Konference om rusmiddel- uddannelser - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

Konference om rusmiddel- uddannelser - Socialstyrelsen

”Arrangørerne havde sat halvanden time af til debatten, ogdet var ikke et minut for meget.”Mange mennesker, mange meningerNu skal der bygges bro, mener initiativtagerne bag konferencen 30.9. på Christiansborg, hvor derblev lagt op til udviklingen af nye fælles, offentlige uddannelser inden for rusmiddelområdet. Denefterfølgende debat kunne tyde på, at det bliver krævende.”- Vi gør os selv enbjørnetjeneste, hvis vibare uddanner folk, derbruger ord som alkoholisme,afhængighed ogkontroltab, som om devar forankret i en objektivrealitet”Af Susanne Bertram, redaktørVist var der enkelte pladser tilbage, da formanden forFolketingets Socialudvalg Tove Videbæk (Kr. F.) den30. september bød velkommen til konferencen ”Rus,afhængighed og uddannelse”. Men mange var detikke. Over 200 fagfolk var mødt op den første dag iUge 40 for at deltage i debatten om en eller flere nye,offentlige uddannelser inden for rusmiddelområdet,og stolerækkerne i den stilfulde landstingssal varnæsten alle fyldt op.En bedøvet nationBaggrunden for Tove Videbæks initiativ var et ønske omat styrke indsatsen mod danskernes misbrug af stoffer,alkohol og medicin. Et misbrug, der gør Danmark til”verdens mest bedøvede nation”, som formandenfor Alkologuddannelsen i DanmarkFrits Raunstrup sagde i sit oplæg.Som bl.a. Tove Videbæk understregede,bliver der også i dag udført et stort og godtarbejde inden for både behandling og forebyggelseaf forskellige former for misbrugog afhængighed. Men indsatsen mellem deforskellige instanser er ikke koordineret, ogder findes ingen offentlig, anerkendt oglandsdækkende uddannelse, der specifikt tager sigtepå at kvalificere folk til et job på rusmiddelområdet.Derfor er der i høj grad behov for både et brobyggerogkompetenceudviklingsarbejde, mener initiativtagernebag Det Nationale Udviklingsforum for afhængighed(DNU), som stod for tilrettelæggelsen af konferencen.Dette forum har allerede gennem nogen tiddrøftet muligheden af en eller flere uddannelserområdet. Det tæller bl.a. repræsentanter fra ministerierog andre offentlige instanser, herunder ogsåVidenscenter om Alkohol, samt en række organisationer,f.eks. Blå Kors, KFUMs Sociale Arbejde ogLænke-ambulatorierne.Behov for selvindsigtArrangørerne havde inviteret en lang række oplægsholderetil at give deres besyv med. Mange pointeredefra forskelligt hold behovet for en større samordningog kvalificering af kompetenceudviklingen påområdet. Men Dan Orbe, administrationschef forLænke-ambulatorierne i Danmark, greb det lidtanderledes an. Han lagde i stedet en videnskabsteoretiskvinkel og opfordrede til større refleksionog kritisk selvindsigt:- Rusmiddelområdet er fuldt af påstande, sagde hanog skitserede, hvordan man til forskellige tider og iforskellige grupperinger snart har fokuseret på Minnesotamodellenog antabus, snart på familieterapi,arbejdspladspolitik eller noget helt syvende. Og allehar ment, at netop de havde fundet den helt retteindfaldvinkel.- Men det er vigtigt ikke at forveksle landkortet medlandskabet, altså billedet med den virkelighed, vi veltror ligger bag ved , sagde han og understregedenødvendigheden af en uddannelse, der kan perspektiveresit eget grundlag. – Vi gør os selv en bjørnetjeneste,hvis vi bare uddanner folk, der bruger ord somalkoholisme, afhængighed og kontroltab, som om devar forankret i en objektiv realitet, erklærede han.Uskøn pærevællingDermed var der lagt fint op til den næste taler, PerNielsen, leder af Afdeling for Forskning & og Formidlingpå det fynske behandlingshjem Ringgården. Hanhavde nemlig påtaget sig at nedskyde en række myterén for én, eksempelvis at der ikke er nogen somhelst behandling, der virker, eller at der tværtimod6Alkoholviden.dk· nummer 7 · 2. årgang · december 2002


