Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S

dangroinvest.dk

Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S

SelskabsoplysningerSelskabDANGRO INVEST A/SStrandvejen 463300 FrederiksværkCVR. nr.: 19950530Stiftet: 15. december 1996Regnskabsår: 1. januar – 31. decemberTelefon: 20801080E-mail: mail@dangroinvest.comHjemmeside: www.dangroinvest.comDirektionPaul-Christian KongstedBestyrelseBent Hjort Knudsen, formandLars Peder Løkke, næstformandKenny D. KristensenAnders ErichsenHauke ChristiansenSøren SchultzOle Andreas JensenKreditinstitutNordea Bank Danmark A/SNørregade 306100 HaderslevRevisorKPMGStatsautoriseret RevisionspartnerselskabBorups Allè 1772000 FrederiksbergDANGRO INVEST A/S 3Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 3


Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen2010 2009 2008 2007 2006Årets resultat TDKK TDKK TDKK TDKK TDKKNettoomsætning 173.874 181.423 159.473 127.104 37.100Resultat før renter (EBIT) 17.558 59.328 61.818 65.452 6.892Renter (22.908) (18.204) (23.090) (19.482) (4.405)Kursreguleringer, valuta (40.881 (238) (34.314) (2.515) 1.973Resultat før skat (46.232) 40.886 4.413 43.455 4.460Årets resultat (48.690) 26.469 14.607 44.035 4.814BalanceAnlægsaktiver 1.360.299 1.372.200 1.285.399 855.474 453.240Omsætningsaktiver 142.294 163.161 208.603 209.426 57.507Aktiver i alt 1.502.593 1.535.361 1.494.002 1.064.900 510.747Aktiekapital 456.923 456.923 456.923 395.764 64.916Egenkapital i alt 725.866 823.775 788.753 654.643 287.469Langfristede gældsforpligtelser 633.389 589.250 571.815 325.133 171.845Kortfristede gældsforpligtelser 106.373 66.441 62.833 41.676 25.251PengestrømFra driftsaktivitet 23.259 109.152 (42) (23.900) (2.539)Fra investeringsaktivitet (79.835) (118.806) (486.714) (286.400) (221.371)Heraf vedrørende investering i materielle anlægsaktiver (115.641) (141.908) (411.818) (278.635) (219.405)Fra finansieringsaktivitet 3.257 17.198 442.956 367.773 253.174Årets forskydning i likvider (53.319) 7.544 (43.800) 57.473 29.264Likvider 31. december (57.781) (4.123) (11.214) 36.141 6.062Overskudsgrad 10 33 39 51 19(Resultat før finansielle poster i % af omsætning)Afkastningsgrad 1,1 3,9 4,8 8,3 2,1(Resultat før finansielle poster i % af gns. balancesum) *Egenkapitalens forrentning -6,4 3,3 2,0 9,3 2,7(Årets resultat i % af gennemsnitlig egenkapital) *Soliditetsgrad 46 54 53 61 56(Egenkapital i % af aktiver)* Ikke retvisende for 2006 som følge af væsentligkapitalforøgelse ultimo åretGennemsnitligt antal ansatte 215 215 232 195 60DANGRO INVEST A/S 44 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


LedelsesberetningHovedaktivitetKoncernens hovedaktivitet består af planteavlsproduktion i datterselskaber i Polen og Rumænien. Moderselskabets aktiviteterbestår hovedsageligt i levering af konsulentbistand, maskiner og udstyr til datterselskaberne.Usædvanlige forholdEn landbrugsbedrift må sædvanligvis være forberedt på væsentlige udsving i vækstbetingelserne i de enkelte år.Året 2010 må forhåbentlig gå over i koncernens historie som det værst tænkelige år for afgrøderne.En streng vinter medførte større skader på afgrøder end normalt, hvorved det var nødvendigt med en væsentlig størreomsåning, end der normalt forekommer. Den samlede omsåning af raps og hvede udgjorde 2.500 ha.Maj 2010 var en periode med enkelte men meget voldsomme regnbyger. Fra 8. juni til 6. juli 2010 var der ingen regn, menperioden blev efterfulgt af hedebølge.Høsten i Polen påbegyndtes 26. juli 2010 i det sydvestlige område med to gode høstdage, hvorefter der i den resterendehøstperiode konstant kom store regnmængder.I tidligere år er oplevet store regnmængder eller måske mangel på samme, men sædvanligvis kun i enkelte områder, hvorvedeffekten samlet ikke har været så synlig.Den geografiske spredning af koncernens arealer hjalp dog ikke i år, idet der over samtlige arealer i høstmåneden varregnmængder langt ud over det sædvanlige.Nedbør 01.04.2010 - 30.09.2010Apr Maj Jun Jul Aug Sep I altJarosławsko 31 103 6 106 312 87 645Wielisławice 19 74 7 70 235 68 473Brzoza 30 79 5 77 241 81 513Gilów 0 33 2 71 157 58 321Górzyca 36 92 2 90 245 105 570Łozice 29 135 7 119 212 63 565Tetyń 30 130 9 103 198 57 527Ryszczewo 25 150 27 99 201 144 646Cerkwica 3 63 19 65 135 45 330Cisy 11 32 16 71 143 47 320Walichnowy 15 57 30 70 165 66 403Miłkowo 25 120 54 109 158 53 519Zalewo 21 140 60 90 164 76 551Węziny 26 100 62 74 137 71 470Dubliny 6 104 68 37 158 36 409Omkring 1.000 ha. afgrøder skønnes at være tab som følge af oversvømmelser i foråret og høstperioden.Mere end halvdelen af tabet er en direkte følge af statens manglende vedligeholdelse af vandløb. Efter høsten er der derforanlagt erstatningssager mod staten på grund af den manglende vedligeholdelse.En egentlig erstatning skal nok ikke forventes, men i flere områder er det aftalt, at vi udfører de nødvendige arbejder i takt medat vi gennemgår vores egne vandløb, og staten betaler os for udførelsen af deres andel.Den megen nedbør medførte således at det sidste hvede først blev høstet 6 uger efter modenhed, hvorfor kvaliteten afafgrøderne blev væsentligt forringet og derved ikke kunne sælges som brødhvede.I tidligere år har kun en mindre andel måtte sælges som foderhvede, hvorimod kun 47 % af hveden kunne sælges sombrødhvede i 2010.Under normale forhold ville værdien af høsten have udgjort ca. TDKK 30.000 mere end realiseret.DANGRO INVEST A/S 5Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 5


LedelsesberetningKonsekvensen af den megen regn i høsten 2010.Det var forventet at det i året ville være muligt igen at forøge det gennemsnitlige udbytte, men med så ekstreme vejrforholdkunne det ikke undgås, at udbyttet blev væsentlig mindre.Nedenstående statistik over samtlige arealer i Polen.Tons/Ha. 2007 2008 2009 2010Hvede 4,9 5,8 7,6 6,1Raps 3,0 3,8 3,8 3,3På de enkelte områder er dog stadig stor forskel, afhængig af hvor længe jorden har været i drift, ligesom graden af foretagnejordforbedringer er forskellig. Statistikken udviser dog en stigende udbyttetrend som forventet under hensyntagen til detvæsentlige tab af afgrøder på rod.Vinterraps er registreret til ca. 3,7 tons/ha. og vårraps til 1,3 tons/ha. efter som 30 % stod under vand. Det samme vargældende for hveden, som varierede fra 2 til 10 tons/ha.I Rumænien var det såvel ved efterårssåningen som vårsåningen vanskeligt at køre på markerne, og tilsåning af enkelteplanlagte arealer blev opgivet. Enkelte arealer måtte ligeledes opgives som følge af det våde forår, hvor det ikke var muligt atkomme ud med sprøjten.Høsten forløb i blandet vejr uden de store problemer men med et gennemsnitligt lavt udbytte. Gennemsnittet fordelt på tilsåedearealer kan således for hveden opgøres til 2,5 tons/ha. og for raps til 1,3 tons/ha. De største udbytter blev ikke uventet på dearealer, som har været i drift længst.En egentlig statistik over udvikling af udbytte vil ikke være særlig informativ, da en del arealer dyrkes med reduceret indsats,indtil der opnås bedre kompaktering.Prisudviklingen på afgrøder har i året udvist voldsomme svingninger. I årets første 6 måneder var priserne stadig meget lave forderefter nærmest at eksplodere på ganske kort tid.I lighed med tidligere år bliver en væsentlig del af høsten solgt løbende hen over året. Dette sker dels af hensyn til likviditetensom af hensyn til lagerkapacitet i de enkelte områder samt transportomkostningerne.Sidste år, hvor det var vanskeligt at afsætte hveden, var dette den helt rigtige disposition. I år, hvor det ikke var muligt at holdekvaliteten på konsumhvede og dermed problemer med opfyldelse af kontrakter, var strategien ikke den rigtige.Det var ikke muligt at opfylde alle indgåede kontrakter på raps og konsumhvede, hvilket har påvirket resultatet negativt med ca.TDKK 11.000. Beløbet indgår i resultatopgørelsen under produktionsomkostninger. Den store stigning på afgrødepriser efterhøst på foderhvede kompenserede dog noget på tabet af omsætning.Prisudvikling på gødning og kemikalier har for vækståret 2010 været begrænset.I lighed med tidligere år indgås løbende aftaler om leverancer i takt med afgrødesalget for derved at opnå budgetsikkerhed.Årets samlede produktionsomkostninger er dog væsentligt negativt påvirket af de ekstraordinære vejrforhold, og særligt høstenhar været ekstra bekostelig at bjærge. Som følge af de vanskelige vejrforhold blev årets produktionsomkostninger forøget medca. TDKK 15.000 mere end forventet.DANGRO INVEST A/S 66 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


LedelsesberetningRedegørelse for udviklingen i virksomhedens økonomiske aktiviteterKoncernen måtte i 2010 for første gang siden etableringen opleve et fald i omsætningen. Med et tab af udbytte på op mod 30 %kunne stigende afgrødepriser ikke kompensere herfor.I Polen blev det samlede afgrødesalg TDKK 22.540 mindre end sidste år, hvorimod der var en stigende omsætning iRumænien på TDKK 4.646. Den samlede koncernomsætning for afgrøder og øvrige indtægter, som har været stigende i året,kan herefter opgøres samlet til TDKK 173.874, hvilket var TDKK 7.549 mindre end sidste år.Med en realiseret mindre omsætning samt større produktionsomkostninger blev resultatet for koncernen et resultat førfinansielle poster på TDKK 17.558 (2009: TDKK 59.328) og et resultat før skat på TDKK -46.232 (2009: TDKK 40.886).Aktiviteten i Rumænien har som forventet påvirket resultatet negativt. Resultatet af aktiviteterne før finansielle poster blev etnegativt resultat på TDKK 6.274. I resultatet indgår en nedskrivning af etableringsomkostninger med TDKK 2.805 som erforetaget som følge af koncernens fremtidige strategi i Rumænien.I tilknytning til køb af maskiner i Polen opnåede koncernen i 2010 et tilskud på i alt TDKK 1.422. Maskintilskud forudsætter, atmaskinerne ikke sælges inden for 5 år. Tilskuddet har ingen indvirkning på årets resultat idet tilskuddet regnskabsmæssigtindtægtsføres over brugstiden for maskinerne.Ud over resultatpåvirkning af en reduceret indtægt på afgrøder og afledte følgeomkostninger, påvirkes årets resultatekstraordinært med TDKK 40.882 som følge af negative kursreguleringer på primært moderselskabets bankgæld i CHF ogJPY. Gælden blev omlagt til EUR i 2010.Årets resultat anses ikke som tilfredsstillende.Koncernens jordbesiddelser er indregnet til dagsværdi. Værdiansættelsen af jordbesiddelserne i Polen er foretaget medudgangspunkt i mæglervurderinger tillagt merværdi for porteføljens størrelse, mulighed for etablering af vindmøllekontraktersamt stigende afgrødepriser. Værdiansættelsen understøttes af en afkastbaseret beregning. Dagsværdien af jordbesiddelsernei Rumænien er foretaget til skønnede handelsværdier under hensyntagen til den fremtidige strategi i Rumænien.De foretagne værdiberegninger har medført en negativ værdiregulering af koncernens jordbesiddelser på TDKK 123.232 i 2010.Udvikling i egenkapitalenÅret udviser et fald i egenkapitalen, hvilket dels skyldes årets negative resultat og dels de konjunkturbestemteværdireguleringer, som er foretaget på koncernens jordbesiddelser.Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres i hovedposter som følgende:TDKKEgenkapital 1. januar 823.776Årets resultat (48.690)Værdiregulering af jord (123.232)Ændring i udskudt skat som følge af værdiregulering af jord 26.835Ændring som følge af udvikling i kursen på PLN 47.177Egenkapital pr. 31. December 725.866Opkøb PolenDer er i årets løb i Polen kun foretaget et enkelt køb, hvorefter det ejede areal er forøget med 308 ha.Opkøb RumænienDe oprindelige planer for opkøb måtte ændres væsentligt i efteråret 2008. Der er siden da ikke indgået nye aftaler, og deoprindelige aftaler om opkøb er løbende ændret og genforhandlet.Der arbejdes fortsat på processen omkring registrering af jorden, således at der ved årets udgang foreløbigt er CF-registreret(skøde) 7.277 ha.JordforbedringerDen store tilgang af ny jord i Polen i 2006 til 2008 har ligeledes i år medført væsentlig aktivitet i forbindelse med fortsattejordforbedringer på disse arealer. Jordforbedringer omfatter oprensning af grøfter, reetablering af dræn, brønde, rydning afbevoksninger og tilkørselsforhold m.v.I starten var der fast beskæftiget en større mandskabsstyrke til disse opgaver, men i løbet af 2009 blev aktiviteten væsentligtreduceret og den sker nu kun i perioder, hvor der er mandskab og materiel ledigt.Med de store regnmængder, der er oplevet i 2010, har det været meget synligt at se effekten, hvor afløb og dræn ikke harværet gennemgået. Indsatsen var først på året reduceret, men for at sikre at skaderne ikke gentager sig i samme omfangfremover, er indsatsen genoptaget efter høsten i 2010 og forventes først i det væsentligste at være tilendebragt om 2 – 3 år.Med henblik på at optimere ressourceforbruget er alle områder i efteråret 2010 kortlagt med beskrivelse og prioritering af dearbejder, der bør og skal udføres, herunder kortlægning af, de arealer, hvor det er den polske stat der er ansvarlige forvedligeholdelsen.Spredt over koncernens samlede arealer, skønnes det, at der ved årets udgang er ca. 2.000 ha., som kræver gennemgang.DANGRO INVEST A/S 7Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 7


