Frederikshavn Forsyningspligt AS - Årsrapport for 1. januar – 31.pdf

forsyningen.dk

Frederikshavn Forsyningspligt AS - Årsrapport for 1. januar – 31.pdf

FrederikshavnForsyningspligt A/SCVR-nr. 25 60 64 26Årsrapport for 2010Årsrapporten er fremlagt og godkendtpå selskabets ordinære generalforsamlingden / 2011Dirigent


IndholdsfortegnelseSidePåtegningerLedelsespåtegning 1Den uafhængige revisors påtegning 2LedelsesberetningSelskabsoplysninger 4Hoved- og nøgletal 5Beretning 6ÅrsregnskabResultatopgørelse 1. januar - 31. december 8Balance 31. december 9Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 11Noter til årsrapporten 12Regnskabspraksis 16


LedelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.januar - 31. december 2010 for Frederikshavn Forsyningspligt A/S.Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømmefor 2010.Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Frederikshavn, den 3. maj 2011DirektionClaus Reimann PetersenBestyrelseBrian PedersenformandAnders Gram MikkelsennæstformandJens Christian PorsborgPer Nilsson Frode Thule Jensen Hanne WelanderBruno Müller Helge Lundgaard Per Henrik OlesenHelle Bøg PedersenHans Jørgen Klitgaard Pedersen1


Den uafhængige revisors påtegningTil aktionæren i Frederikshavn Forsyningspligt A/SVi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Frederikshavn Forsyningspligt A/S forregnskabsåret 1. januar - 31. december 2010. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance,pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og ledelsesberetningenaflægges efter årsregnskabsloven.Ledelsens ansvarLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede ioverensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering ogopretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab,der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationenskyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssigregnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder enretvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlagaf vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionenmed henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningenikke indeholder væsentlig fejlinformation.En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der eranført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen,uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejerrevisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse afet årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, derindeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektivitetenaf virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den afledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssigeskøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag forvores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.2


Den uafhængige revisors påtegningKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiverog finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømmefor regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven,samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse medårsregnskabsloven.Skive, den 3. maj 2011PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret RevisionsaktieselskabHenrik Holststatsautoriseret revisor3


SelskabsoplysningerSelskabetFrederikshavn Forsyningspligt A/SKnivholtvej 159900 FrederikshavnCVR-nr.: 25 60 64 26Regnskabsperiode: 1. januar - 31. decemberHjemstedskommune: FrederikshavnBestyrelseBrian Pedersen, formandAnders Gram MikkelsenJens Christian PorsborgPer NilssonFrode Thule JensenHanne WelanderBruno MüllerHelge LundgaardPer Henrik OlesenHelle Bøg PedersenHans Jørgen Klitgaard PedersenDirektionClaus Reimann PetersenRevisionPricewaterhouseCoopersStatsautoriseret RevisionsaktieselskabResenvej 81Postboks 197800 SkivePengeinstitutNordjyske Bank A/SJernbanegade 4-89900 FrederikshavnNordea Bank A/SAlgade 41-519000 AalborgKoncernregnskabSelskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabetFrederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn, CVR-nr. 25 59 9470.4


Hoved- og nøgletalSet over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:2010TDKK2009TDKK2008TDKK2007TDKK2006TDKKHovedtalResultatNettoomsætning 41.280 42.560 63.107 40.841 51.656Bruttofortjeneste 594 126 1.962 2.815 1.318Resultat før finansielle poster -228 -1.645 -519 1.164 205Årets resultat -434 -1.408 -587 909 96BalanceBalancesum 16.865 14.479 18.858 17.106 21.121Egenkapital 1.363 1.797 3.206 3.792 2.883PengestrømmePengestrømme fra:- driftsaktivitet -3.103 509 0 -4.089 1.828- investeringsaktivitet 0 0 0 0 0- finansieringsaktivitet 1.466 2.387 -749 0 0Årets forskydning i likvider -1.637 2.896 -749 -4.089 1.828Nøgletal i %Bruttomargin 1,4 % 0,3 % 3,1 % 6,9 % 2,6%Overskudsgrad -0,6%-3,9%-0,8%2,9 % 0,4%Afkastningsgrad -1,4%-11,4%-2,8%6,8 % 1,0%Soliditetsgrad 8,1 % 12,4 % 17,0 % 22,2 % 13,6%Forrentning af egenkapital -27,5%-56,3%-16,8%27,2 % 4,6%Øvrige nøgletalOmsætning i Mwh 103.254 107.391 115.279 118.331 125.975Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforeningsanbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.5


