13.07.2015 Views

Får du varme nok for dine penge? - Aarhus.dk

Får du varme nok for dine penge? - Aarhus.dk

Får du varme nok for dine penge? - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Første skridt mod <strong>varme</strong>besparelser: Følg dit<strong>for</strong>brug, og sæt dig ind i <strong>varme</strong>regningen fra dit<strong>varme</strong>værk.Når <strong>du</strong> holder på <strong>varme</strong>n,får <strong>du</strong> mest <strong>for</strong> <strong>penge</strong>neLavere <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug og bedre boligVil <strong>du</strong> spare på energien, kan det væreen god ide at kigge en ekstra gang pådit <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug. Du kan gøre megetselv, som er ganske gratis, og somgiver effekt med det samme. Start <strong>for</strong>eksempel med at tjekke dit <strong>for</strong>brug af<strong>varme</strong> og vand ved at aflæse målerneregelmæssigt. Sammenhold tallet på<strong>varme</strong>n med styringstabellen fra dit <strong>varme</strong>værk.Sammenlign også gerne mednaboen og vurder, om dit <strong>for</strong>brug overen periode er rimeligt. På den mådekan <strong>du</strong> hurtigt få et overblik over, hvad<strong>du</strong> <strong>for</strong>bruger og dermed betaler <strong>for</strong>.Spørg en energirådgiverPå de næste sider får <strong>du</strong> en rækkegode tips til <strong>varme</strong>besparelser. Vil <strong>du</strong>vide mere, kan <strong>du</strong> få en energirådgivertil at pege på flere muligheder. Rådgiverengår alt igennem – både <strong>varme</strong>installationenog husets tilstand medisolering og ruder. Rådgiveren giverogså gode råd om, hvordan <strong>du</strong> genereltkan re<strong>du</strong>cere dit <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug med enrække gode vaner.Dét kan <strong>du</strong> gøre her og nu◗ Tjek <strong>dine</strong> vaner – det er ganske gratis. Se side 8 til 21.◗ Få tjekket og indstillet din <strong>varme</strong>installation◗ Efterisoler loft, rør og hulmur◗ Skift til nye termostater og større radiatorer◗ Skift almindelige ruder ud med energiruderDit hus bliver mere værdEnergi<strong>for</strong>bruget kan have betydning <strong>for</strong>,hvor meget din bolig er værd. Der<strong>for</strong> erenergi<strong>for</strong>bedringer en investering, som<strong>du</strong> får glæde af her og nu og mangeår frem. Jo før <strong>du</strong> <strong>for</strong>bedrer dit hus, jomere gavn får <strong>du</strong> naturligvis selv af deninvestering, <strong>du</strong> har gjort. Samtidig får<strong>du</strong> en mere behagelig <strong>varme</strong> derhjemme.Finansierer <strong>du</strong> <strong>for</strong>bedringerne med etlån, vil besparelsen på <strong>varme</strong>regningenoftest være større end udgifternetil et nyt lån. Det er i hvert fald værd atundersøge.Tag ansvar <strong>for</strong> miljøetDet er ingen hemmelighed, at der altider sund <strong>for</strong>nuft i at spare på energien.Alt afhængig af hvilket brændsel dit <strong>varme</strong>værkanvender, vil et lavere <strong>varme</strong><strong>for</strong>brugbidrage til at re<strong>du</strong>cere udledningenaf miljøskadelige stoffer – blandtandet CO 2. Danmark har <strong>for</strong>pligtet sigtil at gøre en stor indsats på klimaområdet,både via Kyoto-aftalen og gennemEU. Her tæller <strong>dine</strong> private energi<strong>for</strong>bedringerogså med.45


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Fjern<strong>varme</strong>n gør sit til, at <strong>du</strong> får meget <strong>varme</strong> <strong>for</strong><strong>penge</strong>ne. Du kan gøre dit ved at udnytte fjern<strong>varme</strong>neffektivt i din bolig.Fjern<strong>varme</strong>systemetholder også på <strong>varme</strong>nVi genbruger fjern<strong>varme</strong>vandetFjern<strong>varme</strong>systemet er et lukket rørsystem,hvor vandet cirkulerer mellem<strong>for</strong>brugerne og <strong>varme</strong>værket. Idéen er,at her holder vi så godt som muligt påenergien. Ikke kun ved at isolere de<strong>varme</strong>rør, der bringer <strong>varme</strong>n ud til dig.Men også ved at genbruge det afkøledevand, der kommer retur til værket.Ved at genbruge returvandet sparer viganske betragtelige mængder vand ogenergi – til gavn <strong>for</strong> både din økonomiog miljøet.INDUD67


