hvor konflikter er bærende forforløbet, kræver samtalen af barnet, at det er i standtil at indgå i ”der-og da-samtaler” – altså samtaler<strong>om</strong> ting og personer, der ikke er konkret tilstede, mens<strong>om</strong> er uden for tid og rum. Derved trænes barnet til90 Nummer 14 | september 2013VIDEN OMLÆ NINGS


VIDEN OMLÆ NINGSNummer 14 | september Nummer 2013 91|3


at gå ind på fiktionens præmis – at samtalen handler<strong>om</strong> noget, der ikke er til stede i konkret form. Ogdog – for det er en stor motivation (også) for børn, atdet, der læses <strong>om</strong>, er genkendeligt og kan relateres tilbarnets selv.Yngre børn forholder sig, s<strong>om</strong> også tidligere nævnt, tilet indhold, der er tæt på egen erfaringsverden. Det erdet, der motiverer dem for at læse/lytte til teksten ogindgå i en dialog <strong>om</strong> den. Mere erfarne læsere har ikkepå samme måde et behov for at kunne koble så direktetil egen erfaringsverden for at kunne samtale <strong>om</strong> ogsætte sig ind i teksten. Igen hænger dette sammen medovenstående <strong>om</strong> barnets sprogbrug er kontekstafhængigt(her-og-nu-samtaler), eller <strong>om</strong> de er i stand til atmestre dekontekstualisering (der-og-da-samtaler).Ingeborg Mjørs (ph.d. fra Universitetet i Bergen ogførste amanuensis ved højskolen i Bergen) forskninghar vist, at oplæsningssituationen med forældre ogsmå børn hviler på forældrenes kendskab til barnet,og at forældrene netop er i stand til at gøre tekstenmeget erfaringsnær for barnet. Forældrene er så atsige bindeleddet mellem teksten/billedet og barnetserfaringsverden.Forældre s<strong>om</strong> formidlereIngeborg Mjør 4 lader sine forsøgspersoner læse op af”Jeppes Sut” af Barbro Lindgren, og disse oplæsningssituationeraf forældre og 1½-2 årige børn viser, hvormeget forældrene støtter barnet i en forståelse af indholdeti tekst med mimik, udpegning og øjenkontakt.Hvis der eksempelvis er et billede af en sut i bogen,kan dette ske ved at moderen i oplæsningssituationenkigger på sit barn, der måske også har en sut imunden, og peger på sutten i barnets mund og siger”liges<strong>om</strong> din sut”. Eller, hvis protagonisten i fortællingenhopper i sengen, ved at forælderen laver hoppebevægelser.Eller ved at forælderen vinker og sigerfarvel, når personer i fortællingen siger farvel.Ingeborg Mjørs undersøgelse viser også, at højtlæserentil tider adapterer – <strong>om</strong>former – både indhold ogplot for at gøre det mere vedk<strong>om</strong>mende eller forståeligtfor barnet. Eksempelvis ændrer nogle af højtlæsernetekstens udtryk DUM HUND 5 til ”en hund” eller”en stor hund”.Efterfølgende interview viste, at forældrene bl.a. ikkeønskede at gøre deres børn bange for hunde. Højtlæsernetog altså udgangspunkt i barnets følelser ogerfaringsverden.Jo mere kendskab oplæsningspersonen har til barnet,der lytter, desto mere sensitiv vil oplæseren være ogkunne respondere mere på barnets verbale ytringer,når barnet peger, ler eller ændrer ansigtsudtryk i forholdtil bogens billeder og oplæste tekst. Responseni denne k<strong>om</strong>munikationssituation, s<strong>om</strong> oplæsningener, er vigtig for, at det lille barn føler motivation ognysgerrighed for at gå i dialog <strong>om</strong> de læste tekster.Narrativ k<strong>om</strong>petence ogfiktionsk<strong>om</strong>petenceDet er ikke kun i forhold til erfaringsverden og motivation,forældrene spiller en stor rolle i dannelsenaf en læser. Forældrene støtter også barnets fornemmelsefor strukturerer i bogen og for handlingsforløbet.S<strong>om</strong> nævnt udvikler barnet løbende en forståelseaf, at fortællingen kan ske uden for en konkret tid– dette sker ved, at barnet udvikler en forståelse fortid – for en fortid, en nutid og en fremtid, en simpelnarrativ struktur.Det, der driver handlingsforløbet frem, sker s<strong>om</strong> etsamspil mellem tekst og billeder – og ofte læggesder op til spænding i fortællingen ved at lade nogetinteressant foregå på næste side, således at barnetskal bladre for at finde frem til det spændende. Denneopbygning af spænding er oplæseren også med tilat støtte op <strong>om</strong> ved at spørge – ”hvad tror du så,der sker” – således at barnet bliver aktiveret til attænke ind i en narrativ struktur, tænke ud af her-ognu-samtalenog ind i der-og-da-samtalen. Dialogenunderstøtter således barnets opbygning af sin narrativek<strong>om</strong>petence – altså forståelse af sammenhængmellem fortid, nutid og fremtid.Cathrine Snow (Professor of Education, HarvardGraduate School of Education) og Anat Ninio (ProfessorEmeritus The Hebrew University of Jerusalem) haropstillet syv regler, s<strong>om</strong> udgør en kontrakt mellemtekst og læser/lytter, men s<strong>om</strong> også udgør en opdragelsesprocesi forhold til konventioner <strong>om</strong>kring bøgerog oplæsning. Barnet opdrages gennem oplæsningssituationentil at underlægge sig disse regler for atkunne indgå i en læsepraksis:1. Bøger er til at læse i – ikke til at lege med ellerbide i.2. Bogen sætter dagsordenen – samtalen handler<strong>om</strong>, hvad der sker i bogen.3. Objekter på bogens billeder er ikke ting i sig selv,men repræsenterer tingene.4. Den voksne navngiver tingene, mens barnet kigger92 Nummer 14 | september 2013VIDEN OMLÆ NINGS


