Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

urenio.org

Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

II. Απόκτθςθ / μεταφορά τεχνολογίασΔιαςφνδεςθ κοινότθτασ, κεςμϊν, και ψθφιακϊν εφαρμογϊνΠρόβλημα: Μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα μεταφοράσ καιδιάδοςθσ τεχνολογίασ που να αξιοποιεί (i) ικανότθτεσ του πλθκυςμοφ μιασκοινότθτασ, (ii) κεςμοφσ διαχείριςθσ τθσ τεχνολογίασ, και (iii) ψθφιακζσ /ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ τεχνολογίασ?Ομάδα ςτόχοσ (Σε ποιουσ απευκφνεται το ςφςτθμα αυτό): Παραγωγικάclusters, οργανιςμοί μεταφοράσ τεχνολογίασ, οργανιςμοί προςφοράστεχνολογίασ, τεχνολογικζσ ςυνοικίεσInnocentive: ζνα πρότυποεικονικισ κοινότθτασ + μεταφοράστεχνολογίασ

More magazines by this user
Similar magazines