Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S

dangroinvest.dk

Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S

LedelsesberetningHovedaktivitetKoncernens hovedaktivitet består af planteavlsproduktion i datterselskaber i Polen og Rumænien. Moderselskabets aktiviteterbestår hovedsageligt i levering af konsulentbistand, maskiner og udstyr til datterselskaberne.Usædvanlige forholdEn landbrugsbedrift må sædvanligvis være forberedt på væsentlige udsving i vækstbetingelserne i de enkelte år.Året 2010 må forhåbentlig gå over i koncernens historie som det værst tænkelige år for afgrøderne.En streng vinter medførte større skader på afgrøder end normalt, hvorved det var nødvendigt med en væsentlig størreomsåning, end der normalt forekommer. Den samlede omsåning af raps og hvede udgjorde 2.500 ha.Maj 2010 var en periode med enkelte men meget voldsomme regnbyger. Fra 8. juni til 6. juli 2010 var der ingen regn, menperioden blev efterfulgt af hedebølge.Høsten i Polen påbegyndtes 26. juli 2010 i det sydvestlige område med to gode høstdage, hvorefter der i den resterendehøstperiode konstant kom store regnmængder.I tidligere år er oplevet store regnmængder eller måske mangel på samme, men sædvanligvis kun i enkelte områder, hvorvedeffekten samlet ikke har været så synlig.Den geografiske spredning af koncernens arealer hjalp dog ikke i år, idet der over samtlige arealer i høstmåneden varregnmængder langt ud over det sædvanlige.Nedbør 01.04.2010 - 30.09.2010Apr Maj Jun Jul Aug Sep I altJarosławsko 31 103 6 106 312 87 645Wielisławice 19 74 7 70 235 68 473Brzoza 30 79 5 77 241 81 513Gilów 0 33 2 71 157 58 321Górzyca 36 92 2 90 245 105 570Łozice 29 135 7 119 212 63 565Tetyń 30 130 9 103 198 57 527Ryszczewo 25 150 27 99 201 144 646Cerkwica 3 63 19 65 135 45 330Cisy 11 32 16 71 143 47 320Walichnowy 15 57 30 70 165 66 403Miłkowo 25 120 54 109 158 53 519Zalewo 21 140 60 90 164 76 551Węziny 26 100 62 74 137 71 470Dubliny 6 104 68 37 158 36 409Omkring 1.000 ha. afgrøder skønnes at være tab som følge af oversvømmelser i foråret og høstperioden.Mere end halvdelen af tabet er en direkte følge af statens manglende vedligeholdelse af vandløb. Efter høsten er der derforanlagt erstatningssager mod staten på grund af den manglende vedligeholdelse.En egentlig erstatning skal nok ikke forventes, men i flere områder er det aftalt, at vi udfører de nødvendige arbejder i takt medat vi gennemgår vores egne vandløb, og staten betaler os for udførelsen af deres andel.Den megen nedbør medførte således at det sidste hvede først blev høstet 6 uger efter modenhed, hvorfor kvaliteten afafgrøderne blev væsentligt forringet og derved ikke kunne sælges som brødhvede.I tidligere år har kun en mindre andel måtte sælges som foderhvede, hvorimod kun 47 % af hveden kunne sælges sombrødhvede i 2010.Under normale forhold ville værdien af høsten have udgjort ca. TDKK 30.000 mere end realiseret.DANGRO INVEST A/S 5Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 5

Similar magazines