Noen nr i ett

ndhs.no

Noen nr i ett

9lo. L Ubgiul'l of pa[tor ttonrob 611rn~frn, 1mft fot be llouc.311111101'1908.~~ibrtc ~ tUr, nt j~g uuu1 bære i min~nbn·~ (Ju~ r ~nf. '2, ..J.!l.':Dette um: ~cfu font ti( 9J?ntin oo ~oief,ba ~marin jogbe, at be l)oubc tcbt eftn ~ommcb fmet:tc. 'QHbftc ~ iffc, at jeg mao uætci min ~abl'r!3 ()no, dier - fom ber maaffcogfoa ftaot - i min O:obcrs gjeming?~))1en er bd iffc ogfaa jaa meb os, otui bntbl' uærc i uor Wnbcrs l)uG og i uot (ga:::l:lrts gjcrninn? ~oH fag be cngnnA til os, atui ffutbe fan (ou at tlrere ~ans bøtn Og boui blcu foufirmcrte, fngbc u i ti( yam meb taf:"~eg ni( uære bit botn i ieg oil uære bin eien:::bom. 11 (5fufbe u i mc ba (Jnue hJft ti{ ffittigat gaa tif uor ~aber!3 Ouø? sr>er fnar ui læteom (J'lllP ftore fiærligiJeb i bet faar ni yansuetfigne(fc. mer fant ui tilfigeffen nf aUe uoteftJHbct!3 fotfnbclfc ~et fant ui i bet l)e1ligejafrnmcnie ftnft fra (11)ub ti( at Ieuc et ~eUigt lit>.~erfot ffu{tle bet uære os en glæbe atUt"ete i UOt ~abet!3 (JU~. mi ffu{be gaa berofte i u i ffnlbc ga a bet og van ucicn be be om,at @ub ui(bl' Oiæive os til at tage imob uel:::jigndfc. ~erfont lli gjotbl' bet, ftult>e ui gaayjem igjcn meb glæbc. Og ui ffulbe gaa(Jjcm igjen meb fl)ft ti( at tjene @ub i oort Hu~jcmmr ffu{be b(iue en gubstjenefte.ID~en t>i Ont fan liben tib bertiL mi {)attib ti( at gna range ture :poa (JeUigbttgene. ~m{)at tib ti( nt tæuCe paa uott Icgcme; tli gnrtib ti{ nt ~31111 l fdffnbet og tif nt fontøic OG imen ofte l)nt: ui ingen tib til nt gan ti( fitleOf\ toge imob uetfigneTfc fra ®Hb.Og forbi ui iffc Oar tib til at tagc imobudfiglll'ljc fra ~~ub, Miuer uott (iu ilte et liu ·fot @Hb. IDi trenter faa (ibct van at tjcnc@ub i uort atbeibe og naat ui er jammentnl!b mcnneffene. IDi flJnes: ~tueibet et tun~,t.'!.'i flJncs: ~.menmffcnc, fom jeg et fammcnm~b, er itfe fHHle. ~U blioet fatl oanffeligt,fan uanffeligt.~men betfom ieg toget imob @ubs uer"fip,Hdfe, lJ{iuct bet onbedebes. ~eg gant ljjem®ub følget mebm(g l)jem. ~an fet: mig og uelfignet mig.~1Jdt nrlldbe er fanffc uanff~Ugt i men ®ub etmch mig; ~on u i( l)jcell)e mig. ~Jtenneffemet fanfte uanffeUge i be :plaget mig og giøtmig onbt. W?cn jeg vil iffe ftl)gte. ®ub et()os mig i @Hb uit glue mig ftl)tfe i ~an uiTgjJre mig fngtmobig og ftiUe i {Jan uil l)jrel:peuug, fan at jeg tænfet gobt om menneffene ogiflc btinrt onb imob bem.~o, ui uH (Jet:cftet f(ittig gaa tH ®ubsl)u!3; ui u i( folge meb i gub$tjeneften i norfaimcbog, og oi ui( ofte tagr imob ~efu legemeog ~efu blob.Og jaa uif ui tjene (Jam l)iennne. metet fon gobt at uibe, ot jeg faat: (oo at tjene{Jam. 2crt bet arbeibe, jeg {Jar, fnar jeg louat gj~1tc fot ®ub. S'tanffe nogen figet, at mitatheibe er fimvelt; meu intet ntbeibe et fim::peU, nnar ui njøt bet otbmttig, og naat uitænfcr: ®11b fcr min i jeg uit gjøre atbeibet• ft.l ®u bø (luo og trenfer:


2 'l't bours blnb.fot @ub. @t itle ®ub gob, font figct, at uifaar [o u at giørc u ort atbcibe for 9am?Dg nnat jeg tænft't :paa menneffene ogtalet meb menneffcm, oi( ieg ()uffe :pan: 9'lttfet CSJub mine tanfer; 1111 fcr ®11b mht tak~a ui( mine tanter bliuc fjætfigc og gobt•, ogmine orb oil b(iue oenligc.@ub et mcb mig! @ub dfft•t mig! (~}ubfh)tfer mig ! ~a, bet t't gobt at tæntc pan,at jeg et @ubs barn. ~an uil uc(fignc migibng. ~an ui( tJl'lfigne mig 9uer bag og ~uctftunb. 2ouct og -ptifet uretc @nbs 9c1Tigennon ! ~men.@ub fab hin gobe aanb.paa tette uei mig tebe,beuat mig nat og bagfra flJnbens uci, ben btcbc;i nøb bu væte min (leftiætmdfc,o ®ub,~u or i eg 11 bi mit fa lb fta1 uanbtcinb og ub."2ille==6ata." unt t)ngfte {1arn til 6uenb.ftitfelib:plabs, ljusmanb unber :ptcfteuaotben.~un fa(btes "2iHc::6ara" hanbe 9iemme onHbe, forbi mobetett ogfna ~cbte 6ata.Snbtlt t;un um: fit:e ant gammer, uor lj~n·bes:! Hb fom en enefte fo(;lin!3bag. ~l(tib llat:~un frift og fotnøict. ~(tib ~aube ~un bettraoelt meb et eller nnbet. 6ieiben fom bettaotet i '!;en bes ftore, møde Moa øine; ofteftftraalcbe be flate, blante og mi(bc, men font .,mctibct ogfaa fulbe of fficfmcri og fføicrag =tiggeb."~un et: fom en Tefe i yufct," fagbe mo"bet elt."~un et f om 1?11 af ~otyettes fmoofug(c/fagbe fabct:en. "~Uib et ber foibber og fonnog ~o:p."IDeen fan tom ber en tung tib. ~et untnær inb unbet jul, og i aUe yufe g(æbebt' manfig ti( ben foteftoaenbc yøitib, arte børnene itremhtbft. SDa. btøh bet ub ftarlagensfehct ibt)gben i fm itfotten btebte fig ubouer, b(euonbattet og ftteng og rørte fotg inb i 1110110~9jem.".2i(k.:6a ro" fi f feberen ju.ft ben bag, {)1111flJ(btc fit fietbc nCl:. m(eg og afpi(::(et fom ~UH op at fcngt'll igjen. ~a luftenom fommercn bfcu mi{b, fif g11n tou tH at fom =mc ub.ill?en bet unt iHc (ænget ben gamle, cHe::uitbe, nitib fowøiebe 6arn.


-;\Ollll!ll'. 'De boue6 blob. ..,)mor~ fang og fac l'u.nbc !igefom inc fan uift 9enbcoml)eb nof. Dg ~enbc!:l føffettbl' fif fh:englpoabub om a(brig l1t gjøre ~t·nbe imob. ~un111nnttc fan iin vitic i a((c ting. "E5tafforøSat:a !'' fag be foræihrenc ortib. ·~~~.H maa værebare fnifk mob 9ennc." ~an bfeu ~1m føieti nU, og of(c rettebc fig efter ~enbe i en~t1erling.~Jh·n bl!ttc ~aubc //~i((e=6nra mc gobtof. .~un, fom før (Joubc været fan fnH, be=gl)nbte at btiue egenfinbig og trobfig. }SorbiOun mctfcbe, at 9tm fif fin vilje beftanbig,blev 9mt forbringsfu(b og fttibig. €:lomme::tiber, noar mn11 uilhc gjøre inbucubinger mob~enbe, blev 1)1tn fom ui(b og fra fig fclu ofOeftig~eb, og mob jøffcnbene var ~un tibt oub::ffa.uøfutb. @5du forcrlbrene roobbc iffc meb9enbe.DtH.!t 9enbl'!.i ollfigt unr bet uu fommelet foraubret ubttl)f, noget møtlt, ligejom hl"fuffet. 'Iletlc bnrnconiigt, fom før Onobc væ::ret fa(t aabent og h.Jft, uor mt b(cuet ~aarbl,o~ bfiffct unr ffu[cnbc. ~anrl't (on næftenaltib (lll:uct ueb i øincne. ~a , (JIJCIII funbcfjenbe i!}jen "BiiJe"(Sarn" ?.~un uleu ni a


4 'Dr boueG blao. 0nnnnr.tanter tti[el:H' 11eb oucr (Jaus brcbe, ffjn'!)!Jcbeanflgt.~efttJterm ()ørte opmedfomt og bdtagenbcpaa ~am. "~ tm (Jar altfoa [)elt ti( fit :>te notboabe funnet ()øre og to(e," fagbe (Jott. "~etui( uære m ftot (JiæCv for 9enbc ueb ttnber::uisningen (Jet .paa ffo(en. SDe faa uære roligog trl)g fot 9enbe, nnar SDe ntt reifer (Jiem.~i ffa( uærc fli ille mob (Jenbc OH ftd(e ud mcb()en be, bet louer jeg SDem."9Jlen at fan


~n Jtlln r. ·De ~øbt~ blnb. · 5~er unt yufe og tt:ær og ffibe og bon be; ogber unt menneffet og aUeyaanbe bl)t; og betvar nfbilbning of et fjøHen meb eu foffepigcUt'b fomfntelt og of(c mulige fiøHenfat. OgbH um: en fmcb i t'll fmebicJ ntrb nl 9an!3rcbffob. Og lærct:inbw peftc pan ~uer tingog l1l"et>li(C bCliO liOtJlt, og l>ØtliCllt' IIIOOttC figt'bet efter.6 an (æftc be i bøgernc, og ba gjntbt bet,nt b~,mcne lærte bebJbuingcnnf be enfc(te otb.~d uar jo :anbetlebe9j for bisfe bøuftummc ,bøm cnb alminbdige :uøru, fom fon yørc ogjaatebe\3 boglig iæret 6iemme og oueralt ot::betteo bett)buing. SDer ftob u u f. r!:. i bogen:~~~ug( e n f(tJt>Ct 11 • ~uab betlJbet bette otb:11f(lJuer"? ~o, bet {J(eo fet ot forftoa. ~Øtftpegte læretinben pna et f1iltebe, 'f)uor børnene lfcut cn fugL mcb ubfl>ilebe ningt>t 9øit ouerolle trætol)pc. Og fon ften lætetinbm oppoa en ftol /O!J begl)Hbte nt f(aa meb at::mene tiL uegne fiber, o,p og neo, OlJ og 11eb.SDeltc gnu tt)belig nof at forftoa, IJuab otbetfL tJue" i bogen ffulbe beit) be. Og alle &ørnene11reifte fig og begl)nb:te at fCao meb armene o.pog ncb, op og neh! Og u ørnene {l)ftc ofunmt~t:9eb, og yele anfigtet Lo.CS:n bag læftc be i bogen: "'lfnben ora( =­t~t " . stette ble u an(cbning ti( tmgcn mo to.~e fhtlbe lære, buab "uraitl'r 11 uiL fige. Eæret::inben ftiflebc bøtnene op i rnb pan gulvet ogfig fclu i fpibfl'll . @5an begl)nber ~un long =­jontt ot beuæge iig. forouet .pna anbemnncr,ruggwbe til beggt' fiber. Dg 6ele ~ bøtneff o Henrftet ~l'llOe paa fomrtte tiiOObC Vl'llOUCt gufUl't~ l' ~aube jo tibt nof ubc it·t nubt>ffoffcn uan·bte .poa famme uis. eaa T)aube be (ætt, quobotbet 11 Utn{tc 11UdlJO.t't.~et unr ifte tram:igt clh'r longfomt ponffoLeH fot 6 arn. Xibrn tmtbt 9urtig for~en be. SDrr uar"megd at lære of mange fLngs.Dg bet uar lcgelamcrnlet 11of i fritiben.~en, fo:u foa l)cnoe nu efter nogfe mao•HeberØ O,PVO(b i ffolen, ffulbe llCtJ,Pe funnefjcnbe Oenbe igjen. 5;luilfen foranbting natirte Oer fun·nnaet meb 6ara! 9lu unr betiffe fpot igjl'n of bet møtfe, ffulenbc, ttobfigcnnfigt. Øinene Tvfte blanfe on flate, og qcfeottfiglel fo. 9?11 t>OI: " SDOIII111Ccr" - opftiffet i jafcM em wbe.


Gte bond OCnb.~nftor nue fremuisning fotta(lc. paftot , .pcb aUet og(ibt længet, fotgjæues, igjen eu (ang ftnt.p tre::bie gongo :piben, ogfaa beunc gang uben uid::ning; toget maatte ba fto:p.pes, togføteten gannf og ~en tif gamlinge11 fot (It fan T)enbe bortfta linien; - l'n an ben fottælling unt om beto 9a!Tingbn(sbrøbtc, fom bfet> nbffteuel frou9jemmet" fom fonfi\:merebe, og fom begge UCll:ouct: 70 o at gamle; ben ælbftc eie be en ftotganrb, ben l)ngfte bocbe 9olll (lam og atbeibebepaa. gantben; to I)ufe ftnar ber, i bet ene boten familie nf lJtøbnne, i bet anbet brøl>rencnlene, - famifieu fttJret gnnrben fo~: hen æibftc.C§;n bng Meu ben ælbfte f9B og bøbe,ben 9ngfte bleu igjm alene ; ogfna '9an blevf9g og unber fvgbonnmn blinb i pnftorenbeføgtc ynm, og trobs fin blinb~eb gjen::fjenbte I)an paftoten ftrnf!3 ut•b beføling; betførfte, ben ulinbe bøuftumme gomling giotbt', uatat gaa {Jen !tH ;et! 9jørneffal1 og i et af bemange afhtffet toge frem m tingeft omfuøbtmeb et yuibt tøtUæbe; henne 1ingeft fag be gam ::Ungen f>OO borbct foran :paftotell, rørte tørsftæbet, og bet gjemte uifte fig at uæte en (ibenuog meb teHgiøfe billebet, bm gamle mobtog:pao "9iemmet 11 ueb fonfitmationeH. ~taffe(sben gamle, bogen er {Jans glæbc - gmt funbeføt fe bil!ebernc mcb fine uirfelige øine, nufet I)nn biøfe vift meb fine annbetige øine.91ogle nnbte fortaLte :paftoten om, I)oilfc getmao ubdabe\3 gtttnbet (iben plnbEJ. 'l3nftorettfhtttcbc ftnc fortæUinget mcb !at min be om, at u i11lClO. be be tir @ub Olll uc(figtteffe. og bcffjætntclfc.


t!lf btlllt6 bhlb. 7feb af bet internntiona(c fuinbcraab, ber ftif ::tcbeø i ~(metifa for ffcre nat fibeu og nu inb=(H>fafter fuinbet af næftcn nflc nntionet ouer{Jclc uctben.~\.iftinnin fuinhcrnob beftanr forubl'lt of"'.Ve bøues forening 1 ' of 5 af ~oucbftabcn!ll mcftfrcmtagcn be fu in 'oefotl'll i nge~:. .\tuin be ran beisfotmoa( er nt førgc fot fotbiHbclfe og famnt=beine mcllem organijntioncr af fuirtbcr, ~uir.opgauc bet jfa( urerc fot uærne om be l)øieftcgobcr i familien og ftaten og m:bl'ibe for, an b{eu ju(egaue.:ne rubbcftc i bet \lOtluer og uaattet og fh:ømpet og fodlreber onforffieUigc anbte nt)ttige ting, og herefter fif~uett barn en (iben gjenftonb tif at fowøicfig meb en biliebbog, ett ~cft, en h:om ~pet o. f. u.Dg faa bfeu ju(etræet ~øftet i be mangegobe ti ng, fom ~n n g lilla bet, bh·u nbbeftc, oglt)fene f(ulfebe et efter et.C§ftet nog{e afffebGotb og l'~ falmcunøfagbc bøtnene fatuel 1 og be gil ~jern og tænfh',at be bamet, fom 9aubc ffnffet bl·m en fna~l)ggefig aften, var fuætt fniiTe. Dg en onnttbeu af bem fagbe til fin mor: .,Stt ot bu,ui fant ju(etrrefeft næfte a{tt og fan ? 116fa( ui iffe 61iue enige om at bebe ba=metttc betom? /Jor bet uar furer! gji1bt aturere paa iuletræfeften..f,bn iJ tjærtigfJcbeu fn u ubn tte.~Ø(ge n bc uatte fot:trelllng af bt. 9JWlcret et trreffenbe biUebe af fjædig~ebe n , bensojfetuWig~eb og lt)ft ti( at tiene iine btøbrc.~er fortæUes om btøbrene 2!gasfi!3 : SDetcei~ie m unt i 64lwei~ ucb btebben nf en fø.


tr bonee blnb.------læggc fig ncb vaa fit onfigt, mcb frovven nb ==fh:aft ouer h>tæffen, ibet ~on faalebes gjorbetienefte i om en bto, l)uorpoo ben l)Hgte bro betftøb on er.SDwnc guL fom f)jo(p fin l)ngre brobcrouer ifcn, er et effempd for os. Q3i ffu(be (i"gefom {)om gjtwc broer of os frlu, ~uotpoouore brøbrc hmbc tomme oocr, nom: be e1: iuonfte!ig~t·bcr, jom ~inbrcr bent .pno bcrcsuci.@r be ilJflC, fnttige eiTer i friftdf~, blH: ui ~jæ(pcbem on iffe un'obrogc os for nogen tjencfte{'[(er nonet offer, uuottil fjærligOcbctt fa(bet Otl.1-l. G.~on~&crn.pr. poftor @5Ul'nbjl·n.So uunr.ben 21'lll' SDt•cbr. HlU7.~l'fi uit gjcruc jtriuc nogfl' linict: ti( bn:con iigc, ot ui truet: frembdl'o gobt og OtJnge"(igt f)jl'lltliiC.~i 9or cu fort til:l iibcn ftiftct rn libt'ltfore ning mcb -l meblcmmcr. ~7,·lllfi!1: D!cS)efliffl'll, ,\)ucbuin S)cUiffrn, fmrb ~~~~n·or:WHbcrjt?H on ftJpinc Jtriftinc ~ofohit'll .• ~m ~m; tll~ibe ~ gange i ugeH, og ui (Jarftiftet henm fot:ell iug for opmlllltt:illgeH5 ft'tJ!bog tænfct: nt nf9oCbe en fihcn jHlt•ttæfeft cftn:lll)taot.~l' bø\H'~ øff)ufb~lnR Xroubf)jtmb(l'u ftiftd b. 1 ;'1 1 '2 07 mt•b 17 mcb(l'llllllCt,(JUOt:tlf J 4 OØIJC. ~Ot lllOllb u fet> {ærer~· 9fnber::fon. ~c øurigt' beftl)rdfesmcblemmer n: blif::fenflag~tfumb ~inm: ~\3ætbo(, fru ~ofefo'.h.~ær==bo(, ftomager ~orgc n @inmoen og ffomagcr'.lJlortin ~noffen. ~er b(eu bef(uttct, at fote"ningen fhtlbc inbmelbcs i bet notffe 'toto(=off)ofb!:Sfclffob, ~ui!3 (oue ureu uebtaget.~bet ui meb gfæbe bringer ooenftnaenbemebhc(clfe, ønftet oi foreningen h:iujef og frem==gang og ubtoter ()nnbet om, at bet: runbt om==ft:ing i uort fcmb mao nære mongc bøoc, ber(igefom ttu bøuc i St:t onb~jcm l1g i ~et:geu uilbonuc ofvolbt~fot:etlinger.g!(fmobtagne 6reue .,i)r. vaftor Q":onrab Suenbfett.-0of)onne (SJufiifshtt:. Sunbgot bøbe 6temottG f. o., 9uorfor 11 he bøueø bfob 11 iffe merebe9øut't: at bfiuc ti[fenbt 9enbt>, ffjønt l)rnbeønam(e mot: læfct b{obet meb fornøieffe.~o{)anne bobe gub{)engioen, ftiUc og rofig,{Jun gi[ 9 j c nt. 9Jlangc gobe min bet: {Jarui efter l)enbe. @5ent, men tine ueL ment fen~bet: ui big f)enbe~ iibfte 9ilfen meb tof fotblabet oo fot att.lllfll'ill vreftennarh 2!lbc ottobet: 1!)07.6. 9ll)l)oncu.~Hcttl'l;e.D ..\).~ ftl)ffet u.Puurfot: er ui bØUC 11 i .. ~c bll·ucø b(abus no. 1!1 for oftoltct: 07 er inb(øbctiffe fon tttJffci(. ~et nnfecs ufomøbent atbetigtige bisfc cnfeltuis, ba ftl)ffet9 youebinb~9olb nUigeucl ui( oætc Uatt, men forfnttcwtoi( iffe unb[abe at gjøre opmedfom pon, otfeift'He finbcø.Forlovede:M. Kristiansen. O. Svanes."De ~øvesblao"foftet S'fr. 1.80 om oatet. ~e fattige fnnr bfnbetfrit. ~e, fom (Jm: fibet .penge, foar 6fobetfot: l fr. ener 50 ore eiTer 25 ore. .!Si uifgjeme, ot nfle ffnf .pcoue at uetnte noget;50 ore ener 25 ore f~nes ui, nreften alle manfunne betn(c. 5Src1Je meb uetafing for u( a betfenbes frit, nnnr be reoeres .pan .poftljufet, og.poftaa6neren forjeg(er bet. ~00 ane nnbrebreuc moa ber fætte~ frimetfe. }Breoe ubrnfrimet:fc iub!ofes itfe. 2!breØfrn l'r: "~l' bøur-3~fah", 9lotbftranb pr. Sttiftianio.St't.n r~OR O. IIIll'iftlanfen~ '8ontr.


"-l Wo. 2. Ul>gil>et of lJnftor [oumb 6benltfen, tmft fot be bøbe.=-=- ----========-=-- -jjuebe e Her ngræs?C§n anbc11 Hgnelfe ftemfattc ~an for bemog fngbe: ~im{cneø rige er at ligne meb enmanb, fom vanbc faact gob fæb i fin ager,men mebens foUenc fou, font ~an~ fienbe ogfanebe ugræø blanbt ~ucben og gif faa bott.ID'len ba ftrnaet uoffebe op og fatte af\3, ba fornogfaa ugtæøfet tiffl)ne. 5Da gif busbonbett!lltjenere tii {Jam og fagbe : ~erre, faoebe buiffe gob fæb i bitt ager? I)uorfrn fommet brtba ugræø i ben: ~an fag be ti( bem: 5Det{Jnr en ~enbe giott. SDn fngbe tjenerne ti(~am: Q.Hl bu ba ul ffa( gan og fnnEe betfammen? ID'len I) cut fag be: 91ei, fot at Siffr ogfnn ftnt rl)ffe o.p 9ueben, naar ~ fnnfetugtæsfet fammen. .\!ab bem begge uoffe fnm==men. ~nb brm begge voffe fammen inbti(~øften, og naar 9øfttiben fomnm;, ui( jeg figetit I)øftfotfene.


10IDlen bet er ogfan en anben, fom fant: finfæb i bit tJiette. ~et et ben utebe fienbe.~an fig er: SDet et l He fadigt. ~u et tige ==fom anbte menneffer. ~u et noffua bta ognoffan fniL. ~u bel)øuet iffe at omuenbe big.@Uer ben onbf fienbe fig er: SDet {)afterme. 9?u fart bu føtft gjøre, fom bu felu ljat(9ft tit; og fiben, naar bu ffat bø, fatt bH be==gl)nbe at tænfe van at omucnhe big og føge @Hb.®Het:, berfom hu rt begl)nbt at fe binfynb og OCiue bange, jiget ben on be fienbc:@ub ui( iUe øiue big naabe ! @ub l>il meforbarme fig ouer big ! SDu er en ftor, ftot:flJnbet, bet et: ingen l)jæ{tJ fot fnabanne fom big!~erfom ui 9øter .paa ben onbe fienbe,fommet vi iHe ub af flJnben. mi uebbliuetat oæte i bet onbe. Og bet onbe faat meremagt ouer os; bet binbet os faftere tit flJnben.®Uer u i faar tltinbte ti[(ib til @ub. ~i figer:mei, bet et ingen f)iætv fot mig, bet et forfent! ~!Han uebbHuet: at uæte i fvnbe11, og iufteben, uben l)aab.~et er os fe!u, fom ffnt beftemme, l)uembet ffat faa fin fæb i uore {)jetter. ~ører ul.paa ~efu!3, ni( bet gobe voffe i os. Q3i ui(bære ftugt, og ui ffnt engang famLes inb i@uM l)immeL ~øret ui l1aa ben onbe fienbe,uU bet onbe uoffe i os; ui uil I>riue Hgugtæsfet, fom engang (uges Of> og faftes borttit unl)tte.®ub et: gob mob os. @nbnu er ljaniffe Oleuen træt af o!3. @nbnu er bet iffe fotfent at tune ov uore 9iettet for f)am. {};ltbnuibng figer l)an : ~ot ~efu ff~tb uit jeg gioebig onbe mcnnefte naabe og fH'gl)nbe at gjørebig ~eUig og ren. mi vi( tagc imob gaHsorb, og uore 'f)jettet nil leve meb 9am ogrot (lam.@ub (ljælve o!3 aUe, fan at ul uenbet os!lott fra ben onbe fienbe, og toget imob @ubsnaabe og yjæ{p. ~men.{Hle ~Sara.(@)lutniuo fta fon:. 11r.)@5aa uat bet bare et ·aar igjen fot @5araat uæte vaa ffo(en. ';tit gøften ftu(bc yun fon==fitmete!3, og faa funbc {Jun uente!3 (ljem..~ n 11111\l'.Omfibet forn bagen, ba:


0nnunr. 'De bøbeØ ~lnb. 11~aa ftl:anben ftob moberen for at tagemob bem. Ogfan. l)un unt fpænht paa mønetmeb batteren, næftett beUentt om ~iecte, i fot>oentningen om bette gjenflJn efter fan mangeaars abffilleffc.~aaben f.n.gbe op i fitanbm, og 6uenbl)jalp 6ara i(anb. ~a l)an fan fin fone ftoabet foruentningøfu(h og taus, fagbe l)an Lige ..fom libt overlegen: "~u fan gobt juaffc till) en be. .Dun funret big nof''.~a, bet bteu glæbe i stltfeplabfen paa6arns l)iemfomftbag.~h)gtet om 6nrn gif tunbt i bt)gben, ogmange ua-r be, forn font fot nt fe l)enbe og(l)fønffe forætbrene. Og ti( alle, fom fom, be"gl)ttbte 6oenb meb nt fige: "~u fan gobtfnnffe ti( "()enbe. &Jun fuatet big nof".~et uarebc itfc (ænge, førenb bet flmrgteøi l1l)gben, ni 6ntn .~ideUb.ptabfen unt enbue Hg ftræbbetffe. ~un l)aobe lært HM fftæb"betfom pan ffoten. Og bet unt intet fufferimeb yenbe. ~ngen Iunbe ffnbe fan net facouog fan fiffigt fnit jom 6ata, og bet blev enf nær tift om at fan fat i l) en be, nnnt no genffutbe flJ fig ett ftosf!æbning. mu l)ebtc (Jun!He (ænger "i!ifie:::


12 !le l\oud bfnll. ~nnunr.og meb !9ft l)umøt. ~eg tør nære bet ~aab,be begge agtuætbige barnet unbft9lbet, jeg f>e."røret bem begge "fammen" i henne fotte Ho!3"ffilbting iflebetfot l)net fot fig - utænfeligtet bet, at brage nogen fotffje( merrem biøfe,be et opuoffebe fammen fna at fige fra batM==ben af og flebf e u æret u a bffiUetige, tet en tt)pepaa enbrægtiggeb og trofnfi~eb ; fun l t)btcubfeenbe lignet be begge ~inanben trk Dgmanes gamle minbet frem, mlnbet aaringerforub fot banndfen af "SDe bøve~ forening",ba {)øret frøfnetne &Jeltbetg og milfen blanbt~lm:as fotælbte var ~ebet 91ilfen, fitle==fanget og lætet, og l)ufitu @(i f. ~nmmerftnb.1840 forn ~(atn inb paa jamme \nftitut fomill?atl)ilbe og fonfitmerebes 1875. ~nflitutetsbeftl)tet vat bengang 2nt~ @5 c 'f) m i b t. ~an"'f)iemmet" paa morbfttnnb l)ænget paa oæg::get i ffolefalen et fiort btrlebe, inbfattet i glasog ramme, fotefti[enbe ooennæunte inftitut~føtfte læret Ei n be man ; hette Mile be fifWntl)ilbe og


ilr bour~blnb.@(ifabety ~tl), ben berømte engelfte ~men"ncffeoen, be fnngnes ,,9J1obct", gif engang uebfin ~robet5 2rtm gjemH'nt en af Bonbon~ liu"Iigfte @abet. @5fatet: af ID?enneffet iler ogttænget fotbi ~en be; ingen gioet agt paa l)oet"anbre. ~n Iøsrioet ~un fig ptubfetig fta finEebfaget og iler 9en tif en ung, oiftnof an"ftænbig Uæbt, m~n jmegl't u[yffeiig ubfeenbe~ige. "~et fe U et b ig noget, mit ~atn," ii"get yun ti[ ~enbe. ~en faa(ebes tiltalte fetftort og fotunbrct l-Jna l)enbe. ~ucm et henne~ame? 2Hbtig i fit .\!in l}at {Jun møbt l)enbe.~un tiet førft og oil gan tilfibe, men &fifabetl)f(ipl)et l)enbe mc og toget '(Jenbe nffibc!3. ~~~an:actben mob mig, ftaUeiø ~ntn. "


14 'De bøueø blnb. :Janunr.banfen, fotuben at ~an a.Ltib gif .pent og orbent ..Hg f!æbt. ~t. ~· I)oLbt nlbtig Oiaa.manba.gf om be f(efte anbte fuenbe, tog fig ~e U ete entut ub a.f b9en fot at fttJtfe fine lunget mcbten luft til ugenø ffib ueb ffoma.getb!ffen."~lt1a.manba.g" ta!bte!3 fan, fotbi bet untfom tegeT, a.t alle (Jna.nbuædøfoenbe {Jaube ftiom manbngen 1 og betme· fti9eb beftob meft iat gaa :paa. htej:petne, btifte fig fulbe, fommei ftammeti og fnn et blant øje. ~eg vuffet, at@5ttangeftnb ættebe en og anbett fot blna.,man bag.9bc juni 1907.w.*~d ibcttte fJjen(!SDet ibenle l)jem et bet 9iem, l)uot nUebets meblemmet tænfer mere :pan fine :pligtetenb .pan fine tetttgyebet og n!tib fommet iyu,at be nUe et ff9Lbige at føge ~oetnnbteø uebfte.~t fomme inb i et faobant {Jjem, [)bot fjret"figl)eben!3, uenHgl)eben!3 og fotbtnAdig{Jebensaanb tnnbet, et en fanb L)t)gge.SDet (vfe (Jjem meb tml)eb l fæber, mebopabfh:æbenbc tcengf(et og meb friftenbommenfom grunbuolb et bet iben(e 9iem. SDet uætefnttigt :pan jotbiffe miblet eiret befibbe bem iooetf(ob, betø meblemmet uæte faa eller mange,et fanbant {Jjem et et ri bet .patabiø :p an iotben.(~ftcl:"9Jlenigl)cb~ol.")~nmædtting: ~beat bett f)øjeft tænfeligefulbfommenl)eb. @5nliol)eben et fna(ebes iffeanbet enb bet l)øieft tænfeHge begtcb om lt)Efen.9be juni 1907.~e bøue~ fut·euhtg.SDe f(eftc er l'nige i, at SDe bøueø fote"ning lffe et til fnamegen ttl)He og udfignelfefot be høne, fom ben butbe og Eunbe uære.9Jlon fpøtget: @5fol bette itle bLiuc anbettebe ~?@5fo{ alt gaa, fom bt>t 1111 gant? et bet ingen,fom uii giøtc noget fot foceningm?man ~nr fagt: ~ælg en ltt) befhJte[fe;ben fant btittge otben i fogerne og gjøre fot::eltingen til, ~oab ben ffa 1 uæ~:e. ~eg et enigi bette fotfnnt>ibt, fom bi nu bn ben tibtigetefotmnnb e·t ganet of figet: fe til, o.t foreningenfaar en forma.ttb, fom fotftnnt at (ebe ben,og fom fan tage fig tib tiL at tebe bm.W'len hette et iffe not SDe bøt>e uit o.Lbrigb(iue fo·rnøiet meb en forening, bet lebe!3 ofen fotmnnb eUer af en bef19telfe, bet felu ui(gjøre alt og (leftemme aU.l5orrnanben og beftt)telfen ffal (ebe fote ::ningen, men fnnlebes, nt be fnar foreningen!3meblemmet meb i arbeibet. SDet et fiffett1111.mge, fom lon gjøre noget, nanr be hUverfat tiL ai gjøre noget. W'lnn man, fom utiibligete {Jnr fngt, forftna at forbele atbeibet,føge at fan ~uer eune :paa fin rlgtige :plabS.)Det er ben fute h:itif, ben, rom nlbtig er fot::nøiet meb nnbte enb fig fetv, fom arbeibermeft. Wlen biøfe, f om nlbtig et fornøtet mebanbte enb fig fe(u, be ffnl fætteø til ntbeibe,fan 'Ilt be fant .prøue fine ftæftet. Dg fnatbe :prøue fine fræftet, uil be forftan, at nr::beibet iffe et fna let, font be tænfte bet oat,og be uit fan fe, at beres egen b9gtigl)eb iffebar fan ftot, fom be tænfte. SDe oilbe fanmere ngtelfe ogfan. for bet, fom be anbte gjør,og mere lt)ft til nt 9øte .pnn anbte og atbeibefmnmen meb mtbte.SDet l'l: ingen fotnøielfe nt væte fotmanbl SDe bøueø forening. SDet et l)eUer ingenfotnøie{fe at uæte meb i beftt)te{fen. mt fjenbetof feluf9tt en l)el bel nf be bt)gtigfte bøoe, fomi tibens løb uar mcb bet. SDe :ptøuebe atgjøre noget. ID~m bet nt be uilbe gjøre nogetog funbc giøre noget gjotbe, at mange bleomtøuubeHge :pnn bem og Iagbe fin i beien forbere!3 atbeibe, og faa bleu be miømoblge oguilbe iffe uæcc meb (ængete i be h:nf fig ubaf atbeibet og ub of fotettingen.Bob bettc nu blioe nnberlebeø! ®jør nuet f.otnuftigt t>nig i og ftøt fna bem ber ure{ges.2ab bet urete foti'i meb at mobntbeibe bem.


'0onunr.~\'Q "~C tl,øUt~ fotetthttf' •%o~:eningen$ uantige jutereft fanbt ftebfønbag!3eftetmibbng l>en l2te jmtuat i 9RøUet::gnbens foHeffo{eø prægtige ffoletaabfa{, fom iben anlebning ueTuiiTlgft ftiUebeø tit bis.pofi::tion. %otuben meb(emmct titftobeø ogfna iffe::me'otemmet nbgang og uat antallet af bem fomfom beltog i feften ca. 100. - ~nafa1beneunt bet at mange af bent, fom .pleie be at uætetilftebe faunebe!3, fot'!Jinbtinget eUet ftJgbom,man uift oæte nat:fagen. ~eftcn nabncbefl H.H og eftet benne tib unt a[e fnatt famlebe,9it;enbe 9ietteHg .pna yuetanbte i anlebningnf antffiftet og .urt ogfan eftet fang tib fibenbe fibft fanes. @t fjæm.peftott juLettæ ftob ifoLens ene 9iøtne og uat fætbe(es unHett .pt)n"tet i gulb og følu og anben btoget fntueptagt,op(t)ft af taltige fman 9oibe juLef~s. %eftfo"miteen!3 fotmnnb 9t. ~Ricgatb ~elg ef en be::fteg nu taLetftolen og oøb n[e ueUommen ntrb·ønffet om et gobt n1)t ant og at mange f(etemaatte melbe fig inb i "SDe bøueø forening"og mebbelte at f.omuteen ~m: fanet pnftot otbø og o.pfotbtebe T)enetne titat tage bamet tilbotb!3. 9Rnn bleo beuættetmcb fmøtbtøb meb alffenø beHigt .paafæg ogfom btif enten melf eller: letøl. ®ftet maa(::tibet gleb teften af aftenen yen meb leg ogt{JeatetfoteftiUing - be fpiUenbe unt: ft:øfe ::netne ~1igmot: ~o 1 bet u :p og ®ubtutt ~o "~an s en fnmt {Jettet:ne ~ nnfcn, ®ngb ogmi bet g, 9nilfc nf!e ()øftebe meget bifalb. Z5en pnufe meUem be fot:ffjeUige bøbeø fonfefti fmoo. onfte futue af filEel)npit ubføtt af ungebnmet: eftet ftl. 2\nbs initiativ i bette uafte ,fottient o.pmætffom{Jeb og toa. ~p.pelfinet,feltets og btu!3 nbebleu {JeUet iUe og faa Lige::Iebe$ {!elt tiL faffeen meb beitig julefage ogog ftote l)oebeboUet uatf(ebe om fnatlig aff!ut"ning. ~eftett unt: 9eltigiennem t1elltJffet ogman feftfomiteen, bametne 2 i n b, ~ o L b e 1' u pog ~o l) an f en famt f)ettctne ~ elg e f e nifotmnnb, @ n g 9 og ~en t i l fe n, t)bes fot"tjent tnf fot bet fmutte m:tangement - ftug::ten af ufotttøbent og tanbnobigt atbeibe.~t 3·~-fmobtag1te 6reveBiøtbnten et· 3 1 / 2 mi( øftenfot mit l)iem.~et et et tover og bet l)at uætet gub!3tjeneftei bag. 91u i toetb (Jolbet: en ftf. ~itfetanbnf9oLbøfotebtag t f11peUet. SDen mnnb, jeg etI;os, et iutig totalift og fif ubuidet af :pteftentillabetfe til, at afgolb !3fotebtaget ifulbe fanI;otbeø i tiden. ~an og en anben maatte inbe:::ftaa fot, at 9utt '9øtte tiL ftatøtiden. zseg etogfna en etf!et af af{JolMfagen, ffjønt itfe meb::lem, fan jeg et: gtab ouet, at be fif oæte ifitfen. zseg fibbet alene {let i gaatben. SDetm)ttet intet fot mig at gaa tit tiden, ba jegintet fotftaat nf bet.


•lo !)c bolle~ blab. ~OUIIOt.@ub lebfage SDem l10a ane SDete5 veie oggit1 os et glæbetigt gjenflJn.SDete~ ærbøbige~oyn ~o(engoab. ~en bybeft fafbne hJnbet fan ueb troen.paa bettc eunngeUum OtJteifes igjen og btiueet fromt og (l)ffeUgt mennefte.H. G.*~uitfeet be t>itfeHge beoifet fot h:iftetl:bommens fanb{Jeb? ~uab et be fifteftc be:u i fet fot, at ~efus ~tifttts unt @ubs føn?SDem, fom fl:>øtget faalebes, fan man foatemeb be famme otb, forn mefieten fag be til ~o"{Janneø'ø fenbebub: 11®aa bott og fottæ( ~o={Jannes bet, f om ~ {Jøtet og fet, {Jatte gaat,fpebalfte renfes, bøve l)øtet, bøbe ftnar ov ogeonnge(iet vræbifeø fot fattige." SDet fterfeftebevis :paa, at ftiftenbommen et ftn @ub, liggeti bet, fom ben {Jar ttbtettet og ftcmbeLes ub==retter i uetben. ~u!Ter nogen von, at ~efusunt @ubø faCucbe, uis l)nm ba, ()unb .~efunaon {Jar ubtettet. ~uert gobt 9iem i beftiftne Ianbe er et beuis for h:iftenbommeH.~uett {Jof:pitnt, {Joer batml)jertig fiiftelfc, yocrtbornegjem, "9uer ffole fot abnorme oøtn, {Jucrt{Jiem for bisfe u{yffeiige er et bevis llao, at{Jan, fom tom, ifanb{Jeb Mr @ubø faluebc.b r. ~)1 i U et.3eg {Jnt (æft om en fremragenbe mufifet, ,bet beftUte en oioHn 9os en inftrumentmnget,ben oebfte {Jan funbe ffaffe. 3nftrumentct fomog {Jan begl)lthte at fitl)ge meb buen ouet ftten==gene. &)an f9ntes, tonetne ont iffe unfte ogfølte fig ffuffet. ·SDn {Jrob {Jan uiotinen itu,pan botbet, betatte bet, ben foftebe og gif borti urebe. 3nfttumcntmageren otJfam(ebe fttJf"ferne og fatte bent fammen igjen. 2lttet fontmufiferen og fpHte .pa a ben i men nu oa.t to::nerne uahe, og (Jan unt fOl:n.øiet meb uiolinen~an ftJutgte, gvnb ben ffu(be fofte. "~ntet,"foatebe infh:umentmageren. ~et er ben oiolin.,fom be fnufte mob mit botb. 3eg fatte ft9f"fetne fnmmen, og hette et bet infttument, (Juot::paa be nu fteml>tinget fan oafte tonet. @ubfan af et liu, bet: er øbelagt af fotg eller ftJnb,gjøte et n9t liv, {Jt>i!Jl mufif uH frl)be mange 1yjerter. ~etfom nogen et mic5mobig, forbi9ans Hu ft;nes at oære 9aabløft gant iftl)ftet,fon btinger eunngciiet om @ubø fjædtgyebSh.n 1908. D. ~f)rifflonfrn~ ~oglr .~Bfaubebemebbcfel'fer.~Rftot .(fonrab ®Ucnbten yolbet fottiben gubstienefte fot bøue i ~ro1tbyjem og~etgen.~rcftdiR 6ctjcntng Dlanbt. boUe..reldefomiteen ttbtafet ønftelig9eben nf, atben vreftetige betiening Ufnnbt be bøue ub::uibes og (Jenftiliet ti( fitfebel)ar:tementet attage unbet ooerueieffe, 9ootuibt ber et gru11bti( tJaa fommenbe bubget at o.pføte et pnEI::fenbe bcføb ti( nog~n uboibelfe af b~tte atbeibe.etagtcr;uenb !lar( !.pcttcrfen opyo(betfig fot tiben pan "~iemmet for høve".~RR nt)jemmet fot· bAJUC 11 bot bet nu19 bøoftumme, 9uotaf lO fninbet.pau;tne pøn;en, bet fot tiben Ol19olbetfig tJtla ~~~iemmet fot bøve" paa gtunb of fLJg=bom, et nu noget :Uebte.bet 9nr tigget en tib :paa~t~øt ~enfeu,tigsOos.pita(et, et nu ftiff igjen og attet i fitgnm{e nrbeibe tJOn {Jr. .2angaarb!3 tobnfsfnorit~O(Jn tSttattb, bet en tib 9nt o,p~otbtfig :pnn "~iemmet fot bøve" fom ntbeibs(øs,~at nu ueb ~~~iemmet" ~ 9iæl:p fanet atoeibepna @5fjebcrg preftegnntb yos fognctJteft bt.tOeoL og fot9enn. fideftatørnab Otto 3e tt fe n.~r. fognc:pteft bt. i9eoL Otto 3enfen gnt tib==tigete uætet .preft i @5taunnger og tog fig bameget af be bøuftumme bet. .\:)att nnt fanle:=beø fotmnnb i "SDe bøucs fotening" betbotteog ont fvætt af~olbt nf be bøoe.~øtJfhtna IJatberet.3 ~iøben{Jnon er bet ,paa en barbetfnlonen bøuftum batbetet, fom gjør ftor I~ffe.ID1mtge, fom beføge't bntbetfa(onen, fnpves omat blioe barbetet of ben .po,pulæte bøuftummebatberfuenb.