LedelsesberetningSom følge af at der stadig er væsentlige arealer, som kræver en gennemgang, er der i budgettet for 2011 og 2012 budgetteretmed et areal på 1.000 ha., hvor hveden kun giver et udbytte på 2 tons/ha. og rapsen 1,5 tons/ ha.I Rumænien er hidtil ikke gennemført større jordforbedringsopgaver. Generelt er der kalkmangel på de fleste arealer iRumænien. Efter lang tids venten er der nu i efteråret 2010 givet tilsagn om tilskud til kalk. Tilførslen af kalk vil strække sig overet år eller to og antageligt udgøre 10.000 tons, som på sigt klart vil forbedre udbyttet.Hændelser efter regnskabsårets afslutningEfter regnskabsårets udløb er der ca. 178 ha. under erhvervelse i de polske datterselskaber.I de kommende år vil enkelte af selskaberne i Polen kunne erhverve dele af de forpagtede arealer. De erhvervede jordarealerer arealer, som har været i forpagtning i flere år, og hvor opdyrkning i det væsentlige er foretaget.I Rumænien vil der fortsat være væsentlig aktivitet omkring registrering og samling af jorden, ligesom der i takt hermed vil skefrasalg og bytte af jord for større kompaktering.Efter regnskabsårets udløb er der igangværende forhandlinger om salg af ca. 2.500 ha. i Rumænien. Salgene forventes at giveet salgsprovenu på ca. DKK 52 mill.Handel med jord har i 2009 og i 2010 haft meget begrænset køberinteresse. Det kan dog tydeligt mærkes, at interessen ersteget væsentligt i foråret 2011, såvel for de større som for mindre arealer.Det skønnes, at der skal anvendes ca. TDKK 5.000 - 10.000 til at gennemføre kompaktering, tilkøb af tilstødende arealer ogregistrering af resterende arealer. Processen forventes ikke at belaste koncernens likviditet, da der samtidig vil ske frasalg afarealer.Nye aktiviteterDer er ikke igangsat egentlige nye aktiviteter i året, men for at fastholde og have rådighed over den nødvendige bemanding ihøstperioden samt for at bevare vores bedste medarbejdere, udføres der jordforbedringsopgaver for andre, herunder staten,ligesom der i år er udført snerydning for kommuner.Forventet udviklingKapitalberedskabKoncernens kapitalberedskab i form af uudnyttet kreditramme har været begrænset i 2010, hvorfor koncernens frihedsgrader iforhold til de lagte planer har været afhængig af, at høsten og salget af afgrøderne blev gennemført som forudsat. Med de i åretkonstaterede tab på valutalån og en dårlig høst er koncernens kapitalberedskab i form af uudnyttet kreditramme derforbegrænset.Koncernens samlede kreditramme hos Nordea som udgør DKK 558 mill., skal ved årets udgang være nedbragt til DKK 536mill. Rammeaftalen er gældende til ultimo 1. kvartal 2012 med en engagementsforhandling i oktober 2011.Ledelsen har derfor igangsat en proces som har til formål at øge koncernens kapitalberedskab med minimum DKK 140 mill. i2011. Processen har været i gang siden efteråret 2010 og har primært været rettet mod hel eller delvis salg af arealerne iRumænien. Efter 31. december 2010 er der igangværende forhandlinger om salg i Rumænien for i alt DKK 52 mill.Salgsaktiviteten fortsættes og skønnes at ville pågå over en årrække, ligesom der arbejdes på salgsmuligheder for enkeltearealer i Polen for også her at opnå større samling i udvalgte områder.Endvidere er der i april 2011 igangsat en emission med udbud af aktier og konvertible lån med et samlet forventet provenu påDKK 80 mill. Tegningsperioden udløber i maj 2011.Med de igangsatte tiltag, som er nødvendige for koncernens fortsatte drift, vurderer ledelsen, at kreditrammen i Nordea kannedbringes som forudsat, ligesom det forventes, at der opnås et tilstrækkeligt kapitalberedskab, således at det er muligt atgennemføre effektiviseringer, jordforbedringer m.v. Koncernens frihedsgrader i forhold til de lagte planer er dog fortsatafhængig af, at høsten og salget af afgrøderne for 2011 gennemføres som forudsat.Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at likviditetsberedskabet på grundlag af ovenstående tiltag er tilstrækkeligt forkoncernen og moderselskabet for 2011, og det anses derfor for velbegrundet at lægge going concern forudsætningen til grundfor regnskabsaflæggelsen for 2010.DANGRO INVEST A/S 88 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


LedelsesberetningPolenVed årets udgang var der i alt tilsået 15.500 ha. fordelt med 7.540 ha. raps og 7.960 ha. hvede. Vinterafgrødernes generelletilstand indtil dato kunne være bedre. Som i Danmark har vinteren også været lang i Polen, og det skønnes, at ca. 3.000 ha.skal omsås.Omkostningerne til især udsæd og gødning er stærkt stigende. Kemikalier har hidtil kun udvist begrænset stigning, hvorimoddieselomkostningen for det kommende år vil stige væsentligt.Det samlede udbytte af afgrøderne forventes ikke at stige til vores mål på 8 tons/ha. for hveden, men er fastsat til 7,15 tons/ha.og for rapsen til 3,3 tons/ha., som følge af den sene tilsåning i efteråret og frostskader i rapsen.Koncernens ejendomme i Polen er geografisk placeret i 3 hovedområder, hvorved følsomheden (med undtagelse af året 2010)over for klimatiske forhold til en vis grad udjævnes.For de kommende år forventes det ikke, at det samlede areal øges væsentligt.I takt med frasalg af arealer og såfremt den fornødne likviditet er til rådighed, forventes det at der vil ske opkøb af deeksisterende forpagtede arealer.Arealer Polen, ha. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ejet 1.811 8.606 11.986 14.315 14.799 15.107 15.701Forpagtet 3.698 3.698 4.682 5.212 5.307 4.889 4.295Rådighedsareal i alt ha. 5.509 12.304 16.668 19.525 20.106 19.996 19.996Dyrket areal ha. 5.000 5.000 15.544 17.117 17.158 17.650 17.787Bortforpagtet arealer 524 524 524 524RumænienVed årets udgang var der tilsået 1.941 ha., og det forventes, at der i 2011 i alt skal høstes et areal på ca. 3.000 ha. I forhold tilsidste år bliver det dyrkede areal reduceret i takt med frasalg af arealer. På nogle arealer vil kun ske reduceret dyrkning.Som oprindeligt planlagt ved etableringen skulle nogle områder frasælges og andre forøges afhængig af, hvor hurtigkompakteringen kunne foregå. Det dyrkede areal vil derfor variere væsentligt i takt med frasalg og kompaktering.Arealer Rumænien, ha. 2009 2010 April. 2011ForventetDec. 2011Tingbogsregistreret 7.049 7.277 7.447 5.767Notarregistreret ejerskab 720 720 720 720Under registrering 2.000 1.860 1.690 870Rådighedsareal i alt ha. 9.769 9.857 9.857 7.257Dyrket areal ha. 2.800 3.500 3.000 2.500Pasningsaftale Øst 1.900 1.900 1.900Ud over pasningsaftalen på de østlige arealer er der bortforpagtnig af ca. 400 ha., ligesom koncernen selv forpagter arealer iforbindelse med egne arealer i samme omfang for at få sammenhæng i de dyrkede arealer.VidenressourcerDer er gennem årene opbygget væsentlige videnressourcer såvel i Dangro Invest A/S som i datterselskaberne. Disseressourcer er væsentlige at fastholde og udbygge af hensyn til fremtidig indtjening og bevarelse af værdigrundlaget. Som led idenne udbygning foregår der løbende uddannelse af lokale medarbejdere.Efter 13 år i Polen er der i dag etableret en særdeles kompetent medarbejdersammensætning på alle niveauer.De sprogmæssige barrierer kan ofte være vanskelige, men de er gennem årene reduceret væsentligt. Vores erfaring erligeledes, at der med de rigtige lokale medarbejdere kan opnås gode resultater.Som nævnt blev medarbejderstaben reduceret i 2009 på alle niveauer, og en af de store udfordringer hermed var samtidig atbevare den ånd, medarbejderloyalitet og viden, der er bygget op gennem årene, intakt i virksomheden.DANGRO INVEST A/S 9Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 9


LedelsesberetningRisikoprofil og risikostyringValutarisiciSom følge af at koncernens aktiviteter er placeret i udlandet, vil kursudviklingen for PLN og RON have væsentlig indflydelse påopgørelsen af koncernens resultat, pengestrømme og i særdeleshed egenkapitalen. Kursreguleringer af kapitalandele i datterselskaberindregnes direkte i egenkapitalen.Især har PLN igennem årene udvist store kursændringer og dermed påvirket egenkapital.Regnskabsmæssig påvirkning af egenkapitalen som følge af kursændringer i PLN og RONUltimo året 2006 2007 2008 2009 2010Regnskabsaflæggelse Kurs Kurs Kurs Kurs KursPLN 1,95 2,07 1,80 1,80 1,88RON - 2,07 1,85 1,76 1,76TDKK TDKK TDKK TDKK TDKKPLN, påvirkning af egenkapitalen - 41.925 (257.466) - 47.177RON, påvirkning af egenkapitalen - - (15.498) (10.190) -Siden 2008 har der ikke været væsentlige udsving i kursen, såvel for PLN som for RON.Koncernens bankgældFordelingen af moderselskabets bankgæld i valuta er i året ændret væsentligt. Ændringen kan ses af nedenståendeprocentvise fordeling, henholdsvis ved årets begyndelse og ved udgangen af 2010.1. januar 31.decemberDKK 1 % 4 %CHF 54 % 0 %EUR 33 % 96 %YEN 12 % 0 %I 2010 er der konstateret et kurstab på tidspunktet for låneomlægningen på i alt TDKK 33.316 samt tab på TDKK 7.757 iforbindelse med afvikling af valutaswap i CHF.Koncernens fremtidige bankkredit vil alene blive optaget i DKK, EUR og PLN.RenterisiciSom udgangspunkt skal en landbrugsvirksomhed have en høj grad af egenfinansiering. Koncernen har en generel målsætningom, at lånefinansieringen af koncernens investeringer ikke overstiger 50 %. Den samlede rentebærende gæld er dogvæsentlig, hvorfor ændringer i renteniveauet vil have indvirkning på indtjeningen.Koncernens gæld er variabelt forrentet..KreditrisiciKreditrisici knytter sig til tilgodehavender fra salg, ligesom der kan være risici forbundet med forudbetalinger for jord iforbindelse med opkøb i Rumænien.MarkedsrisiciKoncernens indtjening er følsom over for udsving i markedsprisen på afgrøder, men også sikkerhed for afsætningen ervæsentlig for indtjeningen samt af hensyn til logistikken i koncernen. For at afdække denne risiko indgås leveringsaftaler indenhøstsæsonen om mængder og priser for minimum 30 - 50 % af den forventede høst.Eksternt miljøSom gæst i et andet land er det en naturlig forudsætning, at alle gældende regler overholdes og efterleves. Koncernen har allede nødvendige tilladelser til produktionen.De miljømæssige krav til landbrugsproduktion i Polen opleves generelt som værende strengere end i Danmark. Fleremedarbejdere varetager registrering og kontrol af disse funktioner.DANGRO INVEST A/S 1010 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


