Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

--. ) / ,', r ,r .t t z fr I z'fl ;t -i = .1 'z,t ?.? 8|Vt .a o.pflr,,/"./Lål',./y' r fz- ,.r :'/?€-ltlt,tz--i: ./l/'I,/"/e* ::me.-*jou/ /6g1z,rr"r// I$,i*/7, /1,,.{"ti,ihur* i ,tz',ti,"4'å*r/,,,r,/' ,rliiVoro,k*0,, /io/ly7, QI*yf.a" Ørl/"t ffl ,r. rør,/"r/"J:K:".A


$nbllotbo,Sorteguelfe.t" $ onfirurttiurrerrD,$oem eu en Sriften ?i).5.6.6r jeg,en fanb.Srifien?Eibenfi Eontrotb.ty.Z,l.Set gelligfte i Sioet 84.Onbnu lloget meb poo Sit Eonbring 41,


'L, Sonfinnatinttcn.Sen Sog, ba benne Eog ooertofte6 Sig, fiære Sorn,uor for Oig en lellig Scg, io oeb €iben of Oin $pb'feløbcg og Socbøbog ben rigtigfte Sog i bit 8iu, binSoniitmctiottøbog.$[ere !Iotø tlnberui6ning Icube fotberebt Sig tilben. Sine $iære6 inbelligfte pnffer og Ecorer lebfogebeSig tit 6ub! $uB. Stacffe ftf ba nrcngen Eln, lotnbine Siere, bet nu luile i 6rooen, Iloobe opienbt" til{$ub, fin DpfUlbelfe. Oen ufgnlige Sirfeø $orbpnneuomringebe Sig ionr Setge. Slange6 Elif ror r-ettetpao Sig i $jærligtleb og Seltagelfe, og $erren, bittffrelieø Sub- luab ri fiffert f;oobe troabte Sig-nærmere enb før.Sogen oar io et Eibne mellem Sig og Sin 6ub,ot bet ltulbe oltib oære leoenbe i bit $iette, fom $u fcoofte lcr funget:9tu blr ei Øgnbetr merefieb fiogt og Serrebontltbi mit Silb tegiere,$iten bogtig foftei otn;


oE[i ieg i Doaben er?II 6ub til Slaobe tcget,$ot i ben $cgt forfogetlII Eotott6 0ierninger'€ao ofte benne Sog uenber tilbcge i be fommenbeDlcr, lcc ofte Ou ooetuæret en $onfitmctionefanbling,foc tænf p00 bet, fom ifebe meb Oig og af Sig p00 binRonfirmationBbcg.$onfirmotionen er iffe noget 6ofroment. Oen foouog lor fl{t fin Setgbning ueb Siufenø trenbe 6ofrc,menter. fien $onfitmationen et en $anbling, iom bineuige gotig[eb er næt forenet meb, og !uortil tnongegubbommelige fllacbe6beui6ninger ere firgttebe. Setænfbet, glem bct olbrig i bit 8iu !}I[,erebe, mebenø Su bleu forberebet ti[ Sonfiunc,tionen, \øtte 3lu, ot benne er en Soungelle of bin Ooob6,pogt. Ou bleo bgbt i iltoonet Scberen6, 6lnnen6 ogben $e[igaonb6. Duetuei Sroften i biBle Dtb: i l]ounet.teb bin Saob bleu Su iaolebeø optoget i ben treenigeSubø €amfunb og fotpligtet til ot tro pco ben treenige6ub. $on forlouebe iig meb Sig, Ou ffulbe olene ti[,$pe Ylam; Su lif Stet til $cberenB l?cobe, Oet i 6uba6ln€ Srelie og bler belagtig i ben $effigacnbe Eirfntnger.Suob ben ttofcfte $cgtena 6ub petfonlig tilegnebe Oigueb bin Ocab, bet uilbe $on beoare for Oig, og luoblcn foriettebe Sig ueb Scnbbcbet i Drbet, bet lot lanbolbt. Sco lon€ €ibe belolber oltioo Soobøpogten iin(sjlbigleb, tli luab 6ub tlar foriettet, bet blioer til euigtib. fien 9u $ot uæret utto, ic moaffe oabenbort lro,tø8. Slrte Du til ben [1e[ige 6fcre crf 6ubø ubrolgteSdrn, lonr bleu ftaoenbe i iin Ocobønoobe, og fom be,'t'IIIt'I.':rtucrebe og pleiebe ben $elligaonbB Ttaobeoirfninger ogberueb ooBebe og befceltebeB i troen? G[er fclbt Oumoaffe enbog grout? 8oa Su eller Iigger Ou maoffeenbnu fom en Solben i bit SIob og lor iffe nogen 6anBfor ftcobenB oæffenbe Drb: $eg fer Oig liggenbe i bitSlob, og ieg iiger til Oig : Su ffaIleue ! '- Su funbe$out $ritleb -- bet er en forfætbelig $rifleb __ Ou funbefiaue fagt: leg oit blire liggenbe i benne Eilftanb, ieguil iffe unberfofte mig $relfenø 6ub, men goa mineegne Eeie, ieg oil berfor ei [1el[et offægge nogen Sefien,belfe of Eroen poo Gfriftenø 6anbl1eb. S?eil fualebeøtænfte Su iffe. Sine Ssobøuibneuø 8øfte uot Oig [1eI,{igt; bin 6iele €oligleb [co Oig pcc Siertet. $u En,ifebe ogloa, ot ben friftelige Sirfe ffulbe ifiænfe Sig iinSillib, ot 6tcten ffutbe toge imob Sig fom en friiteligtlnbericot. Serfor begicerebr Su at blire fonfirmeret,og Su lor oflogt bin ttoeebefjenbe[fe og føtgelig poobin 6ibe fornget bin Ooobapagt.Eeb Su bo, $uob Ou louebe?Su erflctebe: $eg tror poo 6frtften fom poa 6ubøDrb. $eg tror poo ben treenige 6ub, jeg trou pocbet, fom 6otiglebenB 6ub lct giort ogica for nrig iSriftuø Seiuø, min $erre og $relier' 6am g bamolene ui[ ieg tillpre i o[ nrin Gietning. Sebe i 6o19og 6læbe, t 3iu og Søb. $eg uil føge 6ub SaberøSjærligleb, 6ubø 6ønø Ilcobe, 6ub ben $efligaanbBEnurfunb. (1errcn, fom brog og enbnu brcger mig til{ig, uil ieg iffe itoo imob, 0g ieg oenber mig bott frarnin trXngbonrø 6jnber. $om, fom ljøbte nig meb iitSlob, ril leg befjenbe for SJlenneifene, at ogioo llon fonbefienbe rnig fou fiin llimmelife $aber. $0, fao ofte beu


10forefommer €gnber og fioriprnmelier i rnit 8iu, lco ifal$eiuø oete min $otfoning, men ogfcrcr min $orngelfe og6e[tiggiøtelie. Si[ .berren uenber ieg nit !Ici9tl, mentil Serben min S9g. $ao €friften6 Ero oil ieg [eueog bø. Eontroen forfoitet icg.$eg 9or of $ieutenB 0ruttb oiiogtfiin,Øiel8 og $relfe3 $ienbe,$eg fon meb 9?oobet€ 6ub i- $qgtSeb Sroen ooetutnbe.Sig, $efiigfte Eteenigbeb,Ou Silbe ti| o't" Øtv$e,Dig oil ieg meb bin 9JtenigfebDg c[ ben triftne SitteFi[\flve, tro og bgrfe.$et uou Gbet€ 8øfte. SJlen betænf ogino, ot betteer en ofoorli$ €og, ot ber iffe nrna fppge9 f1ermetr, forot$ iffe enilang ifulle ftoo fom $\fIerc.Ecenf, flltenneffe, Poo Gttben oelØe, Søben itiller $uoP og Øiel!llbltrb bin 6ub, gilt $jerten6 Sob,$teb Ø9nb befuær ei Øinb og Stob!,$er blioer 0u ej, men bortgom,Dg fott Sn Ieoer, 8/tt Su faor.€oo oite Su tænfet poa bin Sonfirrnatic,riøbogøSeljenbetfe og 8øfte, mcatte bc ogforr ben $elligocnbgribe bit $ierie. fienneffelige Dtb er for fooge ti[ atprente bit SonfirmotionBløfte blbt inb i bit Sjerte. 9Jioatteba ben ttofofte $erre rneb leoenbe 3tæf neb ben $effig,canb fftire biåie iine Drb i bit $ierte.5. fioi. 3, 15. 19. 20: 6e, ieg [or IaSt Oig fotibog Sinet oB bcl 6obe og Orben og bet Dnbe.(iJ11$eg tnget ibag 6imlcn og $otben til $ibnc nobGber, st ieg lcr iotetogt Oig Shet og Srbet, $clligneHcog $orlonbelie, ct 5u noa ubbclge 8inet, Pao let Etrmoo lebe, 9u og bit 6eb;ot Su'uao elifc .9eren bin CItb n0 fote Ssg [or8Srfr 0S fange teb [om; tli [an er bit 8ir og bimctDagr8 Scngbe, ct Ot moo lIibe i Eanbtt, fom 6crrtmluor bine 8abte, tt[to$ou, $iof og Safof' ot giue bem.$ol. 2, 6. 7. 9erior ligefom S fonc u$taget Sri,ftr0 $eito, .gerren, laalebets omsaoe6 i bom,tobiaftebe 0g o![tsgebe i fcn ng fiobiæFebe i 9toen,Ii8eionr $ ere {ctte, tofienbe i ben rnetr Eoffige[fc.1. Sim. 6, l2*L4. 6tri! gmrn€ gobe €tEib,gdl bet snigc 8i0, til Dbiltet Or og et folbet og fornflngt ben goie Sefjenbelie iot mnnge $ibnet.S0g [9ber $tg ior Oub, ionr 0im ollr ting lehenbe,og for Sriftils $efu6, ioat tibnebe bcn gobe Sefienbelfe.iot tFontim Silotun,at $u $oller Subet tlelmitlct, ufttoffeligt inbtil oot$etre6 geiu Srifti lta[entotelfe.1. $0I1. 2, 28. Dg nu, mine Srru! [Iloet i lrout'ot noct fon oo[en[ore0, bi bo fmilc fobe Srimobig[ebng itfe lfullc fline beiflcmmebe nf fon i [an8 Silfotm,mrlic.6c[. 3, 13-15. 19. Ulen 3 si!e, ot ieg uubetSirbet0 Gtwfelig[eb iottc 6ong præbifer 6bcr 600n.gelium.og bennr fiin $robelle i nit Sirb duseo0trbc $ iffco0 iorbacnebe iffe, nen S onnarnmebe nig lott en OubBGngel, lom Adfrg $eiugsb0r Frifrbe $ 6bn bo islige! tfi icg gtnet Guer