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Når <strong>du</strong> sænker temperaturen med 1 grad, sparer<strong>du</strong> 5 % på dit <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug. Med en gennemsnitlig<strong>varme</strong>pris på 0,40 kr./kWh svarer det til en årligbesparelse på kr. 850.Fordel <strong>varme</strong>n rigtigtDe næste sider giver tips til, hvordan<strong>du</strong> kan styre dit <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug og blivemere bevidst om, hvor og hvordan <strong>du</strong>kan spare på <strong>varme</strong>n.Luk døren – det hjælperDu behøver ikke at have samme højetemperatur i alle rum. Faktisk er detmest behageligt at sove lidt køligt, ogi køkkenet kan <strong>du</strong> også godt skrue lidtned. Bare husk at lukke dørene mellemde rum, der har <strong>for</strong>skellige temperaturer,ellers kryber den kølige luft ind oggør det <strong>varme</strong> rum fo<strong>dk</strong>oldt.Skru ned, når <strong>du</strong> kanKan <strong>du</strong> blot skrue én grad ned <strong>for</strong><strong>varme</strong>n i alle rum, vil det både give digmærkbare besparelser på din <strong>varme</strong>regningog have betydning <strong>for</strong> udledningenaf CO 2. Det er dog vigtigt, <strong>du</strong>stadig har en behagelig <strong>varme</strong>.Derudover kan det som regel godtbetale sig at skrue lidt ekstra ned <strong>for</strong><strong>varme</strong>n om natten. Jo længere tid <strong>du</strong>kan holde en lavere rumtemperatur,desto større bliver <strong>varme</strong>besparelsennaturligvis.Du kan også sænke temperaturen,når <strong>du</strong> er bortrejst i flere dage, og omsommeren kan <strong>du</strong> faktisk slukke helt <strong>for</strong><strong>varme</strong>n på <strong>dine</strong> radiatorer.Automatik sparer på <strong>varme</strong>nIsær ved større anlæg, boligkomplekserog flerfamiliehuse kan det svare sigat få installeret et automatisk vejrkompenseringsanlægtil regulering af<strong>varme</strong>n. Anlægget indstiller fremløbstemperaturentil radiatoren i <strong>for</strong>hold tiludetemperaturen. Det har stor <strong>for</strong>del <strong>for</strong>afkølingen og kan spare den enkelte<strong>for</strong>bruger 5-15 % på <strong>varme</strong><strong>for</strong>bruget altafhængig af anlæggets type og bygningensøvrige stand.En passende temperaturDet er <strong>for</strong>skelligt, hvor varmt vi kan lide athave det. Men her får <strong>du</strong> et fingerpeg:◗ Opholdsrum 21° C◗ Køkken 19° C◗ Soveværelse 16 – 18° COm natten kan <strong>du</strong> godt skrue lidt ned <strong>for</strong> <strong>varme</strong>n89


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Sørg <strong>for</strong> at indstille alle radiatorer i et rum ens.Så udnytter <strong>du</strong> <strong>varme</strong>n bedst.Få styr på <strong>dine</strong> radiatorerTermostaten gør arbejdetDet er radiatorens termostat, dersørger <strong>for</strong> en stabil temperatur i rummet.Termostaten har en føler – entenindbygget i håndtaget eller placeretunder eller ved siden af radiatoren.Føleren registrerer, når det bliver køligt,og termostaten sørger så <strong>for</strong> at skrueop <strong>for</strong> <strong>varme</strong>n. Når det er varmt <strong>nok</strong>,lukker den ned igen. Der<strong>for</strong> skal <strong>du</strong> ikkerøre termostaten <strong>for</strong> at holde temperaturenstabil, uanset om solen bager indad vin<strong>du</strong>erne, eller frostvinden bideruden<strong>for</strong>.Lad radiatoren stå fritDet er vigtigt <strong>for</strong> din <strong>varme</strong>økonomi, atradiatoren og termostatens føler ikkebliver dækket – hverken af gar<strong>dine</strong>r,møbler eller andet.Den <strong>varme</strong> luft fra radiatoren stigertil vejrs og får luften til at cirkulere irummet. Føleren kan kun mærke denluft, den er i kontakt med, så systemetfungerer bedst, når luften kan cirkulerefrit om radiatoren.Brug et termometerDe fleste termostater skal stå på ca. 3<strong>for</strong> at give en temperatur på omkring20° C. Hver streg svarer til ca. 3 graderstemperatur<strong>for</strong>skel.Prøv dig frem og tjek med et termometer,hvis <strong>du</strong> er i tvivl om rumtemperaturen.Termometeret skal hænge på enindervæg i ca. 1,5 meters højde. Venten times tid, efter <strong>du</strong> har indstillet termostaten– er det <strong>for</strong> koldt eller <strong>for</strong> varmt,kan <strong>du</strong> regulere termostaten igen.Hvis termostaten har en memo-ring,kan <strong>du</strong> markere den indstilling, <strong>du</strong> finderfrem til. Så er det nemt at finde denrette indstilling igen senere.Brug alle radiatorerDer er meget at vinde ved at udnyttefjern<strong>varme</strong>n effektivt. Det gør <strong>du</strong> <strong>for</strong>eksempel ved at bruge alle radiatoreri hvert rum og indstille dem ens. Enkold og en brandvarm radiator er dyr idrift, <strong>for</strong>di <strong>du</strong> ikke udnytter <strong>varme</strong>n i den<strong>varme</strong> radiator fuldt ud. Flere radiatorer,der hjælpes ad, er den bedste løsning.Varm i toppen, kold i bundenDu kan tjekke, om <strong>du</strong> udnytter <strong>varme</strong>nordentligt ved at mærke efter, at radiatorerneer kolde i bunden og <strong>varme</strong>i toppen. Det <strong>varme</strong> vand løber ind iradiatoren <strong>for</strong> oven, og det skal helstvære lunkent, inden det løber ud igeni bunden af radiatoren. Så har <strong>du</strong> fåetmasser af <strong>varme</strong> <strong>for</strong> <strong>penge</strong>ne.Tjek termostaterneet par gange omåret. Så ved <strong>du</strong>,de virker.Tjek termostatenDu kan selv kontrollere, om <strong>dine</strong> termostatervirker, som de skal. Skru lidtekstra op, og radiatorerne skal automatiskafgive mere <strong>varme</strong>. Omvendt skalrummet naturligvis blive koldere, hvis<strong>du</strong> skruer ned.Tjek og motioner <strong>dine</strong> termostater etpar gange om året og skift de termostater,der ikke fungerer længere. Der kanvære god økonomi i at udskifte gamletermostater.1011