Rusmiddelområdet – et udviklingsfelt medsin egen faglighedTanken om en eller flere offentlige uddannelserrusmiddelområdet har både vakt interesse ogdebat. Måske fordi forestillingen om en fælles uddannelse repræsenterer en ny måde at tænke på.Af Peer Aarestrup, centerleder på Videnscenterom Alkohol og medlem af DNUPå konferencen ”Rus, afhængighed oguddannnelse”, som blev afholdt her iefteråret på Christiansborg (se reportagenpå s. 6-7), blev der lagt op til enstørre koordinering og vidensudvekslingpå rusmiddelområdet. Konkret forestillerarrangørerne fra DNU sig, at der nuarbejdes målrettet på etableringen af enflerstrenget, offentlig rusmiddeluddannelsei regi af CVU (Center for VideregåendeUddannelse).Tog bolden opUddannelsesdiskussionerne startede såsmåt for et par år siden, da Kornumudvalget(se s. 3) tog fat på deres arbejde.Arbejdsgruppen var nedsat af Amtsrådsforeningenog Indenrigs- og Sundhedsministerieti fællesskab og havde til opgaveat kulegrave hele alkoholområdet herhjemme.Skønt udddannelsesspørgsmåletikke var en del af udvalgets kommissorium,blev problematikken alligevelberørt, og inden længe tog de frivilligeorganisationer – Blå Kors, KFUMs SocialeArbejde m.fl. – bolden op.Det førte til dannelsen af den såkaldtereferencegruppe, først som et uformeltforum og senere som en mere formaliseretarbejdsgruppe, der er støttet økonomiskaf Indenrigs- og Sundhedsministeriet oghar repræsentanter fra bl.a. statsligemyndigheder, CVU Kbh., Amtsrådsforeningenog Kommunernes Landsforening.Da der i forbindelse med konferencenviste sig behov for en mere formel betegnelse,blev navnet Det Nationale Udviklingsforumfor afhængighed (DNU) til.Også i andre henseender arbejdes derfortsat på både at forbedre organiseringenog ikke mindst sikre DNUs forankring i defaglige miljøer. Efter uddannelseskonferencener personsammensætningen i DNUblevet ændret, således at bl.a. narkoområdetog sundhedssektoren er repræsenteret.Et videre perspektivUdgangspunktet for DNUs arbejde er entænkning, der på mange bryder med denvante herhjemme. Mens man f.eks. i USAhar tradition for at koble uddannelse,forskning og praksis og se rusmiddelområdetsom et samlet felt – om end stortog sammensat – hersker der en langtstørre opsplitning af området i Danmark.Ikke mindst, når det gælder uddannelse,hvor det typiske billede er regionale ogprivate kurser, der knyttes til en eksisterendeuddannelse inden for f.eks. detpædagogiske eller social- og sundheds-DNUs nuværende sammensætning:Egil AndersenSocialministerietUlrik BeckerH:S AlkoholenhederneThomas ClementCenter for Forebyggelse,SundhedsstyrelsenJohan Damgaard JensenAfholdsselskabernesLandsforbundLene HaderupCenter for VideregåendeUddannelser, Kbh.Steen Hartvig HansenIndenrigs- ogSundhedsministerietSusanne KvolsgaardKommunernes LandsforeningVibeke LenskjoldCenter for VideregåendeUddannelser, Kbh.Hans Henrik NordlyGreve KommunePeter NyhusKFUMs Sociale ArbejdeJens Peter OlsenAfholdsselskabernsLandsforbundFrits RaunstrupAlkologuddannelsen i Danmarkog Thaarup BehandlingscenterJytte RosenbergDen Sociale Højskole,EsbjergHeinz ReugboeAmtsrådsforeningenHasse Schneidermann(DNU’s projektkoordinator)Blå KorsThomas SprengerLænke-ambulatorierne iDanmarkAnette Søgaard AndersenAlkoholbehandlingscentretFyns AmtAlice ThaarupForebyggelsesafdelingenpå Foldbjergcentret,Nordjyllands AmtPeer AarestrupVidenscenter om Alkohol10Alkoholviden.dk · nummer 7 · 2. årgang · december 2002


