Pokalfinalen fortsat i Parken de kommende tre år - DBU

dbu.dk

Pokalfinalen fortsat i Parken de kommende tre år - DBU

www.dongenergy.dkdongNy annonceKan du mærKe energien?Alle spillere tager ansvar og går efter målet – som ét hold. Kampen er på sit højeste, og helestadion emmer af gejst og engagement. Energien er i top. Det er det danske fodboldlandshold,som vi kender det bedst.Sådan er det også hos DONG Energy. Som Danmarks største energiselskab leverer vi hver dagenergi til mere end 1 million kunder. Vi er fodboldlandsholdets hovedsponsor, og vi er glade forat støtte danskernes yndlingssport – på eliteplan og med lokale tiltag.Gå ind på dongenergy.dk, og mærk energien.DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning erbaseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa.Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 8,3 mia.). Antallet afmedarbejdere er flere end 5.000. For yderligere information, se www.dongenergy.com.


Bulletin nr. 6 > Juni / juli 2009DBUs projektkoordinator forkvindefodbolden med sineskandinaviske kollegaer:Heidi Störe (NFF),Anna-Lena Kjellmann (SvFF).Kvindefodbolden inspirererpå tværs af grænserneDBU, det norske fodboldforbund NFF og det svenske fodboldforbund SvFF arbejder tæt sammenomkring udviklingen af kvindefodbold på flere planer. I marts i år var et antal ansatte i DBUsadministration samt alle kvindelandsholdstrænere eksempelvis på UEFA Study Group besøg iSverige for at erfaringsudveksle.Siden september 2007, har landenestre kvindefodboldskoordinatorermødtes to-tre gange per år på skifti de respektive lande. I maj månedi år var Malmö mødestedet og gennemto intense dage udveksledekoordinatorerne Heidi Störe (NFF),Anna-Lena Kjellmann (SvFF) ogSteen Klingenberg (DBU) erfaringeromkring ikke-sportslige emner, medvægt på klubudvikling, synliggørelse,tilskuere og lignende for kvindefodboldenvigtige emner. Dageneafsluttedes med en topkamp mellemLdB Malmö FF og Umeå på LdBseget stadion i centrum af Malmösammen med næsten 3000 engageredetilskuere.På flere områder er Sverige og Norgelængere fremme i udviklingen afkvindefodbolden end deres nabo sydpå,men også Danmark er godt medog kan ligeledes inspirere de nordiskenaboer på flere områder, blandt andetnår det gælder det seneste initiativ påområdet, ’projekt Ledelsestalent’, derskal sikre flere kvinder på ledende posteri klubberne, på lokalunionsniveau,og også på højeste politiske niveau idansk fodbold:Heidi Störe, tidligere norsk landsholdsspillerog nu leder af afdelingen’Topfotboll Kvinner’ i NFF:»Både Anna-Lena fra Sverige ogjeg, som har været i gang en hel delår i vores respektive lande, blev megettændte på at starte en lille erfaringsudvekslingsgruppe,da Steensom nyansat kontaktede os, fordi vi,trods den stadigt stigende interessefor kvindefodbold, stadigvæk er forholdsvisfå omkring dette speciellearbejde. Vi havde begge tænkt tanken,men aldrig rigtigt fået tagetskridtet, og selvom Sverige og Norgenok er lidt længere fremme i forholdtil udviklingen af klubberne, så bidragerDanmark allerede nu på heltlige fod med os,« lyder det fra HeidiStöre, der uddyber:»For eksempel er Steen dennegang kommet med spændende informationerom ’Projekt Ledelsestalent’,hvor Danmark sætter behovetfor flere kvindelige ledere på dagsordenen.Dette initiativ vil vi følgemed stor interesse, da både Norgeog Sverige har samme store behovfor at få flere kvinder i fodboldensledelser, nu hvor pigerne udgør omkringhver fjerde af de aktive fodboldspillerei Skandinavien.«Også i Sverige arbejder man løbendemed at sikre de bedste betingelserfor udviklingen af kvindefodbolden.»Jeg kan kun tilslutte mig Heidisglæde over udbyttet af samarbejdetmed Norge og Danmark. I Sverigestår klublicensens indførelsemeget højt på dagsordenen. Vi harnu gennemført den del, som angårkravene til klubbernes økonomier, ogforventer at gennemføre de øvrigelicenskrav i perioden frem til 2011.Norge har allerede gennemført allelicenskrav, således at erfaringernefra Norge hjælper os meget i detvigtige arbejde med at gennemføreen generel licens for alle klubberne iDamallsvenskan, som er kvindernesøverste liga i Sverige.«Danske erfaringerDBU har i de senere år satset bådeøkonomisk og ressourcemæssigt på atløfte dansk kvindefodbold op i en endnuhøjere liga, og derfor er det oplagtat bruge Norge og Sverige, der er endnulængere fremme, som inspiration:»Jeg var nok den, som fik mest udbytteaf de første møder med mineto erfarne kollegaer, men efterhåndensom KTU-projektet arbejder sigpositivt fremad, bidrager DBU heldigvismere og mere til den samledeudvikling af Skandinavisk kvindefodbold.Det har jo vist sig, at selvomNorge og Sverige er lidt foran på defleste planer, så bokser vi i dagligdagenmed nogenlunde samme udfordringer,«lyder det fra projektkoordinatiorfor kvindefodbolden i DBU,Steen Klingenberg, der fik flere konkreteting med hjem:»Jeg skæver meget til de to nabolandesindførelse af en klublicens.Flere og flere lande i Europa er nui gang med dette arbejde, så herkan vi lige så godt lære af de andrelande … ’hvorfor opfinde den dybetallerken igen’ er en gennemgåendekommentar i vores samarbejde«, lyderdet således fra Steen Klingenberg,der ser en stor fordel i at arbejdesammen:»Selvom vi nok er konkurrenter,når vi mødes til landskampe, så ervi meget enige om, at vi med fordelkan arbejde for, at hele Skandinavienfremadrettet fortsat skal vedblivemed at være en magtfaktor i kvindefodboldpå set på verdensplan, bådemed klub- og landsholdene. Ved atarbejde sammen, når vi lettere dettemål – og så kan vi godt klare lidtgodmodigt drilleri pr e-mail efterklub- og landskampe, hvor landenehar ”krydset klinger”. Sidst var detmig, og svenskerne, som var ovenpå,da Sverige og Danmark klarede sigbedst ved Algarve Cup, hvilket sombekendt var med til at bringe Danmarkop på en 6.-plads på verdensranglisten.Jeg håber, at jeg får endnumere at drille dem med efter EMi Helsinki i september,« slutter SteenKlingenberg.Steen Klingenberg/klin@dbu.dk5


