Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

urenio.org

Ευφυείς πόλεις: Στρατηγικές για παγκόσμια και διαδραστικά ... - Urenio

Ευφυείσ ΠόλεισΠόλεισ + Οικονομία τθσ Γνϊςθσ + ΕυρυηωνικότθταΠεριςςότερα:Komninos, N. (2002) Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digitalspaces, London and New York, Taylor and Francis.Komninos, N. (2008) Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks,London and New York, Routledge.Komninos, N. (2009) (ed.) ‘Intelligent Clusters, Communities and Cities: Enhancinginnovation with virtual environments and embedded systems, Special Issue,International Journal of Innovation and Regional Development, Vol. 1, No. 4.57

More magazines by this user
Similar magazines