på billedet.5. Statiske billeder indebærer en proces eller handling.6. Begivenheden i teksten optræder uafhængigt afden virkelige tid.7. Bøger skaber deres eget univers – de er en fiktion.Det, barnet lærer ved at underlægge sig disse regler,er, at fiktion ikke er virkelighed – fiktion består aftegn, der kan være mangetydige. At kunne mestre”der-og-da” samtaler og at kunne underlægge sigovenstående regelsæt er at forstå, at det, der foregåri fiktionen, ikke er virkelighed, men gengiver en virkelighed.Barnets fiktionsk<strong>om</strong>petence udvikles såledesogså gennem dialogen <strong>om</strong> bøgerne.Læseleg – læsepraksisBarnet inddrager historierne i sine lege, hvilket bl.a.Eva Gulløv (ph.d. i antropologi. Lektor DPU) har vistmed sine observationer fra danske daginstitutioner.Historierne og fortællingerne fra bøgerne bliver til etreferencefællesskab for dem, der har hørt de sammefortællinger, og de kan fungere s<strong>om</strong> en form for lager,børnene kan vælge ud fra og lege videre på. Det, derogså sker, når barnet er trygt ved oplæsningssituationener, at barnet bliver i stand til at modellere denvoksne oplæser. Barnet vil kopiere og efterligne denvoksnes adfærd i oplæsningssituationen og overføredette til legeuniverset, hvor børn konstruerer læselege6 . De vil tage en bog, s<strong>om</strong> de er trygge ved, bådei forhold til handlingsforløb, verbaltekst og billeder,og så vil de vælge en (ofte yngre) medleger, der kanagere barnet i oplæsningssituationen. Det ældste barnvil ”læse op” og føre en dialog <strong>om</strong> billederne meddet barn, der lytter til fortællingen. Det ”oplæsende”barn har endnu ikke knækket læsekoden, men har tilgengæld knækket koden for læsepraksis. S<strong>om</strong> enhveranden form for kultur er denne praksis til forhandling,og børnene vil indgå i forskellige forhandlinger <strong>om</strong>,hvordan der skal læses op, hvordan der skal tales <strong>om</strong>bøger, og hvad der skal tales <strong>om</strong> i den givne bog –børn er med andre ord i stand til at have en litteratursamtale,før de er i stand til at læse teksten.Det er relationen mellem denvoksne oplæser, det lyttende barnog billedbogen med både tekst ogbilleder, der udgør det lille barnslæsning. Øjet og ørerne – dialogenog nysgerrighedenDialog er den tidlige læsningDet, der kendetegner det tidlige barn s<strong>om</strong> læser, erisær dialogen og nysgerrigheden i forhold til teksten.Det er også udvikling af viden <strong>om</strong> konventioner <strong>om</strong>kringlæsning og tekst samt en forståelse og bearbejdelseaf det læste via leg. Artiklen her har kasteten masse forskellige optikker på læsning med detlille barn. På billedbogen s<strong>om</strong> genre, på relationen ogdialogen mellem barn og oplæser og på de k<strong>om</strong>petencer,der udvikles gennem dialogen <strong>om</strong> litteraturen.For at kunne udvikle sig s<strong>om</strong> læser er det ikke nok atkunne skelne bogstaver fra hinanden, man må ogsåhave en forståelse for, hvad det er, der udgør fiktioner,og man må have et sprog at tale <strong>om</strong> fiktioner på.Alt dette styrkes i de tidlige dialoger <strong>om</strong> litteratur.Derudover viser artiklen, hvorledes barnet socialiseresind i konventioner <strong>om</strong>kring læsning. S<strong>om</strong> det er nævnti min artikel Familyliteracy – læsepraksis i familienkan man dog ikke forvente, at alle børn bliver støtteti denne udvikling af forældre. Derfor er det vigtigt, atfagpersoner er opmærks<strong>om</strong>me på at gå i dialog meddet lille barn <strong>om</strong> tekster og at styrke barnets narrativek<strong>om</strong>petencer og fiktionsk<strong>om</strong>petencer.Det er vigtigt for lysten til at læse, at barnets nysgerrighedover for bøgerne bliver mødt med en dialog afden voksne. Der er meget udover kendskabet til selvebogstav, ord og tekst, der skaber en lille læser. Det errelationen mellem den voksne oplæser, det lyttendebarn og billedbogen med både tekst og billeder, derudgør det lille barns læsning. Øjet og ørerne – dialogenog nysgerrigheden.ReferencerBundgaard, Helle & Eva Gulløv (2008): Forskel og fællesskab.Minoritetsbørn i daginstitution. Hans ReitzelsForlag.Christensen, Nina (2003): Den danske billedbog 1950-1999. Teori, analyse, historie. Roskilde Universitetsforlag.Christensen, Nina (2010): ”Fiktion for begyndere: Narrativforløb og karakterer i nordisk billedbøger for småbørn”. I Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, vol. 1.Christensen, Peter Hallgård (red.) (1997): ”Det narrative.Fra metapsykologi til puslebord”. I Skrifter fraCenter for Småbørnsforskning, nr. 9. Kroghs ForlagA/S.Gregersen, Torben (1969): ”Småbørnsbogen”. I SvendVIDEN OMLÆ NINGSNummer 14 | september Nummer 2013 93|3


