Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

it0{om e,' tro i bet Jtingefite, [;am uilooer TJieget.$oo en, ben fcnbe 6ub jeg tror,Sub $ober, Øøn og $elligaonb.$an ftcbte 9llting oeb lit Drb,Dpfolber, {t9reu bet meb fin $ontb.6fcbt i Oubø Eilleb fienffet uor,$it Ei6bom, Sroft og ,Rjarligfeb.99nb og Døb Salbet br"ogt oB [at,ØatonB Eienrr^' oi bleo berueb.Glub gnfebeB frq Gutgbeb,S Eiben6 $9lbe fon Øønncn fjer,Eor $efu6 Sriitui ietbte neb,,bnn Sub og 9Jtonb, lllleB $relfer cr,Oenne $relier 6ær" o[ uor !llb,$rc Øjnb og Olb og ,$eloeb ub$on frelier oB leb S016 og Slb.Øolig, forligt ui er rneb Oub.- 0eu $elligoanb ti[b9ber Suet,glelfen i 9clftoment og D^n'b,6orn reb toriø Døb forloeuoet er,Sen foor, loo bet of $jertet ttou'.guo Eob loc giøt', pao ,Rriftu€ tror,g friltligt 8io ti[ Gnben ftoot,6ub6 Eatn bon et, (Uub i lom bou'Sør iolig og til $imlen gaor.$oo Uonberr trobler og G)ubB Eub,S €Unb og uben Sob fet gcor,(9c 6otonå Eorn, ej lienber 0ub,Dol fac, ci lan ti{ $eheb goou.ogfac i),crucrr ictte5. Dtoi. 6, 4.tjtottb. 28, 19.$cbr. 11, 3.Qcbr. 1, 3.1.. Stol. 1/ 27"Jto[. 3, 10.)lont. 5, 12.Dlottf). .23, 33"(gf€B. t, 3. 4.(Y(tI. 4, 4.I gillr. 2, 5,1. Eiul, 2, 6.$of. 1, 29,1. Setr. 1, 19..!ebf. 2, 14,$10m. 5, 10.l. Jlor. 12, 3.1. Ror-. 6, 11.Jlotn. 5, 1-5.$ob. 1, 12.9Jlorf. 1, 15.9Jtorf. 13, 13.?. Sot.6, 17. 18"?Iobenb.14, 13"?Ipoftelf, 7, 51.$ilip.3, 18. 19.$o[. 8, 41.8uI. 16, 23.!i(li3IØtor 5af, ieg iiger, $eiu, 0ig;flf, fticenl Sn rnig ben ionbe Eto:firc ØgnbenB llagt lao tlft et ieg'øIot btt og li6iet folig bo'$1e5. r' o'(91e6. 3, 14-19"1. $0f1. r, ?.$lom. 8, 24'Sen ngere Eontro fotfoiter efler iorurænget cffebiøie €onb[eber, fom ieg nu bor fremiiiflet fou Oig ien 'enfolbig fforrn. l-Tlen lolb Oig foluiøfet om' ot Sib'trenø 8are,- berfor ogiao ben eoongelifte Sitfeø €anblebqoiiu po* en fcft 6tunb' SetænX fornemmelig' ot bettbe[ige gfriftø $orfottere trebe 0ø imlbe clbele6 {omStænb, ber funbe og uilbe iige 6onbleben' ot b€ følge'trig ere tronærbige. $uab bet n9e geitcmente ongfror'fo"o ribe ni io, .ni$errenB llpoitle [lnobe lell ieet lonå$erlig$eb, og oeb bele6 iulbfomne Dueteniitemmelie bli',rr ogloo ltit let befreftet, lom be fortcffe om Sefu6og om'Slelien i [1on6 Ttoon' fien oeb bet nge tefto'mente btiuer bet gomle befuæftet fom gubbomme{igt' fionbo, ,tf iagt, ot bet finbeø $tobfigelfæ i llpoftleme6 Eib'nrønytl.' hrn bet fommer bercf, at mon Iæiet 6ftiftenfoo ,n oDerftnbiif fiacbe. Se Eontro flor enbuibereiogt, at mon iffe fan oibe, 0m 0i I)0T ?'IpoitletneB 6ftif'ter'ioatebeø fom be ere |fTeone oi bem' $ten be Iær'befte Unletføgelfer ietter bet ubenfor o[ Eot[' og Sit'fenø Eibneabirb alletebe irc benø Seggnbelfe beftæfterbet. Seriom Su iorlotigt bringer meb et fonbf1ebøfier'ligt $ielte tit Ei6len, foa uil bet of lig .felopootrængeit; Så, ot biøie Dtb iffe oote nenneffelige' men gttb'lo**riigr. llpoitlerneø Erolætbig!eb er ogfco bleuen{'iobfcftei of anbre 6rutbe' $e befienbe iaolebes aabent,g *riig, frne Seil, be taole olle ErørgøIer' ic feln Sd'

Similar magazines