t2bot Sibneg[gfb, 0t oil bet ganbe nætct muligt, fotrbc Subretet Gbet0 Øine og ginet mig.Sline Srrnlille, fniIfe ieg uttet irber fieb 6nette,inbtil Srifruo icor fln Dcnnetfe i Gber !llcb. 2, 10. Brtgt iffe ior bct, Du ffat tibe! 6eSicrelen ifol fofte ltogle oi Gbcr i gængiel, poa bet S{tulle fonc 3rængief i ti Ocge. Sær tto inbtil grbcn,{oo ffot ieg gibc Sig Birieno Srone.Z. Eim. 3, 10. 14. Dlten gu [ot ette{ulgt mig iScrlom, llanbel, 8odet, Ero, Bonsmobigfeb, Sicrfig[eb,gaofmoDigIeb.SIib 9u i bef, fom lDu !at. [crt, og forn er Sig&etrort, eiterbi Ou. reb, al ftrem Su for [ctf.,Ronfirrnctionen er iffe nogen $orngelle ai Ooabø,pogten i ben Setgbning, ot Sco[Bpogten fl{t oeb benfaor iin Gglbigtreb. Ocob6pagten lar fin 69tbigleb fraSooben. SJlen Du, mit Sarn, mcatte forngeB i firoenøog $effiggjprelienc !9big!eb, iom bin Sao[ laobe for,pligtet Sig ti[. Oeøucgtet funbe Ou ontcge, ct bin6ub oeb bin Sonfirmotion oi[be ffjænte Sig l?acbe6,uirfninger og Slcabe6beri6ninger. Stærme oi o6 tit [10m,foo nærmer $on fig ti[ oB, og paa bet €teb, $uor lcnAItoun6 $lufomrnelfe ifer, neblcber lcn iig beignberligtil oB meb fin rige Itcobe. gor Su gioet tlom bit$ierte, iao \ar llan Diøfelig ej felfeu tober fig ubenSibneabgrb for Oig. Sor Su forrrget gogten meb !am,foc $or [1on ogioa pac Il9 optoget Sig i iit Sagte6.Ønniunb, og lcn fogbe til Sig:\. A{'li t,ll3G2eL 16, 60: $eg nil ifutonne nrirr Sagt meh bigi bin tlngboms $oge og oprettr Eig en esig gogt.Sette fon Su laobe iac meget iifrere, bo $?gbelfenof ben leflige Stabuerb fplger pao Sonfirmotionen. Sebbette 6ofroment nerrneu $erten fig etluert bobfærbigtog troenbe $jerte poo bet gnberligfte og rneft Seuenbe.Seb Slaboerben faa oi Oel i bet, iom gerren $ou giort,nen [1on toger Se[ i bet, fom oi ere. $om, fraiolbne$orn, fom fun iom lin €gn (8uf. is) tilbage til go,beren, Ieg neb for lom ben bybtfølte Sefienbelfe oi bin6fqlb; Su uil bo pca bin,Ronfirrnationebog ogfoo lnuefornummet Sraften of lint Drb: ,,UJlen ber lcn enbnnrou longt borte, foo flcnø $ober lom og gnfebeø inber,Iigen og" Iøb tit og felbt om lonå golø og fgøfebe !onr,,.Su oil erfare, lloorfebe6 bin 6ub ifører Sig Sriili ffiet,færbiglebø Slebebon til Sefegling of ben nje Scgt,fætter llocbe6foroi6ningen6 Siing pca birr ginger og ber,ueb, ot lon ftiænfer Sig 8ioøfræfter ti[ at løbe [on6Eubø Eeje, Iigeiom gioer Sig €fo poo Søbbenre. Suoi! erfore, floor[ebeø $ewen Iigeiom [in gcber oeb l?ob,oerben befegler Stoobenå $ogt, og iolig, folig er Su,noor bet {9ber gjennem olle $imle: Senne min 6øn oarbBb og er bleoen leuenb igjen ! Øalig er Su, ncor og,foo Gnglene glæbe iig oter Oig: Gt gont er gienfunbet ISonfirmotionen e! en [e[ig gonbling paa 6runbof bet Sroeøløfte, lom ri ba oflegge, paa 6runb cf be$toabeøbeuiøninger, ionr oi tBr !aobe of ben, og tilligepaa 6runb ai be gbre Sglger, fom ben [tru. SlsnbtbiBfe ril ieg fornemrnelig frem$ere bette, at Su uebSonfirmationen bleo et $Jleblem of ben eoongeliffe ,Rirfe.Seb Sooben bleu Su optoget oi ben gellige olurinbelige


l4Iriitelige $irfe, neb Sonfitmationen beflenbe ui oB ti[ etSeitennt Sirtefomfunb. Eeb bin SroeBbefienbel[e, fomSu of[agbe, bleu Du iaolebeå et 3em of uot erangeliff'lutberffe, olene poa SubB Dtb bgggebe Sirfe. Su ouer,tog Sligterne iom et 8em ai benne RitfeB og fif ogfoabetieø Settigfeber. l]etenf ogfac bette meb tlefiigt 9It'00r. Grtjenb meb Scf, ct $erren \ar lgrt' Sig inb tbet erangeliffe Sirfefamfunb. fiebenø bette oltib moo itribemob be ,Rot$olffe, fline gnmle, uforfonlige Sienber, er beri het6 egen fiibte opftccet IJlobiicnbere, fom uil tilintet"giøre bet. 6olb betfor fa[t: ber er fun en Eei, lom fø'rer til $aberen, $efu6 Stiftuø, iom er oor lJi6bom, ffiet,fælbig!eb, .$elliggjørelfe og $or[øøning, men bet er o['bele6 iffe figegglbigt, loem bet er, iom leber Oig paobEnne Sei. Oin 6clig[eb luiler pcc Ilacbe€,6amfunbetmeb ben treenige 6ub. SJten Sirfen uil forf;ietpe Oigiil bette €omfunb. Su ifo[ uibe, ot fotot blioe ictlig$a,- Ou i ben euongelifte Sitfe fætegen Sielp, mebenåSu i onbre Sitfefomfunb [1ot iæregne Eonffetigleber.illen blonbt ben ngete ufirfelige Sonttoø Gefter ftccrfirelfenø Serf oueu[ooebet i ben ftprfte Sare. Setænf.qt Su oeb bin Sonfirmotion ogfoo lat louet ot ræreben eoangeliffe Sefienbetfe tto. $oor efenbigt "og for'ferbeligt, om Ou engang folbt fro benne 6onb[eb, fom$u lot oflagt bit Sibneåb9rb for, og fcftebe Oig i 2lnti'friftenbommenB llrme.1\. .F/.\,,, ,nJ1lt'1. $utm tr tn firi[tm.zSu $or, min fiære Sonfitmonb, louet $erren, bin$re[fer,'Sroifa6' Su Ilou for Stiiti fienigfleb giuet bet8øfte ot tto fom en $tiften, ot flore en Srifienø 6inbe'[ag, ot I;anb[e, ot libe og bl fom en Srifien' Setætrfte$u ogioo, tlocb Eu louebe? Seb 9u ogiao, $oem bero(ene fon gielbe iom en $tiften? Oo $erren cngongfolbte $ouIuø tit ot forfgnbe [it Tlaon, ienbte Ilnn lomtil $ebningerne forot oplobe bereø Øine (llpoftetb' 26,18), ,,ot be ffulbe omuenbe iig fro $?Ptfet tit 89fet, fto€otanB fiagt tit Gub, poo bet, ot be funne onnamme6gnbernes $orlobetie og 8or blonbt benr, iom ere !e['Iigebe ueb Eroen paa !0m". S biøie Drb finber SulIIt forenet, buob ber \øtet ti| fonb Sriitenbom' 8øritrnnn bine Ølne oplobeø; Su moo fjenbe bin Srelfeø 6ubog Sig i bin $orbelretfe. Slonbt 9Jtenneffene cntageø$ngen fom $Jtefter, ber ifte iolftoct fit Soonbocerf' €oc'{ebeB er oglao for en Srifien en Sro uben Solb og 89åIigefoa ifnmmelig fonr ffabetig' Sen Sunbffob, iom ben$efligoanb iXfe lor ridet, otene opblefer, og fun Siær'Iigleben forbebuer; nen ben, fom e[ifer 6ewen, floc 0$;fco llenbe !cm, og !uo, ber tener fig inb i Gfriften, [æ'rer $erren ot f ienb e. 6om Sriften moc Su oæreoplUlt.Oernæit rnaa Ou ogfao i Etoen poo SubB gøn 0goeb benne Ero ftoa i feuenbe gomfunb meb bin 6clig'$ebø 6ub. llt $riilul er en Gjenlgleq giilr mig ittefclig, men ot lon blioer rn i n Glenlgfer" 6or ben $e['{igoanb iin Gjerning i Sig, iao oil Su !ænge oeb Sti'


16fiuø, bin enefte Srelfer, tilegne Dig llanø $orlp0nirrgl+,n00be, uben 2tf{cbelfe toge bin Silflugt ti[ lan6 $ortie.nefte, ftobigt ronbre i !anø frellenbe Sierligleb, uberrDp[Br trøfte Sig ueb $onø Scrrnliertigf]eb og oeb benneSro rente alt 6obt of 6ub. Gn Sriften uben tro eren fronge uben $re[fer, et SSegeme uben 6oueb, rrg Suoeb, ot bet er et 8ig. Gn Sriiten fan berfor ogfan futrba gielbe fom en Srifien i llcnb og i 6cnb!eb, n00rlon reb Eroen !or mobtaget 6gnberneB $orlabetie og?[roen. Sinber bette 9teb !oø Sig, faa leuer ben Sor,riBnirrg lo6 Sig, ot $erren flar ubilettet ben forbigarrgneSibø 6f9lb, og at lan ngioo engong ielt oil frifjetrbeSig for Sommen, Iigefom lon lar gjort bet nu. Sufon bn bebe til $etren ligeiao frimobigt, fom et Scrnftoar fortr/ilningøiulbt fol fin Sobeu. Su er ligeicarolig for bine Ggnber fom ben 9lrrflagebe, ber efter enuunben 9og treber glab og iornBiet fuem fot Sommeren;Su fon tluert Øieblif lægge Oig pocr SpbBleiet og bebebit Søbsluf ; Ou omgooeø meb Oub iom Sen meb llen.Uben fforoiBning om Itoobeitcnben ingen innb $tiften,bom. Gn Sriiten mco uibe iig benaobe t.$ten en Sriiten moo ogioo $one omoenbt iig ftnfiølfet til 89fet, frn Eatonts lJtctgt til 6ub, lon maaqltib ralrbre 6etrliggiørelfenø Eej. $unø gcmle TJtenneffeog luab lon flou oroet fro l[bcm, er fot6feitet meb Sri,ftuø og bømt til Oøben. ,Son er bøb 0g lcnø 8iu euffiult meb Sriilun i 6ub. Oo .Serren leoer i lon tebEroen og baglig iigrer lom iin Søb6 firaii, fon beftitterIlan 1ig ogiao pao at afbl fro $iøbetø Silie, ct gjrluefit Sierte rent 0g fgbff oeb 9anbflebenø 89big[eb ogj1?labe Sroen fomnre tilfgne i be friftelige S9bet. Gn Sri,flen moo ueb $?cobenB ?[anb nibe fig $elliggiott ogfornget.@r Su en ianb Sriiten?8ob bette 6pprgåmaol ofte ftoc for Sig i bin Son,firnrotionBtib. Siu Oig ldE lra Eetben6 Sumnel, opgiusfie bit $ierteø $orbomme, ifoa Eerbenø il?eninger letomti[ Sorben, ipølg i bin Gnfonr[leb, ranfag i bin Sibel(dter TJtatt!. 5, 3-11. from. L Silip. 3. 1. Setu.1)lrebenbe :3. @u itg m fanl Sriflen?stenbe Oierteø,girftJil, tinre Sotrltrmcnb, er tæn,telige $oe Sig. Gnten uonbret Su enbnu i bit natur,Xige, forbæru ebe 6inb, enten nu bette tifer fig poa er groueller fin gJtoobe. G[et Su [ctnge6 eiter ot fonrme ubfra 69nbenø og $rehen6 6ianb, nen €t enbnu iffe fom.met unber Ilooben. G[er Su lcu i bin fiære $re[fer,Sriituø $eiu6, funbet bin $orbormer, $orlpier og fforfo,ner. 9lflæg $tegnffob! 6io 6oar! $uorlebe€ ftacrr bettil meb bit $jerte?Gu Su enbnu en btb 6unber?0r Su en opocft 99nbeu?0r Su en opuoft og om Sor[96ningenø ftaot'e fou,uiøfet 69nber?Gr Su en blb 69nbeu,fco bører Su enbnu ti[ be llonrenbte. Su ictter btnftørite Eillib til bet $orbiffe, Ou elffet bet fipbeligeSefleunet mere enb ben er:ige Gcligfleb. Drn Su enb