The brand new, fully modular F50 TUNiT. Change the uppers and the studset-up and you can be as creative with your boots as you are with the ball.‘EVERY TEAM NEEDS AN ARTIST’ LIONEL MESSI, ARGENTINA & BARCELONAadidas.com/football© 2008 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.


Bulletin nr. 6 > Juni / juli 2009Masser af talent!DBU havde i maj måned samlet U/15- og U/16-talentårgangene på pigesiden,hvor fodboldtalenter fra hele landet skulle overbevise trænerne på sidelinjenom deres styrker og form – og der blev kæmpet om landsholdspladsernei henholdsvis Vildbjerg og Bjerre.SønderjyskEtildelt dispensationHvert år i forårssæsonen gennemgår DBUs klublicensudvalgansøgninger fra de 12 SAS Liga-klubber med henblik på bevillingaf licens til deltagelse i DBUs øverste række og i UEFA’s klubturneringer.Et af de nedfældede krav er, at derpå klubbens stadion findes mindst3.000 individuelle siddepladser.I sin ansøgning til DBUs licensadministrationhar SønderjyskE meddelt,at der på stadion kun er opsat1.470 siddepladser og har i sammeninstans ansøgt om dispensation, såledesat klubben fortsat kan afviklesine kampe i SAS Ligaen på klubbensstadion.Licensudvalget besluttede på sitmøde at bevillige SønderjyskEs anmodningom dispensation, men haraf principielle årsager ikke tildeltklubben licens til at deltage i UEFA’sklubturneringer i 2009/2010, velvidendeat klubben ikke formåede atkvalificere sig hertil.DBUs klublicensudvalgsmødefandt sted før afslutningen af SASLigaen, hvilken bevirkede, at manogså har behandlet en ansøgningfra Vejle Boldklub, hvor det blev bemærket,at klubben ikke opfyldteUEFA’s krav om nødforsyning til lysanlægget,hvilket også bevirkede,at klubben principielt set ikke fårtildelt licens til at deltage i UEFA’sklubturneringer 2009/2010.De øvrige 10 SAS Liga-klubber fraden netop afsluttede turnering fikalle tildelt licens til at deltage både iSAS Ligaen og i UEFA’s klubturneringer2009/2010.Jacob Wadland/jwad@dbu.dk7


