Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

urenio.org

Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

Ευφυείσ πόλεισ ωσ νζο παράδειγμα ςχεδιαςμοφ:Πόλεισ + ςυςτιματα καινοτομίασ + ψθφιακι ςυνεργαςίαΘ παγκοςμιοποίθςθ των δικτφωνκαινοτομίασ είναι εφικτι μόνο ςτθβάςθ ψθφιακισ - online ςυνεργαςίασΜια ομπρζλα ψθφιακϊν υπθρεςιϊνεπιτρζπει τθ χωρικι επζκταςθ τωντοπικϊν / περιφερειακϊν ςυςτθμάτωνκαινοτομίασΥβριδικοί χϊροι καινοτομίασ:ψθφιακά οικοςυςτιματα καινοτομίασ,Living Labs, i-hubs, ζξυπνεσ ςυνοικίεσ,Ubiquitous κοινότθτεσ, ευφυιπεριβάλλοντα ενιςχφουν τθνικανότθτα πειραματιςμοφ, ςυμμετοχιστων πολιτϊν, και παγκοςμιοποίθςθτων δικτφων προμθκευτϊν / αγορϊννζων προϊόντων καινοτομίασΧωρικό Σφςτθμα Καινοτομίασ‣ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: Μοντζλο πολεοδομικισ οργάνωςθσ καινοτόμων περιοχϊνςτθν εποχι παγκοςμιοποιθμζνων δικτφων και ςυςτθμάτων καινοτομίασ

More magazines by this user
Similar magazines