18figer, at $u elffet Sub otet ?Itt: tilftac bet fun, Snlnr itfe erfaret ben gubbonrmelige SiærligllebF Sraft iSig, onr Su enb fan leie og [gte TJteget og tage Se[i ffromleben9 ubrorte€ poelier, om Su enb fon afbolbåSig frc be grooere 6jnbeu, Oet er bog ifte bin fprfteog \gielle 6oug ot be[1age bin $ene, og Ou cffinberDig meb 6ub meb bet, fom Eerben [1ot leunel, $c,moqf1e Ou er folbet i oobenbate 6jnber. $fte oleneGgeniinbigtleb, men Erobc tonæret Sig. Ou llm giortbine Semnrer til lltugtenc 8emme.'. $u foragtebe EBn,nsn. Su Jtog be aloortigite $ounoninger bort i Eeir ogSinb. 8øgr oor bleuet Sig en Sone og Su [cr uelenbog fpottet bet .$ellige. SotfrrtbeB for Eig felo ! Dellomoenbte lienbe iffe $orlpøningenø $emme[ig\eb, 0m'fotie ei \e[,ev Srelferen meb tafnenmelig $iærligleb.Sereø 6ierte er lgl.es[Blt mob benne uubiigelige 6coen0g 0m mon nof foc ofuorligt falber bem ti[ troen, onrmon enb ffilbrer for bem ben eoige $ortobe[feø Stæbøferog gtraffen6 $ine, faa ete be ofiigeoel ligefoo roligefom 6urebenø $unb, ber ligger og foueu, uforftgrret of6[cgene, fom bcgtig folbe pao benå .$erte0 9fmbolt.Sører Ou enbnu til bigie UlUffelige, o Sctn, foc ucogttop fro be Oøbe! 8cb $enen broge inb i bit '$iede!Sonr, f9ø .6ønnen, ert llcn iffe ffct urebeg, gtib Stacben,{orn tilbUbe6 Oig ! rør oeb Ilonå Øcepter, at Su macIeue; lloorfor oi[ Su bp? Eetænf, enten ttor Su og om,oenber Oig, ellet Ou mao bp. Oet fon iffe ome SigIigegglbigt, om Du blioer folbømt; uanfag betfor bit$ierte og btio iffe rolig, fptenb Ou lcr [cett bin Ei['{tanb ot tienbe. D, ot bet hnrbe lgbe for bine Øren fomSorben, ot bet funbe gao giennem bit $ielte fom et199oærb, nt bet funbe falbe neb poo birr 6le[ fom enSlippe, uomuenbte Eorn! ogfoo for Oig er $relferenfonnnen, nren Su er enbnu iffe flelft.Gpyuger Su : loorlebeø fon ieg bliue liulpet ? icat'il ieg minbe Oig onr Unberoiøningen onr €cliggiølel,fen6 Drben, fom Su \ar \grt.9gnberen ifol i ben $elligoonbø ,Rtcft gilre Sob,b. e. elfjenbe 0g 0ngre iine ggnbet; berpoa ffol !ontrænge giennem ti[ Eroen pca ben ogino for lom for6,feltebe $orfoner, oeb Eroen ipge ben $elfigaanba $ræfterti[ $elliggiørelfen. Sob, tro, 6elliggiørelie i $anben6.Rloft, bet eu $relfenB Sei.tenf $ig et Erce. Set beitaor of Støbber, 6reneog $tugter: $oo $tpbberne fltcor 6tcmmen, $ouebfogeni bet 6ele- Etoenl frenrof 6tnrnnren uoffe Grenere-rene Eilbgjeliglebet og Srifter; pcc bisfe gænge Slcbeneog ffrugterne; hefrige Eonfer og fromme 6jerninger-Elnbene ifiule $rugterne; tlli ben ,Rriftne€ bebite Slug,teu ere; Seffebenleb og $bn9g!eb.6on nu et iunbt Eræc ttøbber meb !rert llortrænge bjbere neb i $orberr, Gtornmen bliuer altib t9f,fere og fulbfomnere, Girenene brebe fig olt me re ub,$rugterne bliue altib rigeligere, og olt bette poc iommetib, fcolebeø blioel ogina en Suiften rreb Soben oltibmere befæitet i ben fcnbe $brngg$eb og gelufonrebrelie,mebenø pao icmme Eib lanA Ero pao Srifti Sortiene[tefor ben ignbigtr 6tægtø 6fglb, ber eu befeglet oeb S[0,bet poa Golgatlnø $0r5, bliuer mere leuenbe og glob,mebenø beu ganle fgnbige l?oturø 6[ogger oeb ben $e[,Iigoonbø Slbbocb mere 0$ mere ubbrcnbeB og $uugterneaf be n ægte fienneffeficerlig!eb 0g Srobedjærlig[eb2*


2021o€b benne iarnme 9lonb6 Srift fonrme o[tib $erligere ogdgeligere ti[fjne.699 benne Galiggiørelien6 Drben, og Su er biutpet.@r Su €n opuoft 99nber'(6iele, fonr fun ere berdrte af 6ubø Drb, lcr uelen uiå 69nbelølelle, men enbnu iffe nogen b9b €9nbe,fmerte. Se tilfioo iine mange ftroiuerbige 6frpbetigl1e,ber, men itfe lin Tloturø fulbfomne $orbceruelie, fin fulb"fomne llbggtig[eb ti[ bet 6obe, bet oirfelige Sienbifobrnob 6ub, fom iinbe6 i oort $jerte. Gacrlebeø tægge beogicc for Oogen mere en Irifielig [ibubegicerligleb, min,bre en fanb Eegicu efteu nt uorbe frelit. Se ouerueie9onb!eberne, fornemnrelig Sriitenbommenø $emmelig$e,ber. CIe beitiæftige iig meb biøle €pørgønool: "Suor,Iebea ffa[ ieg finbe min fonbe 89ffe? tluorneb ffol iegfinbe illnobe $oB 6ub? $uori befioor min fonbe 6alig'$eb? fien be ere iffe bonge for $ehebe, be brenbe iffeof $ierligbbb til $relieren, be lcue ifle nogen $r9gt fotfin 6iet, be $ungre iffe efter Itoobe, be t/rite tffe efterSetfærbig$eb, be ere iffe nibfjære fou fin 6ub6 9Gre ogSiære Sorn, itoor bet faolebeø ti[ meb Sig, fncføge itfe eiter .belliggiørelfe. gaolebeø funne oi uel og,faa loa opuofte 6iele mcerfe en uiø gubøtlenftlig $ueu,metr iffe nogen $reu i 6ub6irggtig[eb. Su beoarer enriø Drben i ot bebe, i ot Iæ[e i Sibelen, i ot gca i$itfe og i ot iagttage uiøfe $ligter" Slen tilitaa bet fun,i olt bette fBger CIu en Sortjenefte: Ou gl/t bin.$uetieoflengig beucf, og gioer enbnu iffe 6ub lelt og lolben2.Gren, og meb o[ bin $oer mcngler Su ben tette ,Riær,Iigfeb, ?Ictrbenø Gnluelie, .$iertct6 $engiuelfe.brgb giennern ueb bin ttofofte 6ubø Sroft! Eetrcgt Digbetfor felo oltib trlbeligere, cluorligeue i bet gubbomme'Iige Drbø €peil. Itøi SiS iffe nreb en ouetilobift Sob.8ob Sig iIIe atter uugge inb i €ifferlleben6 6lun. Softbet iffe iom en Duerbrirelie, naor Drbet6 $ræbifen fo['beu Oig en fottig, en fortobt 69nber. Ecg Sig ilfefore ilrft 0t oifle unberløge bet npiere. Eib, at bo uilbe$u ligne fienneffer i et buænbenbe .bu6. SJlon toobertil ben: bet brænber nnber Gberå $øbber, og bet truerouel Gber€ 6oueb ! -men be uit fdtft fe eiter, og bet'opeu forilmrne be qt gribe ben frellenbe Saonb. Slei,f|ære 6iele, S moo trenge giennem og fiæmpe @berfrem til 89fet!Øie[, fan Su i Sreb 9ig fr9be,San Du Erobå tnob Sieulen bgbe,Scn Su iitfert $relfen fe?Tpot Ou 9lo ior bine 69nber,6aq 0u 9lttgft lo6 Sig ei finbet?Dlr Dn uben 6o19 og Se?Øe ti[, luotbcn Du lar leoet?$or Su $agten føderreoet?(&r bet faa, ct iofl ben fiaat?$a, ibcg Du ret tlocr Xjenbe,ØgnbenB Srcelbotti er tiletbe,6ac ot Srr lorn Subd Scrn gaor.Ø\eI, o Øle(, o leg ej mere,(9ller6 oil bet blioe oærre,@llerB foqr Su ingen $reb !$efu Dtb ti[ 6oott ei b[ioer,Dlofe6 fun Sig EtuBlet gioet,GfræIfet bin 9omuittig[eb.D, foa brug ba $lib itibc,?lt Su Xunbe {iffert oibe,


(!n&aDtt bit SJtu fun er et €Xin,Dtu Eu Selu6 ei uil flippe,Sjgge tun pac benne $[ippe,Dg lon giuei" Eroftub bir.Dm nu 6jgboni ouerlifterOtg, iac EqnfefiB 898 Eu nrifteb,?lf, floor ilbe ftob bet ti[!Ofulbe fnort Su llerfro fure,D $nor fom 0u ba i Sore,0o beggnhte $eluebe $tb:Dcrfor, gjel, nu r-oab: D $errr,Eu mig fiøbte, bin ot uæte,ilten fluor l[i|t ieg er fro Dig !,8cb mig otier Sornet [[iue !Ifaobig Eu urin 69nb tilgiue!!{f foren Sig nu ficb fiig !Qewe, Du omoenb nrig lllme,0u Eig ouer uig forbowe,lloobl mii Sorn, frimobig uær!lI[ Oin Øfqlb Eig er titgiucilSroftig iig: 0u crrer lioet,$reben bin nu nor-ben er'!9jel, o beb, 6jel, uer- fti(e,6e, bitr $efrB ril opfglbeUIt, tloodil birr Sln ru fioor^$lu oift $orb og Siurmel fuinber,8Er Du itte [øft fro gjnberDg ioroiBiet fro fom goar.S, Su uil bet irort erlore;@r 9u [øft fro @rnben6 6urrre,S[i Dmuenbte prife tlr:zå$tirr $tetfærbigfeb jcg finberDg fior Sroft i $efu Sunber,Sein S{otr, olt n9t bet giøu!9?u ieg oeb, of 9lglbnetbceoetSiåielig er ilnbeweret,Elben et ndg $ittbing gob'$llet altib ieg ei Gtlæbe,llcnben uibner, ffcrl ieg grabe:6olig er jeg i $on6 SIob'$ielP, o $elu, olle 9iele,Detn, forn Srellen€ Sej forfc.ile,Dg i Sare fti[fe ftqa'Se $ortobte løg i )taqbe'?Iatbenå $roit lob i bem tcobe,.8nb benr $tebertB Seie goo!Gr Du f ommen ti { Eroe n?Gr: bette Eilfelbet meb Sig, er Su ftccif€ meb benføTfte ltgbelfe of ben Iletlige Stobuerb bleuet fotuiøfet ombin Sro 0g glob, foo giu ben treenige 6ub Wren ber'for? SJten blir iffe ftocenbe oeb benne Segqnbelle i$roeBliuet. Sofø i Ttoaben! 619 betfot ogiaa ot ti['tcge i @rfienbelie cf Sig feto. llnberipg lete bit 8iu'fol"nemmetig ti6ie Sele berof, meb upartiff €trengleb'Srlo ei clene bine Gierninger 0g Drb, men ogfoa Se'oegg$;bene, floorof be gif irenr; træb baglig len tt[btn -8rel,|erø ,RorB; erfienb [er GgnbeuB 6trcfffglbigIleb'men 0glao bin Sleliel6 uenbelige Siærligtleb, gbtttggOig for bin egen tlfiærliglebå gfqlb' $Jlen betcenf og'lcol ot bit niøb, ot Serben og '6cton truer Sig $teuSog, og blio berfor i iiobig $bm9g$eb 0g iøg i Eroen oltib