Mod. ST6344 Z42V


Bulletin nr. 6 > Juni / juli 2009Johan Schlüter advokatfirmaSPORTSRETSportsretligt nyhedsbrevDen nye WADA Codeog dansk fodboldDen 1. januar 2009 trådte den nyeudgave af den internationale grundlovom bekæmpelse af doping ikraft. Det er den såkaldte WADACode, som administreres af WorldAnti-Doping Agency, som fra hovedsædeti Montreal har ansvaret forat administrere reglerne og sikre, atreglerne bliver overholdt af de internationalespecialforbund. WADA harnu eksisteret i 10 år som et eneståendesamarbejde mellem verdensregeringer og idrætten i form af såvelden Internationale OlympiskeKomité (IOC) og de internationalespecialforbund, herunder FIFA.Reglerne er bindendeDen nye WADA Code er bindendefor Danmark og for de danskeidrætsorganisationer. Danske fodboldklubber,der er medlemmer afDBU, er forpligtede til at følge deantidoping-regler, der fastsættes afDanmarks Idræts-Forbund (DIF) ogAnti Doping Danmark (ADD). Disseregler følger WADA’s Code.Hvad er konsekvensen, hvis etlands antidopingorganisation ellerspecialforbund ikke overholderWADA-reglerne? For idrætsforbundenekan det have økonomiske konsekvenser.Det følger direkte af dengældende danske bekendtgørelsepå området (bekendtgørelse nr. 1275af 17. december 2008 om fremmeaf dopingfri idræt), at det er en forudsætningfor ydelse af tilskud imedfør af tips- og lottoloven til DIFog de øvrige hovedorganisationer,at disse organisationer indfører oghåndhæver regler om dopingkontrolog -sanktioner i overensstemmelsemed WADA Coden; tilsvarende erdet en betingelse for tilskud fra DIFtil DBU og de andre specialforbund,at specialforbundene overholderWADA-reglerne.FIFA og IOC har mulighed for atudelukke idrætsudøvere fra et bestemtland i at deltage i for eksempelen VM-turnering, hvis detpågældende land ikke har tiltrådtUNESCO’s antidopingkonvention.Danmark har (selvfølgelig) tiltrådtkonventionen.Sanktioner for brug af dopingDet, man normalt hører mest omi forbindelse med bekæmpelse afdoping i sport, er sanktionerne. Uddannelse,information og forskningspiller imidlertid også en stor rolle iantidopingarbejdet både hos WADAog ADD. Det er dog i forbindelsemed sanktionerne for idrætsudøveresbrud på dopingreglerne, at derhar været størst diskussion de senereår.WADA Codens sanktionsbestemmelserer temmelig komplicerede,men essensen er følgende: Udgangspunkteter, at for eksempel enfodboldspiller, der første gang tagesfor brug af et dopingstof, får enkarantæne på to år og anden gangen livsvarig karantæne. Det nye i2009-versionen, af Coden er imidlertid,at disse sanktioner kan variereafhængig af den konkrete sags omstændigheder,herunder navnlig omder er enten formildende eller skærpendeomstændigheder.Når en fodboldspiller er udelukketi for eksempel to år, har han ellerhun i denne periode naturligvis ikkemulighed for at deltage i holdetskampe, men vedkommende må hellerikke deltage i klubbens fællestræning.Out-of-competition testsDopingtests kan finde sted i to sammenhænge:i konkurrence elleruden for konkurrence. Umiddelbartforekommer det mest oplagt at dopingtestefodboldspillere i forbindelsemed en kamp eller mellem tokampe i en slutrundeturnering, menden mest effektive måde at bekæmpedoping på er oftest dopingtestsuden for konkurrence. Det er såledesofte i perioderne op til sæsonen, atidrætsudøvere ved hjælp af ulovligemedikamenter og metoder kan optimerekroppen. Ikke mindst indenfor cykling har man erfaring for, atde præstationsfremmende stoffermest effektivt kan tages op til sæsonstarten.Derfor er det af stor betydning forantidopingorganisationerne at kunneforetage de såkaldte out-of- competitiontests.I 2008 foretog ADD i alt 196 prøverunder DBU fordelt på 126 prøveruden for konkurrence og 70 prøveri konkurrence.WhereaboutsFor at kunne gøre dette, er det samtidignødvendigt at have et systemtil at sikre, at man kan få fat på deidrætsudøvere, som man ønsker atteste. Dette var hele humlen i sagenom Michael Rasmussen i forbindelsemed Tour de France for to år siden,hvor han havde afgivet forkerte oplysningerom, hvor han befandt sig,med det resultat, at antidopingorganisationerneikke havde mulighedfor at lave dopingtests på ham førstarten på Tour de France.Grundprincippet i WADAs whereabout-regelsæter, at antidopingorganisationernei princippet skalkunne finde og teste en idrætsudøver24/7/365, dvs. når som helstpå døgnet en hvilken som helst dagpå året. Idrætsudøveren skal giveoplysninger om, hvor han eller hunbefinder sig, hvad enten det er privateller i forbindelse med træning,og han eller hun skal oplyse, hvisvedkommende ekstraordinært eret andet sted end normalt, for eksempelat vedkommende ikke er tiltræning i det tidsrum, der normalter træning. Særligt skal idrætsudøvernespecificere en time hverdag, hvor der positivt er mulighedfor at gennemføre en dopingtest.Whereabout-registreringen sker primærtvia et it-system, som hedderADAMS.Disse whereabout-regler volderproblemer i forhold til holdsportsom fodbold, hvilket ikke mindstFIFA har gjort opmærksom på.WADA Coden tager dog særlige hensyntil holdsport, idet udgangspunktether er, at det ikke nødvendigviser de enkelte fodboldspillere, somskal redegøre for deres whereaboutstil antidopingorganisationerne, menklubberne.Disse regler gælder ikke for fodboldspillerepå alle niveauer, menkun de fodboldspillere, der enten internationalteller nationalt er blevetudpeget til at tilhøre en såkaldt ’testingpool’, som der holdes særligtøje med. ADD vælger reelt at holdesig til klubberne og kræver såledesikke whereabouts fra de individuellespillere. I Danmark har ADD udvalgtA-landsholdene (begge køn), U/21-landsholdet (herrer) og Superligaholdenetil denne testing pool. Hold,der deltager i UEFA’s turneringer,indgår automatisk i den internationaletesting pool.En overtrædelse af whereaboutreglernekan blive anset som en dopingforseelse,som i gentagelsestilfældekan medføre karantæne.Peter Schønning, advokatKøbenhavnHøjbro Plads 10 | 1200 København KÅrhusSkovvejen 2B | Post Boks 37 | 8100 Århus C9


