Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

.40.{1,.,tIuben $ræfiten ]tibberoo[b6 gorflaring of lJtattfæuå, gofon,neB' @uongelier og OfefcrbreuglD. 9I.brug bem meb $lib; nen 00gt Sig fot ben flette 3i[,bøieligbeb ot gipre bet gubbommelige Drbe enfolbelige,froft mere fmagelig reb mennefXelige Sorftoringer og llb,tgbninger. Sette uiler er forberuet 6mag og en fggeligEilftonb. Ei[ Du pr/!e en Sræbifenitrmling effer go,fiiille, foa fe følit efter, om Songfrebcgepræbifen iternmermeb GXriften. EIiu uet fortrolig meb Siblen, fcmmen,[ign bet ene 6teb meb bet anbet, grunb iiærbeleøleb og,foc ofte bine Slnner pca GfriftenB Eibneåb9rb. SebBtriften fommer ben rette SpnnenB llanb i og.4, Den fletligfte Sqg, 9ønbogen.llt $erren [1or tlelliget og relfignet ben fguenbeDag, ffoI uære bin 6[æbe og bit goob, naor gpnbagø,motgenen grgr. Ei ribe, ot lfonben blæier, $ror 0g 1ro0rben ui[, men bo $ewen $or anorbnet og foriettet,, ot [cnuit ffiænfe oB feregne aanbelige Eelfignelier pao ben fg,uenbe Ocg, nsou ui lelliger ben, ioo ffal oi ære benne$onø Ttoobe4 $nbftiftelfe. 8ab bet blire ott fti.fiere i$ig, nncu Ou oocgner onr €ønbcgBmorgenen. Ecn Sigogfco i bin €ønbogøleftigfolbelie i bit uboorteø tiu tilDrben, Stenligbeb og gligt. SJlenneifet bliuer til et Ogt,beriom [lcn iffe fcr en 6pnbagøIlæbning, figer et gom,melt Drb. Dg bet er et ionbt Drb. lJten betenf ogfoo,ct Gielen bliuer cltib {,gnew, berfom ben iffe flolberGønbcgen !e[ig, og lerueb er bet meget uigtigt at iogt,tcge en ubuorte6 Eugt. 6ao iffe i Sirfen for grcitenB6f9[b, men for Sub6 gf9lb. tÆr ben, iom forfgnberSig GfriftenB 6nnb!etr, men forgub' iffe grcbifmrten.' :'';"t1lj;'cl,r,,Ou ifober beroeb lam og Dig felu, 8ob ofle 6gnbogen6tinrer ucre Dig fleflige, ifærbeleøleb 9lfteniiunben. Scn,bre bo mellem 6ubø gaueø Siuøtreer; opi6g bn be$rug,teu, ion om Sagen ere folbne neb. Dg uor Glnbcgenbin 9lltergnngøbog, fac ffal bena llften ilærbeleB[eb ræreSig !e[ig. $ucb $oulu6 toler til timot[;euø innlebning[trnø DrbinctionCgcoer, giclbeu ogiccr Stabuerb6noaben.trpflom irn SubE floobegahe, ion or i Dig. Or Suenbnu itfe Oig ret inberlig beribft bin 6utrø $lærnærelfe,ino beb olt mere inbtrænge nbe:8ob Dig finbe, gio Sig bog tilf.ienbe IErcrb til Oine enb engong ret nær.llil Du bem oeb bere6 llqtn nu nceutie,9[f, mcoffe fornemme be Oig ber.9obbot6ftilfleb funbe foit Du bltre,Dnl 0u SioetB @runb bog oliib oarl@j no6en $oetbogBlorti oil Ei11 forbrire,Ser, foor mcn en Øab[otBbog tun !cw.ti. @nlrru ffiugrt nutr ltail }ilr lBanlrriug.Slaor et Sorn forlober Sorcelbrene6 giem, pleierrel ben onrt2jggeltge fiober at lægge bette efier lint nebi 9fræppen, noget ficb, noget til Seberfongelie, efler$oab bet nu fcn uære, fom fan lielpe [1om frem poaSeien. Dgioo $, firrre Sonfirmonber, for nu tiltuacbten Sonbring. $ fjenbe ogiao of benne lille Sog $Jlcn,{et, Eelen, monge $arer ligefom ogfoc be SJtibler, !uor,ueb $ funne ftgrfe Gberø ignfenbe,Rræfter, og lernreb flenbe$ uifinof .$ouebfogen. TJlen lob rnig enbnu fpje nogetti[, luab ber fan oere Gber til !?9tte i mongen 6tunb

Similar magazines