J. P. Traps

kunstbib.dk

J. P. Traps

•ilteFortegnelseover')J. P. TrapsefterladteBogsamlingi(Dansk Historie, alm. og speciel, Topografi, Personalhistoriem. y.)samtOliemalerier af danske Kunstneresaasom Brendstrup, Eilersen, Kyhn, Kølle, Rump, Schleisncr,Simonsen, Fr. Søretisen m. fl., Haandtegninger, Raderinger, Kobbere,Lithografier og Photografier, topografiske og hisioriske Blade, en Samlingdanske Portræter m. v ., som bortsælges ved offentligAuction paa Christiansborg Slot (Opgang i Buegangen vedMarmorbroen) Tirsdag den 12. Mai 1885, FormiddagKl. 10 og Eftermiddag Kl. 5 og følgende Dage mod Betalingtil Overretssagfører H. C. W egener, CompagnistrædeNr. 22.Kjøbenhavn.Hoffensberg & Traps Etabi.1885.


Conditioner.1.Alt sælges i den Stand, i hvilken det ved Hammerslaget erog forefindes, og beroer fra Tilslaget .for Kjøberens Regning ogRisico i enhver Henseende.2.Kjøberne kunne ikke, efter Hammerslaget, klage over muligeMangler ved det Kjøbte.3.Dersom det Solgte ikke afhentes Dagen efterat Auctionen ertilendebragt, kan det uden videre Varsel paany bortsælges foiKjøberens Regning enten ved en ny Auction eller underhaandenog er Kjøberen pligtig til efter min Regning skadesløst at, erstattedet mulige Tab, som derved maatte foraarsages, medens det muligeOverskud bliver ham uvedkommende.4. ,Betalingen erlægges til Undertegnede i Kronemynt enten vedTilslaget eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige, mig personligbekjendte Kjøbere forvente 6 Ugers Henstand merl Beta ingen.5.De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad enten desagsøges eller ikke at tilsvare 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets Datoindtil Betaling skeer samt alle Omkostninger skadesløst, og i bøgsmaalstilfældeere de derhos pligtige — uden Hensyn til, hvor deboe eller opholde sig — at give Møde for Kjøbenhavnscommission og Jurisdiction efter Varsel som til indenbys Mandsamt underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningenaf 25de Januar 1828 eller undergivne Udpantning efter l,ov at20de Marts 1873 § 1 Nr. 10, a.Kjøbenhav n i April 1885.HC. Wegener,Overretssagfører.C om pa gn i s træ d e, 22.Commisioner modtages af Boghandler H. H. J. L y nge.Danmarks Historie.Nr.Almindelig og special.1—4. Nord. Tidskrift for Historie, Literatur og Kunst, udg. afMolbech. 1—4. Bd. Kbh. 1827—36.5—14. Nord. Universitets Tidskrift. 1854—64. Kbh. 10 Bd.15 65. Historisk Tidskrift, udg. af d. danske histor. Forening.1—6. Bind. 1840—45 Nyt histor. Tidskrift. 1—6. Bind.1847—56. Do. 3die Række, 1—6. Bd. 1858—69. Do.4de Række, 1 -6 . Bd. 1869-78. Do. 5te Række, 1—4.Bd. 1879-84.66—68. Danske Samlinger for Historie, Topographie, PersonalogLiteraturhistorie, udg. af C. B ru u n , O. N ielsen ogA. P etersen. 1—6. Bd. og 2den Række 1—6. Bd. Kbh.1865—79.69—70. Orion. Historisk-geographisk Maanedskrift, redig. afT. Becker. 1—4. Bd. Kbh. 1839—41.71. Orion. Histor. Qvartalskrift, udg. af T. Becker. 1—2.Bd. Kbh. 1843—51.72. Folke, et nord. Tidskrift, udg. af Fr. Barfod. I. Kbh.1859.73—74. Brage og Idun, et nord. Fjerdingaarsskrift, udg. afFr. Barfod. 1 -5 . Bds. 1ste H. Kbh. 1839—42.75—78. Antiqvariske Annaler. 1 — 4. Bd. Kbh. 1812 — 27.79 —81. Tidskrift for nordisk Oldkyndighed, udg. af d. nord.Oldskriftselskab. 1—2. Bd. Kbh. 1826- 29.82—87. Nord. Tidskrift for Oldkyndighed, udg. af d. nord.Oldskrift-Selskab. 1—3. Bd. Kbh. 1832 — 36.


Nr.88—110. Annaler for nord. Oldkyndighed, udg. af d. nord.Oldskrift-Selskab. 1836—63. Kbk. 23. Bd.111—20. Antiquarisk Tidskrift, udg. af d. kgl. nord. Oldskrift-Selskab.1843—63. Kbh. 1845—64.121—39. Aarbøger for nord. Oldkyndighed og Historie, udg.af d. kgl. nord. Oldskrift-Selskab. 1866—84. Kbh.140. Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord.1867—84. Copenh.141—48. Kirkehistoriske Samlinger, udg. af Selskabet f. DanmarksKirkehistorie. 1—2.Bd. Nye kirkehistor. Samlinger.1—6. Bd. Kirkeliistor. Samlinger. 3die Række, 1 — 5 Bds.1ste Hefte. Kbh. 1849—84.149—64. P. F. Suhm, Samlede Skrifter. 1—16. Bd. Kbh.1788—99.165_70. Fr. Sneedorff, Samlede Skrifter. 1—6. Bd. Kbh.1794—98.1 7 1 7 3. N. D. Riegels, Smaahistoriske Skrifter. 1—3. Bd.Kbh. 1796—98.174—76. H. F. J. Estrup, Samlede Skrifter. 1—3. Bd. Kbh.1851,1 77-80. Orla Lehmann, Efterladte Skrifter, udg. af H.Hage og C. Ploug. 1—4. Bd. Kbh. 1872—74.181 — 86. N. L. Høyen, Skrifter udg. af J. L. Ussing. 1—3.Bd. Kbh. 1871—76.187 95. Scriptores rerum Danicarum medii ævi ed.J. Langebek, Suhm et Werlauff. T. 1—9. Hafn.1772—1878. Fol.196—97. Regesta diplomatica historiæ Danicæ. Tom I. 1 —2.Havn. 1847. 4.198 — 209. Monumenta historiæ Danicæ. Historiske Kildeskrifter,udg. af H. Rørdam. 1—2. Bd. og 2den Række1 Bd. Kbh. 1871—84.210—11. Aarsberetninger fra det kgl. Geheimearchiv indeh.Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. 1—7. Bd.Kbh. 1853-83. 4.212. Aarsberetninger og Meddelelser fra det store kgl. Bibliothek,udg. af C. Bruun. 1—3. Bd. Kbli. 1865—84.213 — 17. Meddelelser fra Rentekammerarchivet indh. Bidragtil Danmarks Historie af utrykte Kilder, udg. af J. Grundtvig.1871—78. Kbh. 5 Bd.3Nr.-217 a—b. Diplomatarium Arna - Magnæanum exhibens monumentadiplomatica. ed. G. J. Thorkelin. T. 1—2. Havn.& Lips. 1786. 4."218—35. Danske Magazin, udg. af d. kgl. danske Selskab fFædrel. Historie og Sprog. 1—6. Bd. 1745—52. Nyedanske Magazin. 1—6. Bd. 1794—1836. Danske Magazin,3die Række. 1 — 6. Bd. 1843—60. 4.-236—37. P. F. Suhm, Samlinger til den danske Historie.1—2. Bd. Kbh. 1779—81. 4.238—39. — Nye Samlinger til den danske Historie.1—4. Bd. Kbh. 1792—95. 4.■240—41. O. Bang, Samling af adskillige nyttige og opbyggeligeMaterier saa vel gamle som nye. 1 — 7 Stykke.Kbh. 1743-45.242—43. J. H. Schlegel, Samlung zur dånischen Geschichte,Miinzkenntniss, Oekonomie u. Sprache. 1—2 Bd. 1773-&-76.244—47. J. Møller, Mnemosvne eller Samling af fædrelandskeMinder og Skildringer. 1—4. Bd. Kbh. 1830 —33.248. Historisk Museum eller Tidskr. f. utrykte histor. Kildeskrifter,udg. af T. Becker. I. Kbh. 1848.249. Aktstykker, for største Delen hidtil utrykte, til Oplysningaf Danmarks indre Forhold i ældre Tid. Odense1841. 4.250—52. Hennings, Urkunden u. Materialien zur nåhernKenntniss d. Geschichte u. Statsverwaltung nordischerReiche. 1—3. 1786—90.253—54. For Historie og Statistik især Fædrelandets, udg.af J. C o 11 in. 1—2. Bd. Kbh. 1822—25.255—56. Fr. Schiern, Historiske Studier. 1 —2. Bd. Kbh.1856—57.257—58. — Nyere historiske Studier. 1 —2. Bd.Kbh. 1875—79."259—61. G. L. Baden, Afhandlinger i Fædrenelandets Cultur-,Stats-, Kirke- og Literær-Historie.1—3 Bd. Kbh. 1820—22.■262—63. — Smaa Afhandlinger og Bemærkningerfornemmelig i Fædrelandets Historie.1—2. Bind. Kbh. 1821—24.-264. — Dansk-Norsk historisk Bibliothek.Odense 1815.1


Nr.265. J. P. Kønigsfeldt, Historisk Calender. Kbh. 1865.266. Historiske Aar bøger, udg. af C. Molbech. III Bd*Kbh. 1851.267—69 Historisk Calender, udg. af L. E n g els to ft og J.Møller. 1—3. Aargang. Kbh. 1814—17.270. Historisk Aarbog 1879, udg. af B. Thrige. Kbh. 1879.271. Den danske Riimkrønike efter Gotfried af Ghemens Udgaveaf Aaret 1495, udg. af C. Molbech. Kbh. 1825.272. Den danske Rimkrønike trykt ved Gotfred af Ghemen1495, udg. i fotolitografisk Faksimile. Kbh. 1873.273. Samme Bog.274. Saxonis Grammatici, Historiæ Danicæ libri XYI ed.S. J. Stephanius. Sorø 1644. Fol.275. Den danske Krønike af Saxo Grammaticus, overs.af A. S. Vedel, udg. af Wegener. Kbh. 1851. Fol.27(# A. Huitfeldt, Danmarckis Rigis Krønicke. 1—2. Bd.Kbh. 1650—52. Fol.277—79. L. Holberg, Dannemarks Riges Historie. 1— 3.Bd., udg. af Levin. Kbh. 1856.280—93. P. F. Suhm, Historie af Danmark fra de ældsteTider til 1400. 1—14. Tome. Kbh. 1782— 1828. 4.294—98. G. L. Baden, Danmarks Riges Historie. 1—5. Bd.Kbh. 1829-32.2 99—301. F. C. Dahlmann, Danmarks Historie, overs. afJenssen. 1—3 Bd. Kbh. 1840—47.302—3. C. F. Allen, Histoire de Danemark, trad. p. E.Beauvois. T. I —2. Copenh. 1878.303 a. Der Konigen in Danemark Leben, Regierung u. Absterben.m. ihren Bildnissen. Niirnberg 1685.304. H. P. S elm er, Danmarks Kongestammer gjennem tusindeAar. Kbh. 1864.305. J. P. Konigsfeldt, Genealogisk - historiske Tabeller overde nordiske Rigers Kongeslægter. 2. Udg. Kbh. 1856. 4.306. C. Molbech, Fortællinger og Skildringer af den danskeHistorie. 1—2. Bd. Kbh. 1837—38.307—9. F. Barfod, Billeder af Nordens Historie. Kbh. 1874.310. J. H. Schlegel, Geschichte der Konige v. Danemarkaus d. Oldenburg. Stamme. 1 —2 Th. Koph. 1771—77. Fol.Nr.311— 12. Bidrag til Danmarks Historie. (Udsnit af »Magazinfor militær Yidenskabelighed«). 2. Bind.313. C. Reinhardt, Folkelige Foredrag. Kbh. 1868.314. F. Krogh, Historiske Minder. Kbh. 1882.314 a. — Beitråge zur alteren Geschichte d. HausesHolstein-Sonderburg. Berlin 1877.315. O. Ræder, De tydske og nordiske Nationer. Kbh. 1873.316. A. Fabricius, Forbindelserne mellem Norden og denspanske Halvø i ældre Tider. Kbh. 1882.317. A. D. Jørgensen, Udsigt over de danske RigsarkiversHistorie. Kbh. 1884.318. C. Thestrup, Danmarks og Norges Krigs - Armatur.Kbh. 1756. 4.319—21. O. Yaupell, Den danske Hærs Historie til Nutiden1—2. Del. (3 vols). Kbh. 1872 — 76.322. H. G. Garde, Den dansk-norske Sømagts Historie 1700—1814. Kbh. 1852.323. — Den dansk-norske Sømagts Historie 1535—1700. Kbh. 1861.324—25. L. N. Helveg, Den danske Kirkes Historie til Reformationen1—2. Del. Kbh. 1862—70.326—27. L. Kocli, Den danske Kirkes Historie i Aarene1801-17. Kbh. 1879—80.328. H. F. Rørdam, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie idets første 25 Aar. Kbh. 1875.329—33. A. D. Jørgensen, Den nordiske Kirkes Grundlæggelseog første Udvikling. Kbh. 1874—78.334—37. Danske Kirkelove samt Udvalg af andre Bestemmelservedr. Kirken etc. 1536—1683, udg. af H. F. Rørdam.1—2. Bds. 1ste H. Kbh. 1881—84.338. J. B. D au g aard, Om de danske Klostre i Middelalderen.Kbh. 1830. 4.339. F. Hammerich, Den hellige Birgitta og Kirken i Norden.Kbh. 1863.340—41. C. Nyrop, Bidrag til den danske Boghandels Historie.1—2. Bd. Kbh. 1870.342—47. C. Rosenberg, Nordboernes Aandsliv fra Oldtidentil vore Dage. 1—3. Bds. 1ste H. Kbh. 1877—83.348—51. P. M. Stolpe, Dagspressen i Danmark. 1—4. Bd.Kbh. 1878—82.


6Nr.352. Th. Overskou, Den kongel. danske Skuepladses Historiefra 1849 —74, udg. af Edg. Collin.1-2. Del. Kbh. 1873—76.353. — Haandbog for Yndere og Dyrkere afdramatisk Literatur og Kunst indelLd. kgl. Theaters Repertoire, udg. afCollin. Kbb. 1879.354. P. K. Ancher, Om gamle danske Gilder og deres-Undergang. Kbh. 1780.355 Grågås efter det Aruamagnæanske Haandskrift. Kbh,1879.356. Kong Valdemar den ,II.s jydske Lowbog. Kbh. 1643. 4..357. Samme Bog.358. Das jiitische Low-Buch, herausg. v. E. W(olfel) Flensb-.1717. 4. , r350. ,C. Molbech, Om de gamle danske Folkevisers Beskaffenhed.Kbh. 1848.360. J. Le vin, De danske Folkeviser og Hr. Sv. Grundtvig..Kbh. 1861.■: r361. F. Hammerich, Nordens ældsts Digt oglyst og oversat.Kbh. 1876.362. J. C. Hauch, Bemærkninger over nogle ved Christendommenmodificerede Oldtidsminder i vore Yiser fra Middelalderen.Kbh. 1866. 4.363. F. Munter, Undersøgelser om de danske Ridderordeners;Oprindelse. Kbh. 1822.364. E. C. Werlauff, Om Danebrog og Danebrogsordenen,udg. af Wegener. Kbh. 1872. 4.365 C. Pal.-Muller, Sagnet om den himmelfaldne Danebrogsfane.Kbh. 1873.366. DanskeKjæmpeviser ældre og nyere, udg. af Schaldemose.Kbh. 1846.367—69. N. M. Petersen, Danmarks Historie i Hedenold.2. Opl. 1—3. Bd. Kbh. 1854—55.370. J. J. A. Worsaae, Nordens Forhistorie.. Kbh. 1881.371. Fr. Barf od, Sex Forelæsninger over Nordens Oldtid.Kbh. 1876.372. C. A. Jessen, Undersøgelser til nord. Oldhistorie. Kbh.1862.Nr.373. J. Worsaae, Danmarks Oldtid oplyst ved Oldsager ogGravhøje. Kbh. 1843.374. Joh. Steenstrup, Indledning i Normannertiden. Kbh.1876.375. — Yikingetogene mod Yest i det 9deAarh. Kbh. 1878.376. J. J. A. Worsaae, Minder om de Danske og Nordmændenei England, Skotland og Irland. Kbh. 1851.377. E. Jessen, Glaubwiirdigkeit der Egils-Saga u. andererIslånder-Saga’s. (Udsn.)378. Nordiske Heltesagaer paa Dansk ved F. W in kel Horn.Kbh. 1876.379. F. Schiern, De originibus et migrationibus Cimbrorum.Haun. 1842.380. J. J. A. Worsaae, Ruslands og det skandinav. NordensBebyggelse og ældste Kulturforhold.Kbh. 1872.381. — Danmarks ældste Bebyggelse. Kbh.1861.382. O. Worm, Monumenta Danica. Hafn. 1643. Fol.383. E. O. Torm. Antiquitatum Danicarum sermones XYI.Hafn. 1642. 4.384. Atlas for nordisk Oldkyndighed. Kbh. 1857. Fol.385. M. P. Madsen, Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker.Broncealderen 47 Bl. Stenalderen 9 Bl. ogText. (Ufuldstændig).386—87. P. G. Thorsen, De danske Runemindesmærker.1—2. Afd. Kbh. 1864—79.388. G. Stephens, Runehallen i d. danske oldnordiske Museum.Kbh. 1868. 4.389. C. C. Rafn, Inscriptions runiques du Slesvig. Copenh.1861.390. P. G. Thorsen, Den søndervissingske Runesten. Kbh.1839.391. L. Wimmer, Den saakaldte Jællingekredses runestene.Kbh. 1876.392—93. P. G. Thorsen, Danevirke-Runestenen. Kbh. 1858.2 Expl.394. — Om Runernes Brug til Skrift udenfordet Monumentale. Kbh. 1877.


8Nr.395. Finn Magnussen, Bidrag til nordisk Archæologi. Kbh.1820.396. G. Stephens, Tordneren Thor. Kbh. 1878. 4.397. J. J. A. Worsaae, Om Mosefund fra Broncealderen.Kbh. 1867.398. V. B oy e, To Fund af Smedeværktøi fra den sidste hedenskeTid i Danmark. Kbh. 1860.399. J. J. A. Woraaae, Om nogle norske Oldsagfund. Kbh.1869.400. C. F. Herbst. Varpelev Fundet. Kbh. 1865.401. J. J. A. Worsaae, Om Betydningen af vore store Mosefundfra den ældre Jernalder. Kbh.1868.402. — Om Tvedelingen afStenalderen. Kbh.1862.403. — Om en ny Deling af Steen- og Broncealderen.Kbh. 1860.404. J. Steenstrup, Om Hr. Prof. Worsaae’s Tvedeling afStenalderen. Kbh. 1860.405. J. J. A. Worsaae, Gjensvar paaHr. Prof. Steenstrup’syderligere Bemærkninger imod Tvedelingen af Stenalderen.Kbh. 1862.406. J. Steenstrup, Et Blik paa Natur- ogOldforskningensForstudier. Kbh. 1862. 4.407. S v. Ni 1 s s o n, Skandinaviska Nordens Ur-Invånare. Bronsåldern.I. Stockh. 1862. 4.408. Frederik den Syvende, Om Bygningsmaaden af OldtidensJættestuer. Kbh. 1857.409. — Ueber d. Bau d. Riesenbettend. Vorzeit. Koph. 1863.410. J. J. A. Worsaae, Om Bevaringen af de fædrelandskeOldsager og Mindesmærker i Danmark. Kbh. 1877.411. E. Jessen, Noter til Worsaae’s Foredrag om Forestillingerpaa Guldbracteaterne. Kbh. 1871.412. Y. Boye, Arkæologiske og ethnografiske Meddelelser.(Særtr.) en Pakke.413. P. Riant, Skandinavernes Reiser til Palæstina underKorstogene. Kbh. 1868.414. A. D. Jørgensen, Bidrag til Nordens Historie i Middelalderen.Kbh. 1871.9Nr.415. P. G. Thor sen, Sagnet om Olger Danske. Kbh. 1866.416. J. S. Jacobsen, Kong Knud den Hellige efter ÆlnodsFremstilling. Kbh. 1874.417. J. Steenstrup, Harald Haardraades Tog til Limfjorden.Kbh. 1875.418. O. A. Hovgård. Tidsregningen i Yaldemar den FørstesHistorie. Kbh. 1871.419. J. J. A. Worsaae, Minder fra Yaldemar den Stores Tid.Kbh. 1856.420. H. F. J. Estrup, Absalon som Helt, Statsmand ogBiskop. Sorø 1826.421. A. Fabricius, Ingeborg, Philip Augusts Dronning. Kbh.1870.422. C. Reinhardt, Yaldemar Atterdag og hans Kongegjerning.Kbh. 1880.423. Liber Census Daniæ. Kong Yaldemar den AndensJordebog, udg. af O. Nielsen. Kbh. 1873. 4.424—25* Joh. Steenstrup, Studier over Kong ValdemarsJordebog. 1—2. Afdel. Kbh. 1874.426. C. F. Wichmann, Margaretha, Dronning til Danmark,Norge og Sverig. Kbh. 1824.427. Kr. Erslev, Dronning Margrethe og KalmarunionensGrundlæggelse. Kbh. 1882.428. T. H. Jahn, Danmarks politisk-militaire Historie underUnionskongerne. Kbh. 1835. 4.429. H. J. Blom. Unionskrigene og Borgerkrigene. Kbh.1826.430. Fr. Hammerich, Danmark under Kongerne af denældre oldenborgske Linie. Kbh. 1854.431. C. Paludan-Mtiller, De første Konger af den OldenborgskeSlægt. Kbh. 1874.432. Diplomatarium Christierni Primi, udg. af H. Knudsenog C. Wegener. Kbh. 1856. 4.433. J. Langebek, Konning Christian d. Førstes udødeligeIhukommelse. Kbh. 1749. 4.434. L. Da ae, Kong Christian d. Førstes norske Historie.1448—58. Christiania 1879.435. Koning Hanses Privilegium som er en fri KiøbstedtzRett offuer ald Danmarck. (Manuskript). 4.


10Nr.436—41. C. F. A llen, De tre nord. Rigers Histoiie underHans, Christiern d. 2den, Frederikd. 1ste, Gustav Yasa og Grevefejden..1497-1536. 1 -5 . Bd. Kbh. 1864— 72.442. — Breve og Aktstykker til Oplysningom Christian den Andens og Frederikd. Førstes Historie. I. Kbh. 1854.443. H. B ehrraann, Kong Christian d. Andens Historie.1 -2 . Kbh 1815.444. C. P a lu d a n -M iille r, Grevens Feide. 1—2. Bd. Kbh.1853.445. Kr. E rsle v , Danmarks Len og Lensmænd i det 16deAarhundrede. 1513—96. Kbh. 1879.446. Danske Kancelliregistranter 1535 —50, udg. af K. E rsle vog W. M ollerup. I. Kbh. 1881.447—48. N. K rag og S. S te p h a n iu s, Kong Christian d.Tredies Historie. 1—2 Bd. Kbh. 1776—78. 4.449. C. H. Claus s, Christian der Dritte Konig v. Danemarku. Norweg. Dessau 1859.450. J. B ugenhagen, Aktstykker vedk. Kong Christian d.Tredies og Dronning Dorotheas Kroning 1537, udg. afF. M u n ter og W erlauff. Kbh. 1831. Fol.451. E. C. W erlau ff, Sophie af Mecklenborg. Dronning tilDanmark og Norge. Kbh. 1841. Fol.452. C. de Treschow , Contributions to the history of QueenElisabeth. Proposal of marriage made by King Frederik IIof Denmark to Queen Elisabeth. Lond. 1871.453. C. F. B ricka, Kong Frederik d. Andens Ungdomskjærlighed.Kbh. 1873.454. J. P. F. K onigsfeldt, Photographisk Album over KongChristian IV og denne Konges berømte Samtidige, udg.af Gold. Kbh. 1862. 4.455. N. S lange, Den stormægtigste Konges Christian denFierdes Historie. Kbh. 1749. Fol.456. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve* udg. afC. M olbech. I. 1627-31, Kbh. 1848.457. R. Ny er up, Karakteristik af Kong Christian d. Fjerde.Kbh. 1816.11Nr.458. L. J. Flamand, Christian den Fjerde, Danmarks ogNorges store Konge. Kbh. 1855.459. J. A. Fridericia, Danmarks ydre politiske Historie iTiden fra Freden i Lybek til Freden i Prag 1629—35.Kbh. 1876.460. C. Bruun, Slaget paa Kolberger Heide d. 1. Juli 1644.Kbh. 1879.461. J. P. F. Konigsfeldt, Photographisk Album over KongFrederik III og denne Konges berømte Samtidige, udg.af Gold. Kbh. 1865. 4.462—63. P. W. Becker, Samlinger til Danmarks Historieunder Kong Frederik d. Tredies Regiering. 1—2. Bd.Kbh. 1847-57.464. R. Nyerup, Efterretninger om Kong Frederik d. Tredie-Kbh. 1817.465. F. Schiern, Landgrev Friedrich II af Hessen-Homburgog hans første Krigsfærd. Kbh. 1869. — Nogle Anmærkningertil d. store nord. Krigs Historie, ib. 1868 — Noglesamtidige Optegnelser af J. G. Adler om Begivenhedernei Norge 1814, ib. 1868. — T. G. Schlanbusch’s Beretningom Regjeringsforandringen 1784. ib. 1866. (Særtryk).466. Danmarks Riges Grund Lov det er den saa kaldedesouveraine Konge-Lov given af Friderich d. Tredie, udg.af C. P. Ro the. Kbh. 1756.467. Den af Kong Frederik d. Tredie givne Kongelov. Kbh.1849.468. N. D. Ri eg els, Forsøg til Femte Christians Historie.Kbh. 1792.469. Memoires de Danemark cont. la vie et le regne de ChristierneV. Utrecht. 1701.470. C H. Brasch, Om Rob. Molesworth’s Skrift »An accountof Denmark as it was in the year 1692«. Kbh. 1879.471. Herrn Niels Juelen ausfiihrl. Relation v. Eroberungd. Insul Gothland. 2. Maji 1676. Kopenh. 4.472. Hr. Jens u. Niels Juelen, Relation v. Eroberung d.Landes Rugen. 1678. Copenh. 4.473. Kong Christian d. Femtes Testamenter, udg. af J. J. A.Worsaae. Kbh. 1860.474. H. O. Scheel, Alm. Udkast til Krigens Skueplads som


