Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

36men meget mere ,$iørelie oi nriitus. $bet $u optngeri Oig ben $erre $efuå, bin Eiøborn, bin Setfærbigftreb,bin $efliggiørelie, lco ui[ benne le[ige Ttgbelie oirte iSig en IiuBfroftig, !lertelig $!ufommelie of $erren.$færbeleBfleb beber jeg Sig, fiære Sonftrmcnb, ct Suunber og efter Tlgbelien bliner Sig ret beuibit bin trongog Tløb; beb ba $erren, at [nn otl oelfigne benne€ielemab for bin iæregne l?Bb. Ilcboerben lor en fær,egen Eeliignelie for 06, ncor mon leber $taobenB €trønrlen poo $iettet. 3ag bet aloorligt, men iffe fortungt, meb $orberebelfen tit benne $eit. Setccnf, ot loober i ?,Grefrggt giør $orifjet mellenr ,$erren6 Segerne ogSlob og en olminbelig fltgbetfe, luo ber i oprigtig Eropao $erren6 8or[øønin$ og berfor ogfoo i 3øletlen affin €gnbeelenbiglleb fomrner til iltoabenø Sorb, lon eriffe nogen uoærbig 6jeft. 3ør Su aoreoiø ifol befuereog ploge Sig meb afie 6[agø Eonfer om bin lloærbigfeb,fco gcc ihoIø til bin €ielefBrger og aabenbor bit $ieutefor bom. Dfte Sliuer fco i et pieblif flere SIorB Scnftrnbeweret. Sil Du forøurigt rære fulb ci tlel[igt gII,ror peb $erebelien til bin Vlnbuerbgang, foo foreIo[bSig føtgenbegpBrgåmca[ :$oorlebeø rilbe Ou berebe Sig til Ttcbuerben, ber,f om Srifiug, bin $erre, ielu oor tilftebe ng rofte Sig 60,Irsmentet meb fine egne $ænber?$uorlebee oilbe Su berebe Oig, om Eu felu ilobunber,ftorfet?$uorlebcc uilbe Su beretrc Oig, trerfom Su ffutbegoo frc fllobuerbborbet og frenr ior 6ubå Somitot?' ,btorlebeø oilbe Du [erebe Sig, berforn.fienneifene.. i"',)..,r.1'37furrbe ie inb i bit ,$ierte og ubforife bin 6ie[6 Seifof,fen$eb ?$oottebe6 uilbe Su berebe Sig, beriom Su itutbebø poa bennø Oag? .6utlfen 69nb uar bet, fom meftuilbe forftgne bit $iefiel $reb, berforn Su bBbe ibag?6ui[fen ltqabe rilbe Su nreft inbtrængenbe bebe om?til Eerebelie funne ogioo be 9pørg6rnoal benqttei,fom fenere ere optogne til $rpnelfe om 2[itenen.2. Sen Iletligfte Øoelfe.Seb €ofromenterne tæffer $er'ren oB fine lloobeB,lcnber, Eønnen berimob eu Eroen6 $oonb, iom ui op,Iøfte ti[ .[erren. 8ob Oig iffe foritgrue of be mange$nboenbinger, iom mctt $or ftemfprt nrob SBnnen. llfSebere iom fioie6, @lisø, $auluø og Sutbeu $ot Su{ært noget lInbet og 6ebre. ?Illerebe at ben 6tunb ffolSønnen rære Oig [1e[ig, forbi $erren lot fororbnet benforn Setingetien for, 0t bcn oil ffiænte Sig fine TtsobeS'beui6ninger. 6ro iom beber, fon faor; luo iorn fpger,$on iinber; tluo fom bonfer poo, for [1am oplobe6 ber.llf biåle Drb fer $u ogfoo, [porfebeø Su itsl bebe'forot Su fon loabe SønI)/rcUe. Su ffol bebe, føge,bonfe pao; Su ftol giøre lonr en Eigget, trer $enuenberfig tit en Sigmonb fBrit meb iine Ønffer, og berpao,berfom benne fqne6 ot iræIfe iig tilboge, gcar eiier [omog følger lnrn enbog tit bet inberite Eerelfe og bonferpcc meb ben inbtrcengenbe tro6 SØn$loubtteb ei et anbet $tccb ber oor,(9nb bet, fonr bin $orbotmer ene [ot.Sib, ot en Eøn, iom er grunbet pqo Srelferenøforfonenbe fiortjenefte, altiaa bebeB i $eiu Itaon, clbrig

Similar magazines