13.07.2015 Views

Kære kommende stud - For Studerende - Aarhus Universitet

Kære kommende stud - For Studerende - Aarhus Universitet

Kære kommende stud - For Studerende - Aarhus Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kære kommende stud. med.!Studiestarten finder sted i Matematisk Kantine (bygning 1536), Aarhus Universitet,Ny Munkegade, 8000 Aarhus C.Torsdag den 22. august 2013 kl. 8.00Her vil du møde alle dine nye studiekammerater og tutorer, som du skalspise morgenmad med. I vil følges ad resten af dagen til det planlagteprogram. Umbilicus (vores festforening) åbner torsdagsbaren om eftermiddagenfor de nye medicinstuderende. Baren vil være åben hele aftenen.HEALTHStudievejledningen vedMedicinJuni 2013Dir.: 87167075E-mail:studievejleder.medicin@sun.au.dkhttp://studerende.au.dk/medicinSide 1/3Det SundhedsvidenskabeligeFakultetAarhus UniversitetVennelyst Boulevard 98000 Århus CFra fredag den 30. august til søndag den 1. spetember er der hyttetur. I erdelt i tre hytter med tre hold i hver. Ud over almindelig weekendtaskemedbringes sovepose, viskestykke, guitar (?) og kontanter til hyttebaren(vigtigt!). Den sidste aften (lørdag) afholdes gallafest, og du skal derformedbringe dit festtøj (smoking, galla-kjole eller måske dit konfirmationstøj).Det koster 450,- kr. at deltage på hytteturen. Hvis du vil med på hytteturen,skal du betale via vores webshop. Yderligere information omkringturen vil blive givet i løbet af torsdag den 23. august.På hytteturen vil der foregå forskellige aktiviteter, primært af social karakter.Fra studievejledningen deltager vi med holdmøder - blandt andet informationomkring: Livet som ung læge - 2 nyuddannede læger fortæller og svarer påspørgsmål! Gode tips til dit nye liv og studiemiljø. SU-lynkursus. Bogpræsentation – bøger på første studieårDerudover står vi til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål til studiestartenog dit nye liv som studerende.Efter hytteturen vil der være en faglig introduktion til dit nye studieliv sommedicinstuderende.Det er ikke nødvendigt at læse eller købe bøger til første studieår før studiestart.Dine tutorer vil præsentere de forskellige bøger for dig og følgedig ned i Medicinerladen, hvor du kan købe bøger.


Side 2/3Vigtige ting, du skal huske i forbindelse med studiestart:Du skal senest 5. september dokumentere at adgangskravene foroptagelse er opfyldt. De betinget-optaget skal forlade uddannelsesstedet,hvis betingelserne for optagelse ikke er opfyldt. Du skal huske at indbetale kr. 450,- inden den 29. august 2013.Dette er betaling for deltagelse i hyttetur. Du skal betale via voreswebshop, som du finder på studiestartsiden! Bemærk: Der modtagesikke kontant-betaling! Til studerende fra Sverige el. Norge: Forsøgat betal med internationalt kreditkort – virker dette ikke tagkontakt til studievejledningen ved studiestart.Du skal huske at søge om SU via SU-styrelsens hjemmeside:www.su.dk. Du bør gøre det hurtigst muligt!Du skal være opmærksom på øvrige udgifter i forbindelse medstudiestart – bøger, blå bog og knoglekasse (depositum).Du skal huske kontanter til torsdagsbar og hyttebaren på hytteturen. Du skal huske at melde en evt. adresseændring til Folkeregistret -Universitetet modtager herefter automatisk besked.Hvis du mod forventning ikke ønsker at starte på studiet, bør dustraks give besked til Universitetet!Hvis du søger bolig i Århus, så kan du gå ind på flg. sider:www.ungdomsboligaarhus.dk - kollegieværelser & lejligheder.www.koll.au.dk- kollegieværelserRelevant information på studiestartssidenRUSAcuta – der er blevet produceret af dine kommende tutorer.Heri kan du bl.a. læse lidt om den første tid som studerende og demange forskellige foreninger der findes på studiet.Program for den interne rusintroduktion.Studiestartsplan og links til fagsiderne for 1. semesterInformationsmateriale fra IT-afdelingen m.m.• Info fra Studenterhus - Århus


Side 3/3Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du er I tvivl om noget!Mange venlige hilsnerAndreas Eiset, Lise Larsen, Sansuthan Paramanathan & Marthe Straarup/Studievejledere ved medicinStudievejledningen ved MedicinStudievejleder.medicin@sun.au.dkTlf.: 8716 7075http://studerende.au.dk/medicinRUS: [rus, (måske af sidste stavelse i lat. depositurus, af deponere 'aflægge',underforstået: de uakademiske vaner, eller af lat. rūs 'bondeland' omde nye studerendes herkomst og manerer), nyindskrevet universitetsstuderende.]www.denstoredanske.dkTUTOR: [tutor, (lat. 'som beskytter', afledn. af tutus, perf.part. af tueri 'bevogte,beskytte'), på videregående danske læreanstalter en person, ofteen ældre studerende, der vejleder yngre studerende i såvel faglige somsociale forhold i forbindelse med deres studium.] www.denstoredanske.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!