Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

t2bot Sibneg[gfb, 0t oil bet ganbe nætct muligt, fotrbc Subretet Gbet0 Øine og ginet mig.Sline Srrnlille, fniIfe ieg uttet irber fieb 6nette,inbtil Srifruo icor fln Dcnnetfe i Gber !llcb. 2, 10. Brtgt iffe ior bct, Du ffat tibe! 6eSicrelen ifol fofte ltogle oi Gbcr i gængiel, poa bet S{tulle fonc 3rængief i ti Ocge. Sær tto inbtil grbcn,{oo ffot ieg gibc Sig Birieno Srone.Z. Eim. 3, 10. 14. Dlten gu [ot ette{ulgt mig iScrlom, llanbel, 8odet, Ero, Bonsmobigfeb, Sicrfig[eb,gaofmoDigIeb.SIib 9u i bef, fom lDu !at. [crt, og forn er Sig&etrort, eiterbi Ou. reb, al ftrem Su for [ctf.,Ronfirrnctionen er iffe nogen $orngelle ai Ooabø,pogten i ben Setgbning, ot Sco[Bpogten fl{t oeb benfaor iin Gglbigtreb. Ocob6pagten lar fin 69tbigleb fraSooben. SJlen Du, mit Sarn, mcatte forngeB i firoenøog $effiggjprelienc !9big!eb, iom bin Sao[ laobe for,pligtet Sig ti[. Oeøucgtet funbe Ou ontcge, ct bin6ub oeb bin Sonfirmotion oi[be ffjænte Sig l?acbe6,uirfninger og Slcabe6beri6ninger. Stærme oi o6 tit [10m,foo nærmer $on fig ti[ oB, og paa bet €teb, $uor lcnAItoun6 $lufomrnelfe ifer, neblcber lcn iig beignberligtil oB meb fin rige Itcobe. gor Su gioet tlom bit$ierte, iao \ar llan Diøfelig ej felfeu tober fig ubenSibneabgrb for Oig. Sor Su forrrget gogten meb !am,foc $or [1on ogioa pac Il9 optoget Sig i iit Sagte6.Ønniunb, og lcn fogbe til Sig:\. A{'li t,ll3G2eL 16, 60: $eg nil ifutonne nrirr Sagt meh bigi bin tlngboms $oge og oprettr Eig en esig gogt.Sette fon Su laobe iac meget iifrere, bo $?gbelfenof ben leflige Stabuerb fplger pao Sonfirmotionen. Sebbette 6ofroment nerrneu $erten fig etluert bobfærbigtog troenbe $jerte poo bet gnberligfte og rneft Seuenbe.Seb Slaboerben faa oi Oel i bet, iom gerren $ou giort,nen [1on toger Se[ i bet, fom oi ere. $om, fraiolbne$orn, fom fun iom lin €gn (8uf. is) tilbage til go,beren, Ieg neb for lom ben bybtfølte Sefienbelfe oi bin6fqlb; Su uil bo pca bin,Ronfirrnationebog ogfoo lnuefornummet Sraften of lint Drb: ,,UJlen ber lcn enbnnrou longt borte, foo flcnø $ober lom og gnfebeø inber,Iigen og" Iøb tit og felbt om lonå golø og fgøfebe !onr,,.Su oil erfare, lloorfebe6 bin 6ub ifører Sig Sriili ffiet,færbiglebø Slebebon til Sefegling of ben nje Scgt,fætter llocbe6foroi6ningen6 Siing pca birr ginger og ber,ueb, ot lon ftiænfer Sig 8ioøfræfter ti[ at løbe [on6Eubø Eeje, Iigeiom gioer Sig €fo poo Søbbenre. Suoi! erfore, floor[ebeø $ewen Iigeiom [in gcber oeb l?ob,oerben befegler Stoobenå $ogt, og iolig, folig er Su,noor bet {9ber gjennem olle $imle: Senne min 6øn oarbBb og er bleoen leuenb igjen ! Øalig er Su, ncor og,foo Gnglene glæbe iig oter Oig: Gt gont er gienfunbet ISonfirmotionen e! en [e[ig gonbling paa 6runbof bet Sroeøløfte, lom ri ba oflegge, paa 6runb cf be$toabeøbeuiøninger, ionr oi tBr !aobe of ben, og tilligepaa 6runb ai be gbre Sglger, fom ben [tru. SlsnbtbiBfe ril ieg fornemrnelig frem$ere bette, at Su uebSonfirmationen bleo et $Jleblem of ben eoongeliffe ,Rirfe.Seb Sooben bleu Su optoget oi ben gellige olurinbelige

Similar magazines