24m€le 0t brage fliurnrelfie Srefteu tit Sig. Eo Oig i9u@onge bcglig i gorfoningenø Sfob, f9u. @cnge i !Ian,benå $orban; fornemmelig forfBrn iffe firofø at fgge Eil,giuelfe for luer G9nb. Uben Sitgioelfe ingen Sreb.llben Eilgioelie ingen fcnb Rrcft ti[ Stetftggiørctle. Oufan iffe ofbp fro nogen, errb iffe en enefie 6gnb, ber.lom ben iffe er Oig rilgioet. ttnbfloc Ois iffe forotlibe be 2{nfægte[fer, fom .gerren ritffiflru Oij; grelferen$ar ej !e[er fortiet fou Oig ueb bin Soniirmation, cltsu nqc bere .ftorfet elter $am, berfom Ou uil fplgelcm efteu. Eeb llnfcegtelfen bliuer oou Sob cttib bj,bere, oor tro mere leuenbe, uor .$elliggipueffe renere.$riilelfer og goler gioe6 beu fou ofie fienneffer,ogfoa for ben troenbe. So Eerben Iiggeu i bet Dnbeog oort forbæroebe gjerte fun oltfor fet oabne Olr ogSort for uor Øclig[eb6 gienbe, laø erc oi oltib ubfattefor $alb (go[. 8, aa). ,tucifer fatbr i .Sirnten, g{bomi Sctobifet, getruø i Sibelfeønctten. Su Sngling og$ige, er Ou iffe omuenbt, laa be\øner iffe 6atan føritot frifte Dig; tfi gcn lor Sig ollerebe. Gr Su fetuopuoft, foc truer altib $cren Oig i ejenbornmetiqe 6fif,felier.$eg ifal næune Sig følgenbe fetø:l. {onbeligt ,Sobmob. 6elo bet, fom i Ganbfeber gobt, f. Gf6. 6cnb!eb6 $unbffob, Eæføt i cllefacnbeD9ber, miøbrugeø ofte of be troenbe til 6toltfeb. IJteb€elubefag fpejle be fig beri 0g gilre noger 6tort offig fetu og op[pie fig ouer be ?[nbre,2. lltiarltg Oemnen. go rnere ni løle golpligtel,fen tit ot leue gerren til Se[og, befto mere uæffe anbreVlennefierå Gfrgbeligleber rou Dpmærffonr!eb. So IIa,25rere ui erfienbe Guongeliet, befto minbte bebBmnre oi ofteItrnbte6 6frpbeligfleber meb €foonfel, broge ufalbebe be'reå €9nber fuem i Scgen6 8ia og tiltro bem ofte ubennogen 6runb ittofbote $eniigter; ui blmme bem' €folSu blmme lInbue, foo tlolb føtit Oonr ouet Sig felu'3. Stenneifc,ltiglbeti. Set et noturligt, ot Ou etben lengioen i .Rierligleb, iom uiite Oig flen til $tiftuåefier $icfp Sig frem poa Eeien i bin Sriitenbom. 9Jlenofte ubartet benne Sofnemmetiglleb til 2ligubeti. lJtcnlor ofte iftebetfor fin $retfer bi6fe fienneifeu i fine Ecn'fer og $ierte, lgger ifle ot be[lage Serren, men bi6feillennefier, og lobet iig ueb icaban IJlenneife'Eilbebelleofte brioe oi meget fooe Seuæggrunbe'4. SeItDfl. $ffe iielben enber bet i Siøbet' fomer beggnbt i llanben. ,Riærligleben tit ligeiinbebe Srl'bre og 6lftre, fom i Eeggnbelfen rl0r ten, bleo forusnb'let til en fiøbelig Silbøieligbeb, iiær naor 6inbet uotmobtcgeligt for: oonbe[igt $oumob. $uab beu fco ub iomben finefte llcnbeliglleb, uor ofte iffe onbet enb ben gro'uefte 6onieligtleb. Saoget og febet! ![onbcl cu ttifiig,nen $iebct et itrr[eligt. tcnf poo bette ogico i bineDpbgggetfeBtimet !5. Sebissong. Sebiggang eu Seggnbelfen til alleSciteu og Diertenå $ouebpube. $ ribe, ct uort iorbiffe$olb beflaor beri, at oi cbe rott Srøb i llnfigtets 6ueb.lllen monge Dpucfte tto, ot ,$erren oil tilgioe bem lltroftobi bette Rolb, nocr be ere tro i Dmforgen for fit cttnbe'lige Ee[, 6cabcnne 6iele ftoffu omfting i Sonbet, toleonr iine mcnge ocnbelige Grforinget, oille inbbilbe iig,ot bere6 Dmitreifen tiener til ot fremme $rifti Sige ogfntrbe berueb altib mere neb i aIIe 6inber. Setænf 9lpoft'


2627lenø Drb: Oe, iour tierc tel i lttenigfeben, be bcne figielr en gob Sej og erfretne fiS ftot gtinrobigfeb i guocm4. &ib$s Santto.poo Srifiuo $efuo (1. Einr. 3, lB).6. Srgn og llfrlnbfeb. 8øgrren er fnmrnenuoffet ogOen Eib, i luilten ål*nr'*nn" bin Etoeøfrefien'fammenflettet meb \ele bet folbne fienneffeø Ilatur. belfe, Ilor bet llr:geligeSjere Sonfirficnb, er gu 9ærfienbe, ot ei alene monge Gn'enbnu iffe opooft, n, fcc flg telte, men enbog llele $oteninget tiue iig Iøø lra benoeb ben $elligocnb iiærbeleø[eb at fomme Iød frc biøiebellige Efliftå llo og beufot ogioo fro ben eoangelii{e6qrn. $ntet for!ærbeu .giertet, gntet linbrer Dmuen, nAfr. €om en $eftconbe blefet benne Scntroenå llanbbelfen mere enb Sggneu. $orfcerbe6, ncor Su er oont pca ofle Oteber giennem TJlenig!ebertre, og om bennetif et løgnagtigt Eæfen. Sorfcerbeø ouer, ot en cf 6ubforbonbet gfonb forbcrnelige llonbe enb iffe tioer ?IIle meb fig, fco focffeuflgrer bin lunge. Sanfolb 6ub meb og lcmmer ben bog Dlonge. ttben Sillebe: oore Dcge6ben meft oebIolbenbe inbtrcengenbe Søn: glf) forborm dantro riufer Sroeøfuog[eb !oø lllonge' l]tan opitif{euDig otreu mig i l?aabe, for bin Øønø Øtrilb, ber er ofte benne forberuetige fiening: ,,Sro, luob Du oi['for6fæitet ogica for mine 69nber, og leb rnig til al 6onb,glXr bet, Du ffol !beb | * glttfommen et bog tilfibft Xun en Sot'@r Su opuoft, fac 6liu Oig attib rnere beribflt mening: berfor fommer bet iffe on p00 ct oæte ret'Bcrnfunbet rneb . bin 6ub og betæn|, ot $erren altibfBlger Oig nreb fine pine, ber ere iom gtbøluer, troenbe, ncol mon fun er retffoffen"' Slcn pleieu facEeb ofte at fige; ,,Gn!uerleller: 6ub oær mig noobigt enb at bliuer fctig ueb fin Sto"' Setænf'oftcegge fange Se, Iime $onfiunofib, at fom ber Xun er Gn 6ub' foo gi'fjenbe[fer, fonr iffe fommer ret fro bit gjerte. Eeb bel,ueø ber ogfao fun Gn Ganbleb til Srelie, Iun 6n Seiler fott, fun ct bin Eøn itte ev et SIit uben ,gengfel, til Goliglleb, fun Gn Eto. $ rott fiære GocngelitttltDrb uben 8iu. Su ffol iffe imigre bin Sorfængeligfebto[eB ber oltiao itXe om fiettinger' iorn enllueu fon frem'meb monge fromme Eolemoober, nren føg at bliue fteut ,fette efter eget Selog, men 6ubø Drb inbelolbet ttoenfioeb ben ,gefligoonbø fl]ocbe, for:ot Su iffe ifal lrne6 0t€onbleber, meb Iloilfe bet fiooroære )toget, fom Du iffe er. og folber, 6onb!ebeu'Ser er $ntet, ber iao ub, forn i Gfliften ete fco f[crt ubtolte, ioo efterhgffeligtfuger $iertet fom oonbetigt 6naf og €finræfen.$ fe, luilfe garer gientcgne, loo bøitibeligt beftæftebe, ot ben, iom ni[enbog be Sroenbe ere ubfotte fitue iatig, mao gribe bem meb foit Eto ueb Qlonbencfor! $ørit i Sigfiiten funne g berfor oere ben Eoo6en, Srnft.rufining foruben, fom $culue beffriuer, Gie6, 6. - Siflige ligger bet i bet $otl1olb, Iloori ri itooSa til $erren, lor 6ub, ot [an fcn ficere ei olene tlnber'lou be Eroenbe ifgrt iig Gejerlerrenø Slæbnirrq. tcftelie unber iine Soobub, men oglao unber iine ?Ioben'boringer. $et et fang $itie, ion mis ubicnbtc' ot bhrtber, ion bnt ssnnen og trot Pso !ott, ffql [snc ct ebi$t


'-f288io ($o!. 6, 40). 6iør bett gBurigt er bet lcr nt for,ftoo, ot en fonb, 6ub uelbefagelig Seftoffenf1eb olbcleøiffe er mulig uben ben rette Ero. Su uil fou Gfø. itfeelffe rnange illenneffer, beriom Ou iffe elffeu bem fou.$errenB Øf9[b. Su oit iffe folbe ben Gb, Ou flor af,logt, berforn Su iffe frggter ben Ieuenbe GtubB Dorn.9u oil itfe goe ben fjærefte $jerligfebøpligt, ct [ebefor 9[nbre, berfom Su itfe tror poo gerrenB ioliggjp,renbe Slocbe. Du b[irer- iffe gerre oueu SipbetB iinereSgiter, berfon Su iffe fan renbe Sig til ben Sefiigaanb6lIImogt. $jære $onfirmonb, golb iffe Silbforelieu iEroefifcgeu for ligegglbige. lggterndnb oiie ei olene, ct$orbbunben, fluorpac be flogre, eu iurnpet, be fgre ogfaaoilb. 6oo[ebeø oife be Eitbforelier, luormeb ica ficngei uore Dage gipre iig ico brebe, meget tjbetigt, ct bere6Cielegrunb er forpefltet, og faa f6rer en blinb gcreu bennnben neb i 6rauen. Eetcenf, luob uor €alrnebog figer:S, treenig 6ub, [tiB .goatblJlig !m bøbt nreb Eonb oq llanbg bit egei 6ubbonr6 lloun,gjelp, jeg bcer mit gioon nteb (!taun,golber bin gogt friftelig,$ror pao Dig ret \liettelig,Sorber frelft eninbelig !Su feu $craf, ot Gotigtleben er \øie forenet ruebben rette Ero og bet friftelige 8io. ttben Gjenfpbelfeingen $relie. fien Gienføbelfen er leller iffe muliguben ben rette Ero. Setænf bette luer Sag. gcb attib.$errenB mægtige Drb trænge inb i bin 6jel: Øanbelig.{*nbelig, iiger jeg $ig, uben nt flogen fiirrer iobt !can!,29ton $on itte {c OubF Sige. $0t1. 3, 3. Sun fotrig,tun iolig!6otb betfot foit ueb fforbiflebet i be ioliggi;øtenbeDrb, iom Su [lou [1prt, 0m Etoen og Siærlig$eben iSriituø $efuø. Seuor bem neb ben $elligocnb, fombor i oå.6ører Su nemlig, fiare Sonfirmonb, til be u[9ffe'[ige EBrn, fom ofte bleu [lolbt borte ftn Gtolen 0$ Son:ftrmotion6unberoiøttingen, foo oit ieg enbnu engong mebbe enfolbigfte Dlb fremlegge for Oig ben euangeliffe8æreB $ieure, $orellolb Sig ben ofte' 3eB efter beoeb Øiben af trufte Sibelfprog. Seb ben $elligaonb, ctbon uil minbe Sig om bet, fom blen fcgt Oig om binIiære Sreller, ,$efuB $riituø, 0g 0m $telfen i [1anø ltcutt'8æe tiltige i 6fliften, og Su uil fornme til en flar, [e'oenbe @rfienbelie of $relien. Ecnf fun pco ben fattigeSuft i Onglonb, fom iffe bob, iffe funbe keie i Sibeletr,ifte bolbt 6ønbogen !e[ig, ilfe ftob i noget Eroeåiam'funb meb $erren 0g !0r ganffe aonbelig forfornnen'Gn Srelt, Ionr børte lcle om $cm, Iagbe iig bette poo$lerte og bob ben ulgftelige Suif, fom iffe engang for'ftob bet gimplefte, ot lcn oitbe [eggnbe rneb ofte ogcloorligt ot bebe benne lille Sgrr: Sjære $aber i $imlen,ieg bebet Sig oeb $efunr, bin 6øn, at Du uil gioe migbin $elltgoonb. Eeb benne lille Søn lcrte ben ilørefionb ot bebe, ftf Siælligleb til Siblen, bellgte Oub6'tieneften. Serpoa lærte flon ogiao ct læfe Drbet, oaog'nebe oeb 6ubB ltcsbe op af {in 69nbeiøon, bleu grun'bigt omrenbt og fonbt ei olene Sretien i $efu Stoun,men fit ogian Eelfignelie i bet tirnelige 8iu' 6e bert


