Kapitel IV - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel IV - De Økonomiske Råd

Kapitalbeskatningdiskriminerer –ligesom andreskatterMan hører somme tider det argument fremført mod kapitalbeskatning,at den diskriminerer mod folk, der ønsker atbruge en stor del af deres indkomst relativt sent i livet. Mankan f.eks. forestille sig to personer, der har den sammearbejdsindkomst over livet, men mens den ene bruger sinindkomst i de samme år, som hun tjener den, sparer denanden en del af indkomsten op som yngre og bruger denneopsparing til at få et større forbrug sent i livet. Begge vilbetale det samme i arbejdsindkomstskat, men den sidsteperson vil derudover også skulle betale skat af sine renteindtægterog altså få en større samlet skattebetaling overlivet, selvom deres oprindelige arbejdsindkomst altså er ens.Dette argument er korrekt i sig selv. Det gælder imidlertidfor de allerfleste skatter, at de diskriminerer mellem personer,der har forskellige ønsker (præferencer) med hensyn til,hvordan de vil indrette deres liv og forbrugsmønster. Skattenpå arbejdsindkomst diskriminerer således mod folk, derlægger relativt stor vægt på et højt materielt forbrugsniveaui forhold til at kunne holde meget fri. Punktafgifter diskriminerermod personer, der ønsker at bruge en relativt stordel af deres indkomst på netop de punktafgiftsbelagte varer,osv.Progressiv beskatning af kapitalindkomstBør kapitalbeskatningenogså væreprogressiv?Sammenfattende er der forskellige grunde til, at i hvert faldden nominelle kapitalbeskatning generelt bør være lavereend satserne for arbejdsindkomstskatten. En anden selvstændigproblemstilling i forbindelse med det duale beskatningsprincipomhandler, hvorvidt kapitalbeskatningensamtidig bør ændres til at være rent proportional, givet atman samtidig af fordelingsmæssige hensyn opretholder enprogressiv beskatning af arbejdsindkomsten. I dag er derprogressive beskatningselementer tre steder i kapitalbeskatningen:I personbeskatningen skal der betales top- og mellemskat,hvis den samlede personlige indkomst inklusivepositiv nettokapitalindkomst overstiger de relevante progressionstrin.Derudover betales der en højere ejendomsværdiskatfor den del af ejendomsværdierne, der ligger overen vis grænse. I 2008 var grænsen 3.040.000 kr., som pågrund af skattestoppet måles i forhold til ejendomsvurderingeni 2001. Endelig beskattes aktieindkomst med tre for-256

More magazines by this user
Similar magazines