Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

'-f288io ($o!. 6, 40). 6iør bett gBurigt er bet lcr nt for,ftoo, ot en fonb, 6ub uelbefagelig Seftoffenf1eb olbcleøiffe er mulig uben ben rette Ero. Su uil fou Gfø. itfeelffe rnange illenneffer, beriom Ou iffe elffeu bem fou.$errenB Øf9[b. Su oit iffe folbe ben Gb, Ou flor af,logt, berforn Su iffe frggter ben Ieuenbe GtubB Dorn.9u oil itfe goe ben fjærefte $jerligfebøpligt, ct [ebefor 9[nbre, berfom Su itfe tror poo gerrenB ioliggjp,renbe Slocbe. Du b[irer- iffe gerre oueu SipbetB iinereSgiter, berfon Su iffe fan renbe Sig til ben Sefiigaanb6lIImogt. $jære $onfirmonb, golb iffe Silbforelieu iEroefifcgeu for ligegglbige. lggterndnb oiie ei olene, ct$orbbunben, fluorpac be flogre, eu iurnpet, be fgre ogfaaoilb. 6oo[ebeø oife be Eitbforelier, luormeb ica ficngei uore Dage gipre iig ico brebe, meget tjbetigt, ct bere6Cielegrunb er forpefltet, og faa f6rer en blinb gcreu bennnben neb i 6rauen. Eetcenf, luob uor €alrnebog figer:S, treenig 6ub, [tiB .goatblJlig !m bøbt nreb Eonb oq llanbg bit egei 6ubbonr6 lloun,gjelp, jeg bcer mit gioon nteb (!taun,golber bin gogt friftelig,$ror pao Dig ret \liettelig,Sorber frelft eninbelig !Su feu $craf, ot Gotigtleben er \øie forenet ruebben rette Ero og bet friftelige 8io. ttben Gjenfpbelfeingen $relie. fien Gienføbelfen er leller iffe muliguben ben rette Ero. Setænf bette luer Sag. gcb attib.$errenB mægtige Drb trænge inb i bin 6jel: Øanbelig.{*nbelig, iiger jeg $ig, uben nt flogen fiirrer iobt !can!,29ton $on itte {c OubF Sige. $0t1. 3, 3. Sun fotrig,tun iolig!6otb betfot foit ueb fforbiflebet i be ioliggi;øtenbeDrb, iom Su [lou [1prt, 0m Etoen og Siærlig$eben iSriituø $efuø. Seuor bem neb ben $elligocnb, fombor i oå.6ører Su nemlig, fiare Sonfirmonb, til be u[9ffe'[ige EBrn, fom ofte bleu [lolbt borte ftn Gtolen 0$ Son:ftrmotion6unberoiøttingen, foo oit ieg enbnu engong mebbe enfolbigfte Dlb fremlegge for Oig ben euangeliffe8æreB $ieure, $orellolb Sig ben ofte' 3eB efter beoeb Øiben af trufte Sibelfprog. Seb ben $elligaonb, ctbon uil minbe Sig om bet, fom blen fcgt Oig om binIiære Sreller, ,$efuB $riituø, 0g 0m $telfen i [1anø ltcutt'8æe tiltige i 6fliften, og Su uil fornme til en flar, [e'oenbe @rfienbelie of $relien. Ecnf fun pco ben fattigeSuft i Onglonb, fom iffe bob, iffe funbe keie i Sibeletr,ifte bolbt 6ønbogen !e[ig, ilfe ftob i noget Eroeåiam'funb meb $erren 0g !0r ganffe aonbelig forfornnen'Gn Srelt, Ionr børte lcle om $cm, Iagbe iig bette poo$lerte og bob ben ulgftelige Suif, fom iffe engang for'ftob bet gimplefte, ot lcn oitbe [eggnbe rneb ofte ogcloorligt ot bebe benne lille Sgrr: Sjære $aber i $imlen,ieg bebet Sig oeb $efunr, bin 6øn, at Du uil gioe migbin $elltgoonb. Eeb benne lille Søn lcrte ben ilørefionb ot bebe, ftf Siælligleb til Siblen, bellgte Oub6'tieneften. Serpoa lærte flon ogiao ct læfe Drbet, oaog'nebe oeb 6ubB ltcsbe op af {in 69nbeiøon, bleu grun'bigt omrenbt og fonbt ei olene Sretien i $efu Stoun,men fit ogian Eelfignelie i bet tirnelige 8iu' 6e bert

Similar magazines