it0{om e,' tro i bet Jtingefite, [;am uilooer TJieget.$oo en, ben fcnbe 6ub jeg tror,Sub $ober, Øøn og $elligaonb.$an ftcbte 9llting oeb lit Drb,Dpfolber, {t9reu bet meb fin $ontb.6fcbt i Oubø Eilleb fienffet uor,$it Ei6bom, Sroft og ,Rjarligfeb.99nb og Døb Salbet br"ogt oB [at,ØatonB Eienrr^' oi bleo berueb.Glub gnfebeB frq Gutgbeb,S Eiben6 $9lbe fon Øønncn fjer,Eor $efu6 Sriitui ietbte neb,,bnn Sub og 9Jtonb, lllleB $relfer cr,Oenne $relier 6ær" o[ uor !llb,$rc Øjnb og Olb og ,$eloeb ub$on frelier oB leb S016 og Slb.Øolig, forligt ui er rneb Oub.- 0eu $elligoanb ti[b9ber Suet,glelfen i 9clftoment og D^n'b,6orn reb toriø Døb forloeuoet er,Sen foor, loo bet of $jertet ttou'.guo Eob loc giøt', pao ,Rriftu€ tror,g friltligt 8io ti[ Gnben ftoot,6ub6 Eatn bon et, (Uub i lom bou'Sør iolig og til $imlen gaor.$oo Uonberr trobler og G)ubB Eub,S €Unb og uben Sob fet gcor,(9c 6otonå Eorn, ej lienber 0ub,Dol fac, ci lan ti{ $eheb goou.ogfac i),crucrr ictte5. Dtoi. 6, 4.tjtottb. 28, 19.$cbr. 11, 3.Qcbr. 1, 3.1.. Stol. 1/ 27"Jto[. 3, 10.)lont. 5, 12.Dlottf). .23, 33"(gf€B. t, 3. 4.(Y(tI. 4, 4.I gillr. 2, 5,1. Eiul, 2, 6.$of. 1, 29,1. Setr. 1, 19..!ebf. 2, 14,$10m. 5, 10.l. Jlor. 12, 3.1. Ror-. 6, 11.Jlotn. 5, 1-5.$ob. 1, 12.9Jlorf. 1, 15.9Jtorf. 13, 13.?. Sot.6, 17. 18"?Iobenb.14, 13"?Ipoftelf, 7, 51.$ilip.3, 18. 19.$o[. 8, 41.8uI. 16, 23.!i(li3IØtor 5af, ieg iiger, $eiu, 0ig;flf, fticenl Sn rnig ben ionbe Eto:firc ØgnbenB llagt lao tlft et ieg'øIot btt og li6iet folig bo'$1e5. r' o'(91e6. 3, 14-19"1. $0f1. r, ?.$lom. 8, 24'Sen ngere Eontro fotfoiter efler iorurænget cffebiøie €onb[eber, fom ieg nu bor fremiiiflet fou Oig ien 'enfolbig fforrn. l-Tlen lolb Oig foluiøfet om' ot Sib'trenø 8are,- berfor ogiao ben eoongelifte Sitfeø €anblebqoiiu po* en fcft 6tunb' SetænX fornemmelig' ot bettbe[ige gfriftø $orfottere trebe 0ø imlbe clbele6 {omStænb, ber funbe og uilbe iige 6onbleben' ot b€ følge'trig ere tronærbige. $uab bet n9e geitcmente ongfror'fo"o ribe ni io, .ni$errenB llpoitle [lnobe lell ieet lonå$erlig$eb, og oeb bele6 iulbfomne Dueteniitemmelie bli',rr ogloo ltit let befreftet, lom be fortcffe om Sefu6og om'Slelien i [1on6 Ttoon' fien oeb bet nge tefto'mente btiuer bet gomle befuæftet fom gubbomme{igt' fionbo, ,tf iagt, ot bet finbeø $tobfigelfæ i llpoftleme6 Eib'nrønytl.' hrn bet fommer bercf, at mon Iæiet 6ftiftenfoo ,n oDerftnbiif fiacbe. Se Eontro flor enbuibereiogt, at mon iffe fan oibe, 0m 0i I)0T ?'IpoitletneB 6ftif'ter'ioatebeø fom be ere |fTeone oi bem' $ten be Iær'befte Unletføgelfer ietter bet ubenfor o[ Eot[' og Sit'fenø Eibneabirb alletebe irc benø Seggnbelfe beftæfterbet. Seriom Su iorlotigt bringer meb et fonbf1ebøfier'ligt $ielte tit Ei6len, foa uil bet of lig .felopootrængeit; Så, ot biøie Dtb iffe oote nenneffelige' men gttb'lo**riigr. llpoitlerneø Erolætbig!eb er ogfco bleuen{'iobfcftei of anbre 6rutbe' $e befienbe iaolebes aabent,g *riig, frne Seil, be taole olle ErørgøIer' ic feln Sd'


32ben for Sriiti 6f9lb fao toligt, 0t mcn flort fer, ot beuilbe fige €cnbgeben.Ei finbe enboibere, ot ,leuuen oabenbort itobfæfterbe lelfige gorfcttereB Srooærbig$eb oeb be ttnbere, fombe gjorbe, og Sirfenø giitorie beuibneu biøle 0nbeleø6anb!eb. ,gar nu 6ub ueb fooban ooerorbentlig tlnber,ftøttetle befjenbt iig ti[ bern, fca moa oi ogioo for 6ubø€f9lb ffjenfe bereø EibneSbgrb Siliro, Ei ie nemlig og,fcc, foorlebe6 Gfriftenø 6pocbomme In€re 0g mere gcci Dpfglbelie, og Glutningen ligger- riltrobc for allefl3ontroen6 fiobiigelfer meget nær: er et-Dtb i Si[,len fanbt, fca ere be afle icnbe. fiornernmelig blioerlerueb be fefiige $orfottereB Sorfifring rigtig 0g rr00ær,big: at be lcube lfrenet, breone af ben Selligaonb.Glriften er inbblæft af 6ub. Se tolte i Drb, fom ben$e[igoonb lcerte. Oen $elfigaanb rnirrbebe bern om ben6onb[eb, fom be lorbe rnobtcget, 0g lcerte bem, lucbber inbtil ba oor bem ufjenbt. Sen.. gellige €frift mccogfoo ocre nf gubbomnrelig Dpdnbelle; tbi luab benIcerer, funbe intet $tenneffe oibe reb og of fig felo. 6uouar for Gtø. tilftebe ueb Eerbenc Gfobelfe? SSoo \aroceret Eibne tt[ Oomrnen efter Søben og i gimlen? $uolcr ubgrunbet bet gubbontnelige EæfenB Ogbber, be gub,bornmelige franbflutninger? fien !unb gfriften læueu$eram, er for olle oprigtige og gbnrgge 6ranfiere, forolle $jerter, forn lcengeø efter gueb, fco tilireb6fltiffenbe,at oi moo fige: bette mco fomme fro en $eme, forntjenber bet rnenneifelige .gjerte og lar bet i fin lJtcgt,fom felu er gonbfeben.6ele $rifti ,Sirfe, buor ben iffe bler forbæroet afIJtenneffene, rifer enbuibere be uibunberligite Sirfninger33cf 6ubå Drb. IJteb ben befiige 6trift ftoo ftebie et$piere gubbomnreligt SioB Sitfninget i Sorerring, fotmfomme tiligne !0ø enbrer Sloenbe. $o ftiiieligere et$olt er, befto mere ubnærfet bet fig ueb Sannelfe ogficgt. Dg berfot le ui ogloo nu, ct $ebningetneø 0gfio[omebonetne6 ftptfte Siger Xun lrye et elenbigt Siulom ftrøbetig e Ølggger, foubi ingen menneffelig Seligionfon forlenge $olfeneå 8tu.gJten oil Ou bliue slbeleå utoffelig oiø poo, atGfriftenø Dtb er fuo 6ub, foo gigr bet, fom ben Iæ'Ter 0g fræoer. Dmuenb Oig tit Sliftuø og rcnbte i[onø llonbB Eugt' $ommet ber 6læbe i bit Sielteiftebetfot gamoittig$ebåangft, Rraft til olt Sobt iftebetforttbggtigfleb, let Ou, IluorlebeB ben ene $oriettelfe efterben anben opfUlbeø poa bit $ierte, og et 8iu giennem'fhønmer Sig, fom iffe Serben, men Serren olene fanifiænfe Oig, uibner llonben, at Su er et G;ub6 Sarnog llroing tit ben euige $erligtleb' bo til Ou ogfcofunne iuble: ieg ueb, poa loem ieg tror. Subø fatige $rebi et forlonet 6iette et Eroen6 fcfteite 6runb. Gn lærbSrofeøfor fogbe pcto fit SøbBIeie : $le$et6 So er Seri'fet ooeu alle Serifer, ben [ot olene ben fonbe Sriften,iienbet'itfe Stdget til ben. So[ ifle til migSonruftenorn !ætbom. $er \læIpet floerfen terbenBoiøbom efiet€Iriftlcrbom, men Sroen. Slit $iette bgggeu poo 6ubreb Selnø Sriitu6. $orbi lon 9ot forlonet ben ftraf'fenbe Setfærbigleb, berfor er ieg iao gleb! Oo $on c['Ierebe $olbe tniftet Stoclet, tegnebe [1on meb iior Siolig'$eb et Sotø og oibnebe foolebeB t Døben8 €tunb om,fuab 6er ror [1onø $oob.$iære $onfirmonb, 0æt itebfe en forlonet, bencobetn


34$elligglort Sriiien, og Su oil iffe tobe Sroen poc Guon,gelietø 6onb!eb, om Ou itfe ftrntø fan rgbbe ofoejennnongen tuiul. fiøbe faabonne Etiul Sig, faa beb omDpl9øningenø 2lcnb og betto Oig li[ en prønet €oongg:IifI Gleleigrger. 6ar ben tliftelige ,Rirfeø 6cnb[eb ouer,uunbet 19 llor[unbueber, iao uil ben e\ llelIev b[ire ti[,ffnmme Iigeouerfor benne Eiba 6lægt,5. Ftt $tltigfte i 4'iutt.su ftaar, tinr* nonfriiib, i en Eerben, guor ?Iltorbejber pco ct bringe $er:ren og $relfen i lon6 Slooni $orglenrmelie boø Oig. 3ør Su tænfer bet, blioerOu ofte bucget neb i be uboorteø 2lbfprebetfera, ior'biffe Gorger6 og fiøbelige Scnfer6 9{fgrunb. .$erten ogbet limmelffe Eæien fommer bo længere bort fro Sig ;men $orben, og lunb ber et i Eetben, ittæIfer fine ?Irme ubefter Sig. 9llene ben gubborrmelige Sottnliertig!eba$rcft farr beucre Oig. $orot Su fon bliue belagtig ibenne Sarmfiertig[eb, fao brug i Eroen be SJlibler,lrorueb $erren oil arbeibe i oB: Drbet og Gofromenterne.$Ife !cn, ben lllmcegtige er bunbet til bem; men Outfi .$erren eu enifal føge bet, iom Eioer €oligleb-Drbenenø 6ub- loou og iaolebeB fom fierren og lcrforolbnet. $oruben be iuenbe 6ofr0menter gioeø ber poo o0r$orb enbnu trenbe $elligbomm€, 0$ jeg fæggeu Oig berforfom en ueftergiuelig $orbring bi6fe fire Eing paa $jeutet : ben$efiigite Sog, Eiblen, ben lelligite )?jbelie, Stoboeuben, ben$elligite Scg, €ønbagen, ben beffigite Øoelfe, Sprrnen,1. Oen !elligfte 9t9belfe, l?cbuel'betr'Se tlelligfte Ooge i Sliiientiuet ere Ttobterbøbngene'l.{tbtig giør $erren i benne Ttoobetib mere for bin 6o'Iigbeb; olblig fon Ou berior gidre mete enb pno benneSoS. 6øg ifTe ct oille ubgrunbe $ernrneliglleberne ibette Gofromentc; Sonfen lerpon fnn fotflgrue Sig enbogunber ielue Itubelfen. Ero botnligt, $uob $erren {creuSig i iit Drb, og Ipob oor $itfe befienber! Oette etmit Segeme, bette er mit EIob I itget lon om bet ueliia'nebe Srøb og ben ueliignebe Sclf. 6iør botnligt, luablon bgbet: $ager fen og eber bet I 6f9 bounligt, lonb.[on abunteu Oig irnob, ot Su iffe ioruonbleu ben [øiefteSelfignelfe tit $otbonbelie. Sag botnligt, flonb lon gi'uer : 9ig ielu, til en inberlig $orening og faliggidtenbeiltqbetle. llt ui oeb en troenbe !trnnammelfe of Øcfrc'mentet optoger fltoget i oE, fom iffe er of benne Setben,en $oroiøning om ben frefienbe Stcobe, $eiu uoptølelige8ioø $uoit, en SJlobuægt mob be fqnbige Eilbpieligllebel,en illagt, iorn btoget oB op fro be rerbølige og fiBbeligeOrifter, eu en Sienbågierning, fom cl{e be troenbe ,Rliftnetil enluer tib lat beoibnet.Bab bi6ie ubeftlibelige Griatingeu bliue Sig til ntfgge fieget, ret Steget i ben [lellige Stoblerb. Ou iø'ger iffe ber fot Uleget, berfom Ou fun flget i Sobiær'biglebenø og troen6 re ite Drben. 6pørger Su: luouofte ffat ieg gaa til 6ubB Sotb? foo.giuer; $eruen OigDplgøning !erom: Sette gi/rer til min $fufommelie!Eua fncd, iac ofte Su finber, ot $ertenB ,$frtfommelfeer tiølnet i Oig, ina lafi len ti[ benne Ttgbelie. fientrob ei benne Seft lære en blot Glinbring on $relferen,3if