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Hold altid temperaturen over 14° C- det svarer til trin 1 på termostatenHurtig udluftning tjener dig bedstLuft ud <strong>for</strong> fulde gar<strong>dine</strong>rFrisk luft giver det bedste indeklima, ogdet behøver ikke at koste dig et stort<strong>varme</strong>tab. Bare sørg <strong>for</strong> gennemtræk i5-6 minutter hver dag. Så har <strong>du</strong> fåetfrisk luft ind, uden at møbler og væggebliver kolde. Husk at lukke <strong>for</strong> <strong>dine</strong>radiatorer imens, så termostaterne ikkeskruer op <strong>for</strong> <strong>varme</strong>n.Luk fugten udEt menneske afgiver ca. 2 liter vand idøgnet. Der<strong>for</strong> er det ekstra vigtigt atlufte ud i rum, hvor mennesker opholdersig i længere tid ad gangen. Foreksempel i soveværelset og efter enfestlig aften i stuen derhjemme. Madlavningog bad er et kapitel <strong>for</strong> sig – herer aftræk i køkken og badeværelse engod hjælp, og <strong>du</strong> kan slutte af med atlufte effektivt ud i 5 minutter.er <strong>du</strong>g i hjørnerne af <strong>dine</strong> ruder, er dettegn på, at luften er <strong>for</strong> fugtig. Her hjælperen jævnlig udluftning.Det er også en god idé at holde ydervæggenefri <strong>for</strong> store møbler <strong>for</strong> atundgå skimmel og mørke skjolder. Hvisvæggene bliver kolde, bør <strong>du</strong> genereltoverveje efterisolering.Endelig må temperaturen ikke kommeunder 14° C inden<strong>for</strong>, hvis <strong>du</strong> vil afværgefugtproblemer i din bolig.Slip af med fugten – luft ud◗ I soveværelset◗ Efter bad◗ Efter madlavning◗ Når I er mange mennesker indendørs◗ Mindst en gang om dagen ved gennemtræk.Husk at lukke <strong>for</strong> radiatorerne, mens <strong>du</strong> lufter ud.Tør luft gavner din boligDer er flere ting, <strong>du</strong> kan gøre <strong>for</strong> atholde din bolig tør og sund. Hvis der1213


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Sørg <strong>for</strong>, at <strong>dine</strong> radiatorer altid er kolde i bunden,når de er <strong>varme</strong> i toppen. Så udnytter <strong>du</strong> fjern<strong>varme</strong>nbedst.<strong>Får</strong> <strong>du</strong> <strong>nok</strong> ud af fjern<strong>varme</strong>n?God afkøling giver god økonomiJo bedre <strong>du</strong> udnytter <strong>varme</strong>n i detvand, <strong>du</strong> får ind, jo bedre bliver værketsdriftsøkonomi – og det kan smitte af påEffektiv afkøling sparer på fjern<strong>varme</strong>nEn god afkøling gør, at <strong>du</strong> skal bruge mindre fjern<strong>varme</strong>vand. Her kan <strong>du</strong> se <strong>for</strong>skellen, når <strong>du</strong> bruger 1 MWh <strong>varme</strong>:Hvis <strong>du</strong> har en gennemsnitlig afkøling på Skal <strong>du</strong> bruge40° C 21.500 liter vand30° C 28.667 liter vand20° C 43.000 liter vand10° C 86.000 liter vanddin <strong>varme</strong>regning. Der<strong>for</strong> er det en godide at holde øje med afkølingen i din<strong>varme</strong>installation.Tjek på temperaturerneDer er to steder, <strong>du</strong> hurtigt kan tjekke,om din afkøling ser <strong>for</strong>nuftig ud. Førstmærker <strong>du</strong> efter i bunden af radiatorerne.Er de kolde eller højst lunkne ibunden, mens de er <strong>varme</strong> i toppen, erdet et godt tegn.Derefter kan <strong>du</strong> også tjekke <strong>for</strong>skellenpå fjern<strong>varme</strong>vandets fremløbstemperaturog returtemperatur, som kanaflæses på <strong>varme</strong>måleren. Forskellenskal helst ligge på 30° C om vinterenog er ofte lidt mindre om sommeren.Det, <strong>du</strong> aflæser, er naturligvis kun etøjebliksbillede. Det er der<strong>for</strong> bedst atberegne den gennemsnitlige afkølingover en længere periode.Beregn din afkølingFor at kende den gennemsnitlige afkølingskal <strong>du</strong> aflæse din måler jævnligtog sætte tallene ind i den <strong>for</strong>mel, derpasser til <strong>dine</strong> måleenheder (MWh/kWh/Gj) Og husk: Jo højere tallet er, jobedre!Illustration af vand<strong>for</strong>brug ved <strong>for</strong>skellig afkøling.En flaske indeholder 100.000 liter vand.MåleenhedMegawatt-timer (MWh)Formeldit <strong>for</strong>brug i MWh x 860dit <strong>for</strong>brug i m 3Kilowatt-timer (KWh)dit <strong>for</strong>brug i KWh x 0,86dit <strong>for</strong>brug i m 3Gigajoule (Gj)dit <strong>for</strong>brug i Gj x 239dit <strong>for</strong>brug i m 340° C afkøling 30° C afkøling 20° C afkøling 10° C afkøling1415