12Nr.Indledning til Kong Frederik IY Krigs Historie. Kbh.1785. 4.475—76. A. Hojer, Konig Friederich des Yierten glorwiirdigstesLeben. 1—2. Th. Tøndern 1829.477 —78. N. D. Riegels, Udkast til Fierde FriederichsHistorie. 1—2. Bd. Kbh. 1795.479. Kong Freaerich dend Fierdes Gage Reglement for 1721.(Manuskript). Fol.480. A. Bussæns, Historisk Dag-Register over Kong Friderichden Fierdes Regiering. Kbh. 1770.481. J. K. Høst, Mærkværdigheder i Kong Frederik denFemtes Levnet og Regjering. Kbh. 1820.482. Gr. L. Baden, Kong Frederik den Femtes RegjeringsAarbog. Kbh. 1832.483. Grev A. G. Moltkes efterl. Mindeskrifter, udg. af C. FWegener. Kbh. 1871.484. Mémoires de mon Temps. Dictés par Charles Princede Hesse. Copenh. 1861.485—87. J. K. Høst, Entwurf einer Geschichte d. dånischenMonarchie unter d. Regierung Christian d. VIL 1—3. Th.Koph. 1813-16.488. G. L Baden, Kong Christian d. Syvendes RegjeringsAarbog. Kbh. 1833.489. J. K. Høst, Mærkværdigheder i Christian d. SyvendesLevnet og Regjering. Kbh. 1810.490. E. Holm, Danmarks politiske Stilling under den franskeRevolution 1791—97. Kbh. 1869. 4.490 a. F. S c hi er n, Bidrag til Oplysning om Katastrophenden 17de Januar 1772. Kbh. 1871.491—93. J. K. Høst, Geheimekabinetsminister J. F. Struenseeog hans Ministerium. 1 — 3. Bd. Kbh. 1824.494. T. Rothe. Om nogle af Dannemarks og Norges .Fordringertil hinanden i Anledn. af Kronprindsens Rejse tilNorge. Kbh. 1788. — En Nordmands Fordring til sineLandsmænd i Anledn. af foreg. Skrift. Christiania 1788.495. Merkurius, indeh. de merkværdigste Handlinger i Staten1774. Kbh. '496. Steen Bille, Det danske Flag i Middelhavet i Slutningenaf det 18de Aarh. Kbh. 1840.497. E C. Werlauff, Danske, især kjøbenhavnske, Tilstande13Nr.og Stemninger ved og efter Overgangen til d. 19de Aarh.,udg. af Schiern. Kbh. 1874.498. Samme Bog.499. H. Wolters, Nogle Træk af vor gode KronprinsesLevnet og Embeds-Bestyrelse. Kbh. 1800.500—1. H. P. Giessing, Kong Frederik den Sjettes Regjeringshistorie.1—2. Bd. Kbh. 1850.502. C. F. Wegener, Liden Krønike om Kong Frederik denSjette og den danske Bonde. Kbh. 1843.503. F. Thaarup, Kong Frederik den Sjette som Lovgiverog Regent. Kbh. 1841.504. C. F. Wegener, Kong Frederik d. Sjette og KongChristian d. Ottende. Kbh. 1853.505. Olivarius, Beschreibung d. Seeschlacht am 2ten April.Kiel 1801.506—8. J. v. Ræder, Danmarks Krigs- og politiske Historiefra 1807—9. 1—3. Bd. Kbh. 1845—52.509. Ist es England gelungen seinen Raubzug gegen Danemarkzu rechtfertigen ? Kiel 1807.510. N. T. Bruun, Erindringer fra Overfaldet og de treNætter. Kbh. 1808.511. W. v. Thanch, De merkværdigste Tildragelser i Sjællandog Lolland under Belejringen 1807. Kbh. 1808.512. T. Bruun, Toget til Sjælland og Kjøbenhavns Beleiring.Kbh. 1807.513. B. H. Faber, Kjøbenhavns Bombardement 1807 ellerde tre Rædselsnætter. Kbh. 1857.514. Seeland im Sommer 1807. 2te Aufl. Germanien 1809.515. A. C. Hansen, Kjøbenhavns Lejrkrands for Aaret 1807.Kbh. 1807.516. H. Lange, Dagbog i Anledn. af Urolighederne i Danmark.Nr. 1—20. Kbh. 1807.517. Forsk. Sange og Smaaskrifter i Anl. af Krigen 1807.518. Ueber den Dånischen Staat. Depesche Nr. 17. Wien1814.519. (J. Davidsen), Jødefeiden i Danmark 1813—20. Kbh.1869.520. Forsk. Mindetaler etc. over Kong Frederik d. YI.521. J. Ree, Om Begivenhederne i Norge 1814. Kbh. 1860.522. — I Anledn. af de seneste Udtalelser om Til-


14Nr.dragelserne i Norge i 1814. Kbh. 1861. (m. 2Smaaskrifter desang.)•523. H. P. G ie s s in g, Kong Christian den Ottendes Regjeringshistorie.Kbh. 1852.524—25. A. Thorsøe, Den danske Stats Historie fra 1814—48.1 — 2. Afd. Kbh. 1876—79.526. L. J. Flam and, Christian d. Ottendes Hof. Kbh. 1858.527. C. D irckinck-H olm feid, Dånische Zustånde. Altona1846.528. C. H in ri ch sen, Kort Udsigt over de separatistiskesaakaldte slesvig-holstenske Partibevægelser. Kbh. 1847.529. C. Molbech, Kong Christian d. Ottende domfældt afH. N. Clausen. Kbh. 1848.530. Y. Topsøe, Fra Bondeopvækkelsens Tid. Kbh. 1868.531—32. J. M. Thiele, Mindetale om Kong Christian d.Ottende. Kbh. 1848. 2 Expl.533. Mindeskrift over Kong Christian d. Ottende. Kbh.1848. 4.534. Christian d. Ottende. Mindeblade om hans Person,Regjering og Dod. Kbh. 1848.535. C. F. Wegener, Mindeblad om Kong Christian d.Ottende. Kbh. 1848 4.536. Forsk. Mindetaler, Sange etc. i Anl. af Christian d.Ottendes Død.537 —38. D. Rosen, Dronning Caroline Amalies Liv og Død.Kbh. 1881. 2 Expl.539. Dagbog over Prinds Frederik Carl Christians Udenlandsreise.Kbh. 1828.540. A. Thorsøe, Kong Frederik d. Syvendes Regjering.1—20. Hefte. Kbh. 1882—84.541. Frederik den Syvendes Levnet og Regjeringshistorie.Kbh. 1864.* •542—43. J. P. F. Konigsfeldt, Kong Frederik den SyvendesRegjerings Aarbog. Kbh. 1863. 2 Expl.544. Kong Frederik den Syvendes Sangkrønike, udg. afBirkedal-Barfod. Kbh. 1864.545. J. A. Hansen, Vor Forfatnings-Historie fra 1848 —66.1—36. Hefte. Kbh. 1867-76.546. C. F. Wegener, Actmæssige Bidrag til DanmarksHistorie i d. 19de Aarh. Kbh. 1851.15Nr.547—49. O. Vaupell, Kampen om Sønderjylland 1848—50.1—3. Kbh. 1863—67.550—51. A. D. Cohen, Krigen 1848 og 1850 og de FaldnesMinde. Odense 1851. 4.-552. H. Hillebert, Erindringer fra Frederik d. Syvendesførste Felttog. 1848—50. Kbh. 1855.553. Fuldstændig Dagbog over Begivenhederne i Danmarkfra 21de Marts 1848. Kbh. 1848.554. Joh. Helms, Soldaterliv i Krig og Fred for en Menneskealdersiden. Kbh. 1883.555. J. Harbou, Nogle Erindringer og Betragtninger nærmestm. H. t. Krigen 1848—50. Kbh. 1870.556. L. S. Navne, Udtog af Breve om det slesvigholstenskeRøre. Kbh. 1848.557. Die Herzogthiimer Schleswig-Holstein u. das KonigreichDanemark. Hamb. 1850.558. C. F. Wegener, Om Hertugen af Augustenborgs Forholdtil det holstenske Oprør. Kbh. 1849.559. Optegnelser af Prinds Friedrich af Schleswig-Holstein-Noer fra 1848 —50, o vers. af Hall. Kbh. 1861.560. Breve fra danske Krigsmænd 1848—50, samlede afC. F. Allen, udg. af C. Bruun. Kbh. 1873.561. O. Lehmann, Den svensk-norske Hjælp 1848. Kbh.1861.562. F. H elv eg, Jydske Minder fra Forsommeren 1849.Kbh. 1855.563. En Fædrelandsvens Tildragelser. Kbh.564. A. S. Ørsted, For den danske Stats Opretholdelse idens Helhed. Khh. 1850.565. (F. Barfod), Den grundlovgivende Rigsforsamlings Historie.Kbh. 1849.566. J. P. F. Kønigsfeldt, Chronolog. Oversigt over demærkeligste Begivenheder 1848—53. Kbh. 1853.567. Nogle Erindringer fra de sidste Aars Begivenheder ivort Fædreland. Kbh. 1854.567 a. Mindeblade om det 5te nordiske Studentermøde iLund og Kjøbenhavn 1862. Kbh. 1862.568. G. A. Man o, La Gréce et le Danemark. Paris 1863.■569. Duntzfeldt, Pantserbatteriet Rolf Krakes Virksomhedunder Felttoget 1864. Kbh. 1865.


16Nr.570. F. v. Krogh, Der Ploensclie Successions-Yertrag. BerL1874.571. W. Kauffmann, Tilbagetoget fra Dannevirke og detshemmelige Historie. Kbh. 1865.572. Manicus, Den dansk-tyd ske Strid. Kbh. 1864.573. A. Fich, Omrids af d. dansk-tydske Strids politiskeHistorie. Kbh. 1865.574. C. A. Kiær, Kortf. Udsigt over Forandringerne i SlesvigskeRetstilstande og Forhold 1864—67. Ribe 1868.575. J. Klaczko, Europa, Polen og Danmark i 1863—64.Kbh. 1866.576. M. Hammerich, Nordens Gjenforening. Kbh. 1866.577. F. Barfod, Kong Christian d. Niendes Dagbog. I.1—3. H. Kbh. 1869- 70.578. Yed Kronprinds Frederiks og Kronprindsesse LovisasFormæling. Kbh. 1869. Fol.579. Kjendsgjerningerne i den paakjendte Justitssag mod Socialistførerne.Kbh. 1873.580. J. J. A. Worsaae, Tale ved d. kgl. nord. Oldskriftselskabs50-aarige Stiftelsesfest. Kbh. 1875.581. En Pakke Smaaskrifter vedr. Danmarks nyere Historie.Dansk Personalhistorie.582. Person alhistorisk Tidskrift udg. af Samfundet f. dansknorskGenealogi og Personalhistorie. 1—5. Bind. Kbh1880-84.583—84. H. P. Selmer, Nekrologiske Samlinger. 1—2. Bd.Kbh. 1849-52.585. J. K. Høst, Clio. Et Bidrag til Læsning for d. fædrelandskeHistories Yndere. Kbh. 1813.586. Historisk - biografiske Samlinger udg. af C. Molbech,Kbh. 1851.587. Genealogisk og biographisk Arcliiv udg. af det genealogbiogr.Selskab. Kbh. 1840—49.588. F. Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog. Kbh. 1835—44.589—90. C. P. Rotlie, Brave danske Mænds og Qvindersberømmelige Eftermæle. 1 — 2 Del. Kbh. 1753.17Nr.591—93. G. L. Lahde, Samling af fortjente danske MændsPortraiter med biografiske Efterretninger.1 — 3. Del. Kbh. 1799—1806.594. — Portræter med Biographier af Danske,Norske og Holsteenere. Kbh. 1805.595. Dansk Pantheon, et Portrætgalleri for Samtiden. Kbh.1842—51. Fol. (Teksten).596. C. Pontoppidan, Marmora Danica. 1—2. Hafn. 1739—41. Fol.597 S. S. Blicher, Bautastene. Odense 1823. 4.598. G. L. Lahde, Mindesmærker paa Assistents-Kirkegaard.Kbh. 1801—10. 4.599—600. C. S. Adeler, Mærkeligere danske Dødsfald i1881 og 1883. Kbh. 1882-84."601 — 3. J. C. L. Lengnick, Genealogier over adelige og borgerligeFamilier. 1—3. Bind.A—0. (1692 Sider). (Expl. erforsynet med Tillæg og Rettelseraf Begtrup og Trap).604—8. — Forskjelliige Stamtavler. 5 Heft.609. D. E. Rugaard, Nord. personalhistorisk Folke-Kalender.Kbh. 1863.610—11. Historiske og biografiske Artikler af »Militært Repertorium«1—2. Rd. (Udsnit.)612. J. A. Hansen, Politiske Skildringer af afdøde danskeMænd. I. Kbh. 1855.613— 14. C. F. Schonau, Samling af danske lærde Fruentimer.1—2 Bd. Kbh. 1753.615. H J. Birch, Billedgallerie for Fruentimmer indh. Levnetsbeskrivelserover berømte og lærde Fruentimmere.1—3. Bd. Kbh. 1795.616—19. A. Strunk, Samlinger til et beskrivende Catalogover Portraiter af Danske, Norske ogHolstenere. Kbh. 1865.620—21. — Beskrivende Catalog over Portraiteraf d. danske Kongehus. Kbh. 1882.622. R. Ny er up og J. E. Kraft, Alm. Literaturlexikon forDanmark, Norge og Island. Kbh 1820. 4.623 — 28. T. H. Erslew, Alm. Forfatter-Lexicon for Danmark


18Nr.fra 1814 til 1853. 1—3. Bd. m. Suplmw 1—3, Bd. Kbh..1843-68.629. E. C o 11 i n, Anonymer og Pseudonymer i d. danske, norskeogislandske Literatur. Kbh. 1869630. Stats-Journal for Aaret 1769 og tilbage i Tiden. Kbh-1770.631—32. Dannemarks Speil eller Efterretning om den verdsligeStand for Aar 1767—68. Sorøe.633. Stats-Fortegnelse over samtlige Coll'egier, Embedsmændog Betiente for Aar 1796. Kbh.6 3 4—3 6. Kongel. dansk Hofportefeuille. 1784—86. Odense..637. Kjøbenhavns politiske Yeyviser for 1772. Kbh.638. Kjøbenhavns Yeyviser for 1775. Kbh.639. J. Bircherod, Breviarium eqvestre sen de illustrissimoet inclytissimo Eqvestri Ordine Elephantino. Havn-1704. Fol.640. Dannebrog-Ridder-Ordens Statuter. 1693. Fol. m. vedhængendeSegl.641. C. Wohlfrom, Samling over Ridderne af Elephantog Dannebrogs - Orden fra 1660—1757. Kbh. 1757. 4.642. P. Birch, Efterretning om alle Gelieimeraader i Geheime^Conseillet samt Geheime Conferentzraader fra 1700—71.Kbh. 1771. 4.643. (J. D. T. Manthey), Biogr. Efterretninger over de fra1809—17 afd. Riddere. Kbh. 1820.644. Ueber die dånischen Reichsråthe, s. 1. & a.645. Fortegnelse over de Personer, der ere optagne i danskGrevestand, (Manuskript). Fol.646. H. Holck, Alphabetisk Titulatur- Bog- eller Rang-Lexicon, over danske Adels- og Rangs- Personer. 2. Opl.Kbh. 1781.6 4 7 _ 4 9. Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge,og Hertugdømmerne. 1-2. B. m. Suplement v. Castenskiold.Kbh. 4. (Expl. er forsynet med enbetydelig Mængde Tillæg, Rettelser, Indlægetc.)650—52. T. de Hofman, Histor. Efterretninger om velfortientedanske Adelsmænd. 1—3.Bd. Kbh. 1777—79. 4.19Nr.653—55. T. de Hofman. Samme Bog (m. Tillæg og Rettelseraf Kali. Rasmussen, Ant. Petersen og J. P. Trap).656—60. C. F. Bricka og S. M. Gjellerup, Den danskeAdel i det 16de og 17de Aarhundrede. Kbh. 1874—75661. Magazin til den danske Adels Historie. I. Bd. Kbh.1824. 4.662. F. Krogh, De danske Majorater; en genealog. Haandbog.Kbh. 1868.663. — Den høiere danske Adel. Kbh. 1866.664. — Dansk Adelskalender. Kbh. 1878.665. H. R. Hjort-Lorentzen og A. Thiset, DanmarksAdels Aarbog. 1884. Koh.665 a. Kali. Rasmussen, Optegnelser til den danske AdelsHistorie. (Manuskript).666. A. Thiset, Bidrag til Oplysning om Slægtskabsforholdenemellem nogle danske Adelsslægter af samme Navn.Kbh. 1879.667. Kr. E r slev, Slægtskabsforbindelser mellem dansk ogsvenskAdel i Tiden før Kalmarunionen. Kbh. 1882.668—69. Stifts Relationer om Adelige i Danmark og Norgeindsendte til Terkel Klevenfeldt. 1—2. Kbh. 1880—81.670. W. S wal in, Det danske Statsraad 1800—1881. Stockh.1881.671. Y. Crone og O. Nielsen, Kjøbenhavns Politimestreog Politidirektører 1682—1883. med Portr. Kbh. 1881.'^4 672. A. H. Nielsen, Personal-liistor. Notitser om EmbedsogBestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid. Aalborg1879—80.2 \ 673. E. Collin. Fremragende danske Frimurere. En SamlingPortraiter m. Biografier. Kbh. 1872.674. N. H. Weinwich, Maler-, Billedhugger-, Kobberstik-,Bygnings- og Stempelskiærer-Kunstens Historie i Danmark.Kbh. 1811.675. Ph. Weilbach, Dansk Kunstnerlexikon. Kbh. 1877—78.676. D. G. Z aver gi u s, Det Siellandske Clerisie, eller Efterretningom Biskoper, Provster, Præster og andre Geistligei Siælands Stift. Kbh. 1754. 4.677. G. Treschow, Danske Jubel-Lærere. Kbh. 1753. 4.678—80. C. Giessing, Nye Samling af danske, norske ogislandske Jubel-Lærere. 1 —3. Bd. Kbh. 1779—86. 4.2 *


20Nr.l/v 681. J. C. L. Lengnich, Personalhistor. Bidrag vedk. Danmarksog Norges Geistlighed i ældre og nvere Tid. Kbh. 1858.682—83. A. F. Asmussen, Ny geistlig Stat. 1876 og 1879.Kjøbenhavn.j684. H. H. Frost, Geistlig Stats-Calender for 1802. Kbh.685—86. J. Barfod, Den falsterske Geistligheds Personalhistorie.1—2. Nykiøb. 1851—54.687. C. F. Nielsen, Biogr. Efterretninger om Geistlighedenog Lærerstanden i Oddens PastoratKbh 1878.688. — Supplement til »Wiberg Dansk Præstehistorie«.Faaborg 1879.689. — Færøernes geistlige Stat. 2. Udg. Faaborg.1879.690—91. Tauber, Samling af biogr. Notitser om de fraAalborg Kathedralskole dimitterede Disciple. 1—2. H.Kbh. 1840—41.692. F. E. H un dr up, Biogr. Efter, om dem, der vedKbhvns.Universitet have erholdt de høieste akademiskeVærdigheder. 2. H. Roesk.1855.693. — Lærerstanden v. Metropolitanskolen. I.1882.694. G. L. Wad, Meddelelser om Rektorerne paa Herlufsholmfra 1565—1878. Næstved 1878.695. Militair-Etaten i Danmark og Norge. s. a. (Manuskript).696. J. G. Burman-Becker, Notitser om Apotheker ogApothekere i Danmark. Kbh. 1863.697. Characteristik af de Mænd der i Flensburg have viistsig som Revolutionens Haandlangere. Flensb. 1850.698. C. L. N. Mynster, Fra den ældre Tid. Smaa Bidragtil udmærkede Mænds Vurdering. Kbh. 1882.699. H. F. Rørdam, Magistre creerede ved KiobenhavnsUniversitet fra Reformationen til 1660. Kbh. 1882.700. C. F. Bricka, Fortegnelse over Nordboer, som havestuderet ved Universitetet i Genf 1559- 1800. Kbh. 1883.701. — Fortegnelse over Danske og Norske, somere immatrikulerede ved Leydens Universitet1575 —1674. Kbh. 1881.I )21Nr.702. G. L. W ad, Fortegnelse over Danske og Norske, somere immatrikulerede ved Leydens Universitet 1675—1800.Kbh. 1884.703—4. A. Faye, Christiansands Stifts Bispe- og geistligeHistorie 2—3. Hefte. Christ. 1866—67.705. L. Da ae, En bergensk Slægtebog. Kbh. 1881.706. D. Thrap, Slotspræsterne paa Akershus. Kbh. 1884.707. E. A. Thomle, Nogle Christiansandske Præsteautobiografier.Kbh. 1883.708. H. J. Huitfeldt, Optegnelser fra Nordlandene fra 16deog 17de Aarhundrede. Kbh. 1881.709. L. Daae, Norges genealogiske Literatur efter 1814.Kbh. 1882.710—12. O. G. Lundh, Dødsfald i Norge 1881—83. Kbh.1882—84.713. H. J. Huitfeldt, Gravskrifter fra Akers Kirke. Kbh.1880.714—16. E. A. Thomle, Gravskrifter fra Stavanger Domkirke.1—3. Kbh. 1881-84.717. N. C. L. Abraham s, Meddelelser af mit Liv, udg. afA. Abrahams. Kbh. 1876.718. F. Andersen, Absalon. Kbh. 1870.719. T. Hindenburg, Til Forsvar for Cort Adelers Minde.1870. (Særtryk).720. E. Collin, H. C. Andersen og det Collinske HuusKbh. 1882.721. Nachrichten v. d. Geschlechte Baden. Koph. 1832.722. Landsdommer G. L. Badens vigtigste Levnetsomstændigheder.Kbh. 1836.723. J. H. T. Hanck, Kong Frederik d. Anden og OlufBagger. Odense 1837.724—31. Kr. Arentzen, Baggesen og Oehlenschlåger1 - 8 . Bd. Kbh. 1870—78.731. a Piesner, »Slægten« Bang. Kbh. 1872.732. Bathasar Bangs Selvbiografi, udg. af C. Otto. Kbh.1867.733. C. Palludan-Miiller, Om Christian Barnekovs Død1612. Nykjøb. 1870. (Særtryk).


22Nr.734. A. G. Sommer, Thomas Bartholin. Kbh. 1858. 4.735. E. Schebel, Bastholm og Balle. 1868. (Udsnit).736. J. G. Burman-Becker, Hof- og Reise-Apotheker J. G.Becker’s Levnet. Kbh. 1864. 4.737. — Af Anna Christine Becker (f.Torm) Dagbog Kbh. 1870.^ 737. a — Geshlechts-Register d. FamilieBecker. Koph. 1847. Fol.738. O. Wolff, Levnetsefterretninger om Commandør VitusBeering. Kbh. 1822.739. C.Paludan-Miiller, JensAnderseuBeldenak, Biskopi Fyen. Odense 1836.740. Historische Beweisfiihrung dass d ie Berlinge ein altadlichesGeschlecht nord. Abkunft sind. Berlin 1858.741. S. Beyer, Erindringer vedk. Slagterne Beyer og Høst.Kbh. 1862. 4.T: j 742. Uddrag af Biskop J e n s Bircherods Dagbøger forAarene 1688-91, udg. af G L. Wad. Kbh. 1883.743. F. K. Gutfeld, Minde-Tale over M. G. Birckner. Kbh.1799.744. E. Plon, Lesculpteurdanois Vilh. Bissen. Paris 1870.745. S. S. Blicher, Min Tidsalder (fra 1782 til 1842). Kbh.1843.1■■746. F. E. Hundrup, Stamtavle over Søren Blochs Descendenter.2. Udg. Roesk. 1851.747—49. F. Wigger, Geschichte d. Familie v. Bliicher. 1 —2.Bd. Schwerin 1870—79.750. E. Boesen, Den slesvigske Biskop U. S. Boesens Livog Yirken. Kbh. 1868.751. F. E. Hundrup, Stamtavle over fire Roskildske Familier,Borch, Bruun, Brønniche og Kornerup. Rosk. 1851. 4.752. — Stamtavle over Familien Borgen.2. Udg. Rosk. 1851.753. — Stamtavle over Slægten Borgen.Kbh. 1877. 4.754. O. N. Olsen, Generallieutenant Alb. Borgaards Levnetog Bedrifter. Kbh.755. Yedel Simonsen, Bidrag til Rigsraad Hr. Jørgen BrahesLevnetsbeskri velse. Odense 1845.23Nr.756. J. Hee, Paalrdelig Underretning om den henrettedeEnevold Brandts Forhold ogTænkemaade. Kbh. 1772.757. C. E. Kiær, Familien Brandt. Kbh. 1858.758. K. Arentzen, Digteren C. Bredahls Ungdomshistorie.1864. (Udsn.).758. a A.Lowzow, Slægttavle Brockenhuus. Kbh. 1882. Fol., 759—60. Yedel Simonsen, Bidrag til Rigsraad Eske BrocksLevnetsbeskrivelse. 1—2. Odense 1842—43.761. F. Birkedal-Barfod, Malte Konrad Bruun. Kbh. 1871.762. H. J. Huitfeldt-Kaas, Den borgerlige Familie Bud de(egentlig Bude). Kbh. 1884.763. J. H. Bang, Nogle Aktstykker og Uddrag af Breve vedr.J. v. Btilow til Sanderumgaard. Sorø.764. Af Geheimeraad Joh. v. Btilows Papirer, udg. af L.Daae. Christ. 1864.765. C. Nyrop,


24Nr.779. C. L. Madsen, P e te r C. F. F aber, Telegrafdirekteur.1877. (Særtr.).780. Mémoires de M. de Falckenskiold, trad. p. M. P.Secretan. Paris 1826.781. O. Nielsen, Henrik Fnirens Autobiografi. Kbli. 1884.782. A. J. Gad, Oplysninger om Familien Grad. Kbh. 1882.783. E. Scholler og A. Thiset, To Slægter Gj(edde. Kbh.1882.784—88. M. G o ld schmidt, Livs Erindringer og Resultater.Kbh. 1877.789. Stamtavle over Familien Gram. Kbh. 1882.790. C. P. Rothe, Peder Græve af Griffenfelds Liv ogLevnet. 1—3. Bd. Kbh. 1745. 4.791—92. O. Vaupell, Rigskansler Grev Griffenfeld. 1—2.Del. Kbh. 1880—82.793. F. Barfod, Rettelser og tilføjelser til »Grif fen feid s ætlinger.«Kbh. 1884.794. C. Hoegh-Guldberg, Nok et Par Ord øm Ove Høegh-Guldberg. Odense 1841.795. C. Paludan-Muller, Bemærkninger i Anledn. af PlougsArtikel om O. Hoegh-Guldb erg som Stat&mand. Odense1845.796. B. Arnesen Kali, F ru Gyilembourg og hendesV ærker. Kbh. 1875.797. F r. H a m m e r i c h, Et Levnetsløb, udg. af A.. Hammerich.Kbh. 1882.798. C. F. Nielsen, Stamtavle over Familien. Hammersliai mb. Kbh. 1876.799. Fr. Krarup, Provst Henning Hansen i Skjelby,hans selvfortalte Levnedsløb. Kbh. 1882.800. J. Hansen, A travers la diplomatie. Paris 1875.801. L. H. Hansen, Stamtavle over Familien Hansen.1798-1876. Kbh. 1876. 4.802. Tr. Lund, Mogens Heinesøn. Kbh. 1877.803. R. Helms, Stamregister over Familien Helm s. Varde1858.804. Biskop Peder Herslebs Embedsskrivelser til Akershus^vi Stifts Geistlighed, udg. af A. Faye. Chr. 1865.805—6. Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder til P.Hjort. 1—2 Saml. Kbh. 1867—69.25Nr.807. Heyman, Le Sergent Hoff. Copenh. 1874.808—9. L. Holbergs tre latinske Breve om sit Liv ogLevnet. 1—2 H. Kbh. 1857.810. C. W. Smith, Om Holbergs Levnet og populæreSkrifter. Kbh. 1858.811. Til Erindring om Afsløringen af L. Holbergs Statue.1875. Kbh. 4.812. C. C. Hornungs Ungdoms- og Manddomsliv fortalt afham selv m. Efterskrift af Fr. Kr. Kbh. 1868.813. H. F. Grandjean, Slægten Horrebow. Kbh. 1881.814. H. J. Huitfeldt-Kaas, De Huitfeldtske Gravcapelleri Norge. Kbh. 1883.- i l 815—18. F. Hvass, Samling af Meddelelser om Personer ogFamilier af Navnet Hvas. 1—4 Del. Kbh. 1861 —80.818 a. A. Thiset, En uddød dansk Adelsslægt Høeg, dergaaer igjen. Kbh. 1882.819 — 20. J. K. Høst, Erindringer om mig og mine Samtidige.1—2 Afd. Kbh. 1835.821—22. J. L Ussing, Niels Laur. Høyens Levnet. 1—2.Kbh. 1872.823—24. S. M. Gjellerup, Jens Dinesen Jersin. Kbh.1870.825. E. Jespersen, Stamtavle over Familien JespersenFlensb. 1862.826. J. C. Tuxen, Niels Juel og Tordenskjold. Kbh.1872.827. L. U. Jiirgensen, Kort Omrids af Urban JiirgenseirsLiv og Virksomhed. 1865. (Udsn.)828. H. Munthe-Kaas, Familien Kaas. Kbh. 1884.829. C. F. Bricka, General Henr. Bielke Kaas's Levnetsløbfortalt af ham selv. Kbh. 1883.830. A. Crone, Valdemar Knudsen, Biskop i Slesvig.Odense 1848.830a. T. Klevenfeldt, Stamtavle ovør Familien Krag. Kbh.1868. Fol.831. G. L. Wad, Om Eggert Christopher Knuth ogSøster Lerche. Kbh. 1881.832. K. P. Lind og A. Thiset, Frederik Anton MonradKrabbe. Kbh. 1882.


