GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ONLIMITED ApS

onlimited.dk

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ONLIMITED ApS

Aarhus 2012GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSERFOR ONLIMITED ApS


§ 1 ANVENDELSEBetingelserne gælder for alle Onlimited ApS’ leverancer, f.eks.levering af løsninger, programmel, ydelser og udstyr, uanset omleverancen skal driftsafvikles hos kunden, hos en anden leverandør,eller hos Onlimited ApS.§ 2 RETTIGHEDEROnlimited ApS har ejendomsretten og alle immaterielle rettighedertil programmel, og Back-end-systemer udviklet afOnlimited ApS, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale,herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporterudarbejdet af Onlimited ApS. Dette gælder både nuværende somfremtidige udgaver af ovennævnte.§ 3 OVERDRAGELSERettigheder og forpligtelser i henhold til aftale mellem kundenog Onlimited ApS kan kunden ikke overdrage uden Onlimited ApS’samtykke.§ 4 UNDERLEVERANDØREROnlimited ApS forbeholder sig ret til at anvende underleverandørerog ret til at antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sineforpligtelser.§ 5 PRISER OG BETALINGAlle priser er angivet ekskl. moms. Priserne reguleres årlig den1. januar i forhold til Nettoprisindekset. Dog minimum 3% ogmaksimalt 5%.De fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen meden betalingsfrist på 8 dage.§ 6 MISLIGHOLDELSESBEFØJELSERMangelsbeføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering,hvorefter der ikke længere kan reklameres over mangler veddet leverede. Kunden er forpligtet til at undersøge det leveredeog gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 8 dage fraOnlimited ApS har meddelt, at levering har fundet sted.Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget.Onlimited ApS er dog til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfriafhjælpning. Ved gennemført afhjælpning kan kundenikke gøre andre beføjelser gældende.Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler,som Onlimited ApS vælger ikke at afhjælpe.§ 7 ERSTATNINGOnlimited ApS er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, derer en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller andenvæsentlig misligholdelse fra Onlimited ApS’ side, såfremt denvæsentlige misligholdelse ikke er udbedret 30 kalenderdage efter,at Onlimited ApS har modtaget skriftligt påbud om udbedring.Onlimited ApS’ erstatningspligt omfatter alene kundens direktetab, og Onlimited ApS er således ikke ansvarlig for indirekte tab,herunder driftstab, følgeskader, øgede driftsudgifter, tabt avance,mistede besparelser eller udgifter vedrørende tab af data.§ 8 GARANTIEventuelle garantier udstedt af Onlimited ApS bortfalder, hviskunden har modificeret eller på anden måde ændret ved kildekodeeller øvrigt programmel.§ 9 PRODUKTANSVAROnlimited ApS er ansvarlig for produktskade forvoldt af OnlimitedApS’ leverancer. Onlimited ApS er dog ikke ansvarlig for indirektetab, herunder driftstab, følgeskader, øgede driftsudgifter, tabtavance, mistede besparelser eller udgifter vedrørende tab afdata, samt skade, der af leverancen er forvoldt på fast ejendomeller på løsøre.Hvis tredjemand fremsætter krav mod Onlimited ApS eller kundenom erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse,skal den anden part straks underrettes herom.§ 10 FORCE MAJEUREParternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved forcemajeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parterneskontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalensindgåelse burde have taget i betragtning. Forhold hos OnlimitedApS’ underleverandører, der medfører, at Onlimited ApS ikke eri stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og somikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostningerfor Onlimited ApS, anses ligeledes som force majeure.Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende parthar givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er indtrådt.Den part, der ikke er ramt af force majeure-situationen, er berettigettil at annullere den force majeure-ramte leverance, såfremtvæsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60dage.Side 1/2


§ 11 TAVSHEDSPLIGT OG REFERENCEOnlimited ApS’ personale iagttager tavshed med hensyn tiloplysninger vedrørende kundens forhold og Onlimited ApS pålæggeri fornødent omfang underleverandører og andre, der bistårOnlimited ApS med leverancen, tilsvarende forpligtelser.Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysningerom leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelleog økonomiske forhold samt oplysninger om Onlimited ApS’forhold.Onlimited ApS er berettiget til at anvende kunden som reference,når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser forkunden.§ 12 OPSIGELSEAftaler om løbende periodebegrænsede ydelser kan opsiges afkunden med 1 måneds varsel til udløb af en periode, medmindreandet er aftalt. Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser,der efter deres natur skal tillægges gyldighed, så som § 11med at bestå.§ 13 TVIST OG VÆRNETINGAftalen er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder skal så vidtmuligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt parterneikke kan opnå en løsning ved forhandling, kan hver af parterneindbringe sagen for domstolene.Retsskridt kan dog tages forud, såfremt formålet hermed ellersville forspildes. Enhver retssag skal anlægges ved Retten i Århus.Side 2/2

Similar magazines