Supertilbud - Danmarks bedste fodboldmål til prisen!JC-6185A • Længde: 1,83 • Højde: 1,53 • Dybde: 1,0• Incl. Net, pløkker, Target Shot og bæretaskeVægt ialt 16 kg.JC-5689 TARVelcro TargetB: 1,43 H: 1,10Incl. velcrodug,fodbold + pumpe,samt rebound • Kanogså bruges somalm. fodboldmål.Pris DKK999.-JC-6185N• Rebound- Trainer.• “Spil Mur”.Pris DKK175.-Pris DKK1.099.-3-mands målJC-6150A B: 1,5 H: 1,0.Incl. rebound. kr. 899,- Pris DKK 799.-5-mands målJC-6300A B: 3,0 H: 1,5. Incl. net,pløkker & bæretaske. Pris DKK 1099.-“Fodbold/håndbold” målJC-6244B B: 2,44 H: 1,83. Incl. net,pløkker & bæretaske.Pris DKK 999.-Targetdugen kan afmonteres, sådu har et helt almindeligt mål.JC-6150TARLængde: 1,5Højde: 1,0Dybde: 0,82Incl. Net,pløkker, TargetShot, RebundTrainer ogbæretaske.Vægt ialt15 kg.Pris DKK999.-7-mands mål Incl. 2 net.JC-6366B B: 3,66 H: 1,83. 2-i-1 mål:kan ændres i længdenB: 2,44 H: 1,83Pris DKK 1199.-Vægt 16 kg.Alle priser er inkl. moms og ekskl. fragt.Målene er meget lette at samle.Leveres inkl. net, pløkker og bæretaske.Target Sport ApSOlgasvej 21 • 2950 VedbækTlf.: 20 32 88 01“Håndbold/fodbold” målJC-6300TA2 B: 3,00 H: 2,00.Incl. net, pløkker &bæretaske. Pris DKK 1199.-Web-shop: www.target-sport.dk • cappel@cappel.dk