Nr.833. H. Krabbe. Stamtavle indtil 1874 over den dalevendetil gammel dansk Adel hørende Slægt Krabbe. Fol.834. W. Hjort, Jens Krog, et Livsbillede. Odense 1880.835. Langebekiana. eller Bidrag til d. danske Litteraturhistorie,udg. af R. Nyerup. Kbh. 1794.836. T. de Hofman, Fundationer paa de Legater, som erestiftede af Peder Lasson, samt hans Liv og Levnet.Kbh. 1753. 4.837. C. E. F. Reinhardt, Orla Lehmann og hans Samtid.Kbh. 1871.838. L. Kragballe, Stamtavle over Slægten Lem vig h. Kbh.1875. 4.839. B. Gr. Niebuhr, Nogle Efterretn. om Wilh. Leyel ogden danske ostind. Handel under hans Bestyrelse. (Udsn.).i'840. C. F. Nielsen. Stamtavle over Familien Lodberg.Kbh. 1876.i841. F. Lunn, Efterretninger om min Farfader C. D. Limn.Kbh. 1884.842. C. Nyrop, Bian c o Lun o og den danske Bogtrykkerkunst.Kbh. 1881.843. G. L. "Wad, Bolle Luxdorph, et biogr. Omrids. Kbh.1880.844. Luxdorphiana eller Bidrag til d. danske Literaturhistorie,udg. af R. Nyerup. 1—2. Bd. Kbh. 1791.‘845. C. Berg, Minde om Sproggranskeren K. J. Lyngby.Kbh. 1872.846. H. F. Rørdam, Klavs Christoffersen Lyskanders847. F. Abrahamson, V. H. F. A. Læssøe, Et biogr. Udkast.Kbh. 1869.848-49. de Sinety, Yie du Maréchal de Lovendal. T.1—2. Paris 1867—68.850. C. L. Løvenskiold, Den Løvenskioldske Slægtebog.Kbh. 1882. 4.851. N. F’ogtmann, Mindetale over Ove Malling. Kbh. 1829.852. F. Krebs, H. B. Melchior, en Skolemand fra den gamleTid. 1873. (Udsn.).853. H. H. Langhorn, Hist. Efterretninger om de danskeMoltker. Kbh. 1866.£54. Etatsraad Johan Monrad’s og Rasmus Æreboe’sAutobiographier, udg. af J. Gr. Burman-Becker. Kbh. 1862.Il27Nr.855. J. P. Mynster, Dr. Friedr. Munter, eine biogr.. Skizze.s. 1. & a.856. C. L. N. Mynster, Meddelelser fra Frederik M iinter’sog Frederikke Miinters’s Ungdom.Kbh. 1883.f/^’857. — Nogle Blade af J. P. My ns te rs ’s Livog Tid. Kbh. 1875.858. Breve fra J. P. Mynster. Kbh. 1860.859. Af efterladte Breve til J. P. Mynster. Kbh. 1862.- 860. Familien v. Møi nichen s Slægtebog meddelt af S. Jørgensen.Kbh. 1881.V861. C. C. Mønster, Mindeord fra vor Tid 1812—81. Kbh.1882.■862. J. Collin, Konchvliologen O. A. L. Mørch. Kbh. 1878.863. G. Siesby, Mendel Levin Nathanson. Kbh. 1845.864. A. Theilmann, Stamtavle over Familien Neergaardog Descendenter. Kbh. 1846.•865. G. L. Wad, Nogle Bemærkninger om Niels NelausenKbh. 1881.866. S. Schandorph, J. C. S. Neve, en biogr. Skildring. Kbh.1875.867—71. J. Yahl, Slægtebog over Afkommet af CliristiernNielsen, Borgmester i Varde. 1—5. H. Kbh. 1879-8 3 .872. L. Skau, Hans Nissen i Hammelef. Hadersi. 1857.873. C. L. Strøm, Prof. Rasmus Nyerups Levnetsløb. Kbh.1829.874. R. Nielsen. Adam Oehlenschlager. Kbh. 1879.875—79. C. L. N. Mynster, Mindeblade om Oehlenschlagerog hans Kreds hjenune og ude. Kbh. 1879.880. A. Listov, Oehlenschlagers Barndoms- og Ungdoms-Erindringer. Kbh. 1871.881. M. Hammerich, Oehlenschlager paa Rejse i Udlandet.-Kbh. 1867.882. Til Minde om Ad. Oehlenschlager. Kbh. 1850.883. C. Otto, Livserindringer fra mine Reiser. Kbh. 1873.884. — Af mit Liv, min Tid og min Kreds, udg. afEdg. Collin. Kbh. 1879. (Trykt paa gult Papir).885. Th. Overskou, Af mit Liv og min Tid 1798—1830.Kbh. 1868.


28Nr.886. A. N. Ryge, Peder O xe’s Liv og Levnets Beskrivelse*.Kbh. 1765. 4.887. Biskop Claus Paveis’s Autobiografi, udg. af C. P.Riis. Christ. 1866.888—90. C. P. Riis, Biskop Claus Paveis’s Biografi ogDagbøger. Bergen 1864.891. Claus Paveis’s Dagbogs-Optegnelser 1815—16, udg.af Riis. Christ. 1867.892. E. C. Werlauff, P. J. Phønixberg, et Tidsbillede.Kbh. 1860.893. Prokantsler Erik Pontoppidans Levnetsbeskrivelseforfattet af ham selv, udg. af Hofman Bang. Odense 1874.894. P. W. Becker, Groen v. Prins ter er. Kbh. 1876.895. Breve fra og til C C. Rafn, med en Biographi, udg. afB. Grøndal Kbh. 1869.896. L. E. Borring, Notice sur la vie et les travaux de C.C. Rafn. Coph. 1864.897. J. J. A. Worsaae, Conferentsraaderne C. C. R afn ’s ogC. J. Thomsen’s Fortjenester. Kbh. 1866.898. O. Thomsen, Den fuldendte Broder K. L. RahbeksMurerminde. Kbh. 1831.899. F. Barfod, Knud Lyne Rahbek, et Mindeblad. Kbh.1860.900. Samling af Skrifter til Erindring om K. L. Rahbek ogK. M. Rahbek f. Heger. Kbh. 1831.901. O. H. Mynster, Fragment af en Lovtale over DanielRantzau. Kbh. 1820.902. F. Barfod, Familien Rantzau. (Udsn.).903. S. Soldin, Lovtale over Daniel Rantzau. Kbh. 1819.(Humoristen 5te H.).904. Henrichsen, Rasmus Rasks Skoleliv. Odense 1861.905. P. L. Møller, Rasm. Krist. Rask, Et Mindeblad. Kbh.1837.906. Lengnick, Den rigsfriherrelige Familie von der Recke.Kbh. 1855.907—8. A. F. Bergsøe, Geheime-Statsminister Greve C. D.F. Reventlovs Virksomhed. 1—2. Bd. Kbh 1837.909—10. K. Barner og A. Heise, Familien Rosenkrantz’sHistorie. 1—2. Bd. Kbh. 1874—82.911. J. H. Rosenkrantz, Nogle efterl. Optegnelser. Kbh. 1876..29.Nr.912. F. R. Friis, Histor. Efterretninger om den danske AdelsfamilieRosensparre. Kbh. 1872.913. L. Thura, Hans Rostgaards Liiv og Levnet. Kbh.1726. 4.914. Samme Bog.915. C. Bruun, Frederik Rostgaards Liv og Levnet.Kbh. 1870.916. J. A. Dybdahl, Rudolph Rothe. Kbh. 1877.917—18. Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om dedanske Ruder. 1—2. Odense 1845.* 919. Henrik Ruse. En biogr. Skizze overs. af Rosendahl.Nykjøb. 1846.920. E. de Saint-Maurice Cabary, Notice nécrolog, sur le généralOlaf von Rye. Paris 1853.921. H. Knudsen, Joachim Rønnow, udvalgt Biskop tilRoeskilde. Kbh. 1840.922. C. Paludan-Miiller, Hvad var Saxo Grammaticus?og hvor er hans Grav? Nykjøb. 1861.923. A. V. Scheel, Stamtavle over en Familie Sclieel.Kbh. 1870.( '924. H. C. Ørsted, Mindetale over E. H. S chi mm elm ann.Kbh. 1831.925. J. C. L. Lengnich, Stamtavle over Justitsr. NielsSchiøtt’s Descendenter. Kbh. 1839. — Stamtavle overSøren Wedege’s og Magd. Barb. Thestrup’s Descendenterib. 1839. — Stamtavle over Brødrene J. og A.Mohr’s Descendenter ib. 1839.y 926. Provst Frederik Schmidt’s Dagbøger, udg. af N.Hancke. Kbh. 1868.927. Postmester Jo s. Dan. Schmidt’s Levned, skildret afi/ham selv, udg. af C. Christensen. Kbh. 1882.928. D. Thrap, Biskop H. P. S. Schreuder’s Liv og Virksomhed.Christa. 1877.% 929. Apotheker Claus Seidelins af ham selv forfattede• Levnetsbeskrivelse, udg. af T. Hindenburg. Kbh. 1862.930. F. E. Seidelin, Stamtavle over Familien Seidelin.Aarhus 1877.931. Breve til og fra F. C. Sibbern, udg. af C. L. Mynster.II. Kbh. 1866.


Nr.932. Gr. L. Wad, Conferentsraad Hans Simonsen til Erholm.Kbh. 1882.933. Laurids Skau og hans Taler. Kbh. 1844.934—35. Y. S. Skeel, Optegnelser om Familien Skeel m.Supplement. Kbh. 1871—82.936. C. J. Anker, Dansk Kommandørkaptein H. G. Sn eedorffsAutobiografi 17^3—1883. Kbh. 1884.937. J. C. L. Lengnich, Genealogi over Familien Stampe.Kbh. 1839.938. A. D. Jørgensen, Nils Stensen. Et Mindeskrift. Kbh.1884.939. S, Y. Wiberg. Stamtavle over Familien Storch. Faaborg1863.940. H. P. Giessing, Struensee og Guldberg. Kbh. 1849.941. Schriften die in Sachen d. ehmaligen Grafen J. F..Struensee iibergeben sind. Koph. 1772.942. F. Winkel Horn, Peder Syv. En literærhistoriskStudie. Kbh. 1878.943. A. Teilmann, Stamtavle over Familien Teilmann ogDescendenter. Kbh. 1844.944. (V. Christensen.) Stamtavle over Familien Than in g._1877. Fol.945. St. Jonsen, Jo n Jo n sen Therkelsens Levnet, overs.af H. J. Hansen. Ribe 1829.946. Ph. Weilbach, Bertel Tliorvaldsens Levned. Kbh.1878.947. J. M. Thiele, Om d. danske Billedhugger B. Thorvaldsen.Kbh. 1837.948—49. F. Barfod, Thorvald sen k Album. 1—2. H. Kbh.1844.’$50. Forsk. Smaaskrifter om Thorvaldsen.951 — 52. S. Birket Smith, Leonora Christina Grevinde-Ulfeldts Historie. 1—2. DelKbh. 1879—81.953. — Leonora Christina (Ulfeldt)paa Maribo Kloster. Kbh. 1872..954. Leonora Christina Ulfeldts »Jammers-Minde« udg.af S. B. Smith. Kbh. 1869.955—56. G. H. J. Ulrich, Stamtavle over Familien Ulrich.Kbh. 1878. Fol. 2 Expl.Nr.957. W. T. Yaleur. Dansk»norsk Stamtavle over Familien*Yaleur. Yiborg 1860.958. F. Krarup, Geheimearkivar C. F. Wegener, biogr. Udkast.Kbh. 1882. 4.959. M. Hammerich, Wergeland og Welha ven. Khh. 1865...960. Erico Christ. Werlauffio viro clarissimo gratulaturC. F. Wegener. Haun. 1855.961. D. Thrap, Thomas v. Westen og Finne-Missjonen.Krista. 1882.962. A. P. Berggreen, C. E. F. W eyse’s Biographie. Kbh.1876.963. F. J. Meier, Efterretninger om Billedhuggeren J o h. W i e d e-welt. Kbh. 1877.964. Th. Overskou, Anton Yilhelm Wiehe 1843—79, udg.af E. Collin. Kbh. 1879.965. A. Damborg, Abbed Yilhelms Levnet. Nestved 1867..966. G. L. Wad, Fortegnelse over en Del af Jomfru AnnaWind v. d. Kuhi as Løsøre. (Særtr.)'967. C. Nyrop, O. J. og P. J. Winstrup. Kbh. 1880.968. P. O. Brøndsted, Nogle Ord til Oluf Worms Amindelse.Kbh. 1835.969. Breve fra forskjellige Mænd til Prof. Oluf Worm, meddeltaf C. W. Bendz. Horsens 1844.970. H. J. Huifeldt, Efterretninger om Familien v. Zernichow(Czernichow) i Norge. Kbh. 1882.971. Zeuthen, Mine første 25 Aar. 1805—30. Kbh. 1866.972. A. D. Jørgensen, Georg Zoega. Et Mindeskrift. Kbh.1881.973. Breve fra og til H. C. Ørsted, udg. af M. Ørsted. ILSamling. Kbh. 1870.974—77. A. S. Ørsted, Af mit Livs og min Tids Historie.1—4. Bd. Kbh. 1851—57.978. C. Ussing, Anders Sandøe Ørsted som Retslærd.Kbh. 1884.


Nr.Danmarks Topographi og Statistik.979. Jonas Koldingensis, Daniæ descriptio nova. Francof.1594.980. De regno Daniæ et Norwegiæ ac de Holsatia, ducatuSleswicensi et finitimis provinciis tractatus varii. Lugd.Bat. 1629.981. Jens Lauritsen Wolf, Encomion regni Daniæ, deter Danmarckes Riges Loff oc dets høyloflige Konge Rigestilhorige Provinders Beskriffuelse. Kbh. 1654. 4.982. Regnorura Daniæ & Norwegiæ ut et ducatuum Slesviciet Holsatiæ descriptio nova. Amsterd. 1655.983. Samme Bog. (defekt.)984. Arent Berntsen, Bergen, Danmarchis og Norgisfructbar Herlighed. Kbh. 1656. 4.985. Deliciæ sive amoenitates regnorum Daniæ, Norvegiæ,Slesvici, Holsatiæ, omniumque ad ea pertinentium Regionum.Lugd. Bat. 170(1986. E. Pontoppidan, Theatrum Daniæ veteris et modernæ,oder Schau-Biilme d. alten u. jetzigen Dånnemarchs.Bremen 1730. 4.987. L. Holberg, Danmarcks og Norges geistlige og verdsligeStaat. 2den Edit. Kbh. 1749. 4.988. — Samme Bog. 3die Oplag. Kbh. 1762. 4.989 —95. E. Pontoppidan, Den danske Atlas eller KongerigetDannemarks Beskrivelse. Tom. 1-7. Kbh. 1763— 81. 4.996. N. Jonge, Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse.Kbh. 1777. 4.997. H. Holck, Provinzial-Lexicon over Dannemark. Kbh.1778.998. Samme Bog.999. S. B. Juul og Cron, Geographie over Kongeriget Danmark.Kbh. 1816.1000. T. Gliemann, Geographische Beschreibung d. DånischenStaats. I. Bd. Altona 1818.1001. A. Andersen Feldborg, Denmark delineated. 1—3.Edinb. 1824.1002. T. Gliemann, Geogr. Haandbog af Kongeriget Danmark.Kbh. 1829.33Nr.1003. C. B. Jensen, Provincial-Lexicon over Danmark. I.Odense 1830.1004. A. Baggesen, Den danske Stat. Kbh. 1840.1005. — Samme Bog. Ny Udg. Kbh. 1862.1006. Danmark, et malerisk Atlas, tegnet efter Naturen afC. F. Christensen, ledsaget med poet. Vignetter af J. L.Heiberg. I. Kbh. s. a. 4.1007. E. E r slev, Den danske Stats Geographie. Kbh. 1852.1008. — Den danske Stat m. 111. Kbh. 1855—57.1009—15. J. P. Trap, Statistisk-topographisk Beskrivelse afDanmark. 1 — 7. Bd. Kbh. 1860—64.1016—22. Samme Bog.1023—26. J. P. Trap, Statist.-topograph. Beschreibung d.Konigreiehs Danemark, iibers. v. C. Sarauw. 1-4. Heft.Kiel 1857—59.1027. Danmark i Billeder. Kbh. 1856. — Holsteen &Lauenborg. Kbh. 1859. Tv. Fol.1028—29. H. Marryat, A residense in Jutland, the danishisles and Copenhagen. Vol. 1—2. Lond. 1860.1030. L. Both, Kongeriget Danmark. I. Kbh. 1868.1031. — Kongeriget Danmark, en histor. topograf. Beskrivelse.1—2. Khh. 1871-73. (2 Heftermangle.)1032. N. M. Petersen, Haandbog i den gammel-nord. Geografi.I. Kbh. 1834.1033. H. Knudsen, Danmark i Middelalderen. I. Kbh. 1834.1034. C. O lu f sen, Collectanea til et antiqvar.-topogr. Lexiconover Danmark. Kbh. 1829.1035. E. H. Tregder, Haandbog for Rejsende i KongerigetDanmark. Kbh. 1824.1036. F. C. B. Treschow, Postadressebog for KongerigetDanmark. 2. Udg. Kbh. 1877.1037. Den danske Lods, Beskrivelse over de danske Farvande.2. Udg. Kbh. 1850, m. Tillæg.1038. L. Both, Natur- og Folkeliv i Danmark. 1—20 H.Kbh. 1876.1039. de Vrigny, Travels through Denmark. Lond. 1707.1040. M. Outhier, Journal d’un voyage au Nord en 1736& 1737. Paris 1744. 41041. J. A. Dy ssel, Forsøg til en indenlands Reise. Kbh. 1774.3


34Nr.1042. J. H. Schlegel, Dånische Reisebeschreibungen. Koph.1776.1043. F. W. Ramdohr, Studien auf einer Eeise nachDanemark.I. Hannover 1792.1044. L. M. Wedel, Indenlandske Reise. Odense 1806.1045—46. C. Molbech. Ungdomsvandringer i mit Fødeland.1—2. Del. Kbh. 1811-15.1047. W. Gr. K, Erinnerungen aus einer Reise von Curlandaus durcli Danemark. Ronneburg 1819.1048—52. J. N. Wilse, Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiskeLande. 1—5. Bd. Kbh. 1790—98.1053 —54. J. G. Ko hl, Reiser i Danmark og Hertugdømmerne.1—2 Bd. Kbh. 1848.1055. J. J. Bruun, Danmarks Kjøbstæder i 24 Kobbere, m.histor.-topogr. Beskrivelser. Kbh. Tv. Fol.1056. Danske Mindesmærker, udg. af C. F. Holm, H. Hansen,Herbst, Høyen, Kornerup,Strunk og Worsaae, m.44 Tavl. Kbh. 1869. gr. Fol.1057. — Roskilde Domkirke. — ViborgDomkirke. (2 Expl.) — AarhusDomkirke. — Yeng Klosterkirke.— Sørup Kirke. (2 Expl.)1058. — En Pakke Defekter.1059. Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærkertegnede af F. Richardt, beskrevne af C. E. Secher.12 Hefter. Kbh. 1867—68. Fol.1060—62. Prospecter af danske Herregaarde, udg. af F. Richardt,med Text af T. A. Becker og C. E. Secher.1—20. Bd. Tv. Fol.1063. Herregaarde, gamle og nye. (Manuskript.) 4.1064—65. Yedel Simonsen, Biedrag til danske Slottes ogHereborges Bygnings og Befæstnings Historie. Odense1840. 2 Expl.1066. K. Hansen, Danske Ridderborge. Kbh. 1832.1067. Efterretninger om de gamle Borge i Danmark og Hertugdømmerne,udg. af Burman Becker. 1—3. Saml.Kbh. 1830-32.1068. Yedel Simonsen, Borgruinerne. 1—*2. Kbh. 1813.35¥ r.1069. F. R. F r iis , Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie.Kbh. 1872—78.1070. J. P. Trap, Om Bygningsformerne i Danmark. Kbh.1860.1071. P. Køb-ke, De danske Kirkebygninger. Kbh. 1883.1072. J. B. Løf-fler, Udsigt over Danmarks Kirkebygningerfra den tidligere Middelalder. Kbh. 1883.1073. F. Uldadl, Om de danske Landsbykirker. Kbh. 1867.1074. J. Kornerup, Materialet i de ældste danske Kirkebygninger.Kbh. 1870.1074 a. Summarisk Efterretning over alle H. M. Kongen tilhørendeforskielligie Eiendomme saavel i Danmark somHolsteen. Fol. (Manuskript.)Danmarks Statistik.1075—79. -R. Ny er up, Histor.-statist. Skildring af Tilstandeni Danmark og Norge i ældre og nyere Tider. 1 — 5. Bd.Kbh. 1803-6,1080. F. Thaarup, Yeiledning til det danske MonarkiesStatistik. 2. Udg. Kbh. 1794.1081—86. — Udførlig Yeiledning til det danske MonarkiesStatistik. 1—6. Bd. Kbh.1812—19.1087. — Statistisk Udsigt over den danske Stat.Kbh. 1825.1088—91. A. F. Bergsøe, Den danske Stats Statistik. 1—4.Bd. Kbh. 1844-53.1092—1110. Bidrag til Kundskab om de danske Provindsersnærværende Tilstand i oekonomisk Henseende. 1—19.Stykke. Kbh. 1826—44.1111. G. L. Baden, Udkast til en Historie af Danmarks ogNorges Handel og Næringsveje. Kbh. 1806.1112. J. Mandix, Danmarks Tilstand for omtr. 60 Aar sidensammenlignet med den nuværende. Kbh. 1830.1113. P. G. Bo h r, Hist. Udsigt over Tilstanden i Danmarkfor 300 Aar siden. Rønne 1836.1114. E. M. Lindman, Bidrag til en Skildring af Danmarksmaterielle Udvikling. Kbh. 1865.


36Nr.1115. M. L. Nathanson, Hist.-statist Fremstilling af DanmarksNational og Stats Huusholdning.Kbh. 1836.1116. — Samme Bog. 2. Udg. Kbh. 1844.1117. — OmMynt- og Bankvæsen, Finantsvæsen,Handel og Industri. 3. H.Kbh. 1862.1118. A. Petersen, Statistik. Hovedpunkter af DanmarksStatistik. Kbh. 1878.1119—54. Statistisk Tabelværk, udg. af statist. Bureau. 3dieRække. 4., 11., 16—18., 20 — 21., 24— 33. Bd. 4de RækkeLitra A. 1—3. Litra B. 1—4. Litra C. 1—4. Litra D.1 - 7 . Kbh. 1864—84. 4.1155. Meddelelser fra d. statist. Bureau. 4de Saml. Kbh. 1858.1156—67. Statistiske Meddelelser, udg. af Stat. Bureau. 1., 5.,.7., 9—12. Bd. 3die Række 2—6. Bd. Kbh. 1862—83.1168—72. Sammendrag af statistiske Oplysninger ang. KongerigetDanmark. Nr. 4 —8. Kbh. 1872 —80.1173. C. Y. Nyholm, Grundtræk af Danmarks Statsforfatningog Statsforvaltning. Kbh. 1869.1174. J. F. Y. Schlegel, Danmarks og HertugdømmernesStatsret. I. Kbh. 1827.1175—76. (Roger et Reverdil), Lettres sur le Dannemarc.T. 1—2. Genéve 1764—67.1177 — 78. Samme Bog. Genéve 1757—64.1179—80. Breve om Danmarks Riges Stat. 1—2. Kbh..1757-70.1181. C. Dreyer, Breve til en udenlandsk Yen om Danmark.Sorø 1790.1182. (E. Pont o pp i dan), Eutropii Philadelphi Oeconom.,Balance eller uforgribelige Overslag paa Dannemarks Formue.Kbh. 1759.1183. A. Hennings, Kleine økonomische u. cameralistischeSchriften. 1-2. Saml. Coph. u. Lpz. 1787.1184. T. F. Ehrmann, Neueste Kunde d. nord. Reiche Danemark,Norwegen u. Schweden. Weimar 1807.1185. Y. Rothe, Danmarks industrielle Forhold. 1 —2. Kbh.1843—45.1186—87. Efterretninger fra Selskabet for indenlandsk Kunstflid.1—2. Bd. Kbh. 1810-16.37Nr.1188. O. J. Rawert, Beretning om Industriens Tilstand ide danske Provindser. Kbh. 1820,1189. Det første nord. Industrimøde. 8—19. Juli 1872.Kbh. 1873.1190. C. Nyrop , Meddelelser fra Industriens Omraade. Kbh.1876.1191. — Bidrag til den danske Industris Historie.i Kbh. 1874,1192—96. — •Samme Bog.1197. — Danske Fajance- og Porcellainsmærker.Kbh. 1881.1198. — Om Kunstindustri og kunstindustrielle Museer.Kbh. 1877.1199. — Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere.Kbh. 1882.1200. — Danmarks Deltagelse i Verdensudstillingeni Paris 1878. Kbh. 1880.1201. — Fra den kunstindustrielle Udstilling. Erindringsblade.Kbh. 1879.1202. — Den danske Porcellænsfabrikations Tilbliven.Kbh. 1878.1203. - Danmarks Glasindustri indtil 1750. Kbh.1879.1204. — Danmarks Industri- og Haandværkerforeninger.Kbh. 1879.1205. — Dansk Pottemageri. Kbh. 1882.1206. — Danmarks Kridtpibefabrikation. Kbh. 1881.1207. J. C. Dr-ewsen, Tillæg til Olufsens Oversigt over National-Industrieni Danmark. Kbh. 1819.1208. Y. Schmidt, Le Danemark å l’exposition universellede 1867. Paris 1867.1209. — Samme Bog.1210—13. N. C. Rom, Den danske Husflid. Kbh. 1871.1214. O. J. Rawert, Beretning om Linnedvæveriets nuværendeTilstand i de danske Provindser. Kbh. 1844.1215. J. G. B u r m an Becker, Forsøg til en Beskrivelse ogEfterretn. om vævede Tapeter i Danmark. Kbh. 1763.1216. Om Almueskolevæsenet i Kongeriget Danmark i Aaret1867. Kbh. 1870, ]1217. H. H. Mang*or og A. Petersen, Skole-Statistik. Kbh.1877.


