Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

urenio.org

Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

Σχεδιαςμόσ ευφυϊν πόλεων: Ζρευνα ςτο URENIOΚεντρικι υπόκεςθ ζρευνασΥπόκεςθ ζρευνασ: Τυπικάςυςτατικά ςτοιχεία όλων τωνευφυϊν πόλεων / ςυνοικιϊνείναι οι λειτουργίεσ ανάπτυξθσκαι διαχείριςθσ γνϊςεων ςτοναςτικό χϊρο:I. ΠλθροφόρθςθII.III.IV.Μεταφορά / απόκτθςθτεχνολογίασΚαινοτομία / δθμιουργίανζασ γνϊςθσΔιάδοςθ γνϊςεωνV. Διακυβζρνθςθ – λιψθαποφάςεων

More magazines by this user
Similar magazines