Wo. 3-~.Ubgiuet af paftor (!.onrnb 6benllifll, prcft for be bøuc.~en fø(gcube bag fet· ~olJRnne~ ~cfusromme til fiR og ftnct·: ee bet (~;ub~ tam,fom bænr bctbcn~ flJttb. .~oy. l, 29.~et uar bagen rftet ~efu baa6, bn yanaf fri ui(je uat Meuen linbuiet til libelfe ogbøb, at ~oljanne~ tJegte paa {Jam for fine bibijipfeog fag be: @5e bet er 9an, bet @ub~Tam, fom bærer ue1:beM fvnb.Q3i forftaat af bette, at ~o{Jmme~'~ bifiple9aube umtet pa a 9am, f om ffu{be tomme.~e ljaube ventet, forbi be f)aube lært at fe finflJnb. ~o9annec;,'s orb: ~ man omnen be ebet,9aube faaet maot i beres 9iet:tet. ~e uat be::gl)nbt at fe, at bet unt meget, fom be mn~:ttteomuenbe fig fra. 5De unt bfgvnbt at fe, atberes ljjertet uar onbe, og at be unt ffl)!bigefor ®ub. Og be vat (>egl)nbt at fpørge eftet,ljuotlebes be ffulbe Miue fri for fflJ(ben ogfan ftaft til (attbet nofanrneget urent, faameget, fom ni ffammH o~ouet inb i uote bebfte tanter og uorc (>ebftcgjetninger. Dg ofte et bet faa, nt ui ilfeet1gang ptøuet at gjøre bet gobe. Q3i ab!l)betuore Il)ftet eiTer uote onbe tanter, og fa.a ferul, at ui gjorbe bet, fom var utet l @ub!3 øincoa bet, fom unt ti( ffabl fot mcnneffene.~a fet t>l 0!3 om eft~t ~iælp. ær betifre nogen, fom fan '(Jjæ{pe mig ub af minflJnbeff~(b? ær bet ilte en, fom fan l)iæivemig, faa at jeg fan l>tl)be meb bet urene?@t• bet mc nogen, forn fan ~jæ[pe mig, fanat mit on be fJiette Enn blive fotanbtet og . faaat jeg faar ll)ft og ftaft til at gjøre bet gobe?@5uaret et bet famrne ibag fom bengang~~onnes's bifivie fpurgte om ljjæfp: @5e ber®ub!3 lam! ~an bærer oetbens flJnb ~antog not ffl)lb :paa fig. ~an bleo fnaret fotuote ouerttæbelfer og fnuft for t>ote mi!3gjer::ninger. @5traffen {aa van ljam fornt ui ftutbe~olJe ft:eb. Og 9an bar uot ubuetigljeb oguor fftøbclig9eb 58ote flJgbomme ~at 9antaget paa fig. .~an 9at baaret bet, forn plnetos og :plaget os.~an, bet menneffe ~efus striftus, T)an etbett tette manb fot os. ~an Oat 9iæ!p fotos aae.Dg T)an oit faa inbedig gjeme oæte oot~jærp e r. ~en gjetning, fom ~an begl)nbie, baljan tog uore ilJnbet og bar bent meb fig oppo•t forfet~ træ, ben oil ljan fan lnbcrtig gjernefan (oo ti{ at gjøte færbig.Dg ben gjernin!J faat ~an gjøn -fætbig,nanr ul fommet ti{ ljam. ~an vmter paa o~,at ui ffal fomme meb uot flJubefflJlb ogmeb uort urolige ljjerte. Og berfom ui fet


18 fu(be ui !He fan beft~mme o!3 til at gantit henne I}ette, fan at f)an fan bliue uot I}ette,uot ftelfet og uot I)jælvet. @5fa[ ul llfe be:ftemme os ti[ at gaa ti( {Jam og ti( at bHue9o~ (lam? ~an et ben bebfte uen af aUe.~an et ben enefte, fom fan gjøre o~ I)eltlt)ffeHge. ~er et ingen, ingen anben, fom fan9iæ(pe os mob bet, fom gjøt os ult)ffeTigeinberft inbe i uott I)iette, uor ftJnb.~ette 3efu~! 3eg fommet ti( big i i eget onb og uren i jeg gat flJttbet fan ofte. 3eguibfte bet, forn uat gobt og tigtlgt; men jeggjotbe bet, forn unt onbt og ftJnbigt. ~erte!~u bot mine fvnbet. 9:>u (eb og høbe fotmig! ~e[fign mig, at jeg fan tto aUe minefvnbet:s fot(abelfe. IDe{fign mig, at jeg fan1to, at bu ui{ 9iælpe ogfaa mig ti( at b[!ueet nl)t mennefte. m:men.etfotftob man ftrnflll, naat man fan .pan be ub"bøbe øine og bet ubeuægelige anfigt. 9:>enHUe tone fortalte, at f)enbes manb, f om ~unnu fom meb til os, "I)aube uætet bøuftum fraføbfelen af; ~on {ja u be uætct en f(inf fmbfetog en f(ittig atbeibeti men fot twg[e not fibe11unt ~an bteuen bfinb ueb et ult)tfl'!3ti(frelbe,føtft paa bet ene øie og fan fibt efter tibt panbet anbet. mu ()aube 9nn uætct a{befeø blinb, i et l)n(ut ant.9:>a jeg ~øtte hette, tænftc jeg føtfL: 9:>etbtiuet unnfteligt at 9iceipe {Jnm; men fan un=berføgte jeg I)anø øine og opbagebe ba, at betene øle funbe fan fvnct igjen, berfom brt breoopetetet.3eg ffutbe ()aoe ønffet, at 3 bet{Jiemme9aube funnet fe bisfe to gamle, eUet nt jeg i1 bet minbfte ~aube funnet fotQgtafere bent.~øle[fcn unt jo ben enefte fanbs, fom mon ben{Jaobe tilbage, men ~an!3 fone unt f(inf ti[ at taletil ~am ueb f)iælp af benne fø(elfe. ~et uatbaabe fotunbcdigt og morfomt at fe .paa,9uodebes ~un funbe fan manben, bet untligefom et ftott batn, ti( at fotftoa ~enbesbefalinget og tnnfet. @5nntt tog ~un om{Jans {Joueb meb begge 9ænbet og tl)ftebe .paabet, fnatt fttøg I)un meb fine 9ænbet ouergana nttfigt, og naat "I)un ftu(be fige ti( l)an1,at l)an ffulbe fætte fig eiTer reife fig, f(og I}urtf)nm .paa bet ene hen.3a ~an uat et ()iæ(pe(øft barn. IDlen{Jans fone fan vaa {Jam meb uenlige øinc og'()un unt fan gob imob ()am, at jeg breu me:get fotunbret ooet nt finbe en fnabau trofnft~engium{)eb og en faaban uegennl)ttig felvo.p:oftetfe i et l)ebenff Tanb, og ieg fif j'tot ll)fttil at funne . f)jætve biafe to, om bet uat@ub!ll ui{ie.2Htfaa b(eu bet beftemt, at mnnben ffulbeb(iue ovetetet ben næfte bag, og at '()ans foneffu1be uæte ~o!!S ()am og ucete l)an!ll fl)geplei=etffe og fogc mab til f)nm i jeg u at aTbeiesfiffet paa, at ()utt vilbe gjøre fin pligt, fangobt "I)un .paa nogen maabc funbe.Dpetationen uat fnatt fotbi. 3eg ttotlffe, at mnnben uibfte, {Juab ui gjotbe mcb{Jam, nUetmittbft at en fniu 9nube uceret inhl'i ~ans øie og ot 9ans "øieften" unt b(euentoget ub.metop fom ul ffu(be Icegge forbinbingen.paa {)am, fif {Jan et llbet øieb(lf fe fin {Juftru,jom unt fommet frem ti[ {Jam, og ftrafø gif


~rbmnt. taie engelff eflet ogfaa l)aueen toff, fom funbe onetfætte bet ftemmebe f.ptogfot bem. ~orftanbeten fot bet ftote inftitut


20 'be bobe6 ~lob. lrrlnunr.~at:i\3 maatte: ~aue en faaban tolf, for 9anfunbe fun tale ft:anft. Dg en tu!3fiff barne,·9Rntie ~cobo-ron:ma StiH:pe, forn et: forftanbet::inbe fot et ftort inftitut i ®t. ~etersborg,mnatte bebe fin nabo om at out>tfætte for {Jenbe,fot {Jun fotftob fun rusfiff ftanff og tl)ft, menfun Ubet enge(ff.~er fra 9)anmnd unt bet forftanbet~orc"f)I)ammer ... inf.peftør ~anfen og fd. ?melLe.9)et unt f(ete ubfænbige, forn opLæfte oe::tetninger om, guoriebes bøuftummeunbetuis::ningen uat otbnet i beres føbe(anb. 9)et gjotbef. eff. inf.peftør ~anfen. 9)e foU maatte funne(æfe og ftriue gobt engelff, fot be fftdbe fft:ioefin beretning :p an engel ff, før be Iæfte ben o .p.9)en bleu fan trl)ft og ubbeit ti( be(tagerne,forn fufgte meb :paa .papiret unbet o.plæsnin::gen, fot b~t er ofte uanffetigt at forftna enub(renbing, bet ofte ubta!et orbene anbet(ebescnb en inbføbt englrenbet. 3eg ftal fettere iet t~nt attiflet fottæ[e noget af bet, fom bleulreft o.p.®fottetne {Jo{bt ogfaa mange fotebtag oguebtog mange tefoTutionet. 9)l'lt uigtigfte uat,at be ønffebe et ftøtte tilffub m bøuftummeffo::fetne af finten. ,\?et i 9)anmnd betaler ftatenjo bet mefte af, I)oab be bøuftumme bøtns OtJ"btagetfe fofte'r, men i ®fotlanb betafet ftalenfun en gnnfte li ben bel; bøuftummefæretneman famle be f(efte :penge fammen 9os gob::gjørenbe folf, og bet et ofte uanffefigt. Un"bettiben gant be ub :paa lanbct meb nogle affine e(euer og unberuifet bem ube, fan foll fanfe bet; be 9aaber fan, at foU ffnt faa mebti::beni)eb meb be ftaffefs bøuftumme bøtn oggiue et :pengellibtag tit hetes unbetu!sning.ill?en be faar iffe mange :penge, fan (reretnefnu fun faa en ganffe li ben løn, og be fLefteaf bem t•eifet bort fra bøuftummeffo{etnc ogføget anbre tiuMtiUinger, yoor be fan tjenemere. 9)erfot uit ffotterne gjerne yaue, at fta"t~11 ffal giue bøoftummeffoletne faa meget, atbe fan betale hørnene!3 o.pt)olb og giue tærernten f>ebre løn.®amtibig meb lærernes fongres of~olbtesen anben fongres af be bøoftumme fefo. 9Renbet unt tHe nær fan gobt forn bøuftummefon"greøfen i ~jøl>enl)a.un, lJuot be bøuftumme ogtæretne arbeiloebe fammen ; i @bhtburg9 orbei"bebe be 9oet fot fig, og nom: lærerne uilbefølge fine egne møbet, fif be jo mc uibc, ~uabbe bøoftun11ne tn((e om. ~et uat bog et fre("leåmøbr, {Juot: to bøuftumme l.Jolbt forebrag.9)e ullbe {Jnue, at Iærerne!3 forening og bebøuftummes forming ffulbe nrbeibe fnmmentJaa, at fan ftatm til at giue ftøne bibtag ti(bøuftummeffoletne. 9)e ui{bc ogjoa l)auc anb==net nl)e neie for he bøoftummt>, fan be fetterefunbe tjene bete!3 brøb. 3 bet bti tilfe tlge etbet jo enbnu unnffefiget:e for bem nt tjene btø::bet enb ger i ~anmad, ber er næften ingenfmaaynanbuætfere-, att faues .pan faotifet, ogfabriferne ui( iffe: gjerne I)oue m:beiberc, fomiffe fan !)øre maffinetne. ®an oilbe be ogfonyaoe l)øiete unbetuisning for be bøuftumme,f. elf. i oftenffolet e[er efterffolet.9)er ont fCete fornøielfer, (Jootl blnbc fæ"tetne og be bøuftumrne beltog; f. erf. unt beten feittur. ®binourg(J er en meget gamme(bt), forn er bl)gget :poa flJu l)øie. @a.bernegant o.p og neb, o,g unbettiben er 9ufenes forfibeganffe Iao, futt en etoge, men bagfiben, fontuenber ub ti{ en an ben ga be, er 6 - 7- 3 ela::ger gøi. ~l)ett Ugget: ueb eu fiorb, folll l)ebet:~ol:Lg, og ben ftJblige og norb(ige fibe et forbun==·ben meb en ul)l)re l) ø i on lang bro, ~ort 9"bribgr. 9)et uar ben, vi fl'iTebe ub og faa van.IDa jeg ftob og talte meb 11ogTe enge[ffelærere, oanfeb fotftanbet ~ot:d)(Jammet mig:pna ftulberen .~an uilbe f)noe mig ~en ogtale meb be bøoftumme. 9)e (rerte o!3 fan be::reø 9aanbaffao~t. 9)e bruget: begge yænber,og bet fotelommer mig, at brt et nteg~t letterebaabe nt ta(e og at afCæfe cnb bet en"9aanbebealfabet. men ber er jo bet ga[e t>eb bet, atbegge 9ænber ffnl urere fti. 9)e fon iffe gaameb ftof, t~ntn.ptt) eiTer .pnHe i l)aanbcu, nanrbe talet bet. ~a.a et øieblif (Jnu'oe jeg (rettbet og fun'oe tale meb bem. 9)e unt megetlnteUigente foU og fottnlte mig baabe om be"res ffole, bete!3 famHiefotgo(b, og a.U l)uab oifan omlting os. ®fter fei(turen gif vi 'cycn .paoet yotel og btaf fye a[e fanunen. Dm eftet::mibbagen fL. 4-5 t~leier ma.n at briHe tl)eog fpife 9uebebtøb, faget og f9ftetøi i ®nglanb,9)erimob briffes bet: albt:ig eftermibbngøfaffefom yer i SDanmad.~i uat og fon inviteret of bl)ert tit en feft


i'c boue~ Olnh. 21:paa toob{Jufet. 9)et um: 100 hnere og 100bøufturnme. ~a oi fom .op :pan roob{Jufet, ftobht?t fon mange ltrtlformerebe tjenere OtJ ab trap:::peme; be ftob ganffe fti[e, be tØtte iHe engangøienbtl)nene. ~orftanber ~ore,Q{)Cllnmet ttoebe,bet uor oor~gurer, og unt lige oeb at føle panm of hem, men i bet. fnmme tøtte ~an fig,og fon funbe o i fe, · at 9an unt leoenbe. ~nbei falen ftob o!Ie taabmænbene i røbe fap:pet. l~a be 9oobe mobtaget gieftetne, git be ub nffnfrn ! procesfion meb 3 fottHæbte tjemte !fpibfen. SDm etle bot et ff)eptet, ben nnbenen ftno og ben trebie m bolt SDet t>nt fot"færhef!g fint SDer oor (ange botbe bæffebemeb o lie ffngs fotftiffninget: ~affe, ff)e, li·=monn be, fmørrebtøb o. m n. ~eg fpifte nogetmædt?figt fmøn:cbtøb : 2 ft9ffer ftnnffbrøbllleb fmør uoc (ngt fammeH og ime!Iem bententen qaUet :petfiUe eUer t9nbc ffloet ngutfermeb foft. ~ngefter gH u i op og ftto .pna taab"[)HØmufreet, og fencre neb i en anben fnl, f)ootbl't unt mufit~. Q':ticilc i ,,(gtfntn"~{ r6etb~fot'fJo(bettc for be b,oufhtnunci .polhuan og ~nøtanb.llbhrog of en 9ltlifd of l1o11h. SDnl)lmq.J i "l)?orh!ff~lb~ffriftfor ~pffhtmffolan".9J1eb offentlig unbn:ftøltf{fe foretog '(Jr.~nnb. SDa~Lctu.p, formnnh fot het ptinate ttr,.beihM.ttuisning~tonto't fot bøuftumme i .reiø"ben~avu, i feptemuer 1907 en reife tif.~o!Ianbog @ngfanb fot at unberføge ntbeib!3fot~otbenefot bøoftumme i be to funbe. Wf 'f)t:. 9)a'f)lc:rupø beretning om benne intereøfnnte reifebringer oi ~er følgen be ubbtag:9)eu førfte ftntion :pnn teifen oar ®to:rtingen, ~uot ieg oefaa bet ftote inftitut, fretcedftebetne. ~et et fftcebbet", fnebtet"og ffomagetuædftebetJ yoot eleuetne atbeibet'f)uet bag frn n. 1'/2 - -5, og be lætet nt at::be i be alt, baabe Tlt)t og re.parntion~atbeibe, ogbliuet uideli.g ubbnnnebe. ID1onge nf eleuerne,nnonLlg af fnebfetne, uebblioet ogfan eftetton~tmationen at ar&eibe tJOn inftitutteis uætf"fteber, ibet inftituttet '(Jar ubfalg af fnebletnt"arbeibe. mnat flørnene bl!uet fon~tmet:ebe, .ftaffer forælbtene fdu fine børn .pl a bø; menbetfom bet iffe (t)Ues fot bem, fon be yen"uenbe fig ti( forftanbenn, fom fan føger atffaffe bøtnene p(aM, ibet yan faaoibt mutigtføger at faa bem anbcagt i be bt)er, 9oorberes 9iem et, eUet i f)oettfalb i nætf)eben af9iemmene; nauntig føgl's unbgaact at faa formange bøoftumme ti( be fto-ce b9et. Ogfaooofsne bøoftumme, fom et uben arueibe, fon'f)enuenbe fig til inftituttet om 9irelp til ot føgcnrheibe. ~otuben be a(minbeHge f)aanbucerf(fnebfere, ffomngere !og ffræbbete) et ogfan,Ligt'fom yet: l 9)onmnd, be bøuftumme tepræ"fenterebe i faa gobt fom aUe f)aonbuætf;mange af bern et beffæftigcbe meb furuftetningog gndneti. SDog et fibftmeonte gjl'tlling uæ::fentUgft fun for bøm of bebteftiUebc fotælbte,ba bet et en meget bt)t leueoei at læte atfomm·e in b pa a.~t:a @roningen git 'teifen ti( ~mfierbam,f)uor be bøoftumme {)at et arbeibsyjem, fomtun befittnr oeb gobgiøren'f)eb. ~tbeibø~iemrnetLeb~ø of f)t. ~


22 1)c boue6 blnb. t)>eb\'llnr.bomino), læfe:: og fotfamHng!3lofaler. ~uer)ønbag et ber gub~tienefte for be .ptoteftanti"ffe bøoftumme. ~at'(JoHfetne 9nt fin egen guM::tjenejle. meb ju( og ltl)taat et bet i T)jemmetfeft fot alle bøojlumme af alle fonfe~fionet(.ptoteftnnter, fatT)olifet og iøbet . srn biMefeftet fommet mange bøoftumme teifenbe ogfan ba bo pan 9iemmet.~et næfte fteb, jeg beføgte, unt ~Hotterbam,9uot jeg Iigelebe~ befaa inftituttet, T)ois fot::ftanbet, 9t. ge9merø, fttaf~ unt tebe til atgiue mig alle opll)sninget. ~et et i11gen uæd:: .ftebet pan inftituttet. SDe to fibfte ant af ben8.:aatige ffoletlb gant elenetne T)uet eftetmib=bag til f(. 7 paa mædfteb T)o~ fotjtjelligemeftte i b9en og læret 9annbuæd. ~nftitnttetbetaler 50 gl)lben (l gl)lben = l fr 50 øre)p. n. fot 9oet eleu, men meftrene giuet ofteen beløning fot fætlig gobt ubført atbeibe.®ftet be to anrø fotløb betaler lnftituttet iffemere fot eleuetne, !bet man gaar ub fra, ateleoetne faa man T)aue (ætt fan meget, at befan beg9nbe fdu at fottjene noget. SDet poa=T)uHet fotftanbetett fom -p(igt at ffaffe eleuetneplabø eftet enbt ffoletib. mige fotæ(bte~ bøtnet nanffeUge n.t anbthtge; ofte bUoet be blom"ftetgattnete effet Ianbmænb. ®ftet forftanbe"ten!3 ubta(effe et bet mange mcftre, font '(JeUet:eoil '(Jane bøuftumme foeube enb T)øtenbe. ~n"felte bøuftumme et fe(uftænbige mefil:e.S ~olianb et atbeib~fot'(lolbene be fam"me fot bl' bøvftumme forn fot be 9øtenbe.Og be bøujlumme et tepræ)entetebe i faa gobtfom a[c 9aanbnæf: 6nebfete, ff om agere,fftæbbete, cigntmngete, bogttl)ffete, bogbinbete,befotatøtet, ta:petfetet, fabe(magete, malere o.f. n.; fom fætligt fot ~ollanb man beøubennænne~ Momftergattnere (blum ifter) og oia"mnntf[ibete.~


()·rbrunr. fle boueø blnb. 23-------------------------------------------------fan ~aue gtunbl't f)aatl om, at bøoftummeun ::betuisningen i 9tu!:'l(anb nu {Juttig ui( ubu!Hefig og nan frem til gobe rrfu(tnfet.@5om rn nf be mænb, bet 9at atbeibetiotigft fot fagl'lt, man næutt~ s ~man Stado::mil !3cy 9J~oerbH, fta(l>mt>ftet ueb !)offet. ~an!3ftore !;jette fot olle famfunbeHl ftebbøtn og9nnø inbgaaenbe fjenbffnb ti( be bøuftumme~at gjott 9am til en af forcningmø betl)be(ig::fte fodjæmpcre, og 9ans uaon oH ftebfe bHoenæunt meb {Jøiagtelfe og fiædig~eb i 9tus(anbsb Øllft u m mel) i ftorie.~e !nftttutlonet, bet ftl.Jlbet formingenfiu tifbliuelje, n: føfgenbc:1. ill?atiafto(en fot bøuftumme, bet føtftfan i @5t. ~~tH!3borg, men fen~te bteu f!l)ttetti( (anbs bl)cn ffi?utfinfa i nær9eben of {Joueb::ftaben, ~uo·t bm 9ot faad f(t eget ntJ{HJBGebc{Jjem. ~nfta(tm et et internat, i 9oilfet 110efeuet af begge ljøn unbetoifes efter Tt)bme::t{Joben.2. ruæt(ftebet fot uofsne bøoftumme iforbinbelfe meb et ~iem for bem i @5t. ~etet!3 ::borg.3. mærfftebet og !Jjem i IDlurfinfa fot:80 manb(!ge bøuftumme i a(beten fta 8-22am:.4. @t yjcm fot gamle eUet fuage fuin::beUge bøvftumme, bet iHe et i ftnnb ti( atetnæte fig felu. ~jennnct er fotbunbet mebet afl)t fot foagtflegauebe· bøvftumme piget.5. @n [anbbrugsffo(e for bøuftumme pi::get og fomt i ID'lutfinfa. ~etti1 ()øret enfrugt:: og urte(laut>, en fuægfta[b og en {Jønfe ==gnarb, famt et ftrt)gerl og et uabffeti.6. @n f(init fot ncefe::, 9a(l3" og øteflJg"bomme, Ijuot ub~miblebe bøuflmnme fan bUuebe'(lanb(ebe ft:lt.7. @t furfuø fot bøuftummelærete i @5t.~etetsbotg.~esuben et bet gjennem fotenlngens om==forg bteoen o:ptettet naøfet ueb anftalten i@5t. ~etersbotg fot be bøu~um me bøtn, betljat bete!3 l)jem i fnJen eliet :pna anben manbeet anbragte bet. ~na foranftaUning nf !}t.~ronn ill'loetbet et bet af foreningen bleuetof9o1bt feftet og o.pført ffuef:p!I, ber ljnt værettar ti gt beføgt. ~nbtægten t>eb b!sfe feftrigge"bet et bcnl)ttet til at unbetftøtte fattige bøo::ftumme meb.~oteningen ø t>itffoml)eb inbfftænfet figiffe blot til fotfotg fot be bøoftumme i @5t.~etetsborg og nærmefte omegn, nei, meningenet, at ben ffnt fomme nlle tnnbets bøuftummetil gobe. .~etfot {l)at mon allet:ebe i aatet 1900f~nbt fftiuelfer ti( guvernøren (ben fornemfteemoebsmanb) i yoett nf 9lnØ(anb!3 guu~tnemen ::ter (ptovinfet) og opfotbret ~am til at Intet::e!3fere fig fot optettelfen af minbft en bøu::ftumm c att fta tt i bu ett gu uernement. ~a beuftøtfte beT of 91uslanbs bcfotfning, et aget::brugbriuenbc bønbet, og h f(efte af (nnbetøbøoftumme fommrt fta b ~ n befolfning, ljat:man fotef(onet, at anftaltl!t:rte ffal uære fot::bunbne meb en lanbbwgsffole.@n fcedig grunb ti( oputtelfm nf fa'n::banne !'folet maa føge!3 i omforgen . fot be iffoten opootfenbe e(euet; man {Janber paaben ne maabe bels at fan bem opbragne til prof"tiff aroeibe, og belø at ubulf(e bem til funbeog ftætfe menneffet.~otenlngensnebe meb ftott {Je(b.befh:æbelfet et bteuet fro"3 (øbet nf en meget fot!tib ~at ber l fotffieliige guuetnementet bannetfig foreninger ti[ gnun fot be bøuftumme.~et finbe!ll l ~ustanb fun en anftnrt afæ(bte optlnbe(fe enb be før omtatte, og betet bøoftummeinftituttet i @5t. ~etetl3borg. ~etet optettet 1810 nf Steifet ~out ben l's enfe,feifetinbe ill'latia. ~er unberuifte man tilligei tegn== og ljaanbnlfnbet, men i ben fenete tibet man ganet Ollet ti1 lt)bmet9oben, ffiønt betnatuttigui!3 ifte ljat været uben ftote umtffe ==Ug'{Jebet at fodnbe ben gamle met'(lobe, baman iffe fjenbte ben nl)e metljobe, og betfotføtft maatte fenbe Lærere til ubtnnbet, betffulbe fætte fig inb l ben. ~etetøbotg==anftal ==ten et nltfaa i fin nuo.ærenbe ftlffelfe en tem"melig ung nnftn(t, ben {Jnt 150 eteoer, ogffoletiben untet 9 aen:. ~otftanbeten, bt.~enfo, et en ubmædet bl)gtig manb, bet gjøtalt fot at Ijæue anftnlten ti( en mønftemnftaU.ffi?nn lægget fædlg vægt pan nflæsningøfæt::big'(leben, og bet o:pnaneø ogfan ubmætfeberefur±ntet ~>aa bet omtaabe. ~aanbgjetnlngø ~unbetuiøningen ftaat ogfna meget {Jøit, og


24 ts·cbrunr.-------~--------mnrt ui( iHe finbe ·mange anftaUet, ~uot bennegren nf unbetui~ningen ljm; nanet tit fan ftotfuibfommenljeb font 9et.~aanbgjetning~unberuisningen fot begl)n"hetne gant: fø·rft ub l)na at læte bem at be::ljanbte uædtøiet og at {aue fmnn ptaftiftetin~ fom fan bwgel3 l 9ufet. 91ant bet fot::berebenbe futfus et til enbe, uæiget eleoetneeftet bere!3 fotftjeUige anlæg og intete!3fet betljaanbuæd, be uibere ffat ubbannes i, og beter nof at vælge ime[em. ~an anftarten fin::bes bet onabe uætfftebet fot fnebfete, ffoma::gete, {>{iffenf{agete, breiete, boguinbetc, i9lJO::grafct o. f. u. @ti)vett nf bisfe uærfftebet ettebet af ett I)øtenbe meftet.~aa lignenbe mnabe formet unbetuisnilt::gen fot .pigetne fig. ~et et fat bl'ftemte ti"met tii nTminbeTige fuinbclige l)aaubarbeiberog· ljusUge ntbei bet, y u et bag fra 1-4 timer.~igetne lætet ogfnn fotffjefiige ting, bet etoetegnebe paa, at be fettete ffal funne ernærefig felu betueb, f. eff. fhæbbct:: ftJning, fot::fætbigelfe af funftige blomftet m. m.~et et berfot iffe fan unbettigt, at beffefte eleuet: et fulbftænbig ubfætte ueb ubgnn::gen nf ffofm, fan nt guttetne f. eff. i be ffe"fte tilfælbe fttafs fan fna plabs forn fuenbe.


()·cbrunr. 'De boue~ blnb.25~nntægtn·.~rænbn>insfnmlagets bibrag . ft. 200.00!tontiugenlet . . . . . . . . . . . " 284.10bo. til begutUelfesfasfen " 2 00~tenter af obtigatiomn i 9lorbalQ3runsgb. 17 . . . . . " 4:00.00bo. a.f obligationen i ~~cnt"ltebltbnnfen . . . . . . . . . " 325.00bo. of fparebonfbøgerne . " 539.88~ortleie af tomten i ~aTsberg"11ftien 18 . . . . .240.00"Dr bauen forening" I90i.lllegnfkob for i iJgrltn.øfen lH07llllgiftn·..~,,s(eie, opunrmn, rengjøring ogbefl)sning . . h. 675.00~uølægerne C/ 2 yonorm:) . " 80.009tl.'gnffnbsføreren . . . . . . " 240.00SDc bøues (l(nb . . . . . . . . . . . . u 150.00SDe bøueø ffiffub " 125 00QJlbliot'()Cfnrcn . . . . . . . . . " 60.00~ibliot9efct . . . . . . . . . . . . . " 40 65Unberftøttelfe og bibrng . . . . . . " 125 00QJronbnøfurance og ffat . . " 24.61SDiuerfc ubgiftet: . . . . . . . . . . . " 116.644 1 2 °/o n>ntet: af flJgefnsfrnø fonb " 258.05Duerftub . . . . . . . . . . . " 96.036 um ft. 1 990.98~He nter af fl)gefosft>ntl fonb fr. 258 05 .t)uølægerne r '1 2 ~onoror) fr. ' 80.0011 11.ftontingenter . . . . . . . . . . 96.50 ill?cbicin og unberftøtte(fcr ....25~1.15Duerftub (tillogt fonbet)" 15 40


26 'l"r nour~ btob.~e bøue~ tlJetttet·fure;ttutngi ftubentnfamfun'oet 9at iffe oceret omtalt iuott Mab. ®runben er førft og fremft ben,at tebaftøren onr paa teife og iffe {Jaobe an::lebning t!{ at oære tilftebe oeb ben. ill1en bet:=:næft er grunben ben, at oi !ne efter ben om"tate, foteftiUingen fir t noifetne, f9nes, at betoat {Jelbigt at fremfomme meb oot metting,før en tib uat ganet og bet uar fommet Libtfolbt onnb i blobet.~ftet ubtaietfetne i "~reibig" og i ?Ue1:"bens ®nng 9ar jeg forftaaet bet fan, at bet,forn meft uanbt pu&mums bifalb, nat gjen"gioetfen nf ben finffe nntionalfang, fom Meog!uet i tegnfptoget. SDenne maatte gjentages ibe bøoes tegnfprog {Jaobe grebet l)jetterne.Dg bette flJnes jeg :peget i en f>eftemt retning:~il be bøue giue t9entetfoteftillinger, bøt beIyolbe fig til pantomimen. SDet fan be bøtlel) be noget gobt i ja ni betænfer os lUe .paa atfige, at ui {Jar feet foreft!Uinget i benne tet=ning nf be bøoe, forn {Jnr tlætet meget ltebteenb 9onb oi 9nr feet nf {Jøtenbe ffuefpiiiete.SDernæft l)at oi forftaaet bet fao, at bel)ørenbe bleo forbaufet ouet, at be forftob bebø o es tale. SDette gjotbe inbtrl)f i men benmaabe, {Jootpan be bøue fUets talte, gjotbctffe inbttt)f i be be{Jetffet jo lUe betoningen ogfan me lægge ben fø!elfe i ftemnten, forn be{Jøtenbe fan.Wlen {Jnt ba ifle bet betl)bning, at be9ørenbe fnat fe, yootlangt be bøoe fan btioebet i tale? ~o ganffe uift {Jar bet fiot be"t9bning, at be yøtenbe tæret at forftna, {Joot"langt be bøoe nu et fommet i men henne fote ==ftiUing gao efter oot o:pfatning iffe et fanb"fætbigt ubttt)f fot bette. SDe l)ørenbe tlibfteiffe, at be bøue, bet o.pttaabte fom ffuefptllere,uar uegentlig bøoe, font enten l)ørte iffe fan1ibet, eUer fom nat bleoet bøue, eftetat be fornl)øtenbe {Jaobe lært nt tale. SDe f(efte ttoebefiffet!, at be bøoe, fom opttnabte, t)aube lærtat tate paa bøueffoletne, og at ben gobe taleuat et t>ibnesbl)rb om be ftore fremffribt, bøoe==ffo{etne 9llt>be gjott. SDe {Jøtenbe fif .paa benmnabe en feifngtig o~fntning af ffofernes ne==beibe og en fe!lagtig opfatning af 9oab beai minbe1ige bøoe fan brioe bet tiLOg l)uab gjør fan bet} ~ ~o, bet bU uerti( ffabe fot be føbte bøoe. SDet er megetfaa af be føbte bøue, bet taler faa gobt fombe uegentfige bøoe. Og nu ganr bl't let fan,at be {)øtenbe, fom .prøoer at tale meb bebøoe, bebømmer he bøoe eftet bereø tale. SDebøoe, f.om be fan forfina og fom be fan ta(emeb, oi( be gjetne tegtte fot bt)gtige og be"gauebe ntenneffet i be bøoe, fom tater minbtegobt, ui( be fet fomme ti( at tegne forubegauebe og minbre bl)gtige. ~mm hette et, en ftot uretfætbiggeb. SDet et mange nf be' bøoe, fom taler Utt)belig, fom et meget gobtbegaoebe og meget bt)gtige menneffet i be fon9aoe ftot tanfeb9gtigyeb og fiot bt)gtig{Jeb ifi t m:beibe.~i l}at berfot ben o.pfatning, at l'tt fnobanforeftliiing fnn Mioe ti( ffabe fot bebømmelfenaf en ffot 'od af oore bøor. Og bet fatt oiiHe oære glab ooer.SDette 9at be optræbenbe bøoe naturligvisiffe tænft paa. ~ot be ui(be ba fd.ufølgefig' iffe {)noe gjort noget, fom funbe oide uyel"bigt fot be bøoe, font et minbre {Jelbig ftiiiebei eonen m at funne ubtryffe fig munbtlig.~o~:tfeet fra hette ene belet oi be bøoesg(æbe ooet, at beres tale bleu fan gobt fot=ftaaet. SDet maatte uære 9tJggeligt fot bemfe(o og lUe minbte for bem, lom i be mangeaat l}at orbeibet ttofaft meb bem paa ffoletne.~ følge looenø beftemmclfe yolbteø fønbagben 23be februar genetalfotfamUng til frem"(æggelfe af regnffabet for aaret 1907. ID1øbetlebebes af oicefotmanben (Ir. %a (fe n i fot=manben gr. ~jørtofts fotfalb. ~fter etpar bemædninget gobfjenbtes regnffabet, l)uisinbtægt og ubgift f>a(ancetebe nteb ft. l 990.98og l)uis ooetffub, fr. 96.03, bejluttehes faa(c ,.bes: 1) ft. 16 88 (ægges tit bib(iotl)effon'oet,2) h . 40.00 afffrioes pna æ!bre uergo(be(ige(ann efter beftl)relfens nærmere beftemmelfe ogteften fotbeies meUem unbetftøttelfesfonbet, be=graoelfefa!3fenøfonb og ffo(efonbet. ~egnffabet,9t>ortiL læfeten yenoifes, et !nbtaget pna etl


~cbrunr. l)e bobe~ blob. 27an bet fteb i bla bet i bemædeø fan 9et, at1~orenlngen {Jaube 3lte becembet 1907 99foreningens formue et ft. 32 738.32,


i'e boue~bloll.fommen{Jcb fta uebfommenbe tlll)nbig{Jebet l)atbe fCefte gubstjeneftet oreret 9olbt l .'{)ofpita{r& :::fitfen, fom nu i mange ant er bleuet ublaantti( bette (n:ugEigefom fott-gnaenbe ant l~it-be foreningenogfna fibftc fommn ranbftt>b, forat meb(em :::metne funbl' faa tilbringe fønbagene og til:::bclø føtbagsfoelbenc .paa Tanbet. @5tebet uarbet famme fom tibfigeu, nemlig ~auftmUen.pnn ~tJaafen, og leien jom føt 50 fr. @n(anbftebfomite b~ftaae1tbe af l)cnetne Ole 2tn:::bctfen, 2unbe ~o9anfcn og ~ad 2ramobt famtftøfenetne ~uiie ~robal}( og D(ine ~etterfenunt bettoct lebelfen af lanbftebets btift. Ogbette {Juero tøgtet fomitcen meb ftor interesfeog bt)gtig[Jeb. ~fret 9nube formanben, ore 2.fn :::bcrfcn, uettinbcn, frøfen ~toba{J( og faøft>re :::ten, 2unbe ~o{Jattfen, iffc !i bet atbeibe. ~benberetning fom fomiteen {)at ti(ftillet beftt)tclfm,mebbefeø at lnnbftcbct bll't> bem)ttet f)uet l)elgfta Ifte juni til 8be fe:ptember, og iilttobsfot ben folbe og ngltfnlbe fommet oar befø:::get fra 15 ti( 30 ooffne :pr. fønbag. ~t:i(ufts "lege og ibrætsøuelfer unt alminbelig unbet:::l)olonlng, og l forbi1tbdfe meb affCutning!3"feften ben 8be feptcmbet bleu yo(bt en ibtrets ==ovuir&ning meb :prremiet fot 100 og 1000 me:::ters føb, (ængbe :::, l)øibe::: og treftegsf:ptcmg,fug(eftøbning og fl>t)bfaft stomiteert [Jolbt ilig{Jl'b meb foregaaenbe ant ubfalg nf forfriff :::ningn fom faffe, brøbuarct, fommcrbtiffe, eiga::tet m. m. og uebiægger tegnftab fot beite.SDet famlebe ouerffub af (anbftebets btift ub=gjotbe ft. 79.28, fom et tilftillet beftt)telfenog OlJfØrt fom inbtægt fot foreningen.~aa fibfte otbinære generalforfamling be::· j(uttebes at foteniltgen ffufbe lobe jig te:præ"fentere af 2 meb(emmet ueb ben lfte notbiftebøuftummefongres i ~iøben9aun og beuiTgeber&150 ft. fom teifebibtag til bir&fe. @n efftra=otbinær generalforfamling ben 8be juni valgteb'9tt. Læter @rømling og fhæbbet stad Stad•fen til foreningenr& ubfenbinger, og biøfe toreifte ba i auguft maaneb til5tiøben9aun, 9ootbe be(tog i fongtek'!fenø fot{)anhlingømøbet ogfeftet of ftubette ben u bfti[ing af bøueø atbei :::bet fom {Jo(btes i forbinbelfe meb fongtefsen.


'J;ebt·unr. 'De bolle~ blnb 29~et et uott baab at formingen ueb fottfatubuitling og triufe(, ibet bt'n t>fter~uett togetf(ete og f(ete ovgaoet Op ti( (lOUll for be bøuei uot bl), mao vift> fig ucerbig til ben øfono"miffc ftptte, fom ben ilte fan tmbuære.llobrag af regnffabet for 1907.~nbtægt:l. !Bel)olbning '/ 1 1907:a. ~~en norbcnfielbjfe hebit"banl . ft:. 160.00u. ~ $tn!3fe . . . " 20 74 fr. 180 . 742. ~ll'llfPr t 1906:a. ID:f grunbfonbet(h. 2,510.00) . ft. 102.29f). mf be(Jo(bningcn 11 8.7111 111.103. ~nbffrioing~l)euge og fontin"gettt i 1907 . . . . . 11 182.004. ~ibrag:a. g;rn ~. (Jj em !li brænbeuins"fam(ag . . . fr. 300.00b. g;ra X.(Jjemø fpare"'banl . . 11 200.00c. ~ta bogl)olbet~cnfen~ Tegat 11 • 30.0011530 . 00f>. ~nbbetn(te Tann og teftancer " 22.00G. Ooerfenbt fra (anbftebfomiteen " 79.287. ~ilfælbigc ubgiftet . . . . " 2.70~ilfammen lt. 1,107.72llbgift:l. ~uøteie . . . . . . . ft. 350 002. ID:!3fura.nce . . . . . . 11 2 753. ~nuentat . . . . . " 13.404. ID:uerti!3fementer, trvtning,l)Otto nt. nt. . . fl 29.505. ~øget og inbblnbing . . . " 29.306. Weftet og nbfprebelfet . " 35.767. ~auer og (a an . . . . " 117.008. mibrag til fvgefaøfen . . . fl 250.00~). 9'teifebibtag iil 2 tepræfentan::tet ti( bøuftu m me fongtesfeni StiøbenT)aon . . . . . " 150.0010. ~i(fælbige ubgiftct . . . . fl 7.90l l. ~r(Jotbning:a. ~ ~m norben"fje!bffe lt:ebitbanr fr 110.00u. ~ faøfe . . . . fl 12.11 " 122.11;I:ilfammen ft. 1)07.72%ronbl)jl'lll i fe~wnr 1908.911. ®rønnhtg, ~. @. ~Jlaam!3, ~· Wnbetfon,f. t. formnnb. [. t. l.liccfonnnnb. !. t. \rltctær.~Ufabct(J ~adfen. DHne ~eberfen..Q. Stat:lfen.C5l) g et a ø fe n.~eftvrelfenø bef(utning om at tilftebe enubmbvrsbocnbe fomilil>faber nbgang ti( ftJge"fasjen blru pna fibfte aa.tsmøbe enftemmiggobfjcnbt. ~e efter tur ubtræbenbe meblem"mer af bcftvrelfen lob fig gjenuæigc.~(Jeubc ueb anretø begt)nbelfe bll't> fl.Jge"faMcn forminbffet meb 3 meb(emm~.>r, !bet lmelbte fig ub, l f(l.Jitet fra bt)en og l bleuftrøget af bt'fllJreifen. ~ førftc fuartal uarfaa(ehcø meb(emstaUet 27 i fenere i aaret l)atl metbt fig inb, l (Jar fotlabt bt)en og l etblcuet itrøget. meb naretø ubgang beftob ftJge::fnsfett af 25 bøue meblemmet, 9uoruf 10 fa::miLiefæbre, l ente og 14 enf!ige perjonet.9?ogell ftørre ftJgeUg9eb 9at ~e!Iet iffeiaa.t optraabt blanbt meblcmmerne, faa u.b:gifterne er omtrent font forrige ant. mt befvge var tiUige ube af ftanb tiL at arbeibe, og9ar faact ftøtte af taøfen i tilfammett 38 bage.g;rn csvarebanten mobtog oi fom forrigeant ft. 200.00, og fra SD.øuftumforeningen ft.50.00; besuben l) at en ptiuatmanb fenbt osft. 5.00. ~or bisfe bibrag bringer ui uoredjenbtlige tnf.. meftancet nf fotttingent fl8.00(i. 91l'nler fot 1907ll9.05- "--ft. 3,177.88


30Uhgift:l. ':tit auettisfementet . . . . h. 0.962. a. srn ftJgefasfensIæge . . . ft. l 50.13b. sril mebtcin . " 29.56c. ~ibrag tif ftJge " 38.00 " 217.693. ffieftanfet af tontingcnt . . " 8.004. ~e{Jolb n ing vr. 3 1 /J'l 1907:a. ~ banfen . . ft. 2,908.76b. ~ fnsfrn . " 42.46-- 11 2,951.22fr. 3,177,87~ ftJgefn!3 fe nø ft~te bm 12 te febt. 1907.st ®ibfte, ill'lntie @5menfen, @ufin @(ben,f.t. fo~:monb. f. t. fehdret. f. l. to~fctcl:.o. 91nbetsfen. o. ~etg. sr. @(iasfen.~ergenø bøues forening 9nobe ben 5tejanuar fL 6 eftn:mibbag fibfHeben fin vanligeiufetræfeft fot meblemmer meb børn. SDet bet ..tog iaft 160 lJetfonet, beraf 40 OØtn. ~Ot"manben, ~t. @. ill'labfm, inb{ebebe feften meben bel betragtninger o oet julen, bens tilbliuelfeog bett)bning fot mennefte{Jeben. 6aa begt)nbtematfd)en om et l:laHert ubfmt)ffet ju{etræ.SDet unr fornøieligt at gøre bisfe glabe batne"!'temmer juble af fttJb. $Derefter blev man be"uærtet meb laffe og fmørrebrøb og fortfattesmeb gemt)ltig :pnsfiaun meb {Juetnnbre, til manbtøb o:p ftn botbene fot en !iben ftunb efterat faa tUbe It iulego bter. ttnbet feften breuman ooertnffet ueb nf ftøfnetne ~ngemnnn ogffiein at blioe o u erta ft nt)ltige ju(eptefentet.SDet {Jefe ffebe ueb en fiben ub(obning. @nbe( nf fuinbefoteningens barnet meb frf. ffieini f:pibfen uat faa elffuætbig at orbne og o:p=uarte unbet feften. @5ædig ti!talenbe uat bet,at enbeL barnet og ~etter uar iHæbt national"btagter, forn tog fig fmuft ub. 6aa Meu bertl)bbet m bans og u. 2 uar ben i affe !)en=feenber uelit)Hebe feft forbi og man begau fig9iem i beuift{Jebm om at 9aue moret fig gobt,{Jumet aUe be glabe an fig ter nof uat et talen bebeois :pna. SDen {Jde otbning geraabebe bet"for be !)ertet : 91. ffienbebai og ~ · ~of(mtb~c bru or.fnmt ftl. ffieht tiL at muHg ære, færlig {It.91. ffienbeba{JL forn meb afbtig fuigtenbe ettergi:pnatog fig bet mefte af atb~ibet. ~trfibft ønffesalle biabets fæfere et gobt og oe(fignet nt)tnatti( {Je(b og fremgang for bøuftummel)eben.9Reb foliegial l)ilfen.$Deltagerne b(eu me faa libet ooertaffet,ba frt ffiein meb nog(e 9iertetige otb ooet=leuerebe til Bata 9R. Entfen et :ptægtigt nUet=bæget: (fnlf) og biff forn gave og erinbring1 ti( bøuftummefoteningen. ~ægetet 9nobe føl=gen be inbffrift: @rinbring fra Sol)anne ~gti=ftiane ill'lørd) ffiein, f9t>. bøuftummelæterinbe.1908.91(terfteliet o(eu taget i brug fønbag ben23be februar ueb pnftot ®uenbfenø nærvæu(fei ~etgen.91f ntJ9e9er mebbe1es, at &. ffienbebat b.16be matt.!3 ffaL &egl)nbe fin egen ffræbbet"forretning. ~an l)at leiet [ofale i @5tranb"' gaben, bet er ~ergens meft 6efærbebe gabe.~i ønffet baabe fot l)m1å l'gen fttJ(b . og bebøueø fftJ{b, at bet maa gaa gobt meb bennt)e forretning.91. ®nnbnl) I.•9laar bør ~c bøue~ fot·cntng htffeø ~~ mange aat {lat SDe bøoeå forening uce"tet aaben til ff. 10 aften. 91u er man &e"gl)nbt at tale om at {Jolbe aabent en timeIængete, 9ert til U. 11. Og befttJreifen l)arefter at bette tom l1M tale ed(æret fig enigi, at famLingstiben {Jar uæret fo\: fort og fatben til fL 10'/ 2 •men et bette fotnuftigt?~ot en !)eL be( af fo\:eningen\3 meblem=mer fan bet ne:p:pe nære fornuftigt, nemlig fo\:be unge, fom 9m: fit arbeibe og fom ffnl f>e"gl)nbe bette tibHgt om morgenen.Euffeø foreningen fL 10, fommet be: l)jemf(. 10'/ 2 og i feng ueb e{oetibm; faa fta( beo:p om morgenen mellem 6 og 7. SDe ttæn=ger fante ue( ben føun, fom be ba fno.r, ombe ffa( oære ubf)oHte m at atbeibe. @5ætteslufningstiben ti( fL L l, fommet be i feng ueb12 ti ben; og bet u i( nep:pe b(ioe til gaunl)oetfen fot hæftet eller fot arbelbe.


tr;~bntcrr. te boue~ blnb. 31- ------ - - -- - - -------- - ---Sjertll fommet bet fpørgømanr: Sjuabuit foire(bte og forefatte, 9oø 9uem be ungebøue bot, fige til, at be fommet faa fent 9iem?~e ~ar ofte ftJntes, at bet unt fent nof føt,og bfiuet tiben fat ti{ H. l l, bliuet be fitfett(!bet fornøiebe., man iffe glemme at tage 9enfl)n ti(9nab be1: et gobt fot be unge.Dg fet man I)m ti( lignenbe foreninger,fna oiL man finbe, at foreninger fot ungefuinbet, yuot bet et baabe t)ngte og æ(bremebfemmer, f(utter fan tiblig, at mebiemmetnefau nære 9iemme fL 10. Og Sttiftiania l)ng"(ingefotening nfffuttet n(tib fine møbet føt 10.6fulbe bet iffe uærc tigtigt, at fotenin::gen for be bøue otbncbe fig :pan farnme maabe,fom bisfe foreninger fot 9øtenbe 9nr lnbtettetfig?~e bøueø forening ttæuget be 9ørenbe!3ftJmpat{li. 9J1nn bør ba 9elft otbne fig fan,at man iffe tnbet benne.Din mobet -bu felo.~ l'Vdin~: "Og berfor fjcnbcØ bell om en l o{ gnar ncb,unor mollet·~ oie elh)\Cl' lllCI:. 11SDengnng bu uat ung, tænfte bu fie(benef(et nlbtig pnn bet, at 'mor ffu(be bliue gam::mel, eflet at mot ffu{be bø.~mor, forn atbeibebe fot big, forn gif fotbig, om foben unt albtig faa t\:æt.~u fotftob bet itfe, før mot uat atbtigtreet, nant o~t gialbt big.Stom bm tan fe ouet big: "~ænf ommor ff11lbe bø," ba iageb bu beu fra big inngft. ~et unt fan fjernt, fan umulig.2tnrene glf. ~u bfeu ælbte, og mor Oteugnmmt'L 9J1m bu fan bet fnnffe !He. ~uftJntes, mot nltib uat ben fnmme, og bu førte,at 9t'nbe!3 9it>rtc f(og Tige uatmt - ja ftabiguatmete.9J1ots fjætlig~eb bnr big i bøn gjeunemforget og ftrnaUe ouet birte gtæbet. 9J1en ti ::vet I)aube gjort mot ttæt, og I)enbeø ~jetteflibt af aUe be banfenbe 9iertef(ng fot big ogafle, 9un elffebe.Og fan lom ben bag, bu 9nube tænlt fanfietn, ba mots I)jettef(ng ftanfeb. - ltanffe buiffe fif fngt taf, forbi bu iffe forftob at motnu ffulbe bø. 2It bet umulige unt bleuet uit:::feUgi)eb.Saa ftob bu ouetfot et ttt)f (iusaffnit :bet uben mot. Uben mot. a et bet fomfolen iffe untmet forn føt, og bu følet big fnaunbetlig enf om.!men fjærligi)eben tit mor lenet og rnaal~ue i big. ~en bliuer bet uærn, forn motfelu uar, mt'bens I)un leuebe, og fnnffe benogfaa føret og binbet big ti( @ubs ~jette.~ ~t blir bn @ubs løn til mot.Sjuiø bu fem~re i tiuet fdu bHoer falbtmot, ba opleue~: bu ett bag at fan bet f:pøtgs ==mant: "91nat bfiue1: jeg ftot bu mot?''"ma - nnar jeg bliuet gamme("."~a - men bu maa albtig bli gammel"."9J1en bu ult jo gjerne briue ftor?""2ta nei - nei, ille ba, iffe ba!" Ogto bebenbe barneøine fet op mob bigOg bu, fom enbnu iffe I)ar OfJ[euet, atbin mot gif bott fra big, elff I)enbe, fpat 9en ::bes ttrette fob, glæb I)enbe !@læb I) en be meb at iige: "SDu fnifle,fjære mot, bu man albtig, nfbtig bHue gam:::me(".tl8t)mi9f.)i'bcr øfgt·tmtlen.@n fabet tog fin li[e gut meb fig ub :paamatten en fønbag og Iagbe fig ti( at I)uHeunbet et ffl)ggefulbt træ, bn bet uat en uatmbag. @utten fptang omfring og :pluffebematfb{omfter, gtæs og Mabe, løb ti( fabetenog fngbe: "~ene, :pene!" Dmfibet f(umrebefnbeten lnb og foo, og men!3 '()mt foo, fprangbatnet {ængete og tængete bort.~a I) an uaagnebe, uat 9anø førfte tan fe:"~uot et gutten min?" Sjnn fan fig omfting,men l)an tunbe iffe fe ~am . ~nn taabte fa.aI)øit, l)an funbe, men '()an fif fun effoet nf fi.nrøft fom fua.t. 6aa føb '(Inn o.p :paa en libenbaffe, fan fig om og taabte igjen, men aU,[Jonb l)an I)øtte, uat effoet af fin egen ftemme.


32 l'e boue~ h lnb.~ntet font. 6an gl{ 9an ti( en fteif ftl)rtninget ft9He bort .og fno neb i nfgrunben, on berpaa Wppetne fan {Jan fit elffebe barns flg.~an ftt;tlebe yen ti( ftebet og tog op bet fnu"· fte (egeme, itl)ffebc bet ti( fit Otl)ft og a11Ha"gebe fig fom barnet~ motb


9lo. 5. Ubgiuet af .pnftor


34fom for at l)jæl:pe f~nbete ub a.f bete~ ugube::[igyeb; forbarm big onet mig {Jette!stuinben Toa fot 3efu føbbet og babigjen om yjælp. SDa figer 3efus: bet et iffefmuft at tage børnenes brøb og giue ti( befmnn ~unbe. SDet unt Iigefom 3efus fotagtebc~enbe. ~me n, yunb gjør fuinben? ®ant yunnu bort? @Siger ~urt: {Jan et en ~a arb manb;yan u i! itfe 9iæl:pc mig. 9~ei {Jun fig er:SDet er fanbt, ieg et et baat(igl mennefte; iegfortjener at Olioe foragtet. IDlen ~etre, befmoo {)unbe f:pifet af be fmnlet, font falbetftn bete~ ~ertes botb. ~ænf om ni funbeligne fninben i bette l ~ot famuittigl)eb min::bet os om t>Ot ffrøbelig'()eb og vot utroffnb i(ab os fige: ja bet et fnnbt, men @ub et tlgpa a naabe; {)os @ub et bet ouerf(øbig nanbe;bet et nof for afie - ogfaa for mig et beren fmute barml)jertig{Jeb. ~ette forbarm big!~uab fil foinbe11 nu tit fu at? SDn {Junf)aobe t)bttnJget fig, fet 3efu!3 fjætfig poa 6enbeog {Jan to fet {)enbe og fig er: stuinbe! bin troet fiot; big fte fom bu u il!Og faa ni( {Jan foare ogfan os 9laarvi f)nt fat os :pan ben laue :ptabs og et:fjenbtuot fvnb, oil {Jan fe fjæt:lig :p an os og flge:SD i ne flJn bet et fodnbte, big ffe, font bu oiLOg bn ul( ui :prife {)nm fot {Jans ftore fjær"lig{)eb. SDo oil oi forftna, at {Jan ille {)nobeværet Oaarb mob os. ~an f)nobe t!et, nnaru i ranbte tU gam. ,Puotfor? ~orat o i ftuibeb(ioe· nebbøiebe. SDet er fnnbt. ~.me n ogfnaforbi {Jan oltbe op{)øie o!3, tage os i fin fnonog gjøre os til hJffclige ®ubø børn.3efus e{ffet os. 3efus f)anblet altib fjær"lig mob oø. SDet fet ub unbettiben fom om{Jan itfe fet :paa o~. IDlen {Jan fet fiærlig:pa a os. ~an man tie - l)ootfot ? ~or ti(Jan ille funbe fan {)jæ(:pe os :paa nnben magbe.~~ l11Qotte lære at fe vor ftJnb, fot at bliue{Jjuipet Hb of flJnben. Booet og :ptifet uære@ub og ben f)erre 3efu13 fot ben ftore fjædig::~eb.~(mett.cl:t brev fra l{illa.~i bringer {Jet: efter "®ffotn" en ooet::jættelfe nf et bteu/ bet ~or ftaaet tt:t)ft i9locf)eftet::ffolenø aoiø, ibet oi er fjfter pan,at bet~ i11bgolb oil intereøfere mange af notelæfere.~P\lfh tmmcffoll'l1 i ~fJifu i .Sliun, ben 12. juli 1907.9Jline firere venner!~H 9ar aUe 9avt meget trault i be fibfteboge, fot ferien begl)nbet i næfte ugc.W?ange menneffct fra bet inbrc af Stillaet fommet ~etneb tif Ci.Oifu fot at tHbtingcfommeren. ill?ange af bent 9nt albrig feet enbøoft~tm gut oeb fit nt{lfibe, og t>i var '(luerbag tnbbubt fan mange fom muligt a.f bisfefremrnebe ti( at lomme til oot ffo{c ; t'n bagugenHig er fun fot fine fiffe bef øgenbe.t3htterne l)nt fnaet fine lange (l(an fjotcrpaa, og u or enefte (ille pige i ffofen b fe o og"fan pt)ntet meb tøb bfufe og benllcebet, berpasfebe ti! ben farue, efter ffif og brug i bettemærfefige lnnb, guor mænbene gant meb (angefjoiet og foinbente meb buffet.SDen lille :pige {)eber ming ~foen, berbettJb~t "~eUomrnen forant". SDa 9un 9aobeforrtaaet, at 9un ffulbe oife gjæfterne, goormeget {Jun l)aobe lært, ffreu 9un tegnene fotuftt)be", "ge.ftn, ufaat",*) og enbnu nogle f(ete.~n Uben gut, forn inbforn fo~: en maa.nebfiben, ftJnes iffe at funne lære noget, 9nn etvift besværte libt annbsfoag. SDet et rnorfomtat (ægge mæt:fe ti( IDing ~foen, nant jegunbervifer gutten. ~un {)at fefo en penftemme, og nant {)un fet, at gutten iUe fanfrembringe en Tt)b enbtttt, go(ber gun fin (ilie"finger i ueiret, fet urcb ub og fig er "bu 9ao",ber betl)bet "iffc gobt". ~ntts manglet ftJnesat anfpore 9enbe til at giøre fig umnge.c:Den ftote bag fot os o ne, banl>c lærereog e(eoer, unt ben bag, ba ben finefiffe øorig"9ebl3perjon beføgte uor ffoie. ~agen i fot"veien forn ber bub, at ~ao::tai ønffcbe nt feffolen, og inbbl)belfen bfeu fh:afs fenbt ti({Jam pa a et ftl)ffe røbt papir eftet fine fiff ffif.SDa bubet fom tHbnge oar foaret ftreuet:paa et figuenbe ft~ffe paph:, tun meget ftøtte,9uorvaa ~aM naon ftob ffreoet meb et tegn.