38Nr.1218—24. Skrifter fremlagte af den danske Komité paa>»Kongressen for Hygieine og Redningsvæsen«. Brtissel!1876. 7 Hefter. 4.1225. J. Moldenhawer, Fremstilling af Blindeforholdene £Danmark. Kbh. 1879.1226. Les établissements d’instruction d*enfants anormaux:dans les pays scandinaves. Copfr. 1884.1227. Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed 1870’— 73. Kbh. 1874. 4.1228. C. L. Madsen, Danmarks, Sveriges og Norges Sam1--kvem med Udlandet 1871—77. Kbh.1879. 4.1229. — Den nord - atlantiske Telegraf. Kbh..1883. 4.1230. H. P. Berthelson, Landets Brandforsikring. Kbh..1881.1231. J. T. Bayer, Bidrag til Arbejderspørgsmaalets prakt..Løsning. Kbh. 1877.1232. J. Michaelsen, Sur l’abolissement des ports internatetde transit. Coph. 1868.1233. Y. Irminger, Notice sur les péches du Danmark.Paris 1863.1234. A. J. Smidth, La mer autour du Danemark. Paris^1866.1235. Zytphen-Adeler, Foredrag holdt i GodsejerforeningensGeneralforsamling. 1873. Kbh. 1873.1236. H. Carcenac, De l’agrieulture, de la peche, du-commerceet de l’industrie en Danemark. Paris 1870.1237. C. A. Yillaume, Udsigt over Udførselen af Korn ogFedevarer fra Danmark og Hertugdømmerne. Kbh. 1839..1238. F. Thaarup, Kort Oversigt over Korn-Produktionenog Kornhandelen i d. danske Stat. Kbh. 1820.1239—44. G. Begtrup, Beskrivelse over Agerdyrkningens.Tilstand i Sjelland og Møen, 1—2..Bd., i Fyen og Langeland, Ærø,.Lolland og Falster, I. Bd., i Nørrejylland,1—3. Bd. Kbhi 1803—12..1245. — Beskrivelse over Hovedgaardene itSjelland. 1. H. Kbh. 1801.39Nr.1246. Extract af den nye Matricul over Jordejendommene iDanmark, indført 1. Jan. 1844. (Manuskript). Fol.1247. C. Yaupell, De danske Skove. Kbh. 1863.1248. Bloch Suhr, Kaldslexikon eller Beskrivelse over alledanske geist. Embeder. Kbh. 1851.1249. Brinck Seidelin, Popul. Fremstilling af d. danskeSkatte- og Afgiftsvæsen. Kbh. 1840.1250. P. Petersen, Skildring af Danmarks Fugtighedsforholde.Kbh. 1853. 4.Danmarks specielle Topografi.Sjællands Stift.1251. E. Madsen, Sjælandske Stednavne. Kbh. 1863.1252. Den sydsjællandske Jernbane. Tv. Fol.1253. J. Junge, Den nordsjællandske Landalmues Character,Skikke etc. Kbh. 1844.1254. Touristen i Nordsjælland. Kbh. 1865.1255. E. Madsen, Højdeforholdene paa d. sjælandske og d.fyenske Øgruppe. Kbh. 1871.1256. G. Begtrup, Beskrivelse over Hovedgaardene i Sjelland.1. H. Kbh. 1801.1257. H. N. Nissen, Efterretn. om de Sjælandske og MøenskeJordegodser. Sorø 1807.1258. J. B. Løffler, Sjællands Stiftslandsby kirker. Kbh.1880. gr. Fol.1259—61. S. Sterm, Stat. topogr. Beskrivelse over KjøbenhavnsAmt. 1—3. Bd. Kbh. 1834—38.1262. T. Gliemann, Geogr. statist. Beskrivelse over KjøbenhavnsAmt. Kbh. 1821.1263. J. C. Lange, Lære om de naturlige Vande udi Kiøbenhavnog dens Egne. Kbh 1756.1264. P. G. Garlieb, Veiledning til at affatte fuldstændigeKiøbstads-Beskrivelser. Kbh. 1817.1265—82. Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling afDokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning omKjøbenhavns ældre Forhold før 1728, udg. af O. Nielsen.1—6. Bd. m. Register. Kbh. 1870—84.


Nr.401283. O. Nielsen, Undersøgelser om Københavns ældsteForhold, s. 1. & a.1284. E. Pontoppidan, Origines Hafhienses eller den kgl.Residentz-Stad Kiøbenhavn forestilled i sin oprindeligeTilstand. Kbh. 1760. 4.1285—88. O. Nielsen, Kjøbenhavn i Middelalderen. Kbh.1877.1289. — Kjøbenhavns Historie indtil ReformationensIndførelse. Kbh. 1879.1290—93. — Kjøbenhavn i Aarene 1536 —1660.1—2. Dels 2. Hefte. Kbh. 1880—83.1294. Kortf. Beskrivelse af Kjøbenhavn og dens Belejring1658—60. Kbh. 1859.1295. L. Holst, Kjøbenhavn og Kongerigets Kjøbstæder foromtr. 100 Aar siden. Kbh. 1862.1296. J. PI enge, Livet i Kjøbenhavn for en Menneskealdersiden. Kbh. 1873.1297—98. H. C. Hansen, Histor. Fremstilling af de mærkeligsteBegivenheder henhørendeunder Kjøbenhavn. 1—2. Dels1. H. Khh. 1830-31.1299. — Samme Bog. I. Bd.1300 —1. J. Davidsen, Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn.1—2. Saml. Kbh. 1880-81.1302—3. C. Bruun, Kjøbenhavn. En illustr. Skildring afdets Historie, Mindesmærker og Institutioner. 1—4. H.Kbh. 1884.1304. L. de Thurah, Hafnia hodierna eller udførl. Beskrivelseom d. kgl. Residentz- og Hoved-Stad Kiøbenhavn.Kbh. 1748. 4.1305. (Rostgaard), Den kgl. Residentz- og Stabel-StadKiøbenhavns historiske Beskrivelse. Kbh. 1787.1306. R. Nyerup, Kjøbenhavns Beskrivelse. Kbh. 1800.1307—8. H. Callisen, Physisk medizinske Betragtninger overKiøbenhavn. 1—2. Bd. Kbh. 1807—9.1309—10. G-. L. Lahde, Topograph.-histor. Udsigt overKiøbenhavns Beleiring 1807. Med PI. Kbh. 4. 2 Expl.1311. Vejviser ved Kbhvns Omnumerering i 1807. Kbh1807.41Nr.1312. R. Christensen, Beskrivelse over Kiøbenhavn. Kbh.1821. Med PI. Kbh. 1821.1313. F. Thaarup, Vejviser i Kjøbenhavn især for Rejsende.Med PI. Kbh. 1829.1314. R. Jones, Copenhagen and its environs. W. pi. Coph.1829.1315. E. H. Tregder, Taschenbuch fiir Frem de u. Einheimischein Kopenhagen. Kbh. 1829.1316. S. H. Petersen, Kjøbenhavn og dets Omegn. Helsingørog dets Omegn. — Frederiksborg og Fredensborg.— Roeskilde og dets Omegn. Med Text af P. W. Becher.Kbh. 1833. 4.1317. F. H. K. Matthias, Kopenhagen u. seine Umgegend.Stettin 1836.1318. S. S term, Statist-topogr. Beskrivelse over Kjøbenhavn.I. Kbh. 1841. Med PI.1319. F. Thaarup, Kopenhagen u. Die Umgegend. 8teAusg. Koph. 1846. Med PI.1320. C. Richard, Promenades dans Copenhague et auxenvirons. Coph. 1848. Av. pi.1321. The travellers’ hand-book to Copenhagen and its environs.By Anglicanus. Coph. 1853. W. pi.1322. Kjøbenhavns Adressebog for 1856, redig. af J. Levin.Kbh. 1856.1323. W. v. Ve tt, Kjøbenhavn, topogr. histor. Beskrivelse.1 -2 . Kbh. 1855-—56. 4 Med PI.1324. Kjøbenhavn 1857. Med PI.1325. Kjøbenhavn og Omegn, en Veileder for Reisende. Kbh1857.1326. C. Gaudelius, Kopenhagen u. seine paradiesischenUmgebungen. Altona 1859.1327. E. Erslev, Kjøbenhavn, et topogr. Omrids. Kbh.1862. Med PI.1328. L. S. Borring, Gruide du voyageur å Copenhague.Coph. 1863. Av. pi.1329. L. Both, Kjøbenhavn, histor.-topogr. beskreven. Kbh.1865. Med PI.1330. G. F. Lassen, Documenter og Actstykker til KiøbenhavnsBefæstnings Historie. Kbh. 1855. Med PI.i


42Nr.1331. P. J. Resen, Inscriptiones Hafnienses Latinæ JDanicæetGermanicæ. Hafn. 1668. 4.1332. J. J. B ru u n , Kjøbenhavns Prospecter i 12 Kobbere.Kbh. Tv. Fol.1333—39. Tabelværk til Kjøbenhavns Statistik. Nr. 1— 7..Kbh. 1876—83. 4.1340-41. Statistiske Oplysninger om Staden Kjøbenhavn.1—2. Udg. af Kbhvns Magistrat. Kbh. 1876—81.1342—44. Forslag til Staden Kjøbenhavns Budget for 1882,.84 og 85. Kbh. 1881—84.1345. Instrux og Yeiledning for Distriktsforstanderne i Kjøbenhavn1870.1346. C. Seidelin, Kjøbenhavns Udvidelse indtil Ferskvandssøerne.Kbh. 1858.1347. J. Wilkens, Forslag til en Udvidelse af Kjøbenhavn.Kbh. 1854. Med PI. '1348. Kjøbenhavns nye Havneplan. Kbh. 1866. Med PI.1349—50. Kjøbenhavns Havneraads Plan for Havnens Udvikling.Kbh. 1881. 4. Med Planer.1351. A. Colding og J. Thomsen, Om Aarsagerne tilCholeraens ulige Styrke i de forsk. Dele af Kbhvn. Kbh.1853. Med PI.1352. Den nye Bro til Christianshavn. Knippelsbro. Kbh.1872. Gr. Fol.1353. M. L. N at hans en, Om Klagerne over Næringsløshedi Kjøbenhavn. Kbh. 1864.1354. C. Nyrop, Om Lavenes indbyrdes Rang. Kbh. 1880.1355. Betænkning afgiven af d. 1867 sammentraadte Theatercommission.Kbh. 1868.1356. C. F. Wadskjær, Poetisk Skue-Plads aabnet paa detsaa kongelige som kostelige Christiansborgs Slots-Plads.Kbh. 1741. 4. Med Kobb.1357. G. F. Lassen, Bidrag til Børsens Historie. Kbh.1858. 4.1358. V. Klein, Om Marmorpladsens Bebyggelse. Kbh. 1867*1359—60. C. F. Harsdorff, Colonnaden paa Amalienborg.7 Raderinger af Sonne. Kbh.1865. Fol. 2 Expl.J 361. — Det kongelige Theater. GrossererPeschiers Gaard. 7 Ra-43Nr.deringer af Sonne. Kbh. 1860..Fol.1362. C. F. Harsdorff, Løveapotheket. 7 Raderinger afSonne. Kbh. 1865. Fol.]3 6 3 — Agent Erichsens Gaard. 7 Raderingeraf Sonne. Kbh. 1863. Fol.1364. — Architektoniske Værker. 10 Raderinger.Kbh. 1871. Fol.1365. Butty, Beskrivelse over Statuen til Hest som d. Asiat.Compagnie har helliget til Kong Frederik d. 5tes Ære.Kbh. 1777. Fol.1366. J. M. Thiele, Kunst-Akademiet og Heststatuen paa-Amalienborg. Kbh. 18601367—69. P. Brock, Histor. Efterretninger om Rosenborg.1 - 3 . Kbh. 1881—83.1370. F. Stouenberg, Merkwiirdigkeiten d. kgl. SchlossesRosenburg zu Kopenhagen. Koph. 1828.1371. P. Brock, Den oldenborgske Kongeslægt belyst ved*d. chronolog. Samlinger paa Rosenborg Slot. Kbh. 1870.1372. C. Andersen, De danske Kongers kronologiske Samling.Kbh. 1870.1373. — Rosenborg. Mindeblade. Kbh. 1867.1374. — The ehronological collection ofthekings ;of Denmark. Coph. 1878.1375. — Die ehronologische Sammlung d. danischenKonige. Kph. 1872.1376. J. J. A. Worsaae, Afbildninger fra det kgl. Museumf. nord. Oldsager i Kjøbenhavn.Kbh. 1854.1377. — Samme Bog. 2. Udg. Kbh. 1859.1378. V. Boye, Oplysende Fortegnelse over Genstande i d.kgl. Museum for nord. Oldsager i Kjøbenhavn. Kbh. 1859.1379. C. C. Rafn, Cabinet d’antiquités américaines å Copenhague.Coph. 1858.1380—81. C. L. Steinhauer, Kort Veiledn. i d. kgl. ethnographiskeMuseum. Kbh. 1860 og 1870.1382. Den kongl. Mynt- og Medaille-Samling. Kbh. 1869.1383. Katalog over den histor. Vaabensamling paa Kjøbenhavns.Tøjhus. Kbh. 1877.


44Nr.1384. J. L ange, Erindringer fra Universitetets botaniskeHave ved Charlottenborg. 1778 —1874.Kbli. 1875.3385. — Vejviser i Universitetets nye botaniskeHave. Kbli. 1875.1386. P. Tauber, Den zoologiske Have ved Kjøbenhavn1859-84. Kbh. 1884.1387—87 a. Kunst- og Industriudstillingen i Kjøbenhavn 1879.Kbh. 1879. 2 Expl.1388. G. F. U r sin, Universitets-Observatoriet paa Rundetaarn.Kbh. 1826.1389. E. C. Werlauff, Histor. Efterretninger om d. storekgl. Bibliothek. Kbh. 1844.1390. C. Bruun, Det store kgl. Bibliotheks Stiftelse. Kbh.1873. 4.1391. S. Birket Smith, Om Kjøbenhavns Universitetsbibliothekfør 1728. Kbh. 1882.1392. C. Molbeeh, Det kgl. danske Videnskabernes SelskabsHistorie 1742—1842. Kbh. 1843.1393—1408. H. Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Historiefra 1537—1621. 1—3. Bd. Med Aktstykker. Kbh.1868—77.1409. E. C. Werlauff, Kjøbenhavns Universitet indtil Reformationen.Kbh. 1850. 4.1410. H. Rørdam, Fra Universitetets Fortid. Kbh. 1879.1411. E. 0. Werlauff, Udsigt over Kiøbenhavns Universitets-Bygnings Historie. Kbh. 1836. Fol.1412. — Bidrag til d. kiøbenh. UniversitetsHistorie Kbh. 1836. Fol.1413—14. H. Matzen, Kjøbenhavns Universitets Retshistorie1479—1879. 1—2. Bd. Kbh. 1879.1415. P. L. Panum, Bidrag til Kundskab om vort medicinskeFakultets Historie. Kbh. 1880. 4.1416. Beretning om Kbhvns. Universitets 400 Aarsfest 1879,udg. af E. Holm. Kbh. 1879.1417. H. F. Rørdam, Kjøbenhavns Kirker og Klostre. Kbh.1859—63.1418. H. Holck, Kjøbenhavns Sogne-Kirkers Beskrivelse.Kbh. 1775.45Nr.1419. F. Thaarup, Vor Frue Kirke. Kbh. 1833. — HolmensKirke. Kbh. 1833. — Garnisons Kirken. Kbh. 1833.1420. Ved St. Johanniskirkens Indvielse. Kbh. 1861.1421. Vor Frue Kirkes Indvielse 7. Juni 1829. Kbh.1422. Frue Kirke, som den er. Kbh. 1854.1423. V. Klein, Et Par Ord om Vor Frue Kirkes Decoration.Kbh. 1861.1424. Bloch Suhr, Vor Frelsers Kirkes Historie. Kbh. 1853.1425. H. W. Boldt, Gesammelte Nachrichten zur Geschichted. Set. Petri Kirche zu Copenhagen. Coph. 1875.1426. D. L Clément, Notice sur l’église réformée fran^aisede Copenhague. Coph. 1870.1427. H. August, Om Vartou Hospital. Kbh. 1840.1428. E. Hornemann, Dronning Louises Børnehospital.(Særtr.).1429. A. Exner, Efterretninger om d. kgl. Vaisenhuus. Kbh.1881.1430. O. Nielsen, Efterretninger om Abel Katrines Stiftelse.Kbh. 1875.1431. J. Burman -Becher, Gjæstgivergaarde i Kjøbenhavni ældre Tider. Kbh. 1872.1432. C. J. K ay s er, Om d. kgl. Assistentshuus i Kjøbenhavn.(Udsn.).1433. N. P. Nielsen, Hellig Trefoldigheds Gilde udi d. danskeCompagni eller d. kgl. kjøbenh. Skydeselskabs Historie.Kbh. 1836.1434. F. C. Bruun, Til Erindring om d. kgl. danske Udenrigsministerium’slOOaarige Bestaaen. Kbh 1870. 4.1435. C. Friis, Assistentskirkegaarden paa Nørrebro. Slagelse1868. m. PI.1436. Veiviser til Familiebegravelserne paa Assistents Kirkegaardene.Kbh. 1831.1437. G. L. Lahde, Gravmindet over de 2den April 1801faldne Fædrelands-Forsvarere. Kbh. 1810.1438. Descriptio P. J. Rese-nii Hauniæ Christianiensiseller Christianshafns Beskrifvelse 1685. Kbh. 1877.1439. P. Paludan, Samlinger til en Beskrivelse over Christianshavn.Kbh. 1791.1440. Frederiksbergske Tilstande. En Skizze af W. H. Kbh.1866.


46Nr.1441. (J. D a v id se n ), Gramle Minder fra Frederiksberg ogVesterbro af Petersen, Fuldmægtig. Kbh. 1865.1442. C. Nyrop, Strandmøllen, Aktstykker til Oplysning omd. danske Papirfabrikation. Kbh. 1877. ,1443. F. R. Frii s, Optegnelser om Gjentofte Sogn. Kbh. 1877.1444. A. J a n tzen, Fundatser og Gavebreve vedk. GjentofteSogn. Kbh. 1875.1445. Vedtægt og Regulativ for Fattiggaarden »Stolpegaarden«.1875.'1446. S. S term, Topographie over Frederiksborg Amt. Kbh.1831.1447. A. Petersen, Frederiksborg Slots Inventarium af 1650.Kbh. 1866.1448. J. P. Rasbech, Frederiksborg Slots Beskrivelse. Kbh.1832.1449. Frederiksborg, Sex Farvetryksbilleder efter H. Hansenog Købke m. Text af C. Andersen. Kbh. 1872 gr. Fol.1449 a. Samme Bog. (Texten alene).1450. Beskrivelse af Frederiksborg-Slot. 20 PI. Kbh. 1860.1451—52. J. P. F. Kønigsfeldt, Frederiksborg-Slot, EtMindeblad. Kbh. 1860. 2 Expl.-1453—54. Festen i Anl. af Krandsens Reisning paa FrederiksborgSlotskirke 1860. Frederiksborg. 2 Expl.1456. Hillerød-Græsted Jernbane, projekteret 1878 af P. B.Obel. Fol.1457. F. J. Meier, Efterretninger om Fredensborg Slot. Kbh.1880.1458. J. C. Lange, Otte Breve fra Slotsbyen Fredensborg.Kbh. 1822.1459. V. Bove, Fand af Gjenstande fra Oldtiden og Middelaldereni og ved Søborg Sø. Kbh. 1882. 4.1460. Yedel Simonsen, Histor. Efterretninger om de sjællandskeBorge Hjortholm og Gurre. Kbh. 1839.1461. C Christensen, Hirschholms Gods i det forrige Aarhundrede.Kbh. 1861.1462. — Hørsholms Historie fra 1305 til 1875.Kbh. 1879.1463. (L. Boesen) Den ved Øresund beliggende anseeligeStad Helsingørs Beskrivelse. Aalborg 1757.47'Nr.11464—67. Bidrag til Byen Helsingøers Historie ved Arnholtzog V. Lassen. Helsingør 1866—70. 4. Hefter..1468. F. Y. Mansa, Pesten i Helsingør og Kjøbenhavn 1710og 1711. Kbh. 1854.1469. R. L. Ulstrup, Helsingør og Øresundstolden 1856.Helsingør 1856.1470. C. F. Holm, Bidrag til Sundtoldens Historie. Kbh.1855.1471. M. C. v. Arnholtz, Cronborg Slots og Fæstnings Historie.Helsingør 1836.1472. P. E. Fischer, Beretning om Kronborg SlotskirkesIndvielse. Helsingør 1844.1473. Panorama taget fra Telegraph-Taarnet paa Kronborg Slot.1474. Budd e-Lu n d, Om Sabelfabricationen og Sabelprøvemetilligemed Fremstilling af Frederiksværks Anlæg og Udvikling.Kbh. 1858.1475. C. F. Wegener, Historiske Efterretninger om Abrahamstrup Gaard i ældre og nyere Tid.Skrevet i Kjøbenhavn i Februar 1854.4. (Manuskript).1476—77. — Historiske Efterretninger om AbrahamstrupGaard i ældre og nyereTid. 1 - 2. Del. Kbh. 1855—56.1478. H. Behrmann, Grundrids til en hist. topogr. Beskrivelseaf Roeskilde. Kbh. 1832.1479. — Grundrids til Roeskilde Domkirkesog dens Monumenters Historie ogBeskrivelse. Kbh. 1815.1480. Sten Friis, Veiledn. for dem, der villebeseeRoskildeDomkirke. Rosk. 1858.1481. J. Koi^nerup, Ny Haandbog for de Besøgende i RoskildeDomkirke. Kbh. 1878.1482—83. Steen Friis, Beretning om Restaurationsarbeidernei Roskilde Domkirke. 1—2. Kbh.1860.1484 — Om Roskilde Domkirkes Stiil og Alder.1870. (Særtr.).1485. Forsk. Bidrag til Roskilde Domkirkes Historie og Beskrivelse..1486—87. J. Helms, N. L. Høyen for Y. Rothes Domstol


43Nr.i Sagen an g. Roskilde Domkirkes Alder og Stil. Kbh..1871. 2 Expl.1488. S teen F riis, Kong Christian den 4des Gravkapel.Kbh. 1868.1489. E. C. W erlauff, De hellige tre Kongers Kapel stiftetaf Kong Christian d. I og Dronning Dorothea i RoskildeDomkirke. Kbh. 1849. 4.1490. C. F. H arsd o rff, Christian den Sjettes og Frederikd. Femtes Grav-Kapél i Roskilde Domkirke. 7 Raderingeraf Sonne. Kbh. 1859. Fol.1491. S. Y. J. Bloch, Bidrag til Roskilde Domskoles Historie1 -4 . H. Rosk. 1842—46. 4.1492—93. V. Skeel, Optegnelser om Roeskilde adelige Jomfrukloster.1 —2. Kbh. 1867—77.1494. J. K ornerup, Kortf. Beskrivelse af St. Jørgensbjergog Yor Frue Kirke v. Roskilde 1870. (Manuskript).1495.b C. A. Gad, Sanct Hans Hospital og Claudi Rossets.Stiftelse. Kbh. 1866. 4.1496. P. G. Thor sen, Skildring af det gamle Lejre. Kbh.1860.1497. J. H. L arsen , Holbeks Amt topographisk beskrevet.I. Kbh. 1832.1498. F. A lgr.-U ssing, Histor. topogr. Efterretninger on^Arts Herred. Kallundb. 1861.1499. L. P etersen , Jordbundskort over den tørlagte Del afLammefjorden 1878.1500. P. P alu dan, Beskrivelse over Staden Kallundborg.Kbh. 1788.1501. M. M. L und, Optegnelser om Kallundborg Kjøbstad.Kbh. 1854.1502. F. A lgreen-TJssing, Efterretninger om Kallundborg.Kbh. 1869.1503. Kongegravene i Ringsted Kirke. Kbh. 1858. lol.1504. Sjællandske Landsdommeres Navne og Beskrivelser afderes Skjoldmærke efter Tavler i St. Bendts Kirke i Ringsted.1881. (M anuskript). 4.1505. J. K o rnerup, Fjenneslevlille Kirke. Kbh. 1876.1506. C. Molbech, Om Sorøe Academie. Nyt Aftryk. Kbh.1856.Nr.49 %1506 a. Th. Hansen, Sorø, en Beskrivelse af Klostret, Academiet,Kirken etc. Kbh. 1883.1507. F. Wendelboe, Beskrivelse af Mindesmærker i SorøeAcademies Kirke, udg. af H. F. Estrup. Kbh. 1836. 4.1508. Beretning om Undersøgelsen af Erkebiskop AbsalonsGrav i Sorøe Kirke. Kbh. 1829. 4.1509. R. Ny er up. Min Pillegrim srej se til Sorø i Aug. 1806.Kbh. 1807.1510 H. C. Rask, Beretning om Nidløse Kirkes Indvielse24. Oktbr. 1847. Kbh.1511. J. V. Neergaard, Statist.-oekonom. Beskrivelse overØsterflakkebjerg Herred. Kbh. 1830.1512. H. F. J. Estrup, Tygestrup, som det var, og som deter. Kbh. 1838.1513. S. M. Beyer, En antiqvar. og statist. Topographie overEgitzlefmagle Sogn og Vester-Flakkebjerg Herreds Pastorater.Slagelse (1820).1514. F. Lunn, Knabstrup i ældre og nyere Tid. Kbh. 1876.1515. F. W. Wiehe, Kort Tilbageblik paa Slagelse lærdeSkoles Historie. Kbh. 1852.1516. H. Thaarup, Meddelelser fra Pensions- og Undervisningsanstaltenpaa GI. Antvorskov v. Slagelse. Slagelse1876.1517. Frederik d. 2dens Fundats for Slagelse Hospital og^lærde Skole. Slagelse. 4.1518. J. B. Møller, Et Bidrag til Slagelse Latinskoles Historie1760 —70. (Udsn.).1519. P. Friis Edvard sen, En ringe Underretning omSohielschiør Kiøbstæds gamle og nu værende Tilstand.Sorøe 1759. 4.1520 A. Listov, Nestved Kiøbstad i Middelalderen. Nestved18721521. — Samme Bog (Særtryk).1522. P. \Y. Becker, Om Restaurationen af St. Mortens KirkeiNestved. Kbh. 1861.1522 a. H. B. Melchior, Histor. Efterretning om den frieadelige Skole Herlufsholm. Kbh. 1822.1523. C. Listov, Udsigt over Herlufsholm Skoles Historiefra dens Stiftelse indtil vore Dage. Kbh. 1865. 4.1524. T. A. Becker, Herluf Trolle og Birgitte Gøie. En


