Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

18figer, at $u elffet Sub otet ?Itt: tilftac bet fun, Snlnr itfe erfaret ben gubbonrmelige SiærligllebF Sraft iSig, onr Su enb fan leie og [gte TJteget og tage Se[i ffromleben9 ubrorte€ poelier, om Su enb fon afbolbåSig frc be grooere 6jnbeu, Oet er bog ifte bin fprfteog \gielle 6oug ot be[1age bin $ene, og Ou cffinberDig meb 6ub meb bet, fom Eerben [1ot leunel, $c,moqf1e Ou er folbet i oobenbate 6jnber. $fte oleneGgeniinbigtleb, men Erobc tonæret Sig. Ou llm giortbine Semnrer til lltugtenc 8emme.'. $u foragtebe EBn,nsn. Su Jtog be aloortigite $ounoninger bort i Eeir ogSinb. 8øgr oor bleuet Sig en Sone og Su [cr uelenbog fpottet bet .$ellige. SotfrrtbeB for Eig felo ! Dellomoenbte lienbe iffe $orlpøningenø $emme[ig\eb, 0m'fotie ei \e[,ev Srelferen meb tafnenmelig $iærligleb.Sereø 6ierte er lgl.es[Blt mob benne uubiigelige 6coen0g 0m mon nof foc ofuorligt falber bem ti[ troen, onrmon enb ffilbrer for bem ben eoige $ortobe[feø Stæbøferog gtraffen6 $ine, faa ete be ofiigeoel ligefoo roligefom 6urebenø $unb, ber ligger og foueu, uforftgrret of6[cgene, fom bcgtig folbe pao benå .$erte0 9fmbolt.Sører Ou enbnu til bigie UlUffelige, o Sctn, foc ucogttop fro be Oøbe! 8cb $enen broge inb i bit '$iede!Sonr, f9ø .6ønnen, ert llcn iffe ffct urebeg, gtib Stacben,{orn tilbUbe6 Oig ! rør oeb Ilonå Øcepter, at Su macIeue; lloorfor oi[ Su bp? Eetænf, enten ttor Su og om,oenber Oig, ellet Ou mao bp. Oet fon iffe ome SigIigegglbigt, om Du blioer folbømt; uanfag betfor bit$ierte og btio iffe rolig, fptenb Ou lcr [cett bin Ei['{tanb ot tienbe. D, ot bet hnrbe lgbe for bine Øren fomSorben, ot bet funbe gao giennem bit $ielte fom et199oærb, nt bet funbe falbe neb poo birr 6le[ fom enSlippe, uomuenbte Eorn! ogfoo for Oig er $relferenfonnnen, nren Su er enbnu iffe flelft.Gpyuger Su : loorlebeø fon ieg bliue liulpet ? icat'il ieg minbe Oig onr Unberoiøningen onr €cliggiølel,fen6 Drben, fom Su \ar \grt.9gnberen ifol i ben $elligoonbø ,Rtcft gilre Sob,b. e. elfjenbe 0g 0ngre iine ggnbet; berpoa ffol !ontrænge giennem ti[ Eroen pca ben ogino for lom for6,feltebe $orfoner, oeb Eroen ipge ben $elfigaanba $ræfterti[ $elliggiørelfen. Sob, tro, 6elliggiørelie i $anben6.Rloft, bet eu $relfenB Sei.tenf $ig et Erce. Set beitaor of Støbber, 6reneog $tugter: $oo $tpbberne fltcor 6tcmmen, $ouebfogeni bet 6ele- Etoenl frenrof 6tnrnnren uoffe Grenere-rene Eilbgjeliglebet og Srifter; pcc bisfe gænge Slcbeneog ffrugterne; hefrige Eonfer og fromme 6jerninger-Elnbene ifiule $rugterne; tlli ben ,Rriftne€ bebite Slug,teu ere; Seffebenleb og $bn9g!eb.6on nu et iunbt Eræc ttøbber meb !rert llortrænge bjbere neb i $orberr, Gtornmen bliuer altib t9f,fere og fulbfomnere, Girenene brebe fig olt me re ub,$rugterne bliue altib rigeligere, og olt bette poc iommetib, fcolebeø blioel ogina en Suiften rreb Soben oltibmere befæitet i ben fcnbe $brngg$eb og gelufonrebrelie,mebenø pao icmme Eib lanA Ero pao Srifti Sortiene[tefor ben ignbigtr 6tægtø 6fglb, ber eu befeglet oeb S[0,bet poa Golgatlnø $0r5, bliuer mere leuenbe og glob,mebenø beu ganle fgnbige l?oturø 6[ogger oeb ben $e[,Iigoonbø Slbbocb mere 0$ mere ubbrcnbeB og $uugterneaf be n ægte fienneffeficerlig!eb 0g Srobedjærlig[eb2*

Similar magazines