LedelsesberetningUdviklingsaktiviteterSom led i virksomhedens strategi tilsigtes det, at der opbygges flere produktionsgrene for derved at reducere markedsforholdsog vejrets indvirkning på resultatet.Siden 2006, hvor udviklingen af vindmøllepark "Rystzewo" blev påbegyndt, har der været arbejdet på at opnå de nødvendigetilladelser, forundersøgelser og aftaler omkring projektforløbet.I 2010 er der afholdt omkostninger til udvikling af projektet for i alt TDKK 391. Samlet er projektet indregnet med en værdi pr.31. december på TDKK 2.736, som består af omkostningerne vedrørende løbende rådgivning, miljøundersøgelser, køb ogopsætning af målemast, betaling til Slawno Kommune for foreløbig udformning af lokalplan samt køb og modernisering afbygning for genhusning af beboer på en ejendom, som skal erhverves til nedrivning for at gøre plads til mølleplacering.Siden januar 2008 er der ligeledes foretaget målinger af vindforhold fra en 80 meter høj målemast. Målingerne udviser tilfredsstillendevindforhold i området.Afgørende for projektets start er stadig nettilslutningen, hvor der nu er fundet en løsning. Det er ligeledes afgørende for færdiggørelseaf projektet, at kommunen giver endelig godkendelse. I princippet var alle detaljer på plads med kommunen som varpositiv over for projektet (vil medfører en væsentlig fremtidig skatteindtægt i kommunen) men personskifte i kommunen har igenmedført en forsinkelse af projektet. Seneste møde med kommunen blev afholdt i marts 2011, hvorefter der er fremsendt nytoplæg, som efter vores bedste overbevisning vil tilgodese begge parter.Koncernen har rammeaftaler klar for udlejning af arealerne til opførelse af møller, så snart endelige tilladelser foreligger.I 2009 og 2010 har alle koncernens arealer i Polen været igennem en nærmere kortlægning af det potentiale, der er i deenkelte områder for opsætning af vindmøller.Koncernen har i flere områder indgået jordlejeaftaler med lejere, hvor lejer selv er i gang med projekter, der støder op til voresarealer, og som har adgang til nettilslutning, eller hvor vi skønner, at lejer er så økonomisk stærk, at lejer selv kan etablere ennetkapacitet som vil være afgørende for opsætning af møller.Det skal særligt anføres, at koncernen ikke selv vil stå for opførelse eller ejerskab af de fremtidige mølleopsætninger, menalene modtage indtægter i form af jordleje og procentvis andel i solgt strøm.Således er der siden 2009 på flere af koncernens ejendomme indgået jordlejeaftaler, hvor de generelle vilkår udgør en vis årligandel af solgt strøm, dog årlig minimumsleje pr. mølle. Ligeledes forudsætter lejeaftaler en minimumsleje, såfremt møller ikkeer opsat inden en nærmere fastsat dato. Aftalerne har generelt en løbetid på 30 år.I efteråret 2010 blev anlægsarbejdet til opførelse af de første 8 møller påbegyndt på en af koncernens ejendomme, ”Dublini”.Som det fremgår af nedenstående billeder er projektet nu meget synligt.DANGRO INVEST A/S 11Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 11


LedelsesberetningMålsætninger og forventninger for det kommende årResultatUdbytteforventningerne må nødvendigvis nedjusteres som følge af den sene tilsåning i efteråret og efterfølgende udvintringsom vil reducere udbyttet i 2011.Ledelsen forventer et EBIT på aktiviteten i Polen på ca. DKK 52 mill. og et EBIT på aktiviteten i Rumænien på ca. DKK 5 mill.Således forventes et samlet EBIT for 2011 på DKK 57 mill.LikviditetSom tidligere omtalt arbejdes der på at øge koncernens kapitalberedskab væsentligt i 2011. Målet er, at der tilføres i alt DKK140 mill. ved salg af jord, mellemfinansiering af jord og emission af aktier og konvertible lån.AktionærerDangro Invest A/S har i alt registreret 403 aktionærer fordelt som følger:Danske 374Tyske 25Polske 3Øvrige 1Selskabet har gennem årene haft glæde af en aktionærkreds, som har udvist stort engagement og interesse.I lighed med tidligere år blev der i juni 2010 afholdt aktionærtur til de østlige ejendomme. I alt deltog 50 aktionærer, somsamtidig fik lejlighed til at møde nogle af vores lokale medarbejdere.Igennem året er aktionærerne løbende blevet informeret via selskabets hjemmeside.Dangro Invest A/S vil forsat bestræbe sig på at orientere aktionærerne om selskabets udvikling.Opsætning af møller på ejendommen Dublini.DANGRO INVEST A/S 1212 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Den uafhængige revisors påtegningTil aktionærerne i Dangro Invest A/SVi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dangro Invest A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2010,side 15-47. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og notersamt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, side 5 – 12, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, ogafgivet udtalelse herom.Ledelsens ansvarLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede ioverensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af internekontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billedeuden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af enhensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse ioverensstemmelse med årsregnskabsloven.Revisors ansvar og den udførte revisionVores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udførtvores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samtplanlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabetikke indeholder væsentlig fejlinformation.En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet ogårsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentligfejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vedrisikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af etkoncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der erpassende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedensinterne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, omde af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation afkoncernregnskabet og årsregnskabet.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver,passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernenspengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Supplerende oplysninger vedrørende forhold i koncernregnskabet og årsregnskabetUden at det har påvirket vores konklusion, henviser vi til ledelsens omtale af kapitalberedskabet i koncernregnskabets note 35hvoraf grundlaget for ledelsens vurdering af fortsat drift fremgår. Ledelsen vurderer, at koncernens kapitalberedskab med deforventede gennemførte tiltag er tilstrækkeligt, hvorfor koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges under forudsætning affortsat drift.Udtalelse om ledelsesberetningenLedelsen har ansvaret for at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse medårsregnskabsloven. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligerehandlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund voresopfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.Frederiksberg, 3. maj 2011KPMGStatsautoriseret RevisionspartnerselskabNiels Erik BorgboStatsautoriseret revisorSøren ChristiansenStatsautoriseret revisorDANGRO INVEST A/S 1414 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Anvendt regnskabspraksisResultatopgørelsenOmsætningenNettoomsætning ved salg af handelsvarer, færdigvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering ogrisikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.Værdiregulering af igangværende produktion (afgrøder på rod)Afgrøder på rod overgår på høsttidspunktet til varebeholdninger for færdigvarer til dagsværdi med fradrag afsalgsomkostninger, der herefter udgør kostpris.Areal og afgrødetilskud m.m.Arealtilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med retten til tilskuddet optjenes, og de enkelte ansøgninger er godkendt. Enikke uvæsentlig del af tilskud modtages først i efterfølgende år i perioden januar til april. Beløbet indgår under andre tilgodehavenderi balancen.I posten indgår ligeledes særlige tilskud til specialafgrøder og særlig refusion af energiafgifter.ProduktionsomkostningerProduktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgåromkostninger til råvarer og hjælpematerialer, energiforbrug og maskinomkostninger.Skat af årets resultatModerselskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Dangro Invest koncernens danskedattervirksomheder. Dattervirksomhederne indgår i sambeskatning fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen ikoncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen.Moderselskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af danskselskabsskat med skattemyndighederne.Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidraget mellem de sambeskattede virksomheder iforhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskudsambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af egen skattemæssigtoverskud.Moderselskabet er ikke sambeskattet med udenlandske dattervirksomheder.Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats -indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kanhenføres til posteringer direkte i egenkapitalen.BalancenImmaterielle anlægsaktiverImmaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Afskrivninger fordeles lineært over den forventede økonomiske levetid:ForpagtningsrettighederSoftwarelicenserIPPC tilladelserFærdiggjorte udviklingsprojekter10 år4 år10 år10 årForpagtningsrettigheder klassificeres som goodwill.Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcerog et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre elleranvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis kostpris kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhedfor, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne.Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.DANGRO INVEST A/S 1616 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Anvendt regnskabspraksisUdviklingsomkostningerne, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter de i 2008 afholdte omkostninger i relation til etableringen af landbrugsproduktionen iRumænien.Efter færdiggørelse af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid.Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år og overstiger ikke 20 år.Udviklingsprojekter under udførelse omfatter afholdte omkostninger til etablering af vindenergi.Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradragaf salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Gevinst eller tab indregnes i resultatopgørelsenunder andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver med undtagelse af produktionsjord måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- ognedskrivninger.Produktionsjord måles til dagsværdi. Der sker regelmæssige revurderinger af dagsværdien af produktionsjorden. Produktionsjordenanses for at være en samlet portefølje. Der afskrives ikke på produktionsjord. Et beløb svarende til opskrivningen bindesdirekte på en reserve for opskrivninger under egenkapitalen. Opskrivningsreserven reduceres med den udskudte skat som kanhenføres til opskrivningen.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil tidspunkt, hvor aktivet er klar tilbrug. Foretagne jordforbedringer tillægges anskaffelsesprisen. For egen fremstillede aktiver og jordforbedringer omfatter kostprisdirekte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider:Bygninger, ejede ejendommeBygninger, forpagtede ejendommeTekniske anlæg og maskiner15 - 50 år8 - 12 år8 - 10 årJordforbedringer på forpagtede ejendomme afskrives over forpagtningsaftalernes løbetid under hensyntagen til forventet scrapværdived aftalernes udløb.Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag afsalgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsenunder afskrivninger.Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningsliniersom ejede aktiver.Finansielle anlægsaktiverKapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernensregnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag afresterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivningefter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fradattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Dangro Invest A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til anskaffelseskursen, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.VarebeholdningerVarebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.DANGRO INVEST A/S 17Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 17


Anvendt regnskabspraksisVarer under fremstilling (beholdninger på rod) måles til dagsværdi med fradrag af realisationsomkostninger. Dagsværdi vil typisksvare til medgåede omkostninger til etableringen af afgrøderne.Fremstillede færdigvarer (afgrøder) måles til dagsværdi på høsttidspunktet med fradrag af realisationsomkostninger. Er dagsværdienmindre på balancedagen nedskrives værdien hertil.TilgodehavenderTilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelseaf forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.EgenkapitalOverkurs ved emissionOverkurs ved emission omfatter beløb ud over den nominelle aktiekapital, som er indbetalt af aktionærerne vedkapitaludvidelser. Reserven er en del af virksomhedens frie reserver.Reserve for opskrivningerReserve for opskrivninger omfatter opskrivninger på koncernens egen produktionsjord. Opskrivningen reduceres med den udskudteskat, som kan henføres til opskrivningen.Reserve for valutakursreguleringReserve for valutakursregulering omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for enheder med en andenfunktionel valuta end danske kroner, og kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af koncernensnettoinvestering i sådanne enheder.Ved hele eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringen i resultatopgørelsen.Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metodeReserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter - og associerede virksomhederi forhold til kostpris.Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.Selskabsskat og udskudt skatDangro Invest A/S overtager som administrationsselskab hæftelsen for danske dattervirksomhedernes selskabsskatter over forskattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag.Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtigeindkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldigselskabsskat".Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig ogskattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigtikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelserer opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelsenaf skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelseaf aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdi af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi,hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudt skat indenfor samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab.DANGRO INVEST A/S 1818 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Anvendt regnskabspraksisUdskudt skat måles må grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vilvære gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.GældsforpligtelserFinansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drift-, investerings- og finansieringsaktiviteter for året,årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømmen fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsenindregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømmevedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.Pengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring idriftskapital og betalte selskabsskatter.Pengestrømme til investeringsaktivitetPengestrømmen fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samtkøb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.Pengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømmen fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital ogomkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.LikviderLikvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kanomsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risici for værdiændringer.SegmentoplysningerDer gives oplysninger på geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interneøkonomistyring.DANGRO INVEST A/S 19Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 19