Bulletin nr. 6 > Juni / juli 2009DBU i GrønlandPeter sammen med kursusholdet og børnemedierne i Uummannaq.DBU og GBU har i de senere årarbejdet tæt sammen på blandtandet uddannelse af trænere.I maj måned var to DBUinstruktører således en tur påGrønland for at undervise grønlandskefodboldtrænere i DBUsB1 og B2 træneruddannelseGrønlands Boldspil-Unions, GBU´s,næstformand, Gert Fleischer, stodklar til at byde Jens Tang Olesenog DBUs træneruddannelseskonsulent,Peter Rudbæk, velkommen, daDBU og GBU i samarbejde afholdteB-trænerkursus i Uummannaq. JensTang Olesen og Peter Rudbæk fungeredesom DBU-trænerinstruktører,da 10 engagerede og aktive trænerkursisteri Uummannaq og tre iAasiaat skulle træneruddannes tilUEFA’s B-licens.Dansk Boldspil-Union og GrønlandsBoldspil-Union har indgået etsamarbejde på uddannelsesområdet,der skal sikre grønlandsk fodboldkvalificerede licenserede fodboldtrænere.Tidligere på året har der været afholdtet tilsvarende trænerkursusi Narsaq (Sydgrønland) med AllanMichaelsen som DBU-instruktør ogmed 20 kursister.Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dkSå sparkes fodboldskolerne i gang!I de kommende uger vil godt 26.000 børn deltage på en af DBUs 234 fodboldskoler landet over. Her vil træning,kammeatskab og ikke mindst fodbolden være i fokus. Kom med din gamle mobil på en af fodboldskolerne og vær med tilat støtte miljøet og Børneulykkesfonden.Mandag den 29. juni klokken 9.00indtager mere end 10.500 børnårets første 73 DBU Fodboldskoler.De kan glæde sig til en uge medmasser af sjov, leg og selvfølgeligfodbolden i centrum. Årets temaer ’SPIL dig på landsholdet’, og demange fodboldskoletrænere stårderfor klar med masser af SPILøvelserog gode råd, der skal gørede små til endnu bedre fodboldspillere.TrekantSPIL, opSPIL og sammen-SPIL er bare nogle af de elementer,der vil være i fokus på årets fodboldskoler,hvor deltagerne i år erårgang 1995-2001. Årets gave påDBUs Fodboldskoler kan endnu engang være med til at få børneneendnu tættere på landsholdet –gaven er nemlig landsholdets flotteudebanedragt.DBUs Fodboldcamps, der er forbørn og unge årgang 1993-1996,sparkes i gang i uge 28. Her harlidt over 900 deltagere sikret sigbillet til de 22 camps, der er fordeltover hele Danmark.Læs mere om DBUs Fodboldskoler ogDBUs Fodboldcamps på www.dbu.dk– der er stadig få billetter tilbage påenkelte skoler og camps.Støt miljøet ogBørneulykkesfondenPå DBUs Fodboldskoler indsamlesder i år brugte mobiltelefoner.Dette skyldes, at DBU netop harindgået et samarbejde med Børneulykkesfondenved at bakke op omkampagnen ’Doner din mobiltelefonog hjælp med at passe på miljøetog vores børn.’I 2007 var DBUs Fodbolskoler delaf et lignende samarbejde, da manmed succes indsamlede brugtemobiltelefoner i samarbejde medRøde Kors. I 2009 er tiltaget en delaf en landsdækkende kampagne,der har til formål, at sætte fokuspå miljøet samt støtte projekternei Børneulykkesfonden om forebyggelseaf børneulykker i Danmark.En brugt mobiltelefon virker værdiløs,men for Børneulykkesfondenkan den have en værdi. Alle mobiltelefoner,der kommer ind i forbindelsemed kampagnen, hjælper entenmiljøet eller for eksempel med,at give alle danske børnehavebørnrefleksveste, så de bliver synlige itrafikken og andre steder, når deer på tur.»Telefoner der stadig er funktionellebliver sat i stand og solgt videre.Her vil Børneulykkesfondenmodtage et bidrag for hver brugtmobiltelefon. De mobiltelefonerder ikke kan sættes i stand går tilrecycling, og her modtager Børneulykkesfondenikke noget, men tilgengæld bliver der plantet et træfor hver mobiltelefon,« siger relationschefHenriette Madsen fra Børneulykkesfonden.DBU bakker opDBU bakker tiltaget op ved at opfordredeltagerne på fodboldskolernesamt deres forældre til at indleverederes brugte mobiltelefon, nårde skal på fodboldskole. Der bliverstillet indsamlingsbokse op i alleforeningerne, hvor fodboldskolerneafholdes. Når boksen er fyldt op,sørger den lokale forening for denvidere ekspedition til Børneulykkesfonden.»Vi synes, det er et spændendeprojekt, som er med til at støtteop omkring vores miljøansvar, ogsamtidig så bidrager det til et godtformål om forebyggelse af børneulykker.Derfor håber vi, at alle derhar mulighed for at indlevere deresbrugte mobiltelefoner, som måskealligevel bare ligger i skuffen, vilstøtte op omkring kampagnen,«siger Steen Jørgensen, AfdelingschefDBU Børn og ungdom, der naturligvisglæder sig til en sommermed masser af fodbold på de ellerssommerferie-ramte fodboldbaner.Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dkLise Daugaard/lida@dbu.dkLæs mere om DBUs fodboldskolerog om mobilindsamlingen påwww.borneulykkesfonden.dk/mobil11