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Du kan få en aflæsningsbog eller styringstabel hosdit fjern<strong>varme</strong>værk.Du kan selv tjekke,hvor meget <strong>du</strong> brugerJævnlige tjek sparer ærgrelserSelv om et fjern<strong>varme</strong>anlæg normaltfungerer uden problemer, er det en godide at følge med i <strong>for</strong>bruget af bådevand og <strong>varme</strong>. Ved et usædvanligthøjt <strong>for</strong>brug kan <strong>du</strong> <strong>for</strong> eksempel bliveopmærksom på en defekt ventil elleren utæthed i systemet. Hvis din målersvigter, vil <strong>du</strong> også bemærke det meddet samme. Opdager <strong>du</strong> først uregelmæssigheden,når årets <strong>for</strong>brug skalaflæses, kan det desværre blive en dyr<strong>for</strong>nøjelse.Få en aflæsningsbogVi anbefaler, at <strong>du</strong> aflæser dit <strong>varme</strong><strong>for</strong>brugminimum en gang om månedenog skriver det ned i en aflæsningsbogeller styringstabel. Så har <strong>du</strong> selv overblikket,og <strong>du</strong> har dokumentationen påplads, hvis <strong>for</strong>bruget pludselig ændrersig markant. Aflæsningerne er ganskenyttige, også hvis <strong>du</strong> vil gå <strong>dine</strong> egne<strong>for</strong>brugsvaner efter i sømmene. Du kanbestille en aflæsningsbog eller styringstabelhos dit <strong>varme</strong>værk.Er dit <strong>for</strong>brug normalt?Sammen med din årlige afregning får<strong>du</strong> en oversigt over, hvordan dit <strong>for</strong>brughar udviklet sig gennem de sidste 3 år.Sammenligner <strong>du</strong> med andre huse, bør<strong>du</strong> tage følgende i betragtning:◗ Hvilken type hus <strong>du</strong> bor i (1-plans,2-plans, store glasfacader etc.)◗ Din boligs alder◗ Isolering og eventuelle utætheder◗ Boligens størrelse◗ Hvor mange mennesker I borsammen◗ Dine almindelige <strong>for</strong>brugsvaner◗ Dit <strong>varme</strong>anlægs alder og tilstandFlere af faktorerne kan <strong>du</strong> selv påvirke– <strong>for</strong> eksempel <strong>for</strong>brugsadfærd,isolering, tætningsgrad på boligen ogfjern<strong>varme</strong>anlæggets tilstand. Så hvis<strong>du</strong> synes, dit <strong>for</strong>brug ligger <strong>for</strong> højt, kan<strong>du</strong> starte med at tjekke <strong>dine</strong> <strong>varme</strong>vaner.Eller <strong>du</strong> kan kontakte <strong>varme</strong>værketog få en energirådgiver til at tjekke dit<strong>varme</strong>anlæg og din bolig.Aflæs dit <strong>for</strong>brug jævnligt. Så slipper <strong>du</strong> <strong>for</strong> ubehagelige overraskelser.1617


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗En almindelig bruser bruger 15-20 liter i minuttet,mens en sparebruser kun bruger 6-9 liter.Et par tips om det <strong>varme</strong> vandVand er ikke bare vand. Det <strong>varme</strong>vand er betydeligt dyrere i brug end detkolde, så her er der <strong>penge</strong> at spare <strong>for</strong>de fleste.55° C er passendeDit <strong>varme</strong> vand i hanen bør være ca.55° C. Det er der flere grunde til:◗ Under 55 grader er der risiko <strong>for</strong>dannelse af legionellabakterier ivandet.◗ Når vandet bliver <strong>varme</strong>re, øger <strong>du</strong>risikoen <strong>for</strong> kalkdannelser i varmtvandssystemet.Din vand<strong>varme</strong>r kanogså kalke til, så den enten skalafkalkes eller skiftes.◗ En højere temperatur er naturligvisdyrere.◗ Du kan tjekke temperaturen ved atlade det <strong>varme</strong> vand løbe ned i enkop og sætte et termometer i.får <strong>du</strong> en meget stor ekstra udgift tilbåde el og øget vand<strong>for</strong>brug.Vælger <strong>du</strong> i stedet brusebad til de dagligebade, er der meget sparet, og <strong>du</strong>slipper med et vand<strong>for</strong>brug på ca. 45liter. Særligt hvis <strong>du</strong> har teenagere, somelsker hyppige og lange bade, kan <strong>du</strong>med god grund overveje at installere ensparebruser. Det kan give en vandbesparelsepå helt op til 25 %.... og opvaskebaljeNår <strong>du</strong> vasker op under rindende vand,hælder <strong>du</strong> <strong>varme</strong>n direkte i afløbet.Der<strong>for</strong> er det <strong>for</strong>nuftigt at bruge en balje– også selv om opvasken ikke er stor.Tjek i øvrigt om <strong>dine</strong> haner drypper.Drypper en hane blot langsomt, kan detbetyde et spild på op til 20 liter vand idøgnet.Husk brusebade ...Når <strong>du</strong> tager karbad, bruger <strong>du</strong> hurtigtomkring 125 liter vand. Har <strong>du</strong> spabad,Ved brusebad frem <strong>for</strong> karbad kan <strong>du</strong> spare mange liter vand1819