Resultatopgørelse for koncernenPerioden 1. januar - 31. december 20102010 2009 2008DKK TDKK TDKKSalg af afgrøder 128.204.393 149.610 118.160Ændring i beholdninger af afgrøder -9.779.153 -13.291 2.476Salg af tjenesteydelser 9.125.243 6.258 4.810Salg af råvarer 1.079.633 732 3.202Arealtilskud, afgrødetilskud og refusioner 43.028.834 37.015 30.825Erstatning afgrøder 2.214.974 1.099 0Nettoomsætning 173.873.924 181.423 159.473Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -92.012.504 -60.583 -42.4981 Andre eksterne omkostninger -15.470.692 -16.922 -14.922Bruttofortjeneste 66.390.728 103.918 102.0532 Personaleomkostninger -26.176.697 -25.958 -30.8253 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver -21.402.788 -18.681 -8.2804 Nedskrivninger, omsætningsaktiver -1.253.375 48 -1.130Resultat før finansielle poster 17.557.868 59.327 61.8185 Finansielle indtægter 5.718.882 12.425 12.3536 Finansielle omkostninger -69.508.275 -30.867 -69.758Resultat før skat -46.231.525 40.885 4.4137 Skat af årets resultat -2.458.661 -14.416 10.194Årets resultat -48.690.186 26.469 14.607ResultatdisponeringKoncernens resultater foreslås disponeret således:Overført resultat, primo 90.008.039 63.203 55.655Årets resultat -48.690.186 26.469 14.607Til disposition 41.317.853 89.672 70.262Overført resultat 41.317.853 89.672 70.262Resultatdisponering i alt 41.317.853 89.672 70.262DANGRO INVEST A/S 2020 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Balance for koncernenAktiver pr. 31. december 20102010 2009 2008DKK TDKK TDKK8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 2.805 3.2969 Koncessioner, licenser o.l. 1.688.417 1.627 1.61610 Goodwill 44.766 559 79811 IPPC tilladelser 165.266 202 45612 Udviklingsprojekt under udførelse 2.735.761 2.249 1.025Immaterielle anlægsaktiver i alt 4.634.210 7.442 7.19113 Produktionsjord 1.129.913.444 1.103.929 989.13314 Bygninger, ejendomme 42.120.531 38.187 35.00015 Tekniske anlæg og maskiner 135.930.506 139.037 135.45516 Jordforbedringer 20.100.476 22.458 25.052Anlægsaktiver under opførelse 5.469.444 7.022 4.02517 Igangværende ejendomskøb 19.205.476 42.473 63.680Materielle anlægsaktiver i alt 1.352.739.877 1.353.106 1.252.345Andre værdipapirer og kapitalandele 301.967 313 279Andre tilgodehavender 918.672 11.339 11.83818 Udskudt skatteaktiv 1.704.908 0 13.746Finansielle anlægsaktiver i alt 2.925.547 11.652 25.863Anlægsaktiver i alt 1.360.299.634 1.372.200 1.285.399Råvarer og hjælpematerialer 26.686.275 22.781 37.695Beholdninger på rod 52.870.540 48.078 47.675Fremstillede færdigvarer afgrøder 2.994.810 12.333 26.718Forudbetaling for varer 0 1.024 609Varebeholdninger i alt 82.551.625 84.216 112.697Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.718.432 9.354 7.57219 Andre tilgodehavender 46.582.783 36.312 51.896Periodeafgrænsningsposter 578.379 1.791 52Tilgodehavender i alt 51.879.594 47.457 59.52020 Likvide beholdninger 7.862.577 31.488 36.386Omsætningsaktiver i alt 142.293.796 163.161 208.603Aktiver i alt 1.502.593.430 1.535.361 1.494.002DANGRO INVEST A/S 21Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 21


Balance for koncernenPassiver pr. 31. december 20102010 2009 2008DKK TDKK TDKK21 Virksomhedskapital 456.923.200 456.923 456.92322 Overkurs ved emission 252.805.158 252.805 252.80523 Reserve for opskrivninger 169.661.899 254.743 236.33524 Reserve for valutakursregulering -202.579.299 -230.704 -220.51325 Overført resultat 49.054.918 90.008 63.203Egenkapital i alt 725.865.876 823.775 788.75326 Minoritetsinteressers andel 172.960 345 34527 Udskudt skat 31.900.124 51.754 70.25628 Andre hensættelser 4.892.335 3.796 0Hensatte forpligtelser i alt 36.965.419 55.895 70.60129 Kreditinstitutter 569.537.538 502.279 472.71430 Leasinggæld 39.856.494 56.389 69.24331 Obligationslån 23.994.807 30.582 29.858Langfristede gældsforpligtelser i alt 633.388.839 589.250 571.815Andel af langfristet gæld der forfalder inden for 1 år 35.933.589 18.197 21.16132 Kreditinstitutter 28.871.603 16.780 19.730Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.506.185 1.070 1.049Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.699.073 16.614 10.330Anden gæld 13.012.093 12.393 8.112Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.350.753 1.387 2.451Kortfristede gældsforpligtelser i alt 106.373.296 66.441 62.833Hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser i alt 776.727.554 711.586 705.249Passiver i alt 1.502.593.430 1.535.361 1.494.00233 Eventualforpligtelser34 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser35 Kapitalberedskab36 EventualaktiverDANGRO INVEST A/S 2222 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Segmentoplysninger for koncernenSEGMENTOPLYSNINGERTil belysning af resultatet af aktiviteterne i Polen, Rumænien og koncernfunktionen i Danmark er opstilletnedenstående. Fordeling af omkostninger er fordelt efter den geografiske anvendelse.Aktiviteter 2010 Polen Rumænien Danmark Koncern i altRESULTAT TDKK TDKK TDKK TDKKSalg af afgrøder 116.711 11.493 128.204Ændring i beholdninger af afgrøder (9.754) (25) (9.779)Salg af tjenesteydelser 8.895 230 9.125Salg af råvare 448 131 501 1.080Arealtilskud, afgrødetilskud og refusioner 39.370 5.874 45.244Nettoomsætning 155.670 17.703 501 173.874Produktionsomkostninger 78.159 13.763 91 92.013Personaleomkostninger 20.880 2.631 2.665 26.176Andre eksterne omkostninger 10.565 3.803 1.103 15.471Afskrivninger og nedskrivninger 18.876 3.780 - 22.656Resultat før renter og skat (EBIT) 27.190 (6.274) (3.358) 17.558Antal ansatte (gns.) 190 23 2 215Aktiviteter 2009 Polen Rumænien Danmark Koncern i altRESULTAT TDKK TDKK TDKK TDKKSalg af afgrøder 145.779 3.831 149.610Ændring i beholdninger af afgrøder (16.282) 2.991 (13.291)Salg af tjenesteydelser 6.133 125 6.258Salg af råvare 450 64 219 733Arealtilskud, afgrødetilskud og refusioner 34.745 3.368 38.113Nettoomsætning 170.825 10.379 218 181.423Produktionsomkostninger 51.601 8.755 227 60.583Personaleomkostninger 21.329 2.639 1.990 25.958Andre eksterne omkostninger 12.909 3.629 384 16.922Afskrivninger og nedskrivninger 17.490 1.143 - 18.633Resultat før renter og skat (EBIT) 67.496 (5.787) (2.382) 59.327Antal ansatte (gns.) 195 18 2 215DANGRO INVEST A/S 2424 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Segmentoplysninger for koncernenSEGMENTOPLYSNINGERFordeling af aktiver på de enkelte segmenter er fordelt ud fra aktivernes faktiske placering og anvendelse.Polen Rumænien Danmark Koncern i altAKTIVER 2010 TDKK TDKK TDKK TDKKImmaterielle anlægsaktiver 4.633 1 - 4.634Materielle anlægsaktiver 1.182.890 169.850 - 1.352.740Finansielle anlægsaktiver 2.581 345 - 2.925Anlægsaktiver i alt 1.190.104 170.196 - 1.360.300Beholdninger 70.542 12.010 - 82.552Tilgodehavender 44.005 6.818 1.056 51.879Likvide beholdninger 4.544 2.560 758 7.862Omsætningsaktiver I alt 119.091 21.388 1.814 142.293Aktiver i alt 2010 1.309.195 191.584 1.814 1.502.593Polen Rumænien Danmark Koncern i altAKTIVER 2009 TDKK TDKK TDKK TDKKImmaterielle anlægsaktiver 4.618 2.824 - 7.442Materielle anlægsaktiver 1.153.252 199.854 - 1.353.106Finansielle anlægsaktiver 11.485 167 - 11.652Anlægsaktiver i alt 1.169.355 202.845 - 1.372.200Beholdninger 73.316 10.899 - 84.215Tilgodehavender 38.445 8.184 829 47.458Likvide beholdninger 23.905 7.075 508 31.488Omsætningsaktiver I alt 135.666 26.158 1.337 163.161Aktiver i alt 2009 1.305.021 229.003 1.337 1.535.361Polen Rumænien Danmark Koncern i altHENSATTE FORPLIGTELSER OGGÆLDSFORPLIGTELSER 2010 TDKK TDKK TDKK TDKKHensatte forpligtelser 34.854 - 2.111 36.965Langfristede gældsforpligtelser 44.984 - 588.406 633.390Kortfristede gældsforpligtelser 48.154 6.057 52.162 106.373Hensatte forpligtelser oggældsforpligtelser i alt 2010 127.992 6.057 642.679 776.728Polen Rumænien Danmark Koncern i altHENSATTE FORPLIGTELSER OGGÆLDSFORPLIGTELSER 2009 TDKK TDKK TDKK TDKKHensatte forpligtelser 51.781 4.114 55.895Langfristede gældsforpligtelser 40.599 - 566.848 607.447Kortfristede gældsforpligtelser 36.539 3.697 8.008 48.244Hensatte forpligtelser oggældsforpligtelser i alt 2009 128.919 7.811 574.856 711.586DANGRO INVEST A/S 25Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 25


Segmentoplysninger for koncernenUDVIKLING I RESULTAT GEOGRAFISK 2008 TIL 20102008 2009 2010Polen Polen PolenRESULTAT TDKK TDKK TDKKSalg af afgrøder 115.338 145.779 116.711Ændring i beholdninger af afgrøder 1.972 (16.282) (9.754)Salg af tjenesteydelser 5.897 6.133 8.895Salg af råvare 1.736 450 448Arealtilskud, afgrødetilskud og refusioner 30.554 34.745 39.370Nettoomsætning 155.497 170.825 155.670Produktionsomkostninger 39.890 51.601 82.803Personaleomkostninger 25.745 21.329 20.880Andre eksterne omkostninger 13.060 12.909 10.565Afskrivninger og nedskrivninger 8.925 17.490 18.876Resultat før renter og skat (EBIT) 67.877 67.496 27.190Antal ansatte (gns.) 220 195 1902008 2009 2010Rumænien Rumænien RumænienRESULTAT TDKK TDKK TDKKSalg af afgrøder 2.822 3.831 11.493Ændring i beholdninger af afgrøder 504 2.991 (25)Salg af tjenesteydelser 294 125 230Salg af råvare 411 64 131Arealtilskud, afgrødetilskud og refusioner 271 3.368 5.874Nettoomsætning 4.302 10.379 17.703Produktionsomkostninger 2.935 8.755 13.763Personaleomkostninger 2.934 2.639 2.631Andre eksterne omkostninger 1.414 3.629 3.803Afskrivninger og nedskrivninger 485 1.143 3.780Resultat før renter og skat (EBIT) (3.466) (5.787) (6.274)Antal ansatte (gns.) 10 18 23DANGRO INVEST A/S 2626 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Segmentoplysninger for koncernenUDVIKLING I AKTIVER GEOGRAFISK 2008 TIL 20102008 2009 2010Polen Polen PolenAKTIVER TDKK TDKK TDKKImmaterielle anlægsaktiver 3.876 4.618 4.633Materielle anlægsaktiver 1.075.964 1.153.252 1.182.890Finansielle anlægsaktiver 10.857 11.485 2.581Anlægsaktiver i alt 1.090.697 1.169.355 1.190.104Beholdninger 102.205 73.316 70.542Tilgodehavender 49.343 38.445 44.005Likvide beholdninger 27.091 23.905 4.544Omsætningsaktiver I alt 178.639 135.666 119.091Aktiver i alt 1.269.336 1.305.021 1.309.1952008 2009 2010Rumænien Rumænien RumænienAKTIVER TDKK TDKK TDKKImmaterielle anlægsaktiver 3.315 2.824 1Materielle anlægsaktiver 176.381 199.854 169.850Finansielle anlægsaktiver 1.265 167 345Anlægsaktiver i alt 180.961 202.845 170.196Beholdninger 10.492 10.899 12.010Tilgodehavender 7.819 8.184 6.818Likvide beholdninger 9.295 7.075 2.560Omsætningsaktiver I alt 27.606 26.158 21.388Aktiver i alt 208.567 229.003 191.584DANGRO INVEST A/S 27Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 27