---------~--------------------------------------------------------------~----~~9)/ort~. '!le bobe~ blnb 35luæte omttcnt af famme rang og forneml)eb,for en minbrc fornem ctnbcbømanb ljar ilfe{ou til at fætte fig neb, naat en fotnemmetemanb et tilftebe.~a jrg eftermibbagcn i foruden gif gjen"nem ffolen, f)aube orre børncnc tt:auclt meb ntgjøre rent, og bd gif taft fot ynanben. ~efotta(te mig, at en fin manb meb fnap tJaal)uen ffulbc fommr, og at l)an ftulbc bætes ibretefto( af nogle anbte.~o jeg fon .pan feluc bogen fon o.ptogctbtage inb .pon goatbØ:p(n;bfen, ftal jeg ine11ægte, at bet faa gruelig fint ub. ~otnn teben manb :pnn en yeft, bet.pan fu(gte en bæte"fto{, baaten af 8 manb, y:oori ~u


36


~)iut:l!$. Tlr boue~ blnb. 37bøue". ~ette gi o et batnet mere fiffer(Jeb, mctefeiutiflib. ~Lit bet ogfan tiUigc fa(bt "jtumt",følet bet nof i ftitr)eb h:t)ffet yeweb i bet giøtbarnet onbt, bet gjør bet 6ebtøoct; men fnatbøtncnc Oøte, at ·"be erfna flinfe tit at fnaffc" ,fon gant be freibig van, foat mere fl)ft, metemob igjen. SDe bøuc bøtn et f eff. ogfaa ofteubfat for ubeOagdig9eber ftn gabeguttetne~fibe i be et ofte b!euen gjort not af, uaabeforbi be be1ragteø iom "ftumme", Ooob ffnfbarnet gjøre? SDette ucb jeg af erfaring ftn minmangeantige vtaffi!.'l fom Lætetinbc fot bøuc, 1bøtnenc fommer ofte ti( mig mch hetes forgctog uefl)llltinger, - be ubøfet bcrcs 9ierte fotmig!~eg 1ror nUfan, bet er ti( ftot ffabe fotben b~H>e, nt orbet bøuftum btit benl)ttet, ogfor ben bøue fdu et bet en æte!3fag at funnefaa lou ti( at b(ioc betragtet fom ~~~ "tafenbe"bøu. ~etfor: ~ref meh bette orb, -- bet barenilbfcber fo(f!~ennana Q3ergy".3 f(utningen nf min bisht!3fion fagbe jegjo inbtrængcnbe tit cbet, at man ffulbe talem e b f temme. ~ fiæte bøue, fom fan taLe:9uorfor brug er ~ ifte ebers gobe lunger?SDet gicetbet funbycb, fhJrfe, Hosftaft og ber ~mcb oofan (iosglæbe, fom ftu ~Hoiing, for9enbeftl)rerinbe fot en tnleifole fot bøue i Ci9ri~ftinnia, fftiuet i "~1otbiff CXib~iftift fot SDøf~ftumffotml" 1901 , om "talen~ inbf(l)belfe pnabe bøoes l)elureb". ~u n opfotbtet ftaftigtbe bøoe, )om fan ta(e, at beuate bereø ta(efot bete!J funb9eb!3 ff~[b - og bette fan funffe ueb beftanbig brug of ftemmcn meb 9øi ogftaftig tak SDet et a b f o {ut nøouenbigt attale meb ftemme, bet ubuibct btl)ftfasfen, ft~r ~fet {ungerue og 9ete ben legemlige funb9ebbiioct bebte og bl'bte.'SDet et uift mange - bc~uæne nof bef(eftc - af rber, baabe børn og ooffne, fomftJneø, bet et ffaut at ta(e inbbl)tbe5 mcbftemme, meben!3 be l)øwnbe et 1i!ftebe. ~J1e i -fig~t it>g - bet er flJnb mob be 9øtenbe. SDcfan (et b(iue mistænffomme og tto, at 3 ffju ~let noget fotbem. ~a[ bate 9øill)bt meb9innnben, bet fan glrebe be l)ørenbe meget, ogfaa fan be (et føfge meb og ta(e bebte mebebet, fottæUe ebct noget motfomt, berueb bli ~uer fot9otbet m~((cm be 9ørenbe og be bøuebd)\;e og be bre!illleb Eiædig 9ilfen til aUe golw uenncr!9h)borg, l:>cn .1. (J1•bmar L!J9H.stamma ~otdJ{Jammcr.~utteu,;om f)Rbilc gjemt fin i tøftrn.~Lanbt pnt~fagcterne ombotb pan bet.prcegtige bampffib, bet ffu(be ti( (Sannbn, t>atnogh· fan l9fb:e!fenbe i men ben ftøtfte bel b~ogooet til bet fjerne l1eften fot at frabe fig enftemtib forn (anbmænb og gaatbbtugete.SDn brn itffe fl)ft var pMferet, og ffi betncermcbe fig bt•n fibfte 9aon, føt man fom ub.paa ~tlanter9auet,bien het ftot beuægelfe om~botb, - en gut Oaube uætet gjemt i (aften."~uot et 9nn? ~ootftn fommet 9an?~uotlebe~ fet: l}tm ub? mon, l)oab fapteinenui( gjøte mcb 9am ?" raa(lte pnsfageterne.SDe l)aobe Oørt om fan banne, bet uat gjemti (aften, ogfan fceft om bem, men feet bem,nei, a(Otig.SDet untebc iffc lcenge føt guttens 9iftotit•uar fj~nbt. ~an uar liben of urefft, fort ogfmubjlg, men nnfigtet - et (cuenbe ft~Uc ret::ligyeb.~n af lltanbffabct 9aube fulgt l)nm tilfapteinen, fom ~aubemnaL~anforelagt ~am f(ete fpørgs::fuatcbc, at uans fat og mot untbøb~, og l)nn uat ene ti(bngc i uetben. ~ an~aube anfitengt fig fot at fan atueibe, menbet oat ingen, bet uilbe giuc I)am noget.


38 1)e bobe~ blltb. IDlnriG.~ nogle timer ub~olbt ljan hette fangen=ffab ; men ba ljan følte fig ubmnttet af ljun::ger, begl)ttbte mobet at fvigte ljam, og 9nn blevnøbt til at fotfobe fit ffjufefteb."ma, faptein, fnb mig fan lov tit at følgemeb ttl ~nnaba" bab gutten, "jeg ffa( gjøreart, "()nab ~e befalet mig, og arbeibe yvnb jegformant, bate ieg fant nære meb.!tapteinen fvarebe, at bet gjorbe ljam onbtat ftge nei, men at bet oat umufigt, og ~anmaattc Tanbfætteø ueb næfte ftoppefteb.~en li[e hm'! øine ft;Lbteø meb taaret;men ljan fuarebe iffe.~ famme øieblif fom bet en {jette ti( fap=teinens lugnt fot at fpøtge om gutten.@ftet at 9aue ljøtt ovennævnte, fagbe {jet::ten: "~etfom bette er fanbt ffa( jeg betaleooett:eifen til Stanabn."mttet font taatexne i guttens øine, -henne gang g(æbeøtaaret, - ba ~an oenbteflg mob fin ntJfunbne ven og taabte:"Stal, o, taf gobe {jette. ~e uil betalefot mig, fan bliuet jeg pasfaget og teifet til.ftanaba og fin bet min btot".~an te!fte til stanabn, og ueb pasfagernesog manbffobets gob~eb lnnbebe ljan meb ti(ftræf"fefige :penge ti ( at begl)nbe Ho et i bet nye (anb.~eg taget fiffett iffe feit nnnt jeg tror,at ben gutten btlnget bet ti( noget i netben.~ulnet ljetLigt btaebe pan ben bibelffefnnbljeb.IDi ui( a[e affteb :paa ljimmelteifen, ti{bet ffiønne lanb, ~vot ber ljuetfen et flJnbe[et forg e[et taaret, vi ljnt en ælbte brorbet. ~efuø 5ttiftus, men af! ~i fan iffe be::tale fragten.~i fan iffe atbeibe fot ooerreifen, ni faniffe uinbe ljim(en ueb gobe gjetninger, oi faniffe fomme ti( bet beilige lanb ueb uote egneanftrengelfet; men bet et en forn ljat betaltftagten, - ljan fom bøb~, "en tetfærbig fotbe utetfætb!ge, fornt ljnn lun be føre os fremti{ @ub."@r bu fommen til ~ am, fot at taUe ~ amfot ~ans ftote fjædigljeb og for at fige ~am,at ueb ~ att s naabe ffot bu nna bet bebreInnb"?(ctttct bet cnoclffc ucb SD. 6.)"Statffefclfføbn.2lt "SDc bøues forening"s Iofalet fibft::leben fønbag ben 15be, ftJ(btes of en ffare afforeningen~ nteblemmet, fownbret ifk naatbet gjæ(bet f(ig en tilftdning forn "faffefel"ffnb" - et træfp[aftet fan at fige af ftot uitf"ning. SDet oat Hu og ftcmning overalt, fe(ofmaaf>nrnn af ~uiUe iffe faa fan mebfulgtefine fotælbt:e, tum(ebe fig i a[e muLige tet=rtinget forn opfttæmte fmaafiffe. ~anbe faffc ogt~e I1øbeø om af nogle elffuætbige unge ~ametmeb frøfenernc St o lb lJ og 2 in b i fpibfen.SDe fortjene a[eø ~iettelige tat (5e(vfø(geligljøttc meb til ~i ne btiffe ju(efager og fmørrebrøbmeb beiligt :pan(æg. @n gob ftunb herefterfomøiebe fru ~ngeborg ~et ne t felffabet mebet .:pat engelffe fortæUlngct, bet f(og fortræffe ::lig an ljoø o[e; ben ætebe ftue et aHerebcfjenbt fot, at btuge fine tegn paa en ffat ogglimten be man be. ~ruen ~øftebe flædt bifa lbog t)beø ~un fortjent tof fra n[e.lhaiterftøttdtt~forentnncn for ~tou::fhunmc frø ~tet aaodenfidbffc btftrift, ~uiøurefentrigfte fotmaa( er at ~jælpe be fra ffo=letne ubgaoebe unge bøoftumme til at h(i fe(o"9iufpne menne{fet, af~olbt løtbag ben 7 t>ebenneø fin geneta{fotfam(ing, 9not aatøbetet=ning og tegnftab tcfcrctebes, unig foretoge!3m. t>. mf natsberetningen ljlbfætteø :9neb(emøanta[et I;nt i 1907 oreret 1G5mob 161 l bet foregnaenbe aat. ~otenlngentøt faa!ebeø glæbe fig ueb, at intereøfen fotbens uitfe et (ige ufuæffet, og beftt)relfen ui(fædig tette en tnf ti( aUe bem, fom i be 12ant foreningen ~at beftnaet l)efe tiben ~nrftaaet f om meb(emmet og trobs be mang,e frau,fom i uore bnge fti[es t!( folfø offerui[Jfgljeb,9at bevntet ben fammc oetui(jc fot ben fag,f om foteningen atbeibet fot.Unberftøtte(fesbibrag et i aatets løb ub ::belt meb tiffammen 280,36 fr. SDe fta ffo::letne ubffteune fonfitmette guttet ~nr fanetbet nøbuenbigfte uedtøi ti( fit '(Jaanbuætf, enforanftaUning, fom mere og mere vifet fig•


Whwts. ~e boue6 ~lnb. 39•gauntig ti( ftemme af feo~iulpengeben b(anbtbe unge bøoe gutter. ~ibragene et fotøorigtanoenbt faa{ebr!3: @n fttæbbet i fe(oftænbiguirffomgeb Ont fnnet 35 honet for at gien::tt~mgaa et futfus i ti(ffiæring, m jtomageret tilftnaet et beløb paa ft. 104,72, ~uorfoter inbfjøbt be nøbuenbige (æftet fot at btiuel)aallbuædet f eloftænbig, en fwige ~at fan et24 ftonet tit nfbeta(ing pna en ftJmnffine, ogenbe(ig ~ar ctt ubenb1)!3boenbe bøoftum, fornbtiuer fiffeti, faaet 50 fronet ti( afbetating.paa nnffaffet gatnbtug.~eftyteffen l}at i bet fodøbne aar beftanetaf beftl)tet ~. 2øcfe, fotmanb, fognepreft


•Wo. 6. ,-Ubgiuetnf pa[tor llont·nb Suenbfen, preft for be bøuc. 9!Vril1908.OCHlnngfrebng.~nn et ;ønt·ct fot lJore olJet·træbdfer,fnttft fot· u ore miøgtetutnger; ftrnffen innttøa f)nm, fot nt ut ffu(be ~aue freb, og Ueb~nu~ fønr ~at· ut fnnet tægcbont. @f. 53, 5.ID'lenneffene :prøve~: unbertiben at glemmefin flJnb. SDe :prøvet at fige: bet et iffe mittfflJlb; bet et be anbtel3 fft)(b, at jeg gjorbe beton be. @Her be fig et: nei, jeg ~at iffe ftJnbet.~ bette et aUe mennefter lige. tbe[u bebøue, fom intet ~at lært, be figet faalebe~,naar u i talet til bem om flJnben: SDe an bre9at ffl)(b, iffe jeg.ID'len 9uab 9iælper bet oø, at ui figet,at u i ille ~at flJnb. ~ant u i freb b.etueb?~ant ul frimobig{Jeb tit at fe o:p til @ub?~ant ui ftimobig~eb :pan ben mnabe til at(ægge o!3 tolig til at bø? 91ei, bet gjøt u i lUe.Og {Juorfot fant ui iffe fteb +Jan benmaabe? ~otbi @ub iffe 9nt glemt uor ft)nb,forbi om ui :ptøuet at glemme ben. ~otbi@ub iffe lægget fft)lben :paa be anbte, fotbiom ui gjør bet. ~otbi ui iffc fan bebtagc@ub, om ui :prøvet at bebtage o!3 felu.;t{Ji @ub '9ar feet oø. ~an 9nt feet 9ueronb, flJnbig tanfe, fom fif loo ti( at uære iuott 9ierte. ~an ~at 9ørt 9uett flJnbigt otb,ui talte, og {Jan 9at feet en{Juet gjetning, fomui gjotbe, ogfaa bent, fom ingen mennef!etueb om. ~an (lat feet o~ '(Juet ftunb, ~i ~atlevet; ftn u i bleu føbte og htbti( benne time.~an '(lat: feet att og fjenbet alt.@ub ueb ben ;ll)lb, fom anbte 9at. ID'len'9an fjenbet ogfaa ben ftlJ(b, ul 9at; og betucb uort '()jette, felu om ui iffe ui( tænfe bet.pan.SDerfot fant ui ingen ft:eb ueb at nægtcuot flJnb. ~eg 9at ftaaet ueb mange bøb!30'Ietet; men jeg ljar albtig feet noget mennefte,fom funbe bø i fteb, naat bet fag be: jeg 9ntifre ftJnbet mob @nb; be anbte {Jar ffl)lb,iH~ jeg.ID'len jeg '()at feet, at mange af bi!3fe, fominc fif fteb ueb at glemme fin flJnb, fil freb,ba be begl)nbte at tænfe :paa fin flJnb. SDabe tog mob tiL flg og tænlte .paa betle: @ub9ar feet mig ~uer bag, {Juet time, ba f!uttebebe meb at unbffl)(be fig i ba f(uttebe be mebat fige: bet et be anbtes fttJlb. SDa Oleu bentanfe ftætf 9oø hem: ~eg '()at f9nbet mob(§htb ! SDa førte be : ~eg '()at fottient fitaf af@ub. ~eg 9at fottient, at ®ub fag be: SDufaat iffe lou til at. uæte mit batn. IDeen babegt)nbte be ogfaa at fl'Øtge: ®ant bet tffcan, at jeg uUuet @ubø barn igjen? Og faatænfte be: 91ei, jeg fan iffe bUue @ubs barn imin flJnb ffiiTet mig fra ®ub i et bet ingen~jcelp fot mig ? SDa fom bet tit bem bet 9et0'lige otb om 9am, fom et fantet fot uote ouerttæ:=belfet og lnuft fot uorc miøgjetninget. Ogbe b(eu (iggenbe og tænfe +Jaa biøfe otb:tbtt:affen (a a +Jaa 9nm i 9uotfot? fot at uif!utbe Oaue fteb! Og ba fan be fot fit øleben 9ette 3efu~, 9ængenbe :paa fotfet, f(aaet


42 1le ~olle~ blaD.-------- --------- - -------------og totneftonet, bet @ub!3 lam, f om bat u et::benø flJnb. Og ba fag_be be til fig felu: ~obet et ~anb i ogfan fot mig et bet l)jælt~.\Sttaffen Inn t~an '(lam, fot at ieg ffuLbe fanfteb. SDn fon be ot~ ti( ®ub og fngbe: SDu9nt feet min ftJnb og mine mange, mange ftJn"bet; '(Jette @ub, forbarm oig ouet mig fot~efu strifti ff9Ib. Og l)uotlcbeø gif bet bn?SDa fif. be lægebom i uroen glf bort, fteben lomtil bereø 9iertet. Og ba bleu be liggenbe ogfige meb taf og meb glæbe: ~an er fnnretfot uore ouertræbelfer, fnuft fot uote miøgjet=ninget i ftraffen tan t~nn '(Jam, fot at ui ffu{bel)aue fteb, og ui '()at faaet tægebom ueb 'f)anøfant. Eouet u ære ®ub fot 9nnø ftote fjærtigl)eb!\Snalebeø gif bet meb mange. Dg fnalebeøet bet @u bø u ilje, at bet ffn{ gaa. meb et'f)uettmenneffe: m:t be ffal fomme meb fin f'9nb ogfine mange, mange f'9ttber og tage tmob 9nn!Onaabe fot ~efH strifti fftJ[b. ~a.n lynt tabeto!3 {eue ibag, fotat u i ffu{be fomme i forbi{Jan fan gjerne ui[ ffjænfe oø freb ueb uoteftJnbet!3 fot(nbe[fe.Og oi u il fomme! mi ull iffe la be l)amuente Længete t~an oø; u i uit ine {ængete gnauote egne ueie, van be on be ueie i oi u i( gaat~aa ben lt)fe uei til ®ub og 9oile ueb l)an!3fnbetl)jette. ®ub l)jælt~e os aUe bettit fot ~efufftJ lb m:men.91u jeg taUet a.f mit '()jette~efu fot hin angft og nøb,fot 'f)uett faat, l)oet f.pot og fmertefot hin jammerfu(be bøb l~ot be mange fuf og llaget,fot be tufinbfolbe vtaget,fot bin ffjelu og fot bln fuebtaf ffe big i euig{Jeb l~afob gaube ingen fnmeratet. SDen enefte,9an 'f)aobe til at Lege meb, var en ftor '(Junb,forn '(lebte ~tinø . ~a fob boebe '(Joø fin b.ebfte=fat i men beftefat unt fna. ofte ube og bebfte=mot funbe f(et me ftelie meb l)am. 91ant l)anuilbe følge '(jenbe ub l fjøffenet fot at fe, 9oab9un '(lotbt t~aa meb, ffjøo 9un 9nm næftenbeftanbig inb igjen. Og ~a fob tænfte: ~ebfte=mot et iffe glab i mig, betfot er anfigtet '()enbeøofte fan mødt og a{oorligt, nam: 'f)un fet vaamig. Og naat bet forn nogen i beføg tilbebftemoten, fan '(Jan ofte, at 'f)un begvnbte atta.te om '(Jam. SDa tt)ftebe l)un va a 9ooebet ogfaa bebtøoet bort t~na {)am.~ar bebftemot fint van {Jam? SDet funbe~afob iffe fpøtge om, fot 9nn t>at bøu ogftum. ~an gaobe tHe beftanbig uætet bøu ogftum, men gaobe baabe funnet gøre og talefør. ~an '()uffebe, at 9an en bag oat ube ogf.pabfette meb fin fnt i be gif og taUe fammenube van marlen. \Saa ffulbe be gaa ouet enjetnbaneouetgang; ~afob ~ørte en fiæd fufen,et fftig fra fabeten, men fan ulbfte ~an m~mere; I] an unt befoimet og Iileu Iiggenbe mangebage uben beoibftfJeb. SDn gan uaagnebe opigjen, unt fabeten borte. ~afob unbtebe figOt>et, åt fabeten mr fotn igjen i men '9an funbetHe f.pørge, {Juot '(Jan uar, fot gan funbe iffefinbe otbene. ~an t~tøuebe mange gange; '(Janft)nteø, at ~an 'f)aube otbene in be i gouebet imen ~an funbe iffe fan bet til at tale.~a nø mor talte ofte tiL '(Jam.' ~nn funbefe, a.i yun talte (angfomt og tt)befig; men ()anfunbe iffe '(Jøte bet. \San gtæb moten Ubt, oggan gtæb ogfna; men nant moren fan bet,tørtebe {Jun øinene og fm ilte ti! gam og hJØfebegam. m:a mot, mot ! ~et unt fan gobt atuæte {Joø mot. ~un fotftob {)am, og '(Jan fot==ftob {Jenbe, enbba be me ta(te meb munbcntiL ~uetanbte. SJnot {ætte {Jam at fo!be fine{Jænbet, og fan folbebe {Jun. fe(o fine '()ænbet ogvegte niob '(Jimme(en. SDet -unt {Jølttbelig. illlotta{1e meb nogen, forn {Jnn iffe funbe fe i menmor b{eu glab, naat {Jun taLte fnalebeø, og bab!eu ~nfob ogfaa gLab. WCen fan b!eu motf9g i og en bag {agbe be 'f)enbe i en ttangfasfe og bat 9enbe bort. Og tna fom bebfte=fat og ljentebe .{Jam 9iem tiL fig.~afob (ængtebe foætt efter fin mot. 9?uunt bet ingen, forn tog l)am paa fanget ogf9øfebe yam. 9J1en ()att l)nube en gob uen, ogbet uat ~tin~.~øtfte aften, ba ~nfob font ti( bebftefm:en,u at bet noget, f om tøtte fig unbet bot bet.\San ftøb et ftott, lobbent bt)t ftem og gillige T)en ti{ ~afob og {agbe youebet .paa ljan.øfnæ. SDa bteu ~afob ·g(ab, og {Jan flog armene..


1)c b oue~ blnb.om ~unbens ~a.(s . ~tins fon paa ~am mebfine ftore, gobmobige øine og togtebc meb [)a.ten.58eb~efat fmilte, ba [Jan faa bet. ~anit)nter&, bet unt gobt, at ~a fob funbe ~oue nogenat more fig meb. ~or beb~efaren unt fan be"brøuet ouer, at ~nfob me funbe [)øre mete iog [Jan tænfte ofte paa, at boftoren (laube fagt,a.t (Jørfe(en maaffe fu u be fommc titbage; men· nu (Jaube be ventet faa (ænge, ot bet uiftnofiffe uar (laab tængete.~1oat bet u or gobt ueit unt ~nfob og hefte"foten u be :pa a marfen. ~et u ar fnn morf omtat fibbe va.a en træftubue og fe :pna ane fau"erne, mebens ~rins fproug omfting og tigefomffu[be gjæte bem . Wlen en bog ~ænbte bernoget ffræffeiigt.~afob (lo(bt :paa at .p(uffe bfomfter og untgaaet et fi9ffe bort fra beftefar og fauerne.SDn {Jan fom tilbage, Mt>t> lJnn meget fotffræHct.~oc bebftefnten ftob ouet ~rinø. ~an 9oLbtben i (la.løbnanbet og f(og tiL ben meb fintl)ffe ftof. ~tinr& (ll)lte og jamrebe fig og utebfig i fmet:te. ~a fprang ~afob (len og f(onti{ bebftefawtØ otm O(l foftebe fig gtæbenbcouer ~rins. 58cb~cfarcn bleu forbaufet og fLapl)unben og ~o fob flog armene om 9unbl'n!3 [)alaog græb og græb.~o greb bcftefann ~a fob i m:men og tog~a.m meb fig [)en ti[ en bujt IDet tan en fatt iog bet ranbt bLob a.f et fant :poa ben, og etlibet lam ftob ucb fibrn af og brægebe.58efiefnren .pegte :pao fauen og bctpaa pan~rinø. ~a forftob ~o fob, at ~tina ()au be bibtfauen og at behftefaren {)au be fttnffet ben berfot.~afob ft)ntes, at bel uar onbt, at fauenunt 6ibt; men yan tænfte meft :paa. ~tln!3,fom (lnube fa.aet .ptt)g( og font gif ffnmfu(bomft!ng meb ~a(en metrem benene... mu uat ~rinø tæb fot at gaa bort ti(fauerne ; men ben fan ofte bort .pan bem, forben fvnte!'5, at uarm ulb uat be!Ug at flibe i,og bet unt ua.nffeligt iffe nt (øbe bot:t m bem.ife, menf;Jan {ængtebe efter ~rtnø og uentebe .pa.a., atbebftefaberen ffn(be fomme inb meb ben omaftenen.58ebftefnren luflebe børen op og f(av (lun::ben inb førft. ~en forn inb næften ftl)benbeog logbe fig neb foran ~a fob. ~en ffa.[o, ogber ra.nbt btob of ben. ~af ob føftebe op i:>ell!3f)oueb og fa.a ben inb i øinene. ~a forftobf}nn, a.t ~tina t>at bonge, meget bange.58ebftefaren uat fommet inb og fatte figueb ffotftenen. ~ans a.nfigt unt møtlt og a(=ootUgt. Og ~afob tænftc: (luob er bet, yanui( gjøre meb ~dns? ~ an fan, at bebftcfnrenfogbe noget tif bebftt>mor, og at {Jun fan :poa~tln13 og b!eu bebrøuet.~a banfebe nogen van bøten. ~afob fot::ftob bet, fot {lebftefnten git (len og lulfebe op.SDet: ftob en manb ubenfot og ya.n l)aube etgeuær i l)aanben. 58ebfteforen fntbte pan ~rinl3og gif ub meb ben.~a ffjønte 3afob, at be uilbe ffl)be ~ti}\!3og {Jan Uleu fottui(et. .Pan f(æbte fig meb fLtftJge btn ub i f;Jauen, og ber fan 9on, rrt ~rinøuor bunbet tit et træ.~ebftefaren gif bort fra ben og manbenmrb bøøfen løftebe ben fot at tage figte. ma.,naor ieg bate furibe tale, tænfte ~afob i finangft, og ~on greb fat i ffjortelinningen for a.tffoffe fig tuft og flog ub meb armene. Og fantoabte I)nn: 9~ci, nei, nei;58ebftefaren føb ljen tit f)am og tnabtc:~an 9ar faaet ftemmen igjen. ~an fan ta Le !®ub uære tat@fter benne ~ætfe opf)ibfeife Ion ~afobftJg i mange bage. ~oftoren font og gil , ogbe u at bange, at y an ffulbe bø. ID1en (i bt efterlibt blev {Jon 6ebte, og ba hmbe I)a.n bnabe{)øre og tale. ~rins fob ueb fiben af fengenog fan vna. gam meb fine ffoge øtne. SDen untille bteuet ffubt. ~en ffulbe fan lou ti( atlene. ~ot @ub lja.obe i o btugt ben fom et mib ==bet ti( a.t giue gutten ~emmens brug igjen. .Øøu eUer Z,øtJfhun.SDet finffc ,,tibffrift fiir bouftumma", bettlbligere efter "~e ~øue!3 blnb" (lat inbtagetljr. ~f;Jt. ~o(mfens forebrag om ouennnførteemne paa. fjøben'f)aunetfongresfen, ()rrt i fitnumer for februnt ianr en intete!3jant attifdom fa.mme emne af Ulnbetø tebaftionsfeftetær,


44 1>e bøucø fifnb. \Up ril.fru ~unn Stabiuø. tyru Stobiuø beter ~eltub br. ~olmfeltØ ol)fatning, at orbet bønftumf>ør ombl)ttes meb bøu, forbi hette fibfte orbmeb langt ftørre tet enb orbet bøvftum fan an"uenbeø :pna a l te, ber manglet '()ørefansen,faauel be, ber ~at manglet benne. fra føbfe[enaf fom be, ber ~at tabt ben i en fenere afber.Ogfaa fru Stabiu!3 gjør fig imiblertib ffl)lbigi ben famme misforftaaelfe af l)t. ~olmfrnsmening, fom l)na [ongresfen fom fterlt tilorbe,nem Hg ben, at bt. ~· ffuTbe ~a f o te f 1 a a etat bete be bøue i 2 trasfet: bøue og bøoflumme,ibet ben fibfte betegnelfe frembeTes ffulbe an::t>enbes :paa bem, ber fun yavbe mobtat unbet::u isning efter tegnmetyoben. ~1t ~uab gr. ~olm::fen y ar fagt er, at betegnelfcn 11 bøuftum 11frem::beles meb tet fan anvenbeø :paa enlelte æ lb rebøue, fom f(et iUe l)ar (ætt at tale; men iblr&fe orb ligget intet fot fi a g om fremtlbigat inbføre to f>etegnelfer og faalebes foranflalteen fpaltning inbm be bøue!3 leir. ~uertomfremgaar bet, flJne!3 jeg, tl)betig nof af ~t.S?olmfenø fotebrag, at yan ønffer {)etegnetfen•bøuflum l)ert afffaffet, og orbet bøo anoenbtt~nn alle uben unbtogelfe.2igeouetfor be gjentagne misforftnaelferaf '9r. ~olmfeM mening, bet er fommet frembaabe .paa fongresfen og fenere i naf>o[anbenesblabe fot bøuc, er bet fun tet at gjøre opmetf::f om .p an hette.tytu Stabius'ø artifeL inbeyolber forøurigfan meget gobt, at bet uUbe være ønffdigt,om ben bleo læft ogfaa i 91otge, l)uorfor jegyenft!liet m 1/~e bøoes blab 11 at inbta ben.H. D.~ ... man fhutt, u a ar uta u ran ta te~(5!:anter l an{ebniuo af ft~ffet "~øb eller bøu:ftum" i "~c bøbeSl '6lab".)meb bøoflumfongtesfen i stjøoenf]aon l)olbtnorbmanben ~l)t. ~olmfen et fotebtag oueremnet: ~~~øo eller bøoftum ? 11 tyorebraget fomfiben inb i 11 ~e bøues f>Ia bli og i 11~ibsffriftfot btifflumma".~ bette forebtag frem~olbet yr. ~olmfenbet urigtige i f>enævneffen bøuftum for :perf o::net, fom oiftnof et bøue, men fom yar gjen::nemgaaet taleffolm og bet lært at tale og• faalebes lUe fan fa{bes ftumme. ~t. ~olmfenmenet, at orbet bøuftum alene f>øt f>tuges ombem, fom oent)tter fig af tegnfprog eller fin:gerf:ptog, men at berimob nlle bem, fom ~atlært talefproget og lnn af(æfe frn anbtes Ire::bet, gva b be talet, ffulbe falbcø bø u c.~en, fom fftioet bi~fe linjet l}ot trengement, at f>enæunelfen bøuftum et urigtig ogui(b!ebenbe. SDen ffriuet fig fra en gnmmeftib, ba ben, font faunebe yøtfelenø goue ogiffe funbe tak ogfaa onfoae!3 fot at {)auefeil paa taleotganet, ja i alminbelig~eb ogfaaanfaae!3 fot ilte at '(!aue normal forftanb.~ not ophJfte tib er bet anbetlebeø. ~lle,forn {)or noget at gjøre meb be bøuftumnte,veb gobt, at be iffe blot fnn være (igefaabegauebe fom be ~øtenbe, mett at be i uitfc~Hg"(Jeben tUe engang er ftumme, men paagtunb af fin bøu'(Jeb er bleoet '(Jinbtet fra atlære talefptoget. ~ot alle bem, fom fjenbethette fotyolb og l)at tænft fig inb i oet, manf>enæonelfen bøuflum uuilfandig uitle ftøbenbe.~or min bel fan jeg umuligt anbet enbat uæte enig meb {)t. ~olmfen i, at benæu::ttelfen bøuftum butbe ontbt)tte!3 meb bøo. ~ogfan jeg umutigt være enig nub bant i, at alenebe bøoe, font mere eller minbre gobt bnr lærtat btugc be yørenbeø f.ptog, ffuibe oenæunesbøoe, men at betimob alle be, font btugertegn:: og fingetfptoget frembeles ffa[ betegnesog bettngtes forn foave( bøue fom ftumme.~uotfot benne abffilleffe?~ Suenft otbbog nf 21. ~· SDatin ftaatom orbet ftum: - "forn manglet evnen til attale'' - ("Stum fom en fiff"). Stan bettemeb tette figeø om uore bøuftumme? (~egbtuget inbtil uibete oenæunelfen). ~fter minmening - nei! ~e talet jo allefammen, flJ"nes jeg. ~ffe nlene be, fom taler bet fprog,fom fan {)øres, men ogfaa be, tom talet bettaufe tegnf.prog ·).·:~') U n bcrh~nncbc u ar i StocfiJ o{m tHftebe u el:> et a fSl'. 'J. U.~. an orbnct møbe for bol>ftum me, ~botet fotcbrag for be bøl>itumme O!cb t


~Cp ri l. 'De bobeØ blob 45men, forn ~at et fvrog og mebbelet figpaa bet, talet bette fprog i jeg fan iUe tren femig anbet. ~t tegnfproget et et fprog, omenb Mot et fanta( af menneffer fan bet, betfan oel iffe beftribeø. ~ SDanmad ~nbes beren Iærebog i tegnfptoget, og ~o~ os i ~inlanboil man ogfaa ubgioe en gtammatif i hettefptog. ~egnfproget man betfot anfee~ for at~aoe en p(abs b(anbt jprogenes anta{, og føi::gelig man be, fom talet hette fprog, regnesti( be tnlenbes antaL ~orøorigt fan jo befaafalbte ftumme baabe Le, fftige og græbe9øit og fremftøbe ll)b j be ftanr me tilbagefor be 9ørenbe i benne ~enfeenbe. SDet fanf. er. iffe fiffene, be et uitfetig ftumme. W'lenfan man om en bøoftum fige: 11 ftum f om enfiff" ? ~Hei ! C5tum bur be uel egentlig btotben falbeø, forn manglet be organer, ueb9ullfc mon fteml•tinget bJb. 9Jlenneffet mang"ler iffe taleorganet, enbffjørtt uiftnof bisfe uebfvgbom, f(ag m. m. fan tabeø, 9ootocb ftum ==9eb inbttæbet.~eg gjentager betfor fpørgsmaalet: ~u or::fot ben of 9t. ~ohnfen fotef(aacbe abffi[eLfe mel ==lem be bøue, f om ta [et be 9ørenbes fprog, ogbe bøue, f om ta(er tegnfprog ? ~uotfot iffe{abe bet fotælbebe, ubetettigebe og .uilb(ebenbcorb f t u m bottfalbe og etfiatte bet meb otbetbøo for arte bøue? ~ ængTanb og ~me ==tifa 9ar man fot længe fiben optaget benæu ==nelfen bøu, fom ~t. ~olmfen foref(aat, og imotge falbeø alle ftatenø bøuftummeffolet offi::cidt 11 ffo{er fot bøue". ~ bis fe I an be et te=formen faa(ebeø a[etebe giennemført.~t . ~olmfc ns fotf(ag, at otbet bøu ifle ==betfor bøuftum ffu(be fomme til anuenbelfeogfaa i bet øutige C5fanbinaoien, uanbt iffeti(f(utning paa fongteøfen. SDet fnlbt af bengtunb, at man ei uiLbe fe be bøoftumme bertei to f[aøfet: bøue og bøuftumme.~gen ting uilbe i oitfdig9cben uære før=getigere enb en faaban beling. SDen uilbeblanbt be bøuftummc uuilfnntlig bringe enfplittelfe, fom uilbe gtibe ffnbelig inb i a[ebereø fot9olb, ftemfalbe misunbelfe og mis==i om ()at lært tn(cf.ptogct fcun talet i n(m l!tbdlo·()cb meb l)beranl:n:e ttbcu ll)b blot bcb at bcbægclrebernc. ~(tjaa ogfaa et tauft fprog.fornøie!fe paa bl'n ene fibe, ~oumob og ouet ==Iegen'9eb paa ben anben fibe og faalebes gjørebe bøuftummeø alletebe tunge nof lob enbnutungete. Øbelæggenbe uilbe i fnnb9eb betuære, fom funbe fremfnlbe faabanne følger.æu faaban tobeting meb fplitteLfe fontfølge ui(be bet ei f>liue ta(e om, nant a[e be,fom mangler 9ørfelenø gaue, meb tt fælie~naun fal bes bø u e, uanfed om be btuget tale=fproget eller tegnfproget. SDe er ba a[e lige ==fti[e be, og ingen fan føle fig ouer(egen el! etf>e9øuet at føle fig miøfotnøiet eller tUfibefat.SDet 9at uætct ftem9oibt, at bet bog manfinbe!3 nogen abffi[elfe me[em en bøuftum ogen fom ueb ftJgbom e[er a[berbom belui~ e[et:9dt l)at: miftet 9øtelfen. ~uotfot? - C5fatben tung'(lørte eller ben ftenbøue føle fig ftæn ==fet e[et ilbe betøtt betaf, at ben, fom et føb~bøo e[et: i tibtig a(bet 9at miftet 9øretfen,og fan fa(bes 'bøu? 2nngtifra! Dm fan vit"feUg et ti!fæ(bet, beuifl't bet blot, 9uot fot=bætueligt og begrebøfotoittenbe bet 9at uætetog er, at he, forn i faa tiblig albet miftebc9øt:e[fcn at be ei .paa fæbuanlig maabe i botn"bommen funbe (ære at ta(c, 9ar fnact .færbe ==næunelfen bøuft u m, en benæunelfe, forn - føt ==gdigt nof - nnfees fot at lletegne noget neb ::fættenbe. Stan 9ænbe, forbi ben fotubfætterto feil.æn faaban unøbig abffiUdfe finhet itlefteb btanbt be b 1 in be. ~ne bL!nbe, faabelbe, forn 9at: faaet fin ubbannelfl' i fætffilteanftaltet, font be, bet i fenete alber 9at miftetfit ftJn, fal bes meb et fælieø ttaun - b 1 in be,og ingen følet fig ftænfet e[er forurettet bet=ueb. ~uotfot fan bet iUe uæte vaa fammemaabe blanbt be bøoe?2ænge nof 9nr be faafa(bte bøuftummebannet ligefom en lafte fot fig, næften ftaaenbeubenfot: famfunbet. SDe nt)e bøuftummeffolet,'9uør talemetoben et inbføtt, 9nt ti( 9enfigt attaabe bob .paa bette onbe og fnauibt muligtfremme ftørre omgang mellem bøuftumme ognormale. SDette et i 9øi gtab glæbdigt. ~il =fælbet et, at be bøue, font fan tale nogen(unbett)beUgt og nogenlunbe gobt af(æfe talen fraanbre~ Iæbet, 9at fettete fot: at omgnnes og• atbeibt• fammen meb be 9øtenbe og 9at fan=lebes ftøtre ubfigt m fremgang i Uuet enb be,


46 ~c boue6 blnb. S}(\)til.f om et l}enuiftc til bet fot be f(efte 9øtenbeufotftaaeHge tegnfptog. 9nen fan længe be"næunelfen bø u f t u m ftanr igjen, ffaL ben ftorea{menl}eb uanffeUg fomme fto ben uante fore"ftiliing, at be, fom f a [be s_!blø u f t u mm e, og"fan et ftu m me, be maa fiten tale fan tlJbe:::Hgt be uiL IDlan Enn uirfetig imcUem fanl}øte ubtt·9Het ,,tnlenbe bøuftum". ~ ~~ltfna enftum, font talet. stan man tænfe fig nogetmete fornuftfttibtgt? - met!~t5fa1 aUe bøu"ftumme ffiætes ouet en fam, fom bet l}ebet,fao bøt be aUe falbeJ3 bøue, l}oi(fet be aUeuitfeHg et, og el ftumme, I)uilfet neppe nogennf bem et, og 9niLfet faalebeø ei et overens"ftemmenbe meb fanb~eben.SDets et beflagetigt, nt "9q ~olmfen i fitintetesfante fotebtag i ~jøoen9aun ei togfftibtet fulbt ub on fotef(og en fuLbftænbigf(øifning nf ubttl)Ud bøuftnm og iftebet btu"'gen af benæunelfen bø u fot n:t ( e bø u eu ben u n b ta g et fe, uanfeet om bet btugeøtaLe" eliet tegn" ener fingetfptog. SDet er mu"Iigt, at 9nns gobe fotffag i fan fnlb l}nubcuunbet ftøtte opmædfoml)rb og alminbeligrreti(f(utning. IDeen bet: fan enbnu gjøres nogct.QJi (cuer i tefotmet:nes tibstum.~ulla ®tnbiusli "'tlbS!}ftift fiit: ~iifitlllliCI",~in lonb.~le b. anm o ber ~erueb uen(ig om, at bebøoftumme og hetes uenttet man ubtnle fig ibet fpøtgsmaal, f om oml}nnbLes i ouenftnnenbefitJrfe. ~uett inblæg, t l}uitlen tetning betenb gant, mobtages meb tnfnemmelig9eb. Stillettelfe nf biøfuøfionen opftitleø følgenbe f.pørgø"mnal til befuntelfe:l. @r man ftum, nnnt man fan tale?2. ~uilfen benæoneffe anfet be bøuftummefot at uæte bebft fot fig: SDøu eUetbøuftum?t5uarene, fom iHe be9øoet nt uæte tange,inbfenbes unbet nbreøfe : ~ru ~ulin


1)e bour« Olnb. 4'7-- ---- -------atbeibebe {)an i 23 1 / 2 nat ~os ffomnget omasfen et nnfeet fontett færbe{rs bue(ig og f(inf '(laanboætfet, -utrættellg9eb og (>ang ti( f(lb et :et fwnttæ"benbe .fætpræg ~os '(Jam, ftiiie og beffebenfom ~an et i al fin færb et ~an et mønfter.paa en ~æbersmnnb i beite otbs bebfte bett)b"ning - en Vtt)b for fin ftanb og fot famfun"bet, og nt)bet l)a.n ~os a.Ue, fom lommer i be"tøting meb '(Jam, ubelt agtelfe og (>engiuen9eb.an paa fin 70aatigeføbfe(sbag fe titbage .paa meb tilftebsl)eb -en uiffom'(leb fot ~omen ~an fottienet tos ogpaaffiønneffe. 9nen albeten giøt fig ogfnnfølelig (>os (>a.m; foageUg(Jeb l fotblnbelfemeb ftJgetig~eb lægget fig tungt paa '(Jan\3 førfan flætfe uitfei~ft, og unbetligt et bet betfotiffe, at ~ans ftæfter er fmaa og atbeibet fa!"bet langf omt, - (l an funbe unbe1'5 ftøtte ogl)oi(e. Ole ~9omasfen ~øret blnnbt "9:>e bø"oes forening "ø førfte meblemmet og unt inogle ant fuppleant, og et '(Ja.ns potttæt inb"toget 1 foreningene "iubilæumsfttiW'. mi øn"ffet Die ~l)omasfen tillt)lfe meb bagen og(>nnbct at @ubs tige ue(figneLfe og freb manfølge (lam ogfaa i be fommenbe tibet.magnat .8ienet.6lJRt' tH "f{rre unge tJiger"."~lete unger piget" l)nt i "6manblabe" Ha"get ouet ben nuuærenbe tilftanb i bøuftumme"foreningen. 6om henne forenings fotmanbffnl ieg meb et pat otb an'(lo(be henne ftitif.~øtft flnges bet ooet ben megen tobnfs,.røg, fom et i {ofaletne, men feftfnlen et ionetop fot en ftot bet bleoen befriet ~etfot ueb,at bet et inbtettet et eget og otbentlig {ofa(etil beoættnlngen, '(loottil jo ogfaa eftet beunge pigets ubfngn folf nu ttæffet fig tilbngeog fabet falen ftan tom. men ~ootftn fom::met fan aUigeuel ben flemme tobnfstøg i feft:falen! ~uab bet uæoes om "be gobe, gamleboge" pasfet '(JeUet iffe. ~igetne man uæteme~Jet unge i foteningen, nant be iffe ueb, atnote gam(e l)æbetsmænb i foreningen nof '(lolbtof at fan fig et flog fort til tib!3fotbtit> paamøbenftnetne, at tl)ge fig en plbe tobaf, atbtiffe et g(as øl og at btiue fibbenbe libt fentOl)pe, - og art beite mantte foregan i feftfn"len. SJJlen neto.p i bisfe l)enfeenbet {)at mannu villet l)olbe Hbt igjen ueb at ffjætpe ot::benstegletne fot nlberbom!39iemmet. ~uft fotat giøte falen fna fri og feftlig fom mu11gtfotetoges inbtetningen nf fædofnletne ti[ te::ft autntion og fontorfottetninget, 9onb bet baogfaa bragte bisfe ting unbet f)elbigete fotyolb,og fom let (oh fig inbtette ueb omfotanbtingnf to buiiffet, fom ftabig gav unbetffub ubenubfigt ti( bebting. men nrtib oil bet f)nuefine unnftelig'(Jebet, f)uot - fom yet- mangemænb og foinbet fommet fnmmen. ~enetetimib{ettib toflasftøgen be unge piget fotmeget,fan fan be io fædig l)olbe fig ti( falen, bet- efter hetes egne ubtQ.(e(fer - mt ftaat tom.9:>e maa ba l)eUet ilfe glemme, at bet er enfætftilt fotening fot bøuftumme foinbet, ~uitfenbøuftummefoteningen tannet {)us i be fnmmelofalet. ~ettil fan be io f(utte fig SJJlanffeintiblettib netop meUem foinbetne inbbl)rbesben omtalte ,rf(emme f(abreftJge" ttiues, menben ffal ieg iffe opl)otbe mig uibete ueb.Stienbet be unge piget maafte l)eUet iffe nogettil "be bøoftumme!3 læfefotening ", bet jo ynttofnletne ftit f)uet løtbag aften ti( bete.S (æs:ning og fotebtag, og fom '(lat fin egen befb}"tdfe meb fit fætegne anfuat. 9:>et ftJnes jofan! - S)onb en eiiet nnben ftemmeb f)nt fun"net bemætfe om foreningen, rører os iffe fanmeget, 9oett Innb l)at fine ffiffe og forenin:gens gobe tl) ffn{ oi fot~nabentUg nof uibe atoptetl)olbe. ~m fan hm g(æbe os ouet benoeloilie og ftøtte, bet ftabig l)bes o.\3 fra meb"borgeres fibe. ~oi!3 be unge plget '(Jaobe {)notnoget fætligt pan l)ierte, l)aube bet fiffett uæ"tet bebte om be Hgefrem {Jaobe '(lenoenbt figtil beftl)tdfen bermeb. Offentng at ftemfommc


48 S)e bøbe~ Olnb.meb en fan lø9 og uuæbet(JæftiG ftitif fomben foteUggenbe tan tun gjøre ffabe.ftiolicn(JC\\ltt, beu lObe mart~ 1908.()nu trobbe 1in føber~~- !tetting.orb.3 en nf .SonboM ftørte ffo!et blev bøt"nene!3 at&eibe plub!3e1ig afbtubt ueb, at bet Iøbbtanbfignalet. @Som fæbuan(lg ueb en faabanleiUgl)eb b!eu bet ftot uto og fotoitting, fomforøge!3 tl{ angft, ba man ~øtte, at Hben untubbrubt Uge i næt'tJeben. Q;n(Juet. føgte nu attebbe fig, men i iueten fot at tomme ub brevbet ftot ttængfel ueb bøtene. 91ogle nf bøt"nene tom til ffabe, og en af be l)ngte freret::inbet h>tang i fotfttæffelfe ub nf et uinbu ogtom alootHg ti( ffabe.3 al benne fotuirting unt bet et barn,fom be'9olbt to og felobel}etffelfe og breo fib::benbe :paa fin .p(abø. SDet unt en otteaatig:pige, meget ~olbt i ffo(en fot fin h)bige ogo.pmed!3omme o:pføtfel. ~un uar iffe ubenftt)gt; l)un unt Meg, fag be itle et otb, menfab ftille .paa fin .p(ab!3, ti( man fagbe, at a(fate oat fotbl. SDa bet faa atter Oleu to ogotben, tænfte man .paa ben lille .piges ftil(Jebog befinbig(Jeb, fom unt fan fotffieUig frabe anbre!3 fotffræffelfe. SDa man nu f.putgtel)enbe, l)ootfot (Jun I)nube funnet uæte fanftille, funtebe l)un: "3o, min fabet et uebbtanbfot.pfet, og (Jan l)nt fagt mig. at om betnogenfinbe b!eu branb, naat jeg oat .paa ffolen,ffulbe feg blot fibbe ftille. SDet l)uffebe jeg.paa og gjotbe, fom (Jan (Jabbe fagt" . ~unl)uffebe .paa fin fabet9 otb i nøbens ftunb,og be ~o(bt (Jenbe ftille, fan ~un iffe fom tilffabe i tt:ængf(en fom nbffillige af be anbte.~un nibfte, l)an elffebe l)enbe, og ~un ftolebe:paa, at (Jan!3 raab oat bebft. ~etaf fnn ui(Jente ben (ærbom at flole :pan not (Jimmelffefnbets omfotg og (Jjæ[.p i ni nøb og fate og "()u::ffe :paa "(Jans otb : ~ret ftiUe og betænf, ntjeg et ®ub."~l)misf."·~faubebe mebbefelTer.~røren 6"~tlftiøuc ~llcht b(eU oeb gene"talfotfamtingen i ~etgeM bøoftummeforentngben lfte matta valgt fom ætesmeblem fot lins"tlb, meb fu.lb tet til at ftemme i alle møbetog neb alle valg.~øUfhtmmefotcnhtgeui SltølJen~aun.lrOtmanben fot henne forening, inf:peUøt ~et"ting, l)nt mebbett, at bet i a.ptHnumetet affmaabtabe ull tomme et font :paa ben attifel· om foreningens fot~olb, fom ui optog efterfmaab(abe l no. 2 nf SDe bøoeø blab. ~m uilmeb gtcebe optnge fuaret, naat bet fommet.®tunben ti( at fitJflet fiE plabs i IDe bøoesblab unt ben, at bet var enfeUe ting, fom be,.gt)nbte at vife fig i nog(e af be notffe fote::ninger, fom oi itle ftJnte!3 om, og forn be, betmebførte bem, føgte at fotfoate meb, at fnabrugtel3 bet i jtjøben~aun. ~i ni{l:le beroeboife, at man ~etlet man I)ellet tUe i !tjøben"~aon var fotnøiet betmeb, og at man berfotbutbe tage fig i agt i note foreninger, føt bet,bet ifle nat fan I)elbigt, fil fætte fig faft.lrOteningetne b(anbt be bøoe bør I)o1bes:paa et ~ølt ftanb:punft. SDet bøt ilte ti[abesnoget, forn vi( ~olbe be bebte ftæfter borte.mt ttcenget bem fan vel."De ~øvesbla~"foftet .Rt. 1.80 om nettet SDe fattige fant Olnbetftit. SDe, forn 9at Hbet .penge, fnat blabetfot l lt. eUet 50 øre ellet 25 øre. ~i uigjerne, at alle ffal .prøve at betale noget;50 øre eller 25 øre flJnes oi, nreften alle manfunne betale. ~reve meb betaling fot blabetfenbes ft:it, naat be {eoe"tes .paa :poft'~ufet, ogvoftnabneren fotfeglct bet. ~an alle anbtebteve man bet fættes ftimetle. ~teue ubenftimetfe inMøfes iffe. ~btesfen et: "SDe bøu~!3Mab", morbfttanb vr. Stti~ianin ....~u 1908. O. ttl)tiftia u feu~ !8ogh:.


