Kapitel IV - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel IV - De Økonomiske Råd

Tabel IV.4Virkninger af en sænkning af marginalskatten på personlig kapitalindkomstmed 25 pct.År 1 År 10 Lang sigt---------------------------- Pct. ----------------------------Produktion i privatsektor -0,03 0,05 0,17Beskæftigelse -0,04 -0,03 -0,02Virksomhederskapitalapparat 0,03 0,20 0,36Privat formue 0,49 3,94 10,11Boligmasse -0,52 -1,15 -0,28Timeløn, indeks 0,02 0,09 0,18Kapitalindkomst 2,90 6,57 13,06Lønindkomst -0,02 0,06 0,16Anden indkomst 4,03 4,10 4,69Forbrugerpriser 0,41 0,39 0,33Realt forbrug -1,95 -0,74 1,68Kilde: Egne beregninger på DANTAX.Modelberegningerbør fortolkesforsigtigtLav, men ensartetkapitalbeskatningkan give størreprovenuModelberegninger bør altid tages med et væsentligt forbehold,da de hviler på en række forskellige antagelser, der ipraksis er stor usikkerhed om. Ligeledes er der i det anvendtemodelgrundlag en række forenklinger i forhold til virkeligheden.Således er det antaget, at modellens husholdningerikke er kreditrationerede i udgangspunktet og derfor vilreagere øjeblikkeligt og ganske kraftigt på en ændring iefter-skat-renten. I det omfang, denne antagelse ikke eropfyldt i virkeligheden, vil modellen overdrive virkningerneaf det foretagne eksperiment. Ligeledes er antagelsen om, atdet danske renteniveau vil blive påvirket af den højereindenlandske opsparing kritisk for de modelberegnedevirkninger på produktionen.Ud over de forventede effektivitetsgevinster ved en sænkningaf kapitalindkomstskatterne er der også andre argumenterfor lav kapitalbeskatning. En særlig problemstillinger, at kapitalindkomsterne jo beskattes efter ret forskellige254

More magazines by this user
Similar magazines