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK1 Andre eksterne omkostningerReparation, bygninger 1.032.802 1.046 895Sikkerhedsfolk 65.678 182 245Drift bygninger 1.098.480 1.228 1.140Forpagtning og leje 3.704.320 3.588 3.387Forpagtning og leje 3.704.320 3.588 3.387Landbrugs- og skovafgift 4.265.743 4.885 3.191Moms, afgift, stempel, retsgebyrer 1.164.785 1.959 967Øvrige skatter og afgifter 76.312 247 384Forsikringer 1.534.037 1.433 2.264Forsikring, skatter og afgifter 7.040.877 8.524 6.806Omkostninger til kontorhold 295.665 258 297EDB-omkostninger 201.870 285 178Telefon, internet og overvågning 938.235 1.245 1.157Bankgebyr, stempelgebyr, porto 67.461 111 331Bogføring og regnskabsassistance 282.045 208 207Revision 630.503 546 83Advokathonorar 767.469 658 683Oversættelser 112.268 155 314Øvrige rådgivningsydelser 129.569 0 186Møder, generalforsamling, aktionærinfo 201.930 116 153Administrationsomkostninger 3.627.015 3.582 3.589Andre eksterne omkostninger i alt 15.470.692 16.922 14.9222 PersonaleomkostningerLønninger og Zus-bidrag 24.884.511 24.629 29.511Honorar, bestyrelse 340.000 220 220Øvrige personaleomkostninger 641.795 739 477Transport, rejseomkostninger m.m. 310.391 370 617Personaleomkostninger i alt 26.176.697 25.958 30.825Antal beskæftigede (gns.) 215 215 232Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 b, stk. 3 oplyses direktionens vederlag ikke.3 Af- og nedskrivninger, anlægsaktiverAfskrivning, anlægsaktiver 18.444.680 18.949 16.154Nedskrivning udviklingsprojekt Rumænien 2.804.775 0 0Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver -632.598 -268 -10.088Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 785.931 0 2.214Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt 21.402.788 18.681 8.2804 Nedskrivninger, omsætningsaktiverOmkostninger vedrørende tidligere år 1.127.426 -48 -1.187Nedskrivning tilgodehavender 125.949 0 0Nedskrivning besætningsværdi 0 0 2.317Nedskrivninger, omsætningsaktiver i alt 1.253.375 -48 1.130DANGRO INVEST A/S 2828 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK5 Finansielle indtægterRenteindtægter, kreditinstitutter m.v. 1.731.332 3.269 4.320Kursreguleringer af tilgodehavender og gæld 3.987.550 9.156 8.033Finansielle indtægter i alt 5.718.882 12.425 12.3536 Finansielle omkostningerRenteomkostninger, kreditinstitutter m.v. 24.639.146 21.473 27.411Kursreguleringer af tilgodehavender og gæld 44.869.129 9.394 42.347Finansielle omkostninger i alt 69.508.275 30.867 69.7587 Skat af årets resultatÅrets aktuelle skat 347.261 46 373Kildearts bestemte skatter (WHT) 0 625 140Regulering af udskudt skat 2.111.400 13.745 -10.707Skat af årets resultat i alt 2.458.661 14.416 -10.1948 Færdiggjorte udviklingsprojekterKostpris 1. januar 3.121.598 3.300 0Kursregulering til ultimokurs 0 -178 0Tilgang i årets løb 0 0 3.300Afgang i årets løb -3.21.598 0 0Kostpris 31. december 0 3.122 3.300Afskrivninger 1. januar -316.823 -4 0Årets afskrivninger 0 -313 -4Årets nedskrivning -2.804.775 0 0Afgang i årets løb 3.121.598Afskrivninger 31. december 0 -317 -4Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 0 2.805 3.296Afholdte omkostninger ved etablering af virksomheder i Rumænien.Under hensyntagen til planlagt ændring af aktiviteten i Rumænien er restbeløbet afskrevet 100% i 2010.9 Koncessioner, licenser o.l.Kostpris 1. januar 1.873.584 1.839 1.115Kursregulering til ultimokurs 78.257 -2 -145Tilgang i årets løb 11.919 36 870Kostpris 31. december 1.963.760 1.873 1.840Afskrivninger 1. januar -245.595 -224 -69Kursregulering til ultimokurs -10.224 1 9Årets afskrivninger -19.524 -23 -164Afskrivninger 31. december -275.343 -246 -224Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 1.688.417 1.627 1.616Kostpris for erhvervede produktionskvote til dyrkning af sukkerroer i alt TDKK 1.687.Dagsværdi af produktionskvote kan opgøres til TDKK 2.538.DANGRO INVEST A/S 29Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 29


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK10 GoodwillKostpris 1. januar 3.398.529 3.399 3.520Kursregulering til ultimokurs 35.975 0 -121Reklassifikation -590.536 0 0Kostpris 31. december 2.843.968 3.399 3.399Afskrivninger 1. januar -2.840.424 -2.601 -3.020Kursregulering til ultimokurs -17.321 0 557Reklassifikation 152.173 0 0Årets afskrivninger -93.630 -239 -138Afskrivninger 31. december -2.799.202 -2.840 -2.601Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 44.766 559 798Afholdte omkostninger i forbindelse med etablering og erhvervelse af forpagtningsrettigheder i Polen11 IPPC tilladelserKostpris 1. januar 441.240 651 749Kursregulering til ultimokurs 19.610 0 -98Tilgang i årets løb 0 -210 0Kostpris 31. december 460.850 441 651Afskrivninger 1. januar -238.883 -195 -149Kursregulering til ultimokurs -10.617 0 19Årets afskrivninger -46.084 -44 -65Afskrivninger 31. december -295.584 -239 -195Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 165.266 202 45612 Udviklingsprojekt under udførelseKostpris 1. januar 2.249.123 1.025 1.313Kursregulering til ultimokurs 95.707 0 -628Tilgang i årets løb 390.931 1.224 340Kostpris 31. december 2.735.761 2.249 1.025Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2.735.761 2.249 1.025Udviklingsprojektet vedrører afholdte omkostninger i forbindelse med udvikling af vindmøllepark "Rystzewo"DANGRO INVEST A/S 3030 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK13 ProduktionsjordKostpris 1. januar 792.959.276 678.164 468.802Kursregulering til ultimokurs 28.444.362 -5.901 -61.148Tilgang i årets løb, Polen 69.991.600 71.603 160.741Tilgang i årets løb, Rumænien 36.959.956 49.094 109.769Kostpris 31. december 928.355.194 792.960 678.164Opskrivninger 1. januar 310.969.388 310.969 247.368Kursregulering til ultimokurs 13.820.862 0 -29.832Årets værdiregulering -123.232.000 0 93.433Opskrivninger 31. december 201.558.250 310.969 310.969Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 1.129.913.444 1.103.929 989.133Bogført værdi af jord specificerer sig således:Ejet jord i Polen TDKK 991.032Ejet jord i Rumænien TDKK 138.88114 Bygninger, ejendommeKostpris 1. januar 40.412.255 35.952 10.345Kursregulering til ultimokurs 1.539.470 -316 -1.349Tilgang i årets løb 3.413.420 5.067 26.956Afgang i årets løb 0 -290 0Kostpris 31. december 45.365.145 40.413 35.952Afskrivninger 1. januar -2.224.787 -952 -536Kursregulering til ultimokurs -91.117 7 70Korrektioner af tidligere års afskrivninger 0 166 0Afskrivninger, afhændede 0 54 0Årets afskrivninger -928.710 -1.501 -486Afskrivninger 31. december -3.244.614 -2.226 -952Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 42.120.531 38.187 35.000Bogført værdi af bygninger specificerer sig således:Bygninger på ejet jord, Polen TDKK 33.651Bygninger på forpagtet jord, Polen TDKK 3.319Bygninger på ejet jord, Rumænien TDKK 5.150Der er i Polen i alt registreret en samlet bygningsmasse for ejede bygninger på ca. 125.000 m2.Heraf udgør bygninger som aktuelt anvendes i driften ca. 90.000 m2.Af den resterende bygningsmasse vil en væsentlig del kunne anvendes efter en istandsættelse.I forbindelse med vurderinger af koncernens jord er samtidig foretaget vurdering af hovedparten afkoncernens bygninger på ejet jord i Polen. Den samlede vurdering udgør for disse bygninger TDKK 61.395.DANGRO INVEST A/S 31Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 31


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK15 Tekniske anlæg og maskinerKostpris 1. januar 170.598.855 154.438 105.040Kursregulering til ultimokurs 3.711.362 -273 -5.749Tilgang i årets løb 17.032.178 29.702 81.898Afgang i årets løb -10.017.308 -13.269 -26.751Kostpris 31. december 181.325.087 170.598 154.438Afskrivninger 1. januar -31.561.120 -18.983 -21.836Kursregulering til ultimokurs -296.187 71 2.072Afskrivninger, afhændede 3.027.083 2.255 13.932Årets afskrivninger -16.564.357 -14.904 -13.151Afskrivninger 31. december -45.394.581 -31.561 -18.983Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 135.930.506 139.037 135.455Regnskabsmæssig værdi af leasingaktiver i Danmark udgør af ovenstående saldo TDKK 46.123.Regnskabsmæssig værdi af leasingaktiver og pantsatte maskiner i Polen udgør af ovenstående saldo TDKK 21.698.16 JordforbedringerKostpris 1. januar 24.340.782 25.052 24.600Kursregulering til ultimokurs 1.081.813 0 -3.209Tilgang i årets løb 8.505.429 0 3.661Afgang i årets løb -11.068.204 -711 0Kostpris 31. december 22.859.820 24.341 25.052Afskrivninger 1. januar -1.883.268 0 0Kursregulering til ultimokurs -83.701 0 0Årets afskrivninger -792.375 -1.883 0Afskrivninger 31. december -2.759.344 -1.883 0Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 20.100.476 22.458 25.05217 Igangværende ejendomskøbIgangværende handler, Polen 5.880.945 4.500 6.660Igangværende handler, Rumænien 13.324.531 25.616 43.509Forudbetalinger fra Danmark 0 12.357 13.511Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 19.205.476 42.473 63.68018 Udskudt skatteaktivUdskudt skatteaktiv 1. januar 0 13.746 3.039Årets ændring i udskudt skatteaktiv (Polen) 1.704.908 0 10.707Nedskrivning til dagsværdi 0 -13.746 0Udskudt skatteaktiv pr. 31. december 1.704.908 0 13.746Udskudt skatteaktiv vedrører materielle anlægsaktiver.DANGRO INVEST A/S 3232 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK19 Andre tilgodehavenderAndre tilgodehavender 759.153 949 1.687Tilgodehavende tilskud, Polen 23.937.429 12.369 15.440Tilgodehavende tilskud, Rumænien 4.157.120 1.261 0Tilgodehavende moms, Polen 16.580.525 16.629 25.552Tilgodehavende moms, Rumænien 851.380 4.275 6.859Tilgodehavende moms, Danmark 297.176 829 2.358Andre tilgodehavender pr. 31. december 46.582.783 36.312 51.896Tilgodehavender der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb udgør DKK 0.20 Likvide beholdningerKontantbeholdninger 28.108 68 0Kreditinstitutter, Danmark 758.282 505 0Kreditinstitutter, Polen 3.678.184 23.257 20.379Bundne likvider, Polen 838.472 631 6.709Kreditinstitutter, Rumænien 2.559.531 7.027 9.298Likvide beholdninger pr. 31. december 7.862.577 31.488 36.38621 VirksomhedskapitalVirksomhedskapital 1. januar 456.923.200 456.923 395.764Kontant kapitaludvidelse 0 0 61.159Virksomhedskapital pr. 31. december 456.923.200 456.923 456.923Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 100.For specifikation af bevægelser på virksomhedskapitalen henvises til note 11 for moderselskabet.22 Overkurs ved emissionOverkurs ved emission 1. januar 252.805.158 252.805 104.538Årets overkurs ved emission 0 0 147.851Omkostninger emission 0 0 -608Salg egne aktier 0 0 1.024Overkurs ved emission pr. 31. december 252.805.158 252.805 252.80523 Reserve for opskrivningerOpskrivningshenlæggelser 1. januar 254.743.136 236.335 193.094Kursregulering til ultimokurs 11.315.717 0 -33.889Årets værdiregulering -123.232.000 140 95.222Afsat udskudt skat af værdiregulering 26.835.046 18.268 -18.092Reserve for opskrivninger pr. 31. december 169.661.899 254.743 236.33524 Reserve for valutakursreguleringValutakursregulering 1. januar -230.703.859 -220.514 45.392Årets kursregulering 28.124.560 -10.190 -265.905Reserve for valutakursregulering pr. 31. december -202.579.299 -230.704 -220.513DANGRO INVEST A/S 33Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 33