'lJt tteuer t ~(tutben~ ttUe bæfen ogtUe i lJogftøuen~ gøm(c Uæfen. ffiom 7, 6.@ubs bub et ~eliige; be ffal nlbtig nf==ffaffe~ @;t~uett menneffe et vligtigt ti{ at ab==hJbe bem. 9Ran mætlet bet betpnn, nt fnm==nittig~eben bliuer urolig, om man flJnbet mobbem. ubene og for be teligiøfe ffiffe, fom en træ(nbhJbet fin yerre. 9Ren i fit l)jette 9nr man'et ønffe om, at man tunbe btiue toit bet alt==fnmmen. 2rt abh)be ®ubø bub føle5 fom entung, tung bl)tbe.~t bet ba ingen mnabe, ~ootpan manfan biine fri fot ben ne bt)tbe? ~o, bet en ibet et ben, at man nabnet fit l)jerte fot ~efus.Rtiftus. ~6i ben, font nnbner fit ~jette fot~efu~, føYet ilfe tængete ®ubS vilje fom enplage. met bUuer l)nns h)ft og l)ans glæbeat tjene @ub. ~n n finbet iffe Iængete, at@ub~ bub et foære ; l) ans l)jette gi o et fit bi ==fnlb tit bet, fom bubene fræoer. ~an l)ntiHe længere et fnabant ønffe, fom bette: 91nnt@ub blot iffe l)aube ftæoet bette! S)nn finbet,at ®ubø l)ele n!Ije et retfætbig og ~eli!g oggob. 9Ren yan bHoet lfte ftanenbe bermeb.~nn begt)nbet ogfna at o:pfl)lbe ®ubS uiije.~nn eliter ®ub, betfot l)olber l)nn ®ubs bubaf et ftiu!ll!gt l)jerte. ~an et begt)nbt· nttjene i 2rnnbenf. nt)e næfen.Wlen bette et ueien : 2rt ul nabnet uotel)jertet fot ~efus .Rrlftu~ ; at ui bnglig leuet! 9nns famfunb.jtjære ~ette ~efus! Stom til mig mebbin 2rnnb! 2ab bin 2ranb gjøre fin gjerningi mig! 2rmen.(æftcr €5u.~ (Ju~nnbag t~bog lSra Rom.S!)cn 26. feirr. 08.ffiom - ja ffiom et en ftot og betHgb~ og fan inbl)olb~rig, at jeg ttobs 2 1 / 2 man==nebets o:pl)olb, rangt fra et fætbig meb atbeføge bens famtinget. ®anffe uift, ben is==nenbe og funbl)ebøfarfige fu(be, fom '()etffet imnnge nf mufeerne, '()uot bet tffe finbes onne,tonng mig ti( at nente ti( neitet begt)nbte at&Hue milbete. ~eg ~nt nemtig etfnret, at enung banff malet bleo flJg neb l)t):ppige beføg:pan faabanne mufeer. mn jeg io ngtet at op::l)olbe mig l)et i ffiom ! enbnu (ængete tib, nilies:t betpot nente meb at &effrioe bl)en og inb ==ffrænfe mig ti( nt giue en fort beretning omnog(e nf mine iagttngetfet, famt om et beføgpaa bet fgL bøuftummeinft!tut 9et ! ftnben.SDet et: tet afminbetigt, at italienernebtuget tegn, ifær nant afftanben meUem be to


50 1)e bobe6 blnb. SJ)?n i.tatenbe er fot fiot til, at be fan 9øte 9inan:::ben, f. efs. naat en ftant :paa gnben og talettit en an ben, fom o:p'9olber fig :pan nnben eliet4he fal i 9ufet. 3eg troebe i begt)nbelfen ofte,at fnnbanne ont bøoftumme. @:>enere ~at jegaf et :pat italienere lært nogie af be nlmin::beligfte tegn. 3taUenete, ifæt af mibbeiftnn"ben, btuget næften nltib tegn i ftebet fot atfige "gobbng 11 eller "fnroe(". ~t f>nnfe meb9nnnbf(Llben :pan fin fibe, bett)bet at man et.fulten; giøt man bet :paa fin 9n1s, et manmæt. (2;n gang bnr jeg oæret uibne ti{en munter fnmta[e :pnn tegnfprog meliem 2fuffe :pan en qo[be:plabs, og bet oar iffe unn:::ffeUgt fot mig at fotftan bem.91nnt man iffe er f>efjenbt meb ben fn:::tolffe fntenber, bet otimlet nf 9eliigbnge, bU:::uet man noget forvitret nnnt man ønffet atbcføge be ftcbct, lyoot gciftllglyebm tna..bet.@5nnlebes et jeg 2 gange fotgiæoes tnget benlange uei ti{ bøoftummeinftitutet, fom tigget tubfanten af »lom. ~a jeg enbeUg fif inftitu:::tets :portner o:pf:potet, fif jeg af '9nm at utbe,at jeg funbe bU mobtnget 4 bnge fenete i tfJi2 af be meliemHggenbe bnge uar 9eliigbnge.(2;fter 4 bngeø fotføf> bteo jeg enbeHg lutretinb, og :portneren uifte mig lnb i et uenteoæ:::telfe og bnb mig nente Ubt. 3eg bemJttebeuentettben til at fe :pan en mængbe biplomet,f om l tnmmet 9nng :pa a uæggen i bette uæ:::telfe.


Wlni. 'De bobe6 Olnb 51---------mig i ben itaHenffe ubtale, og ~afubeten afbet var ()elt nt)t fot mig. men bet Tnber bogtil, at bet' gif gobt.~a. floHen f(og 12, matte jeg ga.a minuei, bn inftituttet ffulbe Luftes, faa. jeg iffe fifIeifig()eb ti( at fpørge mere om unbetulsnin"gen og be itarienffe bøuftumme; men jeg gna:::bet at fttnne naa bet en anben gang.3 marts maaneb et jeg :paa en reife tit~apt i, ~ompei, ~efuu, meapl'( og nogle fma.abt)er. 3 avri( et jl'g atter 9et i ~om. ~mai maaneb et ieg i ~fotens, og abtesfen et:~Jenfione @;canbinaue, uia. ma~lonate 14. ~(orens .(ill. ~()t .•\)n 11 [en i "@)mnn ul.").'8ergttt~ bøtJftuHttttcforentngaf~olbt ·fin genera(fotfanHing· fønbag l. matts1908. ~otmanbett, 9r. flU~ot ®. ~Innbfeu, aaf>:::nebe møbet og anmobebe fnsfeteten om atftemlægge tegnffabet fot 1907. ~ette ftiflebefig fa.alebeø : · ·3n b tæ.g t:6n(bo 'fra fottige aat . . . ft..~ontingmt nf bøve meblemme~ . 11sno. a.f 9ørenbe bo. . 11mentet . . . . 11~temleie . . . "2rfbtag pan tann. 11 •Ubtaget af bnnfen "14.37184.7076.00807.98174.00G9.70674.10jtr. 2,000.8~"SDe bøues ffiffubu (Jaube fønbag benlfte matt~ et fomuineret, bet uiL fige for:::enet, længbe" og go:ptenb ueb Uubbens uafte~t)tte i Eommeba.Ien, ~ætum. ~aLt anmeibteøfom bettagere 8 yettet. Ifte :ptæmieuinber oteu@;rif @; n g (), 2ben pt. 2futon ~an fe n og3bie :pt. jto.t{ &:> an fe n. ~nton ~anfen, 2ben.ptæmieuinber, et()olbt bametneø .ptlø. ~om:::mete uat ben inben tutnfagen varmt inteteø"fete be :ptemiedøitnant (5 c g ø t) en og uinbetenaf 2ben vræmie ueb ~o(menfoiiens ()o.ptenbifjor, ~t 21 r bed.~nlebning til ptæmieffirenb for bøve bametgaues paa. famme ouennæunte fteb fønbag ben22be famme maaneb. Stil beltagelfe i ptæmienanmeibteø 7 bamer. ~t. ®ngg :ptøuebe balfen,fom gan fanbt bta. (5aa ftattebe ben ene barneeftet ben anben nebouet meb bet tefuhat, atftøfen @ti fe ~1 o t b breu Ifte :ptæmieuinbet,fd. ~arie 9)1 a a n u m ø eie 2ben og fd. 9lig:::mot jt o Lb et u :p o bie :p~. (5om bommetefungetebe b'()t. St9otojøtn 91 te I fe n, ~attin~entiffen og St()otieif ~jøtnftab (gø..ten be). ~d. ~nna Eau g m an (l)ørenbe) .ub::belte :ptæmietne og ()olbt talen. ~ettetneø:pti!3 tilfalbt l fte og 2benptæmleuinbetinbet.~ette fltæmleffitenb fot bø ve ba m et et,faauibt vibes, bet l fte i uetben.R. Z.Ubgift:3nuentat ft. 31.63Ey~ og btænbe11 169.94~ontante raan 11 80.00~o . ganet 11 130.00Eønn!nget11210.00~ibHotl)ef . 11 6.75&:>tts(eie .11650.00®6ttaotbinætc ubgifter . 11196.64møfutance . 113.00Stilfælbige ubgiftet 1146.54~nofat i banfen . 1/ 452.98.«aøfeoel)o(bning 11 23.37jtr. 2,000.85megnffabet gan iffe an{ebning til nogenbcmætfning fra fotfamlingenø fibe. ~ aatet!3{øb et afl)olbt 5 beftl)telfeamøbet famt en e~tta::otblnæt genetalfotfamling, ben fibfte ti( of:::giøtelfe a.f, 9uem bet ffu(be teptæfentete fote==ntngen veb bøuftummefongreafen, nf9olbt i~iøbenl)aun ifiot fommer. 6om faaban blevpnlgt ~. 9tenbeba{ meb 35 ft. og oeuifgebe.Sft. 120, beøuben blev bet beuilget fr. 100,forat be bøue, forn l)aube h;ft ti( at teife ti(Stjøoengaun, funbe inbfenbe anføgning om Iaana fl:. 50 fot 9net :petfon. Stutt en anføgte og.fif tt. 50. ~oteningen tæUet fot ti ben l 01meb{emmet, (wotaf 7 1tyinbmelbte i natetø løbog l l fontingentftie. ~f gøtenbe mebfemmetl)at ben 21.


'52 ile bøbeØ blnb. Wlnl.SDøbelaben 'f)aube ueb aatets ubgang 55meblemmet. 3ntet bøb~falb et fotefalbt, faalaben~ miblet ftillet fig faa{ebe~:.~a~feoe'f)olbning . . . . . . lt. 344.52Stontingent . . . . . . .®aue af bøuftummefoteningenmentet . . . . . . . .55.0050.0015.10"""jtr. 464.62@?om nt)t beftl)telfe~meblem valgte~ ~.6anba'f)L ~otmanben f(uttebe møbet meb en'(Jenftltlen tlL meb(emmetne om i bet fommenbeaat at atbeibe ulbete pna foteningen!3 udfætbog hJffe, 'f)uilfet fanbt famtrang {)os meblem==metne. ~tf. meln bleo af genetalfotfamlingenubnæunt til æte~meblem af foreningen.A. S.~tfbet rot bøbft.htftttut i ~iøbenr,nuns~ebnnt~beretniug.begl)nbelfen af aaret 1907 leueoeenbnu 3 mænb nf ben gamle f(ægt, fom 9aubeuæret fnt)ttet ti( inftituttet i obet '(Jalubelen nfbet fotløone nat'(Junbtebe, ja, faa langt tilbage,fom ba paftot 6c9om uat fotftanbet fot infti ==tuttet (1823 - 38), bet bengang uat beliggenbe·t 6totmgabe.2tf blMe uat ben bøoftumme, fot'(Jen==uætenbe (1853-1901) bøoftummelætet m. G:.~hJgaatb (bbmb.) ben ælbfte, føbt 1823. ~o==fat i ~erning tutbe 9an paa gtunb af fin albetog ben ubHbe aatstib lffe fotetage teifen ogubebleu betfot fta juf>ifæum5feften.Ogfaa ben bøuftumme ftomagetlætet Ole3øtgenfen (bbmb. & f.==nt.) blev favnet nf allepan gunbtcbantsbagen. SDen 21. januar unt{Jan borttalbt ue~ en blib og ftille bøb. ~ebhenne mnnb~ bortgang '(Jar bøuftummefageni SDnnmatf Ubt et tab, fom man meb fulb fanb==I)eb fan tnlbe uetftntteUgt i f~i 'f)nn unt et æ beltbinbeleb mellem bet gamle inftitut og betø af==gaaebe elever: {Jam fflJLbtes bet, at fotbinbel~fen meb bnrnbom~'(Jjemmet, inftituttet, a(brigblev btubt. Ole Søtgenfen uat føbt 1830,eteu {Jet pna inftituttet fra 1840-46, 9t>lJtl)an beteftet uitfebe fom flomagetlæret ftn 1854jtl1 fin bøb, altfaa i 53 ant. SJnn eftednbetet oe!fignet minbe, bnabe i be bøoftummes lteb~og blanbt fine mebatbeibete pnn inftitutte. -6nebtetlætet Ole 2tnbetfen (hbmb. & f.::m.) untfanlebeø ben enefte tilftebeuætenbe teptæfentnntfot bet ælbte f(ægtleb af inftituttets funftio ==næret. ~an unt føbt 1825 og anfat ueb infti==tuttet 1856, I)uot {Jan uitfebe til fin bøb, betinbttnf faa mnnnebet eftet 'f)unbtebantsfeften,ben 27. nuguft. Og fan fnebtet 2tnbetfen eftet==labet bet {)ebfte ml nbe i (JaM arbeibe var nttibfotibt og fnmoittig{Jeb~futbt ubføtt, l)nn unt enbt)gtig læret ot>etfor eleuetne, og ~nn uanbtalle ueb fin ftiUe, bramfri, jreune fætb i t'f)i {Janomfnttebe inftituttet og {Je(e bets uitlfom'f)ebmeb en itofaft tiætllg~eb, fom t>at bet {Janønnbet 9iem.ffi'leb ubgangen af ffoleaatet 1906-1907et inftituttet itle blot begl)nbt et nl)t ant'f)un==btebe, men ogfan ganet iub i en nl) tib, 'f)uotben gamle f(ægt iffe et mete, o g l)uot betftant ooetfot nl)e ovgauet og nt)e ftnu. ID'lnnttebetfot @ubJ3 uelfignelfe, fom 'f)ibti[ l)nt fulgtatbeibet fot be bøuftmume, ogfan ftemtibigl)ulle ooet bet gamle inftitut, fan bet i ftebfe'f)øjete gtnb mnatte blive et l9ffe1igt {)jem fotbe bøuftumme bøtn, ~uoti be fotbetebes ogtufteJ3 m at (eoe et funbt og gobt menneffeUu,ttobJ3 beteJ3 fnun.* ... *91ant bet ouenfot et gioet en fammen"ttængt betetnlng om inftituttets 'f)unbtebnats ==feft, o i( man !tre funne btl)be nf uben at ()aueomtalt, at l aatet 1907 fnnbt ben føtfte not==biffe bøoftummefongtes fteb i jtjøben{)nun i bn==gene 18. - 22. auguft. ~gi l)unb bet {Jet bleu, t)bet ftn be bøuftummes fibe er et nøbuenbigtfuvp(ement, fom man iffe fnn unbuæte, om manffnl l)aue et fulbftænbigt bitlebe af ntbfibet fotog meb be bøuftumme i bet førfte 'f)unbrebaar.SDet ftnl ba I)er ubtale~, at be bøuftum::' me!3fongteJ3 tfte alene uat uctll)Uet, men ouet"gif al fotoentning.SDen ubftllllng nf bøuftummes atbejbet,fom unt nrrangetet i inbuftrifoteningen!ll bl)g==nlng, og 9oottil 'f)etuærenbe inftitut I)aube giuetet tinge blbtng ueb fine eleuatbejbet, gobtgjotbctilfulbe, at ben bøoftumme ilfe ftant Hlbagefot fine {)øtenbe btøbte og føftte, men meb


~e bond Mnb. 53fnmme ubbannelfe fan naa bet famme mnaL~er ligger 9er et fingetl)eg for ftcmtiben, fomuben tuio( ui( btiue bent)ttet af bøuftumme=on0n(terne, of be bouOumme felu og ~eller iffeui( bliue glemt of brt ftørre famfunb, ~uortiiui aUe ~ører .SDetnæft bfeu bet af be fremfonme fote=brag og ben bisfuGfion, fom biøfe afføbte, eui=bent, at ber gjennem bøuOummeunbetuiøningenb(iurr fagt en grunb, 9oorvan ber fan bt)ggeøuibete og naae!3 en ubuifting, fom man glæbeen9uet, bet vil be bøuftummeø uel. SDøuftumme=aHftalterne i SDanmatf ~aube ære af bereø af=gartgne eleuct, og fongreøfen ull ventelig giueftøbet ti{, at bøuftummeunberuiøningen gaatfrem i f9lbe og n(fibig~eb, nnnr bet fun etevner til at mobtage en fanban.9Ren 9unb bet iffe glæbebe minbft uebfongtesfen uar føleffen nf, nt bet i unbetuis=ningøaarene er breuen fmJtfet et tiUibens og9engiuen~ebenø baonb meUem be bøuOumme oghetes fotbumø [ætete, fom 9olber felu gjennemmange aatØ abffifle(fe. ~ot at ftt)tfe og be=fæfte tiette baanb ftob 9eruærenbe inOitut giæfte"venligt aabent fot fine gam(e e[euer fra pto=uinferne unber hetes op9ofb i 9ouebftaben.SDesuben 9nube inftituttet paatænft en 9nue==feft fot fongte!3jenø famttige be[tagete, men babete!!! antnl oucrftcg 600, og ueblige9olbsatbei==bet (agbe 9inbtinger iveien fot feftens nf9ol==belfe poa inftituttetø grunb, maatte man inb==fhænfe fig ti[ at mobtage gfæftetne i ~tebtifs=borg ffoHll1auiUon eftet beres beføg pan mu"fæet.~UUJR\'fd.~ anlebning of be befftJ(bninget, fom 9ntuætet fremført mob (5; O. Olfen for ufæbeligtfotbofb overfor mænb 9nr bet nu uæret o.p::toget fot9øt paa fotffieflige ftebet.!tidebepartementctø toabglvenbe fomiteuebfommenbe be bøueø geiftrige betjenittg 9arfaact fngenø bofumentet ouerfenbt og gjortfig befjcnbt meb be fmnfomne ovit)sninget.SDen finhet, at O(fenø fot9olb ooetfot bøoemænb, ba abc efter ultmer~ ubfagn og eftet 9oab9an felu 9at edjenbt, 9nr været fnabant, at'9ans felvtagne uitffom9eb forn emisfær forfremtiben bør uære ube(uffet.mi abuater betfor be bøve mob at fiøtteG:. o. orrm~ vidfom~eb og 9enftiUet til bemere ubuiHebe bøoe og ti{ be 9ørenbe 9vembe bøues ve( ligget pan yjerte, at brage om"fotg fot at be bøuc 9olbes borte fra O[fenøinbf(9be(fe.@uftav ~en{en,ftift~rouft. ffJU. ffolc~cftl)tctinbc. fonfnl.~ebeuig mofing, st:9ø. (5emelt9tagnat ,8icnet, [9atle~ Eeiønet,foulmfliffct:. litf)ogt:nf.'gBfanbebe mebbefelfer.@n of "SDe bøue~ ibrætøHub"s iurigftemeb(emmcr, Ola i ID1onfen Ø ute tue b t, bø beben 21 be matt~ i ~etgen. Unbet foncuttan==cen fibftleben l)øft vnnbt "(Jan lfte ptæmie, menbteu ftJg bagen efter. ~nn l)at ftnaet i ffub=ben~ befit)relfe fiben brM ftiftelfe. SDen afbøbevat eleu af ~ergenØffo(en og fonfi.tmeret of,8ieø(er.~t:tt jtatt)


54 1)e noueø blon. 9Ral.Jirfebe~nttemeutet {Jar anmobet bl'nroabgiuenbe fomite om at tage unber over::ueie(fe, ~uoruibt ben tunbe gjøre noget for atbefft)tfe be bøue mob ~. O. Difen. ~et erfom følge nf benne ~enuenbelfe, at fomiteenubfenber ben abuarfel, fom ftnar et nnbet ftl'bi Olobet.l8etgeu.s b,obe ~nr fenbt ftort{)inget etnnbragenbe om, at ber beuiLgeø løn ti( {)jælpe":preftett for be bøue. 2tnbrngenbet et fenbt f'raftott{)tnget ttl ftdebepnrtementet, fom igjen {Jarbegjæret ubta(eLfet. om fagen fra ben tnab"gluenbe fomitc og fra be bøueø :preft.('Subjfienefte fot b,obe uif antageligblive {)olbt t ~et!Jen fønbag ben 24bc mai.~ ~tom~,o ui( bet formobentLig bliuel)o(bt gub~Ujenefte fot bøue b. 28oe juni, ibctbe bøoe {)at fenbt anmobning om, at :preftenmaa væte tilftcbe bemte bag, ba et ftort anta(af bem {)at nftnit at møbeø b. 28be juni.!lunfitnttltiott uil antagdig Miue l)olbti ~olmeftranb b. 14be juni og i ~amar om::frlng 20be juni. ~e nætmefte bage herefteruiT .pteften være at træffe i ~ronb~Jiem.~otbtJtug~ffo(eu fot· b,obe o.ptaget iffenl)e eLever inat. ~en {)at for tibett 8 deuer.tleftlJttten nt ~cnWlunnin htftitut forbøue i mmetifa beføgte i 1907 be t>igtigfteffoLer fot bøoe i æutopn ~nn fnnbt, at man::ben at unbetoife :poa i be europæiffe ftofetilte unt meget forffjeUig fra ben, f om o rugesi be ametifnnffe. ~men bet uar forffjel .patl,l)uot rangt hl' fom i unberuisningen. ~eometifnnffe børu bleu meget fCintere enb bør"nene i be europæiffe ffoler. ~øoelærere i~uro:pn l)at meget nt (æte af be amerifnnfte.!Bntttc(Jnue fot bøue børn fra 3 ti( 8aa.rø a(beren btiueø i ®øteborg ~en ~o1be!3i en af foUeffoletne, ibet man :prøvet at otbnebet faa, ot børnene foar fan fod oei til ffo::(en fom muligt. Bætl'tittben f,pabfetet mebbøtnene og følger bem :pan mufeer og famLin ::ger, l)oot l)un uifcr bem intete~fonte gienftanbe,Sfr.a 1908. :0. teue mao bet fætteø frimede. ~reue ubenftimetfc inbrøfcø iffe. 2tbresfen et: ~~~e bøu~!3Ma.bu, morbftranb :pr. Striftianin.


9lo. 8. Ubgiuct of lJnftot: ~ O itl'llb 6Ucnb'en, ~n:eft fot be bøuc.-======= =--~Jllli1908.iJm en U ben ftnub fet· ~ mig tffe læn::gu·e og nttcr om en Uben ftltnb ffnt ~ femig. ~ ffn( f)nbc forg, men eber~ fot·gffnt uorbe tU g(æbe. ~eg ffn{ fe eber igjenog cbcrj f)jertc ffnl g(æbc fig og ingen tngerebu·j glæbe ft·n c ber. 3o~. 16. 16 fgg.~vor gjerne ~efu~ vi( ~jæfpe fine bifiple!~an tænfer paa bem meb inbedig fjædigyeb.Eigcfom en mor tænfe1: l)aa iit barn, nnat '(lunffaL gaa fta bet, fnafebe~ tænfcr ~efu~ l)aa finebifip(e og l)tøoer at ~jælpc bem. 3eg ftn( gaabott; men bet er bate en li ben ftuHb; bet I>Uoettungt fot c bet, nant jeg et ganet bott; menom ·en libett ftunb r,ommet jeg igjen og ba ffa.Lcbetø fotg bUue t!( g(æbe.Og bet Ofcu tungt fot b!fiplene, ba 3efusgil llott. ID1eft tungt, fotbi be glemte, {Juab{Jan {)au be fagt: ~et et en fiben ftunb, faalommer jeg igjen. ~e mente, at yan uarbot:te. ~etfor {Jaobe be iffe noget '9aab Iæn"gete. ~e ~aube h:oct, at {Jan ffulbe bringeftelfe i men nu tlat {Jan bøb on begravet! muvar forbi.~ctc6 f org ble u ftor, forbi be gremte, '9uabI)mt 9aobe fagt: æber.ø forg ffot blive ti(gtæbe. 3eg ffal fe cbct igjen og ebers I)jetteffa{ glrebe fig.~e glemte, {Juab 3cfu!3 9aobe fagt. ID1en~~·fns glemte bet iEk ~an fag be i He:· ~isfebifiple et faa fuage og ffrøbelige, be {Juffetme engang l)M., {Juab jeg {)at (ouet bent, betfotui( jeg itfc l)jre(l)c bem mere. ~cei, {Jan fomtH be funge, ffrøf.leUgc, toi{enbe bifip{e og ~anton forgcn fra bem og gau bem g{rebe iftebetfot.:Qanø otb et fanbe. ~et b{eu ilfe funbet fuigi ~a n!3 munb.Ogfoa fot o~, fom nu vi( uære 3efu bi::fil•le, gænbet bet, at t>i ille fet ~am rnete.~w niæbe, t>i '(Jaobe, ba ui faa, at 3efus tlatuor ftdfet, b!ioet botte. ~a fommet forgentil oø, og oi et utotige, tuilenbe og 'bange,fan{ebe~ fom 3efu førfte bifip(e oar. ID1en ogfaatiT o~ figct 3eftt~:


56 1:lt bøbtØ blab. ID? ni.ebet.S ~jette ftai glcebe fig. ~an ffiuite fig fotoø, fotbi l)an fan gjeme nitbe fan gjøre ostigtig g(abe! ~l maa 'f)oibe faft lJaa hette ogvi fta( igjen fan fe ~am.9Ren naat ffai ni fan fe 'f)nm igjen?maat bet et gobt fot oø, at l)an igjen gjøtos g[abe. ~an ra ber o ø ucere bebtøuebe faa:Icenge bet et nøbuenbigt for os at {)aue be=btøudfe. ~et er ben tib, {)an fnibet en U benftunb, og forn ui ofte ftJnes er faa Tang, fnalang en fiunb.Og i benne ftunb maa ut fe OtJ m (Jamng uente :paa 9anø fte(fe. ~i l)aube fortjent,at ljan ilfe 'f)jnT:p os mere. 9Ren 'f)an~ barm ..'(Jjettigljeb et u ben en be; ljans ttofnftl)eb er ftor.~et fH bifiplcne fe; bet fil alle fe, fomnentebe tJaa ~ettens fteife. ~e Icette at fig c:~etren fodaftet ille euinbellg; men om '(Janbebrøuet, fan fotbnrmet 'f)an fig trog igieneftet fin fiote mljfunb'f)eb.3a, eftet fin ftote miffunbljeb vi( l)nn fot::barme fig ogfaa ouet o.s; ul ftai fe l) am Igjen.~ote ljjetter ffa( bUne giabe, og vi ffal fangaa ljjem bib, ljuor ingen fan tage not gtæbefra os.®ub ljjreipe os berm af fin ftore nnabe!2!men.~utn og ftl tbtæt ftR be b,obe~berben.Wf foptc!tt @>cl) ØI)eu."~e ~ønes Stutn:: og 3btcets=%otening"l .Rriftiania bleu enbeiig fonftituetet ben 7benovember 1907, eftetat man alletebe fra 25beoftobet nceftføt l)aube begt)nbt tm:nøuelfcr lStutnljallen, fom Sttiftiania ':turnforening :panHbetaie ultfaat: ftiiiebe til bifl>ofition. 3nitia=tinet et taget af foreningens onetfottutner,gulbfmeb ®tif &ngl), fom tibligere l)ar ncet:eten ffinf turner i 2Hlel)ammet ':turnforening.15agen er baatet frem af l)am og fon to rift ~~el%leifd)et. - c:t!I foreningens formanb na(gteman fobbetftiffer 9Jt r5tolietub, ber i en lnrtgaatrceffe ljnr ucetet fot:rnnnb i "~e ~ønes15fifiub" og lnbiagt fig faa ftore fottjenefteraf benne fiub, ber eiet en fielben uaffet ogfornfottabel ffiljt)tte meb 30 mnaL jorb :paa~eltba.Uen i ~ærum meb 'f)etiig ubfigt ooetl)ele 2ommeba[en.~erube l)oLbet be bøoe fit aadige ljo:p=og [cengberenb, neb (Juilfet jeg inat (Jaube bencete at ucere en af bommerne.2Umen9eben oil minbes fCere bt)gtige revræ::fentanter i ~otmenfoltenbene o. a. - nu fibftf. e ~. ~rebtif 2ltbed), bet et veteran i baUen.~uem minbe~ iffe meb beunbring ooruetbem3berømte meftet i funftløb :pan fføitet,ben bøue Q:arl 2Berner.~ sttiftianin ~brcet~forening et be bønereprcefenteret neb en meget ffinf. løbet.®tøbet ti( bannelfen af bet føtfte notffeturnlag fot bøue - uot forening i .fttiftionia- bleu giuet ueb ben lntetnationale bøuefon=gres i S{jøbenl)aun 1907. ~et nifte fig nemlig,at note ftanbinauifte orøbte banffet, finnet ogfuenffet, aUetebe '9aube breoet turn og fri ibtætfor bøue - og man faunebe uore i fonfut::tencetne.~~ begt)nbte (ler i Sttiftiania meb vel 20aftiue manb, men intete~fen oo~ebe rafft ogmebfemsantnllet et nu mete enb forboblet, fanni 9at iffe langt fra 9aln9unbtebe aftioe tut::nere. ~oreningen 9nt faaet fit forturnetffaoog gant i blsfe bage tU fin 2ben turnfonfut=rence, til l)uilfen formnaenbe intere~fetebe 9ntffjænfet en uanbte:pnfal til ooet 50 ft., ogf(ere t>nfre :ptcemiet.~ot fommeren 9nt man leiet "~lf(et~btæts:p(ab!3" fot bem af meblemmetne, fomni( btioe f t i i b t ce t. %ti ibtcet og tutnbøt ncere unbffiiieiige brøbre, be 9øtet otgn=niff fammen. ~ti i b t cet btiue.s effeltiut,:pnn nog(e fan bt)foteninget nær, omtrent ube=luffenbe af fotenlngerne i "morges St:utn:: og3t>tcet.s .. ~otbunb", ti( 9uilfen ogfan "~e ~øue~':turn= og ,3btcet~forening" l) ører. ~en ftlibtcet benreune~ ogfaa "f o lf et ut ni n g ", baben tiibel~ et groet frem a.f uore nntionaleibtcet~Iege; bet et natutligt, at turningen ub=fo(bet fig i friete formet, nanr tutnetne omuantm fommet fra ben begtrenfebe :plabl8 itutnfalen og ub unbet @ubs aabne '9immeimeb fulbt atmf!ag og luft unbet uingerne.&n~uer uelotbnet turnforening tJ{eiet ataff(utte uintertm:ningen meb en offentlig o:p ..


ilJla i.1)e boue~ Mnb. 57uiøning gjetne i fotbinbelfe meb enfommetubffugt - om nmrigt - forotuælfe interesfen og ftifte nl)t fuwTng.poa. bet fteb, 9uor man fommet.SDn be bøue of øfonomiffe 9enftJnfun l)at l)olbt øuelfer 2 gange i ugenog oare l)nr atbeibet i et fnant 'lznnt, htbftl:ænfet man fig ianr ti( eno.puisning - muHgui!3 i forbinbelfemeb fommetubf(ugt - men run fotmeblemmet of "SDe bøues forening iSttiftiania" (ftiftet 1878). 9Cæfte antutr man betimob funne l) o l be ben førftel)elt offentHae o.puisning meb bøue tut"nere.SDe falhe!l iHe {renget "bøufhtmme";tl)i nu læret enl)uet bøu at taLe. ~Øti tiben blev bet betragtt>t fom ugjør"Ugt at læte bem hette. SDeres tegn"f.prog et let og nattltfigt; men eleveraf be nt)ete ffo{et benvttet omtrent metegn, ibet be o.plætes ti( at læfe .paa.læoetne. ~et finbes i ~tiftinnia. efterfotll)benbe minbft et :pat l)unbrebe bøue.


58 'De bobe~ Olnb. Wlni.-------~ fnatt f~u am: ~at jeg uafbt:ubt uæret 'inftruftøt: i turn og ft:i ibræt fnmt meb enfeHeafbr~belfer gl)mnaftillæret: ueb mibbelftolet: ogg~mnafium. ~eg {)at: {)aut e(euer af aUe ftæn::bet: og begge fjøn, vnrtiet for gnmfc,~ uo~neog bøm i men albtig {)at jeg funbet et meretafnemmeligt turnarbe!be enb b(anbt be bøuc.SDet er utroUgt, 9uor let be bøue OlJfattet felobe minbfte betaljet, nant man 9nt lært betesmebbelelfe~maabet at fjenbe. @r 9øtefonfenftetft f(øut•t efCet inbflumret, fan er tit gjen::gjælb be øurige fanfet ffjærpebe - fpeciertføielfe!3:: og beuægelfeøfanferne. @n bøu tm:ncrlæret 9uttigere enb en 9ørenbe at giør, enfomplicetet øuelfe eftet. ~an føler uibratio11eni tutbedogct eller be ftedctc luftfuingninger,nnar ber tta.mveø eUet nanr ber blæfes i fi!:cueefCet ff anes p an ttomme eller lignenbe i 9erafbent)tter turnlcereren fig fotat marfere te lllpoi ftilllnaer, {)Dor ben bøDe iffe fan fe lærerenfotat våafa{be ovmedfom{Jeben.~otogt:ofierne uifer os en af mine l)t~~lftebøue eleuet, bager ~tl)gue D[fen - 18 ,,argammel - ovtn;agct l)aCI inftitutet i ~OdllC::flranb i {Jnn er en af be fna., fom {)at: ImotHbt OlJtmtnftif van ffoien. ~uis {Jan !Heouerbriuer og oucra.nftt:enget fig :pan r!lt'll9nan'Q, fan ull 9an btiue en aofolut førftetnngoinrnet i bet et fotteftcn fCete, fom Iouct r!æ::ften Ugt' fan gobt fom 9an. ~llleberne J, 2og 3 u! fet {Jam ilbførettbe følgenbe funstftlJ!Te:l) ~an gaat o:p pao ~ænbetne og fag~t ibenne ft!Ulng meb munbm en fuiberluaft op::ftltret meb b(omftett neb. 2) Umibbetbart rtletgaar {Jon tunbt og bannet bto (~Dæ[ufr up ::ftaocnbe ftiU!ng) og ~etfra 3) teifet "(Jmt iigelegant ov i gtunbfiilling meb fuibefen flilufterobret, - alt u ben anftrengdfe; ~an ftlltbL a.. banne bto og pna benne brete en uo~cnturnet ftonenbc :paa unbediuet.SDe to fibfte biUebet uifet fodcenbs ogbag{ænb!ll faltomotta{e, ubføtt uben fl>tingbretog :pube pa a bot baffe i ben et ubføtt i ftifotm, bemnc butbe ~:>ære9elt fam(et og tetfttafte, atmcne ueb fiben elier tet ubftraffc o.f. u. i men bet ffat olligeut-L iffe fna ri bet ofmob og 9ettebømme olJet legemet tH, forntgreie benflag!ll lbtæt.Vlu - ti{ be oll)mpiffe lege naat ni iffeop benuegang; men jeg an fet bet iffe umuligt,at en opuaft og bl)gtig bøu turnet uitbe funnebliue fualificetet.SDet et ollerebe bannet nof et turning fotbøuc, nemlig i 58ergen, et ttebie ffnt nærennbet opfeiting i Stt:onbyjem. SDe træffesfot9aa benttig :pa a Ianbstutnfteunet i 191 O i


•W?ni. ~e boue6 blnb. 69ftaaelfen af ~t)gge og nefnæte. ~men penge,mange penge, nil het bHne om f(ige h:æfplafttefom faffetilftelninget 9olbe!3 ~uer fønbag, het"fot nof: nu og ha fom '9ibtil ffeet. SDe ungenrettinber f'cøfnerne sto l & l), 21 n b og~ o 9 an"fe n meb be res ftab nf unge biælpetinber l) besalles 1af fot elffnærbig opoffrelfe nf uttætte"lig9eb og taa(mobig9eb.R. z.Xuruo.-ut~utug.2ørbag!3aften ben 16be bs. 9olbteø iturngalieM Oore fmuffe At)mnaftiffnl, ben førfteopnisning i liniegt)ntnaftif og apparatønelferaf aftine meblemmet af "SDe hønes foten ing".Sturnetnes anta! unt 14, en!3 Urebte ienfle ~oibe btagtet. ill'leb uovertruffen fot"nentnlng og oeunbting fulgte~ be fotffielligefafet af øoelferne.


•60 1:>e bouc6 filab. ~mat.-----------------bete~ ~øie falb, at oi maa Teue et roHgt ogftilie (iu i a( gubftl)gtig9cb og æt&a.t9eb?~et et bem, fot 'f)uem bet ftJneø at falbenaturligere i uore bage at fulle og flage enbat ta.ffe og bebe. ~e fet be mange ltl)e tingfomme op og be fotffjeUige meninger btl)besftetft. Og faa btioet be miømobige. ~ etænfer, at aU maa gna paa ffjæoe, og fetmeb ængftelfe be bagc i møbe, fom fommet·.ID1m vi(be bet lUe uære tigiigete at fe op ti(®ub on (regge fngen i yans ya.anb, fom '(Jlb::ti( 9ar '(JiuT;pet, og fan fige, fom bet ftaat: lbet gamle flllmeuet~:C:\Jub tab o~ finbc ft:lmoblgf)cb~ uorn,at ul fou .)>no ·\·wncu rct fafte u or forg!SDcn fultrn oo tfagcn gjpr lutet ti{ fagcn,man fuæftct [i 11 funbiJcb og .ploger fiu fjel.mær {l(o b i \)Ol' .\)CHC OQ tro ()O Ill full Urt!Og fædig ffulbe bet oel vaa en bag, fomhenne Tigge nær at lægge fragen bott og fefremouet: meb ftørre frimobigyeb 91aa.t uitænfet ti(bnge va.a ben 17be mai 1814, ;paauort lanb~ uilfaat bengang og fet bets ucrtog bets fremgang inbti( henne bag, ftuibe brtiffe bn ligge nær at tænfe: ~nn forn yatuccret meb o~ i bisfe aat og ;paa unbetliguis yjulpet os igjl'nnem, 9nn nil l)eUet iffcg(elllme uott lanb i be ba{\e, fom fommet?2ab o~ berfot fafte befl)mtingerne bort oglregge uor forg ;pao l)am, fom yar om(Jufot o!ll. .~an yo(bet a(t, ogfaa nort lanbsftemtib i ftn ftætfe ~aanb. ~an l)at magtli( at uenbe ogfaa bet, forn rengftet, tit b~tgobe tor oø.9J1en ffa( ber bfiue nogen magt i uocbøn fot uott (anb og for oort fo(f, faa manni ogfaa i uort eget arbeibe uæte meb at bl)ggcfanbet. Og bet et fiffett efter '(Jans uiijc,forn fagbe ti( fit foU, at be, 11nat be manttefodabe fit Innb, fan ffttTbe be føge ben ftnb!3bebfte, fom be lom til at bo i. SDet ftnlbcba ligge bot1beft næt: for os, en'fjoer efter finevne og fin overbevisning, at føge bet lnnbøbebfte, fom @ub (Jar givet os fom vott eget{onb. ~et ffcr, nnnt en~uet: iHe Mot tænfet:paa, '(Jua.b bet tjener 9mt.S eget ue{, men og::faa lanbct~ uel og beteG ue!, fom ui er fatteti! at bo fammen meb. 91ant ni ofret nogetnf uort eget for Tanbet~ og foHets ueL~r.n 1908. O.


!llo. !l. llboil>l'l nf lJnfhH: C5-onrnb 6urnbjrn, ~mft fot be bøuc.~nnl.1908.ion1innntion!ltnlr.~eg er fntbt tJlfØ pnn bette, nt ~nu,fom fJRr lJcRlJnbt en gob ntcnaiun i cbct·,lJH fn(bforc bru inbtU ~efu !tt·ifti bng.%iL l. G.mct \)Qt tit be ft:iftne i ~ifippi, at ~aulusfftet> bisfe otb. .~an bob ofte for bem ogtænftc fjæt:lig vao bem, berfot T)aube ymt betgobc T)aab om bem, at ben gobe gjerning, fomuat: begt)nbt htbe l bem, ffufbe bUue fulbførtinbtit ~


62 i'e boue~ b lnb. ~u ni.~an, fom 9at "()jufvet ebet inbtil ibag, I)an etiffc brevet ttæt nf at ~iælpe; 9an vil følgeebet '(luer enefte bag bt't '(leTe liv igjennem, inb"til 3 ftaat (Jeit rene, "()elt (JeUige, iførte be"()oibe Uæber for 9ans anfigt betoppe i '(Jim len.~a, I)an ui( fulbføre fin gjeming i eber.ID'len ~' 9uab ffn( ~ gjøre? 3 ffal luffe OJJfot "()am, fan nt '(Jnn fan fomme ti( eber ognrbeibe i ebetø "()jetter. ~Oi berfom ui iffehtffet OlJ fot "()am, er bet bet famme fom, atu i fig et: jeg u i( iffe, at @ub ffal 9iælpe mig;ll'g vil itfe, at ®ub ffnl fotanbte mig. SDafant bet on be magtrn. ~a bliuet ut iffe for"mtbtcbe ftn nt uære on be til at bfiue gobe imen u i Mi uer mere og metc on be; og vi eriffe (ængete ®ub!3 bøtn.Wlen ul, fom fet eber ibag og fom nubeher fot ebet og tænfer fjædig pan ebet, uifig er: "~ er iffe nf bent, f om u il glemme®ub. 3 vit iffe (uffe igjen for "()am, ~ uilOoer bng aobne cbet~ yjerter, fan at (Jan fanfommc og uelfigne ebH og giue eber nffilt ftaft."~et gjør 3, naar ~ '9uer bag beber til®ub og tænfer van, at '(Jan elffer cber. ~etgjør ~' nnar ~ fommer til ben '(JeHige nnb"uerb og minbe!3 '(Jam, fom teuebc fot ebet ogbøbe fot cbet.~a fommer ()an felu og bot i ebcts '(~jet ::1et og o l fet eber, '(Junb '(Jan u il, ot ~ ffnt gjøre,og fon giuer "()on cbet ftaft 1ii at uæte '(JmtshJbige børn.Og ben h:nft vil ~ bruge i eberø bag::tige liv. 6oa at ~ '(loet bag uenbet ebct bortftn ftJnben og uenbet ebet om mob @ub. St:(Jibet et nøbuenbigt. ~i, font 9at feuet en ftunbi uetben, ui ueb, at bet ofte et uanffe(igt.QJi ueb, at bet onbc iffe vil f(ipve os. ~etftifter og Tofkr. ID'len oi ueb ogfaa, nt 11aar@ubG hnft et i uote !)jetter, ·ba er ui ftædc,ba lætet ui at fige: ~eg uil ilte, at ®ubffal biiue bebtøoet fot mht fftJlb, bott, bortmeb bet onbe.SDet et (Jetligt at tænle van, at ®ub oiluæte meb os. ~t @ub iffe blluet træt. ~U@ub ul( l)jælve os l)clt tit ui l>liuet færhige.~rt '()nu~ llliftnnh"()eb et Hl) l)uermorge11. ~anu il "()otbe oø faft! @ub 9Jælpe cbet, fiæte•fonfirmantet, at 3 albtig, olbrig uenbet ebctbod fra l)am. ~(men.l!tbt om ben t·usyt;fc bobfhtntmcffotcsgrunbCæggdfc.~ et i~ff tibsfhift ( "St:nuufhunuten ~storrc "fvoubeus") finb~ø nfttl)ft et {>W.>, jfr~uet forca. 50 Mt fibcn of en rusfiff bøuftnm, iihmbben førftc op(ærtc bøuftumme i 91uslanb. metet et l)øift lntette!3fant hteu, ibd het gioetet lnbhfif i, yuodebcø ben t u!3fiffe bøftHutmc ~ffote btcu tiT, "()oilfet foregif unber mer enbmætfdlge omftænbig{Jeber. -SDet et nntrufig::uiG en bd l uteuet, forn ul( uærc tJore læfeteligegvtbigt, og ui ffn( betfot nøie!3 meb atgjengiue '(Joueblnb'(Jolbet. -Omftlng nat 1800 leuebc i 6t. ~eh'to ~bu tg en genetnhnajot m ø ({c t, af "()u is ()bøm iffe minbte enb 3 fønner og en boltetuar bøuftumme. ~Ieffanbet {Jeb en afføn::nerne, og bet er om l)nm, interesfen famlet figom. 6om gut op{Jolbt {Jan fig i fommcten180G i b9m ~nmfomff, fom ligger i nret(Jebenaf ~t. ~eter~uutg. ~an oat van Ul'føg l)ooen tnnte, {Juis man'o fom 9øitftnaenbe officetftob l)offet nær og bL a. yaube uæret fcetetfot be feifetHge prinfer.~na f(ottet i ~amtomff boebe fcifctinbe~mnrla ~eobotomna, ente efter leifer~au( L, fom unr bfeuen m~tbet fno natforinben. @:nfefeiferinben, l)uem ffiæbnen ()aobetamt fan l)natbt, uat en fuinbe meb et untmt9iette fot fine mebntenneffet, og fædig omfat::tcbe "(Jun bl)ett!3 bøtn meb ftot fjædig(Jeb.@:n bag, ba ben liUe 2Hdfanbet fpnbferebemeb fin tante i f(ot5JJatfen, møbte be Ecifer::lnben, font ucnligt iublob fig i fnmtnle, og betgif l)enbc ti( (Jiettet, ba '(Jun l)øde, at ben (iUegut iH~ blot felt> unr bøuftum, men at {Janenbnu l)aube 3 bøoftumme føffenbe. - 2Uben fine bnme Hnppebe gutten pnn liubcn ogtrnftetl'be vam meb go'otet, l)nt fiffett iffc{llbt:aget mlnbft ti{, at {Jon fan Tcueube '(latetinbtet hette førfte møbe.mf mcb~nrat (abc '(Jammcb gutten ti((lØ'o feifetinbenfcnbc til et HbcnTanff inrtllut,


1>e bolle~ blnb.~uot: ~~lll funbc bliuc op(ært i mm !'fl er ourt:=ucidfe of fogt>n mente ~ons fomiTil', ot offfe=ben O!J founct ui(bc bltoe fot: furer fot of(c.porter.!teijrtinbcn fob imibfcrtib iffe fagen farebct:mcb.