50Nr. »Biographie ved 300 Aarsfesten paa Herlufsholm, 23. Maj1865. Kbh. 1865. 4.1525. Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling. Kbh.1882. 4.1526. C. H all, Kort Udsigt over Herlufsholms Stiftelses Udvikling1856—81. Kbh. 1881.1527. F. Carlsen, Noget om og fra Rønnebæk Sogn medRønnebæksholm. Kbh. 18611528—30. C. H. Braseh, Yemmetoftes Historie som Herregaard,Slot og Kloster. 1—3. Bd. Kbh. 1859—63.1531. J. Nellemann, Om Yalløe Stifts og WemmetofteKlosters Retsforhold til Staten. Kbh. 1872.1532. A. Petersen Yallø og Omegn. En hist. Skildring.Kbh. 1877.1533. Fundation for d. kgl. Stift Walløe i Sjelland 1838.Kbh. 4.1534. O. F. C. Rasmussen, Optegnelser om Gisselfeld. Nest-yed 1868.1535. C. H. Brasch, Gamle Eiere af Bregentved fra 1382til 1740. Kbh. 1870.1536. A. Petersen, Kjoge By es Historie. 1. Hefte. Kbh.1884.1536 a. — Gravskrifter og Inskriptioner i KjøgeKirke. Kbh. 1881.1537—38. F. Carlsen, Efterretninger om Gammelkjøgegaardog Omegn. 1—2. Kbh. 1877— 78.1539. Y. Ingerslev, Gravskrifter og Inskriptioner i PræstøKirke. Kbh. 1880.1540. M. G. P. Repholtz, Beskrivelse over Baroniet Stampenborg.Kbh. 1820. 4.1541. L. M. Wedel, Topografie over Wordingborg Amt iSjælland. 1. H. Kbh. 1818.1542. J. Suhr, Histor. Efterretninger om Yordingborg Latinskolei den ældre Tid. 1—2. Kbh. 1824—25.1543 — Samme Bog. I.1544. N. H. Weinwich, Beskrivelse over Stevns Herred.Kbh. 1798.2 5 4 5 . — Samme Bog.1546. Stevns i ældre og nyere Tid. Storehedinge 1862. 4.51jtfr.1547. J. Korn er up, Storehedinge Kirkes Alder og tidligereForm. Kbh. 1867.1548. P. Michel sen, Beskrivelse over Øen Samsø. Kbh. 1851.1549. B. C. Sandvig, Omstændelig og tilforladelig Beskrivelseover Øen Møen. Kbh. 1764. 4.1550. — Samme Bog1551. S. A^ildgaard^ Physisk-mineralog. Beskrivelse overMøens Klint. Kbh 1781.1552—53. J. Paludan, Forsøg til en antiq., histor., statist,og geogr. Beskrivelse over Møen. 1— 2. Bd. Kbh. 1822—24.1554. J. Jensen, Histor.-topogr. Beskrivelse over Møen. Stege1866.1555. P. Bendtsen, Om Møen i Middelalderen. Kbh. 1820. 4.1556. — Samme Bog.1557. C. Fogh., Geognostiske Skizzer fra Møen. 1857.1558. F. Johnstrup, Om Hævningsfænomenerne i MøensKlint. Kbh. 1874.1559. L. Thurah, Omstændelig og tilforladelig Beskrivelseaf Bornholm ©g Christiansøe. Kbh. 1756. 4.1560. P. N. S kovgatird, Beskrivelse over Bornholm. I.Kbh. 1804.1561. F. Thaarup, Kort Oversigt over Bornholms Amt.Kbh. 1810. 4.1562. — Smaa Bidrag til Bornholms Statistik.1-3. H. Kbh. 1806—10.1563. J. S. "N. Panum, Beskrivelse over Bornholm ellerBornholms Vejviser. Slesvig 1830.1564. J. P. T rap, Beskrivelse af Landet Bornholm. Kbh.1857.1565. P. Hauberg, Bornholm i Billeder og Text. Kbh. 1879.1566. N. Rønne, Fortegnelse over samtlige Landeiendommepaa Bornholm. Rønne 1876.1567. C. G. Brunius, Konstanteckningar under en Resa tillBornholm år 1857. Lund 1860.1568. A. Woldt, Karte d. Insel Bornholm nebst Beschreibungd. wichtigsten Punkte. Berl. 1875.1569. P. N. Skovgaard, Bornholms Saga. Aalborg 1834.1570. J. R. Hlibertz, Aktstykker til Bornholms Historie1327— .162 U Kbh. 1852.4 *


52Nr.1571. R. Quehl, Aus Danemark, Bornholm u. die Bornholmer.Berl. 1856.1572. H. J. Holm, Bornholms ældgamle Kirkebygninger;Kbh. 1878. gr. Fol1573. C. B. Friis, Bornholms runde Kirker. (Udsn.)1574—75. H. C. Ørsted og L. Esmarch, Beretning om enUndersøgelse over Bornholms Mineralrige 1818—19. Kbhu1819—20.1576. F. Johnstrup, Oversigt over de palæogaiske Dannelserpaa Bornholm. Kbh. 1874.1577. P. R. Dam, Kong Frederik d. Syvendes første Besøgpaa Bornholm som Kronprinds 1833. Rønne 1872.1578. J. P. Møller, Folkesagn og andre mundtlige Minderfra Bornholm. Kbh. 1867.1579. F. v. Lønborg, Om Bornholms Yæbning og Forsvar.Kbh. 1856.1580. P. R. Dam, Nogle Bemærkninger i Anl. af F. v. LønborgsAfhandling. Rønne 1856.1581. A. v. Baggesen, Bemærkninger foranledigede vedAfhandl. »Om Bornholms Yæbning etc.« Kbh. 1856.1582. C. Y. Herte], Nye udførlig Beskrivelse over Christiansøe.Aalborg 1809.1583. — Samme Bog.Laalands og Falsters Stift.1584. P. Rohde, Samlinger til de danske Øers Laalands ogFalsters Historie udg. af J. Friis. 1—2. Bd. Kbh. 1859.1585. J. H. Larsen, Laaland og Falster topographisk beskrevne.I Bd. Kbh. 1833.1586. Schiøtz, Antiqvar. Beskrivelse over Lolland og Falsterm. antiq. Kort. 1856. Fol. (Manuskript).1587—88. A. Kall-Rasmussen og F. R. Friis, Histor.-topogr. Efterretninger om Musse Herred i Laaland. 1—2.Kbh. 1866—72.1589. N. R. S. (uhr), Histor. Beskrivelse over Nakskov Kjøbstadi Lolland. 2. Opl. Kbh. s. a.1590. Gr.L.B aden, Nakskovs nuværende Forfatning. Kbh. 17961591. P. H. Boye, Nogle Bidrag til Nakskovs Statistik 1Begyndelsen af d. 17de Aarh. (Udsn.).1592. Forsk. Bidrag til Nakskovs Historie etc..53Nr.1593. J. "Wiclifeld, Fortidsminder fra Egnen om Mariebo:Sø. Kbh. 1862.1594. Kortf. Beskrivelse af Staden Saxkjøbing. Kbh. (Særtr.)Fyens Stift.1595—1623. Samlinger til Fyens Historie og Topographie,udg. af Fyens Stifts literære Selskab. 1—9. Bds. 3. H.Odense 1859-83.1624. F. Algreen-Ussing, Fortegnelse over Skrifter henhør,til Fyens Stifts Topographie og Specialhistorie. Odense1865.1625. S. Tetens, Efterretning om nogle af Fyens Stifts Legaterog offentlige Stiftelser. Odense 1814.1626. Samfundsforhold paa Landet i det sy dl. Fyen af — m.1866. (Udsn.).1627. Y ed el-Simonsen, Fyens Yilkaar i d. saakaldte GrevensFejde. Kbh. 1813.1628—29. C. Engelhardt, FyenskeMosefund. 1—2. Kragehulog Yimose. Kbh. 1867—69. Fol.1630. Den tredie fyenske evang. Biskops Mester JakobMadsens Yisitatsbog, udg. af A. Crone. Odense 1853.1631. A. Crone, Biskop Jakob Madsen Yeiles Yisitatsbog.Odense 1853.1632 —36. Yedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes ældreHistorie. 1—3. Bds. 1. H.Odense 1841—44.1637. — Samme Bog. 1—2. Bd.1638. H. P. Mumrne, Bidrag til Odense Byes Historie.Odense 1862.1639. C. T. Engel s toft, Odense By es Historie. Odense 1862.1640. J. Lauritsen, Odense og nærmeste Omegn. Odense1874.1641. S. H. Clausen, Odense og Omegn, en lexikalsk Beskrivelse.Kbh. 1863.1642. H. P. Mumme, St. Knuds Kirke i Odense. Odense1844.1643. J. Lauritsen, St. Knuds Kirke, en illustreret hist.Beskrivelse. Odense 1875.1644—45. St. Knuds Kirkes Gjenaabning d. 18. Juli 1875.Odense 1875. 2 Expl.


54Nr.1646. E. C. W erlau ff, Monumentet over Kong' Hans og-Dronning Christina i St. Knuds Kirke i Odense. Kbh..1827. 4,1647. M iilertz, Noget om Altertavlen i Frue Kirke i Odense..Odense 1813.1648. N. H øven, Altertavlen i Frue Kirke i Odense udførtaf Claus Berg. Odense 1866.1649. C. P a lu d an -M iille r, Om St. Hans Kloster i Odense.Odense 1831.1650. R. J. F. Henrichsen, Bidrag til Odense CathedralskolesHistorie.. 1. H. Odense-1846.1651. — Samme Bog.1652. De tren de katechetiske Skoler i Odense. Odense 1840.1653. J. Lauritzen, Tilbageblik paa Fyens Stiftstidendesførste Aarkundrede 1772-1872. Odense1872. 4.1654. — Samme Bog.1655. H. C. Yogelsang, Fortegnelse over Karen BrahesBibliothek. Odense 1857.1656. H. P. Mumme, Om Odense Communitefc Odense 1855..1657—60. Yedel-Simonsen, Samlinger til den fyenske-Herregaard Elvedgaards Historie.1—4. H. Odense1845—46.1661. — Undersøgelse om det gamle-Kloster,, der skal have liggetved Elvedgaard i Fyen. Kbh.1836.1662. — Livets Cirkel skildret vedInskriptionerne i Elvedgaards.Hauge. Odense s. a.1663. M. Winther, Sanderumgaards Have. Kbh. 1824.1664. A. F. Miilertz, Histor. Efterretninger om Nyborg latinskeSkole i ældre og nyere Tider. 1—3. H. m. Anh.Odense 1821—23.1665. Forsk. Bidrag vedr. Nyborg Kjøbstad.1666. Uddrag af Nyborg Byraads Forhandlinger 1872. Nyborg1873.1667. G. L. Baden, Underretning om Easkenberg Gaard og,55Nr.Godses Oprettelse til nuværende Stamhus Juelsberg. Odense1806.1668. N. Rasmussen Søkilde, Holstenshus og Nakkebøllemed tilliggende Sogne og Øer. Odense 1875.1669. Yedel Simonsen, Samlinger til Hagen skov Slots nuværendeFrederiksgaves Historie. Odense 1842.1670. P. Tom m er up, Topographie over Drejøe Sogn. Odense1823.1671. A. Fabricius, Drejø Sogns Beskrivelse og Historie.Kbh. 1882.1672. S. Jørgensen, Efterretninger om Faaborg Kjøbstad.Odense 1816.1673. A. Schrøder, Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fraældre og nyere Tid. Faaborg 1866.1674. N. Rasmussen Søkilde, Gamle og nye Minder fraBrahetrolleborg og Omegn, udg. af Fr. Barfod. Kbh. 1870.1675. N. Faber og J. F. Leth, Taler ved Indvielsen afSvaninge Kirke 17de Decbr. 1837. Odense 1838.1676. Begtrup, Forsøg til en Beskrivelse over SvendborgKjøbstæd. Odense 1823.1677. H. Jørgensen, Beskrivelse af Svendborg og Omegn.Svendborg s. a.1678. (S. H. Klaus en), Bogense Byes og Skovby HerredsTopographi og Historie fra Sagntiden til Nutiden af Literismando. Bogense 1859.1679—83. Yedel-Simonsen, Bidrag til den fyenske KongeborgRugaards, dens Læns og dens Lænsmænds Historie.1 - 3 . Del. Kbh. 1843—44.1684. J. Schurmann, Yalckendorferne paa Klingstrup deresDonationer og Stiftelser, med Bidragtil Gaardens Historie 1530—1880.Odense 1882.1685. — Histor. Efterretninger om d. kgl. Skolelærer-Seminariumi Skaarup i Fyen1803—53. Odense 1853.1686. — Skaarup Seminarium 1853—78 et Tilbageblik.Odense 1878.1687. S. H. K (1 au sen), Yed Lillebelt eller MiddelfartsundsHistorie. Middelf. 1867.


56Nr..1688. J. N. Lange, Tøpographie over Øen Langeland. Kbh.1830.1689. Rasmussen, Udtog af Langebechs Seriptores over degamle Kongers private Jordegods paaLangeland. Rudkjøb. 1859.1690. — Samme Bog.1691. S. Jørgensen, Efterretninger om Rudkiøbing Kiøbstædsnuværende Tilstand. Odense 1796.1692. F. C. Lund, Beskrivelse over Øen Thorseng. Odense1823. 4.Jylland.1693—1702. Samlinger til jydsk Historie og Topografi, udg.af d. jydske historisk-topogr. Selskab. 1—10. Bds. 2. H.1866—84. Aalborg.1703. J. J. A. Worsaae, Den jydske Halvø og dens Fortidsminder.KM. 1864.1704. E. v. Wittken, Studien iiber Jiitland. Berlin 1865.1/05. E. Er slev, Om de glubende Dyrs Undergang i Nørrejylland.Kbh. 1871.1706. F. Johnstrup, De geognostiske Forhold i Jylland.Kbh. 1875.1707. Forchhammer, De jydske Heder. 1855. (Udsnit.)1708. E. Dalgas, En Oversigt over Hederne i Jylland.Aarh. 1866.1709. F. C. Carstens, Bemærkninger over Alheden og densColonier. Yiborg 1839.1710—11. E. Dalgas, Geographiske Billeder fra Heden.1—2. H. Kbh. 1867—68.1712. A. S. Ørsted, Et Blik paa Hede- og Klitplantagernei Jylland. Kbh. 1869.1713. L. Esmarch, Histor. Efterretning om Sandflugten iNørre-Jylland. Kbh. 1817.1714—15. Betænkning afgiven af den af Indenrigsministeriet1874 nedsatte Commission til Undersøgelse af forsk.Forhold paa Jyllands Vestkyst. Kbh. 1883. 4. m. Planer.1716. O. Olavius, Oekonomisk- physisk Beskrivelse overSchagens Kiøbstæd og Sogn. Kbh. 1787.1717. N. Fogt mann, Tale ved Skagens Kirkes Indvielse1841. Aalborg 1842.57Nr.1718. Dr. H., En Rejse til Skagen. 1—3. 1867. (Fædrelandet).1719-22. D. H. Wulff, Statist. Bidrag til Vendelbo StiftsHistorie i d. 16de og 17de Aarh.Aalborg 1874.1723. — Aalborg før og nu. Aalborg 1883.1724. — Aalborg Vejviser for 1874. Aalborg1874.1725. C. M. 01 rik, Afhandling om Aalborgs Handel. Kbh. 1773.1726. C. Bruun, Oplysninger om de Frue Kirke i Aalborgtilhørende Kapitaler. Aalborg 1841. 4..1727. Hald, Budolphi Kirkes Formues Forfatning. Aalborg1839. 4.1728. H. P. Barfod, Om Aalborg Hellig-Aands-Hus: detnuværende Hospital. Aalborg 1878.1729. Indbydelsesskrift til Højtideligheden paa Aalborg Kathedralskoled. 14. April 1848. Aalborg 1848.1730. (Waage n-Søderborg), Frederiksminde Lyst-Anlægved Aalborg. Aalborg 1839.1731. S. A. Jacobsen, Fremstilling af Pontonbrosagen paadens forsk. Trin. Aalborg 1862.1732. Kr. E r slev, Harald Hårdråde i Limfjorden. Kbh.1873.J733. K. A ag aard, Phys. oekonom. og topogr. Beskrivelseover Thye. Yiborg 1802..1734. C. Schade, Beskrivelse over Øen Mors. Aalborg 1811.1735. Dueholms Diplomatarium. Samling af Breve 1371—1539, udg. af O. Nielsen. Kbh. 1872.1736. R. H. Kruse, Udførlig Beskrivelse over Øen Fuur iLiimfjorden. Aarhus 1874.1737. Plan og Princip for en Udtørring af den store Yildmosebeliggende i Aalborg og Hjørring Amter. Frederikshavn.1738. L. H. Bing, Physisk og oekonomisk Beskrivelse overØen Lesøe, beliggende i Categat. Kbh. 1802.1739. J. Kornerup, Salling Kirke ved Løgstør. Kbh. 1867.1740. J. P. Trap, Randers Amt. Kbh. 1858. (Særtr.).1741. — Statist.-topographisk Beskrivelse af RandersAmt. Randers 1867. (m. Tillæg ogRettelser.)


Nr.1742. M. Galthen, Forsøg til en Beskrivelse over KiøbstædenRanders. Aarhuus 1802.1743. — Samme Bog.1744. N eck elm ann, Randers Kiøbstæd i Tidsrum fra d.ældste Tid indtil 1448. Randers 1833.1745. — Om Fiskeriet i Randers Fjord. Randers1833.1746. S. A. Stadfeldt, Chorogr. og oeeonom. Beskrivelseover Randers Kjøbsted. Kbh. 1804. 4.1747. Yeiviser og Adressebog for Randers Kjøbstad 1871.Randers 1871.1748. F. Uld all, St. Mortens Kirke i Randers. Aalborg 1871..1749. Om Anvendelsen af det forrige Helligaandshus i Randers.Kbh. 1880. 4.1750. Neck el mann, Kortfattet Udsigt over Randers Kjøbstadi Aaret 1830. Randers 1830.1751—52. Uddrag af Randers Kjøbstads offentlige Regnskaberfor 1871—72. Randers 1873—74.1753—54. Overslag over Randers Kjøbstads Indtægter ogUdgifter 1873—74. Randers 1872 — 73.1755. C. Carlsen, Indstilling til Indenrigsministeriet ang..Kolindsund. 1856.1756. M. R. Ursin, Stiftstaden Viborg. Kbh. 1849.1757. G. Christensen, Illustr. Fører i Viborg og Omegn..Viborg 1873.1758. Ved Viborg Domkirkes Indvielse 10. Sptbr. 1876.Kbh. 1877.1759. A. Feddersen, Nogle Viborgske Oldsager og Udgravninger.Kbh. 1870.1760. — Mammen-Fundet. Aalborg. (Særtr.)1761. J. J. A. Worsaae, Om Mammen-Fundet. Kbh. 1869.1762. E. Sauter, Ældre og yngre Minder fra Hald og Omegn.1869. (Udsn.)1763. N. Blicher, Topographie over Vium Præstekald. Wiborg1795.1764—66. J. R. Hiibertz, Aktstykker vedk. Staden og StiftetAarhus. 1—3. Bd. Kbh. 1845—46.1767. R. Nyerups og S. Abildgaards antiqvar. Rejser iAarhus Stift. 1771 og 1807. Kbh. 1808.59Nr.1768. J. R. Hiibertz, Bidrag til Skildring af Staden ogCommunen Aarhus. 1 H. Kbh. 1837.1769. Aarhus Veiviser og Adressebog for 1877, udg. afN. O.Sørensen. Aarhus 1877.1770. K. S c hytte, Kortf. Beskrivelse over Aarhus Domkirke.Aarhus 1835.1771. Uddrag af Aarhus Byraads Forhandlinger for 1875.Aarhus 1876.1772. Sindssygeanstalten for Nørrejylland. 1866. Tv. Fol.1773. F. Nielsen, Lyngby Seminarium. Kbh. 1851.1774. K. Hansen, Beskrivelse over Skanderborg Bye ogSlot. Kbh. 1833.1775. Efterretninger om Legater og Stiftelser i SkanderborgAmtsraadskreds. Horsens 1874. 4.1776. V. Dreehsel, Silkeborg 1840—80, en histor.-statist.Fremstilling. Kbh. 1880.1777. C. Fibiger, Medicinsk Topographie af Silkeborg ogdens Omegn. Kbh. 1863.1778. Kort over Silkeborg Omegn. 1860.1779. S. C. Neckelmann, Om Silkeborg, som Frieplads forHandel og Industri. 1827. 4. (Manuskript).1780. Dreehsel, Om Silkeborg Handelsplads og dens Tilstand.Aarhus 1861.1781. J. Ree, Silkeborg og Gudenaaen. Kbh. (Særtr.)1782. C. Carlsen, Beretning om de ved Gudenaaen mellemSilkeborg og Tange udførte Reguleringsarbeider. Kbh.1861.1783. Dreehsel, Et Indlæg i Sagen om Gjennemskjæringenved Sveibæk. Silkeborg 1862.1784. Forsk. Bidrag til Silkeborgs Historie og Topografi.1785—90. O. Fabricius, Horsens Kjøbstads Beskrivelse ogHistorie. Odense 1879.1791—93. Veiviser for Horsens By 1832 (2 Expl.) og 1858,udg. af P. Rosenstand. Horsens og Rudkjøb.1794—95. H. v. Essen, Historiske Notitser om Horsenssamt Veiviser og Adressebog for 1866 og 1868. Horsens1866—68.1796. Ræder, Udsigt over Horsens Byes oeconomiske Tilstand.Horsens 1833.


60Nr.1797—1800. Beretning om Horsens Byes oeconom. Tilstand1833—36. v. Hæder. Horsens 1834—38.-1801. C. F. W. Bendz, Bidrag til Horsens lærde SkolesHistorie. 1 H. Horsens 1848.-1802. L. Frølund, Holstebro. 1 H. Holstebro 1871.1803. — Herning Sogn og Plads før og nu. Holstebro1874.*804. P. N. Frost, Beskrivelse over Kjøbstaden Ringkjøbing.Borris 1817.■1805. E. Holst, Medicinsk-statist. Meddelelser om RingkjøbingAmt, f. 1858—77. Kbh. 1879.1806. A preliminarv project for a canal between tke »Ringkjebing-Fjord«and the Northsea. Coph. 1863.1807. J. Christensen, Histor. Optegnelser om Vejle Kjøbstad,samt S m it li, Veiviser og Adressebog for 1869.Vejle 1868.'1808. A. H. H., Veile og Omegn. Kbh. 1882.1809. J. Kornerup, Kongehøjene i Jellinge og deres Undersøgelse.Kbh. 1875. Fol.1810. C. Engelhardt, Kong Gorms og Dronning ThyrasMindestene i Jellinge. Kbh. 1876.-1811. J. N. W il se, Fuldstændig Beskrivelse af Stapel-StadenFridericia. Kbh. 1767.1812—13. E. P. Rosendahl, Optegnelser om Fredericia,Nykjøb. 1841. 2 Expl.d814. Seiersmindet i Fredericia. Kbh. 1858.1815. E. G. Tauber, Breve fra Kolding. En topograf.Skizze. Odense 1822.1816—17. J. J. Fyhn, Efterretninger om Kjøbstaden Kolding,m. Supplem. Kbh. og Kolding 1848—60.