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK25 Overført resultatOverført resultat, jf. resultatdisponering 41.317.853 89.672 70.262Omregning resultat til ultimokurs 7.737.065 336 -7.059Overført resultat pr. 31. december 49.054.918 90.008 63.20326 Minoritetsinteressers andelMinoritetsinteressers andel 172.960 345 345Minoritetsinteressers andel pr. 31. december 172.960 345 345Minoritetsinteressers andel af koncernens egenkapital er ubetydelig, hvorfor andelen anses som gældsforpligtelse.27 Udskudt skatUdskudt skat 1. januar 51.753.826 70.256 42.948Kursregulering til ultimokurs 2.117.340 -234 -5.602Årets ændring i udskudt skat -21.971.042 -18.268 32.910Udskudt skat pr. 31. december 31.900.124 51.754 70.256Beløbet fordeler sig således geografisk:Polen TDKK 29.789Danmark TDKK 2.11128 Andre hensættelserInvesteringstilskud 1. januar 3.796.465 0 0Kursregulering til ultimokurs 168.731 0 0Modtaget investeringstilskud i året 1.422.788 3.796 0Årets indtægtsførte del af tilskud -495.649 0 0Andre hensættelser pr. 31. december 4.892.335 3.796 0Investeringstilskud modtaget i forbindelse med maskininvesteringer i Polen.Koncernen er forpligtiget til ikke at afhænde aktiverne i en periode på mindst 5 år.Såfremt et aktiv afhændes, vil det modtagne tilskud til aktivet skulle tilbagebetales 100 %.Regnskabsmæssigt vil beløbet blive indtægtsført over de kommende 8 år svarende til brugstiden.DANGRO INVEST A/S 3434 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Noter for koncernen2010 2009 2008DKK TDKK TDKK29 KreditinstitutterNordea Bank Danmark A/S, Danmark 536.158.212 472.869 463.756Dagsværdi, valuta og renteswap 4.146.782 5.099 0BGZ, Eurolån 2014/2024, Polen 18.114.093 19.520 9.504BGZ, PLN 2010/2025, Polen 1.635.600 0 0BZWBK, Præferenclån 2014/2021, Polen 6.989.840 7.513 1.314BGZ Eurolån maskiner, Polen 9.100.266 0 0GBS Kredit IP, 2014/2017 4.354.061 0 0Overført til kortfristet gæld -10.961.316 -2.722 -1.860Kreditinstitutter pr. 31. december 569.537.538 502.279 472.714Gæld til Nordea Bank Danmark A/SForeløbig afvikling 2011 TDKK 9.000, 2012 TDKK 12.000.I januar 2012 fastsættes ny afviklingsprofil, hvorefter restgælden forventes afviklet over de næste 15 år.Gæld til BGZ.Afvikles fra 2014 til 2025.Gæld til BZWBK.Investerings og præferencekreditter overtaget i forbindelse med erhvervelse af ejendomme i 2008 og 2009.Afvikles fra 2014 til 2021Gæld til BGZ og GBSMaskinlån afvikles over 5 år. Investeringskredit afvikles frem til 2017.Efter 5 år resterer MDKK 465 af den samlede langfristede gældsforpligtigelse til kreditinstitutter.For en beskrivelse af pantsætninger og sikkerheder henvises til note 34.30 LeasinggældLeasinggæld, Danmark 44.700.816 58.298 76.949Leasinggæld, Polen 12.815.451 13.566 11.595Overført til kortfristet gæld -17.659.773 -15.475 -19.301Leasinggæld pr. 31. december 39.856.494 56.389 69.243Efter 5 år resterer DKK 0 af leasinggæld.31 ObligationslånObligation 2006, 10 år 500.000 500 500Obligation 2006, 5 år 6.500.000 6.500 6.500Obligation 2007, 5 år 2.000.000 2.000 2.000Obligation 2008, 5 år 20.000.000 20.000 20.000Værdiregulering 1. januar 1.582.307 857 255Årets værdiregulering 725.000 725 603Overført til kortfristet gæld -7.312.500 0 0Obligationslån pr. 31. december 23.994.807 30.582 29.858Gælden forfalder efter 5 år fra etableringstidspunktet med et indekseret tillæg på 2,5 % p.a.Renten udgør diskonto med tillæg af 2,75 %.32 KreditinstitutterBankgæld, Danmark 20.630.018 5.738 9.984Bankgæld, Polen 8.241.585 11.042 9.746Kreditinstitutter pr. 31. december 28.871.603 16.780 19.730Bankgæld i Polen udgør særlige 1 - 3 årige kreditter. Første lån blev givet tilbage i 2005 som tørkelån.Særlige låneordninger med rentetilskud som siden er fortsat og løbende forlænges.Låneordningen ophører ved udgangen af 2011. Til sikkerhed for lån gives pant i maskiner og afgrøder.DANGRO INVEST A/S 35Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 35


Noter for koncernen33 EventualforpligtelserDer påhviler ikke koncernen eventualforpligtelser udover nedenstående.Forpagtningsaftaler:Rol-Dan Sp.z.o.o. har indgået forpagtningsaftaler på 4 ejendomme.Resterende løbetid for aftalerne fra 2 til 9 år.Agroservice SP.z.o.o har indgået forpagtningsaftale for 1 ejendom.Resterende løbetid 38 år.Herudover har flere af datterselskaberne indgået aftale om forpagtning med kortere varighed og samtidig indgået køberet til deforpagtede arealer.De samlede arealer, der er i forpagtning, udgør ved årets udgang i alt 4.880 ha.Forpagtningsafgiften er fastsat på grundlag af en nærmere aftalt mængde hvede pr. ha. og reguleres årligt på grundlag afhvedeprisen.På en i 2008 erhvervet ejendom står koncernen som bortforpagter. Aftalen udløber om 4 år, hvorefter koncernen selv overtagerdriften af ejendommen.Øvrige kontrakter:Rol-Dan Sp.z.o.o har indgået samarbejdsaftale om opdræt af grise i staldanlæg normeret til 14.000 stipladser.Dangro Invest A/S og datterselskabet Wi-Pol Sp.z.o.o. har indgået samarbejdsaftale om udvikling af vindmøllepark på ejendomtilhørende datterselskabet Agra Sp.z.o.o.I regnskabsåret er indgået flere jordlejeaftaler om fremtidig udnyttelse af vindenergi på koncernens ejendomme.Koncernen har indgået aftaler om levering af maskiner og udstyr for ca. TDKK 22.800.Koncernen har indgået 30 årig fastrenteaftale med Nordea Bank Danmark A/S på EUR 6,9 mill.Negativ værdi af aftalen udgør TDKK 4.146 pr. 31. december 2010.Beløbet er indregnet i koncernens balance.Koncernen er part i igangværende retssager, i relation til jordkøb i Rumænien. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disseretssager ikke vil påvirke koncernens finansielle stilling væsentligt udover de aktiver og forpligtelser, der er indregnet ikoncernens balance pr. 31. december 2010.34 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for alt mellemværende med Nordea Bank Danmark A/S er afgivet følgende sikkerheder:1. prioritets pant i 13.854 ha. i ejendomme tilhørende polske koncernselskaber.2. priortiets pant i 679 ha. i ejendomme tilhørende polske koncernselskaber.Transport og pant i eller under registrering i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort 11.479 ha.Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Himmerland A/S er afgivet følgende sikkerheder:Pant i aktier i de rumænske koncernselskaber.Transport i moderselskabets tilgodehavender hos de rumænske koncernselskaber.Polen:Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter i Polen er afgivet følgende sikkerheder:Sikkerhed i tekniske anlæg og maskiner, der i årsregnskabet er indregnet med ca. TDKK 16.541.1. prioritets pant i 679 ha.Transport og pant i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort ca. 880 ha.Til sikkerhed for leverandører:Transport og pant i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort ca. 2.096 ha.Kontant deponerede konti TDKK 630 står til sikkerhed for forpagtningsafgift.Rumænien:Der er ingen pantsætning foretaget i Rumænien, af aktiverne i de rumænske koncernselskaber.DANGRO INVEST A/S 3636 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Noter for koncernen35 KapitalberedskabKoncernens kapitalberedskab i form af uudnyttet kreditrammer er begrænset.Koncernens samlede kreditramme hos Nordea, som udgør DKK 558 mill. skal ved årets udgang være nedbragt til DKK 536mill. Rammeaftalen er gældende til ultimo 1. kvartal 2012 med en engagementsforhandling i oktober 2011.Ledelsen har derfor igangsat en proces som har til formål at øge koncernens kapitalberedskab med minimum DKK 140 mill. i2011. Processen har været i gang siden efteråret 2010 og har primært været rettet mod hel eller delvis salg af arealerne iRumænien. Efter 31. december 2010 er der igangværende forhandlinger om salg i Rumænien for i alt DKK 52 mill.Salgsaktiviteten fortsættes og skønnes at ville pågå over en årrække, ligesom der arbejdes på salgsmuligheder for enkeltearealer i Polen for også her at opnå større samling i udvalgte områder.Endvidere er der i april 2011 igangsat en emission med udbud af aktier og konvertible lån med et samlet forventet provenu påDKK 80 mill. Tegningsperioden udløber i maj 2011.Med de igangsatte tiltag, som er nødvendige for koncernens fortsatte drift, vurderer ledelsen, at kreditrammen i Nordea kannedbringes som forudsat, ligesom det forventes, at der opnås et tilstrækkeligt kapitalberedskab, således at det er muligt atgennemføre effektiviseringer, jordforbedringer m.v. Koncernens frihedsgrader i forhold til de lagte planer er dog fortsatafhængig af, at høsten og salget af afgrøderne for 2011 gennemføres som forudsat.Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at likviditetsberedskabet på grundlag af ovenstående tiltag er tilstrækkeligt forkoncernen og moderselskabet for 2011, og det anses derfor for velbegrundet at lægge going concern forudsætningen til grundfor regnskabsaflæggelsen for 2010.36 EventualaktiverKoncernen har et udskudt skatteaktiv på TDKK 29.646. Det skønnes ikke, at koncernen kan udnytte dette inden for en korteretidshorisont, hvorfor beløbet ikke indregnet er i koncernregnskabet.DANGRO INVEST A/S 37Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 37


Resultatopgørelse for moderselskabetPerioden 1. januar - 31. december 20102010 2009 2008DKK TDKK TDKKNettoomsætning 9.022.590 4.961 16.370Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -91.496 -2.441 -4.348Andre eksterne omkostninger -1.102.782 -383 -448Bruttofortjeneste 7.828.312 2.137 11.5741 Løn og gager -5.954.354 -4.953 -5.4102 Afskrivninger, anlægsaktiver -9.308.523 -9.701 -10.981Resultat før finansielle poster -7.434.565 -12.517 -4.8173 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 17.981.781 56.938 43.5154 Finansielle indtægter 7.946.864 21.173 26.0815 Finansielle omkostninger -65.072.866 -24.759 -60.734___________________________________________________________________________________________________________Resultat før skat -46.578.786 40.835 4.0456 Skat af årets resultat -2.111.400 -14.366 10.562Årets resultat -48.690.186 26.469 14.607ResultatdisponeringOverført resultat, primo -64.818.842 -34.350 -5.442Årets resultat -48.690.186 26.469 14.607Til disposition -113.509.028 -7.881 9.165Årets bevægelser på datterselskabsreserver 17.981.781 56.938 43.515Overført resultat -131.490.809 -64.819 -34.350Resultatdisponering i alt -113.509.028 -7.881 9.165DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 3838 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet


Balance for moderselskabetAktiver pr. 31. december 20102010 2009 2008DKK TDKK TDKK7 Goodwill 44.766 138 232Immaterielle anlægsaktiver i alt 44.766 138 2328 Produktionsanlæg og maskiner 46.730.271 58.877 76.261Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 0 12.358 13.512Materielle anlægsaktiver i alt 46.730.271 71.235 89.7739 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 933.912.129 961.788 745.73310 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 370.295.521 337.039 462.232Andre tilgodehavender 350.428 10.675 10.74715 Udskudt skatteaktiv 0 0 13.741Finansielle anlægsaktiver i alt 1.304.558.078 1.309.502 1.232.453Anlægsaktiver i alt 1.351.333.115 1.380.875 1.322.458Forudbetaling for varer 0 0 810Varebeholdninger i alt 0 0 810Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 563.916 0 0Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 17.351.804 18.941 53.386Andre tilgodehavender 297.176 829 2.356Tilgodehavender i alt 18.212.896 19.770 55.742Likvide beholdninger 1.478 507 0Omsætningsaktiver i alt 18.214.374 20.277 56.552Aktiver i alt 1.369.547.489 1.401.152 1.379.010DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 39Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet 39