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Husk at slukke eller i hvert fald skrue ned <strong>for</strong>gulv<strong>varme</strong>n om sommeren.Sådan får <strong>du</strong> mest ud af gulv<strong>varme</strong>nBehagelig <strong>varme</strong>Gulv<strong>varme</strong> har den <strong>for</strong>del, at det aldrigbliver fo<strong>dk</strong>oldt. Faktisk kan <strong>du</strong> ogsåsætte rumtemperaturen et par graderlavere med gulv<strong>varme</strong> end med radiatorer– uden at fryse. Hvis <strong>du</strong> alligevelsynes, dit <strong>for</strong>brug er <strong>for</strong> højt, kan dervære andre grunde.Har <strong>du</strong> termostater på gulv<strong>varme</strong>n?Termostater i hvert rum kan regulere<strong>varme</strong>n indivi<strong>du</strong>elt. Når <strong>du</strong> har fundetden rette indstilling, skal <strong>du</strong> ikke røredem igen – undtagen når <strong>du</strong> lukker nedi sommerperioden.Er isoleringen god <strong>nok</strong>?Gulv<strong>varme</strong> kræver en bedre isoleringunder gulvet end andre <strong>varme</strong>kilder.Det er ikke usædvanligt, at <strong>du</strong> har et<strong>varme</strong>tab på 10 %, hvis isoleringen erutilstrækkelig eller ikke er udført korrekt.Og det kan ses på dit <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug.Har <strong>du</strong> tæpper på?Gulvtæpper virker som isolering – menden <strong>for</strong>kerte vej. Tæpper <strong>for</strong>hindrer <strong>varme</strong>ni at trænge op i rummet. Hvis <strong>du</strong>gerne vil have tæpper nogle steder, kan<strong>du</strong> måske nøjes med små løse tæpper.Reguler med en radiatorEn ulempe ved gulv<strong>varme</strong> er, at <strong>du</strong> ikkekan regulere den med kort varsel. Detbetyder, at termostaten ikke kan nå atreagere på, at solen skinner, eller atrummet bliver <strong>varme</strong>t op af stearinlys,mange mennesker eller tændte elektriskeapparater som computer og tv. Den’gratis’ <strong>varme</strong> kan <strong>du</strong> bedst udnytte vedat skrue lidt ned <strong>for</strong> gulv<strong>varme</strong>n – ogsupplere med en enkelt radiator i rummet,der hvor der er mest solindfald.Gulv<strong>varme</strong> kan være et plus <strong>for</strong> både velværet og økonomien – hvis <strong>du</strong> bruger den rigtigt.2021


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗En el<strong>varme</strong>enhed er altid 2-3 gange dyrereend en fjern<strong>varme</strong>enhed.Tjek prisen på <strong>dine</strong> andre<strong>varme</strong>kilderNår <strong>du</strong> tænder <strong>for</strong> hyggenBrændeovnens charme er ikke til atkomme udenom. Økonomien afhængertil gengæld af, om <strong>du</strong> har adgang tilbilligt brænde af en god kvalitet. Har <strong>du</strong>en gammel brændeovn, er det <strong>nok</strong> engod idé at skifte til en nyere type. Denye brændeovne giver dig en markantbedre brændselsøkonomi, renere <strong>for</strong>brændingog et bedre indeklima.Husk i øvrigt, at <strong>du</strong> ikke må brændetræ af, der er imprægneret, malet ellerlakeret. Det samme gælder limtræ,spånplader og den slags.El<strong>varme</strong> betaler sig ikkeNår <strong>du</strong> har fjern<strong>varme</strong>, har <strong>du</strong> en effektivog god <strong>varme</strong>kilde, som el<strong>varme</strong>ikke kan konkurrere med økonomisk.Undlad der<strong>for</strong> generelt at tænde <strong>for</strong> el<strong>varme</strong>n– uanset om det er elradiatorereller <strong>varme</strong>blæsere.Faktisk kan det altid svare sig at skifteelradiatoren ud med en vandbårenfjern<strong>varme</strong>radiator.Det er brændets pris og kvalitet, der afgør, om brændeovnener et økonomisk godt supplement til din fjern<strong>varme</strong>.2223