62Nr.1856. C. C. Lorenzen, Gamle og- nye Minder fra Sundeved.Hadersi. 1859.1857. Forsk. Bidrag vedr. Spørgsmaalet om Retskrivningen afslesvigske Stednavne.1858. A. Reven ti o w, Om Marskdannelsen paa Vestkystenaf Hertugdømmet Slesvig. Kbh. 1863. 4.1859. J. Paton, On the sea dykes of Schleswig and Holstein.Lond. 1863.1860. F. Geerz, Geschichte d. geogr. Yermessungen u. d.Landkarten Nordalbingiens v. Ende d. 15ten Jafarh. biszum Jahre 1857. Berl. 1859.1861. J. P. R. Ralie, Das Hebungswesen u. d. neuere Steuerein d. Herzogtktimer Schleswig u. Holstein. Fol. (Manuskript.)1862. E. Reventlow-Farve u. Warnstedt, Beitråge zurland- u. forstwirthschaftl. Statistik d. Herzogthiimer Schleswigu. Holstein. Altona.1863. J. J. A. Worsaae, Om Slesvigs eller SønderjyllandsOldtidsminder. Kbh. 1865.1864. O. M. Brasch, Flensborg Latin- og Realskoles HistorieI. 1566-1797. Flensb. 1861.1865. J. Helms, Relieffet over d. sydi. Indgangsdør paa SlesvigDomkirke. Kbh. 1873. 4.1866. E. Lautrup, Chronik u. Monographie d. Stadt Hadersleben.Hadersi. 1844.1867. Michelsen, Haderslebens Seeweg in alter u. neuerZeit. Hadersi. 1847. 4.1868. L. Skau, Fremstilling af Haderslev Amts økonomiskeForhold. Hadersi. 1858.1869. A. C. A. Kierulf, Om Beskatningen i Haderslev Amt.Kbh. 1865.Island.Grønland, Færøerne og Kolonierne i Vest- og Ostindien.1870. N. H or r eb o w. Tilforladelige Efterretninger om Island.Kbh. 1752.1871—73. P. E. K. K ål und, Bidrag til. en hist. topograph.Beskrivelse af Island. 1—2. Bd. Kbh. 1877—82.1874—77. C. W. Paij kuli, En Sommer i Island. Kbh. 1867.1878. J. Hjaltelin, Docent Paijkulls »En Sommer ilsland«.Reykjav. 1867.63Nr.1879. G. Storm, Minder fra en Islandsfærd. Christa. 1874.1880. F. Johnstrup, Indberetning om d. foretagne Undersøgelsesreisepaa Island 1876. Kbh. 1877.1881. M. Stephensen, Kort Beskrivelse over d. nye VulcansIldsprudning i Vester-Skaptefields Syssel paa Island. Kbh.1785.1882. C. Irminger, Stiømninger og lisdrift ved Island. Kbh.1861.1883. J. SigurBsson, Om Islands statsretslige Forhold. Kbh.1855.1884. H. Finsen, Om Folkemængdens Formindskelse vedUaar i Island, overs. af H. Einarsen. Kbh. 1831.1885. B. Thorsteinson, Om Islands Folkemængde ogøkonomiske Tilstand siden 1801. Kbh. 1834.1886. L. S odemann, Om Islands økonomiske Udvikling iden nyere Tid. 1863. (Udsn.).1887. Ny Jar5abok fyrir Island. Kaupmh. 1861. 4.1888. Frumvarp til nyrrar JarBabokar fyrir Island. Kaupmh. s. a.1889. Stjornarstrå um hin sjerstaklegu målefni Islands. Kbh.1874.1890. G. Brynjulfson, Hin nyjuStjornarlog Islands. Kaupmh.1874.1891. Skyrslur um Landsliagi å Islandi gefnar ut af hinu lsl.Bokmentafelagi. I. Kaupmh. 1858.1892. Sv. Ni el s s on, Presta Tal og Profasta å Islandi.Kaupmh. 1869.1893. Skyrsla um Forngripasafn Islands i Reykjavik. I.1863—66. Kaupmh. 1868.1894. S. Jonasson, Skyrsla um Handritasafn hins islenzkaBokmentafelags. Kaupmh. 1869.1895. Skyrslur og Reikmngar hins islenzka Bokmentafelags.1857—58.1896. E. Irminger, The arctic current around Greenland.W. map. Lond. 1856.1897. A. E. Nordenskjold, The swedish Greenland expedition1883. Lond. s. a.1898. T. M. Fries, Adolf E. Nordenskidid og hans Opdagelsesreiser1858 -79. Kbh. 1880.


64Nr.1899. J. R. Forster, Geschichte d. Entdeckungen u. Schiffahrtenim Norden. Frankf. 1784.1900. A. y . Etzel, Grønland geogr. n. statist, beschrieben.Stuttg. 1860.1901. W. Behrens, Ethnographisk Beskrivelse over Nord-Gronland. Kbh. 1860.1902. F. Jacobsen, Bemærkninger over grønlandske Forhold.Kbh. 1868.1903. H. Rink, Om Grønlænderne, deres Fremtid og de tilderes Bedste sigtende Foranstaltninger. Fortsættelse.Kbh. 1882.1904. — Om Aarsagen til Grønlændernes Tilbagegang.1862. (Udsn.)1905. Om Kirke- og Undervisningsvæsenet i Grønland. —Nogle Bemærkninger om Grønlændernes Uddannelse, afJ. F. Schouw. 1850 (Udsn.)1906. Betænkning afgiven af Commissionen (af 1863) til attage d. grønlandske Handels Forhold under Overveielse..Kbh. 1863.1907. Forsk. Bidrag ang. Grønland.1908. F. John s trup, Allerærb. Andragende ang. danskegeolog. Undersøgelser 1876—77. Kbh. 1875.1909. L. J. Debes, Færoæ & Færoa reserata, det er: Færøernisoc færøeske Indbyggeris Beskrifvelse.Kbh. 1673.1910. — Natiirl. u. politische Historie d. InselnFaroe. Kopenh. u. Lpzg. 1757.1911. J. Landt, Forsøg til en Beskrivelse over Færøerne;Kbh. 1800.1912. Færeyinga Saga eller Færøboernes Historie i d. islandskeGrundtext m. færøisk og dansk Oversættelse, udg. afC. C. Rafn. Kbh. 1832.1913. N. Winther, Færøernes Oldtidshistorie. Kbh. 1875.1914—17. — Samme Bog.1918. C. J. Graba, Tagebuch gefiihrt auf einer Reise nachFaro in Jahre 1828. Hamb. 1830.1919. J. Begtrup, Oplysninger til nærmere Kundskab omFærøerne, s. 1. & a.65Nr.1920. P. A. Holm, Skildringer og Sagn fra Færøerne.2. Opl. Kbh. 1860.1921 — 22. N. E. Høst, Nogle Oplysninger om Fiskeriet paaFærøerne. 1871. (Udsn.). 2 Expl.1923. — Om Hvalfangsten paa Færøerne. Kbh.1875.1924. H. C. Muller, Om Grindefangsten paa Færøerne. 4.(Manuskript).1925. P. L. Panum, Aabent Brev til Forf. af »Den danskeStat« til Oplysning om Færingernes Boliger etc. 1860.(Udsn.).1926—27. Folketællingen paa Færøerne 1855 og 1860. Kbh.1856—65.1928. J. A. Lund dahi, Nogle Bemærkninger om de færøeskeLandboforhold. Kbh 1851.1929. C. B. Garde, Et Par Ord om d. kgl. færøeske HandelsBestyrelse. Kbh. 1841.1930. H. J. Sørensen, Erindringer fra Færøerne. 1862.(Udsn.).1931. — Endnu nogle Bemærkninger omFærøerne. 1860. (Udsn.).1932. J. H. S c hr øt er, Efterretninger om Byen Thorshavn.Kbh. 1836.1933. F. Johnstrup, Om Kullagene paa Færøerne. Kbh.1873.1934. H. West, Bidrag til Beskrivelse over St. Croix. Kbh.1793.1935. Statistics reg. landed properties in the Island of St.Croix from 1816 to 1857. St. Croix 1859. 4.1936. Betænkning over Forslag til Lov om nogle Øen St. Croixvedr. finantsielle Foranstaltninger. 1871.1937. Uddrag af de paa Nicobar-Øerne i 1846 anstilledeUndersøgelser. Kbh. 1846.1938. L. F. Rømer, Tilforladelig Efterretning om KystenGuinea. Kbh. 1760.


Nr.66Norge og Sverig.1939—40. Heimskringla e5r Noregs Konunga-Sogor af SnorraSturlusyni. Snorre Sturlesons norske Kongers Historie,udg. af Gr. S ch ø n in g , B. T h o rla c iu s og E. C. W e r-lauff. T. 1—4. Havn. 1777-1826. Fol.1941. J. A al, Erindringer, som Bidrag til Norges Historiefra 1800—1815. Christa. 1859.1942. Breve fra Grev H. H. v. E sse n til Kronprins CarlJohan, udg. af Y. N ielsen . Christa. 1867.1943. A. Faye, Norge i 1814. Christa. 1864.1944. D. Tlirap. Bergenske Kirkeforhold i d. 17de Aarh.Krista. 1879.1945. — Bidrag til den norske Kirkes Historie idet 19de Aarh. 2det H. RigsforsamlingensPrester 1814. Krista. 1884.1946. N. Nicolaysen, Om Throndhjems Domkirke. Krista.1872.1947. D. Thrap, Politiske Forhold v. Finnemissionen i 18.Aarh. Krista. 1882.1947 a. Norges Stats-Kalender 1881—84.1948. E. Siden bl ad h, Schweden. Statist. Mittheilungen.Stockh. 1873.1948 a. Sveriges Stats-Kalender for 1881, 83 och 84.1949. Sveriges Regenter under Lutherska Tidehvarfvet, utg.af A. Lundquist & Co. Stockh. 1868.1950. J. C. B a r fod, Markvårdigheter rorande Skånska Adeln.Stockh. 1847.1951. W. Swalin, Konungens svenska och norska Statsråd1809— 1814—1881. Stockh. 1881.1952. C. N a uman n, Om Konung Carl X I’s Envålde. Lund1860. Fol.1953. N. M. Mandelgren, Monuments Scandinaves du moyenåge. Paris 1862. (Livr. 4—5 av.1954. —pi. 17—40), gr. Fol.Samlingar till svenska Konst- ochOdlings-Historien. 1ste H. Stockh.1866. 4.1955. C. G. Brunius, Skånes Konsthistoria for Medeltiden.Lund 1850.67Nr.1956. J. Kornerup, Gumløse Kirke i Skåne. Kbli. 1866.1957. Gotland och Wisby i Taflor. 20 Tafl. m. beskrifv. Textaf C. J. Bergman. Stockh. 1858. Tv. Fol.Forskjellige Videnskaber.1958. H. Bunting, Chronologia, hoc est omnium temporumet annorum series. Servestæ 1590. Fol.1959 — 73. P. Lanfrey, Napoleon d. Førstes Historie, overs.af N. Bache. 1-5. Bd. Kbh. 1873—77.1974. Rapport d^ensemble de M Appert sur les opérationsde la Justice militaire relatives å l’insurrection de 1871.Y ersailles 1875« 4.^9 7 5—77. J. L. Motley, Opstanden i Nederlandene ogGrundlæggelsen af den hollandske Republik. 1 —3. Bd.Kbh. 1881-82.1978. A. Schumacher, Geschichte d. Thronentsetzung u. d.Todes Peter d. Dritten. Hamburg 1858.1979—83. Atlas til Napoleon: Julius Cæsars Historie.1—5. II. Kbh. 1866. Fol.1984. P. An d ræ , Yia Appia, dens Historie og Mindesmærker.Kbh. 1882.1985. F. Schiern, Om Oprindelsen til nogle osmanniskeTraditioner. Kbh. 1878.1986. — Om Oprindelsen til Sagnet om de guldgravendeMyrer. Kbh. 1873.1987. T. Berger, Die durchlåuchtige Welt oder kurzgef.genealog. Besclireibung aller jetztlebenden durchl. hohenPersonen. Hamb. 1730.1988—2017. Gothaischer genealog. Hof-Kalender auf d. Jahr1793, 1837 u. 1850—77. 30 vols.2018. Genealog. Taschenbuch d. gråtl. Håuser auf d. Jahr1853. Gotha.2019. Gothaisches genealog. Taschenbuch d. freiherrlichenHåuser 1856.2020. Histodsch-genealog. Calender 1784. Lpzg.


68Nr.2021. H. R. Hj ort-L o r e n z e n , Généalogie d. maisons princieresregnantes dans l’Europe. Lpag. 1871.2022. Annuaire diplomatique et consulaire des etats des deuxmondes. 1884. Gotha.2023. H. R. H jo r t-L o r e n z e n , Annuaire généal. d. maisonsprinciéresregnant en Europe. l ere année. 1882. Copli.2024—25. G.. B raun, Theatrum, irrbium Civitates orbis terrarum.T. 1 — 6. Coloniæ 1572—1618. Fol.2026. C. B erg , Atlas over d. gamle Yerden. Kbh. 1882. Fol.2027. R izzi Z anno ni. Atlas géographique et nadlitaire authéatre de la guerre presente en Alleinagne. 1756 —61.Paris.2028. Desnos, Almanach géograpbique ou petit Atlas élémentairedédié å sa Maj. le Roy de Danemairck. Paris1770.2029. E. E r sle v , Jordkloden og Mennesket. 1 — 2. Kbh*1860.2030. Terzo Congresso geografico internazionale tenuto aYenezia 1881. I. Roma 1882.2031. Congrés internat, d. Américanistes. Oomte-rendu de la*5emo Session. Copenhague 1883. Copk 1884.2032—38. Geografisk Tidskrift udg. af d. kgl. danske geografiskeSelskab. 1— 7. Bds. 8. H. Kbh. 1877—84. 4.2039. E. C. W erla u ff, Symbolas ad geographiam medii æviex monumentis islandieis. Hafn. 1821. 4.2040. J. Steenstrup, Zeniernes Reiser i Norden. Kbk1883.2041. Fr. Krarup, Zeniernes Reise til Norden. Kbh. 1878.2042. W. Lin ton, The scenery of Greece and its islandsrillustrated by 50 views. Lond. 1856. 4.2043. L. Bo di o, Statistica della emigrazione italiana all’esteronel 1881. Roma 1882.2044—45. G. R ey, Yoyage dans le Haouran et aux bords,de la Mer morte execute pendant 1857 et 1858. Av.Atlas in gr. Fol. Paris.2046. G. R ey, Étude sur les monuments de l’architecturemilitaire d. eroisés en Syrie et dans l’ile de Chypre.Paris 1871. 4. Av. PI.69Nr.2047. X. L. L e+ ow sk iego, Katedra Krakowska na Wawelu.Krakow 1859. Fol. av. pi.2048. F. v.


70Nr.2134—37. J. Gr. Forchhammer, Almen fattelige Afhandlingerog Foredrag. 1—4. H. Kbh. 1869.2138. F. Joh nstrup, Oversigt over de geologiske Forhold iDanmark. Kbh. 1882.2139. — Grønsandslagene i Danmark. 1872.2140. A. F. W. Paulsen, Histor. Fremstilling af de vigtigsteUndersøgelser over Straalevarmen. Kbh. 1879.2141. J. Thomsen, Om Molekuler og Atomer. Kbh. 1884. 4.2142. Almanak paa det Aar 1685. Kbh.2143. Ph. Weilbach, Nordeuropas Skyformationer og deres;Inddeling. Kbh. 1881. Fol. m. PI.2144. C. Reis s, Diagnosen af det fibrinøse pleuritiske Exsudat.Kbh. 1884. 4.2145. R. Malling-Hansen, Ueber Periodieitåt im Gewichtder Kinder an taglichen Wagungen. Koph. 1883.2146. J. Keller, Den Døvstumme. Kbh. 1858..2147. Nordiske Blade for Døvstummer udg. af J. Keller.1—2. Aarg. 1863 —64. Kbh. 4.2148. H. Bjørset, Døvstummeskolens Ordning i Overensstemmelsemed Talemethodens Udvikling. Christ. 1884.2149. Moldenhawer, Selbsterwerb*d. Blinden. 1879. (Særtr.)2150. Das Blinden-Institut auf d. Hohen Warte bei WienrMonographie. Wien 1873.2151—58. Arbeideren, Et Maanedsblad for Selvhjælp og Samarbeide,udg. af Foreningen »Associationen«. 1—2. og-4—9. Aarg. Kbh. 1868 —76. Fol2159. C. Torp, Besiddelsen og dens Betydning i retslig Henseende.Kbh. 1884.2160—65. L. Holberg, Epistler, udg. af Chr. Bruun. 1—5.Bd. Kbh. 1865—75.2166—69. — Comedier, udg. af F. L. Liebenberg.1 -8 . Bd. Kbh. 1848—53.2170. — Niels Klims underjordiske Reise,overs. af N. V. Dorph. Kbh. 1841.2171. E. C. Werlauff, Historiske Antegnelser til Ludv.Holbergs atten første Lystspil. Kbh. 1858..71Nr.2172. H. C. Andersen, lisjomfruen, Eventyr. IIIBd. Kbh.1880. Tv. Fol. (Trykt med ophøjede Typer til Brug forBlinde).2173. Y(edel) S(imonsen), Verdens-Siælen. Odense 1837.2174—75. — Clios Harpe. 1—2. Odense1832.2176. — Ung Harald. Odense 1831.2177. — Livets Speil i Naturen. Odense1831.2178—80. Dansk Folkekalender for 1842—44, udg. af Selsk.f. Trykkefrihedens rette Brug. Kbh.2181. Dansk Folkekalender for 1848, udg. af M. L. Nathanson. Kbh.2182. Ph. Weilbach, Konst og Æsthetik. Kbh. 1870.2183—84. Es. Tegner, Werke, iibers. u. herausg. v. G. v.Leiriburg. 1—4. Bd. Lpzg. s. a.2185. — Kleinere epische Gedichte iibers. v.G. v. Leinburg. Lpzg. 1878.2186. Schilderungen u. Begebnisse eines Vielgereisten derausruht. 1 —3. B. Lpzg. 1833.2187. Bertall, La comédie de notre temps. Paris 1874.2188. Biblia, det er den gantske hellige Scrifft paa Danskeigien offuerseet oc prentet effter Kong Christian den IV’sBefaling. Kbh. 1633. Fol.2189. Vor Herres og Frelseres Jesu Christi Nye Testamente.12te Opl. Kbh. 1766. (Med Sølvbeslag og Spænde).2190. Th. Kingo, Psalmer og aandelige Sange, udg. af P.A. Fenger. Kbh. 1827.2191. N. Helduaderus, Historiarum sacrarum Encolpodiondet er en ny og nyttig Bog om vor Herris Jesu ChristiLiv. Kbh. 1634. 4. (defekt).2192. A. Fritschen, Forhandling om Jesu Christi GudsSøns Blods forunderlige Kraft. Kbh. 1761.2193. Danmarks og Norgis Kirke-Ritual. Kbh. 1685. 4.2194. Y. Sanne, Messebog. Kbh. 1879. 4.2195. Chiromantia. En liden Haandbogli som indholler thebesynderligste Linier oc Strege i enn Meniskis Haand


72Nr.med thierris bemerckelse, fordansket (af Mats MechkelsenPræst til Udbi oc Sødning’ 1564). Manuskript.2196. Desid. Er asm i Roterodami, Colloqvia familiaria.Amsterd. 1646.2197—99. 3 Pakker Bøger.2200. En Pakke Skolebøger.rTopografi.Afbildninger, Prospekter, Grundplaner og Kort, ordnede afden Afdøde under følgende Rubrikker:1. Kjøbenhavn, ca. 100 Blade.2. Kjøbenhavn med nærm este Omegn, af Berggreen1879, samt ca. 150 Bl. Afb.3. Rosenborg, 24 Blade.4. Kjøbenhavnske stedlige Billeder, ca. 300 Bl.5. Kjøbenhavns Amt, ca. 200 Bl.6. Frederiksborg Amt, ca. 200 Bl.7. Frederiksborg Slot, 20 Stkr. fotografiske Billeder.8. Holbæk Amt, 32 Bl.9. De tre sydlige A m ter paa Sjælland, med Møen,ca. 150 Bl.10. Bornholm, 40 Bl.11. Fven, Langeland og Ærø, ca. 150 Bl.12. Laaland og Falster, 30 Bl.13. Viborg, Randers, Aalborg, Thisted og SkanderborgAmt, ca. 100 Bl.14. Hjørring, A arhus, R ingkjøbing, Ribe og VeileAmt, ca. 150 Bl.15. Islandske Prospekter, 25 Bl.16. Billeder fra Grønland, ca. 50 Bl.17. — fra Færøerne, ca. 20 Bl.18. — fra V estindien, ca. 25 Bl.19. En Mappe med B illeder af Stæder udenfor Danmark.73Nr.20. Frederiksborg Slot, 1561, Nestved, K allundborgog Nyborg, 4 Bl., af P. Resens Atlas.21. 36 fotografiske Prospekter af Odense 1876, i Mappe.22. Et Bind [med 59 Landkort fra Slutningen af forrige ogBegyndelsen af dette Aarh.23. Danmarks Sogne-Kort udført efter Matrikulens minoreredeKort i C. M. Tegners lith. Inst. (i Mappe).24. 13 Bl. statistiske Kort over Danmark, i Mappe,25. Fredensborg og Frederiksborg Slotte i forrige Aarhundrede,4 tegnede og coll. Blade i stor Folio.26. P. Resen. Grundplan af Kjøbenhavn 1674, opklæbet paaLærred med Stokke. (M eget sjæ ldent).27. Die konigl. Residenz Stadt Copenhagen im Grundriss 1766.28. H. E. G. Saabye, Kjøbenhavn med nærmeste Omegn,opklæbet paa Lærred.29. D anm ark, représentations cartagraphiques 1876. 4 Bl.30. Ældre Danmarkskort, opklæbede paa Lærred, 4 Stkr.31. En Pakke forskjellige Grundplaner over Kjøbenhavn,Kommunehospitalet m. m.32. E. K lingsey, Atlas over Danmark, 38 Bl.33. En Mappe med forskjellige ældre Kort.■34. En dito med 4 Stkr. gamle tegnede Kort over Danmark.35. En Pakke forskjellige Kort over Slesvig.36. Mans as Kort over Nørre Jylland, opklæbet paa Lærred.7 Stkr.37. Skandinavien, 3 Bl., m. m.38. O lsens Kort over Island, 1844. 4 Bl.39. — — — 1849.40. Islands Kort 176 i og 1849. 2 Stkr.41. B orns Kort over Færøerne. .1806.42. En Rulle forskjellige Kort (Helsingør, Lammefjorden m. m.)43. Svenske Kort, 3 Stkr.44. 31 Stkr. Landkort henh. til C. B rix Atlas.45. Forskjellige Kort, udg. af E. E r s lev.46. Historisk Atlas i 20 Kort (2 Expl.)


74Nr.47. En stor Pakke ældre Kort og Planer.48. En do. opklæbede Landkort.49. 30 Bl. Fotografier af Kjøbenhavii.50. 24 — do. - Herlufsholm.51. 28 — do. - Nestved.52. 6 — do. - Roskilde.53. 11 — do. - Fredensborg Slot og Have.54. 7 — do. - Nordsjællandske Steder og Byer;.55. 4 — do. - Sorø.56. 4 — do. - Præstø og Omegn.57. 20 — do. - Odense.58. 9 — do. - Nyborg.59. 3 — do. - Assens.60. 11 — do. - Svendborg og Omegn.61. 7 — do. - Bornholm.62. 23 — do. - Kristiansø.63. 2 _ do. - Maribo.64. 4 - do. - Nykjøbing p. Falster.65. 8 — do. - Viborg Domkirke 1863.66. 4 — do. - Viborg.67. 3 — do. - Aalborg.68. 10 — do. - Aarhus.69. 3 - do. - Sæby Kirke.70. 22 — do. - forsk, danske Byer og Steder.71. 5 — do. - Birchendegaard. Borreby og Brahetrolleborg.72. 7 do. "i Bregentved.73. 6 — do. Egeskov, Einsidelsborg og Erholm..74. 6 — do. - Estrup og Friisenborg.75. 5 — do. - Fuglsang, Gaunø, Gisselfeld og Hardenberg.76. 4 do. - Holkenhavn og Holstenhus.77. 5 — do. - Juellinge, Knuthenborg, Lerchenborgog Lerchenfeldt.78. 6 — do. - Lynnerupgaard, Lystrup, Nakkebølleog Ny sø.79. 4 — do. - Ravnholt.75Nr.80. 6 Bl. Fotografier af Rosenvold. Rugaard, Støvringgaardog Sæbvsogaard.81. 6 - do. - Vallø.82. 6 — do. - forsk, danske Herregaarde83. 4 — do. - Døvstumme-Institutet i Fredericiaved Kongebesøget Juli 1882.84. 15 — do. - Grønland og Færøerne.85. 10 — do.Haand-Tegninger.86. J. Korn er up, Kirken i Kallundborg. Pen.87. — Parti af en hvælvet Halle paa Gjorslev.Pen og Tusch.88. — 'Vemmetofte Kloster.89. — Gjorslev. 1859.90. — Det adelige Frøkenkloster i Roskilde.1859. Pen.91. — Hardenberg. Tusch.92. — Roskilde Domkirkes Vaaben. Anno 1500.Pen.93. — Capellet paa Graabrødre Kirkegaard iRoskilde. Pen94. — Stiftsbibliotheket i Roskilde. 1859. Pen.95. — Raadhuset og St. Laurentii Taarn i Roskilde.1859. Pen.96. — Parti af Uby Kirke. Pen.97. — Magleby Kirke i Stevns Herred. Penog Tusch.98. — Nykjøbing Kirke paa Falster. 1857. Pen.99. — Holmstrup Kirke. 1857. Tusch.100. — Kirken i Storehedinge. 1859. Pen ogTusch.101. C. Neumann, Parti af Kjøbenhavns Havn. Akvarel.102. J. Hellesen, Bjerg Kirke ved Roskilde. Tusch.103. — Sorø By. 1854.104. — Parti ved Lethreborg. Tusch.105. J. F. Damm, Sortebrødre Kloster. Pen.106. J. F. Damm, Sortebrødre Klosters Korsgang, indvendig.


76Nr.107. T. Z e lt n er, Lystrup. 1860.108. F. C. K jæ rsch o u , Egeskov. Bly og Tusch.109. W. Z i lie n , Steensætning paa Slagslunde Mark. 1850.Pen m. Farve.110. — En jydsk Postvogn. 1864. Akvarel.111. — Slangerup. 1860. •112. W. T. Walther, St, Mortens Kirke i Næstved. 3 Bl.Pen og Tusch.113. L. A. W i nstrup, Lystrup. Pen.114. — Bjernede Kirke. 1840. Pen.115. — Bjært Kirke, Sommersted, og Detaljerfra Aastrup Kirke. 3 Bl.116. — Tillitze Kirke. 1845.117. P. Friis, Tegning af Gravmindet opreist paa OddensKirkegaard. 1818. Tusch.118. Caroline Jessen, Landskab. 1*871. Sepia.119. P. Boj sen, Kirken i Nakskov. Pen.120. N. S. Nebelong. Viborg Domkirke, Langskibet og Koretudv. Pen.121. H. C. Hansen, Maribo Kirke. Grundtegninger. Profileretc. 6 Bl. Pen.122. L. Both, 18 Bl. Grundtegninger, Prospekter, Kort etc.over danske Kjøbstæder, Slotte etc.123. Heinr. Hansen. Tegninger til Helms Ribe DomkirkesBeskrivelse. 23 Bl. Pen, Bly og Tusch.124. A. N av , Skodsborg sét fra Søen. Akvarel.125. — Raadhuset i Bibe. Sepia.126._ Bispegaarden i Ribe. do.■127. — Sorø Akademi, do.128. — Vordingborg Kirke. do.129. — Vallø Kloster. Akvarel.130. — do. sét fra Gaarden. Tusch m.131. — Nørlund. Akvarel.132. — Kokkedal. Sepia.133. — — Akvarel.134. — Hammershus Ruiner, do.135. — Koldinghus Ruiner fra Slotsgaarden. do.136. — Klampenborg sét fra Søen. do.137. — Holsteinborg. do.138. — Engelsholm. Sepia.77Nr.139. A. Nay, Budolphi Kirke i Aalborg. Tusch.140. — Frue Kirke i Aalborg. Akvarel.141. — Voergaard. do.142. — . Brahetrolleborg. do.143. Kolding Kirke. Sepia.144. — Aalborghus. do.145. — Hus med Svale i Aalborg. Akvarel.146. — Bindingsværkshus i Aarhus. Sepia.147. — Monbergs Gaard i Horsens, do.148. _ Lichtenbergs Gaard i Horsens, do.149. — Vor Frelsers Kirke i Horsens, do.150. — Raadhuset i Horsens, do.151. — Gavlhus i Aalborg. Sepia.152. — Den ny Klosterbygning i Slagelse. Akvarel.153. — Sindssygeanstalten ved Vordingborg, do.154. — Straffeanstalten ved Horsens. Sepia.155. — . Sorø Akademi sét fra Søen. Akvarel.156. — Kong Hans’ Gaard i Aalborg. Sepia.157. — Hesselager, do.158. — Borreby. Akvarel.159. — St. Peders Kirke i Slagelse, do.160. — St. Mikkels Kirke i Slagelse, do.161. — St. Katharine Kirke i Ribe. do.162. — Den gamle Klosterbygning i Slagelse, do.163. — Helligaands Kloster i Aalborg. Sepia.164. — Hospitalet i Ribe. Akvarel.165. — Rosenborg Slot. do.166. — Vesterbros Passage, do.167. — Det gamle Kiøbenhavns Slot 3 Bl. Sepia.168. — Amalienborg Akvarel.169. — Sygehjemmet v. København, do.170. — Stadsgraven v. Observatoriet og Kommunehospitalet, do.171.____Parti med Børsen og Kristiansborg Slot. do.172. — Frederiksberg Have med Slottet, do.173. — Parti af Gammeltorv. do.174. — Det Beckerske (Elephant) Apothek paa Købmagergade do.175.____Langelinie. do.176. — Udenfor gamle Nørreport, do.