BeretningÅrsrapporten for Frederikshavn Forsyningspligt A/S for 2010 er aflagt i overensstemmelse medårsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regleri klasse C.Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.HovedaktivitetSelskabets formål er at drive forsyningspligtvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed ihenhold til bevilling efter Elforsyningsloven.Udvikling i åretSelskabets resultatopgørelse for 2010 udviser et underskud på TDKK 434, og selskabets balancepr. 31. december 2010 udviser en egenkapital på TDKK 1.363.Årets resultat er mindre tilfredsstillende.Prisregulering for 2002-2004Selskabet tilbagebetalte i 2008 TDKK 2.496 til forbrugerne vedrørende efterregulering af priserfor 2002-2004 i henhold til Energitilsynets afgørelse af 16. juni 2008.De nærmere betingelser for tilbagebetaling er endnu ikke afklaret med Energitilsynet, hvorfor derhenstår et restbeløb på TDKK 375 pr. 31. december 2010.Særlige risici - driftsrisici og finansielle risiciDriftSelskabet har indgået kontrakt om levering af el med Nordjysk Elhandel A/S. Denne kontrakt harvirkning frem til udgangen af 2014.I 2010 har tarifferne for StabilEl og el på kvartals pris været ens. Der har gennem året været enprisstigning på ca. 25% fra 1. kvartal til 4. kvartal.MarkedsrisiciDa markedet for el er frit for alle kunder, er selskabet afhængig af at kunne fastholde en given delaf markedet for at kunne opretholde en rentabel drift. Trods det frie elmarked er der ikke mangekunder, der skifter el-leverandør. Ud af den samlede kundemasse i forsyningsområder er der kunfå kunder, der har skiftet til anden el-leverandør. Kundeandelen er derfor meget stabil i selskabet.Det er derfor selskabets opfattelse, at man fortsat kan fastholde den nødvendige markedsandel.6


Resultatopgørelse 1. januar - 31. decemberNote 2010TDKK2009TDKKNettoomsætning 41.280 42.560Produktionsomkostninger -40.686 -42.434Bruttoresultat 594 126Distributionsomkostninger -51 -448Administrationsomkostninger -771 -1.323Resultat før finansielle poster -228 -1.645Finansielle indtægter 1 59 95Finansielle omkostninger 2 -409 -327Resultat før skat -578 -1.877Skat af årets resultat 3 144 469Årets resultat -434 -1.408ResultatdisponeringForslag til resultatdisponeringOverført overskud -434 -1.408-434 -1.4088


Balance 31. decemberAktiverNote 2010TDKK2009TDKKTilgodehavender fra salg af el 10.669 6.808Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 322Andre tilgodehavender 1.284 944Udskudt skatteaktiv 5 1.326 1.182Tilgodehavender 13.279 9.256Likvide beholdninger 3.586 5.223Omsætningsaktiver 16.865 14.479Aktiver 16.865 14.4799


Balance 31. decemberPassiverNote 2010TDKK2009TDKKSelskabskapital 1.000 1.000Overført resultat 363 797Egenkapital 4 1.363 1.797Hensat til tilbagebetaling til forbrugerne 6 375 375Hensatte forpligtelser 375 375Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.275 1.927Gæld til tilknyttede virksomheder 11.817 10.350Anden gæld 35 30Kortfristede gældsforpligtelser 15.127 12.307Gældsforpligtelser 15.127 12.307Passiver 16.865 14.479Medarbejderforhold 7Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 8Nærtstående parter og ejerforhold 910


Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. decemberNote 2010TDKK2009TDKKÅrets resultat -434 -1.408Reguleringer 10 206 -237Ændring i driftskapital 11 -2.526 2.130Pengestrømme fra drift før finansielle poster -2.754 485Renteindbetalinger og lignende 60 96Renteudbetalinger og lignende -409 -327Pengestrømme fra ordinær drift -3.103 254Betalt selskabsskat 0 255Pengestrømme fra driftsaktivitet -3.103 509Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder 1.466 2.387Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 1.466 2.387Ændring i likvider -1.637 2.896Likvider 1. januar 5.223 2.327Likvider 31. december 3.586 5.223Likvider specificeres således:Likvide beholdninger 3.586 5.223Likvider 31. december 3.586 5.22311


Noter til årsrapporten1 Finansielle indtægter2010TDKK2009TDKKRenteindtægter tilknyttede virksomheder 21 1Andre finansielle indtægter 38 9459 952 Finansielle omkostningerRenteomkostninger tilknyttede virksomheder 407 327Andre finansielle omkostninger 2 0409 3273 Skat af årets resultatÅrets aktuelle skat 0 -255Årets udskudte skat -144 -214-144 -469Skat af årets resultat fordeles således:Beregnet 25% skat af årets resultat før skat -145 -469Skatteeffekt af:Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikkeskattepligtige indtægter 1 0-144 -4694 EgenkapitalSelskabskapitasultatOverført re-IaltTDKK TDKK TDKKEgenkapital 1. januar 1.000 797 1.797Årets resultat 0 -434 -434Egenkapital 31. december 1.000 363 1.363Aktiekapitalen består af 1 aktier à nominelt TDKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særligerettigheder.12


Noter til årsrapporten5 Hensættelse til udskudt skat2010TDKK2009TDKKTilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -124 -144Hensatte forpligtelser -94 -94Skattemæssigt underskud til fremførsel -1.108 -944Overført til udskudt skatteaktiv 1.326 1.182Udskudt skatteaktiv0 0Opgjort skatteaktiv 1.326 1.182Regnskabsmæssig værdi 1.326 1.1826 Hensat til tilbagebetaling til forbrugerneEnergiklagenævnet har afgjort, at selskabet skal tilbageføre TDKK 2.908 til forbrugerne vedrørendeperioden 2002-2004. Heraf har selskabet tilbagebetalt TDKK 2.496 i regnskabsåret2008 samt TDKK 37 i regnskabsåret 2009, hvorefter der på statustidspunktet henstår TDKK375. Det resterende beløb afventer Energitilsynets stillingtagen til tilbagebetalingsmetode.7 MedarbejderforholdSelskabet lejer medarbejder gennem det koncernforbundne selskab Frederikshavn ForsyningA/S.13


Noter til årsrapporten8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelserSikkerhedsstillelserIndestående i pengeinstitut på TDKK 488 er stillet til sikkerhed for saldoafregning over forDansk Energi - Net.Kontraktlige forpligtelserDer er indgået forretningsmæssige kontrakter om levering af el.EventualaktiverSelskabet har gennem Nordjysk Elhandel A/S i samarbejde med en del øvrige selskaber fraJylland og Fyn rejst erstatningskrav mod Dong Energy (tidligere Elsam) vedrørende misbrugaf dennes dominerende stilling i elmarkedet i perioden 2003-2006. Et eventuelterstatningsbeløb vil tilfalde selskabet med fradrag af omkostninger, men i tilfælde af at derikke tilkendes erstatning, vil selskabet blive friholdt for omkostninger.9 Nærtstående parter og ejerforholdBestemmende indflydelseGrundlagFrederikshavn Elnet A/SHovedaktionærØvrige nærtstående parterFrederikshavn KommuneFrederikshavn Forsyning A/SFrederikshavn Vand A/SFrederikshavn Spildevand A/SFrederikshavn Varme A/SFrederikshavn Forsyning Erhverv A/SUltimativ ejerTilknyttet virksomhedTilknyttet virksomhedTilknyttet virksomhedTilknyttet virksomhedTilknyttet virksomhed14