DNU åbner en hjemmeside med et debatforum efter nytår på adressenwww.dnu-a.dk Her vil man kunne følge udviklingsarbejdet og tilkendegivesin mening. Indtil da kan DNUs projektkoordinator Hasse Schneidermannkontaktes på e-mail hs@dnu-a.dkUDGIVELSEDen medskabendefamilieErfaringerne fra Familieværkstedernei Århus er udgangspunktet for ”Denmedskabende familie”, der sætterfokus på dagbehandling af børn ogfamilier med særlige behov, f.eks. pga.misbrugsproblemer. Bogen er skrevetaf cand.psych. John Andersen, der harudført en række evaluerings- og konsulentopgaverinden for dagbehandlingsområdet,og socialrådgiver BodilBurian, der som leder af Familieværkstedernegennem 16 år har arbejdetmed familiebehandling i praksis.faglige gebet. Vægten er gerne lagt påintervention i form af behandling.Men i DNU vil vi gerne se området i etvidere perspektiv og planlægger en strategiherom. I Danmark er vi vant til attænke i forebyggelse, behandling og efterbehandling,og denne trekant kan megetvel være én dimension af en kommendeuddannelse. Men man kan også tænke if.eks. indsatsområder og fokusere påbørn, unge, gravide, ældre, udviklingshæmmede,socialt udstødte med kombineredeproblemstillinger osv. Eller i sektorerog aktører: statslige, amtslige,kommunale, frivillige og private. Eller inetværk og relationer: familier, daginstitutioner,arbejdspladser, lokalområder ogboligområder. I praksis og forskning. I detsociale, det juridiske og det medicinsk-farmakologiskeperspektiv. Og selvfølgeligogså i brug, misbrug og afhængighed og iforskellige former for rusmidler.Der er mange muligheder og mangeniveauer. Og ligesom det i forrige århundredetog tid, før det blev alment accepteret,at socialrådgiverfeltet har sin egenfaglighed – selv om den er tværgående –skal vi måske vænne os til, at nogettilsvarende gælder rusmiddelområdet.Fleksibelt systemNår det er sagt, skal det imidlertid ogsåunderstreges, at det er vigtigt, at mantænker i et flerstrenget og fleksibelt system,der rummer både en efteruddannelsesmodelog en grunduddannelse. Og hvorder er plads til, at fagsammensætningenkan tones efter den enkeltes interesser,samtidig med at alle studerende sikres enteoretisk og praktisk basisviden såvelsom øvelse i at reflektere over denne viden.Uddannelser uden teori, metode elleroverblik er ikke relevante inden for rusmiddelområdet.En væsentlig opgave iden forbindelse bliver at sørge for, at deneksisterende, relevante uddannelsesfagligeviden på området bliver samlet op, såvi ikke bruger ressourcer på at opfindeden dybe tallerken en gang til, men brugeraf de erfaringer, som allerede foreligger,hvad enten de nu er indhøstet i Djurslandeller USA.Ser vi samfundsøkonomisk på det, er deringen tvivl om, at det er nødvendigt, atman forholder sig konkret til nogle mereeffektive indsatsformer og metoder. Detpåpeges i Kornum-udvalgets rapport, derbl.a. sætter tal på det meget alvorligemisforhold mellem behovet og kapacitetenpå rusmiddelområdet. Oplagt er detFamiliebehandling indebærer – somnavnet antyder – at hele familieninvolveres i et behandlingsforløb. Centraltfor Familieværkstedernes metodeer, at familien i samspil med behandlerenselv erkender, hvilke nye muligheder,den har som familie. Jf. titlen erdet således forfatternes grundsyn, atdet enkelte menneske er medskabendei sit liv, selv åbner for nye forståelser,nye håb og nye mulighederfor handling.Med sine mange konkrete eksemplerog cases er bogen i høj grad enbeskrivelse af levet praksis. Men praksiser systematiseret og generaliseret,således at den kan bruges i andre ogbredere sammenhænge, end der hvorden er udviklet. Bogen kan såledesogså bruges som en metodisk indføringi familiebehandlingsmodellen, der harsit teoretiske tyngdepunkt i familieterapeutiskeog systemiske teorier.John Andersen og Bodil Burian: Denmedskabende familie – dagbehandlingmed børnefamilier. SocialpædagogiskBibliotek, Gyldendal Uddannelse. 