Kapitel IV - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kapitel IV - De Økonomiske Råd

educere den offentlige opsparing, er det tænkeligt, atnettovirkningen vil være positiv. Det samme kan jo imidlertidsiges om andre kapitalindkomstskatter. Pensionsopsparingbør i denne forbindelse kun beskattes særlig lempeligt,hvis der er grund til at tro, at følsomheden i den samledeopsparing er større med hensyn til denne skat end medhensyn til andre kapitalindkomstskatter. Beregningerne i DeØkonomiske Råd (2008), der viser, at der finder en betydeligpensionsopsparing sted på trods af en ofte meget højeffektiv marginalbeskatning, kunne snarere tyde på detmodsatte.Markedsfejl kanbegrunde offentligindgriben påpensionsmarkedetPensionsbeskatningog LafferkurvenEn anden type argumenter går på, at pensionsmarkedet erpræget af såkaldte markedsfejl, der bevirker, at det er sværtat skabe et velfungerende marked for forskellige former forpensionsydelser uden bistand fra det offentlige. Dette argumentgælder især for livrentepensioner, der kan give denenkelte en betydelig forsikringsfordel, men som kan væresvære at få til at fungere på almindelige markedsvilkår pågrund af utilstrækkelig adgang til informationer for pensionsselskaberne.Personer, der har grund til at tro, at de villeve længere end gennemsnittet, vil således have en særliginteresse i at spare op i livrente, mens det modsatte ertilfældet for folk, der har dårligt helbred. Da forsikringsselskabernekan have svært ved at vurdere kundernes forventedelevetider korrekt, kan de dermed også dårligt tilbyde enfair forsikring for den enkelte. Sådan en situation kan betyde,at offentlig indgriben vil give en effektivitetsgevinst vedat reducere markedsfejlene. I tilfælde, hvor problemerneskyldes manglende privat information, vil subsidiering iform af en lavere pensionsafkastskat imidlertid ikke værevelegnede til at fjerne markedsfejlen. Et mere målrettetinstrument vil være en obligatorisk pensionsordning forstørre grupper, eksempelvis i form af en tvungen pensionsopsparingpå mindst 6 pct. for alle befolkningsgrupper, jf.De Økonomiske Råd (2008).Et tredje argument for at beskatte pensionsopsparing lavereend andre former for opsparing er, at det i sidste ende kanvære en god forretning for staten selv, som styrker de offentligefinanser i stedet for at forværre dem. Det vil væretilfældet, hvis den forøgede pensionsopsparing, der følger af272

More magazines by this user
Similar magazines