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Ved en hulmursisolering af dit hus vil <strong>du</strong> kunne spareop til 70 kWh pr. m 2 . I et hus på 130 m 2 med engennemsnitlig variabel <strong>varme</strong>pris på kr. 0,40 vil detbetyde en årlig besparelse på kr. 3600.Bolig<strong>for</strong>bedringer betaler sigBesparelse i kWh/år/m 2Et velisoleret hus betyder ikke kun en m 2 bolig. I et hus på 130 m 2 med enBesparelse i kWh/år/m 2lavere <strong>varme</strong>regning, men også en gennemsnitlig <strong>varme</strong>pris på 0,40 kr./Skift til 2-lags energiruder Skift til 3-lags energiruderbedre bolig med et sundere indeklima.Der<strong>for</strong> er det en god ide at få tjekketisolering både på loft, i vægge og om<strong>varme</strong>rør. Har <strong>du</strong> <strong>for</strong> eksempel 10 cmkWh vil det betyde en årlig besparelsepå godt 1000 kr.Ifølge undersøgelser er uisolerede <strong>varme</strong>rørofte en typisk årsag til et mer<strong>for</strong>brugNuværende vin<strong>du</strong>er1-lags alm. vin<strong>du</strong>e2-lags termoruderHele vin<strong>du</strong>et skiftes284 kWh145 kWhKun ruden skiftes310 kWh171 kWhaf <strong>varme</strong>. Isolering af <strong>varme</strong>rør erdet variable <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug om året pr.isolering på dit loft og efterisolerer med20 cm, vil <strong>du</strong> kunne spare 20 kWh på en billig og rentabel investering.2-lags termoruder 104 kWh 130 kWhEkstra isolering på loftNuværende isolering på loft +10 cm +15 cm +20 cm +25 cmIngen Isolering143 kWh5 cm 39 kWh 42 kWh10 cm 17 kWh 20 kWh15 cm 9 kWh 11 kWh20 cm 5 kWhTilsvarende vil det ofte kunne betale sigat udskifte <strong>dine</strong> ruder med energiruder.Energiruder fungerer som en slags drivhusglas,de tillader <strong>varme</strong> udefra (f.eks.fra solen) at trænge ind i huset menyder større modstand, når <strong>varme</strong>n vilud igen. Samtidig re<strong>du</strong>ceres <strong>varme</strong>tabeti <strong>for</strong>hold til almindelige termoruder.Det kan betale sig at skifte tilenergiruder, når:• Du har almindelige 1-lags-ruder• Dine ruder er punkterede og alligevel skal skiftes• Ved almindelig udskiftning og vedligehold2425


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Vær opmærksom på, at din aktuelle variable fjern<strong>varme</strong>prisafgør, hvor meget <strong>du</strong> kan spare i kronerog ører.Forbedringer kan give pluspå kontoen – 2 små eksemplerEnergi<strong>for</strong>bedringer af din bolig er eninvestering i et sundere hus, merekom<strong>for</strong>t og i mindre energi<strong>for</strong>brug. Før<strong>du</strong> beslutter dig, er det en god ide atFamilien Nyhus sparede 3200 krFamilien havde besøg af en energirådgiver,der hurtigt kunne påpege noglefejl og mangler ved deres hus.Familien havde et fint nyt hus, som til-vurdere, om investeringen er rentabel i<strong>for</strong>hold til din <strong>varme</strong>besparelse.syneladende var i rigtig god stand. Vednærmere eftersyn var der dog utættefuger ved yderdør, terrassedør samt vin<strong>du</strong>esparti.Utæthederne kunne tydeligtaflæses på familiens <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug:Familien Villadsen sparede 30 %Familien har en villa fra 1967. Dentrængte til en grundig renovering.Udskiftning af 2-lags termoruder til lavenergiruder- 14 stk. á 1,2 x 1,2 mEnergirådgiveren rådede dem til atstarte med udskiftning af ruder ogisolering af loft.Værdi om åretÅrlig <strong>varme</strong>udgift ved variabel<strong>varme</strong>pris på 0,40 kr./kWh.2.100 kWh 840 kr.Efterisolering af loft fra 100 til 300 mm - 105 m 2 3.000 kWh 2.100 kr.Samlet besparelse ved <strong>for</strong>bedring af ruder og loft 5.100 kWh 2.040 kr.Årlig <strong>varme</strong>udgift ved variabel<strong>varme</strong>pris på 0,40 kr./kWh.Varme<strong>for</strong>brug det første år 25.000 kWh 10.000 kr.Varme<strong>for</strong>brug efter <strong>for</strong>bedring 17.000 kWh 6.800 kr.Samlet <strong>varme</strong>besparelse ved tætning af fuger 8.000 kWh 3.200 kr.Beregnet ud fra en gennemsnitlig variabel<strong>varme</strong>pris på kr. 0,40/kWh svarerdet til kr. 2.040.Familien har sparet ca. 30 % af deresårlige <strong>varme</strong><strong>for</strong>brug.Med en gennemsnitlig variabel <strong>varme</strong>prispå kr. 0,40/kWh svarer det til, atfamilien sparer kr. 3200 i <strong>varme</strong> omåret.2627