64gjceueø; attib um: ~un parat ti( nt ()jæ(pe,{Juor bet paa nogen maabe uat muligt for{)en be; og funbc {J11n iffe 9icefpe .pan an benmaabe, faa {Jaube 9tm bog altib et uenligt orb,et ll)ft fmil .og et tHl.tmt {Jannbttl)f tit en==yuet. -SDe· anbre 'brabe {Jar aUe omtalt I)enbeøgjetning fot be bøue, faa jeg u il lun gnu ffefott berøre ~en bes nrl>eibe font ftifter af fuinbc:::foteningen, {Jenbes itofaftc famnroeibe meb finmanb l menlg{Jeben og fot nfbolbsfagen; nlt\bunt {Jun meb, albrig trcettebl'!3 yun af nt 91celpe,ægte fulnbetig og uatm{Jjertet f om 9un uat!~m følet alle faunet af {)en be i men bl)brfter bog faunet i {Jjemmet, I)uot {Jun eftcdnberfin mnnb og fire futeH\ bøm. ~i, fom fom{)os paftot 3ørgenfen, ui ucb, {Juor fiædigt ogfmuft ymt ft~tebc fit {Jjwt; og uort l)jerteftJLbeø nf mebtibenyeb meb bem, fom faunc{)en be a lletmeft.~egtauelfen fanbt fleb fra be bøuftummeølide titsbag b. 24 matts og fonnehe fig tilen gt!benbe yøitibelig{Jcb. ~aftor 3øtgenfenfatte fdu ouet fin I)ufttu, minbebe!3 I)enbe iuarme otb. ~!den uar ftJlbt til fibfte plnbø,og bet unt et uce(b af tranbfe; jeg u il fu u·nceuue 1 føfuhnnbs fra. fuinbeforeningen, etmægtigt fots meb 9uibe fi(febaanb fra be bøuft.mentg{Jeb, en meget fmuf befotation ogfaameb {)utbe l>aanb fra be bøuft. nf9olbøforening,famt patmefranbfe fra be forffjeUige bøuft. in==ftituttet {Jet i tan bet i men ber unt mange,mange f(ete, forn jeg bog me fan opføre {Jet.maar jeg fCutter nu, ffn[ bet ucerc meben tal til yenbe fot alt, .TJunb '(Jun unt fot osog meb et~re uære yen bes min be!. '~uncuo~:gffiæftllcb i "m. ~. !t."*SD. St:." {)at '(Jr. ®øftnl no. 2 af "~l.~Uitietg ffreuet en m:tifel "~otfumpnino", il)uilfen ~nn giør tebe fot bet "gobe", SDatt==mnd~ og ~1otge~ bøu~umme {Jar '(!not ueb bercsfnmarbeibe meb bøuftummefærerm•; l)nn fft:iuer:"3 Intet anbet lnnb ljat miftroen mob bøo"ftummelæretne oceret faa ftot fom i 6uetlge,og følgen betnf bleo,.nt lærerne mete og mcteitnf fig tiltiage fra famarbeibe; be bøoftumme~lill itot fageu (et, menwbe, at be fagtcn!3 htnbe l)jæ[p~:fig fefu uben be ubcnomftaaenbc, maaffc unt:bet ogfaa (l)ffebe!3, om nogl'n fra begl)nbclfenaf ljaube lætt bem, l)uab famml'ttl)otb og man("beuibft'(Jeb et, men iftebetfot tJO!;ebe og fro"bebe~ frit fplib on petfonlig uenig{Jeb, fomumuliggiorbe et{)uert effcltlut nrbcibe." SDcttcer fiffert meget fnube orb, og oi niøt fiffertbebft i ftembdes nt 9ofbe .pan bet gobc fnm"nrbeibe; l)er i SDnnmatf et bet jo faa(ehes, ntforftnnbere og (ætcte meb ftørfte omlju følgerbe bøoftu 1111ltC fra ff of C bcenfett O!J f ene re 11 O itioet, og ingen gaat nooenfinbe forgjæue~ tilbent om {)jcelp eller tanb; l>lanbt os et bernof rngang imcllem fremfommen ftenminger,fom ti(fjenb~gau miøfomøieffe meb hette lærer"nes ftabige fannnentilanben i uore anliggenbct,men bløfe miØhJbe l)at fun ocerct forllignambcog et '()mtig bleuen gjort til ffnnune, tljilærented fammenblanben i uote an{iggenberftemfommet nlbtig font befalinger, men hmubtale!fet af betes bebfte meninget. 3miblet:::tib fan jo be fotffjeUige ubtnlelfet uære mereeller mlnbte h:nftige, fot l'!:. ljr. fotftnltbetbr. v{JiL ~otclJljnmmet'!ll. @n mi(b misftem ==ning '(lat ba ogfaa i ben fibfte maaneb Oetftetouetfot l)am bfanbt be fjøbenl)aunffe bøuftum"me, og gnmben er ben, nt man ftJnte~ , at {)anblanbebe fig loutig meget i bøoftummefotenin"gens nniiggenbet, font nu fibft ~an gmera("fotfnmtingen, 9uor ljan møbte meb en {ængcrcta(e mob bet, at bet fnnbtes beoærtning i nl"betbomø'(Jjemmet, - men fotljo{bet et io bet,at tieftl)teffen ljnt føgt og tnnbet bob .pan no ==get nteget uljelbige for'(}o[b, ber før ljerffcbe,bet et betueb !l)ffebeø nt famle be bøuftummetnltigere enb nogenfinbe føt, og naat langt frnbet ftore f(erta( af bøuftumme et tHfteb!ll ogftcetft tofet fot~o(benc fom be nu .et, fan fan'(Jan tage imob rofen og uæt:e glnb, og '(Jnntie~an enonu uebre for~otb nb aate, tOi ut ultnlbrig gjøre foteningen m en btif'fl'fotening,~eller ilte til en afljo(bsfotenittg, men ti{ enfti forening, ~uot ui fan møbes og famlesalle lige gobe, ~uor ui lan biffutere uorc an"liggenbet, tjente ttøft og o.pmuntting, btiffeen fo.p loffe, et glaø mett eller en baiet, u benat bryøue nt ffiæ(e ti( '(Jøite eUet uenftte. ~ "fi or u ar bt. l)iorcl;{Jnmmet og fan fremme .pM


f~lill i. 1:lc ~o u e~ ~lnb. 65genet:nlfotfamtingelt, bengnng vat: 'f)nn mis"'fot~tøiet meb uorc maffetaber, l)uot nogle of5 a 700 gjæftet ffuf(e {)aue opføt:t fig ntittbtepasfenbe, men ~oab et en maffetabe? Ouer"'ffnbbct fra mnfferabetne gaat: fom bctjenbttil albet:bomøfonbet; bisfe penge ftemplebesnu nf b~. ~orcyf)nmmet: fom ,,@5oiuepeuge'', io at: falbtes oot fot:euin!J for "beuret:tningsbufe".~mange nf os bøuftummc f~nes ttof, bet et()narbc ot:b, ntl'll ui ueb bog, at ()an et uot:oprigtige ueu, og bet glæbcr os, at ljan fomyan ubttl)fte fig .poa genera(fot:fam!igen, ()en:()nut mere ubb~tte nf uot fongtcs, enb mangemtbt:e fongrcsfer, ibct {Jan ber læt:te be bøu==fhtmmes 1nnfer bebte at fjenbe.SJ. ~· SJ an f en.' !()0 llll\'.;"~rn 28be mai l 848 et en fremtræbenbemædebog i ben not:ffe bøoftummcffoies ()lftoric,- ba um: bet førfte gang, ~rebtif ®Tab ~a f"c 9 e 11 bettt;ttebe "talemet'(Joben" font unber==uisningsfag ueb fin famme bag o.prettebe ffole- en mætfebag, font fot ane tibet uit bliuenæunt i føtftc rælte og ftaa fom tettcfnot: fotben uibete ()iftoriefft:ltming.~Hu 1 60 aat: '(lat: altfaa ta(emetl)oben be==ftaoet og bcn~ttes ben ueb a((e 9cotges bøufhtm"ffolet. ID?eb bl)b tafnmtmeligyeb og æt:bøbig ==Oeb ui( ~alc\)cns naun minbes, og i færbeles =={leb mams frem l)nn!3 faberliggeb, ()anø fiær==lig'()eb og fwnforalt ~ans telte, bybe teligi"øfitet, bet {los fan mange f)nt fagt fmuffe f.pi==re~: til rn uanbd, ®uS' bc~anetig og famfun"bet ti( gaun. ~ne faa faa nf ben ftote ffateaf ~aldJen\3 forbumø eleuet, forn et fptebtnbouet betle fclllb, ui( ()noe i fin erinbting, atfibfHeben 28bc mai uar bet ftu 58ald)enø føb==fcfsbag i af ganffe 9ierte ønffet ui fruen altgobt - vor 1afncmmeHgi;eb og trofaft~Jeb..~lanbt bent, fom yat n~bt ben ære at I;øteti( ()en bes Hasfe, unt og fan nebffriueten I;ct:af.~ot f)cnbcs uarme interesfc 'og ll)fe ucntigf)ebbeunrcr ui 9enbe nltib i uot et:inbting mcb æt ==uøbig{leb og 1nf.Ran nor .Bien et.·gBfanbebe mebbefeffer.stonfitmatton. mnben l)intfebog 8bc bø.fonfh:merebcs i 91orbftt:altbs uafre fitfe fitcæfbte bøuftumme, 2 fuinber og 2 mæ11b, ft:a"91jen11mt" fammcftebs. stonfirmationeu, betuar vrcrget af ljøiftemt{Jeb og nloot:, forrettebesof .paftor ~onrab @5 o ert b f c u, og forcgif benfmuUc 'f)anbling ganffe .paa famme man be fontc[(et:Ø for f(igc me uubetuifte bøoftnmme, bet:førft .paa "SJiemntet" l't oplæt:t i ftiftenbont s==fu11bffab. SDen f)øitibelige f)nnb(ing f(uttebemcb fæUes aftetgang fot fonfirmanbetne ognog{c ti( fra uSJiemmet" og ubenfot.Z.6fomaget Ole~~ om a!; fe n (Jar etl)olbt ,bl'll febige l10ttion :paa 50 fronet af Q3 et f"cf) en ø {eg at. SD et u at 6 anf øgere."SDe bøoes forening" furtes fot fomme"ren fønbag ben 21 be juni fot atter at aabnesigjen totsbag ben 3bic fepteritber førftfommenbe.~e Ungre blln)fe t».øbfhtutnte fynes iben fcnete tlb at bt~be fig nye baner fot hetesetyuetosu idf om()ebet.l et faatebeø asfiftent .paa (Jooebfontoretfot Uasfefottet-iet og føret i fin fritib bøgrtllefot et ftøne uingonb(erfinna. - 1 et asfiftcnti stjøben~aunø fommuneø cmttaTabminifttation,1 et asfiftent i Ianbbrugsminifteriets mattlfei ==tontot. @nboibete ()at l gfennemganet funft"afabemietø efeuftoie og ubbannet fig fot tibm;paa en ftubiet:eife i fyben uibete fom fanbffnbB ·malet. -.. @n ung bante er eftet: at ()aue gjen"nemgaaet ~orfs og 91o(Jbes befienbte malet"ffolet bleuet en bl)gtlg l>lomftetma{ctinbe, ogenbeiig {Jar en ung manb o:ptettet en Uæbe ==fabt:lf i forbinbelfe mcb et u(bf.pinberi, tlfl)oiUen ·yan feio beførger fotffnffelfen af bmfornøbnc omfætning ueb .perfon(ig omreifen fomyanbeisteifenbe fot fin fabt:if, Ugefom en anben11ng mann ynt nebfat fig fom feiuftænbigfotograf og Hater fig gobt fom faa.ban . mrrebisfe betegne~ fom egentlige bøuftumme. ill1ebttnbtagelfe af 1, bet et o.plætt ucb inftituttd lstjøl1enyaun, og l, bet et bimittetet fta ~te "


66 Tie bOUt~ bhtb.bericin,.nnftalten, et be Øtn:ige ubgoaebc frafrøfen Wotljiefens vrluotffok9'taat bettil fommet, nt en ftot mængbeunge bøvjlumme et brevet ttbbannet fom foto ==grafer meb 9iæi.pere, lit (Jo:: og 3l)l ografcr, te ==tottc'()øret, .potcelæusmafete, cicefører og gro"uøret, Ogefom ogfan enferte bøurtumme .paaegm (Jaanb og m~b ublll)fte .petfon(ig btiuerminbre Ianbbtug, fan bet iHe figeø anbet enbat bet uirfelig er en fotnøielig '!>ttJbning in ==bcnfot be bøujlumme\3 treffer, en brl)bning,(Juiø gunftige tefuUat, man ftm fan 9ilfe mebgl æ be.91nat nu blot følgen of benne ftctnuæfftiffc mon bUue en fot ftor feluovenmrbering.~ fan falb funbe (et bet, bet inbuinbeø .paoben ene tant, mere enb opoeieø of bet, bet to::l>~!3 von ben anben.st. fot bpfit.ffolcu;.i!ætcfO\'CIIittgcn~ !JCIIC\'R(JOl'tRtn{iug.~orman bcn og fasferrrcn gicnuaigtes; iftcbct"fot lJr. St 6 c 9 n ar u .p uolgtes .paftot ~o~ !3.~ørgcnfen ti( fefretær. Sti( upræfentantergicnun fnt~s m. ~o"(). 9n n b fe n, 58 ii c '()n er,6triboU og fru Ouetgnatb, og iftebet ~for ~ ID:. ~ete t f c n ~n. 6 te ff e 11 i en o ofrf. ~. 91 i c lf en un(gt~ s D. Sin u b fe n, (5;.~ · Obbe, fd. 91æftueb og fru G:. O(fcn,nl!e meb fra 56 til 14 ftemmer.~ftebetfot 'flanffutbmægtigene, fom bab figftitngne, ualgtes canb. vyH. ?8 @i gt u c b ogoverretsfngføret ~a ( b e==s;, an fe n ti( reuiforct.- ~ormanb for forebragøubun.lget et .pnftor~Ø tg e ll J l' 11, fot uogubualget G:. 5Bc(fCt, fotfcftubuaTget ®. 9ta ømH s fen. W . ~o{J~))l a b f c Il gienualgtr!3 of tlcftl)teTfm ti( Hæft=fotmanb og bibHotefat. ~ . ~.(\}cuct·ntfot·iamttug t fbiuilcforcuitancuafOolbteø b 8. apt:iC og ua(gct of beftl)t:elfcga u følgcHbe t~fuftnt: ~ t 11 ~of e f n 6 c l) i o("bann (formaHb). {)iw ~maren ill1nbfcn (uice=formanb), frt. St(letefe illenbfen (faføetet).~ru IDl arg re t 9 dS c et c t (ft>frctær) famt fru~{ne illl a b f e11, fm O ( g o 2 otf c n, fw ma !3::m i ne ~ø tg e n fe n og fm Wl a r gt c t l) c s;, n n"f ~11.~c Oobfhtmmc~ Rf(JO{b~fot·cnhag af==yolbl filt nnt:lige gemt:alforfamtiug on!llbag b.115. apriL ~onnnnben, l1oftot ~ø tg e 11 f en,af!agbe aor.sueretniug og ovtvfte bL n., atforentngm for ti bm l)ar no mebtemmcr, Ovotnf30 i Stiøflenl)aun og 60 ubmfnJs. Wærfctignof et bet 83 mænb, men fun 7 foiubct,mebcnø fuinbetne eUerø vtejet at uære i fCct ==tal i af~olbøbcuægelfen. SDet et ingen grunbti( at tabe mobet ouet ben forl)o!bE!uiø ringetHf(u In ing, foreningen l) at fu nbet, non t 11t onbetænfer, at mange af(Jo[bsforeninger lanbctovet lffe l)nr funnet bejlaa. - &fternt faøfr ~teten l)nvbe af(agt tegnffau, b{ev ber foretagetbeit9telfeJ3unlg meb følgen be tefuHnt: ~nftot~ør gen fe n (fotmnnb), ffontaget: 9J1. ~· Wlnb ==fen (faøferer) , cnnb. tl)eol. ~. ~· ~ o t man(fehetær) famt s;,. ~ · E ntfen, ~. 3 enfenog fd. ~ n g e b o ta 91 æ f tue b.Bekj end tgjørelser.(6mnnflfnbt•.)ID:t min fjære .~uftrn @mmereufe D(fcn,føbt C§;ngelfen, bøbe ftl(le ben 26bc mai ;, lnot nmL i St:roen van fin ~relfrr, bcfjcnbl::niøn' !3 ~crucb for @5(ægt og mcnner.~ale i ~wboif bcu 27be mai 1908.(~)nUnf ~. ~c~jcilat6 fo mo !]CtliH'if ~r."De ~øves bla~ 11fofter S{r. 1.80 om nnret~c fottioc fant 'fl(nbetfrit. ~c, fom gnt tibet .penge, fant btabetfor 1 ft. eliet 50 øre eller 25 øre. ~i uilgjerne, at n[e ffa{ .prøuc at betale 11oget;50 ,l.lt:e ef{l't 25 Øl:C ll)lle!3 Ui, ltæftm nllc lltOOfunne {>ctnfe.Q3ccue meb brtati1tg for !llnbetfenbe.s frit, naat be fcoetcs paa poftynfet, og.poftnobncrcn fotfeg(ct bl't. ~an arrc aubrc(mue mon ber fætteø frimede. ~reue ubenfri mede inbføfcs iffc. ~tbre!3fm et: "~c bøncGLllnb", ~1otbftranbSl't.n t !108. .0. (t[Jriflin 11 fr li~ !Uont r..pc. Striftiania.


Ubgiuct nf Vn[tor big felt> fot ®ub\3 onfigt! ~uff, at®ub fet art og ueb alt. s;,uff at ®ub tjar fatblg fammen tttcb menneffene fot at bu ffnll)jæ{pe bent og uære bem tl{ uelfignelfe. @rbu beg9nbt at uæte m oelfignelfe?stanffe bu fig et: ~o, jeg {H'gi)Hbtc engangnt 9iæfpe. ~eg faa en, forn {euebe i ftJnb, ogicg ~1:~rocbe at tare tlf (Jam om fiJnben. ID1enl)cm u il be iffe l) øre t>Oa mig. ~et tjjalv iffe il)mt o{cu oætre og oætt:C. Dg fan fluttebe jega ~ l)jæfpe. K~jære ucn, f!uttebe bu ogfaa at{le be for l)nm? ~etfom bu f{uttcbe at be befor l)am, l)oorof fom bet? ~et lom berof,a1 bu iffe l)aube fjætligyeb. ~et fom betaf,v.' bu Lignebe ~efus Iibct. ~gi ~efu!3 f(uttcritfe meb at l)tØOe at 9iællJe. &jan bliuet iffetræt. ~an begtynbct at fa(be poa et memtcffcO!J 9an o fitlet ueb og ofiuet ueb. ~UOtfot?~ ~lt:bi l)an elffet. Dg fjædigl)eben blioet HfetrætIDhn u i mcnneffcr, u i Mluer fnatt ttætte!SDl!tfot fig et ®ubs otb til os: 91aat ul glørbet gobe, ba tab os iffe blive trætte! Dgbrt et bet fnmme font, at t>i ftal prøve omtg lett og om 191en. Dg betfom aU bet, uigjør, f9nes at uære um)ttigt, og menneffct fi==g(t: ga a bott, jeg u il iffe fe big mere i faauH ui vebblive at tore til ®ub om l)am ogOl'be om, at ®ub ull uelfigne l)am.Og betfom vi oebet og iffe btlvet ttæt,h


T'e bolle« ~lnb. ~ul i.fan at jeg fant l1Jft tiT. at f)jæ(pe ! ~n flatui fan fiætlig'(leb. Dg nnat bi faa gant fotat ~jæ(pe, u i( u i be be ti( @ub og fige: ~ærbu meb mig, fan at jeg fan uære ti{ uelfig::netfc. 6aa følger @ub meb os og l)jæf.per os.91aat ui bebet @ub om fiærCig9eb, babLi uer u i ilte trætte! ~a blir uott (iu ti(ue{fignclfe. 9Xmeu.91aunet W'lo(bcn~amer ~at nu i fnart 50ant uætet HløfeUgt fnt)ttet ti( bfinbrfagen l~anmatf, nu et baanbet brubt, bøbm [)atftaaxet bet ouer og toget be btinbrø gamle ogutrættelige uen bott~Dlen Trenge uil minbet Teue blnnbt bebUnbe bnabe [)os [)ans gam{e eleuet og ~osanbre lllinbe, bet føgte l)nns l)jæ(p. IDlaugcaf bem ui{ minbes ~am fom en fabetfig uen,l)uem mau gif fra meb fotnt)et mob og 9anb.~an forftob at mebbe{e bem fit eget bntnTigc{tJfe ft)n .pan tiuet, bet fom f)aube bnatet l)nmouer faamauge uanffeHgf)ebet i '!Jans fiu oggjerning, og fe{uom be etfarebe, at mibfetne,fom fto.b tlt (Jans taabigl)eb, uat begtænfebeog f(og tne ti(, f aa forfto b be, at l) ans r t)ftog uilie ti( at l)jæfpe bem a(brig lileo ttæt ogaftib oat tebe. "6ig mig, 'f)oab jeg fan gjørefot big, og jeg uif giøre bet", meb be otb min"bebes en of l)ans gamle eTeuet, fom jl'B en==gnng lieføgte, 'f)anø utrættelige interesfl', og beret mange, bet fan fottæUe bet famme om bereøgamle forftaubet. ~enne f.jærfiggeb til beblinbe uar frnften og nctuen i l)eie l}anl3 uirt"fom(Jeb, og benne, forenet meb en ftætl uid==fomljebstraug og tro .paa fin fngs tet, gjotbe9am ti( fører i blinbefagen ogfna ubenforSDnnmntfø gtænfet. ' W'lange er ile otb, ber erffteune og ta(te af (Jam liaabe 9er i 91otbenog :paa fongtesfet l ftemmebe (anbe artib ombet )amme: ulJuodebel3 fan ui 9iæl:pe be bTinbe"?Q:t ultffomt og ltJUefigt liu et enbt h)t"feligt, fotbi bet unt et mennefte, ber '(lnubefunbet en gjetning, ber funbe ftJlbe [Jam, ogfont yan funbe ftJlbe meb fin ft)fc, barnHge tro;og ber et et 1 a tlll u c b ~nns bna:te, f aunct 9 o!3be mange b(inbe, fom ~ar miftet en tto::faft uen.R 91iit~on, canb. t~eoL.2ærcr \Jcl> bet fgl. '&linbeinftitut.5tonfctenøraab ~o~nnnes W'lofben ~ameruat føbt 14 iuH 1829 i Stjøben~aun fom fønaf infpeftøwt ueb bet ftore fgt. bibliotef. Q:fteti 1847 at u ære ble u en ftubent fnftebc ~an figoucr fhtbiet af abnormffo{euæfenet og ftubercbehette i ~tJ fHnnb og ~dJmeit~. ~ Eaufamtcblev yans intercsfe uaH fot bfinbefagen, fom9an ftn nu af ulebe at fin fraft. ~et untnetop :paa ben tib, nt optetteLfen af et 119tblittbeittftitut va·r l'CICI tak og ID1olbenyamet,fom i meUemtiben qaube fotetaget flere tcifetti{ ftemmebe btinbeinftituttet, fif ftot anbe( ibettcø otganifation. ~tn beiS inboielfc 5tenouembet 1857 nat 9an bets fotftanbet, yuilfenftiUing 9nn liefræbte inbti( l oftobet 1905.~an var mebftifter af ben i 1862 o.ptet::tebe forening uti{ at fremme bfinbes feluuitf::fom9eb", ~ulø feftetær 'f)an uar til fin bøb.~an uar en f(ittig gjæft i baabe inben==(cmbffc og ubenlanbffe tibsfftifter og ubgaufelu tiUigemeb profeøfot ~oyan Steller fta 1867- 1884 "91otbiff tibsftrift for biinbe- bøu"ftumme- og iblotfto(en." ~nnø 'f)ouebatbejbeet "IDet fgL blinbeinftituts 9iftotie fnmt meb::bdelfe om bUnbefngens begt)nbelfe og bensubuieting i ~anmntt" ftn nar 1905.ffiorbiff t!bfh. .. for bpfjt.ffolnu.G;onfu( ~yo maø ~emeU og frue, føbt2!fcyt{Joug, feircbe føluT>tt)Uu.p ftcbag ben 3biejuli .paa EWcyammet i ibt)ltiff ro og ftifyeb,omgiune of fine ftrnalenbe bøtn og nl)benbef1Jnet nf lit)enø ffiønne naturomgiuelfet, famtmobtagenbe en masfe af [t)fønffninget i fotma.f telegtammet og fort foruben blom fter.G;onful @5emeU og frue uit nitib etinbresmeb agtelfe og tnfnemmefig~eb, ibet confulenf)Øter meb b(attbt 11 SDe bøue!3 fotcning"s 6ftiftere; l færbcies tinommet {Jam æren fot,at fotenlngens:l øfonomiffe bel befinbet fig paa.et fo{ib og fiffert grmtbla.g, og at foteningen!3


~e boue~ blnb. 69fotmue +Jan fan fort tib et nanet o:p m en,fot be f(efte, uanet (løibe i og fruen, '(Jun 9en==gnu fig me til magelig'(Jcb, ibct 9un 3 anteftet foreningens ftifte{fe bannebe "SDe bøoefoinbets forening", bet (lat ubtettet et gobtog ucLfigm!fe~t!øt atoeibe, og fom enbnu oc ==ftaat og uidet i famHang meb be bøoes .preft!3fnmaritanm:beibc inben Stl:ift!anin bøues UH' ==nigyeb. Og fotbi be - fø(oorube:pan:et - iftil9eb ubøoet gobgiøtcn9eb, fortjener be beggeuotes alles tnf og yengivenyeb, og nu, fom be9at feitet fin 9øitlb!3bag, ui( ui famfc oø i bet9iet:te{ige ønffe, at fotf9net man u11be confuLenon ftue et langt og ue(figne(fe!3t:igt liv. Wlaattefan ffe!~)(agnat ,8ienet.~c bAJUftumme t 9Jltlnno.@ftet olJfotbting ffal jeg fotføge at giueen foreløbig ffilbrlng om be bøoftumme yer i~tollen. Unbet et 4 bnges op(lo(b i ID1ilnnoi juni maancb af(agbe jeg et beføg i en bøu ==ftummefotening, bet eftet figenbe ftal uære enaf be bebft otganifetebe i 9e(e ~tntien, og tH ==Uge ffal be bøuftumme bet ogfaa uæte bebteftiiiebe enb anbre ftebet i ~tatten.C5fiønt ieg tun 9at ucrret i benne fot·=ening 2 gange og iffe tibfigete 9ar ttuffetnogen uoffen bøuftum i ~tatien, ljnt jeg bogueb lange famtalet meb mange af bem faaetet gobt f>egreu om bete.El ftiUing, og ben et1ingen(unbe mi~UltbelfestJætbig. ~eg ueb oef,at nbftiUige af be bøoftumme i SDnnmntf9nt ben foteftiUing, at be itafienffe bøoftumme,:paa gnmb af be f(ette ffolefor(lofb, ffu(be uærenoget inbfftænfebe og bumme. ~men bette etganffe fodjett. ~eb nætmete uefjenbtftnu mebbem, ui( man fnatt fe, at be ingentimbe ftaattilbnge fot os bnnffe i be fCefte tetninger. 3foreningen et beft9telfesmeb(emmetne megetintelligente og ljenflJHsfulbe, og bet fnmme etog fan tilfælbet meb mange nf be menige meb ==temmet. ®nnffe uift finbes bet ljift og ~ernoget inbfftænlebe +Jetf on et i men bet et joWfælbet i en9uet ftot forening.SDenne forening, «Societit di mutuo soc·corso fra i Sordomuti D•Jtalia .o (@jenfibig~jæl:pefotening fot ~taHen!3 bøufhtHnne), gtunb::lagt 1871, et fun en f9gefaøfeforening og ~atfitia(er i 9tom, @enun og Xotino. SDen ljati art ca. 200 meb(emmet. ~eft9tdfen beftantaf tuttet bøuftumme, og uben at fan t9gftøbfra be gørenbes fibe, f}at be felu etnMetet be=tcs forening og optettet be omtn(te fiHalet.~tyuett meblem betn[er maaneblig l lite(= c. 72 øre) og fant ogfan en lite om ba"øen i flJgc~jætv i hette et jo tffe meget. @tmcb(cm, bet fan noget foagetig ub, fortalte atf)an besuben mnattc væte meb[em nf 2 anbtefoteninget (9ørenbe) fot at fan ti(fttæUeligftJgef)iælv. SDcnne forening er a(tfan uiftnoflUe fa+Jita(ftæd, ffiønt ben ~at ueftaaet i 37ant, og ben ~at ettb iffe ranb ti( at f)otbe etftøtte (ofale, f)unh ben unægteUg ttænget tiLSDerfor tan be lun btuge beteØ fofa[e forn fon ==tot, bet ljotbes nabent et :pat timet "f1oet løt==bag og fønbag, og eftet fontoretø (ulfetib +J(cietmeb(emmetne at famle.El ueb en fop loffe :panen beftemt cafe. C5:piritus tt9bet be ilte.~eg fottnftc bem om bøufhtmmefotenin"gen i Stiøben~aun, og at ben eiet eget '9us ogfitle. SDet intetesfetebe hem meget. ID1en:p(ubfelig buffebe en itaHenet op og paaftobouetfot mig, at 9nis beft9teffett 9aobe uætetminbte f(ot meb foreningens miblet, funbe benot 9aoe ffaffet eget "9us, og ynn begl)nbte nuni angtif>e fotmanben. SDetoeb o:pftob bet enorbftrib meffem hem i formanben tog tif otbel>na beftl)relfens uegne og panftob, at bet untn(bcfes umu[!gt at fan ti(fttætffelig tiloversaf fasfett til et f)e1t f)us. .5;)an etinbreb meb==(emmetne om, at bet fotuben til f9M9iælpogfaa maatte oftes +Jenge til feie of bet tiiic{ofale, be nøbuenbigfte møblet og :papiret.~or at bæmpe fttiben gteb jeg inb og meb"berte, at ben banffe foten ing iffe f)nube et9uet==oet fig eget f)u~ og fitle ueb egne mi biet, menueb inbfamting og fætlig ueb ftote uibrag ftnbe f)øtenbes fibc, og )nbe(ig [agbe fttiben fig.~eg fottaite hem ogfan om bøoftumme==fongtesfen ifiot, og fædig emnet "bøuftum==bøt>" intexeøfetebe bem i men om hetes enbeligemening betom fan jeg bog iffe fige noget be::ftemt. Stun ffal jeg bemæde, at en ung manb


70 ttle llouc~ hlnb. · :0uli.- -----fagbe, at ~an bLev bøu, ba ~an unt 11 antgammet men '(lat bog me noget imob at fat"bes bøuftum. SDa ui fom tit at tale om infti :.:tutterne, ubtaite alle be bøoe fig meget ffntptimob bøuftumrneunbctu\sn\ngsmetoben, font bemenet et fan etenhig. SDe trette nreften funteHgion, 9u.ilfet (agbe bef(ag lJaa ftøtftebdcnaf hetes ffotetib, og be ubtaHe betes 9atmeover, !}t bet lagbes faa. tlnge oægt llM hetesaanbeHge ubuifUng, ifæt '(luab o.pLt)!3ning an"'gant. @5aatebes lærte be Ubt geogtofi, 9iftotlc,flJtog og tegning. Stun fan af bem et i ftanbtll at forftaa en avis eiTer m bog. Stun bemeft enctgt.fte, font gat Tæft uibete llM egen9aanb eftet ffoLetiben, et i ftanb tit at gi.ørebet. ®n ung manb fagbe fnaleheø til mig, otbaabc 9an og be f(efte af be anbte me et lftanb til at fotftna en alminbeLig. bog; betfinbes altfor 11'\0nge otb, font 9an iffe fotftaotog '(Jan befjenbte, at 9an mangleb (l)ft ogenetgi til at f(aa o.p i en otbbog ill1en beanbre '9ar l)eUet inc ltJft bettil, t\Iføiebe 9anfor at trøfte fig felu.Z5 bet '9efe gjør be italienjle bøoftumrncet gobt inbtt~)f llOa mig. SDe et ftJm.patiffe,tefignerebe og jlarnrnet fig me ucb at btottchetes manglet. ~ttbbilbff~eb, fom et faa atmin::belig '(los bøuftumme, l)at jeg !He mærfet ~osbisfe italienere.SDetes tegnfptog ligmbe mætfelig not rne"get bet banffe, mebenø bet et (a.ngt ftørre fot::ftjet mellem bet banffe og bet tt)ffe tegnfptog.@5fjønt be f(efte nf rnebtemmerne i ben om::talte forening et unbetuift rftet talemetoben,btuget be bog meft tegn:: og fingcrf.ptog, me"bens be af og tiL febfaget otbene mrb talefra rnunben, altfaa aflutat :paa fam.me moabeforn 9os ta{enbe bøufturnme l foreningen i Stiø::ben9avn.SDet uahe megm muntet'(Jeb '(Joø bem, baieg fottalte, M ui i SDanmad i tegnflltogetfatbet 3talien fot en tøuer :paa gtunb af be9tJ:Pllige ooetfalb og tøueti i ~tatien. ill1enbe fagbe, at tJt bog ifle l)at Utet beti, ba Ufit::fet'(Jeben ogfaa nutUbagø er meget ftot, og befottatte, at en bøuftum fot nogen tib fiben bleooverfalbet og btæ'bt af nogle tøvete.SDe alminbeltgfte :profesfioner l)os bem ertigefom 9os o!3 banffe: ftomageti, fnebfeti ogfh:æbbeti. ~ne fna af hem et funftnete; benbeitJbeHgfte af bisfc et uiUeb9ttgget 2Inniuateill1onti, fom ttob.G fin unge a(bet alictebe eier2 orbenet.%ot to aat fiben ~at foteningen i ill1ifnnoanftnffet fig m fane, fom fees :paa bitrebct.~eTe fanen et forn bet italienffe f(ag i menllaamibien finbes i ftebet fot bet italienffe uaabento l)ænbet, font ttl)ffet {)inanben og et omgi::u et af egegtene, altfaa ligcf om llna "SDøufhtnt::mcforeningen af 18G6"'!3 fane. ~ i( 9øil:e fot>fanebæreren ftaat fotmingens elftuærbige fot ::manb @mlHo ~ol 0 em (meb lotgnetten :paa.)Z5 IDWano finbes bet enbnu en anbmforening fot bøoftu.mme: "SDe bøoftu.mmesf.atolffe Q3efgiøren'f}ebforming". SDen ftaar Ull::en lltæft.G lebelfe. ~aa grunb of ben htct.p:pctib fif icg besværte itfe leiUgyeb tiL at af::lægge henne fotening et beføg.SDe itatienffe bøuftumme gat intet otganfot fig felu; betimob l)at bøoftummetærctne 3btabe fot fig felu.@5na uibt et mit førfte inbttl)f of be \taU"cnffe bøuftumme i ill1ilano. Dm be bøoftummellaa anbte ftebet i Z5talien ftaot :pan. fammeftanb.punft fom be i ID1ilano, ueb ieg lUe. Wlmnnat ieg fommet tiL ~Hom igcn, ui( jeg Ollføgebe bøuftumme bet og frete bem nærmere atfjenbe i fan ftal jeg ogfaa fh\ue noget om bem.~ it f(ut ulL jeg fortælle, at jeg 9nt be::føgt 2 inftitutter l 9Jlifano, bet ffa{ væte bebcbfte l l)ele ~talien, famt inftltuttet i ~{orens,og ooeratt ule o i eg mo btaget :paa ben etff::uætbigfte maabe. Om mine beføg :paa bi!llfeinfiituttet l)at jeg ffreoet i en bagf>og; menføtft, ltaat jeg 9at ueføgt lnftitutterne i @5ienaog ~om, ui( jeg fftiue om bem l "@5maa01abe".@nbnu ui( jeg blot oemæde, at ~tomeier 2 inftituttet og tffe et, forn ieg enganggat ffteuet i "@5mnabL ". SDet anbet et :pti:::vot. Q3. ~l)t. &anfen.lnbtil l. [cpt.: jtlHfn~mnnnini ll5oltcnn, 3tnlia.)(\Smnn ulnbc.)(~ll:n:e~fc


~nli. 1:le boue~ blab. 71~en bøbe manb og ben lJlhtbe foue.~~ minbes en gong at gave læft, at bet,o i ftnol i .2onbon, I>reu inbganet ægteffao mel::fem to menneffet, bet f>egge uar f>aabe bøu::ftumme og f>Unbl', og mebbelelfen funbe iffeon bet enb uæfle u'()9ggellge forefti !lin~ er. @(::lers ffulbe be to :perfoner bo uære ltaaet Hge::foa 9øit i aanbefig og mcnneffelig ubuifllngfom ben oerbensberømte R~elen Steller, og aliige==uer maatte famtioet og ben inbbl)tbes fotftaaelfemøbe ibetlge {Jtnbringet.@t ægteffab mellem m bøuftum og en blinbet ue[ i alminbetigl)eb '()eller iffe glæbdigt attænfe ;paa i men en fornøietig unbtageife' ffa(ui bog fortælle om i bag. -SDet er en :poaen gang f:pænbenbe og rørenbc glflorie, fomegentlig et fot fmuf tiT at bCiue fønberffnaretueb fotfortet gjengioelfe, og ui uii berfot, in::ben oi begl)nber, 9enoife til fe!ue fortællin"gen, fom forefinbes i 3. bel af ~LidJerø nooel"let.!naa, be to menneffet, l)iftorien breier figom uat me bøuftumme og brinbe i a(minbe(igf>ett)Oning j be Uat begge fulbuofsne, iltben l)(l)f::fen ramte bem, og fe lue ta bet af fonferne ftobi faa nøle forbinbelfe meb hetes fjædiggebs::l)iftotle, at bet fun bibtog til at fnl)tte beminbeHgete til yinanben.SDet et i aat neto:p 100 ant fiben, at be::giuenl)eben foregif (1808), og ftebet et 6.panien,fom :paa ben tib Meu ouerfoømmet af !na:po(enben ftores l)ær. - -9tobett yeb en ung folbat, fom beitog ifelttoget og ~ofefa l)eb batteren i ben goatb,duor 9tobert fan inbfoarteret. SDe to ungemenneffet, ben franffe folbat, og ben f.panffe:pige, forelffebe fig bøbeligt i f)inanben, og babet o(eu ftiftet en ftot fammenfoætgeTfe mellemf:panietne for at tl)bbe l)efe ben ftanffe l)ær afueien, befCuttebe ~o fefa, f om tilfælbiguis fif nl}!3'(letom, at tebbe fin uenø Hu. SDe to fC9gtebeu ort fammen ben nat, ba ntt)tberiet gif fot fig,be føgte ~en til en fliptJeyulc, 9uot ~ofefa9otbt fin oen ffjurt i fCete bage. - ~eb et renttilfælbe breu yan aliigeoet grebet og bømt mat bø paa baalet. SDe fotoittebe f.panieteljenbte jo iffe til ffa.anfei. 9J1an fan tænfe fig~ofefas fortuiLelfe! ~uab ffuibe ben ftoffars:pige gjøre? ~un anraa o te ben aT rnægtige omyjæ[:p, og yenbeø bøn b(cu y ørt: i bet firernefoa l)un en afbeling frattff.e folbater rt)ffe frem *);~un fh)ttebc bem i møbc og forflarebe ouerften9vab bet uat ffct. Qibt efter fna(bebc geuæ==tetne j be fpanffe oøbfet fC9gtebe, l)aatbt fot::fufgtc af ftanffmænbene, bet fnaiebeø fif anbetanbet at tænfe poa enb at rebbe ben ftaffetø91obert. ~(ammetne gaobc allerebe taget foti yons Hæber og l)aar, ba ~ofefa uben at ænfefaten fot fit eg~t Ho ft9rtebe inb i baa(et ogmeb en bolf ooerffat bet rcb, yootmeb l)nn untbunbet til pælen. 6ao fanf l)un beoibiHøø omi l)anø arme. - - SDa: 9un fom til fig fdvtgien, mætfebe ~un, at l)un unt btinb: benuo(bfommc yebe fra baa{et l)aube oerøuet yen::bes fmuffe øine fl)net.5.\:o maanebet tilbragte ~obe~:t og ~ofefa:paa: raanrettet (bet militære f9gel)us), og benbag, be fotlob ftJge(eiet, Meu be forencbeueb fiden~ gelllge baanb - fom bet ftynteø,et or9llu:p mere ti[ bøben enb ti( nuet. SDenf>taue folbat maatte i o pna 119 træbe inb i fittcgiment, og l)uet morgen mantte '(Jan vaagnemeb ben tanfe at henne bag maaffe f>leu ljansfibfte.SDet gif imiblertib anbetiebes, enb manyaube tænft fig. @n bag, ba 9tobett unt mibti fam:pbulberet, f:ptang en bombe tæt ueb gamog ffaffebe ljam en oolbfom lJiærnettJfielfe i entib fuæoebe l)un ime[em lio og bøb, og ba be::ulbftl)eben enbetig uenbte tiloage, unt og breuyan ftofbøv.6aa(ebeø ljaobe bet føiet fig: zsofefa uarf>l!nb, og ?Robert var bøo. SDet uttge par, beruat Meuen faa ilbeiiltebt, blev ftebet fot fetue benfiote feifer; æreslegionens oaanb l)aube i f(eream: ptl)bet ben raffe fotbatø br9ft fom Iøn fot9ttns ta:p.petl)eb i nu b[eu l)an l)jempet:mitteretmeb mange gobe orb og fil foo ti( at følgemeb et. gjemuenbenbe regiment, (ebfaget af finf>Hnbe l)uftru.@n fneø a:ar efter bi~fe begiuenl)ebct fomert banft manb :paa en teife i 61Jbfranftig en*)


72 ct1r boue~ blnb. ~uti.aften tit en lanbøln)fto. mretten, en ~øi, ftaf~tig manb meb mUitreriff l)bte, tog oenfigt imob~am og bøb 9nm inb i bagligftuen. ~aa fot"ffieUige eLettbommclig9ebct: fotftob ben frem"mebe, at bet oat: en bøu 9cm ~no be fot: flg;men enbJtu mcte ovennffet o(eo fJnn, bn væt"ten prrefentetebe f)am fot fin l)uftru, en fmuf,f~btanbff ubfeenbe fvinbe; [)en bes matte bfifog ufihe, famlen'oe beoregelfet tøbebe nem(i!Jfh:afs at l)un nor b~illb. ..~ftfan en bøv manbog en Minb fone," tænfte ben ft:emmebe. ~cmfultbc iffe ffiule fin mebHben9cb og n~øgiet"tigl)eb, og pnn l)nn~ fpørgømnnl fodnlte orer=ten ~am i aftenens røb fine ungbomøoplevelfeti


91o. ll-12. Ubgit>et af .paftor teft fot be bøt>e. 9Cuouft-6cptcmficr1908.~a ;ngbc ~cfu~: '8tcu tffc be ti rett:::feb c? ~bot et· ba be nt 'l %}nubtc~ bet tngeu,iom ucubtc tttlJnge fot at giuc ~nb ære,nbcn bcuttc frenuncbe. (Bæø Euf. 17, 11 - 19.)St>fus uat fommct {)etneb fot at l)jætpemenneffene :paa Legeme og pna fiæL ~etfotgif. ~mt omfting og gjorbe veL ~an bab bcm,fom 9aobe bet onbt, at lomme ti( fig: ~omyib ti( mig alle, forn ftræucr og {Jar bet tungt,jeg ui( givc ebet yvite. Dg naat be fom tiL'(Jam, tog {Jan imob bem meb giæbe, 9ialt> bemog ue{fignebe hem.~an uat fomml't for at {Jjæ(pe menneffene,iffe betl's [egemet a[ene, men førft og ftemftbete!3 fiæ(e. ~an 9ia(:p bem, fom 9aobe betonbt :paa [egemet, forbi yan yaube mebUben{)ebmeb bent og fot at [ære hem at fe ®ubs fjær::Iig{)eb. mt bereø Tcgemet u(eu ueTfignet ffutbe9iæLpe hem til at [ulfe o:p (Jjerterne, faa atogfaa bereø fjære funbe bUue uelfignebe.Men {)uortebeø gif bet? !nogte gange fan::[ebes, at be, fom fif 9iæfp for fin ft)gbom,tarfebe ®ttb og font og fil {)jæfp fot fin fjæ!;men ofte gif be faa, at be tog imob 9iæl:penfot (egcmet og H[emte {Jam, fom '()aube 9iulpetbem. me tatfebe ifte 3efU!3'; be tnffebe iffe @ub.Sefuø fif 9fæf:pe bl'm i bet fiUe; men i betulgtigfte af art fH {Jan ine {)jæ{pe hem.~erfor u.nt Sefuø faa ofte bebrøuet. merfotfiget {)an meb forg, ba '9an tænfte :paa be nif.pebtllffe, fom gLemte ®ub: 9uot et be ni?forn be iffe rttoage for nt 'giue ®ub ære? -illlen 9oot g{nb unt me ~efus, ba ~an fan.pcca ben ene! ~an g[emte iffe ®ttb. ~angav ®ub æte; '9an fil ogfaa 9fæ!:p fot fin fiæLmin tro {)at: freTft big, fagbe Sefuø ti! f)am.Wlen u i o i( iffe bate tænfe .paa be nnbte;, ul vi[ tænfc ogfaa .pact os fdu. Dgfaa oi 9atmobtagct odgjetinger a.f Sefus. ~at ul gfemtat tatle? eller 9ar ui gioet ®ub æte.Eab os tænfe m ~unb .paa bette! Segtcot, at bu forn er bøu, fanffe førft vil tænfe:pM bin bøo9eb og .paa het, fom Sefua {)atgjort for at {Jjæ[:pe be bøoe. ~an begvnbte,bn 9an berootte i Søbe!anb aaonebe ben bøoeøøren og gjotbe bet faa, at {Jans tunge funbetn(e. Og 9nn 9ar fortfat bet, 9uot 9an!3 cuan::gclium yat nonet '()en. met 9at {)an fe(ut>ætet tUftebe og (Inn '(lat ta[t lnbe l menne::ffr:nes gjettet: $De bøue ffa( bu 9iæi.pe. ~uffa( (ære bem at ta(e, at flt:iue, at _(æfe, atforftaa. Dg menneffet yat ablvbt {Jam. snel)ut unbetoift ~e bøue og f)ju(pet bent ub afnfomyeben.~aa ben manbe f)at ogfaa bu fanet l)jætp.~ eb ben oeffignelfe, fom er ftrømmet ub ouetforben fra Sefu ~tifti gjerning. ~ar bu tænft:pa a bet? Dg 9at bu feet op ti( @ub og ben9t'tre ~efuø og talfet 9am betfot? &Uer {)atbtt g(e,mt at tnffe? Eignet bu be. ni? ellerligner bu ben ene.metfom bu Hgner be ni og 9at g(emt attaffe, ba er ~efus bebrøuet, naat {Jan fet :paabjg. mn fif {Jan iffe '()jæ{pe big faa(ebes, fom{)art oilbe {Jjæ[pe. ~an gjorbe bet fan, at bu


'74fan fotftaa, fotbi t)on uilbe læte big at fe ®u bøtjætligl)eb, fotbi l)an uilbe, at bu ftuLbe bliveet h;ffeligt ®ubø batn.SDet er mange bøoe, forn faa ·OP til ®ubog bm {Jette ~efus og tatfebe l)am. ~oodebesgif bet meb bem? SDe fif gtcebe i fit l)jette.SDe Iæt:te at jt', at be l)aube m fnbet i l)imltll,en ftelfet fra ftJnb, ett t)jælpet til at bn;bemeb bet onbe.SDetfom bu 'f;at glemt ai tofte fot ben{Jjæfv, bu fit un bu iUe ba begt)nbe nu?~i( bu iUe fige. tit ben yett:e ~efus, at bu ~atuætet utofnennne(ig og be be {Jam om fodabelfe?~eg trot, at bu oil. Og nam: bu f)at l1ebtl)a.m om fot{nbelje, faa ui( bu bttplig fe ov tilt)am. C5nn ffal l)an oæte næt l)o~ 'oig og l)anffal T}jælve 'oig nærmere tiL @ub. SDu ffnLlæte of {Jam, at bu be{)øoet ~jceltJ fot bin ficelog {;cm ffa( felt> giue big ben 9iælp, bu be=='f;øoft. ~nn ffa( fige ogfaa tiL blg: SDin tto{Jar ftclft big®ub uelfigne big, forn nu oil begl)nbc attofte! Og ®ub uelfigne big, fom er be~:wnbt,men l'om ftJneø; at bu taffebe fan baattig.~a n l)m: {H'gl)nbt fin gjetninG i big! ~an u iliffe flutte! &Jan f(ip:pet big albtig.9Jcin fire(, min ficel lou ~enen,og a(t, l)uab \ min et, {Jans naon!9Rin fice!, min fiæ( lou ~etten,glem ingen ting of nU f)anø gault!~an fom 'oin ftJnb u'of(etteron Iænet binc faat,()cm f o-m bit lit> ovretter,nam: bu ti( bøben gaat,'f)an fom nt) hoft big fenbet,gjøt alberbommen ung,l)an forn big bcet :pall ycenbet,naat tiben falbet tung.De bøo~ nmmeog lanbbruge.t.1>e bo.ueB b i tt ~.{2;rt af be banffe bøue, bet felu et jorb==bruger 9nt i 91. ~. ~. ffreoet følgenbe atti==fe{, forn u!ftnof nil inteteøjere mange notftebøoe:SDa bet mnofte funne interesjete læferne,at fan et fcet:ligt 11tbblif i TatlbbtugsffolenøtiltH'l'telfe, man bet '9eroeb nære ,vaa fin :p(nbs(_![ u~u ft- 6cptclll bet.at fwm9æt>e, at atbeibct meb ffolens o.pføteTfeet bteoen fotfinfet en bel vaa grunb af betftabige fugtige oeit. Eifo{enø fu1bførelfe oatfaftfat til ben l a.pri{ hette aat. WCen enbnu'9at hette tffe funbct fteb, fot'f)aabenttig oil betitte ucere længe inben ffo1en ftaar fu1bt fætbigtil at funne :paabegt)nbe fin bctt)bningsfntbegjerning ti( ga on fot be bøoftumme, f om u i{uæ(ge lanbbruget til Uoøfti!Iing. Eietofølgelig9ar lnnbbrugsl)øiffo(en nogte mobftanbere, menat bet er tnabdigt et inbl'tJfcnbe; t'f)i i~notoeluebfommenbe føget at ftlt(e nogle affftceffenbedfem:p(et: forn f. efø. nu i bet ftbft ubfomnenummer af "6maablabe for bøoftumme" unbettit len "be bøuftumme og (anbbtttget", faa. oilbef l)et ocere \JOCI fin +J(ab!3, nt fotfoare tanb==brugs9øiffoLens fremtlbige gjetning, ber tagetfigte :paa, at 'oygtiggjøte fine eleuet tit :ptaf::tiffe menneffer og forn tillige ~at tiL formaaf,at følge e(eoerne i betes fremtiblge færb ubei livet efter mbt '(Jøiffo(efurfuø; fot at manbog tnn faa uis9eb fot at eleuemes o.p9olb:paa (anbbrugsffo(en itfe {Jar uæret f:pifbt ule!==ligf)eb.SDen i "6maabfnbe 11omtalte bøoftumme,fom nogenfunbe forftob at ffiøtte fin gierning,men gi.f '(len og i og tinet af fig, forbi 9an !ffefunbe fh;te 9eftcne, ftJnes uitfelig iffe ftiffettH lanbbruget. ~men bet et uel not mangebøoftumme, forn l)at gobe egenffnbet tiL atbLioe lanborugerc og ti1 at ft9re 9efte ; bet eruel ltof. en (et fag fot lanbbrugsljøiffo(en, atfunne ooetfomme. SDei er imiblertib iHe (anb==brugsffo(~n!3 mænbs mening, at toinge be bøo==ftumme til at bliue lanbbtugete.Eanbllrugsffo(en. taget fottrinsois figte ,:paa at bibringe be bøoftumme, forn alletebeet ueb Ianbbruget, en oibetegaaenbe ubban==nelfe faaue( :pan bet teotetlffe fom bet :prat==tlffe omtaabe. ID:t man nu maa uære bLeuenbe(cett om bet umulige i at faa bet nu faa.ftretft tobfceftebe foretagenbe til at ftranbe etfelufotftaaelig, faa meget mere forn foretagenbetoil bllue ftøttet af finten. ~et i artiHen i"6maabtabe 11 faa fmuft tofte (Jaanbuetf 9øtetfottiben til, man ffa( titbage tH be gobe gamlebage fot at finbe et fibeft9tfe til ouenftaaenbe.~ not Hb, l)uot mnffinerne ma.ngebobbelt L)n~fottrcengt {Jannbens atbeibe ellet frembringe["l


~( ug uft-€:51'\>fcm Ul't. ~e boue~ blnb. 76fet et l)aanboetfet tent ub i[ufotift.