36men meget mere ,$iørelie oi nriitus. $bet $u optngeri Oig ben $erre $efuå, bin Eiøborn, bin Setfærbigftreb,bin $efliggiørelie, lco ui[ benne le[ige Ttgbelie oirte iSig en IiuBfroftig, !lertelig $!ufommelie of $erren.$færbeleBfleb beber jeg Sig, fiære Sonftrmcnb, ct Suunber og efter Tlgbelien bliner Sig ret beuibit bin trongog Tløb; beb ba $erren, at [nn otl oelfigne benne€ielemab for bin iæregne l?Bb. Ilcboerben lor en fær,egen Eeliignelie for 06, ncor mon leber $taobenB €trønrlen poo $iettet. 3ag bet aloorligt, men iffe fortungt, meb $orberebelfen tit benne $eit. Setccnf, ot loober i ?,Grefrggt giør $orifjet mellenr ,$erren6 Segerne ogSlob og en olminbelig fltgbetfe, luo ber i oprigtig Eropao $erren6 8or[øønin$ og berfor ogfoo i 3øletlen affin €gnbeelenbiglleb fomrner til iltoabenø Sorb, lon eriffe nogen uoærbig 6jeft. 3ør Su aoreoiø ifol befuereog ploge Sig meb afie 6[agø Eonfer om bin lloærbigfeb,fco gcc ihoIø til bin €ielefBrger og aabenbor bit $ieutefor bom. Dfte Sliuer fco i et pieblif flere SIorB Scnftrnbeweret. Sil Du forøurigt rære fulb ci tlel[igt gII,ror peb $erebelien til bin Vlnbuerbgang, foo foreIo[bSig føtgenbegpBrgåmca[ :$oorlebeø rilbe Ou berebe Sig til Ttcbuerben, ber,f om Srifiug, bin $erre, ielu oor tilftebe ng rofte Sig 60,Irsmentet meb fine egne $ænber?$uorlebee oilbe Su berebe Oig, om Eu felu ilobunber,ftorfet?$uorlebcc uilbe Su beretrc Oig, trerfom Su ffutbegoo frc fllobuerbborbet og frenr ior 6ubå Somitot?' ,btorlebeø oilbe Du [erebe Sig, berforn.fienneifene.. i"',)..,r.1'37furrbe ie inb i bit ,$ierte og ubforife bin 6ie[6 Seifof,fen$eb ?$oottebe6 uilbe Su berebe Sig, beriom Su itutbebø poa bennø Oag? .6utlfen 69nb uar bet, fom meftuilbe forftgne bit $iefiel $reb, berforn Su bBbe ibag?6ui[fen ltqabe rilbe Su nreft inbtrængenbe bebe om?til Eerebelie funne ogioo be 9pørg6rnoal benqttei,fom fenere ere optogne til $rpnelfe om 2[itenen.2. Sen Iletligfte Øoelfe.Seb €ofromenterne tæffer $er'ren oB fine lloobeB,lcnber, Eønnen berimob eu Eroen6 $oonb, iom ui op,Iøfte ti[ .[erren. 8ob Oig iffe foritgrue of be mange$nboenbinger, iom mctt $or ftemfprt nrob SBnnen. llfSebere iom fioie6, @lisø, $auluø og Sutbeu $ot Su{ært noget lInbet og 6ebre. ?Illerebe at ben 6tunb ffolSønnen rære Oig [1e[ig, forbi $erren lot fororbnet benforn Setingetien for, 0t bcn oil ffiænte Sig fine TtsobeS'beui6ninger. 6ro iom beber, fon faor; luo iorn fpger,$on iinber; tluo fom bonfer poo, for [1am oplobe6 ber.llf biåle Drb fer $u ogfoo, [porfebeø Su itsl bebe'forot Su fon loabe SønI)/rcUe. Su ffol bebe, føge,bonfe pao; Su ftol giøre lonr en Eigget, trer $enuenberfig tit en Sigmonb fBrit meb iine Ønffer, og berpao,berfom benne fqne6 ot iræIfe iig tilboge, gcar eiier [omog følger lnrn enbog tit bet inberite Eerelfe og bonferpcc meb ben inbtrcengenbe tro6 SØn$loubtteb ei et anbet $tccb ber oor,(9nb bet, fonr bin $orbotmer ene [ot.Sib, ot en Eøn, iom er grunbet pqo Srelferenøforfonenbe fiortjenefte, altiaa bebeB i $eiu Itaon, clbrig


3Bbliuer uben $?aabeøbeuiøntnger. fien lnb bet ler oæreSig nrogtpooliggenbe nt ilge ben .$efltgoanbø $roft titbiøie S/nner. 9om til olt llnbet, foo ere ui ogionubggtige til ot bebe, betfom tffe ben $efltgaonb gipr oBbggtige bertil. Setænf forgurigt, ot SØnnen iffe eu ioomeget en $ligt fom en $orrettigfeb, lrorreb $erren pooen[oer S?ocbe uil ftemme oort ocnbelige Se[. Eeb et8iu i Sønnen inbfuge ri ben oonbelige Eerben6 Sræfteu.Eor lIanb bliuer bannet efter $elu Sillebe og uor Enn,bel iorflorei ti[ en lellig Oubåtjenefte; $letningen til6ub"og Goigleben blioer 6runbftemrringen i uort inbre8iu, og oi gigrc ba ogfao bet TJlinbfte og €impleite iSjærligleb til 6ub. Srggt, beriom Erangen til ct bebebliueu fuog i Dig, og brug a[ Slib for igjen ot beggnbeberpao reb ben $elligaonbø $roft. Oine Eønner erebit $jerteå Sommere. 6om Ou beber, fao er Ou !3. S en !elligf te Soger Sibfen. ,8cB iffe ioo meget om ben, men $efret me,get i ben. Oen et ej alene for 6fofert, men ret egent,Iig for 8iuet. .$olb bet foit, ot Siblen iffe olene [ar6ub6 Drb i fig, men ot ben er 6ub6 Drb; berior fanben ogfoo oære bin Sebeilielne for [ele 8ioet. $glg ben,og Ou oil albrig gan rilb. Oen er et foit 2[nfer iItøb og Søb. Solb Sig til ben, og Su uit iffe f9nfe.Sen eu €ocsrb og Gfiolb til ?Ingreb og tit $orfuar i$riitetfen. Sjæmp nreb ben og Ou oil felre! Oen etSjæp og 6tou gjennem 8iuet6 Ørtner. 6ac meb berr,og Su oil engang noa $oberfuiet i $imlen !2[[t bette eu og blioer bet gubbommelige Drb for,nenrmelig ogioa berueb, at ben ,Seffigoonb uirfer gjen'tttnem bet. Sbet Ou oltico læieu Gftiften 0g taget bentit $ierte, optoger Srr 6ienføbelfenø Gæbeforn i Oig'Slcor Su oobner bin Eibelbog, iao uib, ot $imlen aob'ner fig ooer Sig. Slrer Ou oeb Siblen, ben 'be[ig- .conbB Sebifob, iao ftoou Ou ogfoo i benne ftore IJleiter6Særffteb. SceB berfor ogfco ofte Gfriftftebeune lllit'Seb, før Su leier om llnnbenø Dplgåning' Eeb ogfcoefter. 8m oeb bet gubbonrmelige Drb ot blioe 6ube6prog tet mægtig. Ttnor Ou føler liben Syit i Oig tilof [efe, fno ifom Sig! Efilben Iigger ene og olene !oåOiS. $uab engong ben lellige gluguftin rocbebe fuoge$ebere ti[: beb, fotrrt Su fcn lcre ot bebe! bet gietberogfoo otn borife Sibellclete {ctl, folot Ou fon foo cltibmere Sgit til at læfe!Gpprger Ou, fiære Sonfiumnnb, i loilfen DrbenOu ffal tæfe be tteflige 6fTifter, fco ril ieg giue Sigbette gtaob: læø lørlt bet nge Eeftomente og be enfelteSpger i bet i ben Drben, tluod be ere optegnebe' $ren;tber lar optoget be tte følite Grangelier i fig, lan til og'foo forftoo bet tanffettgere fierbe. 6ot Su left 9lpofiel'$iitorien, f oa ri[ ogfao SometbTeuet 0g i en ni6 $orftanblibtoget beroi, Golnterbreuet, rære Sig tibeligt' lJlenloo fonr tog be ngteftamentlige €fuifter oretflouebet til$iertet, tlam oil ogfno ben $effigonnb lobe pluffe ogngbe mongen Siuetø $tugt i bet fibfte, $o[onne6'9lcbet'bodng. $on Su ienere bengtte Sibelforfloringer*), iao*) llf foobonne er bet ubfommet iffe fac ogfoc [oø o6' Segrii{ neone Doeriattelfetne of Oerlo4, Sielbfteb, ti[ be[eSiblen, SeBlerB SibefiaBuirrget ooe! @oongelierne og flereSreoe, Sorflor:ing of Oolatetne og Eiergprcebifenen; beø'i"j:1-).


.40.{1,.,tIuben $ræfiten ]tibberoo[b6 gorflaring of lJtattfæuå, gofon,neB' @uongelier og OfefcrbreuglD. 9I.brug bem meb $lib; nen 00gt Sig fot ben flette 3i[,bøieligbeb ot gipre bet gubbommelige Drbe enfolbelige,froft mere fmagelig reb mennefXelige Sorftoringer og llb,tgbninger. Sette uiler er forberuet 6mag og en fggeligEilftonb. Ei[ Du pr/!e en Sræbifenitrmling effer go,fiiille, foa fe følit efter, om Songfrebcgepræbifen iternmermeb GXriften. EIiu uet fortrolig meb Siblen, fcmmen,[ign bet ene 6teb meb bet anbet, grunb iiærbeleøleb og,foc ofte bine Slnner pca GfriftenB Eibneåb9rb. SebBtriften fommer ben rette SpnnenB llanb i og.4, Den fletligfte Sqg, 9ønbogen.llt $erren [1or tlelliget og relfignet ben fguenbeDag, ffoI uære bin 6[æbe og bit goob, naor gpnbagø,motgenen grgr. Ei ribe, ot lfonben blæier, $ror 0g 1ro0rben ui[, men bo $ewen $or anorbnet og foriettet,, ot [cnuit ffiænfe oB feregne aanbelige Eelfignelier pao ben fg,uenbe Ocg, nsou ui lelliger ben, ioo ffal oi ære benne$onø Ttoobe4 $nbftiftelfe. 8ab bet blire ott fti.fiere i$ig, nncu Ou oocgner onr €ønbcgBmorgenen. Ecn Sigogfco i bin €ønbogøleftigfolbelie i bit uboorteø tiu tilDrben, Stenligbeb og gligt. SJlenneifet bliuer til et Ogt,beriom [lcn iffe fcr en 6pnbagøIlæbning, figer et gom,melt Drb. Dg bet er et ionbt Drb. lJten betenf ogfoo,ct Gielen bliuer cltib {,gnew, berfom ben iffe flolberGønbcgen !e[ig, og lerueb er bet meget uigtigt at iogt,tcge en ubuorte6 Eugt. 6ao iffe i Sirfen for grcitenB6f9[b, men for Sub6 gf9lb. tÆr ben, iom forfgnberSig GfriftenB 6nnb!etr, men forgub' iffe grcbifmrten.' :'';"t1lj;'cl,r,,Ou ifober beroeb lam og Dig felu, 8ob ofle 6gnbogen6tinrer ucre Dig fleflige, ifærbeleøleb 9lfteniiunben. Scn,bre bo mellem 6ubø gaueø Siuøtreer; opi6g bn be$rug,teu, ion om Sagen ere folbne neb. Dg uor Glnbcgenbin 9lltergnngøbog, fac ffal bena llften ilærbeleB[eb ræreSig !e[ig. $ucb $oulu6 toler til timot[;euø innlebning[trnø DrbinctionCgcoer, giclbeu ogiccr Stabuerb6noaben.trpflom irn SubE floobegahe, ion or i Dig. Or Suenbnu itfe Oig ret inberlig beribft bin 6utrø $lærnærelfe,ino beb olt mere inbtrænge nbe:8ob Dig finbe, gio Sig bog tilf.ienbe IErcrb til Oine enb engong ret nær.llil Du bem oeb bere6 llqtn nu nceutie,9[f, mcoffe fornemme be Oig ber.9obbot6ftilfleb funbe foit Du bltre,Dnl 0u SioetB @runb bog oliib oarl@j no6en $oetbogBlorti oil Ei11 forbrire,Ser, foor mcn en Øab[otBbog tun !cw.ti. @nlrru ffiugrt nutr ltail }ilr lBanlrriug.Slaor et Sorn forlober Sorcelbrene6 giem, pleierrel ben onrt2jggeltge fiober at lægge bette efier lint nebi 9fræppen, noget ficb, noget til Seberfongelie, efler$oab bet nu fcn uære, fom fan lielpe [1om frem poaSeien. Dgioo $, firrre Sonfirmonber, for nu tiltuacbten Sonbring. $ fjenbe ogiao of benne lille Sog $Jlcn,{et, Eelen, monge $arer ligefom ogfoc be SJtibler, !uor,ueb $ funne ftgrfe Gberø ignfenbe,Rræfter, og lernreb flenbe$ uifinof .$ouebfogen. TJlen lob rnig enbnu fpje nogetti[, luab ber fan oere Gber til !?9tte i mongen 6tunb


