Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S

dangroinvest.dk

Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S

LedelsesberetningPolenVed årets udgang var der i alt tilsået 15.500 ha. fordelt med 7.540 ha. raps og 7.960 ha. hvede. Vinterafgrødernes generelletilstand indtil dato kunne være bedre. Som i Danmark har vinteren også været lang i Polen, og det skønnes, at ca. 3.000 ha.skal omsås.Omkostningerne til især udsæd og gødning er stærkt stigende. Kemikalier har hidtil kun udvist begrænset stigning, hvorimoddieselomkostningen for det kommende år vil stige væsentligt.Det samlede udbytte af afgrøderne forventes ikke at stige til vores mål på 8 tons/ha. for hveden, men er fastsat til 7,15 tons/ha.og for rapsen til 3,3 tons/ha., som følge af den sene tilsåning i efteråret og frostskader i rapsen.Koncernens ejendomme i Polen er geografisk placeret i 3 hovedområder, hvorved følsomheden (med undtagelse af året 2010)over for klimatiske forhold til en vis grad udjævnes.For de kommende år forventes det ikke, at det samlede areal øges væsentligt.I takt med frasalg af arealer og såfremt den fornødne likviditet er til rådighed, forventes det at der vil ske opkøb af deeksisterende forpagtede arealer.Arealer Polen, ha. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ejet 1.811 8.606 11.986 14.315 14.799 15.107 15.701Forpagtet 3.698 3.698 4.682 5.212 5.307 4.889 4.295Rådighedsareal i alt ha. 5.509 12.304 16.668 19.525 20.106 19.996 19.996Dyrket areal ha. 5.000 5.000 15.544 17.117 17.158 17.650 17.787Bortforpagtet arealer 524 524 524 524RumænienVed årets udgang var der tilsået 1.941 ha., og det forventes, at der i 2011 i alt skal høstes et areal på ca. 3.000 ha. I forhold tilsidste år bliver det dyrkede areal reduceret i takt med frasalg af arealer. På nogle arealer vil kun ske reduceret dyrkning.Som oprindeligt planlagt ved etableringen skulle nogle områder frasælges og andre forøges afhængig af, hvor hurtigkompakteringen kunne foregå. Det dyrkede areal vil derfor variere væsentligt i takt med frasalg og kompaktering.Arealer Rumænien, ha. 2009 2010 April. 2011ForventetDec. 2011Tingbogsregistreret 7.049 7.277 7.447 5.767Notarregistreret ejerskab 720 720 720 720Under registrering 2.000 1.860 1.690 870Rådighedsareal i alt ha. 9.769 9.857 9.857 7.257Dyrket areal ha. 2.800 3.500 3.000 2.500Pasningsaftale Øst 1.900 1.900 1.900Ud over pasningsaftalen på de østlige arealer er der bortforpagtnig af ca. 400 ha., ligesom koncernen selv forpagter arealer iforbindelse med egne arealer i samme omfang for at få sammenhæng i de dyrkede arealer.VidenressourcerDer er gennem årene opbygget væsentlige videnressourcer såvel i Dangro Invest A/S som i datterselskaberne. Disseressourcer er væsentlige at fastholde og udbygge af hensyn til fremtidig indtjening og bevarelse af værdigrundlaget. Som led idenne udbygning foregår der løbende uddannelse af lokale medarbejdere.Efter 13 år i Polen er der i dag etableret en særdeles kompetent medarbejdersammensætning på alle niveauer.De sprogmæssige barrierer kan ofte være vanskelige, men de er gennem årene reduceret væsentligt. Vores erfaring erligeledes, at der med de rigtige lokale medarbejdere kan opnås gode resultater.Som nævnt blev medarbejderstaben reduceret i 2009 på alle niveauer, og en af de store udfordringer hermed var samtidig atbevare den ånd, medarbejderloyalitet og viden, der er bygget op gennem årene, intakt i virksomheden.DANGRO INVEST A/S 9Årsrapport 2010 - Dangro Invest A/S 9

Similar magazines