76 ene bobe6 blnb.{nnbbrugø()øiffolen uilbe lfnn be fornøbne funb::ftnber meb tjenflJn til affætning nf bet :ptobu==cerebe. ~notimob be, forn iffe tjat mobtnget11 og et fjenbffab ()et til, ftaar albeleø raabuiLbe.®. 9t a øm u 1 en.fu~uigt]eiJttgtnff.Om ben betjcnbte bnnffe bønc Bubuig,Rctjngraff inbetjolber "6maabL fot bøoft."nebenftaaenbe neh:oTog,~ forn fiffext uil blioelæft meb intcresfe ogfaa nf bem, bet me fienbtetjam:"5Begnue-t, tror, f(ittig og læreltJften, tænf==font oo felnftænbig Hben ftJt" - faaban hJbetHaøfeic-eretenø fntafteriftif af Qubu. 3e()n=gta ft bn y au i begt)nbelfen nf otti ==anrene o:p==()olbt fig )om eleu :pna inftituttet i stjøbentjaon.starnftetiftiffen et fottfattet men ginet initfelig9eben et ubmætfet biUebe af 3etjngraff.~eg felu tjuffer {)am gnnffe tlJbeLig fra bentib neto:p faabnn: en Hben, :pen og artig, ftil==færbig, btunøjet gut, ber, naat Ljan gif fot figfclo, gjorbe inbtrl)f nf i tanferne at fuæuelangt borte fra inftituttct og Linet ber, menfom :pna ben anben fibe tjurtigt nar rebe mebfit iille ne(oiUige og :pol!ffe fmil, nnat nogenljenuenbte orbet fil {)nm.~tømmer eller, om man utt tænfer -og l)umorift bet nnt unber o:puæfften io fiberaf ben fnmme HUe :perfon. 6(a:p 3etjngrafffine egne tanfer og uenbte tilbage til uitfeltg==l)eben, foretog tjo.n aUib benne ooetgo.ng Hge::fom i feftftemning; bet unt, fom {Jan n{tibucntebe fig noget gobt, noget nt)t, nogct in==tere~fant nf fin unberoisning, nf fine famtalerme'o lærere og fammetater. SDerfot uat {Janogfaa en fiælben f(inf og fornøjelig eleu ogen morfom og gob fammerat.Og fom {)an uar i guttennrene, uebb(eu{Jan at uære fom uoffen. ~a tjnn efter fon==flrmationen brog ~jem ti( fin loUanbffe føbebl)og fom l ffræbber(ære og fenere felo nebfattefig f om ffræbbermefter :pa a lanbet, unt bet fanlangt fra, at ljnn ftnnfebe eUer gif titbage iubnifling, at Ljan fnntete uoffebe nanbeligtbag for bag. ~an ttobfebe alle teotiet om,at ben bøofiumme gant fiæ(digt titgrunbc,nant lyan ifolete~ :paa lanb~t, og at fun betmunbtlige otb et uejen til tjøjete ubuifnng,t~i Ljan arbejbebe fdo fot fin aanbelige frem::gang og fif neto:p bex:fot an'ox:e tll nt intete\3::fete fig for ~am, fan at en mængbe mennefleti l)anø nabolag gnu fig til at lære finger==fproget alene fot Ljans fftJlb.~ot fin brømmettnng og fit l>etfontigeinbaboenbte tanfeliu fanbt 3. tigetig næringog tilftebøftillelfe i fin mebføbte og ogfaa fi==ben af omgiue(ferne ftetft :paaoitfebe religiøfi ..tet i 1yan bteo et uatminbelig fnnbt ftiftentmenneffe, fot tjuem bet at {eoe efter ~.riftilæte bfeo Ligefaa nøbuenblgt forn bet bagtigebtøb. · ~or fin ()umo.ri.ftiffe fcm\3 fanbt ~anaf(øb, naar {Jan efter ftJtaften fatte fig til ntffrioe be fmaa ftiremtfomme artiftet, bet i aa ==renes løb ~ar uæret ttt)he '(>er i b(abet, ogfom fitlett 1yat bcrebt tebaftøt og abonnentert!ge ftot fornøjelfe; ~an~l)aobe fin ganffe ejen==bommelige maabe at b[anbe ~1umor og be færingfammen :pnn, fan at man fiben f)en iffe glemte,f)t>nb Ljan l) a o be ftreuet.3el)ngraff!3 ffiønnefte btøm nar at fmmegaa ub forn misfionær blnnbt be bøoftumme{)er i tan bet i faraftetiftiff fot 9nm u at imiblct==tib tiliige l)an~ ftote beffebenl)eb, fan at l)an,alt oueroefet, bog me anfaa fig for btygtignof - ialfalb iffe foreløbig i 9an frl)gtebefot, at {)ans ntbejbe t s:?enen\3 tjenef~e meffuibc b(ioe tl(fttæHelig gobt. 6aa nøiebesLjan meb at blioe ben, bet fnlbte be Lolinnbff ..falfterffe bøuftumme fammen til møbetne, naarl)aM fjære, gamle læret, :paftor ~o~. ~olct i~.YhJfiøbing ftæunebe bem bib, eller fcnete bebønftummeø egen :præft, :paftot ~ol)s. ~ørgen==fen melbte fit tomme i unbertiben '(Jolbt ba 3·felo en Uben eftetpræbifen eller o:pbt)ggeligbettagtning efter be~Tegentlige gubstienefte.3. bteu gift me'o en lyøtenbe og fif fibenbørn meb lyenbe. s:?an følte fig uen~eH~ hJHe==lig ooet fit tjjem, og ffiønt lynn maatte at==nejbe tjaarbt, uat bet ()am en fitbe til ftotglæbe faalebeø ~at funne tiene ubfommet tilfig og fin familie. ill1en font bet fan aUet"ltJfeft ub, fom l uintet ftJgbommen og {ænfebe


9f 11 f) 11 fl - 6l'.)J te mo !'l:.yam til ft;gelejet - en langvarig, fnigenbcftJgbom, ber førft ffulbe enbe meb bøben.~elbiguiø 'f)aube 'f)an ueb inbtræbe[fe t en 100mnnbs ft;gefnøfe fiftet fig faa gobt, at 'f)cmfunbe ligge ftJg længe uben bcft)mtinger forbet bagtige f>tøb ti( famillen 1men aUigeue(falbt bet 9nm fiffett foært, fær(ig eftetat yanoat bfeuen f!t)ttet fm 9iemmet ti( ~teberifs'f)ofpita( i ~jøbengaun, intet at funne beftiiTe.~ begl)nberfen troebe (ægerne, at 'f)anø foæf"Eelfe ftammebe fra mauefaat, fenete vifte betfig besuærre, at bet var ftæft. @5e(u gaabebe.l)an {ige ti[ bet arrerfibfte, at 'f)an ffulbe lommefig og atter gjenfe fit yjem ; fot os onbtc,fom beføgte yam i ben fibfte tib, uat bet ff art,aL bet gif mob bøben, og ba '9an en 8 hagestib før hennes inbttæbe(fe 'f)aube 'f)aut en ftædbfobf>tæfning, fenbtc en ttofaft ven og fortet"ningsforbinbeTfe af yam Ubub efter 'f)anø yu"fittt; meb 9enbe 9olbt y an fan bet fibfte ftoreopgjør bagen, før l) an gif bort; 'f)nnø f>eltJm"ring gjafbt fun 'f)ans 'f)ufttu!3 og bøtns frem"tib, ellers 9oiTebe 9an ttt)gt i troen paa finftelfer, og ba 9an!3 9uftru 'f)aube beroliget 'f)ami benne 'f)enfeenbe, gif 9nn glab og fortrøft::ningsfulb inb tir ben evige 'f)oUe. ~ans fibfteorb brejebe fig om bøtnene.,8.!3 Ilg blev føtt ti( Ubftotpe, 'f)uor be::gtaoelfen fanbt fteb unber (fot beltagelfe.ID1eb .Se~mgraff er en ganffe ua(minbefigbøuftum gaaet bott. ~an vat en faaban, atman man fige, at meb 'f)am unt ibealet foren bøoftumme(ærers gjetning naaet - beti be a(, bet beftnat i: af bet bøofhtmme ra a"materiale at ffabe et baabe fra 9iertet!3 fibegobt og fra aanben!3 og 'f)aanbenø fibe bl)g"tigt mcnneffe, bet i Hoet naat o.p i yøjbe mebbe bebfte 'f)ørenbe menneffet t yanø famfunhø"(ng - uben at blioe overmobig beraf.~nftituttet i ~iøbenyaun fan være ftoltaf benne føn, og bet er oærb at etinbte, atbet neto.p oær 'f)nm, ber ueb 100:::aat!3 jubifæetifjor ffreo en af bt)b tafnemmetiggeb f>aaren,ftemningsfulb ~ilfen ti( ben gnmte mobet::anftnft.~ans minbe bøt teve og ull (eoe længeb(anbt bøuftumme og bøoftumrne(ærere.F B.Øel?ngraffs fibfte nrtifef.'~t trcd fra nuet.@ftet 'f)enoeb 2 nars ægteffn(> forn uotførfteføbte føn tiC uerben, og ~vor f9fbteø uorc9iettet bog meb ft:t)b, g(æbe og tat oeb at febet bei(ige, velffnbte botn, ~uor fnp.pebe!3 uiom at oærne om99ggetigt om bets fpæbe tiu!- ~et uar nnbertiben Oos min Ouftru op"fommet en fmu(e ængftelfe for, at barnet mu~Hg lun be ntoc mang len tJOn 9øte!fe; men jeg~aobe altib ftrafø beroliget 9enbe meb betfoar, at f[!gt fun l)berft fjæ(bcnt gænbte, ifærba jeg io iffe unt føbt bøoftum og min yu~ftru jo et ~ørenbe, fan funbe bet neppe uærenogen fate i ben 9enfeenbe, og bog maa jegbefjenb~, at famme ængftdfe funbe fnige figinb ogfa.a 9os mig. ID1en nu, gutten untføbt, fil fanbanne tanfcr iffe mere (ou ti( atfotft9tte oot (l)ffe.~a ben lirre uar 3 boge gammel, bfen(Jan fvg. ~i tiUagbe bet imib!erlib iffe uiberebett)bning, og ftJgepfeje.tffm berofigebe os og"fan meb, at bet jo ofte funbe bLive libt ivejen uben at ber betfot var nogen færLiggrunb ti( ængftelfe, fan jeg gil tiL ro oeb benfæbuanlige tib. men Hbt ub paa natten oæf~febes jeg af flJge.pfejerffen, bet f!et iffe ~aobefunnet begioe fig iif ro, og {lun oiot:be tegnti( mig, at jeg ffu(be ff9nbe mig at fomme.W1eb bange nnelfet gif jeg inb ti( mitt {luftru,·fom (aa og goibt oor fjære tirre tiL fit l>t:t)ft ..\)un faa a(oor(igt pna mig, men jeg mædebefnatt, at {lun fttrre yaobe ooergioet art i ~et:::rens yaanb; {lun bab mig (Jente :preften ftrafs,ba gutten uar blcoen baadigere, yan 'f)oftebefuagt og yaube nog(e ttæfninget, fno jeg ogfnafefo. ~eg gjorbe bog libt inbuenbinger, ombet 'f)nftebe før næfte morgen, ba jeg næp.penænnebe at væffe ptæften af 'f)ans gobe nntfe"føon. ~ettil fom:ebe min yufh;u, at yun iffefunbe fan to, før vott bl)rebare barn oarbøbt, og (Jun minbebe mig om ~efu egne orb:"Uben nogen blhm; føbt af uanb og aanb,fan {Jan ilfe inbfomme i @u bø tige. 11 "~etanfoat maatte oi iffe tage :paa os," fag he !)un,og ba ft)ge.pfejerffen famtibig fagbe, at gutten77'


78 'l'e boueil blnb. \l( ll!Jil ft - e r).ltcmbn:.unt meget baat(ig, fan ~aube jeg felufølgctigintet mere at htboenbc.9lu fht!be ul jo finbe et nnun ti( uottbarn, og eftet libt taabf(agning frem og tiL::bag~, Meu ui fnatt enige ogfaa geti. ~nogif jl'g ub og tog ouertøiet :poa., og eftera.t9aue ftJØfet min t)ufb:u og min lille føn begaujeg mig :paa.uci. - SDet ua.t føtft i nuguft,ftietnetne tinbtebe flatt, og ueltet unt ftille ogbeitigt. SDet uat meb unbetHge tanfet, .jeggir &et, ben enfomme unn bring; ffulbe jegu idelig o:p til :pteften, nu mi bt om natten!~uotban mon bet uilbe løbe af? - ~nm:tffimtebe irn be gøie trær, bet ftob tigefom enu o gt fot ben {)t)ggctige llt)e :ptæftega.arb; mcbbanfenbe {)jette gif jeg inb i :ptæftegaatben ogbmtfebe gaotbt van· bØtell. ~eg ftob Iibt oguentcbe; men bo bet !He uiftc fig nogen, :p tø::uebe jeg at bteie l)annbtaget om, on ti( lllillftore fotbaufelfe gif børen o:p; be T)oube nem"lig glemt at laafe ben. - ~eg tænfie, at :ptæ::ften uat ube i møbe et e[H anbet fteb, og atbe fan uentebe gam l)iem fnatt. ~aa ttaabtejeg inb i forftuett, gTab ueb at uæte f(u:pvenfna mmt inb. Wien ba bet imiblettib ingenfom, u at jeg Li bt to i(taa big om, l) u a b i egffulbe gjøre. ~eg :prøuebe ba at ftam:pe igutuet i bet l)oa.b at bet fan unt nogett betfunbe '(Jøte mig og uilbe lomme tilftebe, fanjeg funbe ftcmføre mit ætlltbe. æn ftunbefter aabmbe~ :plubfelig elt bør, og :ptæftenfeiu uifte fig meb en lam:pe i ben ene '(Jannb,og 1n.eb ben anben 9aanb fft)gge'be l)an fotøinene og anftrengte fig fot at fe, '()unb betuat fot en urofiiftet, bet uat tommen inb. -SDa '(Jan fan, at bet unt mig, ffiftebe l)an~ a("uotlige mine om tit et ubtr9f, btanbet af fot:::unbting og ouerbæten'(Jeb. ~eg tog fan minlomme bog frem i førft bttb jeg om unbfft)lb:::ning fot ben forfft)ttebe nattero, og bereftetfremføtte jeg mit ætinbe. "91u ffa( jeg fommeftraf5," fagbe 'f)an og niffebe uenligt ti( mig.ill1e ben~ ul fhcu f am men, u at :ptæften~ ftueogfaa fommen inb, og l)un fan noget ængftelig'(len mob bet fteb, 9oor t>i ftob i men fan fnattl)un bteu Uat ouet, '(Juem bet unt, o:pUatebe~gen be~ nn figt ftrafø, og :præften forta(te ljenbenu natfagen ti{ mit fomme. ~u(b nf interesieog fotftaaelfe af oot ængftelfe, fom {Jun altibuot, gnu l)un fig ti( at tale me'o mig, mebens:ptæften gif inb og l)entebe iit ornat i llbt eftetfom ~alt fi(bage, og fruen bab mig f)ilfe9femme. ~aa gif :præften og jeg l)jemefter;bet u at ifte f aa langt, ue( et fuatterø gang,og unbetuei~ tilbøb jeg .præften nt bære :par===fen, bet inbel)olbt otnatet, men bet oitbe '(Jnn:pan ingen maabe gaa in'o :paa. Staufe gif uiba fammen unbet ben Hate ftietneljimme(.SDa ui naaebe 9iem, ljaube ftJge.pletetffenorbnet . alt ti( ben foreftaaenbe ljeUige . lJanbHng ·). mtbt paa gulvet l)aube ljun ftiUet et Hbet botb,l)uorpaa bet unt brebt en l)uib bug, og bet::tJaa ~aube l)un fat uanbfnbet og lngt et l)aanb::Hl-ebe, og l)un felu l)aube taget et ftort tentl)oibt fod(æbe :paa, os jeg fiE i en fatt mitf o tie tø i .pa a unbet fø(c(fen nf ben foteftnaenbe9ef(ige l)anbling. ~o, f)uor unt bet en 9øiti:::be(ig fiunb i ben ftille mibnatstimt>, ba oortlille batn bleo otletgioet til ~etten, bøbt ti{at Ieue meb fin fteifet! ~uot ua,; bet en l}t>t::(ig tante fot oø, at vott UUc eLffebe barn nuunt inbtemmet i @ubø tige fom l)anø egetfjære barn! SDet btagte fnatt uott ængftebefinb til to. - ~tæften ønffebe os faa ti( Lt)Ueog uelfign~(fe meb uott bøbte batn, og efterot ui '(Jaube btuffet en fo.p Eaffe, fom ftJge:plei::erffen ~aobe fnaet laoet, begnu '(latt fig nttetene l)jem.SDa :ptæften uat ganet, fpurgte jeg minl)uftru, om lJttn nu 9aobc freb og to l finhettgten. ~~~a, @ub u ære lo u eV' "nu ueb jegjo, at enten uott flære barn levet eUet bøt,{)øtet bet ~etten tiL" ~eg b(eu fan fibbenbeen ftunb, og ui taUe fnmmen, før jeg attetgit tnb HL min afbtubte l)utle. -9læfte motgen l)aube uot HUe breng betbebte og bleu fnatt l)elt taft. 91u et l)anftot og en filbe til glæbe for fin fat og mot.~{ete gange l}at :præften talt om l)in nat,ba jeg faabnn fom bumpenbe inb tH bem, ogfruen fngbe engang 6tanbt anbet, at bet nofLUe u at tilfælbigt, at bøten o ar uaf(aafet;fan uibt l)un uibfte, uat bet atbtig før ffeet,at be lJaube glemt nt lnafe ben; men !Qetteltl)aube nof fin l)aanb meb ogfna l}eti.2.3*


~( nnnft - @it•pkmbcr. !le ~oue6 bln~. 795Demte attifeC ben fibfte fra .8e9ngtaffsyaanb, b(eu ffreuet i mai macmeb i be fibfteboge, i'nben ben fuære fygbom nøbte ~am ti(at fotiabe 9iemmet fot ifle mere at uenbe iii==boge. ~an naaebe faa1ebes ifee at fan arti==feTen ye(t færbig i men efter yons bøb 9at9nns yuftru fagt fibfte !JnaJtb flOa ben og til==fenbt os ben. - · UnbetUgt not at attife(enførft fommet frem nu; .8e9ngtaff 9nt nem fig(ige fiben ben ftembtngne 'Oænbelfe yaut ItJftti( at ffriue et ftlJffe berom, og i mange man==bet oil ynns uennet finbe ffifbtingen færligfatafteriftiff for yam.5Den omtn(te .præft er bm befjenbte paftot2{fdjenfelbt ==~anfen, bet nu u idet i ~t)Uanb. -2ille ~ouf, 9ouehpetfonen i fortælltngen, etnu 6 nat gmL - "en foif og o.poaft Hbengut." ffl:iuer y ans mo bet. 6fjønbt y an enbnuiffe er begl)nbt at gan i ifofe, yat yan faale==bes aUcrebc !ætt yannba(fabetet, og i be man==nebn, (Jans fat 1aa paa yos.pitafet i stjøben==yaun, yar (Jan ganet yjemme og øoet fig fotille at glemme bet. - !man fan fotftaa gut==tens fortololetfe, ba (Jon fif at uibe, at yanafbtig mere ffutbe fan fe og ta(e meb fin fot.~tofesfot, bt. · ~. ~· 2!fdjeyoug, bet: gjen==nem en Tang nat:ræffe baabe fom ftottings"manb og forn .ptioatmanb yat vift fig font bebøoes oatme uen, 9at ttl)lig igjen lagt finftote intetesfe fot be bøues veL fol: bagen uebat ftiænfe ft. J 0,000 til et (eg at fot: gamkfattige og fot:fomne bøoe.Begatet et, efter (>unb bet l gaoebteoeto.p!t)fes, o.prettet for at imøbefo.mme et .afptofesfotms føn, bog(Janbtct: ~aivatb 2!fd)e==youg, paa bøbsietet ubtaU ønfte, om at {Jansfnber ! fin tib vilbe · gjøre noget for at lettegamle, fattige og fodomne bøves fant. Bega==tet ffnl af benne gwnb bære oogl)alibret ~a{::uatb ~fdJe'f)ougs natJn.QJogyanblet ~alvarb ~fd)e9oug var føbtben 22be oftober 1851 og giennemgif QJa(djensbøoftummeinftitnt .paa 6C(1afteTøffen. ~an ~fherefter .priuatunbetoi~ning og ynobe ba fomlærere f(ere, bet fiben 'f)at inbtaget ftemttæ==benbe ftillinget i vott famfunb.@fterat yan i 1871 yau-be toget e~amenartium oegl)nbte yan at ubbanne fig for fot::tetnlngstloet og uat fnaTebes paa fontot 9os~n!oot 6C(1ou. ~ 1872 ovtettebe 'f)an i fæUes"ftar) meb en fættet 2!fc9eyougø bogyanbel, betbengnng 9aube lofale i bager Q3runø gaatb iStad ~o{Jans gabe. ~ans arbeibsbag bieuimlblet:tib itle (ang, ibet [Jan affetebe ben 23benpri( 1880 afgif veb bøben.Q3og'f)anbter 2!fc{Jeyoug uat en manb meb(l)s fotftanb og ftot atbeibsluer. 2rt yan{Jaobe et uatmt 'f)fettelag vil affetebe ftemgaauf, yuab bet ouenfot et o.pll)fi: at y an paafit bøbøteie tæntte paa be oam(e, fotfomne ogfattige bøve og paa 'f)uodebes be funbe bHoeyju(.pne. 9nen benne tanfe van be tth)ffe!igebøoe og :pna at gjøre bet gobt fot bem oatille noget, bet førft fom frem i yans fibftehage. ~ be ant yan ~f arbeibe fan be bøoeøvet '(Jam paa lJiette. ~vor bet gjalbt at fremmebet gobe u1anbt bem uai '(>an attib i føtfte ræfk~e ~øtJe~ fit'fc.~ot tiben unbctgaat be bøues fitfe om=fattenbe teparationer; gulvet, af l)oiUet enbet :pianfer vifte fig nfopangrebet," man etftattesmeb ttl)e og føftes noget {Jøiete ooet unbet"grunben, benne re.paration er tiienbebragt. ~ottagets oebfommenbe, finber be fagft)nbige befteat gaa i "fortaabnelfe" og ·bøt aufolut unbet::fa~eø fotbebtinget. ~øt:ft nanr bette er fteet,vil malning af gulvet funne fotetageø. · ~eb


80 '!'e nour~ btnn. l}( U!)ll ft- 6cplcmlH'r.--- --- ----------------------~--benft)n ti( ben fønbagstige gub~tjenefte, ullhenne uift begt)nbe ·ben lf>be fe:ptembet, fomuantigt, men bn maaffe l,,SDe bøue!3 forening",- - titten fan nemLig itle benl)tte~ (tages ibtug) føt be førfte bage af nouembet føtft==tommen be.g.\~r. ~nl!nttbct om bøbftmnntctutlle\·~bt~ntngen.9tettoten ueb bøue uniuerfitetet i ®as=='(Jington bt ®boatb ®aUaubet l)at nt)lig i etforebtag ubtaft fig om fine etfntinget -panbøuftummeun ber u i!3ningen!3 omtaabe..f)an omtatte førft, at '(jan l)aube {euet ~elefit lio blanbt be bøoe. SDa l)nn~ mobet untl:løv, begt)nbte [)an at giøte tegn aUetebe, bal)nn l)an taa l vuggen, og [Jan tunbe brugetcgnf-ptoget, før {)an l)aube tært at tak ,f)mtstjenbffab til be bøue unt betfot fan gobt, atl)an næften tegnebe fig felo fot at uæte bøu.Og bet l)ænbte unbettibnn, at bøue, fom tUetjenbte l)am, iffe uibfte enten '(Jan unt bøueUet f)øtenbe.SDt. ®a.Uaubet ubtatte, at l)an ftJnte!3 atbøue lætete unt bebte enb l)ørenbe lærerefot be bøue. Og l)an ui(be at be bøue Iæteteffulbe [)aue famme Iøn fom l)øtenbe. ~anl)aube atbeibet fammen meb bøue Iætete i mangeaar, og be l)aobe '()aut ftot intetl'Øfe fot fingjetning og be f)aube forftaaet at gjøre fineeleuet glabe i unbetuiønlngen. SDet butbe betfotueb enl)uet ffole uære en bel bøue lærere.SDt ®aUaubet {)at uæret bøoetærer i 50not. ~ be føtfte tl ant btugte l)an tegnme==t9 o ben. ~en' ba '(Jan i 1867 l) au be bef ø gt etftott anta{ bøoeffolet l ®uto-pa, fif l)an benmening, at talemetf)oben unt uærblfulb fot etftort nntal bøue og at ben gat> ubmætfebe te==fuLtatet meb nogkSDn bt. ®aiiaubet tom l)jem igien tit 2lme==tifa fortalte ~an om bet, l)att l)aube feet i&uto:pa, og foref{og at man ogfaa betf)jemmeftutbe begt)ttbe at læte be bøue at tale. SDt.®aUaubet fil megen mobftanb mob fit fotf{ag,men o:pnnaebe bog tilf(ut at taleunbetuiØ1tingbteu tnbføtt i ffolen ueb fiben af tegn. SDennemetf)obe tale== og tegnmetl)obet ftJneø ®aUaubetet ben bebfte af alle l)ibtil btugte metf)obet,men l) an menet, at bet tanffe i fremt i ben fanfinbeø en nt) met~obe, fom man enbnu lUel)at tænft :paa.~ 1897, 30 aat aftet at ®alinubetføcftegang 'l)aube uæret i ®uropc., reifte 'f)an igjen~ibouet. ,f)an uilbe nu tare meb be elever,fom unt ubgaaet af ffoletne og fe, l)uotlangtbe unt fommet ube i linet, og fan {)øre nf bem,l)uab be felu mente, om ben unbetoi!llning bel)aobe fanet. SDet uifte fig ba, at en ftot bl'la.f be bøue i ®uropn fotettaf ben bfanbebemet~obe. SDe fagbe, at inlemet~oben unt gobfot nogle, men itte fot bet ftote' f(ertnL ®nftot bet, ja be fCefte af bem, f om et ble u etunbetoift ueb ben rene talemetyobe, taler me"get utt)be1igt. ~ete!ll (ærere fot:ftaat bem, menanbte fotftnar bem iffe. ~an grunb 'f)etafmobfættet be bøoe i ®utopn fig, at talerne"t~oben anoenber fot arre.SD a fante be!3 be bøue i ®uro-pa ligef omogfaa be i 2lmetifa et af ben mening at benbinnbebe met~obe er ben bebfte, tan bet iffeoære tuil om, at henne met'f)obe er ben bebftefot be bøoe.;tit f1utning fortaLte bt. ®a.Uaubet omnogle o:pleuetfet ftn ~tJfUanb. ~ ~einide:::l)femmet fot bøoe i Eei-p~lg lJ{eiet man at l)olbefotebtag fot be bØue meb tegn og tale fnm"tibig. SDa bt. ®aliaubet f-purgte, l)ootfot manbrugte tegn, fif l)nn bet foat, at bet er mangebøoe, fom !He fan af(æje tale fra læberne.Sl::alen annenbteø fot at uife at man gobfienbtetalemetl)oben, tegnene fot at be bøoe ffulbefunne føLge meb i fotebtaget og forftan bet.®ubøtjcnefte fot bøoe l $CtJfflanb begt)nbet mannu at l)olbe ueb 9iæl:p af tale og tegn.** *~ bet finffe tibøffrift fot bøoftumme, l)oorooenftanenbe attifel er gjengioet, finbeø berogfaa en oatmtffteuet artife( til forbel fotben rene ta{emetl)obe, ffteuet af ben bøue te==baftør ~o'l)n 6 u n b bet g. ~an l)æobet tale-=met~obeng; ouetlegenl)eb oott be anbte met'l)o::ber og mener, at gtunben ti(, at ben tffegiuet gobe tefuUatet et ben, at be bøoe børnfommet fan fent i ffole, at be {)femme l)nrlært fig ti! at bruge tegnf-ptoget.


~ ng nft-S cl>tcmbet:. 'De boue~ Mnb. 81.~oi~ man optog bøt:nene i ba.t:ne~auet: i4 e!Iet: . feneft i 5 a at~ atberen, vil be man femeget bebre frugtet af unbetui~ningen.ffiebaftør 6unbbetg omtalet et beføg, fornyan forrige ant af!agbe veb ftøfenetne illeatl)ifensog rolabfens ffole i Stiøbenl)avn. ~et taltee(euerne meb ftot letyeb meb yvetanbte, ia~olbt tater fot yuetanbte og uettinbeni betunt iffe nogen, fom faunebe tegnfproget... **~uab menet fan be notffe bøue? ~ørtale a(ene mtoenbe!ll ellet tare og tegn. "~ebøues blnb" u!I gjerne 9øte be bøues meningbetom. ~et vil ogfaa uæte af intetesfe fotbe ubenlanbffe bøoe at f~, yuab be bøue l)et~os os tænfet.6-~trnot· ~itungcuer,t(fo\·;nmtlug.6ibfHeben fønbag ben 13be feptbt. yo!btesi "~e bøoeø forening" e~traotbinæt genera{::forfamfing. ~otnntebningen yetti! unt, at be==fttJtelfen oi(be ftemfomme meb en oplt)Øninguebrøtenbe tepatationen i be bøoe\3 fitle. ~ice==flltmanben, gt ~enn ing SD a 9 (, tebegiotbe fotgrunben ti! en fan omfattenbe tepntntion i manunt før bfeoen giott opmætlfom paa, at enbel af gufoet i fitlen ttængte tepatation -bate en liben be( -, imiblettib fanbt inb==fatbte hJnbige atbeibete ffaben at uæte ftørtecnb i førftningen beregnet; fot fiffetl)ebø fftylbinbl)entebeø funbyebsfommisfionens metting ogbentte gil ub paa, at en ftot bet af gu!oetunt befængt meb fop og gulvet betfot maattefotanbres ftrals - iUe alene etftattes mebnt)e p(anfet men ogfaa Løftes en be! fta gtun::ben i Hgeiebes befanbtes taget ogfaa at uætetaabbent og paabubt en omLægning, og naatbet nøbuenbige maletatbeibe mebtage~, uiL benl)eie teparatiott lomme ti( at fofte et pat tu==finbe ftonet. staTetett opll)fte, at naat (Jeftt)==te!fcn ille før l)aobe fammenfa[bt en e~ttaot"binæt genetalfotfamling, unt grunben ben atunbet:føgelfetne paagif efter at foreningen alle==•tebe uat luffet og iffe fan fan af meb!em"merne uar teLft i tl)i en faaban unbetføge(femaatte bet førft tit føt betammelfen af engenetalfotfamling, fna befi9telfen funne bannefig en foreftiling om te:pntationenå omfang ogftemfomme meb en flat op(t)sning, (Joitfen nuffebe. 3 titfælbe mobftanb fta fotfamlingen,t>ifbe beftl)telfen ttæffe fig tiibage, ba ben tHevi(be paatage fig anfoaret. 2tfftemning untbet imib(ettib iffe tale om.IDf talere, bet ubtnUe fig i faoør nf te::patation, o.ptraabte paftor ~on tab (5 u en b"fe n og tebaftøt f) a of tab famt fobberftiffet6foHetub, mebens 1l)pograf ~entiffenbetonebe, at et fan ftott fftibt føtft butbeværet be9anbtet i en e~ttaotbinæt genetalfot=famling og mente at beftl)telfen ueb unblabelfegetaf f}m: begnaet et (oobtub; ba taleren meb"belte bet var l)am fortatt, at foreningen meeiebe fitfen og at tepatationen butbe befttibesaf anbte, o.p{l)fte .paftot 6uenbfen, at "SOebøues forening" 9dt og golbent eie be fitfen,bog (lat foreningen ingen fu(b taabigl)eb ooetben i naat foten ingen uit tioe fitfen neb, fæigeben, eliet fotetage ftørre fotanbtinget meb ben,man bet nemlig tlllabdfe bettiL fra bepotfe"mentet, biffopen, fommunen og ".Sh.a 6pate"banf", u ben bisfeø tillabelfe fan foreningentne fotetage noget af bet ovenfor næonte mebfitfen i foreningen et pligtig felu at befttibebe nøbuenbige tepatnttonet og ellets aUib,forn bens eiet, uebUgel)oibe ben i fulbt ftanb.R. z.lfn fjæf liben far.6uen ffu(be bott og gjæte l fommet. -illeett ieg fant vet føt:ft berette, yoem 6uen unt.~an uat ben æibftc nf fem føffenbe i ben lillel)uømanbå.piab~, '()uor '()ans fat og mot boebemeb alle fine fmaa: 6ucn, 3faf, 3o9an, illeatleog Ulle ~ftet.®uen golbt uenbelig meget af fat og mot,fanffe alligeud meft af mot. illeen faa ~nubel)an ogfaa en bl)gtig og fjædig mot:. - 6itgjem vat l) an ogfaa meget glab i; bet [an fan(unt og l)l)ggdigt ti( ueb fanten af futuffogen .SDet l)avbe l)an, fan langt yan funbe minbcøtitbage, Legt meb fine føffenbe unbet gt:anerneellet nebe veb bæffen, '()oot l)an l)aube fat op


.l·82et tibet uanb9iuL ~u junt lja.n eUeue natog ffulbe fot fommeten tage tjenefte forn gjætet::gut. ~an ffu(be lUe (angt uret tun m bon::ben, forn elebe fotælbtene.S :p(abs1l.mftenen tøt 6ucn ffulbe gan i fin tjenefte,{agbe mot ljnn.S f(æbet fætbig til ljam."SDet et uel bebft jeg fant meb mig ttæ::ffoetne ogfaa, mot, og mine gamle ftrømpet?3o, jeg ffal nof gan f>ntfobet, fan jeg fpntet:paa bem i men om bet ffutbe blive meget fo(btetlet regnfu{bt, fan et bet bra at lja' bem meb.~totJ.pennnl og ttnnb mnn jeg . o Man 'f)a ogteftamentet og mine ffo{ebøger. 3eg ~f tanneen læfebog af (æteten, fot at jeg iUe ffu1beMiue eftet be anbte i naat jeg p nø fet buffapen,fan jeg gobt '9aue noget at (æfe C fan f(ip:petjeg at Otioe føonig 11 • -IDlot (agbe inb a(t fnmmen og enbnu en be(fmaafager og faa fn9ttebe ljun fit gam[e blan::tubebe tørflæbe omfting bet '9eie. 5t(offen~alu fem næfte motgen tlæUebe fat @:luen.~an unt fnatt Uæ'ot i men bet nnt iffe fan (etat gaa fta mot. ~un it9ffe'oe fin gut inbtit fig forn om ljun iffe ui{be f(ippe ljam. @:loent~ibfte nof, at mot bab til ®ttb fot ljnm, ogljan tænlte, at ljenbeø 6øn ffulbe i.ffe bHueforgi æoe.5.~u ljau'oe 6oen aUetebe en tib uæret ifin tjenefte. ~an nibfte, ljunb ljan 9nube atgjøre og gjotbe bet aU :punftUgt.~øtft ffutbe ljan op ffoffen fem om mor"'genen og jage fjørene ljjem fot nt melfe.s SDctunt nof fra begt)nbclfen Hbt unnffc{igt nt lommeo.p fna tibligt, men fnart nænnebe ljan fig titbet og uangnebe af fig felo, fna at ~et, tjeneffe,.gnUen, ifte 6eljøuebe at oæffe l)am.SDe valte, f offl)fe. morgener unt bet rentub en fornøielfe at fomme ub i ben grønne,funle ffog i men nant bet btæfte fot'ot efiettegncbe, ba l)aube l)an nof unbetti'oe meft (l)fttil nt ttælfe tæ:p.pet ouet 9ooe'oet og fobe ui'oeteet llnt timers ti'o. 91aat fjørene tlat bteoetinb ti( meHe.ptnbfen, bleo fantcHe og gtifenef(upne ub og fenere unt bet nt pasje bem gelebagen. SDet uat nof et ensfotmigt atbei'oe,men 6uen I)nube {æfebogen me'o og l ftiftunbetf.pilfebe {Jan og fan me'o fin tollcht!u fmaa. van 'o::ljju( og anbre (eget tit fig fe(o og føften'oe .~an ftubetebe ogfaa i ftiUjeb paa at lage etf(agø fmna tlin'omøUet, tig bem 'f)an l)a.u'oe feet:paa matfe'oet i Ot)en. ~e l)nu'oe loftet 50 øte:pt ftf. Om 9nn fnnbe nrbeibe en otte efietti fna'oanne og fælge! ~an beljøoebe jo lffc nttage met enb 30 efiet 40 øre fot ftl)Het i betui(be bog bliue en I)e( f)ob penge i uingerne uarilte fon oanffeUge at fan tit, urette unt betmeb foben, forn maatte 'ote!eø fot at btioe wnbog glat. Om l)an bare tur'oe forføge meb bteiet::majfinen, fom ftob i ue'oftjutet. ~an l)aube etpnt gange l)o(bt ben i gang, mens 9lils ~et.5)on,l) ans l)uøbonbe, I) au be . brei et, fan ljan uibftegobt, l)oot'oan bet ffu('oe gjøre.5. @n mibbagI)ao'oe {Jan tænft at bebe om (ou, men fan unt~i(.5 ~etsfon bottteift. ~an tænfte tibt pannt bebe ~anG l)uftru om (oo, mr11 l)cwbe itle mobbet tit i fan gif l) an ub i t>ebffiutet og fiffe be pa abteietbcenfen. 3o oift funbc l)nn ne( fotføge,l)an fun'oe jo fiben fortæUe ~i(s ~et~fon,l;uab l)nn l)aobe gjort. @5aa forføgte l)nn finftem meb rn ttæftob~. SDet gif n['oe[e~ ub::merlet, ben Meu tunb og g(at.~u b(eo l)an iutig, tram.pebe og bteie'oe,ti( {Jan oat ganffe tøb og fotpuftet. ~(ubfc::ti gt l)øtte f)an et fmætb i bet unt et jern, fom giftoet·ø nf. @5uen ftob bet fotfftæffet og bebrøuet.mt l)an'oe l)an bnre uentet og fpurgt om (onførft! ~an bteiebe og oen'ote pna jetnbiterneog fntte 'oem il)ob igjen, men l)t>a'o 9inlp ue( bet!~ete eftermi'obagett tænfte l) an :paa bet famme::paa maffinen, bet unt ifhJffet, og at l)an maatteti(ftaa flt ul)elb fot ~i(s ~et!3fon, nant {Janfom ljjem. ~nn unt iffe fommen en'onu uebaften.5botbet, og @5oen tcenfte et øiebtif pna atlægge flg og oenbte meb fin befjenbelfe tit næftebag. IDlen fan b(eo l)nn faft ueb Ht førftefotfæt. stioHen unt netmett' eUeoe, ba ~ii!3~ct!3fon forn. ~an tl)nfcbe brl)nene, ba {Janfaa, at @5oen en'onu tlnt u'oe. ~uab ftnt'oegutten finbe pa a ube paa ben ti 'o af 'oøgnet?IDlen 'on @5oen ljao'oe fortalt bet l)eie og bebtom fodabelfe, (l).5nebe I)nn!3 anfigt og l)onlta.p.pebe gutten uenrigt :p an. ffut'oenen. - "SD etunt ret, n.t bu fngbe mig aU bette. ~menjernet man bu betale, fotbi bu !He førft (Jnubebe'ot mig om (ou. SDet foftcr 2 fr., jeg fnnttæffe bem af pn.a tønnen". ~e(ft ljnu'oe {Janbtaget


IJ( ag u ff -6et> tem'&ct.~e bøtJe6 blnb.------------------- - --betale i mm bet uar nof bet tettefte, fom IjanIjaobe fagt. -~ølgenbe bag yøtte nrnepigen, fotbi bennealbtig raf at ubrette fit aroeibe. ~un ffuibei febige ftunbet ruge i Ijaoen, men 2hma oaten ftnffe(ø fotirt)ft (iben fCuffe, fot ~oem at:::oeibet a(tib gif inbetlig fmaat.


~e bOUC~ &lnb. 9tng 11ft-


9~ 0 . 13-14. Ubgluct nf llnftor


86~e bolle~ blnb. Dftobct:.bet i l)im{m. ~uotfot? ~otbt ~an feto'(Jnobe toget note flJnbet :paa fig. ~otbi lJanuilbe unfe os fra uor fvnb meb ftt btob.~orbl ~an uilbe toge bort bet, fom ffiUet osfra ®u~.~an funbe tale fan ti{ os, forbi 'f)an uiLbegioe fit . Ho i bø ben, fot at ®ub ffulbe bHuenot fabet !~ootban )fa( bu ba Ufine fti fot beftJm"tingerne? IDeb føtft at føge yiæLp fot binf t)nb. 9)u, f om et uten ffa ( fe o :p ti ( bentene og bebe {Jam tenfe big meb ~efu bl)teblob. ~oab (æret bu ba at fe? mt ®ubdfter big, at ®ub ui( 9aoe big tH fit barn,at T)an ni( uæte bin fabet.SDu fnat lot> at 11ære ®nbs barn l ~)u 'oelffet 'oig mrre cnb en fabet :paa jotben efffctfit bant. ®ub l)at omforg fot big og tæntet:paa big i alle ting og ui( {Jiæi:pe big i aUe ting.~notban gant bet bo meb bettJmtingerne?~o, nant bu fet o.p tU bin fnr l yimlen, fanfotfninbet be. · 9)u fætet at Iægge bin fotg-pnn I)am, fom l}at omforg fot big.®ub ~1jæl:pe os aUe (1ebre betiil flH fh1fjæt(igyeM fft;lb. ~men.tlorge og beis mobernærin~.@jmnem note olbfamlinget {Jar ni fantfihe o:pltJØninget om, nt bet aHetebc fot 3000aat fiben btet>e!3 iotbbtuf i morge. mort jotb::btuf {)at nltfaa en ta.ng utuiWng at uife ti(::bafe :paa.~ note ba.ge utgjøt et mibbelsnats au"fnftni·ng au 91orges fam(ebe {an'obwf nogeton et 200 m iHionet ftonet. @5tøtfte.patiett aubenne fum fftiuet fig fta bet egcnttlge jorb"btuf, fom nu etnætet ca. l miHion au (a.n::betø befo(fn ing.@t lmtb!3 feluftænbig'f)et i mnteriet 1)en"feen be auf)ængct fremfot a.lt a.n jotbbtufet;ti mat og Hær et menneftet!3 ab.folute fotttØ"ben~etet, og bet et jotbbtufet, fom næften ube"luffenbe :ptobucerer bem. ®nf)uer anben be"btift {)at berfot iorbln:ufet at talte fot, atben fan beftan. ~o mere jorborufet gnatftemab i et Innb, befto mete gaat iitbuftti og1)a.nbe1 ogfaa fremab. %otbi al anben mate ::tiel utniWng et b9ggd voa jorbbtufet, berfotet bet, at bet falbes mobetncet ingen. ~ orb ::btufet be~oat au en mængbe enfcltf)ebet; fomfølge '{)etan ftænct bet en meget ftot iagtta::gelfesct:me. ~ ot at funne faa en ffnr og grun"big fotftaae(fe no aUe enfeW)eber i bet, giue!3bet intet bebte mibbel en,b f(Utig - 9efft frabatn!3om oo - at beltage i nHe bet.s atbeibet.91orge!3 1)ele uibbe er omtt:ent 321,000fm. 2 ~erau er 76 °/ 0 øbe uibbet (fle(be, inb"føer, eh1e o. () 9)e gjcnuærcnbe 24 °/ 0 etffog og bl)dum; ma.tf. 9)ette areal et bobbeLtfaa ftott fom 9)omna.d.9)et et imib(ettib hm 3 °/ 0 nu lanbetsf(nbeinb{Jotb, fom et i f>tuf fom afet og eng.9)et, fom enbnu meb for'oe( fan o:pb9tfeø iuott Ianb, ulgiøt: mere e11b bet bobbelte aubet areal, fom oHerebe et o.pbl)det..~eraufan meb fiffer{Jet flulies, n.t t1ort ranb mebtiben uil funne emæte bobbc!t faa mangemenneffet i om nu.~otbbunbm 9et er litefaa gob font jotb::bunben i SDanmnd, ~o(fanb og 91otbttJff(anb.9)et er føtgetigt men fanbt, at bet alenel ~fet!3(Ju.s og @5aa.(euene!3 amtl't og ~ ebemnt =­fenø fogbeti Ugget ouer en miWon maa( btJtf"bat jotb ubt)tfet. ~are benne bet an morgeui(, betfom ben b(iucr tationcft btJdet, funnebæffe uot ooetffuMinbførfel au fanb111anM"vrobuftet. ~a , vi et iotbbrufete t>i notmænb.~ottiUftigt fte(! ~ta, bet et ufhJttefig megetugjort enbnu {Jet i fanbet, og meget giott,fom a(btig but'oe oæd giot:t. mu, ja, lab 0!3iHe fomme inb pa.a rme ting font maa.(fafen.~otbbrufet (lar, fom ni nu f)ar fet, megettnamatetiale at Ol)be :paa. f/ui!3 atbeib!3haft,:penge og intcltigcnø btufes Hteb fornuft, fonlnnbet fe(nfølge(ig meb iiben ptobucete faameget, at bet blit iftanb ti( at ernære bobbe(tfaa mange menneffet fom nu. Dg aWfene(- bet et igtunben \He b9dningen au "uibba",fom bet egentlig fommet an :paa.. SDet etmeget fnatete ben maate, l)uorpaa bet a((etebeo:pbl)tfebe brufes og n9Hig~j øt e s, ti bet fammemnal jotb fan gi bo6belt, ndat bet u~ymtb le!3:p a.a tette mon te, mens bet ue b en ffj øbe~ f Ø!3og utigtig be9anbting fnn tape mere og mereav fin fruEtbatget.


