5. Nyklassicistiske huse - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

5. Nyklassicistiske huse - Aalborg Kommune

Stilblad 5NYKLASSICISTISKE HUSENyklassicismen er fra tiden omkring første verdenskrig ogfrem til 1930, og det er den sidste af de såkaldte historiskestilarter. Den er et opgør med den forudgående tids tendens tilat overbrodere husene med mere eller mindre tilfældigt valgtefacadeeffekter. Nu stilede man efter det enkle udtryk, hvor husetopnåede ro og værdighed alene i kraft af sine proportioner.Enkelheden fandt man inspiration til i den græske antik, klassicismen,hvor man havde raffineret proportioneringskunstenfor at præstere den ideale skønhed. Det var ikke målet, atnyklassicismens huse skulle være antikke; de skulle være tidssvarendeog saglige, men med antikkens skønhed og til delsogså dens monumentalitet. Man benyttede de klassiske reglertil proportionering af husene. Reglerne beskrev nøje de "korrekte"forholdstal mellem facadehøjde og -bredde, vinduernesproportioner, forholdet mellem vindueshuller og murpiller,rummenes loftshøjde i forhold til deres arealstørrelse osv.Det nyklassicistiske hus stod frit i sit materialevalg. Det kunnevære opført i blank murværk, være pudset groft med en indfarvetmørtel eller være glatpudset med en kalket overflade.Ligesom indramningen af hoveddøren kunne være af granit,kalksandsten, blank murværk eller kalket murværk. Det vigtigstei materialevalget var, at farve og stoflighed ikke virkedepåtrængende, men stilfærdigt understøttede husets volumenog proportioner.Nyklassicismen troede på sine enkle virkemidler. Et facadetemavar modsætningen mellem de "hele" flader og en enkeltfremhævet bygningsdel. I en velproportioneret facade kunnevinduerne fremstå som anonyme vindueshuller, hvor kun enbeskeden sålbænk ragede frem af facaden, medens den centraltplacerede hoveddør ville blive fremhævet desto mere effektfuldtaf sine klassicistiske indramninger af døren. En stor tagflade,der kun har påbygget en beskeden kvist, centralt placeret, eret andet eksempel på modsætningen mellem helheden og denenkelte bygningsdel.Nyklassicismens formsprog var velegnet til større bygninger,men det lykkedes også at skabe en smuk fortolkning af denalmindelige danske halvandenetages hustype. Her var detisær proportionerne mellem tagfladen og de murede facader,som var vigtig.Symmetrien var et "must" for nyklassicismen, det kunne givevisse bindinger i forhold til en funktionel indretning af husene.Til gengæld var proportioneringsreglerne nærmest garant forvelbelyste rum.


5. NYKLASSICISTISKE HUSEANBEFALINGERBygningsdele og overflader Nyklassicismens huse er ambitiøsei særlig grad. Der er stor opmærksomhed på, at detaljerneer gennembearbejdede, præcise og afstemte i forhold til helheden.De små ruders proportioner kan genfindes i hele vinduetsproportioner, og rudestørrelsen skulle helst være den samme ialle vinduer, om det er i kælder, stueplan eller på første sal.Profilering var et vigtigt emne for nyklassicismen; det betød, atman i facaden markerede overgangen mellem tagflade og murved en "profileret" taggesims, ligesom man i stuerne markeredeovergangen mellem væg og loft med en loftgesims. Denneprofilering skulle ifølge teorierne være tydelig og samtidigtilpasset huset, så den ikke ødelagde helheden.Det blanke murværk skulle have et ensartet udtryk og var oftemuret op med en fyldt skrabefuge. Ved kalkede huse er derforskellige farver på murfladen og taggesimsen. Huse pudsetmed indfarvet mørtel havde ofte gråbrune nuancer, som det ervanskeligt at reparere, men det er vigtigt for at kunne bevarehusets unikke stoflighed. Det anbefales at kontakte eksperteri ældre byggeteknologi.Bygningsændringer og tilbygninger De nyklassicistiske huseer tænkt som færdige helheder, hvori indgår proportionernepå vinduer, døre, kviste osv. Tilfører man huset nye formatereller tilbygger ved knopskydning, så ryger helheden og husetskvalitet. Ved tilbygninger og bygningsændringer anbefales detat videreføre det nyklassicistiske koncept.Teknik- og MiljøforvaltningenStigsborg Brygge 5 Tlf. 9931 2000 www.aalborgkommune.dk9400 Nørresundby teknik.miljoe@aalborg.dk August 2008

More magazines by this user
Similar magazines