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Regn ud, om dit <strong>for</strong>brug ligger over ellerunder gennemsnittet.Har <strong>du</strong> noget at spare?Standardhusets <strong>for</strong>brugEn familie på fire personer i et almindeligtvelisoleret parcelhus på 130 m 2bruger i gennemsnit 18.100 kWh (18,1MWh) til opvarmning om året. Ca. 25%af <strong>for</strong>bruget går til varmt brugsvand. Engennemsnitlig årlig <strong>varme</strong>udgift medfjern<strong>varme</strong> er kr. 13.850 inkl. momsog afgifter. Til sammenligning kostersamme hus ca. 21.300 kr. at op<strong>varme</strong>med oliefyr.Prisen pr. kWh/MWh fra dit <strong>varme</strong>værker bestemt af mange <strong>for</strong>skellige faktorer,såsom in<strong>dk</strong>øb af bestemt type brændsel,omkostninger til drift og vedligehold,investering i ny teknologi, renovering,antal tilsluttede <strong>for</strong>brugere mv.Regn ud, om <strong>du</strong> tilhørergennemsnittetI skemaet kan <strong>du</strong> se, hvor meget <strong>varme</strong>en gennemsnitlig bolig bruger om året.Ud fra din boligs alder og størrelse kan<strong>du</strong> regne ud, hvor dit <strong>for</strong>brug ligger i<strong>for</strong>hold til gennemsnittet. Du skal blotgange gennemsnitstallet med det antalkvadratmeter, <strong>du</strong> har i din bolig.Sammenlign så tallet med din årsopgørelsefra fjern<strong>varme</strong>værket. Er dit<strong>for</strong>brug over gennemsnittet, kan detskyldes <strong>dine</strong> vaner, men det er ogsåværd at se nøjere på husets isoleringog øvrige stand.Varme<strong>for</strong>brug ietplanshusGennemsnitligt <strong>for</strong>brugkWh pr. m 2 pr. årBolig på 130 m 2Forbrug i kWhHuse opført før 1962 udenefterisolering 200 26.000Huse opført før 1977 udenefterisolering 170 22.100Huse opført efter 1977 110 14.300Huse opført efter 1998 90 11.700Dit <strong>for</strong>brugForbrug i kWhHeraf udgør <strong>for</strong>bruget til varmtbrugsvand pr. person 750 - -1 MWh = 1000 kWh1 MWh = 3,6 GJ2829


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Lav dit eget fjern<strong>varme</strong>løfte. Det kommer både dinøkonomi og miljøet til gode. Tal også med resten affamilien om, hvad I vil gøre.Jeg vil gerne have mere<strong>varme</strong> <strong>for</strong> <strong>penge</strong>neDer<strong>for</strong> vil jeg:VanerAflæse <strong>varme</strong>- og vandmåler mindst en gang om månedenLukke døren mellem rum med <strong>for</strong>skellige temperaturerSkrue én grad ned <strong>for</strong> <strong>varme</strong>nSe side 9, hvilke temperaturen vi anbefaler i de <strong>for</strong>skellige rumDet gør jegalleredeDet gør jegfremoverFå hjælp hos dit <strong>varme</strong>værkKontakt dit <strong>varme</strong>værk, hvis <strong>du</strong> er i tvivlom dit <strong>varme</strong>anlæg er økonomisk ogkorrekt reguleret. Måske har <strong>du</strong> mulighed<strong>for</strong> at tegne en serviceaftale, hvor<strong>du</strong> automatisk får tjekket dit anlægjævnligt.Varmeværket vil også gerne rådgive ogeventuelt beregne din besparelse, hvis<strong>du</strong> overvejer at investere i energi<strong>for</strong>bedringerderhjemme. Det er en god ide atkontakte <strong>varme</strong>værket, inden <strong>du</strong> går igang med renoveringen.Skrue ned <strong>for</strong> <strong>varme</strong>n, når jeg er bortrejstSlukke <strong>for</strong> <strong>varme</strong>n i sommerperiodenSikre, at mine termostater virkerMit fjern<strong>varme</strong>løfteBruge alle radiatorer i samme rum og indstille dem ensTjekke afkølingen ved bl.a. at mærke, om radiatorerne er <strong>varme</strong> i toppenog kolde i bundenHolde mindst 14 grader i alle rumLukke <strong>for</strong> termostaterne, mens jeg lufter udSørge <strong>for</strong>, mit <strong>varme</strong> vand er ca. 55° CTage brusebad i stedet <strong>for</strong> karbadSørge <strong>for</strong>, min gulv<strong>varme</strong> ikke står højere end 20° C - Læs mere side 20-21Energi<strong>for</strong>bedringer - Læs om <strong>for</strong>bedringer på side 24-25Skifte til energiruderIsolere mine <strong>varme</strong>rør grundigtIsolere grundigt på loftetIsolere hulmur og ydervæggeInstallere sparebruser3031