Balance for moderselskabetPassiver pr. 31. december 20102010 2009 2008DKK TDKK TDKK11 Virksomhedskapital 456.923.200 456.923 456.92312 Overkurs ved emission 252.805.158 252.805 252.80513 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi 147.628.327 178.867 113.37514 Overført resultat -131.490.809 -64.819 -34.350Egenkapital i alt 725.865.876 823.776 788.75315 Udskudt skat 2.111.400 0 0Hensatte forpligtelser i alt 2.111.400 0 016 Gæld til kreditinstitutter 532.804.994 477.969 463.75517 Leasinggæld 31.604.747 44.700 58.29818 Obligationslån 23.994.807 30.582 29.858Langfristede gældsforpligtelser i alt 588.404.548 553.251 551.911Andel af langfristet gæld der forfalder inden for 1 år 27.908.569 13.598 18.651Kreditinstitutter 20.630.018 5.738 9.984Leverandører af varer og tjenesteydelser 87.918 5 12Gæld til tilknyttede virksomheder 1.002.167 2.521 6.384Anden gæld 2.224.293 877 866Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.312.700 1.386 2.449Kortfristede gældsforpligtelser i alt 53.165.663 24.125 38.346Hensatte forpligtelser og gældsforpligtigelser i alt 643.681.613 577.376 590.257Passiver i alt 1.369.547.489 1.401.152 1.379.01019 Nærtstående parter20 Eventualforpligtelser21 Eventualaktiver22 Incitamentsordning for ledelsen23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser24 Ejerforhold25 Kapitalberedskab26 KoncernoversigtDANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 4040 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet


Noter for moderselskabet2010 2009 2008DKK TDKK TDKK1 Løn og gagerHonorar bestyrelse 340.000 220 220Rådgivning og ledelse i Danmark 963.798 603 675Rådgivning og ledelse i Polen 1.939.410 1.997 1.890Rådgivning og ledelse i Rumænien 716.043 599 895Øvrige lønninger 1.621.875 1.226 1.281ATP og sociale omkostninger 9.742 10 11Udstationeringsforsikringer 40.782 28 69Øvrige personaleomkostninger 122.318 105 100Transport, rejseomkostninger m.m. 22.665 58 219Befordringsgodtgørelse 177.721 107 50Løn og gager i alt 5.954.354 4.953 5.410Antal beskæftigede i selskabet (gns.) 2 2 2Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 b, stk. 3 oplyses direktionens vederlag ikke.2 Afskrivninger, anlægsaktiverAfskrivning, anlægsaktiver 9.308.523 9.712 10.981Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver 0 -11 0Afskrivninger, anlægsaktiver i alt 9.308.523 9.701 10.9813 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomhederResultatandele fra tilknyttede virksomheder, Polen 23.681.031 67.131 49.079Resultatandele fra tilknyttede virksomheder, Rumænien -5.699.250 -10.193 -5.564Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 17.981.781 56.938 43.5154 Finansielle indtægterRenteindtægter, kreditinstitutter m.v. 997.014 2.302 3.036Renter fra tilknyttede virksomheder 4.178.833 12.840 17.155Kursregulering på tilgodehavender og gæld 2.771.017 6.031 5.890Finansielle indtægter i alt 7.946.864 21.173 26.0815 Finansielle omkostningerRenteomkostninger, kreditinstitutter 21.033.722 18.709 25.255Kursregulering tilgodehavender og gæld 44.039.144 6.050 35.479Finansielle omkostninger i alt 65.072.866 24.759 60.7346 Skat af årets resultatKildearts bestemte skatter (WHT) 0 625 140Regulering af udskudt skat 2.111.400 13.741 -10.702Skat af årets resultat i alt 2.111.400 14.366 -10.562DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 41Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet 41


Noter for moderselskabet2010 2009 2008DKK TDKK TDKK7 GoodwillKostpris 1. januar 2.589.098 2.589 2.589Kostpris 31. december 2.589.098 2.589 2.589Afskrivninger 1. januar -2.450.702 -2.357 -2.263Årets afskrivninger -93.630 -94 -94Afskrivninger 31. december -2.544.332 -2.451 -2.357Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 44.766 138 2328 Produktionsanlæg og maskinerKostpris 1. januar 55.885 89 5.706Tilgang i årets løb 598.276 0 8.673Afgang i årets løb -11.198 -33 -14.289Kostpris 31. december 642.963 56 90Afskrivninger 1. januar -33.685 -50 -533Afskrivninger, afhændede 11.198 30 1.124Årets afskrivninger -13.503 -14 -642Afskrivninger 31. december -35.990 -34 -51Produktionsanlæg og maskiner 606.973 22 39Kostpris 1. januar 81.885.133 91.416 52.955Tilgang i årets løb 0 0 40.211Afgang i årets løb -5.648.582 -9.531 -1.750Kostpris 31. december 76.236.551 81.885 91.416Afskrivninger 1. januar -23.030.838 -15.193 -6.486Afskrivninger, afhændede 2.118.975 1.767 1.710Årets afskrivninger -9.201.390 -9.604 -10.418Afskrivninger 31. december -30.113.253 -23.030 -15.194Produktionsanlæg og maskiner - finansiel leasing 46.123.298 58.855 76.222Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 46.730.271 58.877 76.2619 Kapitalandele i tilknyttede virksomhederKostpris 1. januar 647.404.114 499.648 117.707Tilgang i årets løb 9.955.000 147.756 381.942Anskaffelsessum 31. december 657.359.114 647.404 499.649Værdireguleringer 1. januar 314.383.496 246.083 256.765Kursregulering til ultimokurs 40.584.692 -7.051 -131.327Op- og nedskrivninger i dattervirksomheder -119.118.297 0 77.130Årets ændring i udskudt skat 22.721.343 18.408 0Årets resultatandele 17.981.781 56.938 43.516Afgang af værdireguleringer 0 6 0Værdiregulering 31. december 276.553.015 314.384 246.084Kapitalandele i tilknyttede virksomheder pr. 31. december 933.912.129 961.788 745.733Kapitalandelen består af aktier i de danske, polske og rumænske datterselskaber.Selskaberne er alle tilknyttede virksomheder eller tilknyttede virksomheder gennem indirekte ejerskab.DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 4242 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet


Noter for moderselskabet2010 2009 2008DKK TDKK TDKK10 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomhederTilgodehavende datterselskaber, Polen 190.500.412 176.226 256.445Tilgodehavende datterselskaber, Rumænien 145.098.305 126.268 171.240Tilgodehavende datterselskaber, Danmark 34.696.804 34.545 34.547Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 370.295.521 337.039 462.232Udlån til tilknyttede virksomheder I PLN og RON omregnet til kurs i DKK.11 VirksomhedskapitalVirksomhedskapital 1. januar 456.923.200 456.923 395.764Kontant kapitaludvidelse 0 0 61.159Virksomhedskapital pr. 31. december 456.923.200 456.923 456.923Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 100.Bevægelser på virksomhedskapitalen kan specificeres således:2010 2009 2008 2007 2006TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK1. januar 456.923 456.923 395.764 64.916 31.856Kapitaludvidelse 0 0 61.159 109.848 33.060Fondsudvidelse 0 0 0 221.000 031. december 456.923 456.923 456.923 395.764 64.91612 Overkurs ved emissionOverkurs ved emission 1. januar 252.805.158 252.805 104.538Årets overkurs ved emission 0 0 147.851Omkostninger ved emission 0 0 -608Resultat salg egne aktier i året 0 0 1.024Overkurs ved emission pr. 31. december 252.805.158 252.805 252.80513 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdiDatterselskabsreserver 1. januar 178.866.159 113.375 159.784Op- og nedskrivninger i dattervirksomheder -96.396.954 18.408 77.130Kursregulering til ultimokurs 47.177.341 -9.858 -167.054Øvrige egenkapitalbevægelser 0 4 0Årets ændring, jf. resultatdisponering 17.981.781 56.938 43.515Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi pr. 31. december 147.628.327 178.867 113.37514 Overført resultatOverført resultat 1. januar - 64.818.842 -34.350 -5.442Overført årets resultat 66.971.967 - 30.469 - 28.908Overført resultat pr. 31. december -131.490.809 -64.819 -34.350DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 43Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet 43


Noter for moderselskabet2010 2009 2008DKK TDKK TDKK15 Udskudt skatUdskudt skat 1. januar 0 -13.741 -3.039Årets regulering, jf. note 6 2.111.400 13.741 -10.702Udskudt skat pr. 31. december 2.111.400 0 -13.741Den udskudte skat vedrører finansielle anlægsaktiver.16 Gæld til kreditinstitutterNordea Bank Danmark A/S, lån CHF 0 265.411 333.641Nordea Bank Danmark A/S, lån EUR 535.501.379 162.414 38.757Nordea Bank Danmark A/S, lån PLN 652.782 -12.573 3.964Nordea Bank Danmark A/S, lån RON 4.051 4 749Nordea Bank Danmark A/S, lån CZK 0 47 27.960Nordea Bank Danmark A/S, lån JPY 0 57.567 58.684Dagsværdi, valuta- og renteswap 4.146.782 5.099 0Overført til kortfristet gæld -7.500.000 0 0Gæld til kreditinstitutter pr. 31. december 532.804.994 477.969 463.755Gælden er variabelt forrentet.Foreløbig afvikling 2011 TDKK 7.500, 2012 TDKK 12.000I januar 2012 fastsættes ny afviklingsprofil, hvorefter restgælden forventes afviklet over de næste 15 år.Efter 5 år resterer ca. MDKK 445 af den langfristede gældsforpligtigelse til kreditinstitutter.17 LeasinggældGæld leasingaktiver, Leasing Fyn A/S 19.480.648 24.274 29.166Gæld leasingaktiver, Nykredit Leasing A/S 514.513 1.387 2.149Gæld leasingaktiver, Danske Leasing A/S 24.705.655 32.637 45.634Overført til kortfristet gæld -13.096.069 -13.598 -18.651Leasinggæld pr. 31. december 31.604.747 44.700 58.298Efter 5 år resterer DKK 0.18 ObligationslånObligation 2006, 10 år 500.000 500 500Obligation 2006, 5 år 6.500.000 6.500 6.500Obligation 2007, 5 år 2.000.000 2.000 2.000Obligation 2008, 5 år 20.000.000 20.000 20.000Værdiregulering, primo 1.582.307 857 255Årets værdiregulering 725.000 725 603Overført til kortfristet gæld -7.312.500 0 0Obligationslån pr. 31. december 23.994.807 30.582 29.858Gælden forfalder efter 5 år fra etableringstidspunktet med et indekseret tillæg på 2,5 % p.a.Renten udgør diskonto med tillæg af 2,75 %.DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 4444 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet


