Deltagere: Hanne Molander, SIND Ole Hagman, SIND Margit Bjerager ...

psykiatri.regionh.dk

Deltagere: Hanne Molander, SIND Ole Hagman, SIND Margit Bjerager ...

Steen Moestrup: Skal patienter i ambulant behandling via akutmodtagelsen, når der er behovfor indlæggelse – er der kommet nyt journalsystem og hvor længe opbevares journalerne?AM oplyser, at behandlende læger i distriktspsykiatrien kan indlægge lokalt på døgnafsnit.En fuldt udbygget elektronisk journal forventes etableret om 2-3 år. Journalerne skal jf. arkivlovengemmes i 10 år.Hanne Molander spørger til samling af behandlingstilbud til spiseforstyrrelser? Anne Mertzbemærker, at der er fagligt gode grunde til at samle ekspertisen – en endelig plan for placering/samlingaf behandlingen er ikke endeligt besluttet.SINDSIND-Nordsjælland er nu kommet på landsforeningens landsdækkende telefonrådgivning.• Ny samtalegruppe for pårørende starter i maj 2012 ved psykolog Jeppe Nilau.• Åbne rådgivningsaftener hos psykolog Beate Stensler Thomsen 1 x mdl. i resten af2012.• SIND-huset i Hillerød arrangerer i år sommerferie på Ærø.• SIND – Rudersdal arrangerer sommerudflugt med bus.• SIND – Frederikssund har månedlige udflugter.LAP• Steen Moestrup er udpeget til medlem af bestyrelsen for Projekt Udenfor.• Landsmødet har lavet udkast til kampagne mod tvang som behandlingsprincip.• LAP planlægger model for dialog på bostederne.AM bemærker, at tvang ikke er behandling, men et middel til behandling.Gitte Busch Pedersen oplyser, at uddannelse til personalet i konflikthåndtering netop har tilhensigt at undgå tvang.BEDRE PSYKIATRI• 2 samtalegrupper er i gang for henholdsvis pårørende til psykisk syge og voksne børn afen psykisk syg forælder.• Foreningen samarbejder med LIVSMOD i Frivillighedscenter Gribskov, som har iværksatnyt projekt om udsatte børns behov.• Generalforsamling har været afholdt – og nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt, og såledeser der nu medlemmer fra alle 4 kommuner: Allerød, Halsnæs, Hillerød og Gribskov.3. Samarbejde med pårørendeo Information og inddragelse. Oplæg fra SIND - vedlagt.o Indsats i PC-Nordsjælland.Hanne Molander henviser til det udsendte oplæg fra SIND, herunder hvordan de beskrevnetilbud/procedurer i pjecen ”Information til pårørende” efterleves i praksis? Desuden rejsesspørgsmålet om erfaringer fra temadag i Helsingør - om Laplandsmodellen omsættes i praksis?Side 2


GBP oplyser at Laplandsmodellen = Åben dialog er et perspektiv, der har medført tiltag iPCN, bl.a. deltager Margrethe Heering i Åben-dialog uddannelsen i Århus. Personale deltagerogså i det landsdækkende og internationale netværk på området.Der afprøves desuden en praksis med behandlingskonferencer, hvor patient og pårørende deltager.I PCN er udarbejdet kliniske vejledninger vedr. pårørendeinddragelse, der understøtter praksissom beskrevet i omtalte pårørendepjece.SM rejser spørgsmålet: hvem defineres som pårørende?Kontaktpersonen i afsnittet spørger patienten, hvem de pårørende er - både ved start af behandlingsforløbog i forbindelse med udfyldelse af samtykkeerklæring.Det opleves, at bostøtten kan bestemmes/fungere som den pårørende.Personale fra OP-teamet har ligeledes erfaringer for at være ”pårørende”, når de opfordres afpatienten til at ledsage denne til møder med sagsbehandler i kommunen.AM bemærker, at patienten ikke altid ønsker, at der tages kontakt til og samarbejdes med depårørende.MH nævner, at personalet i sådanne situationer kan tilbyde samtale hos anden behandler, såfremtpårørende har brug for information af generel art.I efteråret 2012 starter et forløb med flerfamiliegrupper i OPUS-teamet.I PC-Helsingør er iværksat forløb med 4 foredragsaftener for pårørende. Senere planlæggestilbud om samtalegrupper.Margit Bjerager understreger, at det er meget vigtigt for pårørende at blive set og imødekommetaf personalet.Dagens drøftelse bliver der mulighed for at fortsætte på møde torsdag den 24. maj 2012 kl.17-20, Dialogforum for Region Hovedstadens Psykiatri holder temamøde for medlemmer afde lokale dialogfora.4. Plan for næste mødeNæste møde planlægges afholdt torsdag den 16. august.Efter forslag fra SM sættes følgende tema på dagsorden:at være patient/bruger, der aktivt indgår i organisatorisk samarbejde med behandlingssystemetog samtidig har behov for at være i behandling.5. Evt.SM oplyser, at Rådet for Socialt Udsatte holder Brugernes BaZar 2012 den 22. august.Program vil fremgå af hjemmesiden www.udsatte.dkSide 3

More magazines by this user