Møller Christensen (red.): Børne- og ungd<strong>om</strong>sbøger.Problemer og analyser. Gyldendal.Hoel, Trude (2008): ”Barns tidlige lese- og skriveutvikling”.I Les for meg Pliis! – <strong>om</strong> barn, litteratur og språk.ABM-skrift nr. 47.Hoel, Trude m.fl. (2011): Læsefrø. Sprogstimuleringgennem læseaktiviteter i daginstitutioner. DanskPsykologisk Forlag.Kirkebæk, Birgit (1998): Det nye spædbarnsparadigmeog dets betydning for specialpædagogisk praksis.Vik<strong>om</strong>.Larsen, Marianne Eskebæk (2006): ”Børnelitteratur oglæreplaner”. I Nedslag i børnelitteraturforskningen, nr.7. Roskilde Universitetsforlag.Mjør, Ingeborg (2008): ”Kvalitetar i den tidlegehøgtlesinga”. I Les for meg Pliis! – og barn, litteratur ogspråk. ABM-skrift nr. 47.Mjør, Ingeborg (2013): ”Frå Apan fin (1999) til Hej då,lilla apa! (2008)”. I Nordic Journal of ChildLit Aesthetics,vol. 4.Sehested, Caroline (2009): Pædagogens grundbog <strong>om</strong>børnelitteratur. Høst & Søn.Sehested, Caroline (2012) ”Familyliteracy – læsepraksisi familien”. I <strong>Viden</strong> <strong>om</strong> læsning nr. 12. Nationalt94 Nummer 14 | september 2013VIDEN OMLÆ NINGS


<strong>Viden</strong>center for Læsning.Snow, Catherine og Anat Ninio (1986): “The Contractsof Literacy: What Children Learn fr<strong>om</strong> Learning toRead Books”. I William H. Teale and Elizabeth Sulzby(red.): Emergent Literacy. Writing and Reading. AblexPublishing Corporation.Solstad, Trine (2008): Læs mere. Udvikling af læsek<strong>om</strong>petencei børnehaven. Klim.1 Dette syn på billedbogen er dog blevet udfordret i de sidsteår, hvor billedbogens læser ikke mere nødvendigvis anses s<strong>om</strong>værende det lille barn, der endnu ikke har knækket læsekoden,men at billedbogen eksempelvis også kan bruges til overbygningenslitteraturundervisning.2 Christensen (2003)3 Larsen (2006)4 Mjør (2008)5 Mjør (2013)6 Solstad (2008)VIDEN OMLÆ NINGSNummer 14 | september Nummer 2013 95|3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!