:Dftobcc._ 5Detfor mna en taiionel og tibsmæ!3figbriftsmaate au forben abfoLut tomme i btufi 91orge ogfaa.SDet et ~armefigt at tænfe .paa, ot jotb==~ntfet, ben fiftr~e og funbefte at> ane ~aanb:::tetinger og besfowten ben, fom er rifeft :paaftiøn!)et og poefi - ja, paa fti9ct og fclu==ftænbigyet - ffo( ftna faa taut i uott (anbefter en 3000 aarig beftnaen! Q3iftnof er ber-- og bet er jo en trøft - ouetali enfdteubmerfebe jorbfnufete ibfa.nbt, men meouetforuerbmsfonhnancen fan bisf~s b9gtig~et ateneifre ueie ftott, fon{ænge ben ftore masfe auu ore jorbbtufere Ugget fan (an gt titbafe. 'Veter yos henne masfc, at bet for a(oor man"løftes i f(of", fna ber fan ureHe.!3 ftøtre fnm=følclfe for alle nrbeiber og fomme mere Huog plan i nrbeibet.~ørn fom ui( uæte T)jelltme og 9iæ(pefotæthrenc meb jorbarbeibet, eftemt be er o(itfonfinnerte, be bør nbfolut fao Iibt !øn i fon=tanter ogfaa SDet et fimpe(t yen bare rct::fætbig og ui( uære en ftor oprnuntting. ~armnn fremme b 9iæl.p, m a a bt•t :pung~s ut.rbet, fan gan uibftenot, '9oorban bet bebft ffulbe gjøres, og gaufig nu ftrafs ifærb meb atbeibct.lYOtt gif bet iffe, og 9ctn mantte oftef.ptinge iftn fot at iage bort ungftttben, fomenbeLig ui(be :presfe fig gjennem alle {JUL SDeftore ftene mnatte '9an (abe oæt:c - qan funbeHfe greie bent - men be fmnn [agbe [)art:pent op, og bet [Juot gjerbet enbbn b!eu li'ot(nut, ftof ~an inb ~ore grene og briffebufkr.SDa førbagsfue(ben forn, unt 9e(e gjerbet iftanb87


og ftuben gif fotgjæoes og føgte eftet l)ul,~oot ben funbe btl)be igjennem.iJlu ffu(be @5orn faa fibbe i tO næfte uge,men bet blev nof ine faa. ~ens, fom f)elefønbag!Snatten 9aube nreret ube :paa bans ogbrif, unt om ma11bagen fan flJg, at {Jan iUefunbe røte fig fra jengen. iJli(s ~ersf on uarærgerlig. "QJi, fom ffu(be fjørt inb fføocteni bag! ~au be jeg bate været foa Hog og fatiftanb gi~bet, faa funbe @5ocn f)jufpet mig og~tnna pnsfet frca1urcrne, men nu gant jo iffebet lJefiet Oil ! 11SDeltc 9ørte eoen."@jrerbet er iftanb", fagbe l)an og fot==taUe, "()uotban l)mt l)aube laget bet iftanb ogl)uorfor."SDet unt {n·a gjort af big, @5oen, irotbu nu ogfaa, at bu fan fjøre meb 3ens's f)cftettben at oe(te i (,affernc 11 • Z5o, bet funbe 9annof, bet uat neto:p, f)uab l)an ft;mtes om, attjøre f)eftenc.enn maattc lli:11nn traffe affteb meb fjo::rene og 6uen fiøtte ftoft m~b "be brune. 11aar uar .paa gaarbsntbeibe ben bagen, og 6ocnfan nof, at {Jan oar gfab ooet fin gut, om9an enb ingenting fag be. ~e[c ugen fif @5uenf)jrefpe mcb inbfj.ørinl:)en, og naar ~{nna be::l)øuebcs l)jemme, maatte ~en!3 ga a meb fjørene imen bet fl)ntcs 9an nof me uibere om. ~enlørbagsfue(b fif @5uen 2 fr. of ~1i(s ~ersfon."SDct "()ar bu fottjent 11 , fagbe {Jan, "ogbu ffa f fan tO Ø at:paa." ~me n @5o en gau ~ambem ti[bage."~eg ffl)(bcr ~ fr. for bet jetnet", fag bef)a11 i 9ttsboHlH'll tog bem nø(enbe, men ben,fom unt gfab, bet unt @5uen. ~uotban betc11b ortt, fan ~aube nu bisfe 2 fr. t~nget l)amnoffaa meget; nu funbe l)an ba giue fat ()e{elønnen, naat fommerens cn:bcibe va.t oucr.9læfte uge maatte 6uen tilbage ti( fitfott:igc atbeibe. ~n (iben uæt Ot>etff9ggct af.pilebuffl·, føb tuer!3 gicnncm ubma.den. ~cbbenne fab nu @5ucn og arudbebe ufo'ttrøben,men tet fom bet unt mantte (Jan o:p og feefter fjørene. mu ()aube (Jan alt 10 uinb-'molil't fætbige og arf,cibebe :pna et libet flJ"fftin. ~nna ffulbe l)aue Det. ~et om: engammel cigntreffe, ~ui~ rang (lOn fæftebe meb()ængf(er, og fan ffar (Jan ub btomfter og fi==gut:ct .paa (naget og fiberne. ~an uur fom==Dttober.-----men :paa benne ibe en aften, ba l)an ftJnte~faa fl)nb i ()enbc. .eun fob :paa fiøffentta:p==:pen meb .eHma :paa fnæet. .eetman ~aobc faattag i en :piff, forn f)nn gif og fmdbte meb.- "~as big tot: ~i(ma", fag be ~nna. "~asbig fdu ! 11fag be ~erman og gnu ()enbe meb betfamme et piflefmrelb ouer be bate føbbet.lli:a ftJ, 9uot ~etman er f(em! - "Z5afaa,bu vi( f)aoe mer", bet:meb flog (Jan paanl) tit()enbr. ~ette )lag h:af ilfe n{ene ~nna, menogfaa bm litre, fau at (Jun begl)nbte at gtæbc.SDa fom mot: Stit:fti ub.,, ~nna er fna ftt)g, fan ftl)g l)un bare oiLtrætte meb os l" ffreg ~erman."SDu funbe gjøre libt nl)tte iftebetfor atfotttæbige be fmaa", fag be mot ~tifti og jagebe~nna inb at fftæUe :poteter. ~men ~i(ma og~etman fif nog(e futfertøiet f)oer for at ttøjtefig me b. 6ocn, f om ()av be ()ørt og feet betalt, funbe !He tie, men fortalte, f)uotban betegentlig ()ang fammen; men ()anø mabmot babl)am f)o(be munb, naat: ingen fpurgte gam."~n fil ogfan ffjenb", fagbe .\)etmantriumferenbe tit 6oen, "men jeg fif futfettøietjeg, fet bu"."Z5a, f)ois jeg oar big, vi(be jeg ffammemig ouet at fpife en encfte en af hem. Z5egoilbe giue hem ti{ ~fnnn. illeen bet ()aube nof.eetman ingen lvft til, (Jan glf ub i f)aoen ogfplfte o:p aUe fe(u.91u ffa( jeg fortæne om noget fom 9ænbte,mens 6uen fab l ubmatfen m ua1:m bag. ~an{)ørte :pfubfelig yøie ffrig, og ba {Jan uenbte figom fan f)an tØg og Luer f(aa o.p af toget .paaen gaat:b, fom (aa i næt:()eben. ~an fptang o.p- fjørene (an ftitrc, og gdnben onr otbentligftængt. 6aa fprang (Jan bott til gaatben, fanfot:t f)an funbe. ~er unt ftor fotftl)ttelfe.@aatbmanosfonen fom neto.p ul> gjennem :por::ten meb bet minbfte &at nei :pa a ntmen; beanbte uørnene fulgte 'f)ettbe gtr~benbe. @5oenfufgte hem bott ti( et Iibet ffogf)o(t tæt ueb.SDct9en fom og fan bonben meb 'f)eftene; bennbre bl)t unr a[t f(uppet [øø. ~(ubfelig gøt::teø f)l)l, rengftelige oeb'f)olbenbe ()l)L"~t, 9unben et jo bunben, ftaffe~, ja, nuet bet fot fl'nt", fagbe uonben. IDeen @5uenfprang o:p og uort ti( l>Otten. SDet betænfte"()an fig, t~l ~an fan, l)uotlebes ilben tnfebe


G! lobl't'.'.De ~oue~blob.---------betinbe i bet inbe&9ggebe gaarbstum. ill1enfaa ~ørteø atter 9t;1et, og yan {Jan fan gjen==nem :potten {Jnodebes f)uuben af a( magt f(ebi lænfen. ~et funbe yan iffe yo(be ub. 91o==gen tog gam l armen, men yan f(eb fig (øsog ftt;ttebe inb."


!JO 'Dr Dour~ Olnb. Dflnbl'r.


'Df boueG Olnb.Ulat abllotmffo(eiltfprflør tl;otfius fif abgang titot ubtehe .be bøueø for9oTb fot en fomite, betet uebfat of ftaten fot at otbne fcmbets jorb=btugsun bcruis11 il tg.~er (HU: uætet omtnlt ot oprette en f~ge=og begtaudfe!lHnsfe fot o[e (anbets bøue.C5.pøtg!3ntoo(et et meget \Jonffefigt at faa uh=rebet og mon et enbnu me færbig 111eb fot=atl)ei berne.O:orbunbet ()at ueuifget .penge til of~o(be(feaf af9ofbsfot~brag og bibrogct tiC at nfOotbs=taf~te 9at funnet bfiue fenbt neb fot ot talefagen .paa lmibsbl)gben.S 1907 beoiCgcbe forotmbct l 000 fmttit fti:penblet: fot b~m, bet u il be. beHage i bøue==Eongte!3fen i ~jøben9non. 40 fif an(ebning ti(at beHage.ill1an 9ot ogfoa fenbt re.præfmtantet titbøufUongreøfcn i ~at:is 1900 og Biege 1905.~ibtom fult~lnen.~~ ueb jo ntre fommen, ~uot:bnn fultaneni ~\onftantinope( inbtiT be offerfibfte- boge {Jartegietet eneuætbigt i fit ftote tige, og (Joot: en"fomt og ttift et lio '(Jan trobs at fin magt oga[e fine tigbomme 9ot maattet føre i ftabigaHgft fot, at bet bog tilfibft ftufbe (~ffe.s enaf {Jans mmtgc fienbet at gjøre enbe :pon ~ansLiu W?ebeM ~ongetne i be f(cfte unbt:e euro=væiffc lanbe fætbes ftit blonbt fort yar fu(:::tonen 9ibtit albtig turbet fot:Ia tJe iit ~ot u benat uære omgiuet af fo(bater .paa. atre fiber, ogbet 9nt næften n(brig vocdm for ynns egetfoU efter for fremmebe tJretet tnttUgt ttt fan'(Jam at fe. ilht i ben oUetfibfte tib et bet:imibtet:tib ffct en ftot fornn.bting i 5r1)rfiet,roet fu(toneu efter feltets beftclllte fodangenbcl,lat giuet (onbet en fri forfatning. SDa betllLt betigjcnnem et gi ort en be :p o o fu ttanensgtufomme eneoælbige l)ettebømme, uit ber fot"y no oentlig oprinbe bebte fiber i He blot fotfoUet, men ogfaa fot l,Jam felt>, fan at l,Jonfor fremtiben me mere ui( væte fan offfantenfra fomruem meb ømuetbenen, fom {lon 9ibti(9at uætet. @n reifenbe, ber fot nogen tibfiben tJot fna 9dbig at fua fuUanw at fe,fortre[et følgenbe (Jerom:


92 '!le boucs bl nb.- - --- --------- - -ID'lu[ifen l9ber, og mWtærparaben bl'gl)nber.fførft t9ffer ~ufacerne frem pan fmuffe atabiffeffimier, herefter følger u(anerne paa brune ara::bere. ~egge regimentet ~at for&Tinfenhe 9e[e::barber og ribet op bag gitteret nebenfor mo::ffeen, '(Joot bens o:pthtbeiige beftemmelfe uarat l)olbe follel)oben :paa aiftanb. mu liggerben ftore :pTabø bag bem tom og øbe, men bereøo:pmarc9 er ben famme, og enbnu fæfes l)oerlørbag i auifen: "~s. majeftæt l)llfebeø uebborttiøtfelet fra moffeen meb uegl'iftrebe {)urta=raab af folbaterne og af foUemængben 11 •~ør fobfoUetø romme tiører nogle arbeibs=oogne frem, og veien fra VHbiøpotten til mo=ffeen gruøtcegges i l)aft, ffjønt ben i forveienfyneø gob og faft not meiene 9eto:p:pe et becnefte uel~olbte i l)e(e ~lJtfiet, Hgefom folba::terne, bet :para beret oeb @;elamtif, et be enefte,bet "(Jar 9efe trøier og ingen l)u[et pa a bu~etne.91u fomntt't fobfolfets ngimentet! fførft fom=mer be prægtige jægere, faa be ffiønne marine::f olbater, faa be ui(be og ftoute ,Suaoer mebgrønne turbaner paa l)ooebet. SDe tl)ffer fremmeb bajonetten pan ftu(ber. ~Høbe og grønne9a(omaanefnnet og blinfenbe, tinglenbe, tas:::tenbe ftanbm:ter bæres foran 9oert regiment.meiene er nu tæt befat of folbater, men mufifenbUuer ueb at hJbe, [do efter at bet er gjortl)olbt. O.ppe fro IDilbisporten tommer l)øieembebømamb i .Jn:agtfu(be uniformer og to uognemeb futtonenl3 f ønner, fm an bitte, Mege prinfet.tvra 9m:ems"(Jauen Eommer en luffet uogn mebnogle unbertige btogebe tøler. tvørft ueb nær:::mere betragtning opbaget man, at bet er "(Ja:::remsfuinbet i foftbare, mangefaruebe bragter.2lnbre uogne følget Ugelebes meb "(Jaremsbnmer.mu forftummet mufifen. 'Xo l)erret forn=mer inb paa uor terra~lfe og afftæuet os ouet=fratrer og parapl9et. 2l(minbelig fotbaufelfe,men ui abll)ber. 6etu bamernes fmna para=forter fonfifteres og bringes l)en i fioften itettn!llfenø ene l)iørne. ~errerne lommer til::bage og beorbrer oø tit at ftilie os tæt fam:::men i en treffe, og inben ul ueb et orb berafftanr ui femten "inbbubie 11 ftulber mob ffu(bet,en~oet 9ar en politibetjent i tl)ggen, og panf(øjenc tager be to ouervoUciftet plnbs, menstre offlceret fti[er fig op foran ~s. ~Htfnn21 manb ti( at pasfe pna fu(tnnen!3 15 fjæregjcefiet !6til~ eb! Bang ftltgeb! ~ffe en beuægelfeuouet ui, Mot bet nt føre (Jnanben til hri[ernemisbiliige~ , og nt ftilfe cynanben i lommen for ~b9beø rentub. ~enne uenten i ffruefiif tagcrfot btt)ftet.


Otto ber. et "bøo''er :paa fin rette .p(ab!3. - ~ftet at bet i enaarrætfe inbenfot bøoftummeoetbenen I)ar {)et::ffet c11 tenbenø til enfibig at frem"()ceue beni ntctreftuefie fibe oeb ben teue talemet~ohe ibøufhttnmeunbetuisningen, fl)tte~ het nemlignu at begl)nbe en teaftion, ibet man nu be::gl)nbet at inbfe, at man 9at ooetoutbetet fot::betene ueb ben rene ta(emctobe, meb anbte otbat tuiu(e om, at ben fætbiggeb i tale og af{ce!3 "'ning, fom ftu(be ftiUe be bøotaienbe :pan {igefob meb be normale (= 9øtenbe), fan 'f>Iiuenonet. SDet et betfor ingen gnmb tit at an=tage .prcebifatet ,, bø u", mebmlnbte be bøuta{en.,bes tn(cfærbigl)eb fnn fætte bem lJOO lige fobmeb be normale, iffe blot i ubtaTe, men ogfoai inte[eftue{ 9enfeenbe.~ot :paa en fimpe! og nnftuelig maaheat illufttete min mening og betone tigtio\Jebengeraf ffa( jeg fremføte fø(genbe effempet:~n fo(oni nf mgte e[et finefere, forn yar~oet i ~ng(anb i mange aar og fe(oføfge(lg{)at tært at tale enge(jl, 9m; egne ffo(et fotbete~ børn, goot gooebfnget bog maa uæteengeff. - illlen biøfe børn fan aUigeoe( a[::btig blioe eng{ænbere, meb minbte negreneb(iuet f)oibe e[et finefetne faat tegehnæ!3figeøjne forn englænberne, og jlo(etne betegnesforn negerffoier eUet Hnefetffoler, iyootoe(youebfaget et engelff, fom jo ogfaa et bete~mobersmnaL - ~aa famme maabe mcb o.Elbøoftttmme. Og betfot er bet tet (igegt)(bigt,om oi fafbet os bøue eUet bøoftumme. ~ teaH"teten er og uebbLiuer ui at ucere bøoftumme,inbti( et bebte otb er funbet.C§;.58. (i @5monbt)~c bøbfhtnmtcs nbilanuclje.~ "be gobe gamfe bage" uat fotgolbenei 9aanbuædetoetbenen i mange 9enfeenber itfefom nu. SDen gang fU {cetHngen i regelen foftog oofig ~os fin mefter, og benne følte betfom fin vligt at uaage ouet (rettingen ~ færbogfan ubenfot gansll yuø. SDette oat et ftortgobe fot lcettingen, og bet bliuet fiffert nøb==uenbigt l fremt!ben at føge bette fot9olb gjen==inbført, om itle lJaa anben maabe, fan ab (oo"giunlngen\3 uei.~ tlbtigere tib unt bet ogfaa nemmeteat fan et ungt menneffe anbrogt i 9aanbuæds::(ære. mtbeib!3tiben uat {ængete enb nu::tilbagø og bet ga{oe af fønbagen toge~ meb.~et bleo betoeb tigere {eiUggeb fot meftercntit at gloe fig af meb lærlingene og fØrge foren famoittig"()ebøfu(bete og mere alfibig ub.,bannelfe enb i uote hage, 9oot bet fætflggjæ(ber at ubføte bet meft mulige arbelbe iben fottefte ti b.mt tifbøje(iggeben gos uot tibs 9annb::ucrf!3meftete ti( at o.ptage og ubbanne (ærUnge


94 Oftobrr.- ---------------------------------------et i aftagenbe et i f(ere l)enfeenbet if~e fanmredeligt, tlji bet er lngw(unbe - fom maa"fte nogte menet - forbcfagtigt at ubbnnnetcedinge. SDct gtunb!æggcnbc ntbeibe uebhenne ubbanne(fe et ti( at begt)nbe meb tinabebefoærligt og tibøfpi(benbe fot meftcren, ogbet atbelbe, lærlingen i be førfte ant af (ære"fiben ubføtet, et fiælbent af ben beffaffengeb,at bet giuet mcfteten!il forretning anfeelfe oggobt ombømme St:oærtimob (jcu; ~an fnatcretab baabe af anfee!fe og fun'oer. ~a, ber etmnnge meftrc, bet bettagter bet ·forn et offer,be bringer bct1~s fag, nt aninge lærUngc iHubbanndfe. ~enilJnet ti( at tilocicbtinge ogueblige~otbe ben nøboenbige arbeibøftaft ifaget et forn ofteft fot bern bet be~emmenbe.men '(Jar ben '()øwtbe nu me let ueb atfan :plabs fom fceding, man ·fotf)o(bet ftiUefig ugunftigHe for ben bøuftumme, ibet mangeuil mene, at yans 9øremange( ui( væte en'(Jæmffo fot '(Jmts uboif!ing. ~er9os et betalminbeligt, at fcerii11ge i be førfte aat offcetetiben maa ubføte Ut)gnngm fot: meftcwt,ljuotoeb bet ffal bringes og pentes bcffeb, ogl)etti1 finhet man meb gob grunb be bøu"ftumme minbt:e gobt cgnebe. ~uor bet bet"fot til ert Iebig vfab(l fom læding mefbet figen (jøtenbe og en bøoftum, oit ben bønftummefaatebe!3 fun l)aoe tinge ubfigt ti( at. tomml' ibettagtning.2tnbet1ebe!3 ui(be fotl)olbet fti!Iet fig, ombe bøoftunnnc gutter - fnafebes fom bet l:Hltffif i tibUgere tib, og jom bet enbnu et l1i"beyolbt oeb itlftitutet i Stiøbenl)aun - i befibfte crar af beres ffo(etib fif abgang ti( atlære et eUet anbet '()aanboætf, 9ootti( beres1l) ft fto b. SDetue b u i l be bet vi nbes bet, atman fif Uatl)eb ouct, om bet tette fng oatvalgt, e[er om ber unt: · nogfe, be~: minbtegobt ertet f(et iUe rgnebe fig fot bet l)aanb"uætfsmæsfige arbejbe, ng enbefig oilbe beruebuinbes, at en mcfter uar (igrfaa gobt, om !Hebebre tjent meb nt tage en bøoftum (ceding lfin tjeneftc enb ltogen anben.~tclll!JCn ti( fe!oftænbig9eb et fiot l UOttib, ngfaa blanbt, be bøoftummc. W'('unge gati betes f)jemftaun fot:maaet nt rrabe fig enfduftænbig ftiUing, bet gioct: nem ubfommet.SDette og meget anbet bøt berfot: tomme ibetragtning ueb ua(get af be fag, be bøoftummefotttinsois bør ubbanues i. 91nat - fomtibligete - fft:cebbeti, ffoma.get:i og fncbfetifædig f>.øt fot:etræHes, et: gwnbcne. f(ete; bifsefag et LEte uanffdige at tære eUet forbunbnemeb fate at at:'f>eibe i fom mange anbte; beubføtc!3 faaoc( vaa Lanbet forn i Ol)Cll og gi:ouer mrget at bcftiUe, guorfor bet ogfaa etlettere at ovnart befflreftigeffe oeb bem 91o"gen ftot fnvitaL ti! at bc~)l)nbe feluftcenbig'oitffomljeb i bisfe fag et me nøboenbig, l)oi("fet et en t)bedigete anb l·faling fot bem, bnbe bøoftumme fjæfbent et tige. 2tt føge atuinbe iltbgang i ma.nge nt)C fag et neppe f)d=bigt og oil fun bctebe uanffeHg{Jebet uben at·bet OtJnnaeø fotbele. SDc bøu)tuunne yat nuengang t be nceonte fag uun bet terræn f omatbeibete, og mange rncfh:e {Jar Lcet:t at ffnttebetes btHgbarljeb. SDe møifommeHg ounbncfotbe(c bøt berfot føge~ beoarebe og ubuibebe,og bet ui( bebft hmnc ffe ueb at fortfæUe i· bet gnm(e fpor.SDet et mange, fom fet: mødt llaa ub"uiHingen og mener, at maffinbriften efter"IJaanben øbdægget gannbocedene og umulig=gjør {Jaanbocerfetens efiiften~. 9J1en: fanmenneffegcenbet: tHfrebsfti[e bet meb be11 oof"fenbe ue!~a.ub i befoltningen ftablg ftigenbcforbwg af gannboæds" og inbufh:ieUe frem=&ringetfet? ~eg mener bet iHe. ~aanb"uærfet 9nt imib(ettib fin ftl)de i ben ftørreom{Ju og famuittig()ebsful'U{Jeb, ()oonmb betløfer fin opgaue, og bette ui( i ftemtiben fihebet en fot:tjent vLabS i et:9oeruølioet.SDet forefommet mig betfot, at en gtunb=lceggenbe gaanboærferubbantteife fot be bøu"ftumme i be fibftc ant af ffoletiben et en be=t~bningsfulb opgnue, font bøoftummeffoletnebøt føge (øft van bebft mulig mna.be for faa=(ebeø at bane o~jen fot: be bøuftumme:3 frem=tib. Opgaoen ui( fiHert funne Iøfes uben atffo(ens ftno til l)iemmet fiber noget berueb.SDe bøoftumme føget i o ffo(en til bet 16be ant,mebens børn i alminbefig9eb ubgaat af ffo(enmeb bet flJLbte 14be not, goot:eftet be ooet"gant ti( ergueruømresfigt


Dftobcr. 1:\c boue~ 6lab.fta be foryorb og faen:, bet ultbe uærc btevenbem tit bel, 9nis be iffe nnr Menne bøuftumme,fætiet me gob fwgt og bør 'oetfot- foa vibtgjødigt - unbgons. $Det ginet 9ellet i He bent~grab, ber er fotnøben i ram.pen fot til=uæreffen ube i (iuet.stnoftmp .pr. Si'olunbuorg ben 18. nuouft 1908.~· ~etetfeu, ffomager(i @)mon ul.)· ~orenhtfJCt fot i»llllc og bet·cstUCibsmænb.Unbertibe11 fan oi 9øre be bøne figc omen of fine tibligete (ærete: S)an uac iffe enbta. manb. ~on fæde eleuernc a:t bfiue f(ette.~an ffulbe iffe 9avc været (ærer. Og beti erni ane enige: ~rtfom en færH eUer læter=inbe fætte fine deuer at biiue baarUge menne=ffcr, ba mantte be iffe foa (oo ti[ at uærelærere. 2æt:erne ffa( væte et gobt e!:emvetfor fine c(euer.ill?cn bet famme, fom ni figet om færere,figer oi ogfao om be bøneE~ tiUibsmænb. SDe~øues tiatb!llmæn'o maa oære bta menne)fet.C§n monb eiTer tn inbe, fom lJat (euet et 'oaar=figt Liv, mao ine være meb i beftl)telfet efletfætte!3 fil at febe orf>eibe bfanbt be bøue.}Bi ~øret be unge Uage: ~n bøu manbfom tir mig; yan fag be, y an var ligefoml)reft ~on talte ti[ mig om @u'o. ®i ben .ptØ.::ne be '9an at være ufæbe(ig meb mig. ~eg for=ftob, at bet uar ett f(et monb. ~notfot teifet9an omfring og tofter be høne?~({er om en a.nben: ~an u i( være Hge=forn fat fot 0!3. ~an befaler og ueftemmetalt. ~an befalet os nt ft>enbere ø( pan fig.91nar vi figer nei, fa!ber ~Hm os for fnmn='bøtn.@flet en ung :pige: Q3i fant iffe ~ære ifteb. &)an uiL flap.pe os eiret omfaune os.$Det et ftor ffarn at være f(ig rnob be ungel)iger6anlebes Hages bet cnfelte fteber. ~nabffa( man faa giøre? ~o, man ffa.l fige, atbe, fom gjøt faabcwt, ffal"'uort fra be bøve.SDe ffo{ iffe være tiUibsrnænb b(anbt bøve.SDereø uennct figer: SDe ffnt iffe oott; betgiøt ingen ting. ~men be, fom taler faa, eritfe be bøveø nennet. ':l)e et meb l)an atbringe øbdæggeLfe tiL he bøue.SDe bøue 9at mange orane og {jæbetligebøve tlflibømænb. SDem fto( man ftøtte. SDemffa( man tale tit om bisfe, forn er baarlige,og bebe hem {jjæ(pe tH, at be banrHge forn=mer bort.Og bet, {juot man 9at foreninger og fe(ovæiger fine tiflibsmærrb, bet mon man, nnatman ffa( uæ(ge, tænfe pa a: et bet en oramnnb? 9.Rnn mao iffe ftemme :p an en manb,fom iffe et bra. ~t en monb et f(inf et iffenof; ber maa førft og ftemft tænfes pa o: et~an en bra manb? ~ta og f!i11f l ~fletsma:a ui iffe ftemme .poa 6nm.!)aab att øf 6Sub!SDe førfte ant a:f {jenbeø egteffau unt ganet(~ffe(igt 9en. ~el'tbeø mnnb vor en f(tnf nr:::bcjbet, og fdu forfto'o {jun at l)oLbe betesIi[e 9iem mt og 9vgge(igt. Og ftebens aanb6erffebe betinbe.~f fin fromme mobet {jaobe {jun {ætt atagte uibelorbet fom fin "{jøjefte ffnt og yvermorgen og aften {jo('ot l)un anbagt meb fine.~men tjen bes tro ffu(be :prøues l trængfefs=Hben. ~(ere nf bømme f>leo renet bort uebfl)gbom - bog be var ttl)gt giemt i faber~9ufet. Bangt tungere uar bet, at 9enbes rnanbforn i f!et fe(ffab og begl)nbte at btiffe. SDab!en bet ve( fnætt at fomme igjennern. ~en=bes (egem(ige hnft b(en brubt i l)aarbt f!ibfot bet nøbuenbigfte. men yenbes fiæ( ørtea!tib n~ ftl)rfe af naabens otb. 2tflnig o.p.::[)ørte [)un at be be fot fin rnanb, og a ( b ti gta b t e 9 u n 9 a a b e t o m b ø n 9 ø t e( f e.~et blev !jun mangen gang ft:iftet tiL at fot=fage, men fna minbebes {jun be gamle- !)vorbe I)aobe l)olbt ub! ~ænl unte paa. 9.Rofesog ~bt:a{jom, [)not be [)a.obe fjæmpet og uun=bet frem - og fan ~Hos - !juab !ja.ube iffe9an o.pnaact ueb fin bøn. 9cej, ~errens (øfterunt ganfte uift at bl)gge paa, - l)an uat iHeforn et menncffl', nt l)an viTbe bt~be fit otb!®l) u lange a ar g if i ftrib og nøb. ®a oen bag, ba l)un viibc gaa ti( be itoenbes fot=


96 l ene ~oue~ blrtb. :Otto be~:.------------famling, .ffeebe bet 1toget mcdeHgt - ~enbes ()oibes i mar'(Juø. SDer et ttebfat en fomitemnnb gif meb. ~an ~a.obe f(uttet at brille. beftaaenbe af f)øtenbe og bøoe fot at otbne%ta nu a.f fulgte ~an n tt i b. Og forn noget fagen. 9J1an uil ueb at ubftille be lYøoes m:"fe(ofølgeHgt bieu bet nu f)arn, forn morgen og beibet ouetbeuife be 9øtenbe om at be bøueaften læfte for be nnbte a.f ~ertens otb.forn atbeibete me ftaat titbage fot be f)øtenbe.m:ttct ftinner {tJften~ f o L i bet lille (Jjem.6nettfer ir· CS:~r. Eld) nU~ i Stjøbenf)aun~ begt)nbelfen uat ben nt)e tingenes gang nær"feitebe ben 7be oftooet 25 aarsiubifæum fommeft forn en btørn fot f)ufttuen. ~men f!erefasfeter i "SDøofturnmeforeningen af 1867".aat er ga.aet, og bet et enbnu ftiøn oitfeHg"f)eb. ~el et (Jun ofte Hbenbe og otfer ilte!Bergen~ bølJfhttttnte~ øf~olb~fot·eningfænget tungt nt:bejbe, men f)enbcs rnan'o fhre" (lar onigt HoHet ~l)ifivfen ti( formanb, ftf..uer fot ~enbe. ~ootban bet ftote omffag i %atJe ti( oiceformanb, ftu m:. ID1oe ti{ fasfetetl)a.ns ()jette egentlig et gand fot fig, ueb ~un og ftu ~ufiane Sfatfen, fd. ID'leH;eim og [Jt.me. ID'len f)un ueb, at f)un f)a.t en oibunbet::Iig fiædig og rnægtig ®ub, og at man fon9nabe a 1 t a.f T)am.S.1g3fanbebe mebbefeffet.~ et fran;t {J{øb for l)ørcttbc finbet nifølgenbe mebbete(fe: ~(a.nbt be fotffjellige fot"votationet, fom i be fibfte maa.nebet {)at beføgt@ng(anb, et bet nep.pe nogen, forn f)at uaftmere interesfe enb et fe1ffab af bøoftumme, fomttl)lig bleu mobtaget nf fit mttl)ut ~aitbnitnog anbtc. ~eb fin nfreife fta @nglnnb fenttebe ti( be uennet, forn fan brobettig yaobe togetimob bem et ·afffebsbteo, bet htbe~olbt benttennfte bøn:maatte ~ og ebet!3 b(ioe tigelig uelfignetnu og a.Itib. ®ib aUib 3 man {)aue omftingebet bet, f om er fulbt af ffjønf)eb, giæbe oggobl)eb. ill1atte ~ bebte og bebte læte at feat fot be ftiftne et bet ingen bøb, og naat ~gnnr inb tiL bet ntJe lio, maatte ba. mangefomme ebet imøbe og fq(be · ebet oelfignebe.~en 1ibfte bølJftununc {ætct i SDamna.rf,m. ~ . mt)egaoth er m;1ig bøb i en albet nf85 aar. ~an bleu begtaoet ben 23 feptembetunbet fiot betta.gelfe fta bøues og f)ørenbcsftbe. miJegaatb l)aobe fom ftlotnig beHaget ittwarøftigen, ibet f)mt fottettebe ftta.nboagtvaa ~anø.~e bølJfhttttUtt i SDa.nma.tf tænfet pa.a.at beitage i en a.(mlnbetig ubftitnng, forn ffa.tSt. Stlcvve tif befttJrelfesmeb(emmet. ~uptJle"antet bleu ftf. ~a.Igietb ~eberfen og [Jr. ~·~otben.---------------------~t.n 1 nos. O. ~TJriftinn fru~ \Uontr.i}n bølJftnm rdrut.%ølgenbe vubfige f)iftotie ffa.t uæte forefalbeti ~ranhig fot en bet aar fiben: ($n m1gbøoftum møbte efter otbrc :pna. fe!3fion. ~rninftituttet, ()UOt (Jan u,at OTJ{ætt, mcbbta.gte{Jan en atteft fot fin bøuftumyeb, og '(Jan uenctebe meb nis(Jeb at btioe ftlta.get fot mit!tæt"tjeneften. SDa {)an bteu fa(bt frem, oiibe f)anftemuife fin atteft; mett officeten ~au be trau Uog bett)bebe l)am, at f)an ma.atte tie og ftinefit vapit i lommen. maa ba.! bet ~au be 9aniffe tænft fig ! - ~aa blev uot uen nntagettil folbat, og 9an uanbtebe uiUig meb ti( fa"fernen. SDe føtfte boge glf aU faa nogen(unbe iben bøoftumme ba.t fig ab ligefom fnmmeta."'tetne, og naat be tiltalte lja.m, fmitebe ogniffebe {Jan til fua.t. ~an fil betfot otb forat uæte en tigtig fHnf f9t, men oef9nbedlginuø. - ($n bag unt gnn imiblertib u{Je(bigunbet øoelfetne i ul)elbet bleu ubiagt fom enfotfeelfe, og ba 9an ti(meb fom fæboanligfmilebe tit ben urebe fergea.nt, bteo {)an ibømten fnietnefttaf fot opfætfigl)eb. ~oem fanmaa(e ben bøuftnmmes forbaufelfe, bn l)attmnatte uanbre i atteft? ~an mente fig jofulbftænbig uffl)lbig. St;iLfæLbiguil3 fom en offl"cet ti(ftebe, og {)an o(eo opmædfo11l van, atbet mantte ftiffe noget unbet.


9lo. 15. Ubgiuet af .paftor [OIIl'Rb euen ~ fen, .prcft .fol: be l:>øuc. ~ourmbe 1·1908.=--= ______::::~=========== ======Sæt ltio ucbn·ft. 2æø 2ut 14, 1-11.~e menneffct, fom bet ~et fottæUeø om,.ptøuebe van en maabe at l)olbe ®ub.s oub.eaalcbcø ogfaa oubet om ~uifebngen. SDe~aubc fine benemte meninget om, l)uab manffulbe gjøre .paa ~uifebagen, og l)unb mon ille6nube lou tit at gjøn. Og biøfe fine menin"get ouet'()olbt ~be ftrengt og mente, at be bet"meb bfeu retfætbige i ®ubø øine.ID1m bet unt noget, fom be glemte.SDet unt bettc, at ®ub lffe fet :pon be t)bteting, @ub fet :pan 9iettet. SDetfot glemtebe at f.pøtge: Q;t mit l)jette fnnTebeø fom®ub u it, nt bet · ffnl uæte?


98 ~e bolle~ bhtb. 91o\>embcr..gjøre fin gjetning betinbe. SDetfom ®ub iffefaat tomme inb i ()jertrt og {Jh:el:pc 021, fånrog fan ui be ()øle tnnfet 11 o~ felu. ~i tom=met tit at tcenfe: ~e1! h :ber i o ti( ®ub, jeggant i fide, jeg L)jæt:p~l: be fattige. SDa vil®u 'o fige ti( oø: SDet n~ttet !ffe ti( noget ibit. ~jette et: rangt fra mig.6aa tommet ba ®ub tL( oø ibag. ~anbanfet t>Ua uot ()jette bør. ~an fig et: ~not=(ebe!3 et bet meb bin tjædigl)eb ti! ®ub?~ølet bu big fot ®uhØ vilje? ~node be~ etbet meb be tnnfet, fom et inbe i bit 9ierte?~uotlebeø et bet rneb bit bnglige Hu? ®iøtbu be gietninget, fom @ub uil, at bu ffatgjøre? ®lffet bu be menneffet, fom bu I)t>etbaa et fammen meb? ®t: bu gob mob bem,forn ·et fniL mob big? ®t bu gob mob ben,fom gjøt bet onbe mob big?6nalebe!3 h>ørger ®ub. ~an uifet osfin føn, forn Ieuebe ()et t>an jorben. ~anf :put:gte nlbti!J eftet fin egen ui(je. ~an vargob mob b~m, fom gjot:be bet onbe mob (Jam.~an :ptøuebe at ()jælt>e bem, forn itle t>ilbe()øre t>na (Jam. ~an b{eu iffe h:æt af atgjøre ve( mob bem. Eignet bu {Jam?SDet:fom .ul ()øret :pna bette, fom ®ub fi::get: ti( os, L)uotlebe!3 gant bet ba? $tan buba fua:re: SDet et btn meb mig i jeg gant ititfe om føn bagene i jeg be ber tn @ub ()o etbag? ~anei, vi fant iffe mob tit at fum:efM. ~i tommet tit at fotftaa: ID1it ()jetteet ilfe fanlebe!3 forn @ub ull, at bet ffal uære.~eg I)nt f:putgt eftet min enen oi{je, !!fe eftet®ubø uitje. ~eg ()nr labet mange fhJgge tan=fet fan (oo til at uæte ()os mig. ~eg !,latgjort eftet be ftl)gge tanfet. ~eg L)at irfeuæret gob mob menneffene i jeg et uren; jeger fulb nf ftJnb og onbffab. ~eg et en f~n=bet fot ®ub.E~Heiig et bu, om bu ()øtet t>nn ®ubog lætet ut fe big felu fanlebe~ forn bu et ifanb()eb. ';t()i ba fommet bu :pna ben :plabø,fom et ben tigtige :plabø. SDu fceitet big fe(u)'lebetft. SC~i fro ben nebetfte :pl abs et ber enuei o:p til ®ub. ~ta ben nebetfte :plabø fanbu fan øie :paa ~efuø. ~an, fom tom fot atftelfe be utene og ftJnbige. ~an, fom bnrbercø fl)nber :paa totfets træ.~an, fom, fjæte ven, ogfaa. bnr bine ftJn"bet :paa fotfets tt:ce! ~orat bu, fom l)atgjott bet, fom et onbt i ®ubs øine, .og fom{)at bet urene 9iette, i {Jans na.nn ffa( funnegan meb bitt ftJnb ftem fot @ub!3 anftgt ogfna. bin flJnb ubf(ettet og bit ()iette tenfet.~ne fnnbt, bu vil ibag ~øre lJaa. ~efuotb? SDu o i( fige: SDet et fanbt, ben ne bet::fte p!abs et min :p!abs. Og lUe fanbt, bu oi(ftn bin (aue pfabs fe o p ti( ~ub! ®iør beti ~efu nnun, fan ffa( blt bline op()øiet. ~meni ~efu navn.25 aad jttlJilremn.®ftet gubøtjeneftens f(utnlng, i be bøuesfirfe fønbng ben lfte nout>. inbfanbt fig i fatte"ftiet en ffat:e bøue, fotnt frembæte fot :paftot~omab @5 u en b fe n, bet forrette be ;veb gubs::tfeneften, fin I9fønffning i aniebni ng af atpaftoren ba: yanbe videt blanbt be bøoe i 25aat. ~an et (ibet meb ()nlb bug bettuffet oorbi fafteftiet ftob et frt)ftnlfnb ftJ{bt meb d)t:t)""fantemum - en ednbtingsgaue tU :paftotenft:a bøue i bagens an{ebning. ~aftoren b!eo oe=oæget i be o is pna ftJmpnti og 9engiuen9eb gtæbeb{Jam og ft:embat: ()an fin taf tit {Joer enfeU.\Sin føt:fte uitffomgeb b{anbt be bøoe begt)ttbte:paftoten 1883 ouennæunte bato ibet (Jan btl.Meo lætet t>eb ~akyenø ffole fot bøoe, fibenueb fru 91ofing's ffo(e, {)not {Jan t>itfebe inbtii1893 ben 26be a:ptil ba !)an uiebes ti( :ptæftfot be bøue l)et i tnnbet. 'Ltafbrubt i 25 aat{)at :pafiot 6oenbfen ~eUiget {Jele fin intereøfeubetuffenbe til bebfte fot be bøuftumme, felt>be fotfømte iffe unbetoifte bøoe, l)bet l)an fituatme l)jette!ag, i fan l)enfeenbe ftaar ~~~iemmetfot bøoe", paa 91orbftt:anb, fom et (lJfenbe e[em=:pel, "9uotti1 ogfna lommer, at jubilantenet meblem af "SDe bøoe!3 fotening" -uafbtubt fiben bet ant, {Jan begl)nbte fin lætet=uitffom{Jeb t>eb ~a(djens ffole, a1tfaa iaar :paabenne tib fot 25 ant fiben og auret eftet inb::ua!gteø fom mebtem af beftt)telfen, fom {Janfrembe!es till)øtet; 9at føt i nogle ant uætetforeningens fotmanb. ~ fotettingen ()at :pa=ftot 6oenbfen ubfo!bet meget fannel tit annbø:::ubuifringen fom til belærelfen og eUerø t)bet


91oucmbcr. 'De bolle~ filnb. 99fante uætbifuib biftnub; foreningen ftam: bet==fot i bl)b tnfnemmefig~ebe~gjcelb ti( pafioren.&Uer~ et ~''" fnate nibfjær i fin præfteHgeuidfom{Jeb bfanbt Innbetø bøue og et inbet== 1lig gfab i biøfe, og bi~fe i {Jnm. 2If Uteratut 9atpaftor C5uenbfen ubgiuet bønne~ og anbagtøuø==ger paØfenbe for bøue. C5tubent b(eo jubi(an::ten i 1881; {)mt!ll fotælbt:e er {Javnefogeb i2IaTefunb 3o{Jan C5uenbfen og {Jufttu Eouifef. [!ogt; {Jan faa btlgenø ll)Ø i ~ergen 19beauguft 1862. W'lange tdegramer aUeuegne ftnmobtog poftor C5uenbfen i anlctming jubiLæet.~~ ulL alle ønffe ben fjære @ub nil unbepaftor C5uenbfen 9effe og haft tiL enbnu mangeant til, at vide blnnbt (anbetø bøue ti( ue(fig==neLfe og gaun fot famfunbet. ID'laatte faa fte.~agnat .8ienet.30 øa\·s jubi}æutn.SDen 17be nouembet 1878 ftiftebe~ l ston==gen!!! gnbe no. 8 anben etage "SDe bøoeø fot==ening", fom faaTebe!ll iaat fan feite 30 ant!!!==jubitæm. C5tiftelfe~bagen minbebeø meb enfeft i foreningen$ nuoærenbe nl)e Iofnlet i~ifefttæbet 26 anben etage, og fanbt hennefeft fteb fønbogen 22be, ba ben 17be faibtpaa en bag, llggenbe ubenfot be vanLigemøbebage, onøbage og fønbage. 3mibiettibftu{be en anben inftitutlon ogfaa 9nne en feft,- aatsfeft, - nemUg "SDe bøoeø tutn= ogibtætøfotening". ænlg{Jeb opnaaebeø om fæl=Ieø feft og Meu bet en feft, {Jeltigjennem fmufog ueUl)ffet. Opmætffom{Jeb og .beunbtingualte lofafetmø uafre ubfmlJfning meb norffef(ag og grønne guidanbet, ligefom ogfaa bot==bene~ fmagfu(be arrangement, {JoiHe {leie ge==tnabet feftfomiteen ti( fortjent paaffiønnelfeog ære. SDeUagetne~ anta( oat en. 100, {)not==ib(anbt bemærfebe~ fru ~of ing og frl. ær==nefiine 2Inbetøfen famt turnetneø nf{Jolbteinfpectøt, pt.Iøitnnnt C5 c{) Øl) en og ftue.2ibt ouet fL 7 befieg "SDe bøueø foten ing "øfotmanb, ~t. aøfiftent &Jagb. ~a l 1 en, talet==ftolen og bo(bt lnogte otb uetfomfttalen, ~uot==efter inbtoge~ .pla.bfe ueb botbene, f)uot ptæg=tigt o.pffaatet fmørteorøb, metf og Ietøl tH==gobegiotbe~. [!eb beøfetten, bet beftob a.ffrnnbfefager, cebfet: og ftugtuin, befteg atterfotmcmben, ~alfen, talerftolen og ~olbt benegentlige feftta(e - en fort ooerfigt ouerforeningen~ uidfom{)eb, f)erunher minbenbe betibligere fot:mænb,biteftør ~a {c() en, co==l>ift ~a u f tab, pafiot C5 u e 11 b fe n og ffo(e=beftl)tec ~i ø t toft famt {egatfiiftetne 58aidjmog C5trangeftab tilligemeb ptofesfot m: fe 9 e==y o u g ø tit min be om fin føn, bogf)anbfet~alnarb 2lfcljef)oug. "SDe bøueø turn== ogibrætøforeningø" formnnb, f)t. fobberftifferID1. C5 f o tt et u b talte fot ttn:nforeningenøaarøbag og berørte forn et f)t>fb l pr.::løitnnnt==f tab pan be(tagerne~ vegne (jenftiUebe titfotma.nben, f)r. ~nlfen, gjennem {Jofdjcfen,~u f tab at bringe majeftæterne foten ingensærbøbige f)i{fen. ~r. t~wogtaf ~· ~tø i e {talte om mer.e interesfe for turnfagen ogenbetig ubtaltc {Jr. ~aoftab en taf tii feftfo==miteen, forn beftob af: fru ~iørnftnb, f.m31tfon, frøfenerne St o 1 bl) og 2 in b fnmt bbr.~a tf en, forma.nb, ~ o 1m 1 en, 3 an fe n,~. 9H el fe n, ~ n g 9 og ~tø i eL ~uer aftalerne l) be be~ ftcetfe ()aanbflap. ~ftet C5fol1e==tubs tale ubbelte!3 l>tæmiet ti{ ~e _bebfte tut:==nete i fri ibtæt, og blev tefu{tatet faalebeø:~ill tam 2 u bu i g fe n l fte præmie, l bæget;Ola i 2Inbetfen 2ben pr. bo ; ~OlJe O l fe n3bie pt., l clgatmunbfhJffe i etui og @uftau~i bet g 4be .pt., et tutiftbæget i pung. ~naf gulbfnteb ~ti f c 9 opfat ptæmie \fuffetffetilfnlbt font e~ttaptæmie bebfte mnnb, ~.Euboigfen. Ubbeftngen ffebe ueb ~r. C5foffe==tub. ~il feften inbløb nebenfølgenbe telegram==mer, font o.plæfteø af fotmanben, f)t. ~nlfen:~ra ~etgen: .paftot ~onrab C5uenbfen og,,~etgens bøueforening"; fra C5oetige: "SDøo==ftummeforeningen", IISDe bøuftuntme~ atminbe=Hge ftJge:: og oegtaoelfeøfnsfe", 11SDe bøuftummefoinbet!ll forening, ~nta.lb ~etg og 9~ils StieU==at en; fra SDa.nntatf: 11 SDønftummefoteningenaf 1866", "SDøoftummes læfefotening" ogm3eftpynU fnntt fra ~inlanb: ~~~e!fingfot!\l


100bøuftummefotening. 11 meb :ptcemieubbelingenog telegramo:pfcesningen ftætfe 6ifalb. aeftennff(uttebes fl. 12.R. Z."~e ~ølJe~føteutug.~~aotløben 5te oftobet fhJttebe "SDe ~øueøfotcning 1il ~l lefttæbet nt. 26, an benet age og føtft on~ bag ben 14be aabnebesbens Iofaie fot meb(emmetne, bet om be nt)eforl)olbe ubtalte fin beunbring og fulbe ti'(,.frebs~eb. aoteningen taabet OUl't h:e tUnt- gatbetobeuærelfet, falen, meb nte uinbuet,og befilJte1fesucerelfet, alle 9olbt i (lJfegrønneta:petet og o.p[l)ft meb elefttiffe fam:per. ~aafalen~ øuerfte enbeuæg 9renget ~a (c~ en 'Ø:pottrcet og vaa 9nns 9øire fibe ~aluatb2lcl)e9aug's og uenftre ~tif ~trange ,.ftnb's; lige unbet ~aicl)ett's et talerftolenvracetet. ~oth:cettetne af ftu 9t of ing og 2at!3~nuftab fet's :pa.a falensene langucegmellemuinbuer, og :pa a neberfte enbeuæg ~ad 2B er:::ne t's ligefaa ogfaa gjennem benne uægs anben,.ftaaenbe bobberte bøt ~iatne %'all's fiotemaleri "meftte 2lfets 5titfe" ; ttcebet man inben==fot henne bøt, fot ncetmete at bettagte bettebillebe uil man befinbe fig i felue beftt)telfes::ucetelfet, ~UOt altfaa a alf' !ll ~Ote billebe l)cen::get og fnut man fig ljeTt om o{l fet giennemben famme bøt tet i1nob folens .øuerfte enbeoægfeeø vortrcettetne af ~alc'()en, 2lc~el)aug og~ttangeftab - et ftotartet :panorama fra begge:punfterne. Øutige arrangement et ftilfulb oggeraabet attangørerne til fortjent tal og ære.Dm tra:pveo:pgangen fan mebbele~, at henne etfætbeles fmuf og o:pllJfeø meb elefttiff hJØ.mt ønffet "SDe SDøoes forening" tilitJffemeb fan tttmmeiige og fnmffe Iofalet.R. z.tSt:otsbag 12te nouembet bøbe gamle :prouft~ a 1 c 9 en. %'ot tre a at fiben inbel)olbt næt ~uærenbe blab en fort notice om ben afbøbe ianlebning af l)an~ 8Q,.aatige føbfe(sbag. 2ltfaa mange ælbre bøoe ofte min bes :ptouft ~al =d)en ftlJLbes to grunbe: førft, at l)an uar en91ollcm &rr.btobet af ben ~ebengangne læret og fabet fothøue biteftøt ~a(cVeH og for ·bet anbet, at Ijan\Jeb fine ~l):p:pige beføg l)os fin otobet: :paa@5djaftelølten ogfaa fotfiob at gjøre fig faaaf~olbt af eteoetne. 5tom l)an i ftifoartetet,omtingebeø [Jan fitalø af bisfe, be fap:pebeøom at bliue ben føtfte ti( at fan f(aa fineatme om yaM ben o·g l)renge fig i [Jans arme- en feene faa uaffet og tøtenbe, fom neb=ffriueren ~etaf gjentagne gange unt oibne tiL~llbl)eb og ufftømtet gobmobig~eb, fom ll)fteub af ben afbøbeø æb(e verfonfig'()eb, uitfebetilitbuæffenbe l)oø be fmna .paa ~d)aftefølfenf(ig, at be aUib uH min bes (lam meb tafnemme ==Hg9eb og tef:peU. ~rouft ~a[d)en b1cu 83aat og begrauet :paa ~otbte grnufunb man=bag 16be nnbet frerbetes ftot tilf(utning; fa ..:pellet uat fnmft tJt)tttet meb ftore, Ieuenbeblab:plnntet og fiffen gnnffe ouerfnact meb et~au af be beifigfte blomftedtanbfe, af yuiLfemange flere af mangel :pan .p(abs maatte (ceg::geø :paa guluet tunbt om fiften og et fhJtfe[ængete ub foran fm ben ne. areb ouer prooft~aidjen's minbe.R. z.lftR ~n·gen~ ~ølJfhtnunejøt·ening .~anbag 12te oftobet uat a[e be re(brebøue fuinbet, famt en bel l)ørenbe tfot be bøoeinteresferebe) bnmet inbbubt ti( at ooetuæteen aff(utningsfeft og famtibig o.poisning ifogefunften af be 12 eleuet, fom fiben auguftb. aa1: l)ar gjennemgaaet et futfuø i mab{ao ::ning, bagning og ft.Jltning unbet fd. 2oli1J~agemann's (ebelfe. ~lanbt be inbbubuebarnet uar ogfaa fru. ~insnres=f)ouge, fom erben, bet !)at ffirenfet :pengene tH fu.tfufet; tl)inant unbtage!3, at '(Joer eleo betalte 2 ftoncri inbmelbelfes.penge, unt att ftit fot eleuetm:,ilte arene unbetui!3ningen, mett ben mab beIauebe, bet btøb be bagte og ben faft og fiJUe"tøi be fogte, fif be alt frit tage meb fig '(Jjem'()net !fogeaften. gw ~inønre!3=~ouge :pleietnemlig om uintetafteneme at famle en belunge :piget tit (lt)ggeiig fammenfomft i fit uafteI)jem nogle gange om maaneben. ~et fibbetbe ba meb et nl)ttigt ~aanbatbeibe, mens ftucnlrefet l)øit af en eUet nnben unbet{Jolbenbe bog


91o\Jcmbct. ouge en bel af bet inbfomnebeføb til fd. jtaja ~ngetmann, bet er i befit;::relfen af ~etgen!3 bøoftummefotening meb ønftcom, at bet bteo ben9ttct t!( noget, ber !baabefunbe være til m;tte og fotnøielfe for be bøne.Woget bebte enb bet fd. ~agemann fanbt :paafan ne:p:pe tænfe~. t~i bet unt en fanb fot::nøie(fe at fe, meb l)uiUen Uu og C9ft og fiffet::'f)eb be 12 cteuet (unge bøue fonet og :piger)ti(betebte be fotffjeaige tettet, fom gjæftetneherefter bleu trafteret mcb, bænfet tunbt etfmagfu(bt bæffet borb og tettetne fremfat :paaben apvetittigfte og fmuffefte maabe og aUeuar enig om, at be fmagte fotttæffelig. @naf efeuetne ftwtbnt fine fametntet!3 inbedigftetal ti( fru 5lliin!3m !3"~ouge fot benbes fiæt"tlge tante og oml)u fot be bøue og bnb 9enbeogfan talle be f!ittige unge bamet, bet 'f)aobemeboitfet til bette gobe refuHat.~tøfen cr;. mein talte fot betes b9gtige(ætlnbe. @tellerne T)aube tært at faoe gob,ftaftig og biaig mab, '()ullfet unt en af beføtfte betingetfet fot funbgeben i 'f)jemmene.@5aa taffebe [æterinben eteuetne fot famuæret,fot bete!3 opmætlfoml)eb og (æroiUigl)eb; bet'f)aobe uætet {Jenbe en fotnøietfe at unbetnifebem, og bete!3 :pene, tæffeUge og beffebneuæfen 'f)aube tiltalt l)enbe fan, at '(Jun a{brigmere ftu(be oære bange fot at unbetoife bøoe.- @5aalebe!3 fotløb benne l}t;ggelige aften, ogaUe føUe fig fotuisfet om, at be :penge naroe( anuenbt, at bcnne unbetoi~ning oi(be oætebe 12 e(eoet ti( ftot m;tte frem giennem nuet,og at be ogfan ui(be min~e~ ben fom en h;sog (ledig abf,ptebelfe i beres ofte fan ttifte 1og fotlnbte tHoætelfe. T. B."trrn l}inønc~.SDet bøt ftlftt>Ø bøoefoteninget tunbt om::fring l {)de 91orge, faa at foteninner i en bt; ,ogfan o,ptnget be bøue l bet nædiggenbe Innb::biftrift. SDi!3fe fotctt i nger !>ør igj m f(utte figfnmmen og banne (nnb.øfotening fot aUe (an::bets bøue @n fanban forening oi(be funneubtette meget gobt fot be bøoe, oeb at at::beibe fot bete~ oel ,paa fotffjeUig maabe. mebfamntbeibe meb be bøues mange f)øtenl:>e uen::net, uiibe man funne ttaa langt og ftøtte bemange font ttrenget ftøttc.lYin!3ne!3 i ofto{let 1908.~· Wipm.~Q;tebe ~oftot @5uenbfen.~eg taget: mig ben ftiyeb, at fenbe SDemnogle linjet og fottæUe SDem at oi famtUgebøue '(Jat ftiftet en forening nf be bojibbcnbcbøoe f)et l Sttlft!nnsfanb, ca. 19. @5om fot::maub er antaget ~ m. @unbetfen, fom t>e.i~"fot:mq,nb m. Wielfen og fom fasfetet fungeret~. m. @. moreø lofa(e l}at vi fot tlben f)osfru Staten ~eUeffen, I)uot oi møl:>es til ni fantos et eget lofafe, men ba ber ffa{ megetti( fot bet øiemeb og lontingenten et fat ti(en ftone Jlt. manneb, oil bet toge tib før berfan blive tale om eget. S)enfigten meb bisfetiniet et, om .l)r. :paftoten nil tt)ffe bet tnb iSDe SDøueø b(ab og om ber ftulbe uæie Hbtftøtte at faa ubenftn. ®iø~: ni os Iibt l)aabI)erom. mbteMen bliuet i faafatb ~· m. ®un"betfen, ~olbbobgnten 17, Stt.fanb @5.~fattbebe·~'®tbøbigft~o9.m. @unbetfen.mebbefeffet.~tf. ~am i ((a @5 cf) o u blev anfat oebbøueffofen i !ttiftianfanb ben 15. noobt. 1868.~un arbeibebe oeb næunte ffole, linbti(f)un i 1882 bteo anfnt fom føtfte Iætetinbeueb ben af canb. ~. 2t)ng f amme ant o:ptet::tebe taleffole t st:tonbi)jem og {Jar fiben at::beibet uaubtubt neb fnmme ffole, ibet 'f)un i1897 f(t)ttebe meb til ®Iøsljaugen bøneffo(e.~un I}at attlb {ngt fot bagen ftot lnte::teafe fot ftt arbeibe og ounbet mangen fmuffder i aarene!3 løb.