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>ne◗◗◗Vær stolt af din fjern<strong>varme</strong>.Det er energieffektiv og miljøvenlig <strong>varme</strong>.Fjern<strong>varme</strong> gavner bådeøkonomi og miljøMange at dele med– også økonomiskNår <strong>du</strong> har fjern<strong>varme</strong>, er der flere omat dele udgifterne – og <strong>du</strong> har glædeaf stordriften. Et fjern<strong>varme</strong>værk kankøbe stort ind og sikre, at <strong>for</strong>skelligebrændsler og ressourcer bliver udnytteteffektivt. Det er en væsentlig grund til,at fjern<strong>varme</strong>prisen generelt er lavereog langt mere stabil end <strong>for</strong> eksempelprisen på indivi<strong>du</strong>el opvarmning medoliefyr.Inden <strong>for</strong> de seneste 100 år har fjern<strong>varme</strong>nudviklet sig fra ingenting til at dække <strong>varme</strong>behovethos 1,5 mio. boliger i Danmark.Nemt <strong>for</strong> digI <strong>for</strong>hold til de fleste andre <strong>varme</strong>kilderfylder fjern<strong>varme</strong>n ikke meget i dinbolig. Den lugter ikke, og den giver etrart indeklima.Nok så væsentligt skal <strong>du</strong> ikke spekulereover, om der er brændsel tilnæste uge, eller om oliefyret snart skalrenses. Når <strong>du</strong> har fjern<strong>varme</strong>, skal<strong>du</strong> bare åbne <strong>for</strong> radiatoren, så er der<strong>varme</strong>. Det kan dog være en god ideat tilmelde sig en serviceordning, sådit <strong>varme</strong>anlæg bliver tjekket en gangimellem. Spørg eventuelt på dit fjern<strong>varme</strong>værk,om der er mulighed <strong>for</strong> det.Hensyn til miljøetEn anden <strong>for</strong>del ved det fælles <strong>varme</strong>værker, at det tager hensyn til miljøet.I <strong>for</strong>hold til den hjemlige brændeovn er<strong>varme</strong>værkerne underlagt langt skrapperemiljøkrav bl.a. til rensning af røgen,der kommer op af skorsten.Dertil kommer, at mange <strong>varme</strong>værkerhar mulighed <strong>for</strong> at bruge <strong>for</strong>skelligebrændsler og er med til at sikre, atde lokale ressourcer bliver effektivtudnyttet. Således benytter flere og flere<strong>varme</strong>værker CO 2-neutralt biobrændselsom halm og træflis eller vedvarendeenergi som sol- og jord<strong>varme</strong> i deres<strong>varme</strong>pro<strong>du</strong>ktion. Mange <strong>varme</strong>værkerudnytter samtidig energi, der ellers villegå til spilde – f.eks. spild<strong>varme</strong> fra affalds<strong>for</strong>brændingeller overskuds<strong>varme</strong>fra in<strong>du</strong>strien. Når værkerne kan benytteflere <strong>for</strong>skellige energikilder, er detgenerelt lettere <strong>for</strong> dem at købe bådeøkonomisk og miljørigtigt ind.75 % af al fjern<strong>varme</strong> i Danmark pro<strong>du</strong>ceresi øvrigt som kraft<strong>varme</strong>, dvs. isampro<strong>du</strong>ktion med el. Udnyttelsesgradenaf energien i et kraft<strong>varme</strong>systemer over 90 %, <strong>for</strong>di brændslet bliverudnyttet fuldt ud i modsætning til etalmindeligt kraftværk, der blot udnytter40 % af energien.Med fjern<strong>varme</strong> får <strong>du</strong> alle <strong>for</strong>delene ved stordrift – optimalenergiudnyttelse, leveringssikkerhed og en stabil pris. Fjern<strong>varme</strong>er samtidig et vigtigt led i den teknologiske udviklingmod et renere miljø.3233


Hold på <strong>varme</strong>n - og på <strong>penge</strong>neFå mere at videKontakt dit lokale <strong>varme</strong>værk, hvis <strong>du</strong>gerne vil have gode råd om, hvordan<strong>du</strong> sparer på <strong>varme</strong>n netop i din bolig.Du kan også bestille besøg af en energirådgiver.Du kan få flere tips om <strong>varme</strong> hos ditlokale <strong>varme</strong>værk eller ved at læsemere om energibesparelser, CO 2-udledningog global opvarmning her:www.eneriguiden.<strong>dk</strong>www.folkecenter.netwww.miljoeogsundhed.<strong>dk</strong>www.fjr-ordningen.<strong>dk</strong>www.dmi.<strong>dk</strong>www.bolius.<strong>dk</strong>www.1tonmindre.<strong>dk</strong>www.danskenergi.<strong>dk</strong>www.danskfjern<strong>varme</strong>.<strong>dk</strong>www.dongenergy.<strong>dk</strong>www.elsparefonden.<strong>dk</strong>www.energiportal.<strong>dk</strong>www.energispil.<strong>dk</strong>www.energitjenesten.<strong>dk</strong>www.energivin<strong>du</strong>er.<strong>dk</strong>www.ens.<strong>dk</strong>www.farvelel.<strong>dk</strong>www.fjern<strong>varme</strong>.<strong>dk</strong>www.greenhome.<strong>dk</strong>www.hulmur.<strong>dk</strong>www.isover.<strong>dk</strong>www.rockwool.<strong>dk</strong>www.skoleenergi.<strong>dk</strong>www.sluknu.<strong>dk</strong>www.solenergi.<strong>dk</strong>www.sparenergi.<strong>dk</strong>www.bionyt.<strong>dk</strong>www.greenpeace.orgwww.mst.<strong>dk</strong>www.dantec-isolering.<strong>dk</strong>www.panda.org34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!