223sider, 225 kr.også, at der er brug for en større samordningog koordinering på området.Som vi ser det i DNU, er det i den forbindelsevigtigt at satse på en kompetenceudvikling,der kan sikre professionalismen,og som samtidig repræsenterer en fleksibilitet,der er tilstrækkelig til også at imødekommemorgendagens krav. Vi må derforogså forsøge at kigge i krystalkuglen, ogsom en af de første arbejdsopgaver i DNUforetage en afdækning af aftagermiljøernesbåde nutidige og fremtidige behov forrusmiddeluddannede medarbejdere.Alkoholviden.dk · nummer 7 · 2. årgang · december 2002 11


Fra Videnscentret...Sammenlægning af centreVidenscenter om Alkohol lægges til næste år sammen med en række andrevidens- og formidlingscentre på socialområdet. Det sker for at styrke defaglige miljøer.Af Peer Aarestrup,centerlederDe satspuljefinansierede videns-og formidlingscentre påSocialministeriets område fårny struktur til næste år. Konkretindebærer det, at Videnscenterom Alkohol og fireandre centre nedlægges somselvstændige institutioner oggenopstår som såkaldtetemaer under et nyt fællescenter, der får navnet VidensogFormidlingscenter for SocialtUdsatte. De øvrige centre,der vil indgå i sammenlægningen,er Støttecenter modIncest, PRO-centret, FormidlingscenterStorkøbenhavn, ogFormidlingscenter for SocialtArbejde.Formålet er at skabe større ogbedre faglige miljøer, bl.a. vedat bruge færre ressourcer påadministration og flere på detfaglige arbejde.I praksis vil der ske det, at denuværende centre flytter sammenallerede i løbet af foråret2003 på en fælles adresse iLandemærket (Institutionskontoretsgamle lokalitet) iKøbenhavn City. Undtagelsener Formidlingscenter for SocialtArbejde, der bevarer sinnuværende adresse i Esbjerg.Den nye institution får en fællesledelse, der selvfølgelig fårdet overordnede ansvar forcentret, men ellers er det tanken,at de nuværende enhederfortsætter deres fagligearbejde som hidtil. Også debevillinger, der netop er blevetgivet som et resultat af efteråretssatspuljeforlig, vil blivefastholdt. For Videnscenterom Alkohol – eller Tema Alkohol– drejer det sig om 4,5 millionerkr. årligt gennem foreløbigde næste tre år.Også i den nye struktur vil viarbejde dels for fagfolk ogdels for den brede befolkningmed relevante informationerpå området. Hovedopgaven vilfortsat være formidling afeksisterende viden på alkoholområdetmed den socialedimension i centrum. Hertilkommer, at vi foretager tematiskekortlægninger i praksisfeltetmed henblik på også atindhente ny viden. Endeligmålretter vi indsatsen omkringdannelse og vedligeholdelseaf netværk, som kanstyrke samarbejdet ogvidensudvekslingen mellem defaglige miljøer.Videnscenter om Alkoholforventer, at den nye strukturgiver så mange samspilsmuligheder,at der sker envæsentlig styrkelse af helevidensfeltet på udsatteområdet.De mange temaer måkunne skabe nogle værdifuldefællesresultater, når man erunder samme tag. Vores egneideer for morgendagensarbejde kan udtrykkes mednøgleordene Partnerskaber,(udvikling af virtuelle) Platforme,Outsourcing og Vidensdeling(PPOV). Dem vil vi tagemed ind i den nye struktur.Se også artiklen Fremtidsperspektiverpå: www.alkohoviden.dk underpunktet Om Videnscentret.Videnscenterom AlkoholAlkoholviden.dk · Holte Midtpunkt 20, 2. · 2840 Holte · Tlf. 4546 0730 · viden@alkoholviden.dk

More magazines by this user
Similar magazines