Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

420g mongenDmitænbigleb; og forat $ bebre og ti[ ftorrcEelfignelfe Iunne fatte bet, foc uit jeg iige bet mebSiblen6 Drb:l. Dmtettbet Gber, og [net oi Gbel lobe iig brbe i$eft Sriiti ttcl,il tlt 6!nbemen0 Sorlobelfc, oS Sff$[e ios ben $elligaanbs Ooue. 2lpo[tel$. 2, 38.Sette er Itoget, fom er oel fienbt; men iffe icofjenbt, fom bet gigrel fornpbent. froug[em iffe, Eørn,oltib ot bebe om ben .belfigoonb. $ngen Søn 0ng00ret \y1erc 6obe enb benne. Uten ingen EBn er !e[erfco ubetinget forjettet Spnfptelfe fom benne. Elrn, be,ber boglig, inbttcngenbe otn ben $efiigocnbo 6aue. tlbenben $elligcanb floerfen uibe, e[[er $ane, eller belolbe,efi,ev ew $ Sloget. $ten forglenr l1e\er i[fe, i Sorneieni Sroen ot foruiøie Gber om titgioelfe. llben tilgine[,ien iffe nogen 9lanben6 Slebbelelfe. fiærfet @ber, otben, fom oil bggge op et ngt 6u6, mso fprit Iloue reuetneb bet gomle. $prit bort meb ben gomle €fglb, iaoblioer bet nge 6inb leoenbe i 06. Eil Ou bliue iotig,ioo e r bet fimpleite frosb bette: Iæø Siblen og beb onnben $elligconb ! $eg tje nber et illenneffe, fom længerar 3ræ[ unbeu et orebcgtigt 6inb, og iom ueb clle fineloomæøfige poelier iffe Iunbe Iomnre Iø6 betfro. CIoopforbrebe @n [cm ti[ ot i/ge litgioetle for fin urene$rebe i $ortoningen6 Slob, og $anø tl[oenatut fif Dpb6,ftøbet. 9J[ene ueb Sroen fna ui ben $efligaonb. 6ol. 3, 2.2. Gt[eb 9ig, 9u llnge, i bin Sarnbom' 0g lsb bit$iwte oære bef ti[m0b0 i bin llngbomg 9o6e ogsonbrc $co bit $iedeg $eje og eft*t bine Øime8t43øtn; bib bo$, ct for oft bette ita[ Oub førc 5igiot $onnen. Sueb. 11, 9.Rriiti Gfterfølgelfe er iffe nogen tngrf, glæbeBIlåEræffetienefte. Ser gfue6 iffe glabere Slenneffer enb belcnbe Sriitne; men benne 6[cbe er limmeloibt forffiefligfro Eerbenø 6lebe. Se Sriitneø 6læbe ubrclber frcen lellig 6runb, gtrer iig pqo en fntegen TJtcobe ogforagter ganffe monge af be 6ober, iom Eerben føger.$tærf Sig: $an Su itfe inbbgbe Seiuå og tlcn8 CIifciptetil en Slæbe, fom bet engong ffebe i Sano, fan Stt iffemeb rnlig €onruittigleb tcffe $erton for 6læben og iffei benne blite Sig lanc ltærumelie beribit, ifte i benlaoe bit [immelffe Solb i .Rriftu6 for Øje, fon Su iffebB rolig i ben, fco er ben iffe tillobt.Gn fronif $efiug, Subnig of Drlean6, fagbe før finSøb: ,,$eg $ar ngbt a[ benne Eerben6 $erlig$eb 0SSellgft, men be efterlob en ftor Som[le6 i ,$iettet ogoote oltib ringere enb $nbbitbningåfroften baube fore,fliflet iig. Gaolebeø figer ogfco ben berømte t9ffe Oigter6iitt1e efter en lgitig 2lften, fom lon loube tilbragt nrebot bonfe: ,,$eIe rnit $eg tnr nebiunfen i Sonien. SJlenom leg funbe fige, ot ieg rar lgtfefig, iao rilbe bet uærebebre enb o[ bente 89itig$eb". Oo mon engang opfor,brebe Oobb i Gnglonb til at fpilte Sort, bab [on førit.fian bebrejtrebe $cm bette; $an fnarebe: ,,Satr jeg iffebebe, lør leg giøt en ting, og for en 6o9, fao et beniffe ret.3. $olb 9ig ieln ret! 1. frim. 5, 22.Gielrigleb og Sellgit eu en.EibB toenbe $ouebfien,ir

Similar magazines