Kapitel IV - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel IV - De Økonomiske Råd

indbetalingen, hvilket reducerer dennes beskatning megetkraftigt ved opsparing i rate- og kapitalpension. 6 Den ufaglærteperson begunstiges også herved, men opnår ikkekompensation i form af øget boligsikring for hele indbetalingen,idet denne person undervejs opnår en boligsikring på15 pct. af huslejen, som er den øvre grænse herfor. For enperson med en kort eller mellemlang videregående uddannelseer gevinsten også væsentlig, men dog mindre end denfaglærtes. Dette skyldes, at den første del af de 40.000 kr.ikke udløser øget boligsikring, da personens indkomst liggerover niveauet for modtagelse af boligsikring.Ratepension kanmed fordelanvendes til friopsparingBør pensionerbeskattesanderledes endanden opsparing?For de øvrige uddannelsesgrupper ses det, at det er meningsfuldtat placere sin opsparing i rate- eller kapitalpensionfrem for i et pengeinstitut, hvis man er 30 år, mens kunkapitalpensionen er at foretrække frem for pengeinstituttet,når man når 50-års alderen. Den meget høje beskatning afafkastet fra en ratepension for indbetalinger foretaget i 50-års alderen skyldes, at disse personer kun har en fradragsretpå knap 39 pct., men betaler 60 pct. i afgift ved udbetalingen.Med andre ord beskattes såvel 21 pct. af det indskudtebeløb som 15 pct. af afkastet for disse personer.Det har i mange sammenhænge været diskuteret, om der ergrund til at beskatte opsparingen til pension anderledes – ogspecielt lavere – end anden opsparing. Flere tidligere vismandsrapporterhar beskæftiget sig med emnet, således DetØkonomiske Råd (1998), Det Økonomiske Råd (2001a) ogDe Økonomiske Råd (2008). Et argument, der er blevetfremført for en lav pensionsbeskatning, er, at pensionsopsparingenforøger den almindelige opsparing i samfundet,som altså implicit antages at være for lille. Selvom et relativtsubsidium til pensionsopsparing i form af et nedslag iden almindelige kapitalindkomstskat alt andet lige vil6) Den faglærte person ligger netop i det indkomstniveau, hvorvedkommende kan forøge boligsikringen med udgangspunkt i heleindbetalingen. I året, hvor indbetalingen af de 40.000 kr. falder,opnås der imidlertid adgang til ekstra boligstøtte på godt 6.000 kr.ekstra, som i forhold til afkastet udgør 43 pct. Dette forklarerpræcist forskellen i beskatningen af ejer og lejer for den faglærte,der som 60-årig opsparer i en rate- eller kapitalpension.270

More magazines by this user
Similar magazines