Noter for moderselskabet19 Nærtstående parter GrundlagI Dangro Invest A/S er der ingen aktionærer med bestemmende indflydelse.Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter følgende:Bent Hjort Knudsen, Næsborgvej 24, 9670 LøgstørLars Peder Løkke, Søhusvej 42, 7660 BækmarksbroAnders Erichsen, Gammelskovvej 14, 6535 AgerskovKenny D. Kristensen, Synnedrupvej 40, 8340 MallingHauke Christiansen, Dorfstr. 112, 25920 Risum-LindholmOle Andreas Jensen, Kystvejen 178, 9560 HadsundSøren Schultz, Løjpen 10, 7100 VejleJørgen Nielsen, H.P.Christensensvej 22, 3300 FrederiksværkBestyrelsesmedlem, formandBestyrelsesmedlem, næstformandBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlemAdministrationTillige er følgende aktionærer direkte eller indirekte at anse som nærtstående:Flemming PedersenJens Møller AndersenSkowomir MazurDirektør i koncernselskaberDriftsleder i koncernselskaberDirektør i koncernselskaberNærtstående parters ejerandel af den samlede aktiekapital udgør 22 %.Herudover omfatter nærtstående parter koncernselskaberne i Danmark, Polen og Rumænien, hvor Dangro Invest A/S harbestemmende eller betydelig indflydelse.TransaktionerDer har i året været transaktioner med ovenstående parter.Transaktionerne har bestået i køb af administrative ydelser for Dangro Invest A/S og driften af koncernselskaberne i Polen ogRumænien.Transaktioner foregår på baggrund af indgåede aftaler og på markedsmæssige vilkår.Samhandel med koncernselskaber har i året omfattet følgende:Salg af tjenesteydelser til koncernselskaber TDKK 8.425Moderselskabets mellemværender forrentes løbende. Det samlede tilgodehavende fremgår af årsregnskabet.Transaktioner med koncernselskaber er elimineret i koncernregnskabet.20 EventualforpligtelserSelskabet har afgivet kautionserklæring i forbindelse med leasingfinansiering af maskiner i koncernselskaber. Kautionsbeløbetudgør TDKK 6.000.Selskabet har indgået 30 årig fastrenteaftele med Nordea Bank Danmark A/S på EURO 6,9 mill.Den negative værdi af aftalerne udgør TDKK 4.146 pr. 31. december 2010.Beløbet er indregnet i selskabets balance.21 EventualaktiverSelskabet har et udskudt skatteaktiv på TDKK 29.646. Det skønnes ikke, at koncernen kan udnytte dette inden for en korteretidshorisont, hvorfor beløbet ikke er indregnet i årsregnskabet.22 Incitamentsordning for ledelsenI henhold til bemyndigelse på generalforsamlingen den 24. maj 2007 har bestyrelsen den 6. september 2007 udstedttegningsoptioner (warrants) til den i vedtægternes § 18 nævnte personkreds med ret til tegning for indtil nominelt TDKK 8.000aktier i selskabet. De udestående optioner svarer til 1,75 % af aktiekapitalen. Tildelte tegningsoptioner kan udnyttes i op til 5 årefter tildelingstidspunktet, såfremt betingelser for retserhvervelse er opfyldt, hvilket er krav om fortsat ansættelse i selskabet.Uudnyttede tegningsoptioner bortfalder uden kompensation ved udnyttelsesperiodens udløb. For nærmere tegningsvilkårhenvises til vedtægterne der kan hentes på selskabets hjemmeside.DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 45Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet 45


Noter for moderselskabet23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for alt mellemværende med Nordea Bank Danmark A/S er afgivet følgende sikkerheder:Pant eller pantsætning under registrering i aktier og anparter i polske koncernselskaber.1. prioritets pant i 13.854 ha. i ejendomme tilhørende polske koncernselskaber.2. prioritets pant i 679 ha, i ejendomme tilhørende polske koncernselskaber.Transport i udlån til koncernselskaber i Polen med en regnskabsmæssig værdi på TDKK 24.804.Transport og pant i eller under registrering i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort 12.952 ha.Selskabet har afgivet transport i fremtidige lejeindtægter til Leasing Fyn A/S og Danske Leasing A/S i forbindelse medvidereudlejning af maskiner og udstyr til polske koncernselskaber.Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Himmerland A/S, er afgivet følgende sikkerheder:Pant i aktier i de rumænske koncernselskaber.Transport i moderselskabets tilgodehavender hos de rumænske koncernselskaber.Pantsætninger i datterselskaberPolen:Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter i Polen er afgivet følgende sikkerheder:Sikkerhed i tekniske anlæg og maskiner, der i årsregnskabet er indregnet med ca. TDKK 16.541.1. prioritets pant i 679 ha.Transport og pant i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort ca. 880 ha.Til sikkerhed for leverandører:Transport og pant i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort ca. 2.096 ha.Kontant deponerede konti TDKK 630 står til sikkerhed for forpagtningsafgift.Rumænien:Der er ingen pantsætning foretaget i Rumænien, af aktiverne i de rumænske koncernselskaber.24 EjerforholdFølgende aktionærer er noteret i aktionærfortegnelse for Dangro Invest A/S som ejende minimum 5 % af stemmerneeller minimum 5 % af aktiekapitalen.Sparekassen Himmerland A/S, 8,95 %Letland Invest af 22. december 2005 A/S, 9,89 %25 KapitalberedskabDer henvises til note 35 i koncernregnskabet.DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 4646 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet


Noter for moderselskabet26 KoncernoversigtModerselskab:Dangro Invest A/SKonsoliderede koncernselskaberFølgende selskaber indgår i koncernen:Polske selskaber, 100 % ejet:Polske selskaber ikke ejet 100 %.Ejet sammen med nærtstående parterNavn:Rol-Dan Sp.z.o.o.Pszenrol SAAgra Sp.z.o.o.Rola Sp.z.o.o.Agroservice Sp.z.o.o.Pigpol Sp.z.o.o.Agramaz Sp.z.o.o.Agroland Sp.z.o.o.Budus Sp.z.o.o.Sobierads Sp.z.o.o.Wi- Pol Sp.z.o.o.Agat Sp.z.o.o.Agrifarm Sp.z.o.o.Amal Sp.z.o.o.Kolno Sp.z.o.o.Satopy Sp.z.o.o.Cisy Sp.z.o.o.Mazury Sp.z.o.o.Mazury Oil Sp.z.o.o.Walichnowy Sp.z.o.o.Milkowo Sp.z.o.o.Rokity Sp.z.o.Lozice S.p.z.o.Opal Sp.z.o.o.Cieszyslaw Sp.z.o.o.Tetyn Sp.z.o.o.See- Agro Sp.z.o.o.Agro- Dubliny Sp.z.o.o.Hjemsted:PelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskiePelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskiePelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskiePelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieNavn Ejerandel i % HjemstedGorzowskie Sp.z.o.o. 97,4 PelczyceGorzowskie Oil Sp.z.o.o 97,4 Strzelce KrajenskieLubuskie Sp.z.o.o. 99,0 Strzelce KrajenskieLubuskie Oil Sp.z.o.o 99,0 PelczycePomerze Sp.z.o.o. 97,9 Strzelce KrajenskiePomerze Oil Sp.z.o.o 97,9 PelczyceZalawy Sp.z.o.o. 99,0 PelczyceZulawy Oil Sp.z.o.o. 99,0 Strzelce KrajenskieZiemrol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieFarmex Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieRolzbud Sp.z.o.o. 94,8 SlawnoAgropol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieJarol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieRolpol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieTokary Sp.z.o.o. 94,8 PelczyceRubin AS,94,8 Strzelce KrajenskieTurkus Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieAmber Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieAmetyst Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieWeziny Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieLazur Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieSzafir Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieNowotna Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieKapitalforhold:Registreret kapital i polske selskaberNom. PLN 257.592.575.Nærtståendes parters andel:Nom. PLN 92.000.Rumænske selskaber, 100 % ejet:S.C. Roda Plus S.r.l.S.C. Agro Farine S.r.l.S.C. Hydris S.r.lS.C. Slavstar S.r.l.S.C. Farmer S.r.lS.C. Odin Farm S.r.lS.C. Mega Farm S.r.l.S.C. Star Farm S.r.l.TimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraKapitalforhold:Registreret kapital i rumænske selskaber:Nom. RON 48.002.400.Danske selskaber, 100 % ejet:DI -2 Romania ApSDI -3 Romania ApSDI -4 Romania ApSDI -6 Romania ApSDI -7 Romania ApSDI -10 Romania ApSÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusKapitalforhold:Registreret kapital i DI selskaber:Nom. DKK 76.201.273.DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 47Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S - Moderselskabet 47


Noter for moderselskabet23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for alt mellemværende med Nordea Bank Danmark A/S er afgivet følgende sikkerheder:Pant eller pantsætning under registrering i aktier og anparter i polske koncernselskaber.1. prioritets pant i 13.854 ha. i ejendomme tilhørende polske koncernselskaber.2. prioritets pant i 679 ha, i ejendomme tilhørende polske koncernselskaber.Transport i udlån til koncernselskaber i Polen med en regnskabsmæssig værdi på TDKK 24.804.Transport og pant i eller under registrering i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort 12.952 ha.Selskabet har afgivet transport i fremtidige lejeindtægter til Leasing Fyn A/S og Danske Leasing A/S i forbindelse medvidereudlejning af maskiner og udstyr til polske koncernselskaber.Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Himmerland A/S, er afgivet følgende sikkerheder:Pant i aktier i de rumænske koncernselskaber.Transport i moderselskabets tilgodehavender hos de rumænske koncernselskaber.Pantsætninger i datterselskaberPolen:Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter i Polen er afgivet følgende sikkerheder:Sikkerhed i tekniske anlæg og maskiner, der i årsregnskabet er indregnet med ca. TDKK 16.541.1. prioritets pant i 679 ha.Transport og pant i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort ca. 880 ha.Til sikkerhed for leverandører:Transport og pant i kontrakt og løsøre vedr. afgrøder på et areal stort ca. 2.096 ha.Kontant deponerede konti TDKK 630 står til sikkerhed for forpagtningsafgift.Rumænien:Der er ingen pantsætning foretaget i Rumænien, af aktiverne i de rumænske koncernselskaber.24 EjerforholdFølgende aktionærer er noteret i aktionærfortegnelse for Dangro Invest A/S som ejende minimum 5 % af stemmerneeller minimum 5 % af aktiekapitalen.Sparekassen Himmerland A/S, 8,95 %Letland Invest af 22. december 2005 A/S, 9,89 %25 KapitalberedskabDer henvises til note 35 i koncernregnskabet.DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 4648 Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S


Noter for moderselskabet26 KoncernoversigtModerselskab:Dangro Invest A/SKonsoliderede koncernselskaberFølgende selskaber indgår i koncernen:Polske selskaber, 100 % ejet:Polske selskaber ikke ejet 100 %.Ejet sammen med nærtstående parterNavn:Rol-Dan Sp.z.o.o.Pszenrol SAAgra Sp.z.o.o.Rola Sp.z.o.o.Agroservice Sp.z.o.o.Pigpol Sp.z.o.o.Agramaz Sp.z.o.o.Agroland Sp.z.o.o.Budus Sp.z.o.o.Sobierads Sp.z.o.o.Wi- Pol Sp.z.o.o.Agat Sp.z.o.o.Agrifarm Sp.z.o.o.Amal Sp.z.o.o.Kolno Sp.z.o.o.Satopy Sp.z.o.o.Cisy Sp.z.o.o.Mazury Sp.z.o.o.Mazury Oil Sp.z.o.o.Walichnowy Sp.z.o.o.Milkowo Sp.z.o.o.Rokity Sp.z.o.Lozice S.p.z.o.Opal Sp.z.o.o.Cieszyslaw Sp.z.o.o.Tetyn Sp.z.o.o.See- Agro Sp.z.o.o.Agro- Dubliny Sp.z.o.o.Hjemsted:PelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskiePelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskiePelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskiePelczyceStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieStrzelce KrajenskieNavn Ejerandel i % HjemstedGorzowskie Sp.z.o.o. 97,4 PelczyceGorzowskie Oil Sp.z.o.o 97,4 Strzelce KrajenskieLubuskie Sp.z.o.o. 99,0 Strzelce KrajenskieLubuskie Oil Sp.z.o.o 99,0 PelczycePomerze Sp.z.o.o. 97,9 Strzelce KrajenskiePomerze Oil Sp.z.o.o 97,9 PelczyceZalawy Sp.z.o.o. 99,0 PelczyceZulawy Oil Sp.z.o.o. 99,0 Strzelce KrajenskieZiemrol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieFarmex Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieRolzbud Sp.z.o.o. 94,8 SlawnoAgropol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieJarol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieRolpol Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieTokary Sp.z.o.o. 94,8 PelczyceRubin AS,94,8 Strzelce KrajenskieTurkus Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieAmber Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieAmetyst Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieWeziny Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieLazur Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieSzafir Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieNowotna Sp.z.o.o. 94,8 Strzelce KrajenskieKapitalforhold:Registreret kapital i polske selskaberNom. PLN 257.592.575.Nærtståendes parters andel:Nom. PLN 92.000.Rumænske selskaber, 100 % ejet:S.C. Roda Plus S.r.l.S.C. Agro Farine S.r.l.S.C. Hydris S.r.lS.C. Slavstar S.r.l.S.C. Farmer S.r.lS.C. Odin Farm S.r.lS.C. Mega Farm S.r.l.S.C. Star Farm S.r.l.TimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraTimisoaraKapitalforhold:Registreret kapital i rumænske selskaber:Nom. RON 48.002.400.Danske selskaber, 100 % ejet:DI -2 Romania ApSDI -3 Romania ApSDI -4 Romania ApSDI -6 Romania ApSDI -7 Romania ApSDI -10 Romania ApSÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusÅrhusKapitalforhold:Registreret kapital i DI selskaber:Nom. DKK 76.201.273.DANGRO INVEST A/S - Moderselskabet 47Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 49


Dangro Invest A/S · Strandvejen 45 · 3300 Frederiksværk · Telefon 20 80 10 80mail@dangroinvest.com · www.dangroinvest.comOmslagslayout og grafisk koordinering: www.kreateket.com

Similar magazines