Bulletin nr. 6 > Juni / juli 2009Danske toptrænerepå studieturU/21-EM-slutrunden 2009 i Sverige dannede ikke kun rammerfor de største talenter i europæisk fodbold, men også for mangeaf de største danske trænere, der under EM-slutrunden var på enugelang studietur som et led af P-træneruddannelsen.De er normalt konkurrenter, når dedes på fodboldbanerne rundtom i Danmark. Men i Halmstad iSverige var konkurrenterne blevetholdkammerater for en kort stund,da de deltog på en studietur tilU/21 EM-slutrunden i Sverige somet led af deres uddannelse som P-træner, der er UEFAs højeste træneruddannelse.»Jeg synes, vi har haft en rigtiggod tur, og det, at man er sammenpå en helt anden måde endnormalt, er meget givende. Jegsynes, at holdet her er meget homogent,og vi er rigtig gode til atdele ud af vores erfaringer, sat tilat lytte og lære af hinanden. Jegsynes ikke, at folk ’holder på hemmeligheder’,«lyder det fra AllanKuhn, der samtidig afslører, hvorforde famøse kursistkampe forvandleren ellers rolig flok træneretil noget, der minder om en kampom liv og død»Ha, ha – jamen det er jo heltfantastisk, at vi stadig kan få mulighedfor at spille mod hinanden,selv om det jo ikke altid er, at benetgør som man gerne vil. Vi erjo mange konkurrence-ivrige personersamlet på et sted, og så kanman nok sige sig selv, at det aldrigville kunne gå roligt for sig!,« slutterAllan Kuhn.Nej, kampen mellem Øst ogVest er såmænd seriøs nok, når duspørger trænerne, og at dømmeud fra de ansigtsudtryk og udbrud,der kommer ved kampenes afslutninger.Seriøsiteten på banen erogså med tilbage på skolebænken,hvor gruppearbejde og oplæg visermasser af engagerede og diskussionsivrigetrænere.Under studieopholdet vil deltagereogså være tilskuere til mangeaf de kampe, der spilles underslutrunden i perioden studieturenvarer. Her skal de analysere kampeneud fra forhåndsdefineredekriterier.Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dkLæs mere om P-trænerudannelsen påwww.dbu.dk – ’Uddannelse’.GUNNAR NU FONDENSend ansøgning nu!Ved et brag af en idrætsfest til oktober uddelerfonden en lille million kr., inden den lukkes ned.Legater uddeles bl.a. til★ Unge stjerner i svøb★ Til utrættelige ledere★ Til foreningerEller for et flot resultat, et bemækelsesværdigtstykke arbejde eller til en lovende karriere. Allekan søge om midler, og det er tilladt at indstillesig selv.Skriv ansøgningen enten på mail tilgunnarnufonden@seoghoer.dk eller i et maskinskrevetbrev senest lørdag den 1. august 2009 tilSE og HØR GUNNAR NU FONDENVigerslev Alle 18, 2500 ValbyBulletin udkommernæste gang til augustUdtalelsefra Etisk udvalgEtisk udvalg opfordrer til kamp mod uromagere på stadioner,herunder tæt samarbejde med politiet.Etisk Udvalg har igen på sit senestemøde drøftet tilskuerurolighederblandt andet på baggrund af kampeni SAS-ligaen imellem AC Horsens ogBrøndby IF.Indledningsvis må vi stærkt beklage,at der stadig findes et ganskebetydeligt problem rundt omkring ilandet. Vi har samtidig konstateret,at der i stadig flere klubber nu er enaktiv interesse i at medvirke til atløse problemet, og vi opfordrer alletil at fastholde denne linje.Vi finder det meget vigtigt at støtteden etablerede fankultur. I denforbindelse er det også af afgørendebetydning, at der skabes det fornødnerum for begejstring, således atrisikoen for tilstedeværelse af ballademagereikke automatisk medføreren fuldstændig nul-tolerance overfor alle, der udtrykker en positiv ogsund begejstring.Derimod er det helt afgørende, atalle klubber støtter op om kampenimod de – relativt få – elementer,der med deres vold og hærværk m.v.søger at spolere en positiv oplevelsefor de mange.Et af midlerne i kampen imod disseødelæggende personer er at afdækkederes ulovligheder og gøre brug afmulighederne i ’hooligan-loven’.Det har været drøftet, om mankan anvende den meget fornuftigeog nødvendige video-overvågning påstadions til at eksponere personernepå forskellige hjemmesider. Persondatalovensætter sine begrænsninger– men et meget tæt samarbejdemed politiet forudsættes som etmeget væsentligt redskab i kampenmod ballademagerne, og er der foregåetlovovertrædelser kan politietefter retsplejelovens regler efterlysede pågældende med henblik på at fådem sigtet og hermed ikke mindstplaceret i karantæneregistret.Opfordringen til klubberne lyderderfor helt enkelt: Sørg nu for at fåeller fasthold det tætte samarbejdemed det lokale politi.På Etisk Udvalgs vegnePer Larsen, formand12