78Nr.177. A. N a y , Christianshavns Stadsgrav, do.178. 3 Bl. Akvareller. Amagertorv, Holmens Kirke og Postgaarden.179. Heinr. Hansen, Fjennisløv Kirke. 3. Bl. Tusch.180. Anker Lund, Scener af Kong Kristian d. Fjerdes Liv.14 Bl.181. St. Peders Kirke i Slagelse. 2 Bl.182. F. Uldall, Døbefont i Tamdrup Kirke i Horsens ogEssing Kirke v. Skive. 2 Bl. Pen.183. 4 Bl. Grundtegninger af danske Købstæder.184. Rydhave. 1845. Akvarel.185. Ørbeklund. do.186. Silkeborg fra Ballegaard. Pen og Tusch.187. 11 Bl. Grundtegninger af danske Herregaarde og Købstæder.■188. 12 Bl Prospekter etc. af danske Herregaarde.189. 20 Bl. Grundtegninger og Afbildninger af danske Kirker.190. 8 Bl. forsk. TegningerDanske Portræter.191. Christian II, Træsnit, Lucas Cranach fec. 1623. (Str. 70.)192. Frederik II, Melch Lorichs del. & sc. 1582.193. — Fotolitografi af Budtz Muller efter Melch.Lorichs Stik.194. Christian IY, P. Isachs p. J. ab Heyden sc. 1627.195. — C. v. Mandern p. Heuer sc.•196. — S. de Pas sc.197. — J. v. Dort p. P. Gemzøe litli.198. — with his eldest Son Frederick. R. Dunkartonsc.199. Christian, Chr. IV’s Søn. G. Ferrbeard exe, K. Elstrakesc. (Str. 339.)200. Jørgen (Georg), Fred. III’s Søn. Krauss sc.201. — C. N. Schiitz fec. 1689.202. Anna, Foranst.’s Gemalinde. J. Houbraken sc. C. Johnsonp.203. Christian V, Anon sc. (Str. 498.)-204. — Anøn sc (Str. 496.)79Nr.205. Carl, Søn af Christ. V. B. Picart sc. 1733.206. Christian YI., J. S. Walil p. J. M. Preisler sc. 1747.207. Frederik Y, Sy sang sc,208. Louise, Foranst.’s Gemalinde. C. G. Pilo p. J. M.Preisler sc. 1747.209. Juliane Maria, g. m. Freder. V. Høyer p. d e ­mens sc.210. Louise, Datter af Freder. Y. C. C. A. Bøhndel lith.211. Carl, Foranst.’s Gemal. J. E. Haid sc. 1774.212. Frederik, Søn af Freder. Y. Høyer del. Clemens sc.213. Sophia Frederikka, Foranst’s Gemalinde. Høyerdel. Clemens sc.214. Christian YII, Dance p. E. Fisher sc. Sorte K.215. Frederik YI, J. C. Grøger p. A. \Y. Bohm sc.216. — Juel del. Clemens sc. 1782. Rødt Tryk.217. — J. Juel pinx. J. F. Clemens sc.218. — C. Høyer del. M. Haas sc. 1777.219. Marie Sophie Frederikke, Foranst.’s Gemalinde.Lahde fec. 1799.220. — Juel p. J. F. Clemenssc. 1800.221. Frederik Ferdinand og Caroline, Griinbaum del.Monies lith. 2 Bl.222. Christian YIII, Grøger pinx. Heuer sc,223. — Hornemann pinx J. F. Clemens sc.1811.224. — W. Heuer del. & sc.225. — Dessiné d’apres Mad. M. Pouilly.Lith. de Yillain. (St. 956.)226. Christian IX og Louise, Tegner & Kittendorf lith.2 Bl.227. Frederik Christian, Hertug af Slesvig Holst. Sønderborg.M. Graff p. 1791. G. L. Lahde sc. 1796.228. Friedrich, Hertug af Holstein Beck, J. L. Mosnier p.J. F. Bauer sc. 1801.229. H. C. Andersen, Digter. Prof. J. W. Gertner del.Magn. Petersen rad. 1864.-230. C. Bastholm, KgL Konfessionarius. J. Juel pinx. J.F. Clemens sc. 1792.


80Nr.231. Gr. Becker og Hastru, Hof-Apotheker. A. P. Madsensc. 1868.232. Ni c. Benzon, Dr. med. Anon sc. (Str. 203.)233. J. J. Berger, Livmedicus. J. Juel pinx. J. F. Clemenssc, 1781.234. J. H. E. Bernstorff, Greve, Gehejmeraad. J. C. Schlotterbecksc.235. M. C. Bjørn. Solodanserinde. Anon sc.236. E.Bonnevie, Toldinspecteur. J.T. Lundbye rad. 1847.237. G. Braem. Købmand i Kbhn. K. v. Mander p. A.Haelweg sc.238. Joh. Braem, Købmand i Kbhn. S. de Pas sc.239. T. Brahe, Astronom. J. Koinerup rad. 1860.240. — Ph. Kilian sc.241. J. D. Bran dis, Kgl. Livlæge. Monies lith. Kgl. Stentr.242. Enev. Brand t. Greve, Km hr. J. F. Ebert exe. J..Houbraken. sc. 1772.243. J. R. Brochmann, Biskop i Sjælland. S. de Pas sc.1632.244. C. F. Bror s on, Prof., Sognepræst. Monies lith. Kgl.Stentr.245. P. O. Brøndsted, Prof. L Dupré fec.246. Th. B ugge. Prof. astronom. (Heuer sc.)247. Fr. v. Biilow, Generallieutenant. Monies lith. Kgl.Stentr.248. Joh. Biilow, til Sanderumgaard. J. Juel pinx. J. F..Clemens sc. 1802.249. A. Carolicopski, Lem paa Alm. Hospital. Mad. Geniensp. 1782. Schule sc.250. J. F. Cl assen. Fideicommisstifter. Tegner lith. 1852.251. J. C har i si u s, Domherre i Roskilde. (Hondius sc.)252. H. G. Clausen, Stiftsprovst. Monies lith. Kgl. Stentr.253. C. Colbiørusen, Justitiarius i Højesteret. J. Juel pinx.J. F. Clemens sc.254. Mad. Marie de Coninck. Hornemann p. Clemens sc.255. Ph. Crusius, Holst.-Gottorpsk Raad. Anon sc.256. C. A. Damkjær, Sognepræst. J. Juel p. Clemens dir.257. C. D. a Dehn, Dansk Gesandt. H. Rigaud p. F.Cheraud sc.258. M. Dietz, Degn. Anon sc.81Nr.259. J. B. E. du Puy, Koncertmester. Westin lith.260. P. Ege de. Præst. Juel del. Clemens sc.261. L. Engels toft, Prof. i Historie. F. L. Storch p. E.Eckersberg sc. 1830.262. Chr. Gab el. Statholder i Kbhn. C. v. Mander p. D.Tscherning sc.263. L. de St. G er main, Generalfeltmarskalk. D’aprés Thomasp. Thonert.264. H. Gerner, Kommandør. J. Juel p. 1785. J. G.Preisler sc. 1790.265. Cath. Gj els trup, Skuespillerinde. D. Berger sc. 1787.266. F. C. v. Gram, Amtmand. Carstens del. 1781. Magn.Petersen sc. Rødt T.267. P. Griffenfeld, Storkantsler. A. Wuchters pinx.Tegner lith.268. J. E. Gunnerus, Biskop i Trondhjem. Sysang sc.269. F. v. Gøssel, Kammerherre. F. Schepelern lith. Kgl.Stentr.270. C. F. Hansen, Overbygningsdirektør. F. C. Grøger lith.271. C. O. Haxthausen, Overhofmarskalk. (V. Heuer) lith.272. J. H. Hegermann-Lindencrone, Generalløitnant,Friedlander lith.273. P. A. Heiberg, Forfatter. Efter Juel rad. 1868.274. W. Hennings, Prof. anatom. & chir. J. Juel p.Lahde sc.275. P. H er sleb, Biskop. J. Thiele sc.276. L. Holberg, Digter, Baron. A. P. Madsen rad. 1867.277. F. L. Holbøll, botan. Gartner. Camradt p. Kaufmannlith.278. J L. Holstein, Statsminister. C. G. Pilo p. O. H.Lode sc.279. F. C. Holstein, Generalløjtnant. Eckersberg p. Frænckellith.280. J. W. Hornemann, Prof. botan. Kgl. Stentr. N. B.Krossing.281. Edv. Hvidt, Sparekassedirektør. Vermehrenp. Tegner& Kittendorf lith.282. N. L. Høyen, Prof. i Kunsthistorie. Marstrand p. Bærentzen& Ko, lith.283. C. W. Jessen, Kontreadmiral. W. Heuer del. & sc.6


82Nr.284. M. R. v. Jessen, Stiftamtmand. Hansen p. Lehmannlitb.285. N. Juel, General-Admiralløjtn. Anon sc. (Str. 1395.)286. T. li leve nf eldt, Konferentsraad. Magn. Petersen fec.287. C. G. Kratzenstein, Prof. med. & phys. P. Ipsen p._P. Haas sc. 1781.288. F. C. Krohn, Medaillør. (P. Krohn rad.)289. Alb. Kiichler, Maler. J. Roed p. Eckersberg term.290. C. Lemvigh, Kgl. Konfessionarms. C. Fritzsch se.1727.291. D. C. de Lente, Overceremonimester. C. Weigel exe..Sorte K.292. C hr. Linde, til Volstrup. Magn. Petersen sc. 2 ExpL293. G. Londemann, Skuespiller. Juel d. Bradt sc.294. B. W. Luxdorph, Deputeret i d. Kancelli. Fuchs p.G. Haas sc.295. P. d. Løven ørn, til Bregentved, General. Brunnich p.J. Haas sc.296. Arne Magnussen. Prof. i nord. Antikviteter. Magn..Petersen fec.297. J. Mandelberg, Maler. P. Ais p. J. F. Clemens sc.298. W. Marstrand, Maler, Prof. Magn. Petersen fec.299. H. L. Mårten sen, Biskop. P. S. Krøyer p. Tegner lith.300. Joh. Meursius, Kgl. Historiograf. Anon sc. (Str.1840.)301. Joh. Moller, Rektor, Historiker. J. H. Bernigerothsc. 1743.302. J. G. Moltke, til Bregentved, Overkammerherre J. Juelp. J. F. Clemens sc.303. — Samme Blad.304. A. G. Moltke, til Bregentved, Overhofmarskalk. C. G.Pilo p. O. H. Lode sc.305. D. Monrad, General-Post-Direktør. Bendixen lith.Kgl. Stentr,306. D. G. Monrad, Biskop, fhv. Statsminister. E. Sonne scv307. O. F. Muller, Konfr., Naturforsker. C. Høyer del. M.Haas sc.308. F. A. Muller, Konferentsr, Samler. J. F. Clemens sc.309. B. Munter, Hofprædikant. J. M. Preisler sc.83Nr.310. O. H. Mynster, Prof. & Dr. med. Hornemann p.Clemens sc.311. J. Møller, Prof. theol. Aagaard lith. Kgl. Stentr.312. R. Møller, Biskop. L. Hansen p. Fortling lith.313. J. Norcross, Kaperkaptain, Kastelsfange Anon sc.(Str. 2040.)314. N. Scheel v. Piessen, Overceremonimester. P. Cramerd. O. H. Lode sc.315. J. J. Pont anus, Kgl. Historiograf. Anon sc.316. — (de Boy sc.).317. H. Rantzau, til Breitenburg, Statholder. Anon s.(Str. 2261.)318. Joh. Rantzau, Feltherre. P. G. Harding del et sc.1797. (Str. 2296 a.)319. B. Riisbrigh, Prof. philos. J. Juel p. J. F. Clemenssc. 1798.320. H. Rosenkrantz, til Rosenholm, Rigsraad. Mindeblad.R. de Hooghe fec. 1682.321. M. G. Rosencrone, Greve. J. Juel p. J. F. Clemenssc. 1812.322. T. Rothe, Etatsr., Historiker. J. Juel p. O. Bagge sc.323. O. Rye, General. Hammer rad.324. O. J. Samsøe, Digter. A P. Madsen fec.325. — Samme Blad.326. J. J. W. S ch legel, Prof. jur. Monies lith. Kgl. Stentr.327. J. C. Schrødersee, Kapitain i Søetaten. J. Juel del.G. Haas sc.328. G. L. Schulenburg, Generalløjtnant Frænkel d.Kgl. Stent.329. A. Schytte, Prof. jur. & polit. Fr. Petersen p. Clemenssc.330. C. T. Seliested, Rigsraad. A. Haelwegh sc.331. P. Skram, Admiral. Magn. Petersen rad.332. N. Slange, Historiker. Denner p. C. Fritzsch sc.333. L. S pen gier, Kunstkammerforvalter. C. Høyer del.M Haas sc.334. . — J. Rieter sc.335. A W. Schack Staffeldt, Digter. A. P. Madsen rad.336. — Samme Blad.(i*


84Nr.337. Heinr. Steffen s, Prof. i Naturv. Lorentzen p. Clemenssc.338. J. F. Struensee, Geheime-Kabinetsminister. J. M.Preisler sc.339. C. J. Thomsen, Arkæolog. Magn. Petersen fec.340. A. Thorvaldsen, Billedhugger. F. Kriiger d. Gr.Luederitz sc.341. A. Thorvaldsen. Begas p. S. Amsier sc.342. T. Torfæus, Historiograf. J. M. Preisler sc.343. C. Ulfeld, Rigshofmester. M. Petersen rad.344. — Samme Blad.345. M. Y ahi, Botaniker. Chrétien sc.346. N. Wallich, Botaniker. Robertson p. Gauci lith.347. J. Wasserschlebe, Konferentsraad. J. M. Preisler sc.348. A. S. Vedel, Kgl. Historiograf. M. Petersen sc.349. P. Wibe, til Gjerdrup, Gesandt. C. C. Andersen rad.350. A. J. Widalin, Sognepræst, Provst. G. Dedeken fec.351. — Anon sc.352. J. Wiedewelt, Billedhugger ved Holmen. Røsler sc.353. J. G. Wille, Kobberstikker. Wille p. Ingauf sc.354. Kragh Juel Win d, fød Gram. Carstens d. M. Petersensc.355. J. B. Winsløw, Prof. anatom. Cochin del. A. Romanetsc.356. F. C. Winsløw, Overkirurg. J. Juel p. G. Haas sc.357. O. Worm, Arkæolog, Prof. med. A. Haelwegh sc.358. — C. v. Mander p. G. Wingendorp sc.359. — C. v. Mander p. M. Petersen rad.360. Oluf Worm, Rektor. Monies lith. Kgl. Stentr.361. J. D. v. Zepelin, Kommandør. Lehmann lith. Kgl.Stentr.362. E. Zrza, Skuespillerinde. W. Heuer lith. Kgl. Stentr363. A. S. Ørsted, Jurist. Eckersberg p. L. Buchhorn sc.364. Efter en Tegning af Md. Clemens. 10 Kontur-Portræter.Anon sc.365. 12 Portræter af danske Kunstnere i Rom Juleaften 1825.Anon rad.366. Galleri af Fuglekongerne i d. kgl. Skydeselskab. 11 Blade.367. 9 Bl. Fotografier af Christian II og Frederik IV m.Dronninger.85Nr.368. 4 Bl. Fotografier af Christian IV.369. 6 Bl. do. - Christian VII og Frederik VI m.Dronninger.370. 4 Bl. do. - Christian V III og Christian IX m.Dronninger.371. 5 Bl. do. - Frederik VII og Grevinde Danner.372. 23 Bl. do. - Kønigsfeldts Fotografisk Album.373. 35 Bl. do. - Islændere.374. 2 Bl. do. - Prof. J. P. Hartmann og DigterenCarl Andersen.375. 7 Bl. do. - den adelige Familie Rosenkrands.376. 20 Bl. do. - gamle danske Adelsmænd m. Familier.377. 3 Bl. do. - Militære.378. 2 Bl. do. - Griffenfeld.379. 7 Bl. do. - danske Digtere.380. 9 Bl. do. — Forfattere og Præster.381. 4 Bl. do. — Kunstnere.382. 3 Bl. do. - Overhofmarskalk Hauch m. Frue.383. 14 Bl. do. - Forskellige.384. 3 Bl. do.385. 2 Bl. do.386. 51 Bl. Portræter af de danske Konger fra Kristian d.Første til Frederik d. Femte.387. 8 Bl. do. - Kristian d. Syvende m. Dronning.388. 26 Bl. do. - Frederik d. Sjette m. do.389. 30 Bl. do. - Kristian d. Ottende m. do.390. 12 Bl do. - Frederik d. Syvende m. do.391. 40 Bl. do. - Kristian d. Niende m. Familie.392. 12 Bl. do. - Slesvigske og Holstenske Hertuger.393. 40 Bl. do. - danske Statsmænd fra d. ældre Tid.394. 40 Bl. do. do. fra d. nyere Tid.395. 46 Bl. do. do. do.396. 22 Bl. do. - danske Naturforskere.397. 37 Bl. do. — Skuespillere og Skuespillerinder.398. 16 Bl. do. — Komponister og Musikere.399. 30 Bl. do. — Adelsmænd.400. 49 Bl. do. — Malere og Arkitekter.401. 15 Bl. do. — Billedhuggere.


86Nr.402. 13 Bl. Portræter af danske Pædagoger.'403. 21 Bl. do. - — Embedsmænd etc.404. 63 Bl. do. - — Historikere, Arkæologer etc.405. 22 Bl. do. - — Handlende og Industridrivende.406. 50 Bl. do. . _ Digtere fra det ældre Tidsram.407. 67 Bl. do. - — do. fra den nyere Tid.408. 13 Bl. do. - — Yeterinærer.409. 25 Bl. do. - — Jurister.410. 21 Bl. do. - — Theologer fra ældre Tid.411. 72 Bl. do. - — do. fra d. nyere Tid.412. 40 Bl. do. - — Læger.413. 102 Bl. do. - — Militære af Landetaten.414. 43 Bl. do. - — do. af Søetaten.415. 16 Bl. do. - — Kvinder.416. 53 Bl. do. - Trap, Berømte danske Mænd og417. 72 Bl. do. _Kvinder.Forskj ellige.Danske historiske Blade.418. Kong Valdemar d. Andens navnkundige Slag i Wolmeri Aaret 1219. C. A. Lorentzen p. Bærentzen & Ko. lith.419. S. Canutus IV rex et protomartyr Danorum. C. Payngk f.B. Ballin sc.420. 44 Bl., Fremstillinger af den nord. Mythologi og Danmarksældre Historie.421. 41 Bl. Oldsager, Sigiller etc.422. 43 Bl., Kongerne før d. Oldenborg. Stamme; deres Portræter,Sigiller, Gravstene etc.423. Kong Christian den Fjerde paa Skibet Tretoldighed iSøeslaget ved Femern 1644. C. A. Lorentzen p. A.Flint sc.424. Kristian d. IV ’s Lommetørklæde fra Rosenborg. Fotografi.425. Kristian d. IV's Besøg hos Tycho Brahe paa Hveen.C. W. Eckersberg fec.426. Kong Christian den Fjerde i Samtale med en Ingenieur.E. Bærentzens litli.87Nr.427. 9 Bl. til Kristian d. Fjerdes Historie.428. Lex Regia, det er den souveraine Kong-Lov, given afFriderich d. Tredie. C. Møinichen del. A. Reinhard sc.19 Bl.429. De danske Kongegrave i Roskilde Domkirke. 9 Bl.430. Staden Yismars Beleiring og Overgivelse til Kong ChristianV. C. A. Lorentzen p. G. Haas sc.431. Mindeblad ved 200 Aarsdagen for Slaget i Kjøgebugt.A. Jacobsen lith.432. Souverainitetens Indførelse. W. Heimbach fec. 1666.433. Grev Steenbock overleverer som Fange sin Kaarde tilKong Friderik d. Fjerde ved Tønningen 1713. C. A. Lorentzenp. G. Haas sc434. Tordenskjold forfulgt af svenske Dragoner ved en Recognosceringi Skaane. S. Simonsen d. Tegner & Kittendorfflith.435. Anna Colbjørnsen begiærer Tilladelse af Oberst Løventil at udsende sin Pige E. Paulsen p. M. Haas sc,436. Friderich den Femtes Reyse igiennem Riigerne 1749, afP. Grønvold.437. Afbildning paa Grev Struensee i sit Fængsel i CitadelletFrederikshavn. Træsnit.438. Forestilling af Branden i Kiøbenhavn som den viistesig den 6te Juni 1795. 18 Bl.439. Fregatten Freya i Attaque med 4 engelske Fregatter iNordsøen 23. Juli 1800. Løning p. C. Kuntz sc.440. Følgeblad til Kobberet Slaget den 2den April.441. Oberst Engelsted angribes af 2 Kosakker 6. Decbr. 1813.de la Belle p. J. Sonne sc.442. Fæstningen Bouchain besat af danske Tropper 1816—18.E. Storch p. Adam sc.443. Engellændernes sidste Daad i Kiøbenhavn 1807. Eckersbergdel. Clemens sc.444. Lewarde Slot og Bye, det danske Contingents Hovedqvarteer1816 — 18. Storch del. Adam sc.445. De danske Troppers Altergang v. Lewarde 1816. Aqvarelaf E. Storch.446. 5 Bl. til Frederik d. V ’s Historie.447. Frederiksstads Beleiring. S. Simonsen del. Kittendorft lith.448. Slesvig d. 23. April 1848. Simonsen p. Kittendorff lith.


88Nr.449. Det sidste Angreb paa Øvre-Stolk 25. Juli 1850. Kittendorfflith.450. Mindeblad for danske Yaabenbrødre 1848—50. Simonsenlith.451. Træfningen ved Helgoland 9. Maj 1864. Bæren tzen lith.452. Episode af Affairen ved Sankelmark 6. Febr. 1864.Bæren tzen lith.453. 64 Bl. fra Krigen 1864. Særtryk af Illustr. Tidende.454. Mindeblad om Islands Tusindaarsfest 1874. B. Grøndalinv. Bærentzen lith. 2 Expl.455. 82 Bl. Fremstillinger af Danmarks nyere Historie. Særtrykaf 111. Tidende.456. 16 Bl danske historiske Blade.457. T. de K levenfeld, Nobilitas Daniae ex monumentis.13 Bl.458. — Samme Yærk. (Nye Aftr.) 10 BL459. — Danske adelige Yaaben. 48. Bl.460. Birkerod. Monumenter i St. Knudskirke i Odense.23 Bl.461. Mindesmærker fra Antvorskov Klosterkirke. Kbh. 1859.462. 11 Bl. Gravmonumenter etc.463. 4 Bl. Stamtavler. Peder Lasson’s m. fl.464. En Pakke Faksimiler, Dokumenter etc.465. 2 tyske Tømmersvende-Breve 1802—3.466. Gavebrev fra Mad. Cirde Jens-Daatter til Yor Frue Kirkepaa 200 Rigsdaler. Kbh. 1688. Perg. m. vedh. Segl.467. Adelsdiplom for Frederik Munckgaard, dat. Kbhvn. 16.April 1681. Pergament m. vedh. Segl.468. Skjøde paa Gehejmeraad Sam. Christ. v. Piessens Gaarcli Bredgade dat. Kbh. 11. Juni 1705. Perg.469. Danebrogs-Ordens Diplom for Povl Rosenørn de Gersdorf,dat. 1795. Perg.470. Danebrogs-Ordens Diplom for Christopher Schøller, dat25. Febr. 1768. Perg. med vedh. Segl.471. Testimonium for Gartner Heinrich Heintz, afgiven afJørgen Fr. Poulsen, dat. Jægerspris 31. Marts 1780. Perg.m. vedh. Segl.472. 2 Pergamentsbreve dat. 1550 og 1715.89Nr.473. Sichrer Weg u. Himmels Leiter zu der ewigen Jubel-Freude am andern Jubel-Jahre d. evangel. Kirche 25.Junii 1730. Christian d. Sechsten allerunterthanigst gewidmet.Dansk Kunst.474. N. A b i 1 d g a a r d, Ossian. Fotolitografi efter Clemens Stik.475. C. C. Andersen, Portræt af en Munk efter Rubens. Rad.476. O. Bache, Landevej ved. Lindenborg Kro. F. Larsen lith..477. J. Ballin, Maaltidet. Rad.478. C. Bartsch, En Tyr og Faar paa Marken. 1876. Rad.479. C. Bloch, Barneportræt. Rad480. — En leende Kone. Rad. 1881.481. — En Supplicantinde. Rad. 1880.482. — En Tjenestepige i sit Kjøkken. P. Gemzøe lith.483. — Samme Blad.484. — Gadebarberen. J. Ballin sc.485. H. Carmiencke, Udsigt over Sundet ved Kronborg..1850. Rad486. — Fra Hellebækskoven. 1850. Rad.487. — Skovsø ved Hellebæk. 1850. Rad.488. E. W.Eckersberg, Ingen Roser uden Torne. E. Eckersbergrad. 1855.489. — Et Orlogsskib og to Fregatter afseilefra en Ankerplads. S. H. Petersensc. 1843.490. — Kristian IY i Besøg hos TychoBrahe. Rad.491. — 4 Blade. Skibe. Rad.492. J. Exner, Her klinkes. Rad.493. — Blindebuk. Tegner & Kittendorff lith.494. C. D. G eb au er, 3 Blade. Raderinger.495. L. Gurlitt, 1000 aarig Eeg ved Jægerspris. E. Bærentzenlith. 2 Blade.496. C. C. H an sen, En Jæger viser en lille Pige sit Bytte. Rad.497. — Kronborg. Rad. 2 Epl.498. — Ringsted Kirke. Rad. 3 Expl.499. — Ægirs Gjæstebud.


