Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

24m€le 0t brage fliurnrelfie Srefteu tit Sig. Eo Oig i9u@onge bcglig i gorfoningenø Sfob, f9u. @cnge i !Ian,benå $orban; fornemmelig forfBrn iffe firofø at fgge Eil,giuelfe for luer G9nb. Uben Sitgioelfe ingen Sreb.llben Eilgioelie ingen fcnb Rrcft ti[ Stetftggiørctle. Oufan iffe ofbp fro nogen, errb iffe en enefie 6gnb, ber.lom ben iffe er Oig rilgioet. ttnbfloc Ois iffe forotlibe be 2{nfægte[fer, fom .gerren ritffiflru Oij; grelferen$ar ej !e[er fortiet fou Oig ueb bin Soniirmation, cltsu nqc bere .ftorfet elter $am, berfom Ou uil fplgelcm efteu. Eeb llnfcegtelfen bliuer oou Sob cttib bj,bere, oor tro mere leuenbe, uor .$elliggipueffe renere.$riilelfer og goler gioe6 beu fou ofie fienneffer,ogfoa for ben troenbe. So Eerben Iiggeu i bet Dnbeog oort forbæroebe gjerte fun oltfor fet oabne Olr ogSort for uor Øclig[eb6 gienbe, laø erc oi oltib ubfattefor $alb (go[. 8, aa). ,tucifer fatbr i .Sirnten, g{bomi Sctobifet, getruø i Sibelfeønctten. Su Sngling og$ige, er Ou iffe omuenbt, laa be\øner iffe 6atan føritot frifte Dig; tfi gcn lor Sig ollerebe. Gr Su fetuopuoft, foc truer altib $cren Oig i ejenbornmetiqe 6fif,felier.$eg ifal næune Sig følgenbe fetø:l. {onbeligt ,Sobmob. 6elo bet, fom i Ganbfeber gobt, f. Gf6. 6cnb!eb6 $unbffob, Eæføt i cllefacnbeD9ber, miøbrugeø ofte of be troenbe til 6toltfeb. IJteb€elubefag fpejle be fig beri 0g gilre noger 6tort offig fetu og op[pie fig ouer be ?[nbre,2. lltiarltg Oemnen. go rnere ni løle golpligtel,fen tit ot leue gerren til Se[og, befto mere uæffe anbreVlennefierå Gfrgbeligleber rou Dpmærffonr!eb. So IIa,25rere ui erfienbe Guongeliet, befto minbte bebBmnre oi ofteItrnbte6 6frpbeligfleber meb €foonfel, broge ufalbebe be'reå €9nber fuem i Scgen6 8ia og tiltro bem ofte ubennogen 6runb ittofbote $eniigter; ui blmme bem' €folSu blmme lInbue, foo tlolb føtit Oonr ouet Sig felu'3. Stenneifc,ltiglbeti. Set et noturligt, ot Ou etben lengioen i .Rierligleb, iom uiite Oig flen til $tiftuåefier $icfp Sig frem poa Eeien i bin Sriitenbom. 9Jlenofte ubartet benne Sofnemmetiglleb til 2ligubeti. lJtcnlor ofte iftebetfor fin $retfer bi6fe fienneifeu i fine Ecn'fer og $ierte, lgger ifle ot be[lage Serren, men bi6feillennefier, og lobet iig ueb icaban IJlenneife'Eilbebelleofte brioe oi meget fooe Seuæggrunbe'4. SeItDfl. $ffe iielben enber bet i Siøbet' fomer beggnbt i llanben. ,Riærligleben tit ligeiinbebe Srl'bre og 6lftre, fom i Eeggnbelfen rl0r ten, bleo forusnb'let til en fiøbelig Silbøieligbeb, iiær naor 6inbet uotmobtcgeligt for: oonbe[igt $oumob. $uab beu fco ub iomben finefte llcnbeliglleb, uor ofte iffe onbet enb ben gro'uefte 6onieligtleb. Saoget og febet! ![onbcl cu ttifiig,nen $iebct et itrr[eligt. tcnf poo bette ogico i bineDpbgggetfeBtimet !5. Sebissong. Sebiggang eu Seggnbelfen til alleSciteu og Diertenå $ouebpube. $ ribe, ct uort iorbiffe$olb beflaor beri, at oi cbe rott Srøb i llnfigtets 6ueb.lllen monge Dpucfte tto, ot ,$erren oil tilgioe bem lltroftobi bette Rolb, nocr be ere tro i Dmforgen for fit cttnbe'lige Ee[, 6cabcnne 6iele ftoffu omfting i Sonbet, toleonr iine mcnge ocnbelige Grforinget, oille inbbilbe iig,ot bere6 Dmitreifen tiener til ot fremme $rifti Sige ogfntrbe berueb altib mere neb i aIIe 6inber. Setænf 9lpoft'

Similar magazines