420g mongenDmitænbigleb; og forat $ bebre og ti[ ftorrcEelfignelfe Iunne fatte bet, foc uit jeg iige bet mebSiblen6 Drb:l. Dmtettbet Gber, og [net oi Gbel lobe iig brbe i$eft Sriiti ttcl,il tlt 6!nbemen0 Sorlobelfc, oS Sff$[e ios ben $elligaanbs Ooue. 2lpo[tel$. 2, 38.Sette er Itoget, fom er oel fienbt; men iffe icofjenbt, fom bet gigrel fornpbent. froug[em iffe, Eørn,oltib ot bebe om ben .belfigoonb. $ngen Søn 0ng00ret \y1erc 6obe enb benne. Uten ingen EBn er !e[erfco ubetinget forjettet Spnfptelfe fom benne. Elrn, be,ber boglig, inbttcngenbe otn ben $efiigocnbo 6aue. tlbenben $elligcanb floerfen uibe, e[[er $ane, eller belolbe,efi,ev ew $ Sloget. $ten forglenr l1e\er i[fe, i Sorneieni Sroen ot foruiøie Gber om titgioelfe. llben tilgine[,ien iffe nogen 9lanben6 Slebbelelfe. fiærfet @ber, otben, fom oil bggge op et ngt 6u6, mso fprit Iloue reuetneb bet gomle. $prit bort meb ben gomle €fglb, iaoblioer bet nge 6inb leoenbe i 06. Eil Ou bliue iotig,ioo e r bet fimpleite frosb bette: Iæø Siblen og beb onnben $elligconb ! $eg tje nber et illenneffe, fom længerar 3ræ[ unbeu et orebcgtigt 6inb, og iom ueb clle fineloomæøfige poelier iffe Iunbe Iomnre Iø6 betfro. CIoopforbrebe @n [cm ti[ ot i/ge litgioetle for fin urene$rebe i $ortoningen6 Slob, og $anø tl[oenatut fif Dpb6,ftøbet. 9J[ene ueb Sroen fna ui ben $efligaonb. 6ol. 3, 2.2. Gt[eb 9ig, 9u llnge, i bin Sarnbom' 0g lsb bit$iwte oære bef ti[m0b0 i bin llngbomg 9o6e ogsonbrc $co bit $iedeg $eje og eft*t bine Øime8t43øtn; bib bo$, ct for oft bette ita[ Oub førc 5igiot $onnen. Sueb. 11, 9.Rriiti Gfterfølgelfe er iffe nogen tngrf, glæbeBIlåEræffetienefte. Ser gfue6 iffe glabere Slenneffer enb belcnbe Sriitne; men benne 6[cbe er limmeloibt forffiefligfro Eerbenø 6lebe. Se Sriitneø 6læbe ubrclber frcen lellig 6runb, gtrer iig pqo en fntegen TJtcobe ogforagter ganffe monge af be 6ober, iom Eerben føger.$tærf Sig: $an Su itfe inbbgbe Seiuå og tlcn8 CIifciptetil en Slæbe, fom bet engong ffebe i Sano, fan Stt iffemeb rnlig €onruittigleb tcffe $erton for 6læben og iffei benne blite Sig lanc ltærumelie beribit, ifte i benlaoe bit [immelffe Solb i .Rriftu6 for Øje, fon Su iffebB rolig i ben, fco er ben iffe tillobt.Gn fronif $efiug, Subnig of Drlean6, fagbe før finSøb: ,,$eg $ar ngbt a[ benne Eerben6 $erlig$eb 0SSellgft, men be efterlob en ftor Som[le6 i ,$iettet ogoote oltib ringere enb $nbbitbningåfroften baube fore,fliflet iig. Gaolebeø figer ogfco ben berømte t9ffe Oigter6iitt1e efter en lgitig 2lften, fom lon loube tilbragt nrebot bonfe: ,,$eIe rnit $eg tnr nebiunfen i Sonien. SJlenom leg funbe fige, ot ieg rar lgtfefig, iao rilbe bet uærebebre enb o[ bente 89itig$eb". Oo mon engang opfor,brebe Oobb i Gnglonb til at fpilte Sort, bab [on førit.fian bebrejtrebe $cm bette; $an fnarebe: ,,Satr jeg iffebebe, lør leg giøt en ting, og for en 6o9, fao et beniffe ret.3. $olb 9ig ieln ret! 1. frim. 5, 22.Gielrigleb og Sellgit eu en.EibB toenbe $ouebfien,ir


44ber, og ifcr lar €ctan ueb llfgfffeb ilTjenfet mcugenSerufelienc Srif for be urrge 6iele.Sogt Sig for utugtige EIiffe, Geberbeu og Drb,enb iige 6jerninger I golb bine gcenber, nt Ou fan beoareCig ren; ifør Sigben $erre .Sriituøi olene !mr6 StobøSroft, lcnø Sjerligleb, lonø 2totrb er ftærfere enb olSiøbetø 89ft og ,Rjærtigtleb. fien brug llluor. go nrelmon briffer af [1in ,Rolf, befto mere øgeø tøliten. Eenbpre og $ieute bort fra bet, fom 0ng00r Siønøtioet.Øpg lIIe at broge ØINet bort fro $loturen6 nnnge gem,meligleber. $orfærbe6 for be uuene Eonfebifiebeu; naauranf1efiige 8øtetler røle fig !06 Sig, iaa lotb ftrofø beutorøfcitebq $relier for Øie. 8cb riøfe tilbpjelig!eberflumre. Gn Ufjff beifriue r iin tiliionb foclebc8: ,,tebmin 69nb fif ieg et foroilbet, gommelt tlbfeenbe. g min$ljgmorg er ber iac liben ficrg, at ieg neppe fan iibberpret eller btr\et en Eimeo lib. fiine pjne ere $Bneog iuage, og om 9lftenen er be gcnffe berøuebe fin 6e,fruoft. Slotleb plager rnig. Sline .8iuøoonber ere ub,tørrebe. Eil jeg orbejbe Iloget, fco mongler mig Eocl,mobigleb og $ufommelie. Sarme og Sulbe ere utocle,!ige, og foolebe6 maa ieg meb €merte flæbe mig giennernmit elenbige 8iu" D, maatte bog ofie unge fiennefferueb nit @fiempel iorfærbeø for ltf9ffleb€ €9nber !//Sarn, lob Sig aboore.4. Dnb Sole iorbaroer gobe Øcbcr. 1. Sor. 15, BA.€ig mig, luem Su 0mg00€6 meb, og ieg ffol iigeOig, luemDu er! fao lebber et fronff Drb. fion fien,ber Ulenneffet pao !on6 Dmgong. Slen fao uirfer ogiaoDungongen iaore nreget pao et fienneffe. $uob monqeLtt{Eoorer og Sgnner [;au bggget op, fon en enefte onb €om,tole ofte riue neb. $pl Su flutter Sig fortroligt til etSJtenneife, fao fpprg: etiler lon gerren? guo ber iffcelffet Oub, elifer alene fig felu, og luo ber olene etiferfig felu, eu og blioer et forligt fienneffe.9a @uongeliiten $oflanne6 engong uilbe tage et Sob,men i Sabe[uiet fif Øie pao Eronglæreren Gerint$,fagbe Ilon : ,,8obeu 0å flggte lerifro, at iffe guiet, filrorSorfgreren oplolber fig, ffot ftgrte neb lner 0Bl"5, Seticnb Dnertræbelierne for ftetonbre. ,$of. 5, 16"$or Su fgnbet, fao tilftco bet for IJlenreffene ogi floert $alb for 6ub. $ortiebe fiiøgjerninger lcegge eiifiult Son ouer bin 6jel. Se [igne Sronben af Siæ1,ben fuolmer og gipr bange. llobner Su Sinbuet, faobliuer Elgfiet frit. Ilglig mente en' Storrb, at gonmoctte gca fortobt fou fine monge 69nber6 6f9lb.IIIIe be rnonge Erpfteiprog, fom græilen forelolbt [cm,gleb of pao [nnø 6jel, Gnbetig minbebe nron lom omDrbet: $oo ber befienber og Iaber farc fin Sliøgierningfan ifal faa Sormfiertigfeb. Oen 69ge6 onfægtebe{iette greb bette Drb. $on fagbe, ot nu fplte !cn, ct6ub oar [am nanbig. Gfter to timer for [on !en, ogflonø iibfte Drb por: ,,S90 Ilor foaet Sormllertigleb',. '9Jlnnge oilbe ilfe gco fna ttlboge i iit aanbelige8iu, rnen ffribe meb ftplre $rejbigfeb fremob, berfom benore troere i ot befjenle fine €gnber. lGr ba Gmbebet,fom prcbifer Sorfoning, og om iffe oor Sirfe frrBoer, stnan fiol optegne luer og en €9nb, iaa gletn ifie, atbcr Iigger Setrfignelfe beri, ot Su oprigtig befienber birr


4669nb for bin 6ieleiørger, 0m bin 6jet fuffer unberSgrben.6. San{ogcr Gber lel[, om g ere i lroen, Irrher Gberiett. 2. Sor. 13, 5.?It Ijenbe fig letu er noget Eanffeligt, men ogfaonoget €oligt. øøg berfou cltib ct fornrne pao bet ffienemeb bin fonbe $jertetilitonb. Oerfom ui b/rnte o6 ielu,blere oi iffe børnte. 6aml ofte bine tonfer, i betIJlinbfte en @cng om tlgen, forot Du grunbigt fon un"beriøge, loorlebea bet er meb bin 6je[.Gn forreften itfe tuoenbe Sreit lolbt baglig, fprenbfan gif tilfengø, en l{nbogt, luoti lan enbnu engo4glob ben forfuunbne Oog goo foubi iin 6je[ og ubfoitebe$lcnen fou ben fllgenbe Ong. 6i/r enbnu mere enbbenne $lonb. $alb neb for bin 6ub, grtb [anø Drbø6pej[ og betrogt Oig beri. Sin Eobøfplelie bliuer fac,Iebec oltib fterfere, bin pbmgglleb bliuer oltib mere [e,oenbe og bit Eroeeliu $leutet€ itobige Snæbpjning. Sogolbrig en utilgioet 6jnb nreb til ben næfte Dcg og iben ræfie llge. 8ob loer llften bin for Oig forøfæitebe$relfer ubfletie ol bin 6t9[b.Gn engelit Sueit opiiifiebe fplgenbe Gpgrgønrcal foriin Stenig[eb til boglig 6eluprguefie. Stooffe funne beogfoo bliue Sig til Eelfignelfe.Saler i GberB $jerte pcc Gber6 8eie. 9alm. 4, 5.Sræffer 6ber tilbage luer 2lften i €tilleb og be,fuar fdgenbe €p/rgamocl:.bor 6ub truffet mig enbnu i €engen ben Eib, baieg ffulbe træbe frem for lcm i S/nnen? $ob t, r.6clm" 5, 4.47"$ar mirre Elnner oæret fiertelige, e[eu tlnr minSubøtjeneite urrret forfcengelig forrnebelft mine omflof,fenbe Sanfer?$or ieg mooffe fotlømt ot [æie Gubø Drb, eller$ar ieg unber Se6ningen ueret tcnfe[øå og uben9Inbogt?$or ieg gierrtoget ben fibite Stebifen, oueroeiet benog bebet 6ub om llelfignelfe af ben?,Sor ieg $olbt ,$ufianbogt fun cf Gæbuane eller efterllcnbenø inbre 0riit?$uori lor ieg tbog for 6ub6 €f9lb fornegtet mig felu?$ar ieg cnoenbt min Sib, gobt eller lor jeg tilbrcgtben meb for [cnge og ungttige Sefpg, meb fotiængeligetonfer, baorlig og unøbig €nof effer i uerølige 6orger?$ot leg i benne l/rgelige Eib labet SirfenB Ee ogEe[ Iigge mig pao 9SjertetZ$ar ieg togei rnig iogt for onbt €etftab?Scr leg fori/mt mine $ligter fom $uøbonb efierEiener, iom fiqnb efier $uitru, fom $obet, lJloberefieu $otn?$ar 99nben ogfoa rceret mig en Sgrbe?6cor ogfoo Sonbetø Ggntreu mig tit $iettet?Euter ieg iffe frem i ltoget, lloorom ieg ueb elterton befuggte, at bet er 9nb?$or ieg tenft pcc 6ub, fuffet tit lom og laut$irnlen og €cliglleben for Øje?$ar ieg ofte ffuet inb i mit $jerte og fllt Sebrø,uelle ouer mine foriengelige Eonfer?$or ieg iffe gioet mig tlen tif Erebe eller $oumob?$cr ieg lolbt nrin Eunge i 3ømne eller talt ilbeont Ttonen?