102 1\e bone6 btnb. 91ollembcr.(30 nnt·~ jubUæum.SDcn 17be nouember førftfommenbe ui( bettJære tteti a at fibcn "IDe SDøues forening" bie uftiftet. ~a ben 17be fa(bet paa en bag fig=genbe ubenfor foreningens møbeaftener beftenlfebefitJtclfm jnbHceet af9ofbt fønbagen ben 22befamme !naaneb og ya.r i hen antebning ualgten feftlomitee beftaaenbe af bametne: fru· ~i ø t lt f ta b f. ~ilf l"lt, fd. ~. St o t bl) ogfd. ~· 2inb famt9ettente:


9to. 16 - 17.Ubgluet nf l>nftot: [ onrab 6 ucnbfen, l>teft 'fot be bølle.~ecemb er1908.~O ftrøf~ Uør btl' ~o~ ettgden ett~immdff ~ætfføl·e~ møunfoU,tglJeb, fotntouebc Glub og føgbe : ~re tJære G}ub ibet Oøteftc og h'~b ttøø forben, t menne==;rene ~ønj UdbdJøg. Euf. 2. 14.@>fal iffe ogfaa ui uære nteb btanbtbem, font fet op tit ®nb l f)intlen og taflet,fotbi [)an fenbte o~ fin føn til fteifer? \Sfa(iffe ogfna oi ilJnge inbe i oore f)jertet og figc:~'ære væte ®nb i bet f)øiefte?~o, ui ult taUe og ptife (Jam fot [)ansftore fjætligf)eb! t>nn fan, at menneffene o atubuelige til bet gobe i [)an faa, at be varfnmbne nf f9nben i [)an fan, at bet ingen ftebog ingen glæbe uar i betes [)jetter. Og fant)nfebe~ ~an inbetlig oue~: bent og fenbte finføn. ~a n ffulbe fre(fe bem ub 'of ftJnben~ .magt i f)ttn ffulbe gjøre bent bt)gtige til atgjøre ®ubs u ilje; [)an ffu(be f)iæ!pe bent titfteb og ti( glæbe.Dg bu og jeg et blanbt be menneffer,fom [)an fom fot at frelfe. ~ffe fanbt,. atbu l)at følt, at bu itfe fan 9iælpe big fdu?SDu :prøuebe at være ll)big mob ®ub; men betuar fan meget, fom fti~ebe big og loffebebig bort fra @ub. SDet gobe, fom bw uiLbe,funbe bu iffe gjøte; bet on be, f om bu iffeoilbe, bet gjotbe bu. SDa bieu bu fortuiuleto uer big felu. SDu følte ufreben i bu føltenngften. SDu uat ~ange f)uet gang, bu tænfte:paa @ub. SDu blev bange [)uer gang, butænfte .paa, at bu fanffe fnatt ;Eulbe bø.SDu fan big om eftet f)jæl:p.~iæl:pen er [)os ~efus !triftus. g:otbibet unt faalebes meb blg, fom [)an f)etneb.~an f)a.t f)jæl:p fot al bln nøb, fot at bhtangft, fot at bin foag9eb, fot al bin ftJnb.SDet et mange, forn 9at uenbt fig til [)am ogfnaet l)jæl:p. SDc Iætte at fe: [)os l) am et betfrelfe fot alt; jeg [)at intet felo i men l) anfan gioe mig alt, ljuab jeg trænger. ID'langeaf bisfe ftaat nu fot [)ans ttone o:ptJe l f)im==len og taflet [)am og :ptifet f)nm for nanbeog uetfignelfe, og mange et bet, forn ibag frniotben o:pløftet fine 9iettcr til l}am og :ptifet9nm fot [)ans ftote fiærllgl}eb ..Dg bisfe mange tænfet :paa bem, fomenbnu iffe [)at faaet f)jælp mob fin flJnb ogbe u it fan gjerne fan fagt til bent: SDet et9iæ(p og fan fot big i berfot f9nget be l bag:~u[en et fommeu meb fo{~oeto for l}iettetnebange,jul meb ®ubsoarnet l fvøb unber englene~fangefommer fm ®ub, bringer o~ g[æbffabens bub.~ten er @ubs i bet l}øie!Dg ul, fom [)ørte bet før og fom togimob frdfen, vi l)øtet bet meb giæbe :pann9t.IDi fiaer: ~a, bet unt mørft in be i mit [)i erte;mett ~efus fom meb It)~ til mig. SDet uatufre~ og angft; men ~efu~ tom meb freb ogg(æbc. SDet oat baatligt meb min hJft til attjene @ub, men ~efus gno mig ll)ft og hnftbettiLf


104 SDccrmber.''


Sl:>cccm;&ct. 1)e bour« blob 105~a, ui ui[ igjen toge imob bet gobe lmb=ffnb og ut uti uæte glabe. Og bu, fom iffcenbnu '()at taget tmob bet, bu ui( iffe nentetængfte; bu uiL irre ra be 3efus ogfaa bennejul 6Hue ftnaenbe ubenfot bin ~jertebør. ~uueb, at '(Jan banfet van ()os big, forbi l)anui! 'f)jætve big. SDu ui( !uffe ov fot l)anr,fan at ~an )fan tomme inb i bit 9ietle ogbliue bin freifer. .\?vor taatmobig ()at !He~all ventet! ~at efter ant font 9an tilbngeog bo.b big om, at bu uilbe giue 9nm lon tilat ()jrelpc big. 9~nat bu fogbc til ymn: beter enbnu ifle faa{ebc!3 meb mig, nt jl'g fantoge imob ft:elfe, .fon fagbe !)an: lab mig fanfomme inb yos big og fornnbre big og gjørebet fan, at bu bliuer fætbig tit at tage imob®ubs nanbel~an 9nt fagt bet mange gange! ~n,l)uot gjetne (Jan u i( 9iæipe big; ()u or gjerney an u il væte bin ftelfer! SJu or bebtøoet ()an()at vret:et, fotbi bu '(;at tuffet bit l)jette igjenfor gans f)jæfp! Wlen nu ul( bu iffe gjørebet mete! 9ht ui( bu tage inwb 9nm! 91uvil bu fige: jeg ()at me noget at giue ®ub ialt et fan bnntligt l)oø mig i men ()ette 3e=fus, bu man tomme og f)iælpe mig og fot=nnbte mig. SDn fommet yan og gjøt fin gjet=ning i bit ()jette. SDn bfit l)an glnb i ba blirbet glæbc i l)im(en ouet big, og ba. ftal glæ=ben begt)ttbe at fomme ogfan til big. SDnfant bu ll)ft ti( at fe op 1l1 ®ub og fige:Ogfao. for mig unt bet 9iælp. Ogfaa fot miget en ftelfet føbt. .Og bu un folbc bine 9æn::bet og fige:~~re urere ®ub i bet l)øiefte ogf't c b :p a a j o t b en, i m en ne f fe n e t 9 att su el be 9 a g ! ~men i ~efu ue{fignebe naun.~intet ~ UoHet, ja timer før bag i betbunlle!~inbtet 3 ftjemet fom englenes øine fanfunUe~teb fom tit jorb, yimmefens fteb meb ®ubsOtb.%'(§;ten et @u bø i bet 9øie l•ilbeiffe uæte minbte.SDe '(laube Ionet mot at nære tlgtig fotfig=tige og ilte l>afe i fneen ibag meb be nveUæbctne, fot imorgen ffulbe be gan rneb fatog mot i fiden og ba ffu[be be i o ti gt ig n of u æ teflne. 91igtignof nnt 6igutbs nye htagt fl)etom eftet far; men bet funbe jo ingen fe. IDenunt jo ffunfenbe ntJ.~an tnrte meb ftolt9eb a.rre be blcmfefno.p:pet.~ot bet unt rente mesfinget, bet.Og lille ~ennlJ orbnet og otbnet meb ben9øitøbe finef!øifen .paa luen fin. SDen uifbejo f(et iHe tigge pent unbet Oagen - noget


106 'De bob e~ blob. 1'rccm btraf fføifen oi(be enbelig forfuinbe mbe ~a(_s ,.tingningen poa faaben.~ota fom uar ben ælbfte og fotftanbigfteftob og ttaf forfigtig be fpættebe fingervanterpaa. ~e anbte ~au be i o bate uaatter; menbe oat faa fmaa. ~ora unt alt ti aar oggrue(ig jloU of at l)aue fingervanter fom beuof.sne.IDeen uilbe be ba albrig tomme!~et rent ub ftiblebe i benene paa @5j.,gurb af utoalmobigl)eb. tyOt nu ffttlbe benuigtige 9Rariu~ foa fe mesfinget -- 9ei gut!~et unt fan uenbeHg ftiUe o.pooet gaben, iffeh>ot of fftaa( nf bøtnene, fom fatte fig :paafjæUl'n øuerft l gaben og ogte nebouet - ogiffe noget feuen fra ben nærfiggenee foUeffo(e.~ot jloictnc oat fti nu, og aUe 9nube bettravelt inben bøte. ~trre -- unbtagen be tteføftenbe, font abfolut intet {Jaube at gjøre.~et om: jo tent ftam at fige bet i meniufeprefentetne fine 9aube be {)aut inbpaHetalt i fjotten boge, og 6igutb 9aube ftræuetforfærbefig meb ubenpaaftrifterne.~ebftefarfoe[b Og -og tante ffu{be fomme l)jem iog fe(o be ffu{be 9ave fine lJfe"fenter.sd)o~olabe.pøtfe - aibele.s beiiig. ~an oi!bc·fllØtge tante om at faa fmage --ltt. 7.@5aa,bet gif enbelig gabebøten op i~o l)berft elegante børn fom tofig neb=ouet trappen. $De tre fra nr. 4 fptang øie=blilfelig bort ti( bem."6e pna min fine faabe bu - og lue t"Og (i[e 3ennl) brog frem ~agebaanbetfor at faa fføifen rigtig ftor.~en HUe fine bante fra nr. 7 bate faomebfibenbe paa 9enbe."~uoter bin fnabe fjøbt 9enne ba?""6l)bnmen uote.S yat f~b ben ueL""~ut - et: bet noget ba - voreø bta"ter er fra 6tcen & 6trøm be, fuLbt fætbig"ljøbte. Wlama figet bet, at ui albdg fnatffigt fnit 9jemme, fom naar ui fjøber færhig".$Den IiiTe bame breieb bg runbt :pna 9æfenog fatte en uigtig trut i følelfen af fin egenfinl)eb.~ora~ g(æbe var alt f(ufnet jlrafø 9unfan IDCntiuø og ~elene. %or 9un fan f~rafø,at beteø eg11e brogter unt ingenting ueb Tibcnaf be anbrdl. Og faa ~aube mot enbeLigvillet {Jnoe f~bamen til fat laue faabetne ti(at voffe i.~ora '(Jaubc noE fortatt mot, at be iffebtugte f!igt TJt>etfen .\)elene e(fet 3ofefine i menmot 9aube iffe fi.Hitet (Jenbc engang. . 6e(ul iHe 3ennv uat bLcuet ttift nu. 6Løifen fiful)inbret 1ou til ot ftt)be neb i '(Jaltitingningenmen!3 (ymt bate ftob i beunbting ouet ~efene!3fine tøbe '(lat meb be b!øbe fiUetofetter i:panbenill'lariuø ftob imeben.S og mønfh:eb 6igutbsfpottsbres."~et er mesfinger, gut!"6igurbø øinc ltJfte, mebens fingrene uaf"(abelig tæHet og trellet fnapperne."~e et t1ra nof, far i men fatl bu iffe fe,at bu mangler foeifcn l-JaG frauen ba, gut -og fan be (ommetne ba! ~(ei fe lJna mine,for - be l)at teite foingen.""Sto nffe iffe min er ægte notff fports"bragt - fett {Ja~: Ugeban.""3a - ba 9ar l)an (JeUet ifft·:; otbentrigf:pottsfuing ba, gut. ~u fan ba u eL fe!"X)e ttættet en ftunb om "fu!ng" og "foeis"- og Wlarius gil af meb feiten i fot vansiibfte bemætfning funbe me 6igurb "ftitfe"."6fønnet bu iffe bet ba, gut - at bømblir ftraffa, ()vis bøm feller fpott.Sbragt mebgæ(ent fu ing, ba!"6igurb uar fortvilet.~an faa pna ~ora og 3enn~ fom beggemismobig ftob og ftittebe :paa ben fine ~e(e ne.91u begl)nbte be anbre bøttt tat lommeub ogfan, og SJ.nariuø og ~e(e ne brog o:pooctmob bem.~e tre ftob og fna l)an (Joeranbte enftunb og brog faa bort ti( fin egen g(tbe=bøtøttap.Sjer ftob be en ftunb og faa o.pooet ga ben:mebenø 6igurb meb 9øire ben Inoeb runbinger


l1)e boueG bln~. 107.omfthtg fig i fneen. ~an 9nobe ben unne atftaa: ffif, noar uoget gif 9a.m imob."~fdJ - ben ulgtige ~elene! ~eg oilitfe mere nære ube jeg," fuiret wre ~ennt)."~ffe jeg l.JeUet.''~ota um: a Hete be :pa a øuerfte ttal)pctti n,og be to nnbre fu(gtc."inu - fommet bete alt igjen."mor fmilte m bem. ~men ba ingenfum:ebe fna ~un Iil>t paa hem.~uab mon oat l)nafætbe nu.?~un ttaf bent meb inb i ben uarme fpife.:ftuc og fatte fig i gl)ngeftolen.~otte neb ounen ftob ju(ettceet for at"fmelte" - og nu nat bet afferebe en Hbenbarn tunbt bet."91u!"W1ot fan pan bem."Euen min et iffe noget fi.n !"~ennl) fCængte ben ~ibfig l)eitet l)aa taa og ftebi fnaben fin. "SDen et altfor trattg on et btl) "'ftet bu - og faa attfot fang l) a a ærmetne.",,~men firere btttna mine ba!"Wlots ftemme uar fan unbetlig, at beaUe fnubbe fig mob l.Jenbe.EiUe ~ellnt) glemte a(t anbet og batefft)nget fig til mor. SDe anbte ftiUeb fig ogfaayos ~enbe. ·"~uem ~at fagt bete beite, bøtn ?"~un fan ~eie 1iben l)aa. 'i::ora fom notælbft."~eleneua.r meget finere," forn bet fagteog L)atut ffamfu(bt ftn St:otn.9.Rot fua .paa l)enbe, mm f;JUn fan Litfiben og uitbe iffe møbe mors øine."~eg tænfet .paa -/' begl)nbte mot ogfna ftn ben ene ti! ben anben.men l)uab mot tænfte .paa, fif be fmaaiffe at vi be i fot mor gil fra bem ub i fjøf"fenet ng Oleu botte.\Smaa:pigerne yængte ftille ub fnabetnefine, og fnatt efter fab be alle tte inbe ibarneværelfet.SCota. læftc i en tiben batnebog, \Sigu.tbmalte meb fatuerne fine f om forteften nu. untfvætt tt)nbe og fman - ttængte l)øilig ti( atfotnl)e5 - og HUe ~ennl) ffiftet ftæbet :paabuffen fin fnr tienbe gang ibag.W1ot ~leu længe borte.~et vnt u!ft mibbag fnatt; men bet oarfan leit at gaa efter yenbe. g:ot mot untvift ld ooec at be '(Jaobe uæcet fUg. \Stl)gtuar bet of bem, bet uar uift.~otn funbe iffe '(Jolbe tnnfeme ueb boAen.'Stm:oline, :pigen beres, forn inb og viLbe~aue borbet til mibbagen, og ingen fagbe imob- f(l)ttet bate ftille bott i uinbuet mebfagetne fine.~uorfot ffulbe be f:pife ~er?~o, bet uar fnnbt - mor :pl)ntet natur::tigois iuletræet i fpifeftnen.@5aa, bet fom mor inb - b(ib og for::nøiet fom aUib, iffe bet f.pot fotnætmet. c;t;orni.>(eu enba mere ffnmfutb."~aa: ~ntnn mine - fom og f:pis. SDetbleu Hbt tibfig ibag. 9nen fat ftu!be f:pife i~!)ett ibag, foa 9nn funbe fomme tiblig 9iemi eftetmibbag. Og ba ueb bete, iuleaftenfommet fottctc. 6an btiuer bet iffe fent fot~ig ~ellet/' niffet mor tl( Statoline.~ørnene fvifte uben at fige et otb. g:orbet unt bn faa tatt, at mot ingenting fag be!"Starotine - jeg taget bøtnene meb entur ub nu ftrafs bu, faa et oi nof l)iemmeti( fat fommet 9icm. !tan bu fan tyeen fæt::hig ti! H. 5 ba?"~o, .rearoline ttobbe nof bet."@r bere mætte ba, barna mine," motjaa fra ben ene til ben nnbe.n. "g:or ni ffnllangt, fet bete."~un '(Jan be bet fan traurt meb nogle furuerog .paffet ubc i entreen, mot - og be tutbelffe ft>Øtge."\Satt tat ui :paa os ba."Og mot fnl)ttet feln fføifen unbet ~ennl)Ø9nge og ft)sfet ben Hlle næfen yenbeø."91ei - tag øtelap:petne neb, ®lgurb -bet er faa folbt ube." Og ~tgutb fagbe iUeet otb om, at (Jan "unt fat fot ine at fttJfe"eUet ftigt, 9ntt bate gjotbe fom mot fngbe.g:ot bet uat fan tatt at mot itle fngbe etotb om -"SDu taget gjerne ben furuen bu,· \Sigutb- og bu. :pallen bet, Zotn - mon lUe til(e~enn!) tan 9iæipe mor meb benne ?" Og f)un


l '108ragbe en paffe i 3ennl)Ø atm (Se{o tog ~unben ftote :paffen og ett futt>. O.p af futoenfta.f nog{e gtenet f om .pa a et julettæ - monl)vot mot ffutbe meb bet! ~men ingen f.putgte.lle5aa. et t>i fætbige jba- fotoet ~ato!ine,"t:aoOte mot inb gjcnnem ljøHenbøtett.~ørnene glemte at fige fatuet -- batefulgte mol: fom tre nanbtenbe u9notfot?"~mot hmbe næften me ~olbe fig alvorLignoot I)un fan paa bem; mm nu viTbe ~uningenting fige - nu ffulbe bømenc læte hette:pnn en onben ma.abe, bet (lun fan ofte ~avbetalt om.~eb ~ofbe:plobfen fot "ttiften 11 ftanfet be.Og iffe (ænge efter I}øtte be fufet o.ppei gnben, og bet fl)fenbe, fufcnbe ui}l)te fom lfulb fatt nebovet og ftanfebe foran bent. 11 mo::beiøffett 11fan be :paa ffiUet.SDa be Font ti! totoet fan be :paa. mot.~et glf jo faa mange ub - og 9uis be ffutbeHebom tante, 1naattc be af I}et. ,Wlcn motfab lige to(ig.SDen ene efter ben anben nil ub, og til"f[Ht fnb be n(cne i uognen.~onbuftøtcn jfog armene fmnmell bet 'Hl!Jpna .platformell, og ftnuen voube yan ~eltO.)) ti( Øtcne.@nbelig ftanfeoc vognen meb et tl)t ogfonbultøren ftaE ~ovebet inb.11 @nbcftati on. 1111 St:ot"9J~ot otbnet fnmmcn alle .paffcrne ogfmi(te 11( ~cltnt), fom ftob og gn~b fig i øinene.~un uot næften fonnet unbet ben lange enl!l::formige fattcn :pna ju{eoften.Ub tri.p.pe.t be efter mot aUe tre, og o.p::o.pet elt lang, møtf gabe.&nten uat ~Jufene ftore mut~ufe meb folbeuægge og en mængbe ninbuet - ellet ogfoauat bet nogle usle, folbefætbigc ttæ9ufe fomogfoa faa fan møde og fæle ub.11 ill1afttanb~gaben læfte mot 9øit .poa '(Jiøt::net i lt)gteffinnet. 11 ~et et bet. 113enn9 tog uuilfaatlig mot i fjolell, babe gif inb ouer bet møtfe gaatbstum og ~omfan. fig forfærbet omfting i ben falbefætbigetta,p:pe, fom fnaget unbet bem. e5aa gif beinbover en fmat gang - maa.tte yolbc fig iSl)ccembrt.tæfoætfei fot at finbe ftem, og ueb enben afgangen banfet mot :pan en bøt.SDen gif o:p, og et fuagt ll)sftjær ttccngtefig ttb gjennem børen. IDeen felu bet lille hJØ==ffjæt o:pfiuet be fmaa - møtlet 9avbe gjortbem faa tæbbe.SDet ftob . m fone i børen tt)nbftæbt ogbleg.~un f(og I)ænbetne fam~en.1,~tua mi - .pa a fielue julefoetben ! 11u3a, yer fommet jeg, mot ,f;)anfett - oggat meb fmaaene mine."SDe blev fta.nenbe mibt :paa guluet og fefig om. SDet unt iffe mange møblet i rummet.~otte t frogen ftob en bteb feng -- og i ben(aa en gut :pna e5igurbø a(bet. @n ftøne,ptge fob yos yam og læfte, men f!op bogenba be ftemmebe forn. @n gnnffe liben ftab(ettunbt :pa a gulvet yaobe iffe onbet .paa enb ennaffefiole og fitøm:pet:.~~~uorban ftaat bet tH ger, mot ~anfen ?' 11,2la - bet et forn bet .pleiet. 5manbcnmin "()at oætet uref nu fiben fønbag, og f!otglæbe bliuet: bet vel ne.p:pe at fan vam 9iem.IDeen ffn{ me frua fibbc. 11~un ftruebe lnmpm beb~:c up og Tagbelitt ~u( i ounen.~~3eg tænfte SDe funbc trænge Libt iulemabog ftæbet. 11 Og mor paffet o.p fuwene og,paUetne.11 ~aP 1~igenfra fengen var fonnnet næt, og benH!le ,paa gutuet 9alebe mobeten i ffiørtet fotat fomme tiL e5e{u ben flJge i fengm ftøttetfig o.p meb yaanben og fan .pna meb bræn ~ben be øine.5mot :paUet l>P og (agbe :paa botbet beterie efter bet anbet, faa gif ~un bort tit gutteni fengen meb en a.p:pe(fin.11e5taffat - et bu flJS bu!u113eg et bebte nu - men jeg l)or l)autgigtfebetl'11. 1111 SDet et fot ~ufet et fan utæt, fet ft:ua- og fan ~nt ui iffe aLtib noget at (ægge iounen. 11Og mobeten faa bebtøuet .paa fin gut.11!nU maa bete :}.HJUte julettæet !' 1Og mot (ogbe .pl)nten i ~ænbetne .paac::tota og fatte et Ubet julettæ .paa hotbet.j"1l~l


Jj.l~l-SDcccm&et.~onen tl)bbet bet anbet bort.Og stota fif bet trao1t. ~ænbetne atbeibet,og øinene Iyfte."9?u er bet fætbig.""C5an taget oi ~ueranbte i ~ænbct:nc og109ftjui.., Dg mebenø fangen tone be i bet lillefaqtmet, ba(ebe fneen neb ubmfot, ftllle og6løbt - ftote, llløbe fnef(ager fom Ingbe figtæt ooet alle tnge, og fitfefloffetne Hang fra.nætmefte fitle.lgaar tunbt - og bu flJnget nof meb bu og.''Wlot nilfebe til gutten i fengen og togben lllle ftab'beten l)On a.tmen.W1eb Lt)fenbe øine gif be tunbt og fa.ng :"®Tabe fu(, ~ellige jul, engle bale neb i"Dg faa glæbelig iul allefammen," fa.gbemot. "®ib bet man bliue tigtig gobt fotbete alle."Og meben~ be fattige fman fab og ftit"tebe inb i iulehJfene meb blanfe øine og


IlO 1)r ~oue~ blnb. ~ I' C l'llllll'l'oatme finhet, fulgte lotten be fremmebe ubmeb lampen.SDet gif fan '()uttig neb igjennem trap":perne og ouer ganrben. Og før l:le oibfteotbet af bet fab be igjen i "triffen" alene.3ngen fngbe noget.@5igutb ftob :paa fnætne o.ppe .paa uænfenog fan :pna fneen ubenfot og 9ørte .paa fitle=Ho Uerne.SDet fom en {)el fCof bøtn ub af firfenber. SDe faa fna fttannlenbe ub.C5igutb fna fot fig ben f9ge gutten ifengen.,,~ufs j'eg faat fntoefftin - ffaf. (Jan faabet/' tænfte {Jan. u3eg oil felu gaa o:p oglæte [Jam at ma(e meb bet."SDer unt be allerebe {)jcmme, og mor~ja(p pem ub.~a bu - fan ftot fpifeftuen unt! Ogfan l~s - og fan fin!~lbtig yaube be feet bet før nogett afbem. Og iuletræet raf tige o.p i toget. Dgunbet Iaa bet faa mange, mange :paffet.iYat fab og lcefte aoifen, og oebftefat ogtante uar bet ogfaa. .\tntoiine fom inb mebben bam:penbe t9e, og mor bab fmilcnbe bøt=nette fomme og frette fig.SDa funbe iffe St:ora tie Tængere. ~unfaftet fig om mots {)als og fag be! "~mor -firere mor --- oare giu mor ~anfen meget gobmab. ~eg uil me eie finere faabe enb ben,jeg '9ar."~He jeg ~eller," fom ~emt9 tiL"Og btagten min er bet fin not "folng "i fot mig," fngbe C5rgurb refolut og faa nfoolig:paa. mot."~a - fan begl)nber ui iulen gobt, barnamine," fagbe mor meb. ta01:et i øinene. ,,SDelLiuets glæbet meb anbte -bet tufinbe ga.nge i gi en."og bere uil faa~~ a 9 n (J il b.Sra be bøoes oerben.(~t)lll.)~lt otightaf. ~an et føbt en mi( frabt;en Eunb (i @5oertge). ~an ()at: boet [)ete fitHo :paa. famme fteb, {)u or [Jmt bleo føbt. SDa,ffoten i Eunb b(eu o.prettet i 1871, fom yanbib fom en a.f be førflc e(euer. iYire not: eftetoar tan fætbig fra ffofen og bfeo fonfitmetet..'f.)ans fat:, fom oat ~usmanb, oat ba bøb. SDeføtfte aat: boebe [Jan [Joe fin mot og atbcibebeyo~ en ffomagetmefter. ~o!3 bct111e ffomager"melke yar l)mt atbeibet uafbrubt i 33 ant.Sto gange l)ar yan, fiben {Jan fCuttet ffo(cn,oætct ubenfot fit ~jcmfteb og ba l)ar 9an bcføgtBunb; ben ene gang for 25 nar floen oar yanfammen meb fin 1not, ben cmben gang fornogle maaneber fibcn, unt [Jan alene. ~ bisfe33 nat (Jar [Jan lUe en enefte gang truffetnogen bøuftum og I)e[et !He nogen a.nben, fomfunbe to(c meb ~am, før l)an traf mig p: .pre"ften for be bøoe ill'lafmet): SDetfor [Jnr yang(emt nreften alt bet, fom 9an lærte .paa ffo(en.~an fan enbmt ffriue nogfe naon og nog(e ta{, ogfan 9uffet ynn ya.anba(fabetet. SDette er artfom [Jan erinbret. 91aar (Jan (æfer, forftnar· yan intet i men Iæfe gjøt [Jan aUigeoeL ~a nlæfer l)oet bag. aoifen, Ligefom be anbte ifamilien. .fioer fønbag læfer [Jan i fin falme=bog. ~ be fibfte 25 a at l)nr '(Jan boet ()os finmefiet:, (Jan fant ingen (øn, bate mab og Hrebet,ffjønt l)an et en fCinf og f(ittig ar&eibet. Wogenanben føn [Jar (Jan a[brig fnaet - jo, bet et:fanbt, I)att fant fnus og brænbeuin. ~an oi(y aue minbft l (Jg. fnuø om ugen i berfom ~aniffe fant bet, adleiber [Jan me. ~t:ænbeoinoi( l)nn ogfaa ynoe [Joer bag. ~enge {)at {Janalbtig yaot. ,fJa1t er fni( og føietig og btiffHfig aibtig fulb. iYot en tib fiben gif [Jan fotat beføge en nabo. SDenne unt: en tanfe(øsma.nb; [Jan ui(be ptøoe, [Juormegct btænbeoinben bøoe funbe briffe, og faa gao [Jan [Jamfan meget (Jcm oi(be '(Jaoe. SDn bta.f yan fM=meget_ at [Jan bfeu Uggenbe flJg i 8 bnge. SDa[Jan fom o.p igje11, unt [Jan enbnu f~g i fLereuget. ~nn flip.per 9aat:et fit (,ate en gangom aatet, og ba gjøt ~an bet felu fot:an etfpeil. ~an oatbetet fig 9uet 6te fønbag. SDet=fom ju[eoften Eommet: i ben 5te eller 6te ugeefter at l;an oatbette fig, fan gant 9nn a.m~geue( ubatbet:et meb ya.lutangt ffjæg iuleaftenog juiebag. ~an oa.ffet: anfigt og 9ænbet &are[Juet fønbag. SDetfom juten inbttæffer mibti en uge, faa gant: 9an uben at uaffe fig 9elejulen. ~ 33 not 9nt I)an iffe bab~t fig. ~an!llenefte eienbom et en ftoC fom yan l;nt frn fit'


ile lloue~ blnll. Illbatnboms'f)fem. ~en er nu fan gamme( ogbom:lig, at man ofte metll gjøre ben iftnnb. ~aaben faat inge11 auben, enb 'f)nn feU:>, (ou atfibbe. ~e ben, fom for fl:>øg uooet at fættefig :pan ben. ~ an fant fmage eiere11!3(lam:be tænbet, og {Jan font lære. at bengamle bøuftumme enbnu et ftætf og fan Miuefint, ffjønt ynn ellers aftib fvnes at oæte føi=eiig og fnif.(vt Hb t m.ot·fc. ~ en tiben bt; i 6ne=rige bot (los fin bror en b(lnh bøuftum, fomnu et over 50 ant gammeL ~at1 (lat boet9ele fit lin :pnn bet fteb, 9nor I)nn blev føbt;og yan 9at nntutLlguis albtig gaaet :paa ffofe.SDn (Jan uar 3 am: gammel, [an (lan fat=fig flJg i et ~ert ant. ~henne ftJgbom miftcbe[Jan ftJn og (lørfeL 6om li ben gut {Jjal:p {Jan finfat meb at tette fpiget: og fin mot meb atf:prette brune bø11ner. ~isfe ntbeibet 'f)nt {Janfiben taget fom fine. ~an :pn~fet nøie vaa,at ingen anben f.paltet bønnet. ~an gjemmerbem nøie naat be et inbl)øftct, og fan fotbeter'E)an at:bribet, fan at bet falbet Iibt :petn 'f)oetbag, forat bet fan ocn:e fal't trenge fom mutigt.SDa {Jan unt l)ngte oaffebe 'f)an anfigt og ~æn==bet minbft ti gange 'f)uet bag, unbettiben enbogil)t>e gange. ~an ben ftote gaarbsvtnbfen ftobbet et jtott o an bfar, f om (leftene og fjør nebtnt of. ~ hette uanbfm:ret bnbebe (lon fig(ltlet bag 'f)ele nord, fommet og uinter. ~ngenturbe 'f)inbte {)om l)eti ; t{Ji ba blev yan fot ::færbelig fint. @n ointet fif 'f)nn ftore ftofffaaraf ben ne babningen og faa bre o {Jan Ligg en bef1Jg. ~a {Juggebe 'f)ans btot oanbfatret iftt)Het.~ot nogle ant fiben 'f)aube ~an en f(em tanb~:pine. ~o {Jan ~aohe uæret vtaget af ben inogte boge, tog (lan m f.piger, og meb b~nIn:øb 9a.n ub a.[c fine tænbet. .\}an maatte{Jol be :paa bermeb i mange bage; men tit"fibft fiE {Jon aUe tænberne ub - ~t)rene erga.ns oebfte t>enner, ifær {Jeftene. ~an Uap.perbem og fjenber bem gobt aUefa.mmen. Waa.rber fommet en Hl) l)eft e[et fo ti(ga.a.tbs, mær"fl.!t {Jan bet ftrafs. @n gong 'f)aobe l)a.nø btotfjøot en {Jeft, fom uar fint. &n nat, l)øttcbrobeten, at ben bUnbe bøuftumme gif ub ogiffe fom fnb inb lgielt. ~hoberen blev bangefot, at l)mt uat gaaet inb i fta(ben. &)anfflJnbte fig ub nf fengen og gif ub i fta.{ben,og bet fif {Jan fe, at ben bøoftnmme ftob ogUa..ppebe ben finte (leftm. ~en bfinbe bø't>ftummeog ben finte yeften uar fiben befta.nbig gobeuennet, ftjønt {Jefteu ofte fpænbte og beb efteranbte.~an er fulbftænbig Minb, men gant faalet, fom om l)an baabe fnnbe fe og 'f)øre. ~angant albtig imob noget.9taat f)an faar bet fom yan ui(, er l)anfnil og oenlig; men naar nogen 'f)anbler imob(Jans uilje b[it l)an firnfs fint.~ans bror og brotfone fterter gobt om()am, og f;an f)at nor at teue af i mett f;anøfiv et bog tomt og møtft, ~erfor ma.a vi{Jaoe megen mebtibenl)eh meb l)a.m. ~vis l)tml)aobe fanet unberuisning, bilbe yan rmettuæret lileoet m~get f(inf.(9JC"r i WtJ ~. f. ~ · ~.,)t)on elffet fin mor.stiL et af


tl2 'De boue$ bfnb. :l>c cemb~c ."SDe man nemlig uibe," fottfatte ~on, "atmin mot og jeg uat alt fot ~vetanbte. ~i~øtte ilfe i mange ant fra min fat. Q3i {euctfammen; jl'g tjente fan meget forn jeg funbc,og 111ot anfttengtc fig aH yvab I)un formaacb.~1111 var lffe gamme(; men ~un græb Tlll'gd.Ofte anftungte tiun fig fot at fe glab ub; betunt fot at opmuntrc mig i men fna I)enfaufyun attet i tungiinbig~eb Xiffibft bleu (JUlifaa fung at ~un mnatte ~o(be ft>ngcn. ~eggiotbe l)uab jeg funbe i men i fottigc ugcbø be l)un."SDcn ftnffets gut Iæncb fig mob ben rt~u"nebe gtauften og btaft i l)cfti{\ graab.SDa {Jan førft fpurgtc om ptifen paa engrauften, (o mange of I)am i mm nu {o ingen.SDc t)nfebe!3 alle over ben Ii[e ft)t.@uttcn tæUebe en (iben fum .penge op ogbefatte ftenen. SDer.paa gif ~on omfring ogbetl:agtet inbffrifternc og forffnffet fig unbet"visning om maabt>n l)uorpaa bisfe ubførtcd.~men .pTubfelig l)uffet ~an paa 9unb ~an l)aubent gjøre, og føb fin uei.. SDen næfte motgen, ba morgenauifet:neunt beførgct, fom l)an meb en liætte for atycnte ftcnen. ~aH faa rent fornøiet ub, ba{Jan brog bort mcb bm ti{ firfcgall.rben, rnebcn!3arbcibcrne fulgte {Jam mcb øinene faa rangtbe funbc fe {Jam. )De uentct at ~an ffulbefomme igjen fot at er~o{be bebte unbenetningom funftcn at inbyug(\e bogftnuer; men be fan9om iHe mete. ~n manbag morgen, ba at"beibet ffufbe begt)nbe, fom en of ftenl)uggewc,forn fjæfben unt æbw pa a ugen!3 førftc arbeibs"bag i {Jan unt bm ne morgen a(uorlig og, fombet f9Hte!3, iffe unbet iubffvbelfe af brtufl~nbebtiffe.u:Ønffet nogen at 9øre (ibt om uor auiø"gut?" fpurgtc l) an ben ene af ftcn~uggcwe .u3a! ~eb bu noget om 9am ?" fuattebe anl>te og h)ttet.~~3eg ~ar tænft pna bett lille, f(iHfe gutl)vet- bag, fiben l)an l)mtet gtauftenen, og fø(teftot fl)ft til at ovføge l)am. 3eg uibfte førftiffe ~uodebes jeg ffu(be fan uibe ~uor ~anboebe i men igaar fif jeg en i be. Dm eftet"mibbagen gif jeg ub vaa fitfcgantben. @rauetenfjenbte gutten, faafnatt jeg omta(te l)nm. ,eanfputgte mig om jegfjenbte ftenen. SDet gjotbe jeg.,enn fulgte mig neb til fnttiggtauene i men bløfegif u i forbi, og man ben fotHatebe mig at en fote ==ning, forn ben fattige fuinbe tiil)øtte, I)aubegivet l)enbe en gtav, og ben ffulbe ui fnattfinbe. ~i fanbt grnuen, og jeg gjenfjcnbteftenen. 3cg tunbe fjcnbe ben blanbt tufiub.SDen uar forftJnct meb eu lnffription fom guttrnfelv {)au be l) ugget inb. Og l)uilfen inbffrift!3eg l)m: afffteuet ben.


SI>cccmbct·. !'c boues ~lttb. 113~ans nnun, fom man fif uihe ! hen ffole l)uot"9an ~nu be fanet fin unbetuiøning: fattes otbene:"~nn elftet fin mor", og fmuffere bogftauctet bet ilfe inb(Jugget lJCIG uogen af hennefitlegnarb!3 minbesmctfer.6fo(en!3 uefhJter uab Om at fan uibe naatminbeftcnen ffufbe teifes. ~ette fteet, og ftotcffntct no ffofebørn, anføtt no lætete, oocn>ntben eneftnoenbe (Janbling.~eftvrercn l)olbt en tnlc ba ftencn blcuaff(øtet. ,Pnn omtalte fot botnene ~oot!ebc !3ben Lifie gut ~aube arbeibet og forfnget art nffjædigl)eb til iin mor."~øm," fagbe l)an, ,,0cffct ui(be ieg ucctcen f(ig liben ffinf, elffenbc auiøgut og ligneunbet en ften meb et faabant uibnesbvrb fombette enb en nf jorbens mregtigfte mænb fomiffe l)nube elffet fin mot." ({gftet ~L .pnneftelige bo(iget.~e(e ugen atbeibebe ui, ben f9oenbe bag f)uiltcog motcbe ol 0!3. mt fiffebe, bnbebe, iagebe,banfebe, muficerebe og toebe ub :pa a uanbet;imellem ~olbt ui ogfan forebrng ouer et elleranbet Iiterært eller uiben)taudigt emne, fnabet manglebe os iffe :paa tibsfotbriu og motto.~ot fo(oni uoffebe fort, men be foH,f om fhttte be fig til ben, unt be~uæne nf ba at"ligfte f(ag~. SDet unt meft boone foU, fpi!Ieteo. f. u., egentlig nærmeft foturvbete; be more befig, menø ui arbeibebe. 6aa funbe bet iffe ganlænge, fnmHi[iuet Meu Hcburubt, i (Jemrnelig=l}eb ~f ln:ænbcoi11et inb.po !3, fæbe(igl}eben - nubetom ni( icø yc(ft tie. ~ørnene .breo omhingog unt: tHe at fan i ffole. mot fo(onl fl)nte!3at uære ulet til unbctganø. .ftu11 '()uer "(Juilc ==bag" fnn bet Tibt hJfere ub SDn .pl)ntebe mett ==neffene fig og uar g(abe. inatudiguis enbtebet om aftl'Hetl meb en mæ11gbc f(agsmaaL"3cg ueh'itfe, buab hette fan fomme nf,"fag be en bag t1or fører, 6 am ~Uatfon, ti[ mig.SDcr unc nctop 6cgaact en fhJS fod>ttJbe(feigjen. ",Seg gjør 9unb jeg fan fot at alt ffnlbfi bro, men fna Mit bet bate urette og urette.""3 cg yor yød," fn ieg, "nt bet gnar fnabra i nnbotolonien. ~etfom ieg unt i bit fteb,~am,tib. Itfan ui(be ieA teife beryen en otte bngel!l"SDet unr iffc fan bumt," fuarebc '(jan ognogle boge fencte teiftc yan. ID'lens (Jan uatborte b(cu bet førft rigtig galt fat. ~o baabebien ftjna(ne.


114SDen følgenbe bag møbte omfring ~unbtebepetfonet, forælbte og bøm, meft a.f nl)sgjet"'tig~eb, i banfcfa.(en. 5Ei otte fdtænfete følte 'os a.H anbet enb oeL ~eg for min bel 9aobe1albtig tJæret i en fønbagsffc.(e og l)avbe ingenanelfc on.t l)uotban bet gif fot fig .,,~eg tror man begl)nbet meb fløn," Jnen af uennetne; '()u em fnn bebe ?""~eg fan iaUefnlb enbnu mit fabet:not,"fa 6nm noget beuæget, "jeg {ætte bet pan minmobet.S fang. Stamerater, ibag uil jeg lebe,men til næfte gang man en af ebct fot:betebefig."~et.pan gif '()an op .paa ta{ctftolcn og fol.­bebe ljænbetne. SDenne fituntion uat nlJ fot:l)am. ~an ffulbe aitfaa antaabe ben @ub,fom man eftet l)nn.s eget ubfagn ifle t>ibftenoget rmett om, og fom mnn betfot jo !nefunbe oebe om noget. ~an blegnebe og ffalui ftemmen. ~ngen af os tænfte .paa at frotte.St:uetiimob, bet f(og os, l)uorhan ben unge 1monbs eble anfigtstræf i 6evibftl)eb om benahnægtige ®uh.s nætuærelfe fif et nreften o.pljøietubttt)f.@ftet bønnen aaunebe l)an bibelen. ~anfna ub til at ftuUt befuime ueb bet inbte o.p"tØt, fom betog {)am. ~eg næt:mt>be mig,. ng Omtga u mig bogen og fag be fagte: "3eg følermig Ul:lel og gant {Jjem·; fan fnatt jeg bfit bebte,tommer feg igjen. .. ~æ\3 bu!" ~eg aabnebebogen og læfte l)unb i eg tilfælbig ttaf :paa ;bet 3bte fap. i 3ol). @ua.ngelium. SDisfe, fotmig ganffe nt)e otb, gjorbe et bt)bt inbttt)f :pnamig, og ethtbtingen om min uenø betlægebeanfigt betog mig fan, nt min ftemme fuattes itaatef(ob. SDet gil f!ete :paa famme ui!ll. @nbe"lig funbe en af os otte lcefe fa:pitTet ti(enbe.SDenne beft)nbetrige begluenl)eb ubøuebeogfaa. en uolbfom uidning :poa. fot:fam(ingen.®nfeite a.f til9øretne bleu minbet om be tefi::giøfe ffilfe i betes ~jem. SDe fa.a fot fit inbteMif tiden, 9uot be forn bøtn ba:b fine bønnetti( benne ®ub, og l)uor betes fromme møbte~aube a.nuefalet bem i ®ubø uatetcegt. ~U::f(ut begt)nbte m, fom ~Cltlbe tumlet meget omi uetben, at befjenbe fine f1Jnbet og louebe atuenbe ti(bage til .pLigtens oei, to anbte fulgte~ans elfem.peL, og møbet f(utiebe meb inbet"llg børt.1Sl)cccm &er.3eg ilte yen ti( min · uen. ~an fjenbtemig iffe. ~an Ta.a. l gjernebetænbelfe ; i finefebetfantafi~t fttaHe l)an f)ænbetne o.p mobf)imten og raobte ti( @ub o.m yjcetp. SDa.g ognat oaagebe ui f)oø 9am. @n fønbag morgenoenbte fleoibftgeben tHbage. ';ti( mig fn ljan:"Stjæte &etoett, mniu mig! 3eg got føtt big.paa afuele. ~cb ~efuø at ti(giue mig, a.t jegfaa Tang tib 9at ftaaet 9am imob. 3eg bør,~etbett, men fig til mine famet:aJet, at jegpaa mit bøbs(eie uibnebe om 3efus og troebe,at f)nn ull be ftelfe min ficeL '' SDet u at ~ansfibfte otb. ~anø bøb breu en ubfceb ti( no.5Bcb ben aabnc gt:a~ ftafa(bt oi ftJb vot onn"tro.@n tib er ganet, men enbnu fet jeg tt)be"(ig fot min min "f)enfouebe uen!ll ebte trref mebbøbens majeftret :paa ben 9øie .panbe; enbnufa.n jeg f)øte ben ga.m{e :ptefts lnbetlige tak~ot fønbagøffole l}at: ui giuet navnet ~ntfon.@ub {)at rigt uelfignet uott atbeibe. 6ønba::gen btit l)olbt i æte blanbt o.S. mott iotbiffeatbeibe 9at ogfaa. {)aut fremgang. ~ort fam ::fu.nb trellet 40,000 fjæLe, og 7 fidetaa.rn peg,et9en paa, at ul ttot paa ®ub og bet enige Hu.(Ourrjat fra t\}ff,) i ~· ~ · og 9t.~(anbebe mebbefe!'fer."SDe bøue.s fotening"s uanHge iulefeft ullfinbe fteb noget ouer nl)taat. Eifte tit tegningaf beltagere, er ubtagt i foteningenø Lofalet- i tilfælbe uti!fttælfelig be(tageLfe, inbftiUeøfeftm. ';ti( at fungere f om feftfomite {Jnrbefil)telfen opnæunt: ~tu ®ngelstub, ftf.~Øtgenfen famtl)ette~ne~elgefen, ~an::fe n og ~attin ~en ti ff en. Z.9Jløttht Rtøfftnt», beftl)teten af ®tøs::baugen bøueffo{e, funbe ben lfte fept. feite fit25::aat:Ø::iubilæum fom aroeibet i bøueffoten.Uagtet 9t. Sttofftab fe(u ljaube ønffet atjufli(æumøbagen ffu(be Løbe ufotmcetfet a.f, bLeu~on bog f!jenftanb for abffiUig o.pmædfom~eb.C5a.alcbe!3 møbte ffo(en.s (ærervetfona.le op ogftembat fin grntulation famt ouettafte §amen :prefent i følu. ~otuben a.Ue bem, fom.perfonlig ft:emoar fine It)fønffninger, inbLøbbet tetegtammer fra a.nbte bøueffo{er og fta.::uætenbe vennet, fan bagen fot jubilanten uiø"felig t>U ftaa fom et Lt)ft minbe.Sh.n~ l !lOS. O. Q:l)l:i)lion jen~ ~ogtr.

More magazines by this user
Similar magazines