Konfirmationsdagen bok

fitzwilliam.no

Konfirmationsdagen bok

50forot Su ottib fon bebe, Derfou maa ui onuenbe o€.forat ui funne bebe ret.9. $oger Gbet uore, 0t g iffe gylenruc $euen Gbers6ub6 Sagt. 5. SJlof. 4, 23.Sin Sonfirmotionøpcgt er tel en f]oobeøpcgt, iffeen @jerningøpogt; bog lar Su netop pno 6runb af bin6ubø Stonbe ben lellige $orpligtelie ot lolbe bine 3øf.ter. $orn9 berfor: oite bette 8øfte, iieelbeleB!eb poauiøfe leflige Soge, iig foolebeø:Sltin Serre og nrin 6ub, ieg ifufonrmer ibog benSog, bc ieg ueb ben lellige Snob lrleu optaget i bit9?aobeøfornfunb. $eg ilufonmer min SonfitmationBbog,bc ieg for Sig og bin lele fienig[eb oflagbe Ero,ffobctøftet mob Sig, Su treenige @ub. Su er retfer,big; nren mig \6er llnfigtetø Elufcl ttl, $eg moo an'flage mig for nange flore Utroffobeu. $erue, goa iffe ifrette meb mig ! 9e ilfe $en til min ftore Uoerbig$eb.$bufom iffe mine Egnber og CIoorffabetr, men foft cltbet, fom jeg lar giort, forn uibner mob mig, i .$ooet8Sgb; optog mig igien i bit Eomfunb for min fjære$relieu6, $elu $rifii 6fUIb, 6Ijænt mig ben leie EeI,fignelie oi lon6 Sortjenefte. $ellige mig gonffe og o[.bele6, ot jeg fan tiene Oig meb olle mine .firæfter ogfor[erlige Dig meb min Ecnbel ! 2lntog nig, Su min$relfes 6ubl $ortoft mig iffe fra bit llnfigt! Eo rnigten for nl Uren$eb! tlbggb fltcabenø llonb ooer mig!$eg fotfoger olle Siøbetå fgnbige 89fter, ibet ieg iffebggger poo nrin Stcft, men clene pco bin Sormljertig,I1eb, og ieg forptigteu nig til at ljene Sig 6ub $aber,€Bn og $elligoonb, at jeg fom bin fulbe Gjenbom ren51og ubefmittet fon gao ub of benne Eelbenl Su iogbe,6iu mig bit ,åierte I $eg giuer Sig bet, fac lar Su bet.VJtin Selu, Iob mit $jette cltib foa- 6n ioobon 9mog pott Dig,ut Ytot og Sog Eu oæte fl:loc:l; flJlin 6je[ umifteltg! lli'0o ftriber 9toobeni; tib og €ittnb6o0 føb og folig ftem,til Eu mig f96fer meb bin fiunb:l: Dg toget til Sig biem. :/rIJlit 6ierte, i ben Orcu, Ou lco,Snuit of min Øgnbenflb,- !ob, noor bet foclber, Suite faa,l: trg ftntle ob litt 0øb! :/;Sll foo tttig orme Øtnber lientllteb bin gtetfctrbig!ebgil bit bet nue $etuialem,:l; Ei[ a[ bitt fietligleb I ;/;6oc tog bc fjæte Born nob benne [i[e Sug fotn et $or,rnaningenF og DpmuntringenB Dtb poc bine Eeie. 6[em a[,brig, ot bine Eeie i f u I I e føte Dig til ben euige $teb og 64,Iigtleb; ttti iom Ou et ffobt cf Gjub, fno eu Ou ogilobttil @ub; 6ub ffol oære bit $tccl, og bet lat tlan be iegtetberueb, ot lon bgrt lat fiøbt Oig ueb Gønnents Elob. Dgbine Seie uit føte Sig til ficalet, onr Ou label bin 6ub uebfin llcnb brcge Oig tit $relpren og fotene Sig neb[am i en opuigtig og leuenbe Sro, $elttl giue @ub4>v

Similar magazines