Bulletin nr. 6 > Juni / juli 2009Vild med fodbold?Dansk fodbold søger nye unge dommere – så er du vild med fodbold og vil du gerne haveudfordringer, samtidig med, at du faktisk får penge for det? Så er DBUs Fodbolddommercamplige noget for dig! Her kan du gennemgå grunduddannelsen til dommer, samt afprøvedommerfaget sammen med andre unge mellem 15 og 18 år i en uge i sommerferien.Tilmelding er startet.Dommeren er en vigtig del af fodboldfamilien,som via sin uddannelseer med til at sikre en optimalsportslig korrekt afvikling afde mange fodboldkampe, der årligtspilles på de danske fodboldbaner.For dommeren handler det om atvære en leder, at træffe hurtige beslutninger,når bolden ruller og ikkemindst have overblik i pressede situationer.Er DU vild med fodbold og udfordringerog har du lyst til at teste dinfodboldviden og endda få papir påden? Så meld dig til, når DBU i sommerferienafholder en fodbolddommercampi Storvorde, der er for pigerog drenge mellem 15 og 18 år.Dansk Boldspil-Union tilbyder forandet år i træk muligheden for fodboldinteresseredeunge at prøvekræfter med fodboldreglerne ogdommerfløjten i sommerferien påen DBU Fodbolddommercamp, dermodsat tidligere års fodbolddommerskolertilbyder overnatning ogdermed giver de unge mulighed forat deltage på en fodbolddommerskoleuanset bopæl. På camp’en vilder også være ekstra tid til fagligeaktiviteter og social hygge om aftenen.De fem dage afsluttes med enprøve, og så er du egentlig klar tilat dømme. Og i DBU vil man megetgerne have fat i flere unge, der harlyst til at være fodbolddommer.»Det er vigtigt, at vi også harnogle aktiviteter og produkter, derer målrettet mod de unge. Deter her, at måske mange nye ungedommertalenter kan gemme sig!Derfor er jeg rigtig glad for, at viigen i år kan tilbyde mulighedenmed en fodbolddommercamp, hvordu sammen med andre unge på dinegen alder kan afprøve de mangesider af det at være fodbolddommer– både på og uden for banen«,lyder det fra Poul Johan Christensen,der er medlem af DBUs Breddedommergruppeog formand for DBUsRekruttering og fastholdelsesgruppepå dommersiden.En opskrift, der sidste år gav 23nye dommere på fodbolddommercampeni Nordjylland:»Sidste år havde vi stor succesmed netop muligheden for overnatningpå vores fodbolddommercampogså i Storvorde, hvor 23 personerdeltog og tog et dommerkort. Enfodbolddommercamp giver jo ikkekun mulighed for at sikre dommerkortet,men er også en rigtig godmulighed for de nye unge dommereat skabe og opbygge et netværk,som vores erfaring siger, er en megetvigtig del af dit videre forløbsom fodbolddommer,« slutter PoulJohan ChristensenSå er du mellem 15 og 18 år, vildmed action, udfordringer og fodbold,og gerne vil tjene lidt ekstralommepenge – så bliv dommer ogdermed en del af fodboldfamilien!Pia Schou Nielsen / pias@dbu.dkLæs meget mere om DBUs Fodbolddommercampi Storvorde, hvor tilmeldingener i fuld gang og allerede nuhar deltagere fra både Jylland og Sjællandpå www.dbu.dk/dommercamp.DBUs FodbolddommercampAntallet af fodbolddommere i Danmarkhar i de senere år har væretfaldende, og derfor har man i DanskBoldspil-Union søsat flere projekter,der skal sikre den kommendegeneration af fodbolddommere. Etaf dem er målrettet de unge, nemligfodbolddommerskolerne og fodbolddommercamps– et projekt, derstartede for fire år siden. Og netopideen med en fodbolddommercamp,der giver mulighed for overnatning,var sidste år en stor succes i netopNordjylland, hvor 23 nye unge tog etdommerkort.DBUs Fodbolddommercamp erfem dage med masser af oplevelser,udfordringer, udvikling, teori ogpraksis, samt en afsluttende dommerprøve.På skolen får du desudenmulighed for at lære andre fodboldinteresseredeat kende, opnå ledelseserfaringsamt at håndtere og løsekonflikter og ikke mindst bruge fløjteni praksis!Skolen har ligeledes et samarbejdemed den lokale DBU Fodboldskole,der sikrer at teorien også bliverafprøvet i praksis på fodboldbanen,samt at der bliver mulighed forspændende samvær med den øvrige’fodboldfamilie’. Og da der også erovernatning på DBUs Fodbolddommercamp,kan du også deltage uansethvorfra i landet du kommer.PersonaleSvenskinspirationDBU har pr. 8. juni ansat Heidi Larsensom ny køkkenassistent i FodboldensHus. Heidi Larsen overtagerjobbet efter tidligere køkkenassistent,Lise Palm. Heidi er 39 år ogbor i Skovlunde og har erfaring fraandre køkkener samt en periodemed egen restaurant.DBU er vært for U/21 EM-slutrundeni 2011 og Jylland, nærmere betegnetbyerne, Århus, Herning, Viborg ogAalborg, lægger i 2011 rammer til enaf de største UEFA-slutrunder. Derforvar det naturligvis også nærliggendeat tage på en studietur oversundet for at se, lære og lytte til desvenske kollegaer, der er værter forU/21-EM-slutrunden i 2009.13


VIFODBOLD!Ekstra Bladet er Danmarks størstefodboldmedie. Hver dag læser fleretusinder danskere vores fodboldnyheder.Det forpligter!Talentmassen skal plejes, så kvaliteteni dansk fodbold udvikles.Derfor støtter Ekstra Bladet enlang række af DBUs aktiviteter, ogvi har siden 1961 været leverandørtil dansk fodbold, når vi hvert årsender 25.000 drenge og piger pågræs i Ekstra Bladet Skolefodbold.Fordi fodbold er sjovt – om du selvspiller – eller bare følger med frasidelinjen.GO’ KAMP!DBULandskampPartnerSponsor forDBU Børn og ungdom