90Nr.500. H. H ansen, Det Indre af en Kirke. 1852. Rad.501. — Collin’s (jaard. 1850. 2 Bl. Rad.502. H. Hammer, Familiescene. 1860. Rad.503. H. Harder, Sorøe Academie. V. Grove lith.504. O. Haslund, Udenfor et Bondehus. 1874. Rad.505. — Et Vandløb. 1865. Rad.506. — Fra Trvggerød. 1863. Rad.507. — En Bondedreng til Hest. 1874. Rad508. — Violinspilleren, 1865. Rad.509. — 3 Æselshoveder. 1874. Rad.510. — og P. Krolin, 21 Bl. Vignetter.511. C. Holm, En Vandhund. Rad.512. J. Juel, Prospect af Egnen ved Fredensborg taget fraSørup. Bradt sc. 178*2.513. — Forblommet Antique i Fredensborg Hauge.Bradt sc.514. A. Juel, Ved en Havestue. 1850. Rad.515. F. T. Klos s, Prospekter fra Island. 3 Bl. Lith.516. J. Kornerup, Bjernede Kirke. 1859. Rad.517. — Himmeløv Kirke. 1856. Rad.518. — Skaanske Bønder. 1858. Rad.519. P. K r olm, Diplom fra d. Ilte danske Landmandsforsamling.H. Jensen lith.520. A. Kilchler, Kokkenscene. E. Eckersberg sc.521. -- Familieliv i Albano. Monies lith.522. Ar. Kyhn, Et Bondehus galvanogr.523. — Vej gennem Skoven. Rad.524. — Dønninger. Rad.525. — Landskab. 1858. Rad.526. C. Købke, Aarhus Domkirke. Rad. 2 Expl.527. 0. A. Kølle, Aalob i en Skov. Rad.528. — Ved Vesterborg Sø. Rad.529. E. Larsen, Geiser paa Island. 1849. Rad.530. J T. Lund by e, Sydsiden af Refsnæs. 1844. Rad.531. — Hundehoved, Terry. 1842, galv.532. — Kalvehoved. 1842, galv.533. — En Nisse. 1847.534. — Eli Hoppe med sit Føl. 1841. Træsnit.535. — 13 Bl. Vignetter etc. Træsnit.536. N. A. Ly tzen, Dansende Hunde. Lith.91Nr.537. N. A. L y t zen, Samme Blad.538. A. P. Madsen, Langdysse i Gunderslevholms Skov. Rad.539. — Faar paa en Kæmpehøj. 1860. Rad.540. — Høet aflæsses. 1879. Rad.541. — Parti i Kjær By paa Als. 1855. Rad.542. — Køer paa Marken. 1855. Rad.543. — Køer i Stalden. 1871. Rad.544. — Heste fra Frederiksborg Stutteri. H.Jensen lith.545. W. Marstrand, Den politiske Kandestøber. P. Gemzøelith.546. — Barselstuen, 4de Akt 4de Scene. P.Gemzøe lith.547. — Samme Blad.548. — Kaffebol dsscenen i den politiske Kandestøber.Westerberg lith.549. — 3 Bl. Fotolitografier efter Tegninger.550. A. Melbye, Et Skib for Anker i Bølgegang. 1851. Rad.551. E Meyer, En romersk Dreng bringes til Klosteret afsine Forældre. P. Gemzøe lith.552. J. P. Møller, En Bro over et Vandljbb. Rad.553. E. Petersen, Piletræer ved Vandet. 1873. Rad.554. — Skovparti. 1871. Rad.555. M. Petersen, En blind Spillemand. Rad.556. — Billede af Kjøbenhavns Folkeliv. 1871.Rad.557. S. H. Petersen, Paysage hollandois. Hobbema pinx.558. — Domkirken i Roeskilde. 1820.559. — Le soir des bergers. Fahlcrantz pinx.560. — Hammershus. 1846. J. P. Møller pinx.561. — Storm. 1829. J. P. Møller pinx.562. — Skovhuset. 1858. Ruisdal pinx.563. — Vandfald ved Hohenschwangau i Oberbaiern.F. Sødring pinx.•564. — Danevang. 1835.565. — Le matin des bergers. 1825. Weliledel. 1800.566. — Samme Blad før Skriften.■567. — Prindsessens Bakke i FredensborgSlofs-Hauge.


92Nr.568. S. H. Petersen, 2 Blade Kobberstik.569. L. Ravn-Hansen, Frederikssunds Færgelund. 1881.Rad.570. — Ved Rye. 1879. Rad.571. — Udsigt ved Draaby Kirke. 1880.Rad.572. — Ved Hammershus. 1878. Rad.573. J. Roed, Roskilde Domkirke. Rad. 2 Expl.574. — Ribe Port Rad.575. F. Rohde, Randers. N. Grove lith.576. M. Rørby e, I Fiskerlejet. Thisted 1830. Rad. 2 ExpL577. — Borgervæbningen i Thisted. 1830. Rad.578. — Torvedag i Viborg. Rad. 2 Expl.579. A. C. S ch leis ner, Skolelæreren. Rad.580. G. C. Schule, Roskilde Domkirkes Prospect.581. P. Schøler, Et Vandfald. J. Ruisdal pinx.582. — Samme Blad. 3 Expl.583. — Ruinen, de Vries pinx.584. N. Simonsen, Gnieren. E. Sonne sc.585. S. Simonsen, Heste ved en Mølle. 1878. Rad.586. N. Skovgaard, Bønderhuse. 1883. Rad.587. C. F. Sørensen. Stille Morgen i Sundet. 1876. Farvetryk.,588. C. Sørensen, Veile. H. Jensen lith.589. N. Wiwel, Forsk. Vignetter etc. 1869. Lith.590. W. Z il len, 2 Faar. Rad.591. — En Ged mcd Kid. 1858. Rad.592. — Faar paa Marken. Rad.593. — En Ko med sin Kalv i Stalden. 1859. Rad,594. — Køerne drives hjem. 1865. Rad.595. — Køer paa Marken. 1858. Rad.596. — En tøjret Ko. 1858. Rad.597. — Et belæsset Æsel; fra Rhinen. Rad.598. — En spindende Bondekone. Rad.599. — Geder i Stalden. 1859. Rad.600. — Et brægende Faar. 1859. Rad.601. 5 forsk. Blade af danske Kunstnere.602. En Pakke do. do.603. F. C. Lund, Danske Nationaldragter. 25 BL604. Danske Modeblade. 12 Bl.93Nr.605. Danske Billeder fra Land og Sø, udførte i Hoffensbergog Traps Etabi. 1—2. H. 1883. 2 Expl.606. Danske Billeder fra Land og Sø, udf. i Bærentzen’s lith.Inst. 16 Bl.607. De sønderjydske Piger. Fotografi.608. 3. Bl. Fotografier fra den store nord. Kunst- og Industriudstillingi Kbh. 1872.609. 9 Bl. Fotografier.610. 10 Bl. do.611. Tegninger af ældre nordisk Architectur, udg. af Dahlerup,Holm og Storch. 1—6. Rækkes I. Hefte. 1872—85. (3 Blade mangle.)612. Album-Blade fra Bortlodningen af Konstflidsarbeider1866. 6 Bl.613. Danske geistlige Sigiller fra Middelalderen, ved H. P e­tersen. 1. H. m. 4 Bl.614. Industrielle Tegninger af Kunstnere, Fabrikanter ogHaandværkere i de nord. Riger, udg. af C. Hetsch. 1872—82. 97 Bl.615. Roskilde Domkirke. G. Hoffmann sc. 14 Bl.616. Kongehøjene i Jellinge m. m. 22 Bl.617. En stor Pakke Særtryk af Illustreret Tidende.Norsk og Svensk Kunst.618. Eidsvold-Galleri udg. af P. B. Hansen, m. 23 Portr.619. 17 Bl. Portræter af Normænd og Svenskere.620. 48 Bl. do. do. do.621. Norsk Kunstner-Album, udg. af Tønsberg, m. 13 PI.622. 13 Bl. Litografier efter norske Maleres Arbejder.623. 16 Bl. til Bell man Fredmanns Epistlar.624. 86 Bl. svenske og norske Prospekter etc.625. 20 Bl. do. do.626. 29 Bl. svenske Prospekter.627. 37 Bl. do. do.628. 43 Bl. Litografier efter svenske Maleres Arbejder.629. Svenska Folket sådant det annu lefver. Taflor af Wallander.Text af Onkel Adam. 23 Bl.


94Nr.630. Chateau royal d’Ulriksdal. 1871 illustré par C. J. B iltmark.Paris. 17 Bl.95Fremmed Kunst etc.631. A. D iire r, Den lille Hest. 1505.632. — Den hellige Enstacliius.633. — Den hellige Kathrines Halshugning. B 120.634. — 3 Bl. efter Diirer.635. J. Del pli, Frederik af Bøhmen. M. J. Mierevekl p. 1622.636. J. E. Ri d in ger, 8 Bl. Jagtscener etc637. Pichler, Der rasende Herkules. 1797. Dominiehiusp. kolor.638. 3 Bl. Kobberstik.639. G. Metzu, En sovende Kone. Bærentzen lith.640. G. Dow, Lægen. Kaufman lith.641. P. Delaroche, Marie Antoinette. Bærentzen lith.642. Den første Lection. E. Fortling lith.643. 9 forsk. Blade.644. Udv. Pri vat-Bygninger, Bade etc. i Pompeji, udg. afFlemmer. 1. H. 1874645. En Pakke Fotografier.646. 36 forsk. Blade.647. En stor Pakke Portræter (til Meyers Convers. Lexicon).648. 58 Bl. forsk. Portræter.649. 3 Bl. do.650. Portræt af M. Luther. Hoffen s berg & Trap. Farvetryk.651. — - Alexander 111. do. do.Oliemalerier.Nr.C L A A s & \: ■1. Th. Brendstrup, Fra Maribo Sø. 11 T. h., 13 T. br. 3W-* •*•\ i'-2. R. Eilersen, Odense set fra Frederiksbroen ved Solnedgang.10 T. h., 13 T. br.3. — Ved Faaborg. Løvspring. 9 T. h., 12T. br./S 4. — Hvedholm Dyrehave ved Løvfaldstid. 9T. h., 12 T. br.5. — Koldinghus set fra Fjorden. Maaneskin.6l/2 T. h., 121/* T. br.lO 8. Kjærschou, Prof., Søllerød 1870. 14 T. li., 18 T. br.^ . 9. — Roeskilde Domkirke 1870. 14 T. h.,18 T. br.‘f l 10. Y. Kyhn. Randers. 143/j T. h.. 191/* T. br.11. — Frederiksborg. 11 T. h., 14 T. br.11a. — Viborg med Domkirken set fra Øst 1871.9 T. h., 12 T. br.T ) 12. C. Kølle, Brahetrolleborg 1868. 9 T. h., I I 1/* T.13. — Lyngbakke ved Rye. 8ljz T. h., lll/2 T. br.14. G. E. Liebert, Fjeldgrotte paa Bornholm. 10 T. h.,13 T br. • L tAf % 15. — Møens Klint 1868. 9 T. h., 12 T. br. W•SI 16. — Skarrit Sø 1868. 1l*/»T. li., 141/*T. br.I 17. — Stevns Klint med Høierup Kirke 1868.9 T. h., 12 T. br.18. Carl Neumann, Øresund, tidlig Morgen. IOV2 T. h.,13 T. br. f19. Carl Rasmussen, Engene i Ribe 1869. I l 1/« T. h.,14 T. br.20. — Fra Ærø 1869. 9 T. h., 12 T. br. yj\rbr.


4 \« J U A J -JTfNr.9621. Fr. R o li d e, Parti af Dyrehaven. Solnedgang. Vinterstykke.12 T. h., 15 T. br.21a. — Broen ved Petersværft. Sommeraften, Maaneskin1869.101l/s T. h., 13'/* T. br.22. R u m p , Studie ved Strandbredden. 11 T. h., 18 T. br.23. C. Schleisner, Hvilende Tyroler, lé '/s T. h., 11 T. br.24. N. Simonsen, En rygende Tyrk. Brystbillede maletGraat i Graat.11 '/* T. h.. 91/« T. br.! 25. C. Fr. Sørensen, Ved Skagen, Solopgang. 1868. 1V/2T. h., 14 T. br.26. C. M. Tegner, Torvet i Trondhjem. Vinterstykke 1861.Malet paa Træ.9 '/* T. h., 12 T. br.27. P. Ølsted, Parti ved Emilie Kilde. 26 T. h., 34 T. br.28. Ubekjendt, Blomstrende Planter paa et Bord. 36 T. h.,30 T. br.29. B. Brandt, Skovparti. 221/« T. li., 26l/-i T. br.30. — Landskab. 21 T. h., 27 T. br.' 31. Ubekjendt, Landskab. 21 T. h., 27 T. br.: “J* 'ty. ___________'' U , A j*rHaandtegninger under Glas.32. W. Mars trand>. Italien ske Landfolk dandse. Pen.33. — Scene af Barselstuen. Pen.34. — Humoristisk Scene udenfor en Balsal.Pen.35. — En siddende Mand. sign. Esromsøe1834 Blyant.36. Otto Baclie. Norske Bjørnejægere. Pen.\ 37. W. Zillen, 6 Blade fra Jylland. Akvarel.38 Holm, Rosenborg Have og Slot. Akvarel.39. Elias Meyer, Kirsebærgangen ved Nørreport. Akvarel.40. Em . Larsen, Parti af Toldboden 1855. Tusch.41. Carl Kuhi, Frederiksborg set fra Thepavilionen 1839.Bivant.Nr.42. P. W iw e l, Scene af »Den Vægelsindede«. Blyant.43. D a r d e l (svensk Kunstner), Høbjergning. Akvarel.44. H e in r ic h H a n s e n , Portalen af Frue Kirke. Tusch.045. — Det Indvendige af do. do.46. — Ved Børsen, do. j -W 'v47. — Kallundborg Kirkes Ydre før 1827.Tusch.48. — Kallundborg Kirkes Indre før 1827.Tusch.49. — Merløse Kirke ved Holbæk. Tusch.50. — Fjennisløv Kirkes Indre. do. 'jji.l 51. — Aarhus Domkirke set fra Sydost.Tusch.I 52. — Parti af Choret i do. sign. 1863. do.53. — Tverskibet i do. sign. 1859. do.1 54. — Søndre Sidegang af Choret. do. ^T55. — Ribe Domkirke fra Nordost, sign.1854. do. l \56. — Hovedskibet og Chor i Ribe Domkirke.sign. 1867. do.57. — Prospect af nordre Sidegang i do.sign. 1867.do.^ 58. — do. fra søndre Sidegang i Korsfløien.sign. 1868. do.7


Nr.98Skilderier.i Kobberstik, Photografi, Lithografi og Farvetryk.59. Bataillen d. 2. April 1801 paa Kjøbenhavns Red. J. F.demens se.60. Souverainitetens Indførelse 1660. J. M. Preisler sc.61—62. Briggen Lougen under Capt. Jessens Commando angribesog afslaaer ved St. Thomas de to engelske Fregatter.1801. 2 Stkr.63 Intérieur de la grande salle du chåteau royale de Christiansbourg8. Novbr. 1766. Jardin inv. Bradt sc.64. Christian IY afsiger Dommen over Rosenkrantz. Photogr.•65. Frederik den Store i Sans-Souci, efter Cunningham, Clemenssc.66. Entrée de Napoléon premier å Berlin 27. Octbr. 1806,grave par F. Jugel.67. Siegreicher Einzug der hohen Verbundeten in Paris 31.• arts 1814. F. Jugel sc.68. Kaiser Alexander in Memel empfangen von Konig FriederichWilhelm und der Konigen Luise d. 16. Juni 1802.F. Boldt sc.69. Heinrich Hansen, Frederiksborg Slot i det 17de Aarh.A. Ney lith.70. — Parti af Riddersalen do.71. — Ridderstuen (Rosen) do.72. — Christian I Vs Bedekammer do.73. W. Melby, Sundet ud for Toldboden. 1871. Farvetryk.74. Carl Baagø, Seilere i Sundet. Farvetryk.75. Aa g aard & Bache, Fredensborg Slot do.76. Portrait af Peder Tordenskjold do.77. Carl B ille, Marine, Maaneskin do.78. P. Kornbeck, Klosterhalle 1880 do.79. Th. Niss, Skovparti do.80. F. Henningsen, Italiensk Pige do.81. Photografiske Gjengivelser af romersk Architektur. 3 Stkr.82. Trondhjems Domkirke Photogr.83. Mars trand, Erasmus Montanus. Lithogr.84. r— Barselstuen do.85. — Retsscenen af det lykkelige Skibbrud do.99Nr.86. Marstrand, Kaffescenen i Barselstuen. Lithogr.87. — Jacob von Thyboe. do.88. E x ner, Besøget hos Bedstefader. do.89. — Amagergilde. do.90. Ernst Meyer, En offentlig Skriver i Rom. Eckersbergsc.91. Ubekjendt, Hund med Hvalpe. Lithogr.Portraiter af danske Mænd og Kvinderunder Glas.91 a. Kong Christian I. A. Th. Lundby del. Træsn. afFlinch.92. Kong Hans Billede paa hans Liigsteen i St. KnudsKirke i Odense, 1513. Lith.93. Kong Christian II, 1515. Photogr. efter LucasCranach.94. Kong Frederik II. Melchior Lorichs ad. viv. del.1580 & in ære sculp. 1582 (meget sjelden).95. Anna, Kong Frederik Ils Datter. Petrus de Jodeexcud.96. Herluf Trolle og Birgitte Grøye samt F ru AnnaHasen. (2de Phot. uden Ramme).97. Peder Skram til Urop, Rigets Admiral. Tegn. & rad.af M. Petesen.98. Kong Christian III, efter J. Binck. Anon. sc.99. Dronning Anna Sophie, tegnet af E. Lehmann efteret Maleri paa Frederiksborg i oval Ramme.100. Simon Pauli, Prof., Stadsfysikus i Kjøbenhavn.Anon. sc.101. Kong Christian d 4de. Carl v. Mander pinx Alb.Haelweg sc.102. Casper Bertelsen Bartholin, Prof. theol. S. dePas ad viv. del. & sc.»jr*


100Nr.103. Tycho Brahe til Knudstrup, Astronom. J. Korneruprad. 1860.104. Arild Huitfeld, Rigsraad, Kansler. A. Haelweg sc,105. Henrik Rantzau til Aagaard og Rosenvold. Ab.Wuchters p. A. Haelweg sc. (Nyt Tr.)106. Josias Rantzau, Portraitfigur tilhelst. Peint parAlaux term. par Ruhierre.107. Peter Hansen Resen, Præsident i Kjobenhavn. Photogr.efter Stik.108. Jørgen Seefeld, Rigsraad, Landsdommer i Sjælland.Photolithogr. efter Wuchters og Haelwegs Billede.109. Anders Sørensen Yedel, kongl. Historiograf. Photolitografiefter Wierix Kobberstik.110. Kong Christian 5te. Boudan sc. 1683.111. Thomas Bartholin, kongl. Livmedikus. Photogr. ogretouch. af A. Grundtvig.112. Anders Bording, Digter. Photogr.113. Niels Juel, Admiral. Lith.114. Thomas Kingo. Biskop. Photogr.115. Hanibal Sehsted, Statholder i Norge, Rigsraad. K.v. Mander pinx. Alb. Haelweg sc.116. N. Steno, Geolog og Anatom. Tegner & Kittendorfflith.117. Kong Frederik 4de, staaende Helfigur. Cramer del.Haas sc.118. Ludvig Holberg, 1731. Ch. Frisch sc. Hamb.119. H. Meyercrone, Stiftamtmand i Aalborg, Geheimeraad.H. Rigaud pinx C. Yermeulen sc.120. Ole Rømer, Politi- og Borgmester iKjøbenhavn, kongl.Mathematikus. J. G. Wolfgang sc.121. Peder Tordenskjold, Admiral. Lith.122. Conrad Ditlev Dehn, dansk Gesandt i Paris og St. Pedersborg.H. Rigaud pinx. F. Chercau sc.123. Hans Gram, Prof., Geheimearkivar. J. S. Wahl pinx.J. M. Preisler sc.124. Tycho de Hofman. L. Tocqué pinx. J.G.Willesc.125. Waldemar Løvendal, Greve, Marskalk af Frankrig.Peint p. M. Q. de la Tour. Gravé p. J. G. Wille.101Nr.126. Kong Christian 7de. Høyer del. Clemens sc.127. Dronning Caroline Mathilde. Phot. efter et orign.Maleri, i oval Ramme.128. J. F. Clemens, Kobberstikker. C. W. Eckersberg p.J. F. Clemens sc.129. Johannes Ewald, Digter. Efter Juels Tegning afHartvig.130. Ove Høegh Guldberg, Statsminister. J. Juel pinx.Clemens sc.131. Henrik Hj elmstjerne, Justitiarius i Høiesteret. Juelpinx. Clemens sc.132. Jens Juel, Portraitmaler, Prof. *Juel p. Clemens sc.133. O. Malling, Geheime-Statsminister. C. Stub p. Clemenssc.134. Marie Catharine Preisler, født Devegge, Skuespillerinde.Photogr. efter J. Juels Maleri.135. Frederik Schwartz, kongl. Skuespiller. Juel p.Mad. Clemens sc.136. Johan Frederik S true nse. Phot. efter et origin. Maleri.137. J. C. Tode, Prof. med. Juel pinx. Lahde sc.138. Joh. Herm. Wessel, Digter. Juel del. 1784. Clemenssc.139. Johannes Wiedewelt, Billedhugger, Prof. Tegner &Kittendorff lith.140. Frederik 6te. J. Juel pinx. Clemens sc.141. Dronning Maria Sophie Frederikke. J. Juel p.Clemens, sc. i oval Ramme.142. Arveprindsesse Caroline. Lith. af J. W. Tegner (meden original Facsimile).143. Jens Baggesen, Digter. Photograferet af C. A. Jacobsenefter Maleriet i den Baggesenske Familie.144. A. P. Bernstorff, Statsminister. J. Juel p. Clemenssc. *145 Marie Christine Bjørn, fød Lorentzen, Solodandserinde.Photogr. i oval Ramme.146. J. D. Brand i s, kgl. Livlæge, Konferentsraad. C. A.Jensen pinx. Kaufman lith.147. C. W. Eckersberg, Historie- og Marinemaler, Prof.J. W. G er tn er del. og lith.


102Nr.148. H. E. Freund, Billedhugger. Malet af C. A. Jensen,stukken af Magn. Petersen.149. J. P. F ry den dal, kongl. Skuespiller. D. Monies maletog lith.150. Frederik Kulilau, Komponist, Prof. Hornemanndel. & lith.151. Rasmus Rask, Prof. i Philologie. Photogr. med Rasks’Autogr.152. C. E. F. Weyse, Prof., Komponist. Rad. i Staal afMagn. Petersen.153. Hans Christian Ørsted, Prof., Geheimeconferentsraad.Photogr.154. Kong Christian 8de. Knæstykke. Blyantstegningaf J. Vilhelm Gertner 1845.155. Dronning Caroline Amalia. Lith. i oval Ramme.156. J. P. Mynster, Biskop. C. A. Jensen pinx. Kauf-* mann lith.157. Adam Oelenschlåger, Digter. J. W. Gertner p.J. W. Tegner lith.158. Adam Oehlenschlæger, som ung. Original Photogr.efter Maleriet, tilhørende Etatsraad Hvidt.159. Albert Thorvaldsen, efter Horace Vernet. P. Gjemsøelith.160. Kong Frederik 7de. Blyantstegning af J. V.Gertner 1851.161. Herman Vilhelm Bissen, Billedhugger, Prof. Lith.efter Photr.162. E. D. Bærent zen. Portraitmaler og Lithograf. Seipsiun lith.163. Henrik Hertz, Digter, Prof. Tegner lith.164. G. F. Hetsch, Prof. ved Kunstacademiet, J. W. Gertnerdel. L. A. Kornerup lith.165. Vilhelm Marstrand, Historie-, Genre- og Portraitmaler,Prof. Photogr.166. C. J. Thomsen, Konferentsraad. Photogr.167. Christian Winther, Digter, Prof. Lith. efter Phot.1871.168. Prindsesse Dagmar. Original Photografi med Farve.169. Johanne Louise Heiberg, forh. kongl. Skuespillerinde.D. Monies p. J. W. Tegner. Lith.103Nr.170. J. N. Madvig, Prof. philologiæ, Geheimekonferentsraad.Photogr.Store Photografier efter originale Malerierretoucherede af A. Grundtvig.171. Dronning Sophie, Frederik Ils Gemalinde.172 Kong Christian IV, efter Isaacs. 7,173.' Dronning Anna Catharine, efter Isaacs Maleri paaRosenborg.174. Kirstine Munk, efter Maleriet paa Rosenborg.175. Kong Frederik III. 'Z176. Dronning Sophie Amalie, efter Maleriet paa Rosenborg.177. Prinds Christian, udv. Prinds til Danmark og Norge.178. Andreas Ar rebo, Sognepræst og Psalmedigter.179. Henrik Bjelke, Rigsadmiral.180. Karen Brahe, efter Original Maleri 1699.181. C hr. Friis til Kragerup.182. Joh. Friis til Hesselager. Kantsler.183. Christopher Gabel, Rentemester i Kjøbenhavn.184. Henrik Gerner, Biskop.185. Anna Giøe, død i Maribo Kloster 1576, 31 Aargammel.186. Peder Griffenfeld, Storkantsler.187. Ulrik Christian Gyldenløve, Statholder.188. Niels Kaas til Taarupgaard, Rigsraad, efter Maleriet paaRosenborg.189. Dorthe Lange, Gimperlin, til Rosenholm.190. Fru Ellen Marsvin, i hendes Alders 77 Aar 1652.191. Hans Nan sen, Præsident og Borgmester i Kjøbenhavn192. Holger Rosenkrands, til Rosenholm, Rigsraad.193. Iver Rosenkrands, til Rosenholm, efter Maleriet iHornslet Kirke.194. Jørgen Rosenkrands, til Rosenholm, efter Malerietsammesteds.195. Palle Rosenkrands, til Krenkerup, Befalingsmandpaa Nykjøbing og Aalholm.


104Nr.196. Christen Thomsen Sehested, til Stougaard, Rigsraad.197. Hans Svane, Biskop.198. Birgitte Thott, til Turebyholm.199. Corfitz Ulfeld.200. Eleonore Christine Ulfeld.201. Kristoffer Walkendorff, til Glorup, Rigshofmester.202. Ole Worm, Oldgransker, Prof. med., kgl. Livlæge, efterC. v. Manderns Maleri i Aarhus Katedralskole.

More magazines by this user
Similar magazines