Kapitel IV - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel IV - De Økonomiske Råd

hvor der tages hensyn til, at pensionsudbetalingen også kanpåvirke de overførselsindkomster, man modtager, kanimidlertid være betydelig højere. Dette gælder især forpersoner, der sparer op på pensionskonti i de sidste år, indende går på pension.Beskatning afkapitalafkastvarierer kraftigtfra person tilpersonOpsparingensvarighed påvirkerbeskatningenJo længerevarighed, destolavere beskatning –som udgangspunktDette blev påvist i De Økonomiske Råd (2008), som tilligedokumenterede, at beskatningen af opsparingsafkast kanvariere særdeles kraftigt alt efter opsparerens alder, lønniveauog -profil samt boligstatus. Eksempelvis risikerer enperson, der som 60-årig indbetaler på en ratepension, atskulle betale op mod 130 pct. af afkastet i form af forøgetbeskatning og tabte ydelser. Dette kan gøre sig gældende foren person, der ikke kan fradrage sine indskud i topskatten,og som modregnes i boligstøtte og pensionstillæg, nårpensionen kommer til udbetaling. Havde personen i stedetbetalt topskat på indbetalingstidspunktet og været boligejer istedet for lejer, kunne personen være sluppet med at betaleblot 20 pct. i skatter og tabte overførsler. 3Den hårde beskatning skyldes i et vist omfang det seneindbetalingstidspunkt, idet afkastet ikke får en lang periodeved den lave skattesats på 15 pct. for pensionsafkast. Samtidigbetragtes udbetaling af ratepension og livrente sompersonlig indkomst, der giver anledning til modregning afydelser som supplerende pensionsydelse (ældrecheck),pensionstillæg og boligydelse.Som udgangspunkt gælder det derfor, at jo tidligere etindskud falder, desto lavere bliver det alt andet lige beskattet,men der er undtagelser fra denne betragtning, jf. tabelIV.5. 4 Tabellen viser den sammensatte beskatning af afkastetfra en ekstra indbetaling foretaget i et enkelt år. Beskatningener afhængig af, hvem der foretager indbetalingen, oghvornår denne finder sted. Udgangspunktet for denne og defølgende beregninger er, at ufaglærte og faglærte indbetaler12 pct. af deres løn på en livrente, fra de er 22 år, og indtil3) For grafisk illustration heraf henvises til figur II.32 og II.36 i DeØkonomiske Råd (2008).4) I beregningerne er der anvendt de samme typepersoner som i DeØkonomiske Råd (2008), se boks IV.3 for detaljer herom.260

More magazines by this user
Similar magazines