Bulletin nr. 6 > Juni / juli 2009Klubkursernu synlige på www!Vil du gerne deltage på Børnefodboldens Basis, men dermåske ikke nok tilmeldte til, at din egen klub kan afholdeet kursus? Nu kan du søge på alle klubkurser rundtom i Danmark, der nu er gjort synlige på www.dbu.dkAlle kursustilbud fra lokalunionerneog DBU kan søges frem viawww.dbu.dk/fokus. Som noget nyt,kan alle kurser som afholdes sominterne kurser i klubberne, nu ogsåses på samme adresse. Dette tiltagsynliggør den meget store vilje, derfra klubbernes side lægges for dageni at uddanne de mange frivilligeledere og trænere.Med den nye mulighed kan du eksempelvissøge efter, hvor der afholdeskurser i BørnefodboldensBasis, og om er der er nogle ledigepladser!DBU var for nyligt forbi et af demange klubkurser, der afholdesrundt om i Fodbolddanmark – nemligBørnefodboldens Basis i Brønshøj.Her var der ingen tvivl om atdet seks-timer lange kursus gav allenoget inspiration med hjem til børnetræningenog en masse værktøjer,der kan bruges i den dagligetræning:Rachid Elmorjani el Idrissi var enaf deltagerne på kurset. Han tagersig til dagligt af klubbens U/9-drengeog for ham var deltagelsen enstor inspiration til den fremadrettedetræning af årgangen:»Jeg valgte at deltage på BørnefodboldensBasis for at få nogleværktøjer, som jeg kan bruge til træning.Jeg fik en hel masse informationer,men noget af det vigtigstejeg fik med tilbage var, hvordanman kombinerer mellem træningenog hyggen så alle bliver glade,« lyderdet fra U/9-træneren, der hørte omkurset gennem Brønshøj Boldklubsungdomsformand, Tobias Halbro.Ideen med Børnefodboldens Basiser at give en inspiration til, hvordanman skaber et optimalt miljø omkringbørnetræningen – og en afmetoderne er blandt andet at involvereforældrene, der alligevl overværertræningen fra sidelinjen – nogetsom Rachid Elmorjani el Idrissi alleredelige efter kurset valgte at implementerei træningen:»Jeg har allerede brugt meget af detjeg fik med fra kurset til træningen,og jeg synes, at det har hjulpet rigtigmeget! For eksempel - nu har jegfået forældrene til at hjælpe medforskellige ting. Jeg er klar over, attræning skal være sjov ellers bliverdet kedeligt for børnene. En andenting som jeg er meget opmærksompå nu er, at man altså ikke skal deledem mellem ’de gode’ og ’de dårlige’fordi de er jo stadig bare børn, dersynes fodbold er rigtig sjovt!,« slutterRachid.Afholdelse af et klubkursus i BørnefodboldensBasis koster kun klubben400 kroner, – læs meget mereom blandt andet BørnefodboldensBasis på www.dbu.dk/boernefodbold,hvor du også kan læse mereom DBUs holdninger til børne-ogungdomsfodbold samt de aktiviteterog produkter, der findes på området.Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dkog Heidi Lüthe/lytj@dbu.dkHer finder du desuden også masser afinspiration til træningen i Øvelsesdatabasen,som du også kan finde direktepå http://www.dbu.dk/exercise.Claus Nørgaard ny talenttrænerDBU har ansat 29-årige Claus Nørgaard somny talenttræner som erstatning for LasseFriis, der med udgangen af forårssæsonenstoppede for at vende tilbage til entrænerstilling i FC Midtjylland.DBU talenttrænerhold er endnu engang fuldtalligt.Fredag den 12. juni fik DBU papir på den29-årige Claus Nørgaard som ny talenttrænermed ansvar for U/16 talentcenter Vest. Her afløserhan Lasse Friis, der ved udgangen af forårssæsonenstoppede for at vende tilbage til entrænerstilling i FC Midtjylland.Claus kommer fra en stilling som fuldtidstræneri Vejle Boldklub, hvor han som sin primæreopgave har haft ansvaret for U/17-Ligaholdet.Desuden har han arbejdet med scouting påungdom- og senior niveau – samt arbejdsopgaveri Nigeria og Danmark i forbindelse medVejle Football Academy Nigeria.»Jeg glæder mig vildt meget til at arbejdemed de bedste spillere i landet samt at bliveen del af det konstruktive miljø, der er mellemde øvrige talent og ungdomslandsholdstræner,så vi forhåbentlig kan gøre en god talentudviklingendnu bedre i fremtiden,” fortæller ClausNørgaard.Claus er uddannet folkeskolelærer fra JellingSeminarium med blandt andet en bachelor iidræt og har også tidligere været lærer på Løsningskole. Claus er desuden uddannet A-trænerog har trods sin relative unge alder alleredeværet mange år i fodboldens verden.Den 29-årige træner har siden 1997 væreti træner blandt andet i klubber som HerningFremad, Kollund – Lind og senest i Vejle Boldklub.Han tiltræder stillingen 1. august 2009, ogindgår i det seks mand store trænerteam, derer ansvarlig for de fire U/15- og to U/16 talentcentrei Danmark.Steen Gleie/glei@dbu.dkog Jacob Wadland/jwad@dbu.dk15


DBU BulletinISSN 1601-7919UdgiverDansk Boldspil-UnionFodboldens HusDBU Allé 12605 BrøndbyRedaktionDBU KommunikationLars Berendt/lber@dbu.dk (ansv.)Jacob Wadland/jwad@dbu.dkPia Schou Nielsen/pias@dbu.dkLayout/dtpDBU GrafiskBettina Emcken/bete@dbu.dkNethe Ellinge Nielsen/nethe@dbu.dkCarl Herup Høgnesen/carl@dbu.dkFotoPer og Anders Kjærbye,Jens Tang OlesenOplag3.100TrykKailow Graphic A/SBordfodbold i landsholdslejrenDong Energy havde Taastrup FC, B 1901 og Skive IK med en tur i landsholdslejren, da holdet senest var samlet til den vigtige kamp mod Sverige.Her blev der dystet – ikke på fodboldbanen, men ved fodboldbordet.Udgives11 gange årligt– næste nummer august 2009

More magazines by this user
Similar magazines