486or $erren6 8ou uæret i min 9l?unb, bc ieg itobop, gif pco Eeien og logbe mig til Suile?$ou" ieg ogico oæret i €elffob, luor ieg itfe [;øuteom @ub eller gubbonmelige Sing, eller iffe fprt. nogenfroftig meb €alt frgbret to[e?$or jeg lpiit og bruffet til 6ub6 ?Gre, efler $auieg gccet frem fonr Rueget tit fit $ober?$ar ieg lolbt lJlocbe i fiob og Sriffe?$or leg ftccet op fro Eotbet uben ot laue tolfet 6ub?$ar ieg før oS. efter IJlnoltibet ligefom fpottet 6ubmeb nrin Søn ?$or ieg oæuet flittig i mit borgerlige Rolb6 Sligter?$ar ieg bebrcget eller forfotbelt l?ogen?$ar ieg iogt nogen llianbleb ueb en $cnbel?$or jeg ubetænffonrt looet $loget efieu flonblet rnobmit 8øite?Or jeg bleoen ltærtere ellet l[ønere i ct rcage ooermit 6ierte og min Sonbel reb ben ftnbige puelfe afbenne Geluptøuelie.?. $cret gtobe i .9oatet, toohnobige i Et'eng6Ien, bot,ogtige i Srnnen. from. 12, 12.Stocrfie er bin [ngbom fotmørfet ueb 6o19 og Sl0b.gøg i foo $otb ct blioe iao meget meue foruiBfet omben gubbommelige Ilacbe, forot Su fon fac Stob til atbere benne S9rbe. Setænf, at bet er fofteligt for enIJtonb at late baoret llcget i iin llngborn. lllene iSroen paa $tiituø, $relieren, Iigger ben Sir6funft, atmon altib fon ucre glob i of fltgb. $ Sottenftein [e,oebe engong en Srgbling, ber leb $afob, fom clenefunbe beuæge fig fla et 6teb til et onbet neb at oge49fig frem; [1on rnootte opl;olbe iig i et €9get1u6 fommenmeb onbe IJlenneffet, feoe af bnotlig $aureucefiing og forepoo elenbig 6qhn. $ benne Eilftonb leoebe lcn fro fitt 2te til fit 62tre 2[at, 2llirrig lprte mcn en SlogeIomme ouet lnnå 8ebet. 6on furrbe itfe nof tcffe Scr'ren for lan6 Eetgielninget. flJlnnge bleue omuenbte uebbom. ,bcn bØbe unber Sorfong, mebenø mon leflte fotlom Eeggnbelfen af ben 103bie 6olme. $uorof fombette? Slrt, Snobet !er:for cr iffe nogen Semmelig!eb.gJlan fon tole betom poa Snbet og Eeie. $otob fitbenne beftonbige $timotrig[eb ueb bet, fom ui lcfe i,$nb. 15, 10. 11.8. Slin €pn, irggt Senen o0 Son0en, ltonb Sig itle[tanbt be Sotonbtrlige; tli betet llllffe ffal plubfe'Ilg oglotnue. DrbiPr. 2\ 21, 22,Eor Eib gitrr Dprfir tnob .Setren, uor 6ub; berforuil ben $e[er itfe cblgbe be af lnm inbfotte Songet ogpurig$eber. Gnloer oil regiete, fun $oc uil tiene. Ee,tenf, Eortt, bet erigt fonbe Drb truet bem, fom fpottefioieiteter, be ifulte føte Som ooer fig. Gr Ou uti['frebB meb bine fforefcrtte6 llnotbninget og Eeftenmelfct,foo lplrg, om Su lor 6runb !erti[. fiet løg itfe atIlielpe paa €ogen oeb Dprpr og.Gienfhibigleb; før Suoenber Sig til fienneffene meb bine Sefoeringet, foagoo til $erren meb bitre Sønner, Eeb bin Eln i binSretferø Slcon, og ben ffaf itfe blioe uben Eøn!øtelle,Slit Sarn, ber [igger 9l{rnogt i Elnnen, $orbi oor Eibiffe beber, berfot lot ben ej !e[et Stoget nf o[ fin uto,Iige $cgen og €ttib og Erette, Seb, Icet ot bebe, beb,/"t


50forot Su ottib fon bebe, Derfou maa ui onuenbe o€.forat ui funne bebe ret.9. $oger Gbet uore, 0t g iffe gylenruc $euen Gbers6ub6 Sagt. 5. SJlof. 4, 23.Sin Sonfirmotionøpcgt er tel en f]oobeøpcgt, iffeen @jerningøpogt; bog lar Su netop pno 6runb af bin6ubø Stonbe ben lellige $orpligtelie ot lolbe bine 3øf.ter. $orn9 berfor: oite bette 8øfte, iieelbeleB!eb poauiøfe leflige Soge, iig foolebeø:Sltin Serre og nrin 6ub, ieg ifufonrmer ibog benSog, bc ieg ueb ben lellige Snob lrleu optaget i bit9?aobeøfornfunb. $eg ilufonmer min SonfitmationBbog,bc ieg for Sig og bin lele fienig[eb oflagbe Ero,ffobctøftet mob Sig, Su treenige @ub. Su er retfer,big; nren mig \6er llnfigtetø Elufcl ttl, $eg moo an'flage mig for nange flore Utroffobeu. $erue, goa iffe ifrette meb mig ! 9e ilfe $en til min ftore Uoerbig$eb.$bufom iffe mine Egnber og CIoorffabetr, men foft cltbet, fom jeg lar giort, forn uibner mob mig, i .$ooet8Sgb; optog mig igien i bit Eomfunb for min fjære$relieu6, $elu $rifii 6fUIb, 6Ijænt mig ben leie EeI,fignelie oi lon6 Sortjenefte. $ellige mig gonffe og o[.bele6, ot jeg fan tiene Oig meb olle mine .firæfter ogfor[erlige Dig meb min Ecnbel ! 2lntog nig, Su min$relfes 6ubl $ortoft mig iffe fra bit llnfigt! Eo rnigten for nl Uren$eb! tlbggb fltcabenø llonb ooer mig!$eg fotfoger olle Siøbetå fgnbige 89fter, ibet ieg iffebggger poo nrin Stcft, men clene pco bin Sormljertig,I1eb, og ieg forptigteu nig til at ljene Sig 6ub $aber,€Bn og $elligoonb, at jeg fom bin fulbe Gjenbom ren51og ubefmittet fon gao ub of benne Eelbenl Su iogbe,6iu mig bit ,åierte I $eg giuer Sig bet, fac lar Su bet.VJtin Selu, Iob mit $jette cltib foa- 6n ioobon 9mog pott Dig,ut Ytot og Sog Eu oæte fl:loc:l; flJlin 6je[ umifteltg! lli'0o ftriber 9toobeni; tib og €ittnb6o0 føb og folig ftem,til Eu mig f96fer meb bin fiunb:l: Dg toget til Sig biem. :/rIJlit 6ierte, i ben Orcu, Ou lco,Snuit of min Øgnbenflb,- !ob, noor bet foclber, Suite faa,l: trg ftntle ob litt 0øb! :/;Sll foo tttig orme Øtnber lientllteb bin gtetfctrbig!ebgil bit bet nue $etuialem,:l; Ei[ a[ bitt fietligleb I ;/;6oc tog bc fjæte Born nob benne [i[e Sug fotn et $or,rnaningenF og DpmuntringenB Dtb poc bine Eeie. 6[em a[,brig, ot bine Eeie i f u I I e føte Dig til ben euige $teb og 64,Iigtleb; ttti iom Ou et ffobt cf Gjub, fno eu Ou ogilobttil @ub; 6ub ffol oære bit $tccl, og bet lat tlan be iegtetberueb, ot lon bgrt lat fiøbt Oig ueb Gønnents Elob. Dgbine Seie uit føte Sig til ficalet, onr Ou label bin 6ub uebfin llcnb brcge Oig tit $relpren og fotene Sig neb[am i en opuigtig og leuenbe Sro, $elttl giue @ub4>v


53Sig fin ltoabe fot Srifti 6f9lb. $an, iom beggnbte bengobe Gieming i Sig, lott ri[ ogfoo fulbtomme ben inbtit$eiu $rifti Sag. !I[ $toobenB 6ub, fom fnlbte 08,ber en fout 9tuttb [ibe, til fin eoige $er:ligllcb i Suifto$efu, [cn felu berebe, il9rfe, befræfte, guurrbfæflte Sig !$on unre lGre og SJfngt i (9uig!eb.llmen !$eg er frelft og bgretiøbIDg til 6clig!eben blbt,$ bet Gubbom6noun, gooroeb?Ille $na ffol Incle neb;Seg er tolt blonbt $elligeDg iflrt tnin $reliereSeb [on6 UanbB Stebbeletfe.$oberen lor nacbeuig$or fit Eorn elllaret rnig;fiin forøfeftet $jarliggebElie[e lit $ooeb neb,Dg oeliignebe nin 6jel.@jennem Eibeni Se og Eel@,r \anå 9lonb min Erøft og Srl,$ulb of fpnlig $jøliggeb$ar ieg giort min 6ub min Gb,fieb min 6t9rfe6 Oub i gogtSil jeg bo oeb $eruenB fiagt$øre, ffienå ieg leoer ger,Eroenå 9fjolb og glanbenii go*rb$mob 9oton6 Ojerninger.1:ll,I\\536ub, bet er min E?lit og $reb,2lt bin $ogt ben oorer ueb.D $orbormer, Eu oeb$olbne 6jeleå lløfelfeb,0liber ieg pao 09ben€ Eej,,Roft neig bo, lllgobfeb, ej$ra bit llcign bort * o nej !Elbt, reb Oocben igjenføb,Seoenbe i ,frrifti Oøb,Støber ieg og ofrer $ig,@ub, min ftote @fober, mtg!,$eI min 9lfmcgt ll[mogt6 gaonb$ellige mit 8io, min ?Ionb,Eil min Ero foor Duer$ccnb.Stg, o fiødetB Sgrfte, oig !0u bnr ingen EeI i mig.ØieIen et cf 69nben hrenft,Slen meb $efu E(ob beiprengt,Sig, fuer fgnbig 89ii, gerirn,$eg !m iooret $efooaUleb ei eoigi, lelligt $o !Øioo foft min Øiæ|,,, ftaa foftS berren6 Srige!lanf foilfen ØXam og .8olt9in 6ub ot ioigelEenf, loilfen ffotttfulb Eing, fprft 6ub qt:/: Dg iiben iig omfriug :l:Eil Serben uenbe !Seggnbt er ilfe enbt,Oet nco Eu ribe,6om $or bin $efuå ljenbt,EIio reb ot fiuibe!fjenbi,


549[t, fuob bit $jede oil fra $inler oenbe,tli ØXol ooeruinbeB ti[ :l:Ein fibfte Gnbe.lli ftoo meb 9Jlcgt imobSco ofie 6iber,Oen 6o9 er tet og gob$or ben, fonr ftrtber;{llen bet oil mere til fin ,Sronø ot finbe,tli Eeftanbig[eben oil t/:?Ilene oinbe.Suab llelper monge goorDg blobig 9Iromme,Sloor'Su bog fiben ftoorEi[ 6poi og Øfomme ?Eæu lro til Søben, ioc og efierå iffe:/: Sor Sroren oel iig pac :/lSit 6oreb ilitfe.j" 55,So tcnf, min fjare Øiel,{3oc oore6 $oueb,,$oob oor ,$mmatuelSou oB lor oouet;$or ofr [on f[9be lob fit EIob ti[!obe,:l: Øit SIob, {it bgre Stob :i:Ei[ iibfle Sroobe.GJub rcre 8ou og $rifr,,$c, fcn clene,Øom Iob oB $orobi$6oa bgrt fortjene!Eor $efu ,Qcmp og 6trib ti[ Wreminbetl: Si oil oor forte Eib :l:9tco foft og oinbe.6e op og tænX engong$oo Sioet6 Srone,$oo bin beilemte Scngfot Scmmet6 .3uofie!$ 6onb[eb, [lob Ou ger ftol goa og toofe,tl: l{f $ronen ej ø uærb ihOen minbfte Øtroole.fltoor $eiu SjærliggebSun ret betrogteB,Dg Eerbet6 $erltg$eb$or $ntet ogteø.$loor Simlen er oB fjær 0g i/b 0g ,nbig,ilt Do blioer $eruend åcr :li$ 6triben mgnbig.4

Similar magazines