Integrationspolitik i kommunen Rådgivning om ... - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Integrationspolitik i kommunen Rådgivning om ... - Ny i Danmark

TjeklisteDet kan være nyttigt undervejs i processen med at udvikleen kommunal integrationspolitik, at man tjekker af på en liste,om man er kommet omkring de centrale punkter, der erfaringsmæssigter indeholdt i en helhedsorienteret integrationsindsats.Integrationsservice anbefaler her en tjekliste med centralepunkter til indholdet af en samlet integrationspolitik:Rådgivning om integrationder virker!Integrationsministeriets udgående konsulenter, Integrationsservice,bistår og servicerer kommunerne med gode erfaringerog redskaber til brug i den uddannelses- og beskæftigelsesrettedeintegrationsindsats.IntegrationsserviceT 33 92 28 744E integrationsservice@inm.dkW www.nyidanmark.dk/integrationsserviceIntegrationspolitiki kommunen15 gode råd til kommunens integrationspolitikNovember 2007BeskæftigelsesindsatsenUddannelsesindsatsenDanskuddannelse for voksne flygtninge og indvandrereDaginstitutionstilbud og sprogstimuleringGrundskolen, herunder sprogindlæringUddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserBosætning, boligsocialt arbejde og ghettoindsatsSSP - kriminalitetsforebyggende tiltagÆldrepleje, omsorgstjeneste og ældrenetværkSundhed og sygdomsforebyggende indsatsMiljø og energiSamarbejdet med frivillige og græsrødderFritids-, kultur- og idrætstilbudMangfoldighed i kommunens borgerserviceMangfoldighed i kommunens ansættelsesogpersonalepolitikBGRAPHIC - Fihl-Jensen


Integrationspolitiker vejen til succesDet er ikke et krav, at kommunerne skal udarbejde og implementereen integrationspolitik. Men stadig flere kommuner vælgerat formulere deres værdier og visioner i en samlet politik medkonkrete mål og planer for en styrkelse af kommunensintegrationsindsats.Kommunale erfaringer og Integrationsministeriets effektmålingerdokumenterer, at det styrker mulighederne for at gøreintegrationsindsatsen til en succes, når man politisk har fastlagtklare mål og følger tæt op på disse.Efter strukturreformen er kommunal integrationspolitik blevetet endnu vigtigere styringsredskab til at sikre en koordineretog helhedsorienteret integrationsindsats i kommunerne.I denne folder samler Integrationsservice 15 gode råd tilkommuner, som vil formulere en integrationspolitik. De 15gode råd er ikke en opskrift på en integrationspolitik – men15 gode råd til den proces, hvor man lokalt formulerer denkommunale integrationspolitik.De 15 gode råd er samlet af Integrationsservice ud frakommunale erfaringer og analyser af flere formuleredeintegrationspolitikker – samt fra konkret samarbejde meden række kommuner.Integrationsservice står til rådighed for alle kommuner,der ønsker at formulere en ny eller revidere en eksisterendeintegrationspolitik. Integrationsservice formidler gernekontakter og gode eksempler på formulering af integrationspolitikkeri andre kommuner.Integrationsservice anbefaler, at man henter inspiration i deintegrationspolitikker, som allerede er formuleret i en rækkekommuner rundt om i landet.Find link til kommunale integrationspolitikkervia: www.nyidanmark.dk/erfaringsbasen15 gode råd1. Start med at sikre det politiske og ledelsesmæssige ejerskabtil processen og integrationspolitikken, herunder ogsåinddragelsen af integrationsrådet, hvis kommunen har valgtat have et.2. Formuler klare visioner og mål i kommunens integrationspolitik.3. Gør det klart, hvad kommunen lægger i forståelsenaf begrebet ”integration”.4. Hent inspiration i kommunens hidtidige positive erfaringerog succeshistorier, når der skal planlægges aktiviteterog strategier: Hvor går det godt? – hvorfor går det godt?– og hvordan kan vi overføre det og gøre det til hverdagi hele kommunen?5. Gør det klart, hvordan processen og resultaterne skalevalueres.6. Gør det klart, hvordan indsatsen på kort og lang sigtkan være økonomisk bæredygtig for kommunen.7. Inddrag alle forvaltninger og afdelinger som medejerei processen.8. Gør det klart, hvordan integrationsindsatsen skal samordnespå tværs i kommunen – både overordnet og på de enkelteindsatsområder.9. Formuler succeskriterier og handleplaner med milepæle forgennemførelse af aktiviteter på de enkelte indsatsområder.10. Sørg for en klar og eksplicit fordeling af ansvaret forudmøntning af de enkelte politikområder i forvaltningerne.11. Placer det ledelsesmæssige ansvar for at følge op påindsatsen og for at foretage de nødvendige justeringer.12. Inddrag kommunens vigtigste eksterne samarbejdspartnerei udarbejdelse af politikken og etabler partnerskaber meddem i relation til udmøntningen af denne.13. Formuler en etnisk ansættelsespolitik og opstil mål forindsatsen for at sikre en forholdsmæssig andel af medarbejderemed minoritetsbaggrund blandt kommunensansatte.14. Formuler en servicestrategi, herunder om service til ældre,kulturtilbud og informations- og sundhedskampagnersærligt rettet mod indvandrere og flygtninge.15. Udarbejd en plan for formidling og lancering af integrationspolitikkenfor borgere, medarbejdere og øvrige interessenter.Før du starter:Det kan være nyttigt at tænke og formulere en nyintegrationspolitik ud fra en betragtning omkommunens tre roller i forholdet til borgeren:– Kommunen er udøvende myndighed i forhold tillovgivningen – ikke kun på de enkelte forvaltningsområder(integration, beskæftigelse, familie, skole,fritid mv.), men også på tværs af forvaltningsområder.– Kommunen er en arbejdsgiver med en stigendemangfoldighed i personalesammensætningen indenfor organisationens mange funktioner.– Kommunen er en servicevirksomhed med kvalitetsstandarderi forhold til udbud af serviceydelser(f.eks. inden for plejesektoren) og kommunikationtil borgeren (f.eks. via borgerservice og biblioteker).

More magazines by this user
Similar magazines