Noter til årsrapporten9 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)TransaktionerStort set alle selskabets driftsopgaver udføres af Frederikshavn Forsyning A/S. De økonomisketransaktioner som følge heraf sker til medgåede omkostninger samt betaling af medgåettimeforbrug til kostpris.EjerforholdFølgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% afstemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:Frederikshavn Elnet A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn10 Pengestrømsopgørelse - reguleringer2010TDKK2009TDKKFinansielle indtægter -59 -95Finansielle omkostninger 409 327Skat af årets resultat -144 -469206 -23711 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapitalÆndring i tilgodehavender -3.879 7.487Ændring i andre hensatte forpligtelser 0 -37Ændring i leverandørgæld m.v. 1.353 -5.320-2.526 2.13015


RegnskabspraksisRegnskabsgrundlagÅrsrapporten for Frederikshavn Forsyningspligt A/S for 2010 er udarbejdet i overensstemmelsemed årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelteregler i klasse C.Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.Årsrapport for 2010 er aflagt i TDKK.Generelt om indregning og målingAlle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes - baseret på følgendekriterier:! Levering af el har fundet sted inden regnskabsårets udløb, hvilket baseres på aflæsning afmålere omkring regnskabsårets afslutning, og! Forskellen mellem indkøbt el i kWh og salg til kunder i kWh (nettab) indtægtsføres på basis afregnskabsårets tal til en vægtet gennemsnitlig salgspris til områdets netselskaber ifølgeElforsyningsloven, da denne ifølge lovgivningen er forpligtet til at dække dette tab.Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringeraf finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå åretsindtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslersom følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflydeselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vilfragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver ogforpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, indenårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.16


RegnskabspraksisResultatopgørelsenNettoomsætningNettoomsætningen ved salg af el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering ogrisikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse medsalget.ProduktionsomkostningerProduktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning.I kostprisen indgår køb af el.DistributionsomkostningerDistributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af annonce og reklameudgifter samt tabpå debitorer.AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale,kontoromkostninger samt omkostninger til forbrugerafregning.Finansielle posterFinansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.Skat af årets resultatSkat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsenmed den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med dendel, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen,klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.Selskabet er sambeskattet med det ultimative moderselskab. Skatteeffekten af sambeskatningenfordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses skattepligtigeindkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattedeselskaber indgår i acontoskatteordningen.17


RegnskabspraksisBalancenTilgodehavenderTilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi,hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivningertil tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavendersamt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabetserfaringer fra tidligere år.EgenkapitalHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest påbalancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgivesøkonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.Udskudte skatteaktiver og -forpligtelserDer indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssigværdi af aktiver og forpligtelser.Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivningvil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde,hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudtskat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skataf fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelserAktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kanberegnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere årsskattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i detomfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.Finansielle gældsforpligtelserØvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominelværdi.18


RegnskabspraksisPengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- ogfinansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelseog slutning.Pengestrøm fra driftsaktivitetPengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalenog ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalenomfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster,der indgår i likvider.Pengestrøm fra investeringsaktivitetPengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle,materielle og finansielle anlægsaktiver.Pengestrøm fra finansieringsaktivitetPengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetalingaf langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.LikviderLikvide midler består af posten ”Likvide beholdninger”.Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.19


RegnskabspraksisHoved- og nøgletalForklaring af nøgletalBruttomarginOverskudsgradAfkastningsgradSoliditetsgradForrentning af egenkapitalBruttofortjeneste x 100NettoomsætningResultat før finansielle poster x 100NettoomsætningResultat før finansielle poster x100Samlede aktiverEgenkapital ultimo x 100Samlede aktiver ultimoOrdinært resultat efter skat x 100Gennemsnitlig egenkapital20

More magazines by this user
Similar magazines